Προσφορά και κόστος. Κατηγορίες κόστους. Οριακό κόστος και µεγιστοποίηση του κέρδους. Μέσο κόστος. TC MC = q TC AC ) AC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσφορά και κόστος. Κατηγορίες κόστους. Οριακό κόστος και µεγιστοποίηση του κέρδους. Μέσο κόστος. TC MC = q TC AC ) AC"

Transcript

1 Μέσο κόστος µέσο συνολικό κόστος (AC) 3 Προσφορά και κόστος µέσο µεταβλητό κόστος (AVC) µέσο σταθερό κόστος (AFC) Το µέσο σταθερό κόστος µειώνεται, διότι το συνολικό σταθερό κόστος κατανέµεται σε περισσότερη ποσότητα προϊόντος ή υπηρεσιών Το µέσο µεταβλητό κόστος αυξάνεται, δεδοµένου ότι µια συγκεκριµένη επένδυση (συνολικό σταθερό κόστος) αντιστοιχεί σε ένα παραγωγικό σύστηµα µε συγκεκριµένη ικανότητα παραγωγής. Εποµένως το κόστος αυξάνεται αναλογικά περισσότερο, όταν η ποσότητα πλησιάζει και στην συνέχεια ξεπερνά την ικανότητα του συστήµατος Κατηγορίες κόστους: Κατηγορίες κόστους Σταθερό κόστος (FC) : είναι το σύνολο επενδύσεων που απαιτούνται δηλ., των δαπανών για τους σταθερούς συντελεστές του παραγωγικού συστήµατος, και δεν µεταβάλλεται σαν συνάρτηση της ποσότητας που παράγεται (δηλ. της µεταφορικής υπηρεσίας) Μεταβλητό κόστος (VC) : το σύνολο των δαπανών που η τιµή τους µεταβάλλεται σε συνάρτηση µε την ποσότητα που παράγεται. Συνολικό κόστος ( ΤC C ) : ΤC = FC + VC Παράδειγµα το κόστος χρήσης του ΙΧ: Σταθερά κόστη: κόστος αγοράς, ασφάλεια, Μεταβλητά κόστη: καύσιµα, συντήρηση συνολικό κόστος (C) µεταβλητό κόστος σταθερό κόστος Το οριακό κόστος ορίζεται ως µεταβολή του συνολικού κόστους (όχι του µέσου συνολικού) που είναι αποτέλεσµα της µεταβολής της ποσότητας που παράγεται κατά µία µονάδα. TC MC = q είναι η τιµή του προϊόντος / υπηρεσίας Σε ποίο σηµείο της καµπύλης του µέσου κόστους (AC), η καµπύλη αυτή τέµνεται από την καµπύλη του οριακού κόστους (MC)? AC Ποσότητα (q) Μέσο κόστος Τα κόστη είναι συνήθως πιο εύκολα να αναλυθούν όταν εκφράζονται σαν µέσοι όροι, δεδοµένου ότι έτσι µπορούν εύκολα να συγκριθούν µε την τιµή που προσδιορίζει και την ποσότητα που ζητείται. Το µέσο συνολικό κόστος υπολογίζεται από το συνολικό κόστος διαιρούµενο µε την συνολική ποσότητα που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο κόστος. Αντίστοιχα υπολογίζονται το µέσο µεταβλητό και το µέσο σταθερό κόστος µέσο συνολικό AC = ΤC/q κόστος (AC) AVC = VC/q AFC = FC / q AC = ACV + AFC µέσο µεταβλητό κόστος (AVC) µέσο σταθερό κόστος (AFC) Ποσότητα (q) Απάντηση: Στο χαµηλότερο σηµείο της καµπύλης του µέσου κόστους Μπορεί αυτό να αποδειχθεί µαθηµατικά? TC ( q. AC ) AC MC = = = AC + q. Στο σηµείο τοµής των δύο καµπυλών MC = AC AC Ποσότητα (q) AC AC + q. = AC AC =

2 Ερώτηµα: Μπορούµε από το διάγραµµα να εντοπίσουµε την ποσότητα που θα πρέπει να παράγεται για να έχει η επιχείρηση το µέγιστο κέρδος? Μπορεί αυτό να αποδειχθεί µαθηµατικά? Ποσότητα (q) F =. q TC TC F. q +. =. q + MC = max F = Η τιµή δεν µεταβάλλεται µε την ποσότητα = q = MC Εποµένως για να µεγιστοποιείται το κέρδος, η ποσότητα που θα πρέπει να παράγεται/πωλείται είναι εκείνη για την οποία το οριακό κόστος ισούται µε την τιµή του προϊόντος AC Ερώτηµα: Μπορούµε από το διάγραµµα να AC(q1) εντοπίσουµε την µέγιστη ποσότητα που θα πρέπει να παράγεται για να είναι η επιχείρηση οικονοµικά βιώσιµη? Συνθήκη οικονοµικής βιωσιµότητας : AC() = για ποσότητα q1 >, εµφανίζεται ζηµία ζηµία = q1. q1.ac(q1) Ζηµία Συνολικά έσοδα q1 AC Ευκαιριακό κόστος Συνολικά Έσοδα (ΤR) =. q Συνολικό Κόστος TC MC. dq = q o Τι είναι κόστος ενός προϊόντος / µιας υπηρεσίας? Γενικά µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το κόστος αντιπροσωπεύει την χρηµατική αξία τα χρήµατα που πρέπει να καταβάλουµε για να αποκτήσουµε το προϊόν / να χρησιµοποιήσουµε την υπηρεσία Ορισµός: Ευκαιριακό κόστος ενός προϊόντος ή υπηρεσίας είναι τα προϊόντα ή υπηρεσίες (ή η χρηµατική αξία αυτών) που θα µπορούσαν να παραχθούν µε τους ιδίους πόρους, εάν αυτοί οι πόροι είχαν χρησιµοποιηθεί µε διαφορετικό τρόπο. συνολικά έσοδα συνολικά συνολικό έσοδα κόστος (ΤR) =. q Κόστος παραγωγής της q+1 µονάδας ποσότητας Συνολικά Έσοδα Συνολικό Κόστος TC MC. dq = q o Κέρδος F = TR - TC Μέγιστο κέρδος συνολικά έσοδα συνολικό κόστος +1 Το οριακό κόστος της q+1 µονάδας ποσότητας είναι µεγαλύτερο από την τιµή πώλησης εποµένως από την παραγωγή και στην συνέχεια πώληση της q+1 µονάδας, ο παραγωγός ζηµιώνεται. ( ) Ευκαιριακό κόστος ένα απλό παράδειγµα Ο ιδιοκτήτης λειτουργεί την µικρή επιχείρηση και παίρνει όσα χρήµατα χρειάζεται από το ταµείο. Ποιο είναι το κόστος της εργασίας? Είναι αξία των άλλων ευκαιριών που έχει ο ιδιοκτήτης και θα µπορούσε να εκµεταλλευθεί αν δεν εργαζόταν στην επιχείρηση του. Θα µπορούσε να εργασθεί κάπου αλλού και να κερδίζει ΕΥΡΩ, και παράλληλα να προσλάβει κάποιον που θα του στοιχίζει 9 ΕΥΡΩ οπότε θα είχε πρόσθετο κέρδος ΕΥΡΩ. Για να υπολογίσει τα καθαρά του οφέλη στην σηµερινή κατάσταση που λειτουργεί την επιχείρηση του θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι το κόστος της εργασίας του είναι ΕΥΡΩ.

3 Οριακό κόστος και οικονοµίες κλίµακας Προσφορά A) Εάν MC < AC, το AC µειώνεται καθώς αυξάνεται η παραγωγή 1. οικονοµίες κλίµακας 2. τιµολόγηση µε = MC θα δώσει έσοδα που δεν καλύπτουν το κόστος B) Εάν MC = AC, το AC παραµένει σταθερό καθώς αυξάνεται η παραγωγή 1. µε P = MC, κανονικά κέρδη C) Εάν MC > AC, AC αυξάνεται καθώς αυξάνεται η παραγωγή 1. δεν έχουµε οικονοµίες κλίµακας 2. with P = MC, υπερβάλλοντα κέρδη q1 q2 q3 Προσφορά Αντίστοιχα µε τον ορισµό της ζήτησης, στην Μικροοικονοµία, η προφορά είναι η σχέση µεταξύ της τιµής ενός αγαθού και της ποσότητας που επιθυµούν να πωλήσουν οι επιχειρήσεις που προσφέρουν το προϊόν / υπηρεσία. Όσο αυξάνεται η τιµή του προϊόντος / της υπηρεσίας, τόσο ισχυρότερο είναι το κίνητρο για αύξηση της παραγωγής Η πρόσφορά είναι αύξουσα συνάρτηση της τιµής του προϊόντος. Αντίστοιχα µε την περίπτωση των ατοµικών καµπυλών ζήτησης έχουµε και ατοµικές καµπύλες προσφοράς Ερώτηµα: Για µια συγκεκριµένη τιµή πόση είναι η ποσότητα που επιθυµεί η επιχείρηση να πωλήσει? * Το πλεόνασµα του παραγωγού Τα συνολικά έσοδα των πωλητών R = *. Το πλεόνασµα του πωλητή / παραγωγού: PS = *. q * MC. dq * * H συνολική τιµή (έσοδο) που οι πωλητές επιθυµούν να λάβουν TWS = MC. dq Προσφορά Για µια συγκεκριµένη τιµή πόση είναι η ποσότητα που επιθυµεί η επιχείρηση να πωλήσει? Απάντηση: Τόση ποσότητα ώστε το οριακό κόστος να είναι ίσο µε την τιµή του προϊόντος / υπηρεσίας Ορισµός της προσφοράς: η προφορά είναι η σχέση µεταξύ της τιµής ενός αγαθού και της ποσότητας που επιθυµούν να παράγουν/πωλήσουν οι επιχειρήσεις που προσφέρουν το προϊόν / υπηρεσία. Η καµπύλη της προφοράς είναι η καµπύλη του οριακού κόστους.

4 4 Ισορροπία προσφοράς και ζήτησης Γιατί χρησιµοποιείται ο όρος Ισορροπία? Εάν η τιµή δεν είναι αρκετά υψηλή, για να είναι η ποσότητα του προσφερόµενου προϊόντος ίση µε την ποσότητα που ζητείται, οι καταναλωτές θα ανταγωνίζονται µεταξύ τους, προσφέροντας υψηλότερη τιµή για την περιορισµένη προσφορά του αγαθού, και έτσι η τιµή θα αυξηθεί. * 2 1 q s1 q qs2 qd2 d1 Ισορροπία Προσφοράς και Ζήτησης Στην οικονοµική θεωρία η αλληλεπίδραση της προσφοράς και της ζήτησης έχει σαν αποτέλεσµα µια κατάσταση Μπορούµε να θεωρήσουµε την ζήτηση σαν µια δύναµη που τείνει να αυξήσει την τιµή ενός αγαθού Μπορούµε να θεωρήσουµε την προσφορά σαν µια δύναµη που τείνει να µειώσει την τιµή του Όταν οι δυο δυνάµεις εξισορροπηθούν, η τιµή δεν θα αυξηθεί ούτε θα ελαττωθεί, αλλά θα παραµείνει σταθερά. Αυτή η σταθερή τιµή στην αγορά ονοµάζεται η τιµή Η κατάσταση δηµιουργείται όταν η τιµή είναι τέτοια ώστε η ποσότητα που ζητιέται να είναι ίση µε την ποσότητα που παράγεται. 1 Γιατί χρησιµοποιείται όρος Ισορροπία? Εάν η τιµή είναι αρκετά υψηλή, για να είναι η ποσότητα που ζητείται ίση µε την ποσότητα που προσφέρεται, οι παραγωγοί θα ανταγωνίζονται µεταξύ τους, προσφέροντας χαµηλότερες τιµές στην περιορισµένη ζήτηση του αγαθού, και έτσι η τιµή θα µειωθεί. 2 * q d1 q d2 q s2 q s1 Ισορροπία Προσφοράς και Ζήτησης Εάν θέσουµε τη καµπύλη της προσφοράς και της ζήτησης στο ίδιο διάγραµµα, µπορούµε εύκολα να απεικονίσουµε την τιµή είναι το σηµείο στο οποίο οι δύο καµπύλες τέµνονται. Κοινωνικό πλεόνασµα Πλεόνασµα καταναλωτή * Τιµή Πλεόνασµα παραγωγού/πωλητή Κοινωνικό πλεόνασµα = πλεόνασµα καταναλωτή + πλεόνασµα παραγωγού

5 Ένα παράδειγµα εφαρµογής της οικονοµίας των µεταφορών στην προτυποποίηση του καταµερισµού των µετακινήσεων Τι είναι Καταµερισµός στα δίκτυο (αποτελεί αντικείµενο του µαθήµατος Σχεδιασµός των Μεταφορών του 8ου εξαµήνου) H διαδικασία µε την οποία, από τον πινάκα Προέλευσης - Προορισµού των µετακινήσεων που γίνονται µε ΙΧ εκτιµώνται: Οι διαδροµές που θα ακολουθήσουν οι µετακινούµενοι µεταξύ κάθε ζεύγους Π-Π Οι κυκλοφοριακοί φόρτοι σε κάθε δρόµο του οδικού δικτύου Οι χρόνοι διαδροµής σε κάθε δρόµο του οδικού δικτύου i ιαδροµές από το i στο j Καταµερισµός στο δίκτυο j Ίσοι χρόνοι ταξιδιού σε όλες τις χρησιµοποιούµενες διαδροµές < Χρόνους σε διαδροµές που δεν χρησιµοποιούνται 3 Αν θέλουµε να προσοµοιώσουµε την διαδικασία καταµερισµού της ζήτησης, Προσοµοίωση της διαδικασίας είναι λογικό να υποθέσουµε ότι κατ αρχάς καταµερισµού των µετακινήσεων στο όλοι οι µετακινούµενοι θα επιλέξουν την δίκτυο συντοµότερη διαδροµή, αυτό όµως θα επιφέρει αύξηση της κυκλοφορίας Όλοι επιλέγουν την συντοµότερη διαδροµή 1.. της κυκλοφορίας, κορεσµός διαδροµής 3.. Αλλαγή σε άλλη διαδροµή ΕΝ συνεπάγεται µείωση του χρόνου διαδροµής κατάσταση Μερικοί θα αλλάξουν διαδροµή και θα επιλέξουν την διαδροµή 3 της κυκλοφορίας, κορεσµός διαδροµής 2 της κυκλοφορίας, κορεσµός => διαδροµή 1 δεν είναι συντοµότερη Μερικοί θα αλλάξουν διαδροµή και θα επιλέξουν την διαδροµή 2 Κυκλοφοριακή Συµφόρηση (χρόνος διαδροµής) Αλληλεπίδραση κυκλοφοριακής συµφόρησης και αποφάσεων µετακίνησης καµπύλη προσφοράς (συνάρτηση χρόνου διαδροµής φόρτου) Κυκλοφοριακός φόρτος Φόρτος καµπύλη ζήτησης (συνάρτηση αριθµού µετακινήσεων χρόνου διαδροµής) Αριθµός µετακινήσεων Η αρχή του Wardro (1952) Ο τρόπος που καταµερίζεται η κυκλοφορία σε ένα οδικό δίκτυο διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 1952 από τον Wardro, που εισήγαγε την έννοια της, που αποτελεί ορόσηµο στην θεωρεία προτυποποίησης των συγκοινωνιακών συστηµάτων. Σύµφωνα : µε την αρχή της συνθήκης, η κυκλοφορία κατανέµεται σε ένα δίκτυο έτσι ώστε : οι χρόνοι ταξιδιού σε όλες τις διαδροµές που χρησιµοποιούνται είναι ίσοι και είναι µικρότεροι από τον χρόνο που θα έκανε ένα όχηµα εάν ταξίδευε κατά µήκος µίας διαδροµής που δεν χρησιµοποιείται.. δεδοµένου ότι µπορούµε να υποθέσουµε ότι η κυκλοφορία θα καταλήξει σε µια κατάσταση στην οποία κανένας µετακινούµενος δεν µπορεί να ελαττώσει τον χρόνο διαδροµής του επιλέγοντας µια νέα διαδροµή «συνθήκη των χρηστών του δικτύου» Αλληλεπίδραση κυκλοφοριακής συµφόρησης και αποφάσεων µετακίνησης Κυκλοφοριακή συµφόρηση Φόρτος Κυκλοφοριακός φόρτος - µετακινήσεις

6 Ανταγωνισµός & Ισορροπία Η τιµή συνεχώς ανεβαίνει ή κατεβαίνει, εκτός εάν η ποσότητα που παράγεται είναι ίση µε την ποσότητα που ζητείται. Η τιµή είναι η τιµή προς την οποία ωθεί ο ανταγωνισµός Στην κατάσταση δεν υπάρχει ανταγωνισµός ούτε για την αγορά ούτε για την πώληση, γιατί ο καθένας µπορεί να αγοράσει ή πωλήσει όση ποσότητα επιθυµεί για την συγκεκριµένη τιµή. Οποτεδήποτε η αγορά δεν είναι σε κατάσταση, θα εµφανισθεί ανταγωνισµός που θα ωθήσει προς την κατάσταση. Μετατοπίσεις της ζήτησης Μερικοί παράγοντες που προκαλούν µετατοπίσεις της καµπύλης της ζήτησης 1. Μεταβολή του εισοδήµατος του µέσου καταναλωτή Εάν αύξηση του εισοδήµατος οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης, τότε το αγαθό ονοµάζεται «κανονικό» Εάν αύξηση του εισοδήµατος προκαλεί µείωση της ζήτησης του αγαθού, τότε το αγαθό αυτό ονοµάζεται «υποδεέστερο» 2. Μεταβολή του πληθυσµού 3. Μεταβολή στις τιµές άλλων αγαθών Υποκατάστατων / ανταγωνιστικών συµπληρωµατικών 4. Μεταβολές στις προτιµήσεις των καταναλωτών. αύξηση της ζήτησης µείωση της ζήτησης Οι δυνάµεις που αντιτίθενται στον ανταγωνισµό Μετατοπίσεις της προσφοράς Υπάρχει ένας παραγωγός/πωλητής πωλητής ή ένας αγοραστής, εποµένως δεν υπάρχει ανταγωνισµός Οι παραγωγοί ή οι αγοραστές συµφωνούν µεταξύ τους να µην ανταγωνισθούν Η νοµοθεσία δεν επιτρέπει τον ανταγωνισµό που προκύπτει προσφέροντας χαµηλότερη ή υψηλότερη τιµή Οι παραγωγοί και καταναλωτές δεν µπορούν να ανταγωνισθούν µε το να προσφέρουν άλλη τιµή π.χ. δεν γνωρίζουν ποιος άλλος αγοράζει ή πωλεί το προϊόν, ή δεν είναι σίγουροι για την ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας έλλειψη πληροφορίας. Μερικοί παράγοντες που προκαλούν µετατοπίσεις της καµπύλης της ζήτησης 1. Μεταβολή στο κόστος των συντελεστών παραγωγής Εργατικό δυναµικό Πρώτες ύλες 2. Μεταβολές στην τεχνολογία 3. Μεταβολή σε φυσικές καταστάσεις Βροχοπτώσεις Περιβαλλοντικές συνθήκες αύξηση της προσφοράς µείωση της προσφοράς Μεταβολές στην ζήτηση και στην προσφορά Μεταβολές στην ζήτηση S Για να µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την έννοια της της προσφοράς και ζήτησης, θα πρέπει να διερευνήσουµε πως µπορεί να µεταβληθεί η προσφορά και η ζήτηση και τι συµβαίνει όταν µεταβάλλονται. Υπενθυµίζουµε ότι η ζήτηση και η προσφορά είναι σχέσεις και εποµένως µια µεταβολή σε παράγοντες που δεν σχετίζονται µε την τιµή έχει σαν αποτέλεσµα µια µετατόπιση των καµπυλών προς τα δεξιά ή τα αριστερά. της ζήτησης, από σε D2, (π.χ. λόγω αύξησης του εισοδήµατος), όταν δεν συνοδεύεται από αύξηση της προσφοράς, θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιµές 2 1 q1 q2 D2

7 Μεταβολές στην προσφορά Μείωση της προσφοράς από σε, θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιµές 2 1 Φόροι και επιπτώσεις στις καµπύλες προσφοράς και ζήτησης Πριν από την επιβολή φόρου Στην κατάσταση προσφοράς και ζήτησης q2 q1 D Η ποσότητα που καταναλώνεται είναι 45 και η τιµή είναι : η καµπύλη της ζήτησης : η καµπύλη της προσφοράς Φόροι και επιδοτήσεις: επιπτώσεις στις καµπύλες προσφοράς και ζήτησης Φόροι και επιπτώσεις στις καµπύλες προσφοράς και ζήτησης Μετά την επιβολή φόρου αξίας 1 µονάδων τιµής Α) ) Ανάλυση της τιµής που πληρώνουν οι καταναλωτές Τιµή που πληρώνουν οι καταναλωτές εδοµένου ότι η τιµή είναι το χαρακτηριστικό που ενδιαφέρει τον καταναλωτή, η καµπύλη ζήτησης παραµένει αµετάβλητη () Για την καµπύλη της προσφοράς όµως, αυτό δεν ισχύει. Το χαρακτηριστικό που επηρεάζει την προσφορά είναι η τιµή που λαµβάνει ο πωλητής /παραγωγός, η οποία είναι κατά δέκα µονάδες χαµηλότερη από την τιµή που πληρώνουν οι καταναλωτές. Η νέα καµπύλη προσφοράς είναι η και στην νέα κατάσταση η ποσότητα που καταναλώνεται είναι, η τιµή που πληρώνουν οι καταναλωτές είναι 6, και η τιµή που λαµβάνουν οι πωλητές 6-1 = 5. Φόροι και επιπτώσεις στις καµπύλες προσφοράς και ζήτησης Κατά την ανάλυση των επιπτώσεων της επιβολής φόρου, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον καθορισµό της τιµής του προϊόντος/υπηρεσίας ιακρίνουµε δύο τιµές 1. Την τιµή που πληρώνουν οι καταναλώτες 2. Την τιµή που λαµβάνουν οι πωλητές/παραγωγοί (από την πώληση ) του προϊόντος η διαφορά των δύο τιµών ισούται µε το φόρο. Ο φόρος µπορεί να είναι σταθερός για κάθε µονάδα ποσότητας του αγαθού που παράγεται και καταναλώνεται Μεταβλητός, όπως ο ΦΠΑ που αυξάνεται µε την τιµή του προϊόντος Φόροι και επιπτώσεις στις καµπύλες προσφοράς και ζήτησης Β) ) Ανάλυση της τιµής που λαµβάνουν οι πωλητές / παραγωγοί εδοµένου ότι η τιµή είναι το χαρακτηριστικό που ενδιαφέρει τον πωλητή, η καµπύλη προσφοράς παραµένει αµετάβλητη () Τιµή που λαµβάνουν οι πωλητές Για την καµπύλη της ζήτησης όµως, αυτό δεν ισχύει. Το χαρακτηριστικό που D2 επηρεάζει την ζήτηση είναι η τιµή που πληρώνει ο καταναλωτής, η οποία είναι κατά δέκα µονάδες υψηλότερη από την τιµή που λαµβάνουν οι πωλητές. Η νέα καµπύλη ζήτησης είναι η D2 και στην νέα κατάσταση η ποσότητα που καταναλώνεται είναι, και η τιµή που λαµβάνουν οι πωλητές είναι 5. Η τιµή που πληρώνουν οι καταναλωτές είναι 5+1 =

8 Φόροι και επιπτώσεις στις καµπύλες προσφοράς και ζήτησης Εποµένως οποιαδήποτε τιµή (δηλ. αυτή που πληρώνουν οι καταναλωτές ή αυτή που λαµβάνουν οι πωλητές) και αν χρησιµοποιήσουµε το αποτέλεσµα είναι το ίδιο Στην κατάσταση, που διαµορφώνεται µετά τη επιβολή του φόρου: Η ποσότητα από 45 D2 µειώνεται σε Η τιµή που πληρώνουν οι καταναλωτές είναι 6 αντί για 55 (πριν από την επιβολή του φόρου) Η τιµή που λαµβάνουν οι πωλητές είναι 5 αντί για 55 (πριν από την επιβολή του φόρου) Παράδειγµα: : Ελαστικότητα, φόροι, επιδοτήσεις και Ο φαύλος κύκλος των επιλογών µετακίνησης - Ι.Χ., ηµόσια Μέσα Μεταφοράς και ο ρόλος της Πολιτικής των Μεταφορών (Ortuzar & Willumsen,1994) της ελκυστικότητας του Ι.Χ. ιασταυ ρούµενη ελαστικό τητα κοµίστρων εισοδήµατος Μείωση της συχνότητας γιατί? Ελαστικότητα ως προς το εισόδηµα ιδιοκτησίας και χρήσης Ι.Χ. ιασταυρούµενη ελαστικότητα Λειτουργικού κόστους Μείωση της ζήτησης για ηµόσια Μέσα Μεταφοράς (λεωφορεία) της κυκλοφοριακής συµφόρησης και των καθυστερήσεων Μείωση της διανυόµενης απόστασης / δροµολογίων γιατί? Μεταβλητές που επηρεάζονται από την Πολιτική Μεταφορών γιατί? Φόροι και επιπτώσεις στο κοινωνικό πλεόνασµα. πλεόνασµα καταναλωτή Φόρος που εισπράττεται πλεόνασµα πωλητή Αν θεωρήσουµε ότι ο εισπραχθείς φόρος επιστρέφεται έµµεσα στο κοινωνικό σύνολο µέσω διαφόρων κοινωνικών παροχών, τότε ο φόρος αποτελεί µέρος του κοινωνικού πλεονάσµατος D Όµως η επιβολή φόρου προκαλεί µείωση του κοινωνικού πλεονάσµατος Η µείωση ονοµάζεται καθαρή απώλεια κοινωνικού πλεονάσµατος λόγω φόρου Παράδειγµα: : Ελαστικότητα, φόροι, επιδοτήσεις και Ο φαύλος κύκλος των επιλογών µετακίνησης - Ι.Χ., ηµόσια Μέσα Μεταφοράς και ο ρόλος της Πολιτικής των Μεταφορών (Ortuzar & Willumsen,1994) της ελκυστικότητας του Ι.Χ. κοµίστρων εισοδήµατος Μείωση της συχνότητας περιορισµοί Ι.Χ. φόροι, περιορισµοί κυκλοφορίας κρατική επιδότηση Λειτουργικού κόστους ιδιοκτησίας Ι.Χ. Μείωση της ζήτησης για ηµόσια Μέσα Μεταφοράς (λεωφορεία) της κυκλοφοριακής συµφόρησης και των καθυστερήσεων Προτεραιότητα.Μ.Μ. Μείωση της διανυόµενης απόστασης / δροµολογίων Επιδοτήσεις Η επιδότηση είναι µια πληρωµή από την πολιτεία Α) προς µια επιχείρηση (ή προς ένα πρόσωπο) συνήθως υπό τον όρο ότι το πρόσωπο ή η επιχείρηση θα παράγει κάποιο έργο, ή Β) για να αυξήσει το εισόδηµα ενός πρόσωπου χαµηλού εισοδήµατος 1 2 q1 q2 Η επιχορήγηση µετατοπίζει την προσφορά προς τα δεξιά. Η κάθετη απόσταση είναι το ποσό της επιχορήγησης. Η ζήτηση παραµένει η ίδια. Με την επιδότηση ανά µοναδιαία ποσότητα του προϊόντος, η τιµή µειώνεται, αν και όχι τόσο όσο το µέγεθος της επιδότησης, και αυξάνεται η ποσότητα του προϊόντος που παράγεται και καταναλώνεται

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων &

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων & 5 η αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα: Η αποτελεί θεµελιώδες πρόβληµα σε κάθε σύγχρονη οικονοµία. Το πρόβληµα της αποδοτικής κατανοµής των πόρων µπορεί να εκφρασθεί µε 4 βασικά ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις η αποτυχία των νόµων της αγοράς Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις Εξαιρέσεις και η αποτυχία των νόµων της αγοράς στον τοµέα των µεταφορών 1. Ο ανταγωνισµός είναι αρκετά ισχυρός έτσι ώστε να ωθήσει την τιµή στο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών

Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών 1 Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών Βασικές συνιστώσες της οικονοµικής ανάλυσης στις µεταφορές Ζήτηση, Προσφορά και αλληλεπίδραση προσφοράς και ζήτησης Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις, κοινωνικό κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 19 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 19.1.1 Οικονοµικά αγαθά Οικονοµικά αγαθά είναι τα µέσα µε τα οποία ικανοποιούνται οι ανάγκες των ανθρώπων. Τα αγαθά µπορεί να είναι υλικά αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί Οικονοµία Βασικές έννοιες και ορισµοί Οικονοµική Ηοικονοµική επιστήµη εξετάζειτησυµπεριφορά των ανθρώπινων όντων αναφορικά µε τηνπαραγωγή, κατανοµή και κατανάλωση υλικών αγαθών και υπηρεσιώνσεένανκόσµο

Διαβάστε περισσότερα

εισαγωγή στον σχεδιασµό των µεταφορών

εισαγωγή στον σχεδιασµό των µεταφορών 1 εισαγωγή στον σχεδιασµό των µεταφορών Εισαγωγή στον Σχεδιασµό των Μεταφορών Βασικές έννοιες και αρχές του Σχεδιασµού Η σηµασία των κυκλοφοριακών προβλέψεων Η ιαδικασία του Σχεδιασµού των Μεταφορών Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Αλ3Ε(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

/ P, παρά το γεγονός ότι στα διαγράµµατα συνεχίζουν

/ P, παρά το γεγονός ότι στα διαγράµµατα συνεχίζουν ΕΝΟΤΗΤΑ 4 4.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ατοµική καµπύλη προσφοράς Προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς Η καµπύλη προσφοράς αποτελεί το γεωµετρικό τόπο όλων των σηµείων που αντιστοιχούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1.2 Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων... 4 1.1.3 Κόστος ευκαιρίας... 4 1.1.4 Καμπύλη παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις. Οικονοµικής των Επιχειρήσεων. Βαγγέλης Τζουβελέκας

Σηµειώσεις. Οικονοµικής των Επιχειρήσεων. Βαγγέλης Τζουβελέκας Σηµειώσεις Οικονοµικής των Επιχειρήσεων Βαγγέλης Τζουβελέκας Ρέθυµνο, 2003 1. Εισαγωγή Σε αντίθεση µε την παραδοσιακή µικροοικονοµική θεώρηση σε πραγµατικές συνθήκες ο ανταγωνισµός δεν είναι τέλειος. Πλήρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ιδάσκουσα: Μαρία Γεωργακάλου Ψαχνά, Νοέµβριος 2008 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ...1

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική Μακροοικονομική Μικροοικονομική Η Μακροοικονομική είναι ο κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη του οικονομικού συστήματος στο σύνολό του ή μεγάλων επιμέρους τομέων του Η Μικροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Οικονομική Ανάλυση klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz 1ο Εξάμηνο xcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t Κεφάλαιο 1 Η αγορά Το συμβατικό πρώτο κεφάλαιο ενός βιβλίου μικροοικονομικής αποτελεί μια πραγμάτευση των «ορίων και των μεθόδων» της Οικονομικής. Παρόλο που το αντικείμενο αυτό μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Θεωρία Χρησιµότητας και Συµπεριφοράς του Καταναλωτή

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Θεωρία Χρησιµότητας και Συµπεριφοράς του Καταναλωτή ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία Χρησιµότητας και Συµπεριφοράς του Καταναλωτή Εισαγωγή: Όπως γνωρίζουµε, το οικονοµικό πρόβληµα εστιάζεται στην αποτελεσµατική κατανοµή των ανεπαρκών οικονοµικών πόρων στις εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α.1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Λάθος Α.2. β Α.3. δ ΘΕΜΑ Β ΟΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών 1. Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να επιτύχει η νομισματική πολιτική Πώς μπορεί η νομισματική πολιτική να επηρεάσει τις τιμές που πληρώνουμε για τα αγαθά και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία

Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία Σκοπός των Σημειώσεων για το Εισαγωγικό Σεμινάριο στην Οικονομική Θεωρία είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με οικονομικές έννοιες και θεωρίες. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα