Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις"

Transcript

1 η αποτυχία των νόµων της αγοράς Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις Εξαιρέσεις και η αποτυχία των νόµων της αγοράς στον τοµέα των µεταφορών 1. Ο ανταγωνισµός είναι αρκετά ισχυρός έτσι ώστε να ωθήσει την τιµή στο επίπεδο προσφοράς και ζήτησης Στον τοµέα των µεταφορών, έχουµε τέλειο ανταγωνισµό? Υπάρχουν πολλοί καταναλωτές και λίγοι πωλητές π.χ. στις αεροµεταφορές/θαλάσσιες µεταφορές υπάρχουν λίγες εταιρείες παροχής µεταφορικού έργου - δεν υπάρχει ελευθερία εισόδου/εξόδου από την αγορά, λόγω της µεγάλης επένδυσης που απαιτείται. Εποµένως, οι τιµές δεν αντανακλούν µια αποδοτική κατανοµή των πόρων. Όµως οι απόψεις διίστανται, καθώς ακόµα και σε αγορές µε λίγους πωλητές µπορούν να δηµιουργηθούν συνθήκες ανταγωνισµού. Το προϊόν δεν είναι οµοιογενές το ταξίδι µε διαφορετικά µέσα/διαφορετικές διαδροµές έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στις οδικές µεταφορές µε ΙΧ αυτοκίνητο, και ιδιαίτερα σε αστικά δίκτυα οι οδηγοί έχουν πολλές εναλλακτικές διαδροµές. Όµως οι οδηγοί έχουν ελλιπή πληροφορία όσον αφορά τις κυκλοφοριακές συνθήκες σε όλο το δίκτυο και εποµένως µπορεί να µην χρησιµοποιούν διαδροµές που έχουν χαµηλότερα επίπεδα κυκλοφοριακής συµφόρησης (µη αποδοτική εκµετάλλευση της κυκλοφοριακής ικανότητας του δικτύου). Το θεµελιώδες θεώρηµα της Μικροοικονοµίας 1. Μια αποδοτική κατανοµή των πόρων είναι η κατανοµή που ικανοποιεί την συνθήκη: οριακό όφελος = οριακό κόστος 2. Για κάθε καταναλωτή η καµπύλη του οριακού οφέλους είναι η καµπύλή της ζήτησης 3. Για κάθε εταιρεία, η καµπύλη του οριακού κόστους είναι η καµπύλη της προσφοράς 4. Εποµένως όταν ποσότητα που προσφέρεται είναι ίση µε την ποσότητα που ζητείται, τότε έχουµε αποδοτική κατανοµή των πόρων Το θεµελιώδες θεώρηµα της Μικροοικονοµίας Εξαιρέσεις και η αποτυχία των νόµων της αγοράς στον τοµέα των µεταφορών 2. Ο καθένας πληρώνει για όλα τα προϊόντα, υπηρεσίες και πόρους που χρησιµοποιεί σε τιµές ισορροπίας 3. Οι τιµές ισορροπίας είναι επαρκείς για να καλύψουν όλα τα κόστη. Οοδηγός ΙΧ πληρώνει για τους πόρους που καταναλώνει? καύσιµα, και συντήρηση ΙΧ ιδιοκτησία ΙΧ, ασφάλεια άλλα κόστη προς τρίτους? δεν πληρώνει για την ρύπανση που προκαλεί και τη καθυστέρηση σε άλλους χρήστες του δρόµου κατασκευή και συντήρηση οδικού δικτύου? πληρώνει άλλα όχι αναλογικά µε την χρήση και την φθορά που προκαλεί Ιδιωτικά κόστη που επιβαρύνουν τον οδηγό ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΣΤΗ Εξαιρέσεις και η αποτυχία των νόµων της αγοράς Το θεµελιώδες θεώρηµα της Μικροοικονοµικής Θεωρίας βασίζεται σε ορισµένες παραδοχές. Εάν αυτές δεν ισχύουν τότε η κατάσταση ισορροπίας της αγοράς δεν συνεπάγεται και αποδοτική κατανοµή των πόρων Οι βασικές υποθέσεις που γίνονται είναι 1. Ο ανταγωνισµός είναι αρκετά ισχυρός έτσι ώστε να ωθήσει την τιµή στο επίπεδο προσφοράς και ζήτησης 2. Ο καθένας πληρώνει για όλα τα προϊόντα, υπηρεσίες (και τους πόρους που χρησιµοποιεί) σε τιµές ισορροπίας 3. Οι τιµές ισορροπίας είναι επαρκείς για να καλύψουν όλα τα κόστη. Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις - εξωτερικά κόστη Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις λαµβάνουν χώρα όταν οι ενέργειες ενός καταναλωτή ή µιας επιχείρησης έχουν επιπτώσεις στην ευηµερία ενός ς άλλου καταναλωτή ή µιας επιχείρησης, µε τον οποίο/την οποία δεν υπάρχει επιχειρηµατική σχέση. απλά καθηµερινά παραδείγµατα: Ατµοσφαιρική ρύπανση που δηµιουργείται από την µονάδα παραγωγής των αγαθών µιας επιχείρησης έχει βλαπτικές συνέπειες στους κατοίκους της περιοχής όπου βρίσκεται η µονάδα παραγωγής. Σε αυτό το παράδειγµα έχουµε Αρνητική εξωτερική αλληλεπίδραση ή εξωτερικό κόστος. Όταν ο πολίτης επιφορτίζεται µε κάποια κόστη χωρίς να αποζηµιώνεται τότε τα κόστη αυτά θεωρούνται εξωτερικά κόστη

2 Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις εξωτερικά οφέλη απλά καθηµερινά παραδείγµατα: Ο ιδιοκτήτης µιας κατοικίας που διατηρεί ένα ωραίο κήπο δηµιουργεί και οφέλη για τους περίοικους που απολαµβάνουν το ωραίο περιβάλλον. Σε αυτό το παράδειγµα έχουµε θετική εξωτερική αλληλεπίδραση ή εξωτερικό όφελος. Όταν οι πολίτες έχουν κάποια οφέλη χωρίς όµως να πληρώνουν για αυτά, τότε τα οφέλη αυτά θωρούνται εξωτερικά οφέλη. Όφελος κόστος Κοινωνικά κόστη και οφέλη εξωτερικό ο επωφελούµενος δεν πληρώνει αυτός που επιβαρύνεται δεν αποζηµιώνεται Ιδιωτικό ο επωφελούµενος πληρώνει αυτός που επιβαρύνεται αποζηµιώνεται Κοινωνικό εξωτερικό + Ιδιωτικό εξωτερικό + Ιδιωτικό Ένας συνδροµητής σε ένα τηλεφωνικό δίκτυο δηµιουργεί οφέλη σε άλλους συνδροµητές που µπορεί να θέλουν να του τηλεφωνήσουν. Σε αυτό το παράδειγµα έχουµε εξωτερική αλληλεπίδραση δικτύου Κοινωνικά κόστη και οφέλη Οι καταναλωτές και επιχειρήσεις δεν λαµβάνουν υπόψη το εξωτερικό κόστος κατά την λήψη των αποφάσεων εποµένως η κατανοµή των πόρων όπως ορίζεται από την ισορροπία της αγοράς δεν λαµβάνει υπόψη τα εξωτερικά κόστη και οφέλη Τα κόστη και/η τα οφέλη που λαµβάνουν υπόψη οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις, διότι τα πληρώνουν και/η απολαµβάνουν τις ωφέλειες, ονοµάζονται ιδιωτικά κόστη και οφέλη Το κοινωνικό κόστος είναι το άθροισµα του ιδιωτικού κόστους και του εξωτερικού κόστους κοινωνικό κόστος = ιδιωτικό κόστος + εξωτερικό κόστος Το κοινωνικό όφελος είναι το άθροισµα του ιδιωτικού οφέλους και του εξωτερικού οφέλους κοινωνικό όφελος = ιδιωτικό όφελος + εξωτερικό όφελος Κοινωνικά βέλτιστη κατανοµή των πόρων Από τον ορισµό της (κατά την οικονοµική θεωρία), η βέλτιστη κατανοµή των πόρων οδηγεί σε µια κατάσταση κοινωνικής βελτιστοποίησης Πως συµβαίνει αυτό? Με το µεγιστοποιηθούν τα καθαρά οφέλη για κάθε µέλος του κοινωνικού συνόλου που απολαµβάνει τα οφέλη και πληρώνει το κόστος. Κάτω από συνθήκες τέλειου ανταγωνισµού αυτό δεν είναι πρόβληµα. Ο καθένας µεγιστοποιεί το ιδιωτικό του όφελος, αλλά επειδή πληρώνει για τα οφέλη που απολαµβάνει, και επιφορτίζεται µόνο µε τα αντίστοιχα κόστη, το αποτέλεσµα της µεγιστοποίηση του ιδιωτικού οφέλους είναι η µεγιστοποίηση των καθαρών κοινωνικών ωφελειών. Όταν όµως δηµιουργούνται εξωτερικά κόστη και οφέλη, το συµπέρασµα αυτό δεν ισχύει. Ο καθένας θα προσπαθήσει να µεγιστοποιήσει τα ιδιωτικά του καθαρά οφέλη, παραβλέποντας τα εξωτερικά κόστη και οφέλη γεγονός που δεν οδηγεί πλέον σε µεγιστοποίηση των καθαρών κοινωνικών ωφελειών. Κοινωνικά κόστη και οφέλη Τα κοινωνικό κόστος είναι το άθροισµα από όλα τα κόστη που επιφορτίζονται στα µέλη του κοινωνικού συνόλου ανεξάρτητα από το εάν τα κόστη αυτά επιβαρύνουν το πρόσωπο εκείνο που αποφάσισε ότι τα κόστη αυτά θα δηµιουργηθούν. Το κοινωνικό όφελος είναι το άθροισµα από όλα τα οφέλη που απολαµβάνουν τα µέλη του κοινωνικού συνόλου ανεξάρτητα από το εάν οι επωφελούµενοι αποφασίσουν εάν και πόσο από αυτά τα οφέλη θα παραχθούν. Κοινωνικά βέλτιστη κατανοµή των πόρων Η κοινωνικά βέλτιστη κατανοµή των πόρων ακολουθεί την αρχή της ισότητας Όµως έχουµε δύο είδη οριακού κόστους και οφέλους το οριακό κοινωνικό κόστος (MSC) Το οριακό κοινωνικό όφελος () Το οριακό ιδιωτικό κόστος () Το οριακό ιδιωτικό όφελος (MPB) Ο κανόνας για την κοινωνικά βέλτιστη κατανοµή των πόρων = MSC και το πρόβληµα είναι ότι κάθε ένας που ενδιαφέρεται για τα προσωπικά του συµφέροντα λειτουργεί µε βάση τον κανόνα MPB =

3 Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις εξωτερικά κόστη και οφέλη στον τοµέα των µεταφορών Τα µεταφορικά συστήµατα προσφέρουν οφέλη σε αυτούς που τα χρησιµοποιούν: τους δίνουν την δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν µια µετακίνηση για να εκπληρώσουν κάποιο σκοπό. Όµως µπορεί να έχουν και βλαπτικές συνέπειες τόσο στους χρήστες όσο και σε αυτούς που δεν τα χρησιµοποιούν και δεν απολαµβάνουν τα οφέλη λόγω µετακίνησης. Οι κυριότερες εξωτερικές αλληλεπιδράσεις που κατέχουν σηµαντική θέση στην οικονοµία των µεταφορών είναι: η ατµοσφαιρική ρύπανση η µείωση της ασφάλειας η κυκλοφοριακή συµφόρηση Η συνεισφορά στο φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι µια άλλη εξωτερική αλληλεπίδραση που όµως είναι πιο δύσκολο να εκφρασθεί σε µονάδες χρήµατος 5 MSC = + Εξωτερικό κόστος Το πραγµατικό οριακό κόστος είναι εποµένως το οριακό κοινωνικό κόστος : MSC = + εξωτερικό κόστος εποµένως το επίπεδο παραγωγής των µονάδων αναπαριστά ένα είδος αποτυχίας της αγοράς ητιµή δεν αντανακλά µε ακρίβεια το πραγµατικό κόστος παραγωγής (δεδοµένου ότι αγνοεί το κόστος προς την κοινωνία). Η καµπύλη του οριακού κοινωνικού οφέλους () αναπαριστά το άθροισµα των ωφελειών που έχουν οι καταναλωτές στο σύνολο τους τα ιδιωτικά και κοινωνικά οφέλη. MSC = + Εξωτερικό κόστος 5 Η καµπύλη του Οριακού Ιδιωτικού κόστους () αναπαριστά το κόστος που έχουν οι παραγωγοί, για κάθε συγκεκριµένη ποσότητα που παράγουν. Η συνολική αξία του κόστους για την κοινωνία (Κεφ. 3). για την συγκεκριµένη ποσότητα 5 MSC Κοινωνικό κόστος Το οριακό ιδιωτικό κόστος δεν λαµβάνει υπόψη το κόστος για την κοινωνία από την παραγωγή µιας συγκεκριµένης ποσότητας. Όταν η ποσότητα είναι, το ιδιωτικό κόστος του παραγωγού είναι 5 για µια επιπλέον µονάδα, αλλά το κόστος για το κοινωνικό σύνολο είναι υψηλότερο από αυτό ( 12). Η διαφορά µεταξύ της τιµής του και του MSC αναπαριστά την απώλεια ευηµερίας (welfare loss) που έχει η κοινωνία όταν παράγονται µονάδες. MSC = + Εξωτερικό κόστος Η συνολική αξία που η κοινωνία (καταναλωτές) επιθυµεί να πληρώσει για την συγκεκριµένη ποσότητα (=τα συνολικά ακαθάριστα οφέλη των καταναλωτών- Κεφ. 2)

4 Απώλεια κοινωνικής ευηµερίας: το κοινωνικό κόστος της αρνητικής εξωτερικής αλληλεπίδρασης Εξωτερικά οφέλη MSC = + Εξωτερικό κόστος 7 Αξία του εξωτερικής αρνητικής αλληλεπίδρασης - Απώλεια Κοινωνικής Ευηµερίας (διότι παράγουµε αντί για ) Κοινωνικά αποδοτική ποσότητα παραγωγής έχουµε όταν MSC = 1 Κοινωνικά Οφέλη. MPB MSC Αξία του εξωτερικής θετικής αλληλεπίδρασης - Απώλεια Κοινωνικής Ευηµερίας (διότι παράγουµε αντί 14) Κοινωνικά αποδοτική ποσότητα παραγωγής έχουµε όταν MSC = 14 Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις εξωτερικά κόστη και οφέλη στον τοµέα των µεταφορών Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις εξωτερικά κόστη και οφέλη στον τοµέα των µεταφορών Εξωτερικό κόστος: Οδική κυκλοφορία Εκποµπές καυσαερίων, Ηχητική ρύπανση, κυκλοφοριακή συµφόρηση, µείωση ασφάλειας Εξωτερικό όφελος: Λεωφορεία µεταφοράς εργαζόµενων µείωση κυκλοφοριακού φόρτου και µείωση ζήτησης για άλλα ΜΜΜ την ώρα αιχµής Εξωτερική αλληλεπίδραση δικτύου: Συστήµατα πλοήγησης όπου αύξηση του αριθµού των χρηστών οδηγεί σε πληρέστερη καταγραφή των κυκλοφοριακών συνθηκών. Οι εξωτερικές αλληλεπιδράσεις αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες που θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στον οικονοµικό σχεδιασµό των µεταφορικών συστηµάτων. Όταν δεν λαµβάνονται υπόψη µπορεί να οδηγήσουν σε µη οικονοµική αποδοτικότητα (inefficiency) των µεταφορικών συστηµάτων. Επειδή εκείνοι που προκαλούν τα εξωτερικά κόστη δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον/κίνητρο να λάβουν υπόψη τις συνέπειες των επιλογών σε άλλους, έχουµε σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία ενός µη οικονοµικά αποδοτικού συστήµατος. Θα υπάρχει µεγάλη δραστηριότητα σε τοµείς που προκαλούν εξωτερικά κόστη (π.χ. ατµοσφαιρική ρύπανση) και µη επαρκής δραστηριότητα σε τοµείς που προκαλούν θετικές εξωτερικές αλληλεπιδράσεις. Εξωτερικά οφέλη Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις εξωτερικά κόστη και οφέλη και διορθωτικές παρεµβάσεις MSC MPB Υπάρχει µία κατάσταση όπου η ποσότητα που παράγεται είναι λιγότερη από αυτή πού είναι κοινωνικά επιθυµητή. Σε αυτή την περίπτωση το σύνολο των ωφελειών για την κοινωνία είναι µεγαλύτερο από το ιδιωτικό όφελος, αλλά δεν λαµβάνεται υπόψη. Εξωτερική αλληλεπίδραση Αρνητική: Εξωτερικό κόστος Θετική: Εξωτερικό όφελος ιορθωτική παρέµβαση Αύξηση της τιµής για να αντιπροσωπεύει το κοινωνικό κόστος: Φόρος για κατανάλωση/παραγωγή (π.χ. οδική χρέωση) έχει σαν αποτέλεσµα µείωση της κυκλοφορίας στο επίπεδο εκείνο που συνεπάγεται οικονοµική αποδοτικότητα του συστήµατος Μείωση της τιµής για να αντιπροσωπεύει και τα κοινωνικά οφέλη: Επιδότηση π.χ. χαµηλότερο κόµιστρο στα ΜΜΜ, έχει σαν αποτέλεσµα αύξηση της ζήτησης για χρήση των ΜΜΜ µε όλες τις ωφέλειες για το περιβάλλον.

5 Χρέωση για εξάλειψη του εξωτερικού κόστους Η τιµή της πρόσθετης χρέωσης θα πρέπει να προκαλεί µετατόπιση της καµπύλης που να µηδενίζει την απώλεια της κοινωνικής ευηµερίας της χρέωσης = ΜSC() () Για εκείνη την ποσότητα όπου () = MSC() MSC = * D: p=24-2q Η κοινωνικά βέλτιστη κατάσταση ισορροπίας ορίζεται η κατάσταση όπου MSC= ή MSC / D : 24-2q = 2q => q = και p = Ο φόρος που απαιτείται είναι η διαφορά των καµπυλών και MSC στο σηµείο όπου q = : πρόσθετη χρέωση Φόρος = MSC() () = 2x = Η καµπύλη της ζήτησης D είναι η καµπύλη του οριακού κοινωνικού οφέλους Παράδειγµα: : Χρέωση για χρήση οδικού δικτύου και κοινωνικά Θεωρείστε την αγορά της χρήσης αυτοκινητοδρόµων. Υπάρχουν κόστη λειτουργίας και συντήρησης, και ζήτηση για χρήση του αυτοκινητόδροµου. Επιπλέον υπάρχουν και (εξωτερικά) κοινωνικά κόστη (εκποµπές καυσαερίων, ασφάλεια κλπ). Να υποθέσετε ότι: η συνάρτηση της ζήτηση δίδεται από την σχέση : q = 12,5 p To οριακό ιδιωτικό κόστος είναι : p = q. Το οριακό κοινωνικό κόστος είναι διπλάσιο του ιδιωτικού οριακού κόστους Ζητούµενα 1) Ποια είναι η αρχική κατάσταση ισορροπίας και πιο το κοινωνικό πλεόνασµα? 2) Ποια είναι η κοινωνικά? Σε αυτή την κατάσταση τι φόρος θα πρέπει να επιβληθεί για να εξαλείψει τα κοινωνικά κόστη 3) Εάν εφαρµοσθεί ένας φόρος ΕΥΡΩ πιο θα είναι το καθαρό κοινωνικό όφελος? 1 *=q+ D: p=24-2q Με την επιβολή φόρου η καµπύλη µετατοπίζεται κατά δηλ. * = q+ * διασταυρώνει την καµπύλη ζήτησης στο σηµείο: 24-2q = q+ => q= και p=12 Στην νέα κατάσταση ισορροπίας p =12 και q= D: p=24-2q Στην κατάσταση ισορροπίας έχουµε: Πλεόνασµα καταναλωτή (CS) : (1/2).().(24-) = 4 Πλεόνασµα παραγωγού (PS) : (1/2). (). () = 32 Η συνάρτηση της ζήτησης: q = 12,5 p => p = 24 2q Η συνάρτηση της προσφοράς: p = q Στην κατάσταση ισορροπίας οι δύο καµπύλες συναντώνται 24 2q = q => q = και p = Κοινωνικό πλεόνασµα: = 9 1 TSB( ) = = D : p=24-2q () *=q+ To συνολικό όφελος για την κοινωνία όταν επιβάλλεται χρέωση: (

6 *=q+ 1 () = D : p=24-2q To συνολικό κοινωνικό κόστος όταν επιβάλλεται χρέωση: TSC( ) = MSC( Τα καθαρά κοινωνικά οφέλη από την επιβολή της χρέωσης είναι NSB = SS() - SS(q ) = 72 4 = Εποµένως το σύστηµα χρέωσης έχει θετικά αποτελέσµατα για το κοινωνικό σύνολο. Πως επηρεάζει η κλίση της καµπύλης της ζήτησης τα καθαρά κοινωνικά οφέλη από την επιβολή χρέωσης? 1 () *=q+ = D : p=24-2q To κοινωνικό πλεόνασµα όταν επιβάλλεται χρέωση: SS( ) = TSB( ) TSC( ) = = ( Το κοινωνικό πλεόνασµα όταν επιβάλλεται χρέωση: SS() = (1/2).(24).() = 72 SS()=72 MSC( Χρέωση για χρήση οδικού δικτύου και κοινωνικά βέλτιστη κατάσταση ισορροπίας : γενικά σχόλια Μπορεί όµως το κόστος της αρχικής επένδυσης για την υλοποίηση ενός συστήµατος χρέωσης και στην συνέχεια το κόστος λειτουργίας του να είναι µεγαλύτερο από το καθαρά οφέλη!!!!! Η εφαρµογή σε αστικά δίκτυα απαιτεί εξοπλισµό υψηλής τεχνολογίας, µε κόστος που µπορεί και να υπερβαίνει ακόµα και τα έσοδα από ένα τέτοιο σύστηµα. Η χρέωση για χρήση της οδικής υποδοµής αποτελεί ένα αρκετά πολύπλοκο πρόβληµα και τα αποτελέσµατα του απλού παραδείγµατος δεν µπορούν να γενικευθούν. Αυτό γίνεται πολύ συχνά και µπορεί να έχει δυσµενείς επιπτώσεις. Πλέον της µακροσκοπικής θεώρησης που προσφέρει η θεωρεία της οικονοµίας των µεταφορών, οι επιπτώσεις ενός τέτοιου συστήµατος θα πρέπει να αξιολογούνται µέσα από ένα συστηµατικό πλαίσιο ανάλυσης που προσφέρουν τα µοντέλα σχεδιασµού των µεταφορών. Θέµατα ισότητας και κοινωνικού αποκλεισµού αποτελούν επίσης πολύ σηµαντικές διαστάσεις του προβλήµατος, που απαιτούν εις βάθος διερεύνηση. 1 () (q ) *=q+ = D : p=24-2q To συνολικό όφελος για την κοινωνία όταν δεν επιβάλλεται χρέωση: q TSB( q ) = ( To συνολικό κοινωνικό κόστος όταν δεν επιβάλλεται χρέωση: q TSC( q ) = MSC( Το κοινωνικό πλεόνασµα όταν δεν επιβάλλεται χρέωση: SS(q ) = TSB(q ) TSC(q ) = (1/2).().(24+) - (1/2).().(1) => SS(q )=4 Παράδειγµα: γενικευµένο κόστος, οριακό κόστος και ταχύτητα Σε λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας η σχέση ταχύτητας κυκλοφοριακού φόρτου δίνεται από την σχέση: V = V(q) = 12,22 q Όπου V η ταχύτατα σε χλµ/ώρα και q ο ωριαίος φόρτος οχηµάτων σε κάθε λωρίδα. Να θεωρήσετε ότι α) το λειτουργικό κόστος του οχήµατος είναι,17 / χλµ, β) η µέση πληρότητα του οχήµατος είναι 1,3 άτοµα, και γ) η αξία του χρόνου του κάθε επιβάτη είναι 1 Ζητούνται 1) να δώσετε τη σχέση υπολογισµού το µέσου κόστους ενός ΙΧ ανά χλµ σαν συνάρτηση του φόρτου q. 2) Να δώσετε την σχέση του οριακού κόστους, δηλ. της µεταβολής του συνολικού κόστους για όλα τα οχήµατα, όταν ένα πρόσθετο όχηµα εισέρχεται στην λεωφόρο 3) Ποιο είναι το κόστος που επιβάλλεται στους άλλους οδηγούς από ένα πρόσθετο όχηµα, εκφραζόµενο σαν συνάρτηση του q?

7 Παράδειγµα: γενικευµένο κόστος, οριακό κόστος και ταχύτητα α) από τα δεδοµένα του συγκεκριµένου προβλήµατος, το µέσο κόστος / χλµ ενός οχήµατος, AC, ισούται µε το άθροισµα του λειτουργικού κόστους, και του κόστους του χρόνου ταξιδιού ΑC =,17 + (1,3. 1).[1 / (12,22q)] =, /(12-,22q) Λειτουργικό κόστος οχήµατος ανά χλµ Πληρότητα οχήµατος Χρόνος ταξιδιού για ένα χλµ Αξία χρόνου για κάθε µετακινούµενο Σχόλια και γενίκευση του παραδείγµατος (συνέχεια): Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, η κυκλοφοριακή συµφόρηση είναι το µόνο εξωτερικό κόστος. Μια πιο πλήρης περιγραφή θα περιλαµβάνει π.χ. και το κόστος της ρύπανσης λόγω της κυκλοφορίας των οχηµάτων όποτε θα πρέπει να δίδεται η συνάρτηση εκποµπής ρύπων ανά όχηµα, και το κόστος των εκπεµπόµενων ρύπων. Το κόστος των εκπεµπόµενων ρύπων δεν περιλαµβάνεται στο ιδιωτικό κόστος, γιατί ο οδηγός δεν το λαµβάνει υπόψη του όταν αποφασίζει αν θα κάνει το ταξίδι ή όχι. Όµως το συνολικό κόστος (από όλα τα οχήµατα) των ατµοσφαιρικών ρύπων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο υπολογισµό του συνολικού και του οριακού κοινωνικού κόστους. Σύµφωνα µε την διεθνή βιβλιογραφία, η ποσότητα των ρύπων που εκπέµπει ένα όχηµα που κινείται είναι συνάρτηση της ταχύτητας του. β) το οριακό κόστος αναπαριστά την µεταβολή του συνολικού κόστους όλων των οχηµάτων προς την µεταβολή του φόρτου MC = dtc / óπου ΤC είναι το συνολικό κόστος: TC = AC. q =,17q + 13q/(12-,22q) γ) το κόστος που επιβάλλεται στα άλλα οχήµατα από ένα πρόσθετο όχηµα είναι το εξωτερικό κόστος δηλ. η διαφορά µεταξύ του οριακού κόστους και του κόστους του πρόσθετου οχήµατος (δηλ. το κόστους µε το οποίο επιβαρύνεται το πρόσθετο όχήµα πού ισούται µε το µέσο κόστος). ΕxC = MC AC το κόστος που επιβάλλεται σε κάθε άλλο όχηµα ΜΕxC = ExC / q Οι σχέσεις φόρτου χρόνου διαδροµής είναι µη γραµµικές και εποµένως για τον υπολογισµό του οριακού κόστους απαιτείται η γνώση των βασικών σχέσεων από την θεωρεία των παραγώγων Σχόλια και γενίκευση του παραδείγµατος e(συνέχεια): Έστω L D(c) Ε(V) Φ το µήκος του οδικού τµήµατος η συνάρτηση της ζήτησης, που εκφράζει των αριθµό των οχηµάτων D που χρησιµοποιούν τον δρόµο σαν συνάρτηση του κόστους ταξιδιού. Επισηµαίνεται ότι το κόστος ταξιδιού είναι ουσιαστικά το AC για όλο το µήκος του ταξιδιού και εποµένως θα δίδεται από την σχέση: ΑC(q) = L * [, /(12-,22*q) ] η συνάρτηση που εκφράζει την ποσότητα των εκπεµπόµενων ρύπων από κάθε όχηµα σε gr/km. το κόστος των ρύπων σε /gr. Η εκποµπή ρύπων από κάθε όχηµα για όλο το µήκος του οδικού τµήµατος είναι L*E(V). Λαµβάνοντας υπόψη ότι η η ταχύτητα είναι συνάρτηση του κυκλοφοριακού φόρτου, το κόστος της ποσότητας των ρύπων που εκπέµπεται από ένα όχηµα που διανύει το τµήµα L µπορεί να εκφρασθεί σαν συνάρτηση του κυκλοφοριακού φόρτου EE(q) = Φ*L*E(V(q)) Σχόλια και γενίκευση του παραδείγµατος: Κάθε πρόσθετο όχηµα που χρησιµοποιεί την λεωφόρο αυξάνει την κυκλοφοριακή συµφόρηση (όπως αναπαρίσταται και από την σχέση της ταχύτητας που είναι φθίνουσα συνάρτηση του φόρτου), και εποµένως δηµιουργεί ένα εξωτερικό κόστος προς την υπόλοιπη κυκλοφορία. Εποµένως όταν δεν επιβάλλεται χρέωση, το σύστηµα δεν είναι οικονοµικά αποδοτικό. Για να είναι οικονοµικά αποδοτικό το σύστηµα θα πρέπει να επιβάλλεται χρέωση ίση µε το εξωτερικό κόστος, δηλ. ίση µε την διαφορά χρέωση διοδίων = MSC Στο πρόβληµα που αναλύσαµε, το οριακό κοινωνικό κόστος (MSC) είναι το οριακό κόστος για το σύνολο της κυκλοφορίας και το οριακό ιδιωτικό κόστος (ΜPC) ταυτίζεται µε το µέσο κόστος µετακίνησης ενός ΙΧ. Εποµένως χρέωση διοδίων = ExC = MC AC, όπου οι τιµές των ΜC και AC ορίζονται για εκείνη την τιµή του φόρτου όπου η καµπύλη ΑC τέµνει την καµπύλη της ζήτησης. Επισηµαίνεται ότι α) η καµπύλη της ζήτησης δεν έχει δοθεί στο συγκεκριµένο παράδειγµα, και β) οι σχέσεις που δίνονται αφορούν µοναδιαία µεγέθη (δηλ. 1 χλµ). Για αυτό τον λόγο δεν ζητούνται οι φόρτοι στην κατάσταση ισορροπίας, αλλά µόνο οι σχέσεις του κόστους που προκύπτουν µε αντικατάσταση στις παραπάνω εξισώσεις. Σχόλια και γενίκευση του παραδείγµατος (συνέχεια): Όταν δεν επιβάλλεται χρέωση, ο φόρτος ισορροπίας είναι q και το ιδιωτικό κόστος µετακίνησης είναι AC κόστος (c) ΑC q D(c) : c = D -1 (q) ΑC: c = AC(q) Αριθµός oχηµάτων στην λεωφόρο (q)

8 Σχόλια και γενίκευση του παραδείγµατος (συνέχεια): Το συνολικό κοινωνικό κόστος είναι: TC(q) = q * (AC(q) + EE(q) ) Και το οριακό κοινωνικό κόστος είναι: MC(q) = dtc(q) / Οικονοµικά αποδοτική κατανοµή της κυκλοφορίας επιτυγχάνεται όταν το οριακό κοινωνικό κόστος ισούται µε το οριακό κοινωνικό όφελος. Η τιµή του φόρτου q για την οποία έχουµε ένα οικονοµικά αποδοτικό σύστηµα, είναι εποµένως εκείνη για την οποία: D -1 (q) = MC(q) δεδοµένου ότι η καµπύλη της ζήτησης είναι η καµπύλη του κοινωνικού οριακού οφέλους. Για να επιτύχουµε αυτό τον κυκλοφοριακό φόρτο θα πρέπει να µετατοπισθεί η καµπύλη του οριακού ιδιωτικού κόστους έτσι ώστε να τέµνει την καµπύλη της ζήτησης στο σηµείο τοµής της καµπύλης του κοινωνικού οριακού κόστους µε την καµπύλη της ζήτησης. Αυτό επιτυγχάνεται µε την επιβολή χρέωσης ίσης µε το εξωτερικό κόστος. Σχόλια και γενίκευση του παραδείγµατος (συνέχεια): Η τιµή του οικονοµικά αποδοτικού φόρτου q 1 υπολογίζεται από την σχέση: q 1 : D -1 (q 1 ) = MC(q 1 ) To εξωτερικό κόστος όταν ο φόρτος ισούται µε q 1 δίδεται από την σχέση: ΕxC(q 1 ) = MC(q 1 ) AC(q 1 ) που ισούται µε την χρέωση που θα πρέπει να επιβληθεί, οπότε το µέσο κόστος ταξιδιού θα γίνει: ΑC (q) = AC(q) + [ MC(q 1 ) AC(q 1 ) ] κόστος (c) D(c) : c = D -1 (q) MC: c = MC(q) ΑC : c = AC (q)=αc (q) + [ MC(q 1 )-AC(q 1 ) ] ΑC ΑC: c = AC(q) Χρέωση q 1 q Αριθµός oχηµάτων στην λεωφόρο (q) Παράδειγµα: : οφέλη από έργο αναβάθµισης Ένα έργο αναβάθµισης επαρχιακού δρόµου µειώνει το γενικευµένο κόστος από 2 σε 1 ανά µετακίνηση. ίδονται η καµπύλες ζήτησης και µέσου κόστους στο παρακάτω σχήµα Να υπολογισθούν τα οφέλη από το έργο αναβάθµισης 2 1 Το όφελος ισούται µε την µεταβολή του πλεονάσµατος του καταναλωτή 24 3 Μετακινήσεις / ηµέρα

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων &

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων & 5 η αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα: Η αποτελεί θεµελιώδες πρόβληµα σε κάθε σύγχρονη οικονοµία. Το πρόβληµα της αποδοτικής κατανοµής των πόρων µπορεί να εκφρασθεί µε 4 βασικά ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά και κόστος. Κατηγορίες κόστους. Οριακό κόστος και µεγιστοποίηση του κέρδους. Μέσο κόστος. TC MC = q TC AC ) AC

Προσφορά και κόστος. Κατηγορίες κόστους. Οριακό κόστος και µεγιστοποίηση του κέρδους. Μέσο κόστος. TC MC = q TC AC ) AC Μέσο κόστος µέσο συνολικό κόστος (AC) 3 Προσφορά και κόστος µέσο µεταβλητό κόστος (AVC) µέσο σταθερό κόστος (AFC) Το µέσο σταθερό κόστος µειώνεται, διότι το συνολικό σταθερό κόστος κατανέµεται σε περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών

Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών 1 Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών Βασικές συνιστώσες της οικονοµικής ανάλυσης στις µεταφορές Ζήτηση, Προσφορά και αλληλεπίδραση προσφοράς και ζήτησης Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις, κοινωνικό κόστος

Διαβάστε περισσότερα

1. Με βάση τον κανόνα της ψηφοφορίας με απλή πλειοψηφία, η ποσότητα του δημόσιου αγαθού που θα παρασχεθεί είναι η κοινωνικά αποτελεσματική ποσότητα.

1. Με βάση τον κανόνα της ψηφοφορίας με απλή πλειοψηφία, η ποσότητα του δημόσιου αγαθού που θα παρασχεθεί είναι η κοινωνικά αποτελεσματική ποσότητα. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξεταστική περίοδος Ιουλίου Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Η εξέταση αποτελείται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος υποδο?ών?εταφράζεταισε?ίαγενικότερηεξοικονό?ησηπαραγωγικώνπόρωνγιατηκοινωνία. τεχνικέςυποδο?ές,όπωςείναιαυτοκινητόδρο?οι,γέφυρεςκ.λ.π.ηκατασκευήτέτοιων Μιααπ τιςβασικέςλειτουργίεςτουκράτουςείναιοεφοδιασ?όςτηςκοινωνίας?εβασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β1) Υποθέστε ότι στη θέση ισορροπίας της αγοράς ενός αγαθού η ζήτησή του ως προς την τιμή του είναι ελαστική. Μία μείωση της προσφοράς του αγαθού, με όλους τους άλλους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ. max. ( ) (16 ) Q Q = +. [1]

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ. max. ( ) (16 ) Q Q = +. [1] ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ Θέµα ο. (α) Η µονοπωλιακή επιχείρηση µεγιστοποιεί το κέρδος της οποίο δίνεται από τη συνάρτηση π µε τύπο π ( ) = (6 ), δηλαδή λύνει το πρόβληµα max. π ( ) = (6 ) π '( ) =

Διαβάστε περισσότερα

Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της

Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της προσφοράς προσδιορίζει την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός συγκοινωνιακών έργωνοικονομικά

Σχεδιασμός συγκοινωνιακών έργωνοικονομικά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Σχεδιασμός συγκοινωνιακών έργωνοικονομικά στοιχεία Η ΖΗΤΗΣΗ Κωνσταντίνος Αντωνίου Ανα ληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστική περίοδος Σεπτεµβρίου

Εξεταστική περίοδος Σεπτεµβρίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Εξέταση στο µάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Εξεταστική περίοδος Σεπτεµβρίου Η εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα αγαθό το οποίο δημιουργεί κατά την παραγωγή ή την κατανάλωσή του έναν ρύπο, και ας υποθέσουμε ότι για κάθε μία μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (Παράδειγμα: ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ)

ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (Παράδειγμα: ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ) Θεωρήματα Οικονομικών της Ευημερίας (1) Οι ανταγωνιστικές αγορές συντονίζουν τις αποφάσεις των καταναλωτών και των παραγωγών εξασφαλίζοντας Pareto αποτελεσματικές κατανομές των παραγωγικών πόρων και των

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3. Οικονομικά της ευημερίας. Οικονομικά της ευημερίας 3/9/2017. Περίγραμμα. Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης

Διάλεξη 3. Οικονομικά της ευημερίας. Οικονομικά της ευημερίας 3/9/2017. Περίγραμμα. Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης Περίγραμμα Διάλεξη Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης Συνθήκες για αποτελεσματικότητα κατά areto Συνθήκες για ισορροπία σε ανταγωνιστικές αγορές Το πρώτο θεώρημα των οικονομικών της ευημερίας Το δεύτερο θεώρημα

Διαβάστε περισσότερα

καταµερισµός στα µεταφορικά µέσα

καταµερισµός στα µεταφορικά µέσα 5 καταµερισµός στα µεταφορικά µέσα πόσες µετακινήσεις από την ζώνη i στην ζώνη j γίνονται µε κάθε µεταφορικό µέσο? το υπό διερεύνηση θέµα : εισαγωγή Ποιο µεταφορικό µέσο θα επιλέξει ένας µετακινούµενος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η. Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η. Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής Ζητήματα που θα εξεταστούν: Ποια είναι η έννοια και πως ορίζεται το πλεόνασμα του καταναλωτή και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Ανάλυση Μεταφορικής Ζήτησης

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Ανάλυση Μεταφορικής Ζήτησης Ανάλυση Μεταφορικής Ζήτησης Παναγιώτης Παπαντωνίου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος ppapant@upatras.gr Πάτρα, 2017 Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά της Ζήτησης για μετακίνηση Ανάλυση καμπύλης μεταφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Κεφάλαιο 4 Επιχειρήσεων Ε. Σαρτζετάκης 1 Πλεόνασµα Καταναλωτή! Η καµπύλη ζήτησης δείχνει τις ανώτερες τιµές που ο καταναλωτής είναι πρόθυµος να πληρώσει για διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

(2B) Επιλογή Προϊόντος της Μονοπωλιακής Επιχείρησης

(2B) Επιλογή Προϊόντος της Μονοπωλιακής Επιχείρησης (2B) Επιλογή Προϊόντος της Μονοπωλιακής Επιχείρησης - Αν η αγορά του προϊόντος είναι µονοπωλιακή, η επιχείρηση επιλέγει την τιµή (p) του προϊόντος κατά τρόπο ώστε να µεγιστοποιεί τα κέρδη της θεωρώντας

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατανομή πόρων σε συνθήκες στατικής αποτελεσματικότητας

1. Κατανομή πόρων σε συνθήκες στατικής αποτελεσματικότητας Εφαρμογές Θεωρίας 1. Κατανομή πόρων σε συνθήκες στατικής αποτελεσματικότητας Έστω ότι η συνάρτηση ζήτησης για την κατανάλωση του νερού ενός φράγματος (εκφρασμένη σε ευρώ) είναι q = 12-P και το οριακό κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Ενότητα 4. Ευτύχιος Σαρτζετάκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Ενότητα 4. Ευτύχιος Σαρτζετάκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ενότητα 4 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Καταµερισµός. µεταφορικό µέσο. Καταµερισµός στα µέσα. το υπό διερεύνηση θέµα :

Καταµερισµός. µεταφορικό µέσο. Καταµερισµός στα µέσα. το υπό διερεύνηση θέµα : καταµερισµός στα µεταφορικά µέσα προς ζώνη.... ν 00 00 από ζώνη 0πίνακας Π-Π....... ν 0 00 00 00 0 Μελλοντικές Ελκόµενες µετακινήσεις Μελλοντικές Παραγόµενες µετακινήσεις 0 00 70 ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Κεφάλαιο 12 Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών! Μονοπώλιο είναι η κατάσταση στην οποία µια µόνο επιχείρηση εξυπηρετεί ολόκληρη την αγορά! Ο µονοπωλητής σε αντίθεση µε την ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Οικονοµική Βασίλης Ράπανος, Γεωργία Καπλάνογλου µόνο Τµήµα Ι.

ηµόσια Οικονοµική Βασίλης Ράπανος, Γεωργία Καπλάνογλου µόνο Τµήµα Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Εξεταστική περίοδος Απριλίου Εξέταση στο µάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Ράπανος, Γεωργία Καπλάνογλου Η εξέταση αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπώλιο. Μονοπώλιο Κλωνάρης Στάθης

Μονοπώλιο. Μονοπώλιο Κλωνάρης Στάθης Μονοπωλιακή επιχείρηση είναι μια επιχείρηση που είναι ο μοναδικός παραγωγός ενός προϊόντος, το οποίο δεν έχει στενά υποκατάστατα. Ένας κλάδος που ελέγχεται από μία μονοπωλιακή επιχείρηση είναι γνωστός

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός συγκοινωνιακών έργωνοικονομικά

Σχεδιασμός συγκοινωνιακών έργωνοικονομικά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Σχεδιασμός συγκοινωνιακών έργωνοικονομικά στοιχεία ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ Κωνσταντίνος Αντωνίου Ανα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3. Οικονομικά της ευημερίας 2/26/2016. Περίγραμμα. Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης. Αποτελεσματικότητα κατά Pareto: ορισμός. ορισμός.

Διάλεξη 3. Οικονομικά της ευημερίας 2/26/2016. Περίγραμμα. Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης. Αποτελεσματικότητα κατά Pareto: ορισμός. ορισμός. Περίγραμμα Διάλεξη Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης υνθήκες για αποτελεσματικότητα κατά areto υνθήκες για ισορροπία σε ανταγωνιστικές αγορές Το πρώτο θεώρημα των οικονομικών της ευημερίας Το δεύτερο θεώρημα

Διαβάστε περισσότερα

10/3/17. Μικροοικονομικ ή Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση. Κεφάλαιο 25 Μονοπώλιο. Τέλειο µονοπώλιο. Γιατί µονοπώλια;

10/3/17. Μικροοικονομικ ή Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση. Κεφάλαιο 25 Μονοπώλιο. Τέλειο µονοπώλιο. Γιατί µονοπώλια; HAL R. VARIAN Μικροοικονομικ ή Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Κεφάλαιο 25 Μονοπώλιο Τέλειο µονοπώλιο Μια μονοπωλιακή αγορά έχει έναν μόνο πωλητή. Η καμπύλη ζήτησης του μονοπωλητή είναι η (με κλίση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Εισαγωγικά Στο μάθημα αυτό θα συζητήσουμε την σπουδαιότητα την οποία έχει ο πλήρης προσδιορισμός των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στην αποτελεσματική κατανομή των πόρων Θα εξετάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 3: Εργαλεία Κανονιστικής Ανάλυσης Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ ÌÁÈÅÉÍ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ ÌÁÈÅÉÍ ΘΕΜΑ Α ΑΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Σωστό ε. Λάθος Α2. α Α3. γ ΘΕΜΑ Β ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Πολιτικής Οικονομίας

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Πολιτικής Οικονομίας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Πολιτικής Οικονομίας Άσκηση στο μάθημα «Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση» Νίκος Θεοχαράκης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11 Μονοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 11 Βασική αιτία δημιουργίας Μονοπωλίου Η πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση θεωρεί τις τιμές ως δεδομένες, ενώ αντίθετα η μονοπωλιακή επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Α5. Όταν η ζήτηση για ένα αγαθό είναι ελαστική, τότε πιθανή αύξηση της τιµής του, θα οδηγήσει σε µείωση της καταναλωτικής δαπάνης για αυτό το αγαθό

Α5. Όταν η ζήτηση για ένα αγαθό είναι ελαστική, τότε πιθανή αύξηση της τιµής του, θα οδηγήσει σε µείωση της καταναλωτικής δαπάνης για αυτό το αγαθό ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 (για άριστα διαβασµένους) ΟΜΑ Α Α Να απαντήσετε στις επόµενες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής A1. Σε γραµµική ΚΠ της µορφής Y =

Διαβάστε περισσότερα

Notes. Notes. Notes. Notes

Notes. Notes. Notes. Notes Αγορές - Κώστας Ρουμανιάς Ο.Π.Α. Τμήμα Δ. Ε. Ο. Σ. 6 Δεκεμβρίου 2012 Κώστας Ρουμανιάς (Δ.Ε.Ο.Σ.) Αγορές - 6 Δεκεμβρίου 2012 1 / 26 Ως τώρα, υποθέσαμε ότι οι αγορές είναι ανταγωνιστικές. Μία συνέπεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Ακαδηµαϊκό έτος (διαβάζουμε κεφ. 4 από Μ. Χλέτσο και σημειώσεις στο eclass)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Ακαδηµαϊκό έτος (διαβάζουμε κεφ. 4 από Μ. Χλέτσο και σημειώσεις στο eclass) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Ακαδηµαϊκό έτος 2016-17 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (διαβάζουμε κεφ. 4 από Μ. Χλέτσο και σημειώσεις στο eclass) 1 ιάλεξη2 Ανταγωνισμός, οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος

Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος - Τα προϊόντα που παράγουν οι επιχειρήσεις μπορούν να διαφοροποιούνται ως προς ένα πλήθος χαρακτηριστικών. Παράδειγμα: Τα αυτοκίνητα διαφοροποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς

Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26/2/2010 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς 26/2/2010 2 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η μελέτη των επιλογών τις οποίες κάνουν οι μικρο-μονάδες μιας οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

(α) Από τους κανόνες σύνθετης παραγώγισης δύναμης συναρτήσεως και λογαρίθμου συναρτήσεως:

(α) Από τους κανόνες σύνθετης παραγώγισης δύναμης συναρτήσεως και λογαρίθμου συναρτήσεως: http://elearn.maths.gr/, maths@maths.gr, Τηλ: 6979 Ενδεικτικές απαντήσεις ης Γραπτής Εργασίας ΔΕΟ -: Άσκηση I. (α) Από τους κανόνες σύνθετης παραγώγισης δύναμης συναρτήσεως και λογαρίθμου συναρτήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

25. Μία τυπική επιχείρηση που λειτουργεί σε καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού, στη μακροχρόνια θέση ισορροπίας της: α. πραγματοποιεί θετικά οικονομικά κέρδη. β. πραγματοποιεί μηδενικά οικονομικά κέρδη. γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 5ο

ΦΥΣΙΚΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 5ο ΦΥΣΙΚΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Κεφάλαιο 5ο Εισαγωγή Στο προηγούµενο κεφάλαιο εξετάσαµε τις πολιτικές προστασίας ανταγωνισµού, δηλαδή παρεµβάσεις για την ενίσχυση ή προστασία του επιπέδου του ανταγωνισµού. Στο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-3 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 0-0 Δεύτερη Γραπτή Εργασία Επιχειρησιακά Μαθηματικά Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ) Οργανωτικές Δομές ΑΣ Συστήματα που ανήκουν στο κράτος, το οποίο και τα διαχειρίζεται. Συστήματα που ανήκουν σε ιδιώτη, ο οποίος και τα διαχειρίζεται. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονοµική Θεωρία. Οικονοµικές πολιτικές σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. Deadweight loss: Νεκρή Ϲηµία. Notes. Notes. Notes. Notes.

Μικροοικονοµική Θεωρία. Οικονοµικές πολιτικές σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. Deadweight loss: Νεκρή Ϲηµία. Notes. Notes. Notes. Notes. Μικροοικονοµική Θεωρία Κώστας Ρουµανιάς Ο.Π.Α. Τµήµα. Ε. Ο. Σ. 22 Σεπτεµβρίου 2014 Κώστας Ρουµανιάς (.Ε.Ο.Σ.) Μικροοικονοµική Θεωρία 22 Σεπτεµβρίου 2014 1 / 1 Οικονοµικές πολιτικές σε ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 10

Μονοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 10 Μονοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 10 Η πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση θεωρεί τις τιμές ως δεδομένες, ενώ αντίθετα η μονοπωλιακή επιχείρηση διαμορφώνει τις τιμές. Μια επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 1. Στην περίπτωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων στην παραγωγή, η επιβολή ενός φόρου ανά µονάδα προϊόντος ίσου µε το µέγεθος της οριακής εξωτερικής επιβάρυνσης µπορεί να οδηγήσει:

Διαβάστε περισσότερα

HAL R. VARIAN. Μικροοικονομικ ή. Μια σύγχρονη προσέγγιση. 3 η έκδοση

HAL R. VARIAN. Μικροοικονομικ ή. Μια σύγχρονη προσέγγιση. 3 η έκδοση HAL R. VARIAN Μικροοικονομικ ή Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Κεφάλαιο 25 Μονοπώλιο Τέλειο µονοπώλιο Μια μονοπωλιακή αγορά έχει έναν μόνο πωλητή. Η καμπύλη ζήτησης του μονοπωλητή είναι η (με κλίση

Διαβάστε περισσότερα

(2 µονάδες) Α2. Η αύξηση της τιµής ενός αγαθού σηµαίνει: β) Αύξηση της ζήτησης για τα αγαθά που είναι συµπληρωµατικά προς αυτό

(2 µονάδες) Α2. Η αύξηση της τιµής ενός αγαθού σηµαίνει: β) Αύξηση της ζήτησης για τα αγαθά που είναι συµπληρωµατικά προς αυτό ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 7 (για καλά διαβασµένους) ΟΜΑ Α Α Να απαντήσετε στις επόµενες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: Α1. Η στενότητα του κεφαλαίου οφείλεται:

Διαβάστε περισσότερα

Άριστες κατά Pareto Κατανομές

Άριστες κατά Pareto Κατανομές Άριστες κατά Pareto Κατανομές - Ορισμός. Μια κατανομή x = (x, x ) = (( 1, )( 1, )) ονομάζεται άριστη κατά Pareto αν δεν υπάρχει άλλη κατανομή x = ( x, x ) τέτοια ώστε: U j( x j) U j( xj) για κάθε καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Μερικές έννοιες Η συνάρτηση παραγωγής (, ), όπου είναι το συνολικό προϊόν και και οι συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος, Γεωργία Καπλάνογλου ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 14. Προσφορά επιχείρησης

Διάλεξη 14. Προσφορά επιχείρησης Προσφορά επιχείρησης Διάλεξη 14 Προσφορά επιχείρησης Πώς αποφασίζει µια επιχείρηση για το πόσο θα παραγάγει; Αυτό εξαρτάται από: Την τεχνολογία της επιχείρησης Το περιβάλλον της αγοράς Τις επιδιώξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Ανάλυση Διακριτών Επιλογών

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Ανάλυση Διακριτών Επιλογών Ανάλυση Διακριτών Επιλογών Παναγιώτης Παπαντωνίου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Πάτρα, 2017 Περιεχόμενα Αθροιστικά μοντέλα Εξατομικευμένα μοντέλα Μοντέλα Διακριτών Μεταβλητών Θεωρία Μεγιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

στατιστική θεωρεία της δειγµατοληψίας

στατιστική θεωρεία της δειγµατοληψίας στατιστική θεωρεία της δειγµατοληψίας ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ : Εισαγωγή δειγµατοληψία Τα στοιχεία που απαιτούνται τόσο για την ανάλυση των µεταφορικών συστηµάτων και όσο και για την ανάπτυξη των συγκοινωνιακών µοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Χειµώνας-Άνοιξη Μάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας-Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου 2 ο Πακέτο Ασκήσεων Ημερομηνία παράδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3. Εφαρμοσμένη Ανάλυση, VA 16, 23

Διάλεξη 3. Εφαρμοσμένη Ανάλυση, VA 16, 23 Διάλεξη 3 Εφαρμοσμένη Ανάλυση, VA 16, 23 Φόροι επί της ποσότητας Ένας φόρος επί της ποσότητας, που αντιστοιχεί σε t ανά μονάδα προϊόντος, είναι ένας φόρος t, ο οποίος πληρώνεται ανά μονάδα αγοραζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων - Στο υπόδειγμα ertrand, οι επιχειρήσεις, παράγουν ένα ομοιογενές αγαθό, οπότε η τιμή είναι η μοναδική μεταβλητή που ενδιαφέρει τους καταναλωτές και οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος Γ - Δημόσια Οικονομική

Τόμος Γ - Δημόσια Οικονομική Τόμος Γ - Δημόσια Οικονομική 1. Η καμπύλη δυνατοτήτων χρησιμότητας δύο καταναλωτών, του Α και του Β, δίνεται από τη σχέση 2U A + U B = 250, όπου U A είναι η χρησιμότητα του καταναλωτή Α, και U B είναι

Διαβάστε περισσότερα

HAL R. VARIAN. Μικροοικονομική. Μια σύγχρονη προσέγγιση. 3 η έκδοση

HAL R. VARIAN. Μικροοικονομική. Μια σύγχρονη προσέγγιση. 3 η έκδοση HAL R. VARIAN Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Κεφάλαιο 26 Μονοπωλιακή συμπεριφόρά Πώς πρέπει να τιµολογεί ένα µονοπώλιο; Μέχρι τώρα, αντιμετωπίζουμε ένα μονοπώλιο ως μια εταιρεία η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ Κεφάλαιο 4 Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης! Προσφορά και Ζήτηση είναι οι πιο γνωστοί οικονοµικοί όροι! Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο βασικές δυνάµεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 22Νοεμβρίου 2015 ΑΥΞΟΥΣΕΣ ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Αν μια συνάρτηση f ορίζεται σε ένα διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές οικονομικών συναρτήσεων

Εφαρμογές οικονομικών συναρτήσεων Εφαρμογές οικονομικών συναρτήσεων Μεγιστοποίηση κερδών Διάθεση προϊόντος με δύο συναρτήσεις ζήτησης Οριακά έσοδα σε σχέση με ελαστικότητα Εύρεση πεδίου ορισμού Επιβολή φόρου Σημείο μεγιστοποίησης κερδών

Διαβάστε περισσότερα

εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα.

εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα. Μονοπώλιο Μια επιχείρηση θεωρείται ότι ένα µονοπώλιο, εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα ρ ης, χ. Πως δηµιουργούνται τα µονοπώλια Ο βασικός λόγος ύπαρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ v.1.0 Τα βασικότερα εργαλεία της Οικονομικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο "Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ 1 Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Α.1. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 8

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 8 Εξωτερικότητες Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 8 Όταν η αγορά δουλεύει όπως θα έπρεπε Σύμφωνα με το «αόρατο χέρι» του Adam Smith οι παραγωγοί και οι καταναλωτές οδηγούνται στην αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ζητουμένη Ποσότητα Qd. Τιμή Ρ. Καμπύλη ζήτησης. 0 20000 40000 60000 80000 100000 Ποσότητα Κιλά Q

Ζητουμένη Ποσότητα Qd. Τιμή Ρ. Καμπύλη ζήτησης. 0 20000 40000 60000 80000 100000 Ποσότητα Κιλά Q ΚΕΦ. 4 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ Η τιμή είναι η χρηματική αξία ανταλλαγής ενός αγαθού. Αποτελεί μέτρο σύγκρισης του καταναλωτή με άλλα παρόμοια προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Πολλές φορές τον επιρεάζει στη

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.3. Το μέσο μεταβλητό κόστος στην αρχή μειώνεται και μετά αυξάνεται.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.3. Το μέσο μεταβλητό κόστος στην αρχή μειώνεται και μετά αυξάνεται. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη:, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1. Αν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση. Εξετάσεις περιόδου Ιανουαρίου Ιανουαρίου Νίκος Θεοχαράκης Θανάσης Μανιάτης

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση. Εξετάσεις περιόδου Ιανουαρίου Ιανουαρίου Νίκος Θεοχαράκης Θανάσης Μανιάτης ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Εξετάσεις περιόδου Ιανουαρίου 010 1 Ιανουαρίου 010 Νίκος Θεοχαράκης Θανάσης Μανιάτης Απαντήστε 6

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές. Αρ. Διάλεξης: 09

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές. Αρ. Διάλεξης: 09 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές Αρ. Διάλεξης: 09 Τι είναι ανταγωνιστική αγορά; Η ανταγωνιστική αγορά έχει πολλούς αγοραστές/καταναλωτές και πολλούς παραγωγούς/επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Σε όλες τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι απαντήσεις βαθμολογούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2.0. , κ R, η γραφική παράσταση της οποίας διέρχεται από το σημείο Ρ=(1,1). Να βρεθεί η τιμή του αριθμού κ.

2.0. , κ R, η γραφική παράσταση της οποίας διέρχεται από το σημείο Ρ=(1,1). Να βρεθεί η τιμή του αριθμού κ. Άσκηση. α Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία (,y, Α=(, και Β=(0, β Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο B(0, και έχει κλίση -0.. Να βρεθούν τα σημεία που

Διαβάστε περισσότερα

Η ζήτηση ενός προϊόντος εξαρτάται από την τιμή του

Η ζήτηση ενός προϊόντος εξαρτάται από την τιμή του ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ - ΕΝΝΟΙΕΣ Q ή q : Ποσότητα (Quantity) προϊόντος ρ, Ρ : τιμή (Price) προϊόντος ανά μονάδα προϊόντος. Συνάρτηση τηςζητησης; Η ζήτηση ενός προϊόντος εξαρτάται από την τιμή του. Δηλαδή Qd = f(p).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η οικονοµία είναι ανοιχτό σύστηµα. Πρώτος Νόµος της Θερµοδυναµικής:

ΑΠΟΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η οικονοµία είναι ανοιχτό σύστηµα. Πρώτος Νόµος της Θερµοδυναµικής: Κλειστό σύστηµα ΑΠΟΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Η οικονοµία είναι ανοιχτό σύστηµα Η αρχή του ισοζυγίου υλικών ροών λεει πως ο όγκος (µάζα) των υλών που ρέουν από το περιβάλλον είναι αναγκαστικά ίσος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 4 (Δημόσια Οικονομική) Ακαδ. Έτος: 2006-7 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικότητες Ζήτησης

Ελαστικότητες Ζήτησης Ελαστικότητες Ζήτησης - Η ευαισθησία της ζητούμενης ποσότητας x σε μεταβολές της τιμής μπορεί να μετρηθεί άμεσα από το λόγο Δx / Δ (ήαπότην παράγωγο x / ). - Αυτό το μέτρο ευαισθησίας έχει το μειονέκτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Το συνολικό προϊόν παίρνει την μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Άριστες κατά Pareto Κατανομές και το Πρώτο Θεώρημα Ευημερίας

Άριστες κατά Pareto Κατανομές και το Πρώτο Θεώρημα Ευημερίας Άριστες κατά Pareto Κατανομές και το Πρώτο Θεώρημα Ευημερίας - Υποθέτουμε μια οικονομία που αποτελείται από: Δύο καταναλωτές 1,. Μία επιχείρηση. Δύο αγαθά: τον ελεύθερο χρόνο Χ και το καταναλωτικό αγαθό

Διαβάστε περισσότερα

(2) Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος

(2) Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος () Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος - Στα χωροθετικά υποδείγματα διαφοροποιημένου προϊόντος, οι καταναλωτές είναι ετερογενείς (δηλαδή έχουν διαφορετικές προτιμήσεις μεταξύ τους ή βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Κεφάλαιο 6, και Κυβερνητικές Πολιτικές! Σε µια αγορά που λειτουργεί χωρίς παρεµβάσεις, οι δυνάµεις της αγοράς οδηγούν στην τιµή και ισορροπίας! Αν και στην ισορροπία επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση Τιμών 3 ου Βαθμού: Κατάτμηση της Αγοράς

Διάκριση Τιμών 3 ου Βαθμού: Κατάτμηση της Αγοράς Διάκριση Τιμών 3 ου Βαθμού: Κατάτμηση της Αγοράς (arket Segmentation ή ultimarket Price iscrimination) -H διάκριση τιμών 1 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή επιχείρηση γνωρίζει τις ατομικές συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις 1. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: Τιμή (Ρ) Ποσότητα (Q D )

Ασκήσεις 1. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: Τιμή (Ρ) Ποσότητα (Q D ) 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι η επιδίωξη του καταναλωτή και ποιοι παράγοντες την περιορίζουν; 2. Ποιος καταναλωτής ονομάζεται ορθολογικός και πότε λέμε ότι βρίσκεται σε ισορροπία; 3. Να διατυπώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αποτυχία της Αγοράς και ο Ρυθμιστικός Ρόλος του Κράτους

Η Αποτυχία της Αγοράς και ο Ρυθμιστικός Ρόλος του Κράτους : Αποτυχία της Αγοράς και Αναγκαιότητα Ρύθμισης της Αγοράς Η Αποτυχία της Αγοράς και ο Ρυθμιστικός Ρόλος του Κράτους Με τον όρο Αποτυχία της Αγοράς (market failure) αναφερόμαστε στο γεγονός ότι υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Β.1. Το Πλεόνασµα του Καταναλωτή Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός ότι κάποιοι καταναλωτές πληρώνουν για ένα αγαθό λιγότερο από αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Συστήματα Μεταφορών Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Νίκος Θεοχαράκης Διάλεξη 8 Ιανουάριος 2014 Μορφές αγοράς 1. Τέλειος ανταγωνισμός [Perfect competition] 2. Μονοπωλιακός ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΑΤΟ- ΕΚΑΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΑΤΟ- ΕΚΑΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΑΤΟ- ΕΚΑΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2008-2009 ΕΠΙΧ Μικροοικονοµική ιαφάνεια 1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί. Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί. Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά Οικονοµία Βασικές έννοιες και ορισµοί Οικονοµική Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά των ανθρώπινων όντων αναφορικά µε την παραγωγή, κατανοµή και κατανάλωση υλικών αγαθών και υπηρεσιών σε έναν

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονοµική Θεωρία. Μονοπώλιο. Μονοπώλιο. Μονοπώλιο. Notes. Notes. Notes. Notes. Κώστας Ρουµανιάς. 23 Σεπτεµβρίου 2014

Μικροοικονοµική Θεωρία. Μονοπώλιο. Μονοπώλιο. Μονοπώλιο. Notes. Notes. Notes. Notes. Κώστας Ρουµανιάς. 23 Σεπτεµβρίου 2014 Μικροοικονοµική Θεωρία Κώστας Ρουµανιάς Ο.Π.Α. Τµήµα. Ε. Ο. Σ. 23 Σεπτεµβρίου 2014 Κώστας Ρουµανιάς (.Ε.Ο.Σ.) Μικροοικονοµική Θεωρία 23 Σεπτεµβρίου 2014 1 / 26 Ως τώρα, υποθέσαµε ότι οι αγορές είναι ανταγωνιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

10/3/17. Κεφάλαιο 26 Μονοπωλιακή συμπεριφόρά. Μικροοικονομική. Πώς πρέπει να τιµολογεί ένα µονοπώλιο; Πολιτικές διάκρισης τιµών

10/3/17. Κεφάλαιο 26 Μονοπωλιακή συμπεριφόρά. Μικροοικονομική. Πώς πρέπει να τιµολογεί ένα µονοπώλιο; Πολιτικές διάκρισης τιµών /3/7 HL R. VRIN Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Κεφάλαιο 26 Μονοπωλιακή συμπεριφόρά Πώς πρέπει να τιµολογεί ένα µονοπώλιο; Μέχρι τώρα, αντιμετωπίζουμε ένα μονοπώλιο ως μια εταιρεία η

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλευτική Οικονομία

Μεταλλευτική Οικονομία Μεταλλευτική Οικονομία Ενότητα 4: Δομή αγοράς Διαμόρφωση Τιμών Δ. Καλιαμπάκος - Δ. Δαμίγος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 11. Μεγιστοποίηση κέρδους. Οικονοµικό κέρδος. Η ανταγωνιστική επιχείρηση

Διάλεξη 11. Μεγιστοποίηση κέρδους. Οικονοµικό κέρδος. Η ανταγωνιστική επιχείρηση Οικονοµικό κέρδος Διάλεξη Μεγιστοποίηση Μια επιχείρηση χρησιµοποιεί εισροές j,m για να παραγάγει n προϊόντα i, n. Τα επίπεδα του προϊόντος είναι,, n. Τα επίπεδα των εισροών είναι,, m. Οι τιµές των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.4. Αν αυξηθεί η αμοιβή της εργασίας η καμπύλη του οριακού κόστους μετατοπίζεται προς τα επάνω και αριστερά.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.4. Αν αυξηθεί η αμοιβή της εργασίας η καμπύλη του οριακού κόστους μετατοπίζεται προς τα επάνω και αριστερά. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Η υπάρχουσα οδική σύνδεση μεταξύ δύο πόλεων έχει κατασκευαστεί πριν πολλά χρόνια και παρουσιάζει σήμερα αυξημένο κόστος συντήρησης καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα