ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 979/τ.B ) Υ.Α. που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνι ολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κοινωνιολογία» Ανα μόρφωση του προγράμματος Αντικατάσταση της υπ αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 1947/τ.Β ) Υ.Α. όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ελληνι κής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστη μίου Θράκης Αναμόρφωση του προγράμματος... 2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Β7 (1) Αντικατάσταση της υπ αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 979/τ.B ) Υ.Α. που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυ χιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδί κευσης στην Κοινωνιολογία» Αναμόρφωση του προ γράμματος. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148, τ.α ), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.α ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.α ) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/20 (ΦΕΚ 71 τ.α ) 2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.α ), «Δομή, λειτουργία, διασφά λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) όπως τροπο ποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 47 Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.α ), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.α ) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.α ) «Δι ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 5. Το Π.Δ. 76/2013 (ΦΕΚ 119 Α ) «Ίδρυση Σχολών κατάρ γηση συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών». 6. Την υπ αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 979/τ.Β ) Υ.Α. που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπι στημίου με τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κοινωνιολογία». 7. Το απόσπασμα των πρακτικών της Γενικής Συνέ λευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Κοι νωνιολογίας (συνεδρία 26/06/2014). 8. Το απόσπασμα Πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι κής Σύνθεσης του Παντείου Πανεπιστημίου (συνεδρία ). 9. Το υπ αριθμ. 3331/ έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Κοινωνιολογίας.. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 979/τ.Β ) Υ.Α ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επι στημών και Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνιολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις της από φασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2 28850 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Κοινωνιολογίας έχει ως αντι κείμενο τη σε βάθος μελέτη των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών ζητημάτων στην Ελλάδα και την ευρώπη. Η μελέτη αναπτύσσεται σε τρεις διαφορετικούς τομείς και πεδία έρευνας και διδασκαλίας. Τα πεδία αυτά απο τελούν τη βάση των τριών κατευθύνσεων του Προγράμ ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η πρώτη κατεύθυνση, «Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα», μελετά το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η δεύτερη, «Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία», επικεντρώνεται στη μελέτη της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και της συγκρότησής της, καθώς και στις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στον ευρωπαϊκό χώρο. Τέλος, η τρίτη κατεύθυνση, «Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία», μελετά κυρίως τα θεωρητικά ζητήματα και ερμηνευτικά σχή ματα όπως αυτά εμφανίζονται στην πορεία ανάπτυξης της κοινωνικής και πολιτικής θεωρίας και συνδέονται με την ανάλυση του κοινωνικού γίγνεσθαι με ιδιαίτερη έμφαση στον 21ο αιώνα. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί: α) Στην ανάπτυξη της έρευνας και προαγωγή της γνώσης σε θέματα που αφορούν τις κοινωνικές σχέ σεις, τους τρόπους συγκρότησής τους, τις θεσμικές τους διαστάσεις, τις μορφές αναπαραγωγής τους και τέλος τις δυνατότητες μετασχηματισμού τους. Η γνώση των ζητημάτων αυτών μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τις κοινωνικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις και συ γκρούσεις στους κόλπους των σύγχρονων κοινωνιών και αντίστοιχα να αναλύσουμε μηχανισμούς και πολιτικές συμπεριφορές συναίνεσης. β) Στην εκπαίδευση ειδικών επιστημόνων, ερευνητών και συμβούλων ικανών να μελετήσουν τα πιο πάνω προβλήματα και να προτείνουν λύσεις αντιμετώπισής τους. Οι επιστήμονες αυτοί θα είναι ικανοί, όχι μόνο να προτείνουν λύσεις τεχνοκρατικού χαρακτήρα και περιεχομένου, αλλά θα εμπνέονται και από τις αξίες του ορθού λόγου, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Θα είναι, επίσης, ικανοί να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στις νέες κοινωνικές συνθήκες και τα προβλήματα που αναφύονται. Οι ειδικευμένοι επιστήμο νες θα μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά στα Πανεπιστήμια, στην Κεντρική Διοίκηση του Κράτους και στους Οργανισμούς του Δημοσίου, σε ιδιωτικούς Οργανισμούς όπως και σε όλους τους τομείς που συμ μετέχουν δυναμικά στη διαμόρφωση της δημόσιας ζωής: Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Τράπεζες, Ανεξάρτητες Αρχές κ.λπ. Τα ζητήματα του αποκλεισμού και των ανι σοτήτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εθνικής και ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής αποτελούν προτεραι ότητα για τις ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες και φορείς. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Κοινωνιολογία» με τις εξής κατευ θύνσεις: α) Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα β) Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία γ) Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχο λών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικο νομικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνω στικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια κού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής: Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθήματα ECTS Μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης ECTS Κοινά υποχρεωτικά μαθήματα για όλες τις κατευθύνσεις Κατεύθυνση Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα Μέθοδοι κοινωνικής έρευνας (ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις) Μορφές ανισότητας: θεωρητικές προσεγγίσεις και ιστορικές εξελίξεις Κεντρικά ζητήματα κοινωνικής και πολιτικής θεωρίας Κοινωνική δομή και εργασία Δημογραφία και μετανάστευση Τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνικές ανισότητες

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατεύθυνση Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία Άνιση ανάπτυξη και κρίση των οικονομικών και κοινωνικών δομών στην ευρώπη Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική Ειδικά θέματα Ευρωπαϊκής ιστορίας Κατεύθυνση Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία Σύγχρονα θέματα κοινωνικής θεωρίας Κοινωνική θεωρία και τεχνολογία Κοινωνία και γνώση Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης ECTS Μαθήματα ECTS Κατεύθυνση Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα Διπλωματική εργασία 30 Κοινωνικές αναπαραστάσεις, ταυτότητα και ετερότητα Σύγχρονα κοινωνικοπολιτικά φαινόμενα και ανθρώπινα δικαιώματα Κοινωνικά κινήματα και κοινωνικά δικαιώματα Κατεύθυνση Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία Κοινωνικό υπόδειγμα και οικονομικές δομές στην Ελλάδα Κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα Ειδικά θέματα Ελληνικής ιστορίας Κατεύθυνση Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία Θεωρίες του πολιτικού υποκειμένου Φύλο, λόγος, εξουσία Μορφές εξουσίας σε προβιομηχανικές κοινωνίες

4 28852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Από τα μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης του β και γ εξαμήνου, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα είτε να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν και στα έξι μαθή ματα της κατεύθυνσής τους, είτε να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν τουλάχιστον σε 5 μαθήματα της κατεύθυνσης και σε ένα μάθημα της επιλογής τους από τις άλλες δύο κατευθύνσεις. Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται, κατ ανώτατο όριο, στα σαράντα πέντε (45) άτομα κατ έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανε πιστημίου, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημε δαπής. Επίσης, στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (σύγχρονες αίθουσες διδασκα λίας, Βιβλιοθήκη με αυτοματοποιημένο σύστημα λει τουργίας, ηλεκτρονική πληροφοριακή υπηρεσία, τηλε ματικό δίκτυο για την παροχή προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, Εργαστήριο Η/Υ και κάθε άλλη αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή). Άρθρο Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2001 (ΦΕΚ 195/τ.Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε ευρώ Δαπάνες μετακινήσεων στο πλαί σιο ακαδημαϊκών συνεργασιών με άλλα Πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία, οδηγοί σπουδών κ.λπ.) Προμήθεια, συντήρηση ηλεκτρο νικού εξοπλισμού και λογισμικού Eκπαιδευτικές επισκέψεις, επιστη μονικές εκδηλώσεις και συνέδρια Αναλώσιμα και άλλες δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ Μέρος του ανωτέρω κόστους θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνι κών και Πολιτικών επιστημών και το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από επιχορηγήσεις, δωρεές και ερευνητικά προγράμματα. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Οι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης Υ.Α. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 13 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ /B7 (2) Αντικατάσταση της υπ αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 1947/τ.Β ) Υ.Α. όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Αναμόρ φωση του προγράμματος. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148, τ.α ), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.α ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.α ) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/20 (ΦΕΚ 71 τ.α ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.α ), «Δομή, λειτουργία, διασφά λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) όπως τροποποιή θηκε με τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 47 Ν. 4025/ 2011 (ΦΕΚ 228 τ.α ), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/ 2012 (ΦΕΚ 159 τ.α ) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.α ) «Διασφά λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Πα ράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 5. Το Π.Δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση συγκρότηση ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» (ΦΕΚ 124 Α ). 6. Την υπ αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 1947/τ.Β ) Υ.Α. που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 6/Β7/ (ΦΕΚ 67/τ.Β ) Υ.Α. 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρίαση 5/ ).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρίαση 6/ ). 9. Το αριθμ. 1248/ έγγραφο της Προέδρου του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.. Το αριθμ. 40/ έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας. 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 1947/τ.Β ) Υ.Α., ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας (Τ.Ε.Φ.) της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρι τείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α ). Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το Π.M.Σ. του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας (Τ.Ε.Φ.) του Δ.Π.Θ. αποσκοπεί τόσο στην προαγωγή της φιλολο γικής παιδείας των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών όσο και στην ανάπτυξη ειδικής επιστημονικής έρευνας. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποβλέπει: στη διεύρυνση των γνώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών και τη μεγαλύτερη εξειδίκευσή τους στις βασικές και τις επιμέρους κατευθύνσεις της φιλολογικής επιστήμης. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Π.M.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1. Κλασικής Φιλολογίας με ειδίκευση Ι) Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας II) Λατινικής Φιλολογίας ΙΙΙ) Παπυρολογίας 2. Μεσαιωνικής Νεοελληνικής Φιλολογίας με ειδίκευση Ι) Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας ΙΙ) Νεοελληνικής Φιλολογίας Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλο λογίας, Φιλοσοφίας, Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής, Φιλοσο φίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Ιστορίας Αρχαιολο γίας, Ιστορίας Εθνολογίας, Εθνογραφίας, Ψυχολογίας, Ανθρωπολογίας, Κοινωνιολογίας, Παιδαγωγικών Τμημά των Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών Πανεπιστημίων ημεδαπής και αναγνωρι σμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια κού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Σπουδών Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής/η φοιτήτρια πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά και να εξετα στεί με επιτυχία συνολικά σε οκτώ (8) εξαμηνιαία μα θήματα με διαφορετικό περιεχόμενο (Σύνολο 90 ECTS). Επιπλέον πρέπει να συγγράψει κατά το τελευταίο εξά μηνο των σπουδών του και αφού έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό 90 μονάδων ECTS, μία διπλωματική εργασία (μεταπτυχιακή εργασία). Οι μονάδες ECTS της μεταπτυχιακής εργασίας ορίζονται επίσης σε τριάντα (30). Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων ECTS που απαι τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε ανέρχονται σε 120. Το Πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής: Α ΕΞΑΜΗΝΟ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS) 1. Ειδίκευση Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας (ΑΕΦ) (υποχρεωτικά 3 από τα 6 μαθήματα που περιγράφονται παρακάτω) KΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS ΑΕΦ 5 Έπος ΑΕΦ 515 Λυρική Ποίηση ΑΕΦ 520 Δράμα ΑΕΦ 525 Λοιπά Ποιητικά Είδη ΑΕΦ 530 Ιστοριογραφία ΑΕΦ 535 Ρητορική 2. Ειδίκευση Λατινικής Φιλολογίας (ΛΦΙ) (υποχρεωτικά 3 από τα 6 μαθήματα που περιγράφονται παρακάτω) ΛΦΙ 6 Έπος ΛΦΙ 615 Λυρική Ποίηση

6 28854 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΛΦΙ 620 Δράμα ΛΦΙ 625 Λοιπά Ποιητικά Είδη ΛΦΙ 630 Ιστοριογραφία ΛΦΙ 635 Ρητορική 3. Ειδίκευση Παπυρολογίας (ΠΑΠ) (υποχρεωτικά 3 από τα 4 μαθήματα που περιγράφονται παρακάτω) ΠΑΠ 701 Έγγραφα ΠΑΠ 705 Ιστορία της Ελληνιστικής Αιγύπτου ΠΑΠ 7 Ιστορία της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αιγύπτου ΠΑΠ 715 Νομικοί Θεσμοί 1. Ειδίκευση Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας (υποχρεωτικά 3 από τα 7 μαθήματα που περιγράφονται παρακάτω) ΜΕΦ 801 Πνευματική Παραγωγή σε διάφορα κέντρα του Βυζαντίου ΜΕΦ 805 ΜΕΦ 815 Συγγραφέας εποχή κείμενα ερμηνευτικά υπομνήματα Παράδοση και ανανέωση στη Μεσαιωνική Ελληνική Γραμματεία ΜΕΦ 820 Γλωσσικά επίπεδα στα μεσαιωνικά ελληνικά κείμενα ΜΕΦ 825 Μεσαιωνικός ελληνικός στοχασμός, θετικές επιστήμες ΜΕΦ 830 Υμνογραφία ΜΕΦ 835 Θύραθεν Ποίηση 2. Ειδίκευση Νεοελληνικής Φιλολογίας (υποχρεωτικά 3 από τα 11 μαθήματα που περιγράφονται παρακάτω) ΝΕΦ Τύπος: Εφημερίδες και λογοτεχνικά περιοδικά ΝΕΦ 903 Ζητήματα ιστορίας της λογοτεχνίας (περίοδοι, σχολές, εκπρόσωποι) ΝΕΦ 904 ΝΕΦ 905 Ποίηση: Γενική εισαγωγή, ειδολογικές διακρί σεις, πηγές Πεζογραφία: Γενική εισαγωγή, ειδολογικές διακρίσεις, πηγές ΝΕΦ Λογοτεχνία και Γραμματεία ως το τέλος του 17ου αιώνα ΝΕΦ Ο 18ος αιώνας ως το 1830 ΝΕΦ ΝΕΦ ΝΕΦ ΝΕΦ ΝΕΦ κ. εξ. Β ΕΞΑΜΗΝΟ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS) 1. Ειδίκευση Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας (ΑΕΦ) (υποχρεωτικά 3 από τα 5 μαθήματα που περιγράφονται παρακάτω) ΑΕΦ 540 Φιλοσοφία

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΕΦ 545 Λοιπά πεζογραφικά είδη ΑΕΦ 550 Ο κόσμος των ιδεών ΑΕΦ 555 Γλώσσα και ύφος ΑΕΦ 560 Εξειδικευμένα θέματα 2. Ειδίκευση Λατινικής Φιλολογίας (ΛΦΙ) (υποχρεωτικά 3 από τα 5 μαθήματα που περιγράφονται παρακάτω) ΛΦΙ 640 Φιλοσοφία ΛΦΙ 645 Λοιπά πεζογραφικά είδη ΛΦΙ 650 Ο κόσμος των ιδεών ΛΦΙ 655 Γλώσσα και ύφος ΛΦΙ 660 Εξειδικευμένα θέματα 3. Ειδίκευση Παπυρολογίας (ΠΑΠ) (υποχρεωτικά 3 από τα 4 μαθήματα που περιγράφονται παρακάτω) ΠΑΠ 720 Φιλολογικοί Πάπυροι ΠΑΠ 725 Μαγικοί Πάπυροι ΠΑΠ 730 Ιδιωτικές Επιστολές ΠΑΠ 735 Επιστημονικά κείμενα 1. Ειδίκευση Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας (υποχρεωτικά 3 από τα 8 μαθήματα που περιγράφονται πα ρακάτω) ΜΕΦ 840 Ιστοριογραφία, χρονογραφία ΜΕΦ 845 Ρητορική, Επιστολογραφία ΜΕΦ 850 Αγιολογία, ομιλητική ΜΕΦ 855 Δημώδης γραμματεία ΜΕΦ 860 Ειδικά θέματα ποίησης ΜΕΦ 865 Εδικά θέματα πεζογραφίας ΜΕΦ 870 Μυθιστόρημα ΜΕΦ 875 Βυζαντινή αρχαιολογία 2. Ειδίκευση Νεοελληνικής Φιλολογίας (υποχρεωτικά 3 από τα 11 μαθήματα που περιγράφονται παρακάτω) ΝΕΦ Νεοελληνική κριτική και δοκίμιο ΝΕΦ Συγκριτική γραμματολογία (μέθοδοι και εφαρμογές) ΝΕΦ 971 Ιστορία των λογοτεχνικών θεωριών ΝΕΦ Σύγχρονες θεωρίες της λογοτεχνίας ΝΕΦ Ρεύματα/κινήματα στην ελληνική και ευρωπαϊκή λογοτεχνία ΝΕΦ Νεοελληνικές θεωρίες Ποιητικής και Αισθητικής από τον 17ο ως τον 19ο αιώνα και η σχέση τους με ευρώπη και Αρχαιότητα ΝΕΦ 985 Ιστορία του πνεύματος/πολιτισμού/ιδεών ΝΕΦ 986 Φιλοσοφία της Λογοτεχνίας ή της Γλώσσας ΝΕΦ 988 Αυτοβιογραφικός λόγος ΝΕΦ Λογοτεχνικά είδη και γένη (θεωρία και εφαρμογές)

8 28856 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΕΦ Διδακτική των ειδών λόγου Γ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS) ΑΕΦ 500 ΛΦΙ 600 Μεθοδολογία Έρευνας 15 ΑΕΦ 505 ΛΦΙ 605 Μεταφραστική Θεωρία και Πράξη 15 ΝΕΦ 900 Μεθοδολογία Έρευνας 15 ΜΕΦ 8 Μεθοδολογία Κριτικών Εκδόσεων 15 Δ ΕΞΑΜΗΝΟ για όλες τις κατευθύνσεις (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30 Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) κατ έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημο κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου ή άλλων Πα νεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Η υπάρχουσα υλικοτεχνική καλύπτει τις ανάγκες λει τουργίας του Π.Μ.Σ. και ενδεικτικά συνίσταται στα εξής: α) αίθουσες διδασκαλίας, β) εργαστήρια, γ) βιβλιοθήκες, δ) επιστημονικός εξοπλισμός, ε) υπολογιστές. Άρθρο Διάρκεια λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α ) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λει τουργίας του Π.Μ.Σ. αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: Κατηγορία Δαπάνης ευρώ Αμοιβές Αποζημιώσεις διοικητικού, διδακτικού και τεχνικού προσωπικού Υποτροφίες Δαπάνες μετακινήσεων Αναλώσιμα Προμήθεια συντήρηση εξοπλισμού λογισμικού Προμήθεια βιβλίων εκπαιδευτικού υλικού Δαπάνες δημοσιότητας Λοιπές δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δί δακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες και δωρεές. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Οι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης Υ.Α. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 13 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 4 32 * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2223 13 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 65882/Β7 (ΦΕΚ 2215/ 4 2011 τ.β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2318 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/393/29.07.1998 (ΦΕΚ 849/τ.Β ) Υ.Α όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 23 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 83933/Β7/6.8.2003 (ΦΕΚ 1200/τ. Β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 111601/B7/12 08 201 Υ.Α. (ΦΕΚ 2068/τ.Β/26 08 1) που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3610 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχι ακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2732 13 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πλαίσιο του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3333 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 70 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2100 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 592 π.έ/β7 (ΦΕΚ 159/ τ.β /13.02.2002) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3607 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 92025/Β7/22 7 2008 (ΦΕΚ 1597 τ.β /11 8 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3441 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημο τικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3382 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 54541/Β7 (ΦΕΚ 926/21.6.2004) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 195 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10124/Β7 (ΦΕΚ 2054/ 0 10 2008, τ. Β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1137 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3573 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ... 1 Ειδικότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2066 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανε πιστημίου Angers της Γαλλίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 230 3 Οκτωβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 30π.ε./B (Φ.Ε.Κ. 54/τ.Β /30 3 2009) Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 12 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2785 1 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 087 Ιουλίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 082 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 6 Σεπτεμβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/424/28 2 200 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 44/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2485 18 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 107745/Β7/4 10 11 (ΦΕΚ 2215 τ.β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24471 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1953 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 70403/Β7 (ΦΕΚ 1258, τ.β/ 2009) ΥΑ που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3430 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2261 11 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή Εφαρμογής Αποφάσεων Συγχωνεύσεων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα