ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» με Δικαιούχο την Α.Σ. «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» με Δικαιούχο την Α.Σ. «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»"

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου Ιωάννινα Τηλέφωνο: , FAX: Wpage: Ιωάννινα, 09/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 151 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, με την κατάθεση σφραγισμένων προσφορών, για την υλοποίηση των κάτωθι ενεργειών: Ενέργεια Δημιουργία και Εκτύπωση Έντυπου Ενημερωτικού Υλικού (Τρίπτυχο Ενημερωτικό Φυλλάδιο, Αφίσα) Δημιουργία και Αναπαραγωγή Ραδιοφωνικού Μηνύματος (spot) Δημιουργία και Αναπαραγωγή Τηλεοπτικού Μηνύματος (spot) Δημιουργία εναλλακτικού προωθητικού υλικού (usb) Διοργάνωση δύο (2) ημερίδων και τριών (3) εργαστηρίων ενημέρωσης Διοργάνωση μίας (1) «Ημέρας Καριέρας» Διοργάνωση ενός (1) εργαστηρίου Πρακτικών Ενδιαφέροντος Ημερίδα Παρουσίασης των αποτελεσμάτων των θεματικών εργαστηρίων Τίτλος Δράσης Δράση 3: Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση Δράση 4: Δικτύωση μεταξύ των εταίρων και με την τοπική κοινωνία Δράση 5: Δικτύωση με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» με Δικαιούχο την Α.Σ. «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ » ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%): ,00. Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Σελίδα 1 από 59

2 Αναθέτουσα Αρχή: Παροχή Πληροφοριών: Είδος Διαγωνισμού: Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής των Προσφορών: Ημερομηνία & ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: Τόπος παραλαβής διακήρυξης και υποβολής προσφορών: Είδος Σύμβασης: Κωδικός ΟΠΣ Πράξης: MIS: Χρονική διάρκεια υλοποίησης: Έως 30/06/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (δ.τ. «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»), Πλ. Πύρρου και Μ. Αγγέλου 1, Ιωάννινα, Τ.Κ Σταγκίκας Αριστοτέλης Κιτσάκη Γεωργία Τηλ.: & Τηλ.: & FAX: Πρόχειρος ανοιχτός διαγωνισμός 30/03/2015, Ημέρα: Δευτέρα, Ώρα: 14:00 μ.μ. 31/03/2015, Ημέρα: Τρίτη, Ώρα: 10:00 π.μ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (δ.τ. «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»), Πλ. Πύρρου και Μ. Αγγέλου 1, Ιωάννινα, Τ.Κ Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Κριτήριο Κατακύρωσης Η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά Τίτλος Πράξης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» Δικαιούχος ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ » Κατηγορία Παρέμβασης 1 «ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Δράση 7 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Δημιουργία και Εκτύπωση Έντυπου Ενημερωτικού Υλικού (Τρίπτυχο Ενημερωτικό Φυλλάδιο, Αφίσα)/Δράση 3 (327): Ενημέρωση Ευαισθητοποίηση Δημιουργία και Αναπαραγωγή Ραδιοφωνικού Μηνύματος (spot)/δράση 3 (327): Ενημέρωση Ευαισθητοποίηση Δημιουργία και Αναπαραγωγή Τηλεοπτικού Μηνύματος (spot)/δράση 3 (327): Ενημέρωση Ευαισθητοποίηση Ενέργειες που υλοποιούνται Δημιουργία εναλλακτικού προωθητικού υλικού (usb)/δράση 3 (327): Ενημέρωση Ευαισθητοποίηση Διοργάνωση δύο (2) ημερίδων και τριών (3) εργαστηρίων ενημέρωσης/δράση 3 (327): Ενημέρωση Ευαισθητοποίηση Διοργάνωση μίας (1) «Ημέρας Καριέρας»/Δράση 4 (320): Δικτύωση μεταξύ των εταίρων και με την τοπική κοινωνία Διοργάνωση ενός (1) εργαστηρίου Πρακτικών Ενδιαφέροντος Ημερίδα Παρουσίασης των αποτελεσμάτων των θεματικών εργαστηρίων/δράση 5 (320): Δικτύωση με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ,00 (δεκαεννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Προϋπολογισμός Έργου ήτοι ,00 (είκοσι τρείς χιλιάδες εξακόσια δεκαέξι ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (23%) Σελίδα 2 από 59

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 4 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» 4 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 5 Δράση 3: Ενημέρωση Ευαισθητοποίηση 5 Δράση 4: Δικτύωση μεταξύ των εταίρων και με την τοπική κοινωνία 9 Δράση 5: Δικτύωση με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 13 ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 13 ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 14 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 14 ΑΡΘΡΟ 4. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 14 ΑΡΘΡΟ 5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 17 ΑΡΘΡΟ 6. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 17 ΑΡΘΡΟ 7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 17 ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 18 ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 20 ΑΡΘΡΟ 10. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 26 ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 30 ΑΡΘΡΟ 12. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 36 ΑΡΘΡΟ 13. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 37 ΑΡΘΡΟ 14. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 39 ΑΡΘΡΟ 15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 40 ΑΡΘΡΟ 16. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 41 ΑΡΘΡΟ 17. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 42 ΑΡΘΡΟ 18. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑ 42 ΑΡΘΡΟ 19. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 44 ΑΡΘΡΟ 20. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 44 ΑΡΘΡΟ 21. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 46 ΑΡΘΡΟ 22. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 48 ΑΡΘΡΟ 23. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 48 ΑΡΘΡΟ 24. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 49 ΑΡΘΡΟ 25. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 49 ΑΡΘΡΟ 26. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 49 ΑΡΘΡΟ 27. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 50 ΑΡΘΡΟ 28. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 50 ΑΡΘΡΟ 29. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 51 ΑΡΘΡΟ 30. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 51 ΑΡΘΡΟ 31. ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 52 ΑΡΘΡΟ 32. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 53 ΑΡΘΡΟ 33. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 54 ΑΡΘΡΟ 34. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 55 ΑΡΘΡΟ 35. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 55 ΑΡΘΡΟ 36. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 56 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Σελίδα 3 από 59

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» Η Πράξη με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» εντάχθηκε με την με Α.Π. 4346/ Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού » του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» ανέρχεται στο ποσό των ,00. Δικαιούχος της Πράξης είναι η Α.Σ. «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» και εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι οι: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με δ.τ. «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» (Συντονιστής Εταίρος) Δήμος Ζίτσας Δήμος Δωδώνης ΤΕΙ Ηπείρου BIC Ηπείρου Επιμελητήριο Ιωαννίνων Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας 6 ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου ΚΕΚ Τεχνική Εκπαιδευτική Α.Ε. ΚΕΚ Ευρωπληροφόρηση Α.Ε. ΚΕΚ 01 Πληροφορική Εκπαιδευτική Α.Ε. Ο βασικός στόχος της Πράξης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης στην κατεύθυνση της ενεργοποίησης και κινητοποίησης των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας 100 θέσεων απασχόλησης για ανέργους και αγρότες. Το αποτέλεσμα της πράξης θα είναι άνεργοι και αγρότες κατάλληλα προετοιμασμένοι, οι οποίοι αξιοποιώντας την συμβουλευτική υποστήριξη και τα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης του Σχεδίου Δράσης θα μπορούν οι μεν άνεργοι να ενδυναμωθούν και να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα και τις απαραίτητες δεξιότητες για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπάλληλοι σε επιχειρήσεις όλων των τομέων της οικονομίας, οι δε αγρότες να ενδυναμωθούν και να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα και τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να εξειδικεύσουν την παραγωγή τους, να στραφούν προς νέες εναλλακτικές καλλιέργειες ή να καθετοποιήσουν/τυποποιήσουν την παραγωγή τους. Η ομάδα - στόχος της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» είναι: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ ή Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης. Επίσης προϋπόθεση αποτελεί οι ωφελούμενοι να είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης. Η περιοχή παρέμβασης της πράξης «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» περιλαμβάνει τη συνολική έκταση των νέων Δήμων Ιωαννιτών, Ζίτσας και Δωδώνης, οι οποίοι Σελίδα 4 από 59

5 προέκυψαν μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Οι δράσεις που περιλαμβάνει είναι: Δράση 1: Μελέτη διάγνωσης τοπικών αναγκών της αγοράς εργασίας Δράση 2: Πρακτικοί Οδηγοί Πρωτογενούς Τομέα Δράση 3: Ενημέρωση Ευαισθητοποίηση Δράση 4: Δικτύωση μεταξύ των εταίρων και με την τοπική κοινωνία Δράση 5: Δικτύωση με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις Δράση 6: Συμβουλευτική στις ομάδες στόχο Δράση 7: Κατάρτιση με θέμα: Οργάνωση-Λειτουργία Μικρών Ξενοδοχειακών Μονάδων & Καταλυμάτων και Επιχειρήσεων Εναλλακτικού Τουρισμού Δράση 8: Κατάρτιση με θέμα: Ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Δράση 9: Κατάρτιση με θέμα: Ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας στον Πρωτογενή Τομέα Δράση 10: Κατάρτιση με θέμα: Ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας και αυτοαπασχόλησης με έμφαση στον Τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας Δράση 11: Συντονισμός διαχείριση πράξης 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών του Αναδόχου αφορά αναλυτικότερα στα ακόλουθα: Δράση 3: Ενημέρωση Ευαισθητοποίηση 1. Διαμόρφωση ενός σεναρίου προκειμένου να ενημερωθεί το ευρύτερο κοινό για τους σκοπούς, τις δράσεις, τις επιπτώσεις, το περιεχόμενο και τα οφέλη της Πράξης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ». Την δημιουργία και αναμετάδοση ενός (1) ραδιοφωνικού σποτ και ενός (1) τηλεοπτικού σποτ. Ενέργεια Βασικά χαρακτηριστικά: Δημιουργία και Αναπαραγωγή Διάρκεια:35 έως 40 Γλώσσα: Ελληνική Αναμετάδοση: Προβλέπονται τουλάχιστον 100 μεταδόσεις για διάστημα αθροιστικά δύο (2) μηνών (ακριβή διαστήματα Ραδιοφωνικού Μηνύματος (spot) αναμετάδοσης σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή) σε τουλάχιστον (3) ραδιοφωνικούς σταθμούς εμβέλειας Π.Ε. Ιωαννίνων με υψηλή ακροαματικότητα. Τύπος αρχείου: Μορφή mp3 ή wav σε Audio CD ή Video CD. Δημιουργία και Αναπαραγωγή Τηλεοπτικού Μηνύματος (spot) Διάρκεια: 35 έως 40 Γλώσσα: Ελληνική Αναμετάδοση: Προβλέπονται τουλάχιστον 100 μεταδόσεις για διάστημα αθροιστικά δύο (2) μηνών (ακριβή διαστήματα αναμετάδοσης σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή) σε τουλάχιστον (3) τηλεοπτικούς σταθμούς εμβέλειας Π.Ε. Ιωαννίνων με υψηλή τηλεθέαση. Παραδοτέο: Κατάσταση : Post Production Μορφή: Υψηλή ανάλυση βίντεο HD Τύπος αρχείου: mp4 και avi. Σελίδα 5 από 59

6 Το σενάριο θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής και κατά την δημιουργία του θα ληφθούν υπόψη τόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ομάδων στόχων όσο και οι στόχοι του προγράμματος για την αποτελεσματική διάχυση του μηνύματος. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Παραδοτέων: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σενάριο: Το αργότερο σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 10 Αντίγραφα των διαφορετικών τύπων αρχείου: Το αργότερο σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης του σεναρίου από την Ραδιοφωνικό Μήνυμα Αναθέτουσα Αρχή. Αναφορά ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων προβολής και απήχησης του ραδιοφωνικού μηνύματος: Το αργότερο σε 30 ημερολογιακές ημέρες μετά την ολοκλήρωση της χρονικής περιόδου αναμετάδοσής του. Σενάριο: Το αργότερο σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 10 Αντίγραφα (DVDs) των διαφορετικών τύπων αρχείου: Το αργότερο σε 20 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης του σεναρίου από την Αναθέτουσα Αρχή. Κάθε DVD θα περιέχει ένα (1) αρχείο mp4 και ένα (1) Τηλεοπτικό Μήνυμα αρχείο avi. Αναφορά ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων προβολής και απήχησης του ραδιοφωνικού μηνύματος: Το αργότερο σε 30 ημερολογιακές ημέρες μετά την ολοκλήρωση της χρονικής περιόδου αναμετάδοσής του. Προϋπολογισμός Παραδοτέων: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ραδιοφωνικό Μήνυμα Τηλεοπτικό Μήνυμα ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.500,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 3.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 2. Σχεδιασμός και παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού (Τρίπτυχο Ενημερωτικό Φυλλάδιο, Αφίσα) Η ενέργεια περιλαμβάνει το σχεδιασμό και παραγωγή του κάτωθι ενημερωτικού υλικού: Τρίπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο προβολής της Πράξης Αφίσα προβολής της Πράξης Ενέργεια Τρίπτυχα Ενημερωτικά Φυλλάδια (1.000 τμχ.) Αφίσα (200 τμχ.) Βασικά χαρακτηριστικά: Περιεχόμενο: Υλικό παρουσίασης της Πράξης (στόχοι, εταίροι, αναμενόμενα αποτελέσματα, δράσεις) θα παραδοθεί από τα αρμόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής. Είδος Φυλλαδίου: Τρίπτυχο (6/σελίδες, εκτύπωση διπλής όψης). Διαστάσεις: 14,5 cm χ 22 cm (κλειστό) 43,5 cm χ 22 cm (ανοιχτό). Είδος Χαρτιού: 170gr. velvet (ματ). Χρώματα: Τετραχρωμία. Περιεχόμενο: Υλικό παρουσίασης της Πράξης (στόχοι, εταίροι, αναμενόμενα αποτελέσματα, δράσεις) θα παραδοθεί από τα αρμόδια Σελίδα 6 από 59

7 στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής. Είδος: Αφίσα μίας όψεως. Διαστάσεις: 50 cm χ 70 cm. Είδος Χαρτιού: 170gr. Illustration. Χρώματα: Τετραχρωμία. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Παραδοτέων: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δημιουργικό: Το αργότερο σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Τρίπτυχα Ενημερωτικά Φυλλάδια Εκτύπωση - Παράδοση τμχ.: Το αργότερο σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης του δημιουργικού από την Αναθέτουσα Αρχή. Δημιουργικό: Το αργότερο σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Αφίσα Εκτύπωση - Παράδοση 200 τμχ.: Το αργότερο σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης του δημιουργικού από την Αναθέτουσα Αρχή. Προϋπολογισμός Παραδοτέων: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Τρίπτυχα Ενημερωτικά Φυλλάδια (1.000 τμχ.) Αφίσα (200 τμχ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 400,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 260,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 3. Διενέργεια δύο (2) ημερίδων και τριών (3) εργαστηρίων ενημέρωσης Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης προβλέπεται ενημερωτική εκστρατεία με τη διενέργεια ημερίδων και εργαστηρίων ενημέρωσης στην περιοχή παρέμβασης, με σκοπό την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σχετικά με την Πράξη (στόχοι, αποτελέσματα) και την έως τότε εξέλιξη της Πράξης. Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο διοργάνωσης και διεξαγωγής των εκδηλώσεων θα αναλάβει: Α. Διοργάνωση μίας (1) ημερίδας και τριών (3) εργαστηρίων ενημέρωσης την δημιουργία και δημοσίευση Δελτίων Τύπου σχετικά με την ημερίδα και το κάθε εργαστήριο ενημέρωσης πριν και μετά την υλοποίησή τους την εξεύρεση κατάλληλου χώρου και εξοπλισμού για τουλάχιστον 30 άτομα για κάθε εκδήλωση την παροχή coffee break για τουλάχιστον 30 άτομα για κάθε εκδήλωση την εύρεση εισηγητών και την κάλυψη των εξόδων διατροφής, διαμονής και μετακίνησης (αν κριθεί αναγκαίο) για κάθε εκδήλωση τη δημιουργία ενημερωτικού υλικού για τουλάχιστον 30 άτομα (Folder, στυλό, μπλοκ σημειώσεων) για κάθε εκδήλωση λίστα συμμετεχόντων φωτογραφικό υλικό της κάθε εκδήλωσης σχεδιασμό και εκτύπωση αφισών για κάθε εκδήλωση Παραδοτέα: Σελίδα 7 από 59

8 Υλοποίηση μίας (1) ημερίδας και τριών (3) εργαστηρίων ενημέρωσης σε κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο Λίστα συμμετεχόντων Coffee break για κάθε εκδήλωση Folder, στυλό, μπλοκ σημειώσεων για κάθε εκδήλωση 10 αφίσες για κάθε εκδήλωση Δύο (2) Δελτία Τύπου για κάθε εκδήλωση ένα πριν και ένα μετά την υλοποίησή της Φωτογραφικό υλικό της κάθε εκδήλωσης Β. Διοργάνωση της τελικής ημερίδας Ημερίδα Κλεισίματος της Πράξης Με αφορμή την ολοκλήρωση της Πράξης, θα διοργανωθεί μία (1) ημερίδα κλεισίματος της Πράξης στην πόλη των Ιωαννίνων με θέμα τον απολογισμό, την αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος και την παρουσίαση καλών πρακτικών από την υλοποίηση των δράσεων. Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο διοργάνωσης και διεξαγωγής της εκδήλωσης θα αναλάβει: την εξεύρεση και ενοικίαση κατάλληλου χώρου διεξαγωγής της εκδήλωσης, δυναμικότητας 120 ατόμων κατ ελάχιστο την επιλογή του τίτλου της εκδήλωσης και τη διαμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος την εξεύρεση εισηγητών και την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής τους τη διαμόρφωση και διακόσμηση του χώρου της εκδήλωσης τη σήμανση του χώρου της εκδήλωσης με κατάλληλα banners και αφίσες την κάλυψη τροφοδοσίας (catering) για τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση (coffee break και lunch) την ενοικίαση του αναγκαίου οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης (πλήρης ηχητική εγκατάσταση, πόντιουμ, βιντεοπροβολέας και οθόνες Η/Υ με κατάλληλα προγράμματα, όπως Power Point καθώς και σύνδεση με το Internet) την έγκαιρη αποστολή των προσκλήσεων προς τη λίστα των προσκεκλημένων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής την οργάνωση των φακέλων που θα δοθούν στους συμμετέχοντες στην εκδήλωση, με το απαραίτητο υλικό (στυλό, μπλοκ σημειώσεων, πρόγραμμα, λοιπό ενημερωτικό υλικό) την οργανωτική και γραμματειακή υποστήριξη της εκδήλωσης με δυνατότητα τηλεφώνου, φαξ, φορητού Η/Υ, εκτυπωτή και πρόσβασης στο Internet τη σχεδίαση και εκτύπωση 120 προσκλήσεων προγραμμάτων τη σχεδίαση και εκτύπωση 10 αφισών (τετραχρωμία, διάσταση 50*70, velvet 170gr.) τη δημιουργία και αναπαραγωγή banner για το χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης με τα εξής χαρακτηριστικά: roll-up μηχανισμός στήριξης και εκτύπωση σε μουσαμά (2 τμχ.) τις ενέργειες δημοσιότητας της εκδήλωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) δελτίο τύπου πριν και μετά την εκδήλωση, β) την ανάρτηση της πρόσκλησης σε κοινωνικά δίκτυα και γ) την οργάνωση και το συντονισμό συνέντευξης τύπου την τήρηση και καταγραφή των πρακτικών της εκδήλωσης φωτογραφικό υλικό της εκδήλωσης λίστα συμμετεχόντων Παραδοτέα: Υλοποίηση μίας (1) ημερίδας σε κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο Coffee break και Lunch 120 Προσκλήσεις - Πρόγραμμα 120 οργανωμένοι φάκελοι (Folder, στυλό, μπλοκ σημειώσεων, πρόγραμμα εκδήλωσης, λοιπό ενημερωτικό υλικό) 10 αφίσες Σελίδα 8 από 59

9 2 banners Λίστα συμμετεχόντων Δύο (2) Δελτία Τύπου για την εκδήλωση ένα πριν και ένα μετά την υλοποίησή της και δημοσιεύσεις Συνέντευξη Τύπου Πρακτικά της εκδήλωσης Φωτογραφικό υλικό της εκδήλωσης Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Παραδοτέων: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Μία (1) Ημερίδα και Τρία (3) Εργαστήρια Ενημέρωσης Έως 30/06/2015 Ημερίδα Κλεισίματος Πράξης Ιούνιος 2015 Προϋπολογισμός Παραδοτέων: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Μία (1) Ημερίδα και Τρία (3) Εργαστήρια Ενημέρωσης Ημερίδα Κλεισίματος Πράξης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6.540,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 4. Δημιουργία προωθητικού υλικού για την Πράξη (usb) Προβλέπεται η δημιουργία ενός usb-memory stick για κάθε ωφελούμενο δηλαδή συνολικά 100 usb-memory stick, τα οποία θα απευθύνονται στους τελικά ωφελούμενους και θα περιέχουν υλικό για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας (π.χ. υποδείγματα βιογραφικού, κατάλογο με υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση και εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, πρακτικές για βελτίωση της «εικόνας» στα πλαίσια αναζήτησης εργασίας, τους πρακτικούς οδηγούς κλπ.) και την επιχειρηματικότητα. Το περιεχόμενο για κάθε usb-memory stick θα παραδοθεί στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα προϊόντα θα φέρουν έγχρωμη εκτύπωση με τον τίτλο της Πράξης και τα λοιπά απαιτούμενα λογότυπα δημοσιότητας. Ενέργεια Δημιουργία εναλλακτικού προωθητικού υλικού (usb) (100 τμχ.) Βασικά χαρακτηριστικά: Χωρητικότητα: 2 GB. Τύπωμα: Χάραξη με Laser Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Παραδοτέου: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δημιουργία εναλλακτικού προωθητικού υλικού (usb) (100 τμχ.) Έως 30/06/2015 Προϋπολογισμός Παραδοτέου: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δημιουργία εναλλακτικού προωθητικού υλικού (usb) (100 τμχ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Δράση 4: Δικτύωση μεταξύ των εταίρων και με την τοπική κοινωνία 1. Διοργάνωση μίας (1) «Ημέρας Καριέρας» Στόχος της εκδήλωσης αυτής είναι αφενός η παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τις προοπτικές απασχόλησης των ωφελουμένων όσο και η προσωπική επαφή γνωριμία μεταξύ των ωφελουμένων και των επιχειρήσεων προκειμένου να επιτευχθεί η σύζευξη μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην πόλη των Ιωαννίνων. Σελίδα 9 από 59

10 Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο διοργάνωσης και διεξαγωγής της εκδήλωσης θα αναλάβει: την εξεύρεση και ενοικίαση κατάλληλου χώρου διεξαγωγής της εκδήλωσης, δυναμικότητας 120 ατόμων κατ ελάχιστο την επιλογή του τίτλου της εκδήλωσης και τη διαμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος την εξασφάλιση εξειδικευμένων εισηγητών και την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής τους τη διαμόρφωση και διακόσμηση του χώρου της εκδήλωσης τη σήμανση του χώρου της εκδήλωσης με αφίσες την κάλυψη τροφοδοσίας (catering) για τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση (coffee break και light lunch) την οργάνωση των φακέλων που θα δοθούν στους συμμετέχοντες στην εκδήλωση, με το απαραίτητο υλικό (στυλό, μπλοκ σημειώσεων, πρόγραμμα, λοιπό ενημερωτικό υλικό) την ενοικίαση του αναγκαίου οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης (πλήρης ηχητική εγκατάσταση, πόντιουμ, βιντεοπροβολέας και οθόνες Η/Υ με κατάλληλα προγράμματα, όπως Power Point καθώς και σύνδεση με το Internet) την έγκαιρη αποστολή των προσκλήσεων προς τη λίστα των προσκεκλημένων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής την κατάρτιση καταλόγου με τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εκδήλωση την οργανωτική και γραμματειακή υποστήριξη της εκδήλωσης με δυνατότητα τηλεφώνου, φαξ, φορητού Η/Υ, εκτυπωτή και πρόσβασης στο Internet την παροχή ερωτηματολογίου στους συμμετέχοντες για την αξιολόγησης της εκδήλωσης την επεξεργασία των ερωτηματολογίων και την εξαγωγή συμπερασμάτων τη σχεδίαση και εκτύπωση 120 προσκλήσεων προγραμμάτων τη σχεδίαση και εκτύπωση 10 αφισών (τετραχρωμία, διάσταση 50*70, velvet 170gr.) τις ενέργειες δημοσιότητας της εκδήλωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) δελτίο τύπου πριν και μετά την εκδήλωση, β) την ανάρτηση της πρόσκλησης σε κοινωνικά δίκτυα, γ) την αποστολή ηλεκτρονικών προσκλήσεων στις επιχειρήσεις και δ) την οργάνωση και το συντονισμό συνέντευξης τύπου την τήρηση και καταγραφή των πρακτικών της εκδήλωσης φωτογραφικό υλικό της εκδήλωσης λίστα συμμετεχόντων Παραδοτέα: Υλοποίηση μίας (1) «Ημέρας Καριέρας» σε κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο Coffee break και light lunch 120 Προσκλήσεις - Πρόγραμμα 120 οργανωμένοι φάκελοι (Folder, στυλό, μπλοκ σημειώσεων, πρόγραμμα εκδήλωσης, λοιπό ενημερωτικό υλικό) 10 αφίσες Δύο (2) Δελτία Τύπου για την εκδήλωση ένα πριν και ένα μετά την υλοποίησή της και δημοσιεύσεις Συνέντευξη Τύπου Πρακτικά της εκδήλωσης Φωτογραφικό υλικό της εκδήλωσης Λίστα συμμετεχόντων Σελίδα 10 από 59

11 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Παραδοτέου: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Διοργάνωση μίας (1) «Ημέρας Καριέρας» Έως 30/06/2015 Προϋπολογισμός Παραδοτέου: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Διοργάνωση μίας (1) «Ημέρας Καριέρας» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.500,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Δράση 5: Δικτύωση με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις 1. Εργαστήρι Πρακτικών Ενδιαφέροντος Ημερίδα Παρουσίασης των αποτελεσμάτων των θεματικών εργαστηρίων Το εργαστήρι Πρακτικών Ενδιαφέροντος - Ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων εργαστηρίων, θα υλοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των άλλων 3 θεματικών εργαστηρίων από τους εταίρους που έχουν αναλάβει την υλοποίησή τους. Στόχος είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των άλλων τριών (3) θεματικών εργαστηρίων, επιτυχημένων case studies και πρακτικών που υλοποιήθηκαν τόσο σε γεωγραφικό όσο και σε θεματικό επίπεδο από τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις που συμμετείχαν στις δράσεις δικτύωσης. Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο διοργάνωσης και διεξαγωγής της εκδήλωσης θα αναλάβει: την δημιουργία και δημοσίευση Δελτίων Τύπου σχετικά με το εργαστήρι πριν και μετά την υλοποίησή του την εξεύρεση κατάλληλου χώρου και εξοπλισμού για τουλάχιστον 30 άτομα την παροχή coffee break για τουλάχιστον 30 άτομα τη δημιουργία και αποστολή προσκλήσεων τη δημιουργία ενημερωτικού υλικού για τουλάχιστον 30 άτομα (Folder, στυλό, μπλοκ σημειώσεων, πρόγραμμα εκδήλωσης, λοιπό ενημερωτικό υλικό) την τήρηση και καταγραφή των πρακτικών της εκδήλωσης φωτογραφικό υλικό της εκδήλωσης λίστα συμμετεχόντων Παραδοτέα: Υλοποίηση ενός (1) εργαστηρίου σε κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο Coffee break Πρόσκληση Folder, στυλό, μπλοκ σημειώσεων, πρόγραμμα εκδήλωσης Δύο (2) Δελτία Τύπου για την εκδήλωση ένα πριν και ένα μετά την υλοποίησή της Πρακτικά της εκδήλωσης Φωτογραφικό υλικό της εκδήλωσης Λίστα συμμετεχόντων Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Παραδοτέου: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Διοργάνωση ενός (1) Εργαστηρίου Πρακτικών Ενδιαφέροντος Ημερίδα Παρουσίασης των αποτελεσμάτων των θεματικών εργαστηρίων ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Έως 30/06/2015 Σελίδα 11 από 59

12 Προϋπολογισμός Παραδοτέου: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Διοργάνωση ενός (1) Εργαστηρίου Πρακτικών Ενδιαφέροντος Ημερίδα Παρουσίασης των αποτελεσμάτων των θεματικών εργαστηρίων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Διευκρινίσεις: Για την υλοποίηση όλων των περιγραφόμενων ενεργειών ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους. Κατά την υλοποίηση όλων των ανωτέρω ενεργειών θα ακολουθούνται οι κανόνες που προβλέπονται από το σχετικό Κανονισμό (1828/06) προκειμένου να αναδεικνύεται η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα συγχρηματοδοτούμενα Έργα καθώς και όσα ορίζονται στα Π.Δ. 60/2007 και 59/2007. Όλα τα παραγόμενα έντυπα θα φέρουν τα απαιτούμενα λογότυπα, μηνύματα κλπ., σύμφωνα με τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας του Ε.Π. «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο , όπως θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 για τις αρμοδιότητες των δικαιούχων σχετικά με τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας για το κοινό, και το άρθρο 9 για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας των πράξεων, θα εφαρμόζονται τα ακόλουθα : Έγγραφα Όλα τα παραγόμενα έγγραφα (αιτήσεις, παρουσιολόγια, πιστοποιητικά, προκηρύξεις κλπ) θα φέρουν υποχρεωτικά: Το έμβλημα (Σημαία) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση Λογότυπο Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ Αναφορά στο οικείο Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Λογότυπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΕΠΑΝΑΔ) Μήνυμα του ΕΠΑΝΑΔ «ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» Αναφορά του φορέα χρηματοδότησης: Λογότυπο της ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου Τη φράση Ταυτότητα του δικαιούχου φορέα (επωνυμία, διεύθυνση, ταχυδρομική ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, , όνομα αρμοδίου προσώπου) Προωθητικό υλικό (έντυπα, αφίσες κλπ.) Το έμβλημα (Σημαία) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση Λογότυπο Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ Αναφορά στο οικείο Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Λογότυπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΕΠΑΝΑΔ) Μήνυμα του ΕΠΑΝΑΔ «ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» Αναφορά του φορέα χρηματοδότησης: Λογότυπο της ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου Διαφημιστική προβολή στα ΜΜΕ Στην περίπτωση της προβολή της πράξης στα ΜΜΕ, η εκάστοτε διαφήμιση θα περιλαμβάνει: Α) Τηλεοπτικά μηνύματα Σελίδα 12 από 59

13 Το έμβλημα (Σημαία) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση Λογότυπο Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ Αναφορά στο οικείο Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Λογότυπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΕΠΑΝΑΔ) Μήνυμα του ΕΠΑΝΑΔ «ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» Εκφώνηση της φράσης Αναφορά του φορέα χρηματοδότησης: Λογότυπο της ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου Β) Ραδιοφωνικά μηνύματα Αναφορά στο οικείο Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Μήνυμα του ΕΠΑΝΑΔ «ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» Εκφώνηση της φράσης Αναφορά στην ταυτότητα του φορέα χρηματοδότησης: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης ενεργειών των Δράσεων της Πράξης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο και συγκεκριμένα αφορά στις κάτωθι ενέργειες ανά δράση: Ενέργεια Δημιουργία και Εκτύπωση Έντυπου Ενημερωτικού Υλικού (Τρίπτυχο Ενημερωτικό Φυλλάδιο, Αφίσα) Δημιουργία και Αναπαραγωγή Ραδιοφωνικού Μηνύματος (spot) Δημιουργία και Αναπαραγωγή Τηλεοπτικού Μηνύματος (spot) Δημιουργία εναλλακτικού προωθητικού υλικού (usb) Διοργάνωση δύο (2) ημερίδων και τριών (3) εργαστηρίων ενημέρωσης Διοργάνωση μίας (1) «Ημέρας Καριέρας» Διοργάνωση ενός (1) εργαστηρίου Πρακτικών Ενδιαφέροντος Ημερίδα Παρουσίασης των αποτελεσμάτων των θεματικών εργαστηρίων Τίτλος Δράσης Δράση 3: Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση Δράση 4: Δικτύωση μεταξύ των εταίρων και με την τοπική κοινωνία Δράση 5: Δικτύωση με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις Συγκεκριμένα, το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού αφορά στην ανάθεση παροχής των ακόλουθων υπηρεσιών: Α/Α Είδος Υπηρεσίας Ποσότητα Ενέργεια: Δημιουργία και Εκτύπωση Έντυπου Ενημερωτικού Υλικού Δράση 3: Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση 1 Τρίπτυχο Ενημερωτικό Φυλλάδιο τμχ. 2 Αφίσα 200 τμχ. Σελίδα 13 από 59

14 Ενέργεια: Δημιουργία και Αναπαραγωγή Ραδιοφωνικού Μηνύματος (spot) Δράση 3: Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση 1 Ραδιοφωνικό Μήνυμα (spot) 1 Ενέργεια: Δημιουργία και Αναπαραγωγή Τηλεοπτικού Μηνύματος (spot) Δράση 3: Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση 1 Τηλεοπτικό Μήνυμα (spot) 1 Ενέργεια: Δημιουργία εναλλακτικού προωθητικού υλικού (usb) Δράση 3: Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση 1 Usb-memory stick (usb) 100 τμχ. Ενέργεια: Διοργάνωση δύο (2) ημερίδων και τριών (3) εργαστηρίων ενημέρωσης Δράση 3: Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση 1 Ημερίδα Ενημέρωσης 1 2 Εργαστήρια Ενημέρωσης 3 3 Τελική Ημερίδα Πράξης 1 Ενέργεια: Διοργάνωση μίας (1) «Ημέρας Καριέρας» Δράση 4: Δικτύωση μεταξύ των εταίρων και με την τοπική κοινωνία 1 «Ημέρα Καριέρας» 1 Ενέργεια: Διοργάνωση ενός (1) εργαστηρίου Πρακτικών Ενδιαφέροντος Ημερίδα Παρουσίασης των αποτελεσμάτων των θεματικών εργαστηρίων Δράση 5: Δικτύωση με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις 1 Εργαστήρι Πρακτικών Ενδιαφέροντος Ημερίδα Παρουσίασης των αποτελεσμάτων των θεματικών εργαστηρίων 1 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου. ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23.616,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). Ο προϋπολογισμός της υπό ανάθεση σύμβασης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (δ.τ. «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.») Διεύθυνση: Πλ. Πύρρου και Μ. Αγγέλου 1, Ιωάννινα, Τ.Κ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: & Fax: Αρμόδιοι για παροχή πληροφοριών: κ ος Σταγκίκας Αριστοτέλης, Τηλ & 83087, και κ α Κιτσάκη Γεωργία, Τηλ & 83087, ΑΡΘΡΟ 4. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» (δ.τ. «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»)/Συντονιστής Εταίρος, στο πλαίσιο υλοποίησης των ενεργειών που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της Πράξης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» (MIS Σελίδα 14 από 59

15 380055) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού » με Δικαιούχο την Α.Σ. «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», έχοντας υπόψη τις κάτωθι διατάξεις, όπως ισχύουν: 1. Την με αριθμό 2.475/οικ.3.33/2011 (ΦΕΚ 16/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» και της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο », 2. Το Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τα άρθρα: α) 15 με το οποίο η «Ειδική Υπηρεσία για την Ενσωμάτωση των Αρχών της Equal και για τη Διαχείριση Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»» μετονομάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία» και β) 18 με το οποίο ορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των Αναπτυξιακών Συμπράξεων για δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», 3. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 4. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ 64/Α/ )» σε συνδυασμό με τη διάταξη του Άρθρου 25 του Νόμου 3614/2007 «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης», 6. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ Α' 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» που εφαρμόζονται συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 και αναλογικά για παροχή υπηρεσιών, 7. Την με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/ (ΦΕΚ 540/Β/2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, 8. Τις διατάξεις του Νόμου 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/2008), άρθρο 12 Παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, 9. Τις διατάξεις του Νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 10. Τις διατάξεις του Νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών πράξεων, 11. Την 35130/739/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1291/Β/ για την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ) για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων (εκτέλεσης έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών) με απευθείας ανάθεση και με συνοπτική διαδικασία πρόχειρο διαγωνισμό που ισχύουν για το Δημόσιο, Σελίδα 15 από 59

16 12. Τις διατάξεις του Νόμου 3021/2002, «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις», 13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της 30 ης Μαΐου της Επιτροπής «Για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων» (Επίσημη Εφημερίδα L 130 της ), όπως ισχύει, 14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1177/2009 της 30 ης Νοεμβρίου 2009 της Επιτροπής που τροποποιεί τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, όπως αντικαταστάθηκε από τον Κανονισμό 1336/2013 της Επιτροπής της 31 ης Δεκεμβρίου 2013, 15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8 ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 16. Την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση των Οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 17. Τον Κανονισμό 1083/2006 (άρθρο 69) του Συμβουλίου, τον εφαρμοστικό Κανονισμό 1828/2006 (άρθρα 2-10) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτός τροποποιήθηκε (άρθρο 1, Κανονισμός 846/2009) και ισχύει και όπως εξειδικεύτηκε από το ΥΠΟΙΑΝ με τον «Επικοινωνιακό Οδηγό για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ » και με το Επικοινωνιακό Σχέδιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» προκειμένου να αναδεικνύεται η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα συγχρηματοδοτούμενα Έργα καθώς και όσα ορίζονται στα Π.Δ. 60/2007 και 59/2007, 18. Την με αριθμ. πρωτ. 1049/ ανοιχτή πρόσκληση της Περιφέρειας Ηπείρου ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου, για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 1584/ όμοιά της, 19. Το υπ αριθμό 338/ Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» για συμμετοχή της στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», 20. Το υπ αριθμό 338/ Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» για αποδοχή των όρων της με αριθ. πρωτ. 1049/ ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης 53) της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», 21. Την με αριθμ. πρωτ. 4346/ Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» , όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, 22. Το Σύμφωνο Αποδοχής των όρων της Απόφασης Ένταξης, 23. Την με αριθμ. πρωτ. 26/ εγκεκριμένη Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» από την Α.Σ. «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, Σελίδα 16 από 59

17 24. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου των Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει, 25. Κάθε άλλη διάταξη της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας κατά το μέρος που αφορά την παρούσα Διακήρυξη, 26. Τo με αριθμό 382/ Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» περί της εγκρίσεως διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού και ορισμού των απαιτούμενων επιτροπών. ΑΡΘΡΟ 5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Περίληψη της παρούσας, το Τεύχος Διακήρυξης, καθώς και τυχόν διευκρινήσεις επί του τεύχους αναρτώνται στις ιστοσελίδες: της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» (δ.τ. «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.): της Πράξης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» με Δικαιούχο την Α.Σ. «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»: ΑΡΘΡΟ 6. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών των υποψηφίων ορίζεται η 30 η Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.. Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο Διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι προσφορές όσων μετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει είτε να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή δια του νόμιμου εκπροσώπου ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Πλ. Πύρρου & Μ. Αγγέλου 1, Ιωάννινα, Τ.Κ μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών, είτε να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά (courier) στην διεύθυνση: Πλ. Πύρρου & Μ. Αγγέλου 1, Ιωάννινα, Τ.Κ , όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη. Στην τελευταία περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι να περιέρχονται οι προσφορές στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών, ήτοι: 30 Μαρτίου 2015, ημέρα: Δευτέρα και ώρα: 14:00 μ.μ., η οποία αποδεικνύεται μόνο από το γενικό πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων που τηρείται στην εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ». Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά (courier). Οι προσφορές που υποβάλλονται μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται στους υποψηφίους χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. Οι προσφορές με την διαβιβαστική επιστολή που τις συνοδεύει εκτός του φακέλου, πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ». ΑΡΘΡΟ 7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, επί της οδού Πλ. Πύρρου & Μ. Αγγέλου 1, Ιωάννινα Τ.Κ , όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-14:00, αρμόδιοι υπάλληλοι: κα Κιτσάκη Σελίδα 17 από 59

18 Γεωργία και κος Σταγκίκας Αριστοτέλης, Τηλ.: & 83087, Fax: και και αντίστοιχα. Η καταληκτική προθεσμία για την παραλαβή των εγγράφων του διαγωνισμού είναι η 26/03/2015, ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 13:00 μ.μ.. Το Τεύχος διανέμεται δωρεάν και μπορεί να αποσταλεί στους υποψηφίους είτε ταχυδρομικώς είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών. Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες θα επιβαρύνονται τα ταχυδρομικά τέλη ή το κόστος ταχυμεταφοράς. Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να προσκομίσουν πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπικής συσκευής, ), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν την διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακτήσουν το Τεύχος της Διακήρυξης και από το διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες: α) της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» (www.epirussa.gr) και της Πράξης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» με Δικαιούχο την Α.Σ. «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» (www.topsa-ioannina.gr), χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους από την υποχρέωση να προσκομίσουν (με επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία) τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπικής συσκευής, ). Ωστόσο η Αναθέτουσα Αρχή, αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των εγγράφων του παρόντος διαγωνισμού που θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο λόγω μη πλήρους προστασίας (αντικειμενικώς) του διαδικτύου. Σε περίπτωση παράλειψης ή σφάλματος, υπερτερούν τα ακριβή αντίτυπα των εν λόγω εγγράφων, τα οποία τηρούνται στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής. Οι παραλαμβάνοντες του Τεύχους του Διαγωνισμού υποχρεούνται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες μέρες από την παραλαβή του (είτε αυτοπροσώπως, είτε με ταχυμεταφορική, είτε μέσω των ιστοσελίδων: της Αναθέτουσας Αρχής ή/και της Πράξης), να το ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν μόνο εγγράφως (με επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες διευκρινίσεις, μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών. Οι εν λόγω πληροφορίες διευκρινίσεις παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Προσφορών της παρούσας. Οι απαντήσεις που δίνονται στις διευκρινίσεις που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους θα αναρτώνται στις ιστοσελίδες: της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»: και της Πράξης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» με Δικαιούχο την Α.Σ. «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»: Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών, που: είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή Σελίδα 18 από 59

19 είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών, τα οποία : πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Άρθρα 9. Δικαιολογητικά Συμμετοχής και 10. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής. δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 4 του Ν. 3310/05, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05. ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του έργου που αφορά στην υλοποίηση ενεργειών: α) προβολής και δημοσιότητας και β) δικτύωσης μεταξύ φορέων και ανάπτυξης συνεργασιών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν χρειάζεται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 9. Δικαιολογητικά Συμμετοχής. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 10. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής. Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Όσοι έχουν τιμωρηθεί με τελεσίδικη απόφαση με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του Π.Δ. 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους βάσει απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. Σελίδα 19 από 59

20 Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά και επί ποινής αποκλεισμού μαζί με την Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες: 1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά. 2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό. A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα: στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 και στο Άρθρο 12. Εγγύηση Συμμετοχής του παρόντος τεύχους. ΝΑΙ Εγγυήσεις που δεν περιέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία που αναγράφονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2 Αίτηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με την μορφή επιστολής προς την Αναθέτουσα Αρχή στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ κλπ.), καθώς και πλήρη στοιχεία ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου του, αν είναι νομικό πρόσωπο. ΝΑΙ Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση σύμπραξης νομικών ή φυσικών προσώπων με υποβολή κοινής προσφοράς η αίτηση υπογράφεται από τους νομίμους εκπροσώπους όλων των μελών ή από κοινό εκπρόσωπο εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη και ορίζεται ένα φυσικό πρόσωπο ως κοινός εκπρόσωπος της ένωσης. 3 Υπεύθυνες δηλώσεις του υποψηφίου (της παρ. 4 του ΝΑΙ Σελίδα 20 από 59

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ή 34.959,35 (πλέον ΦΠΑ)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ή 34.959,35 (πλέον ΦΠΑ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση :Πλ. Πύρρου 1, Διοικητήριο 452 21 Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Δράσης/Action Title 2.2 «Εκδηλώσεις Προώθησης Οινικών Προϊόντων»/ «Wine products promotion events»

Τίτλος Δράσης/Action Title 2.2 «Εκδηλώσεις Προώθησης Οινικών Προϊόντων»/ «Wine products promotion events» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 45332-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091512 2015-09-25

15PROC003091512 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΝ07ΛΕ-9ΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091043 2015-09-25

15PROC003091043 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091466 2015-09-25

15PROC003091466 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ BIG»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ BIG» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Κέρκυρα, 29/05/2015 Αριθμός Πρωτ.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002307177 2014-09-25

14PROC002307177 2014-09-25 14PROC002307177 2014-09-25 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο TRAWBOR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 2/2015. Πρόχειρου Διαγωνισμού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3, με τίτλο:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 2/2015. Πρόχειρου Διαγωνισμού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3, με τίτλο: ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 2/2015 Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3, με τίτλο: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» της Πράξης: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18, ΑΘΗΝΑ 10671 Τηλέφωνο : 210-3680775 Fax : 210-3680773 Πληροφορίες : Δρ. Παναγιώτης Μούργος Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003040927 2015-09-11

15PROC003040927 2015-09-11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2613 613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail: ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΩ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ- ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΚΑ) ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΩ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ- ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΚΑ) ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΩ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ- ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΚΑ) ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 14PROC002133808 Αθήνα, 242014-06-27-6 - ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. Ζέρβα 28-30 Στοά Σάρκα 2 ος όροφος ΤΘ 1147 ΤΚ 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. Ζέρβα 28-30 Στοά Σάρκα 2 ος όροφος ΤΘ 1147 ΤΚ 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. Ζέρβα 28-30 Στοά Σάρκα 2 ος όροφος ΤΘ 1147 ΤΚ 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 417 ΗΜΕΡ. : 5/3/2012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ταχυδρομική Διεύθυνση : ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 1- ΠΛ. ΟΔΗΣΣΟΥ ΤΚ 18531 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 121.056,90

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΠΑ 80% ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 20%

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΠΑ 80% ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 20% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ EΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Οδός : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26610-39814, e-mail: corfucci@otenet.gr Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Αρ.Μελ. :1/2014 Αρ.Πρωτ. :6805/12-3-2014 Αρ.Αποφ.Δημάρχου:98/12-3-2014

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού» Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού» Αριθ. Πρωτ. 275/05.02.2015 Προϋπολογισμός: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 30.000,00 Κωδικοί ΟΠΣ: 451735, 451736, 451737 CPV: Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα 17.02.2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα