Ευθύνη. ΗεφαρµογήτηςΟδηγίαςγιατην Περιβαλλοντική Ευθύνη στην ΕΕ. ΥΠΕΚΑ ΣΥΓΑΠΕΖ, 20 Ιανουαρίου 2012 Αλεξάνδρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευθύνη. ΗεφαρµογήτηςΟδηγίαςγιατην Περιβαλλοντική Ευθύνη στην ΕΕ. ΥΠΕΚΑ ΣΥΓΑΠΕΖ, 20 Ιανουαρίου 2012 Αλεξάνδρα"

Transcript

1 Οδηγία για την Περιβαλλοντική Ευθύνη ΗεφαρµογήτηςΟδηγίαςγιατην Περιβαλλοντική Ευθύνη στην ΕΕ ΥΠΕΚΑ ΣΥΓΑΠΕΖ, 20 Ιανουαρίου 2012 Αλεξάνδρα Βάκρου - ΕΕ, ΓΔ Περιβάλλοντος

2 Η οδηγία για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Η αναφορά του 2010 Γενικά Αποτελεσµατικότητα: Μεταφορά και εφαρµογή Η µεταφορά της Οδηγίας στις Εθνικές νοµοθεσίες Εφαρµογή και προσαρµογές Η περιορισµένη εφαρµογή της Οδηγίας Functionality των εθνικών συστηµάτων Περιβαλλοντικής ευθύνης Χρηµατοοικονοµική ασφάλεια Προϊόντα για τη χρηµατοοικονοµικη ασφάλεια Εναρµονισµένη, υποχρεωτική χρηµατοοικονοµική ασφάλεια? Ειδικά σηµεία για τη χρηµατοοικονοµική ασφάλεια Συµπεράσµατα, συστάσεις και η µελλοντική πορεία

3 Αναφορά για την ΟΠΕ: Αποτελεσµατικότητα και Μεταφορά Η µεταφορά ολοκληρώθηκε από όλα τα Κράτη µέλη µόνο την 1 η Ιουλίου 2010 (χρειάστηκε περισσότερο από 3 χρόνια µετά την προθεσµία µεταφοράς). Οι λόγοι για την αργή µεταφορά ήταν: Προϋπάρχοντα νοµικά πλαίσια (χρειάστηκε αναπροσαρµογή και αναδιάρθρωση του νοµικού πλαισίου) Αυστηρές τεχνικές απαιτήσεις (οικονοµική αποτίµηση της ζηµίας, τρόποι αποκατάστασης της ζηµίας) Χαρακτήρας Οδηγίας Πλαίσιο για την ΟΠΕ (η µεγάλη ευχέρεια για τα Κράτη µέλη και πολλές επιλογές οδήγησαν σε µακρόχρονες διαβουλεύσεις και νοµοθετικές διεργασίες)

4 ΟΠΕ: Στοιχεία για την Αποτελεσµατικότητα και την Εφαρµογή της (1) Ορισµός της ζηµίας σε «προστατευόµενα είδη και φυσικούς οικότοπους» - Επέκταση σε είδη και οικοτόπους που προστατεύονται σε εθνικό επίπεδο: Ναι: Αυστρία (ανάλογα µε την περιφέρεια), Βέλγιο (ανάλογα µε την περιφέρεια), Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο (Αγγλία, Ουαλία, Β. Ιρλανδία) Όχι: Βουλγαρία, ανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, Ρουµανία, ηµ. Της Σλοβακίας, Σλοβενία

5 ΟΠΕ: Στοιχεία για την Αποτελεσµατικότητα και την Εφαρµογή της (2) Ορισµός του «φορέα εκµετάλλευσης»: Τα περισσότερα Κράτη Μέλη µετέφεραν τον ευρύ ορισµό, π.χ. Συµπεριέλαβαν τους εθνικούς ορισµούς τους: Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, ανία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο Παρέµεινε µέσα στον περιορισµένο ορισµό (τον ορισµό στην Οδηγία): Γαλλία Υπερέβησαν το πεδίο της Οδηγίας και έδωσαν πολύ πιο ευρύ ορισµό : Εσθονία, Φιλανδία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Πολωνία, Σουηδία

6 ΟΠΕ: Στοιχεία για την Αποτελεσµατικότητα και την Εφαρµογή της (3) Optional Εξαιρέσεις: Εφαρµόζονται και οι 2 εξαιρέσεις: Βέλγιο (περιφέρειες), Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία (εκτός για ΓΤΟ), Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία (εκτός για ΓΤΟ), Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία, Ηνωµένο Βασίλειο (εκτός για ΓΤΟ στην Σκωτία και την Ουαλία) Καµία από τις εξαιρέσεις δεν εφαρµόζεται: Αυστρία, Βέλγιο (Οµοσπονδιακό επίπεδο), Βουλγαρία, Γερµανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία (επίκειται αλλαγή), Ολλανδία (εφαρµόσιµες µόνο µετά από έλεγχο), Πολωνία, Ρουµανία, Σλοβενία Εφαρµογή µόνο της «εξαίρεσης λόγω τεχνολογικής εξέλιξης»: Γαλλία Εφαρµογή µόνο της «εξαίρεσης λόγω άδειας»: ανία, Φιλανδία, Λιθουανία Ενδιάµεση στάση (απόφαση κατά τη λήψη απόφασης): Σουηδία

7 ΟΠΕ: Στοιχεία για την Αποτελεσµατικότητα και την Εφαρµογή της (4) υνατότητα εξαίρεσης για τη χρήση ιλύος καθαρισµού λυµάτων από το Παράρτηµα ΙΙΙ: Εξαίρεση: Βουλγαρία, Γαλλία, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ηνωµένο Βασίλειο Όχι εξαίρεση: Αυστρία, Κύπρος, Τσεχία, ανία, Φιλανδία, Γερµανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία

8 ΟΠΕ: Στοιχεία για την Αποτελεσµατικότητα και την Εφαρµογή της (5) Συντρέχουσα Υπαιτιότητα: Όλαταµέρηέχουνπλήρηκαιαπόκοινούευθύνη: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία, Γερµανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Ισπανία, Σουηδία, ΗνωµένοΒασίλειο Το κάθε µέρος είναι υποχρεωµένο να πληρώσει για τοµέροςευθύνηςτου (αναλογική): ανία, Φιλανδία, Γαλλία, Σλοβακία, Σλοβενία

9 ΟΠΕ: Στοιχεία για την Αποτελεσµατικότητα και την Εφαρµογή της (6) Υποχρεωτική ή όχι χρηµατοοικονοµική ασφάλεια: Υποχρεωτική χρηµατοοικονοµική ασφάλεια: Βουλγαρία (04/2008 and 01/2011), Πορτογαλία (01/2010), Ελλάδα (05/2010?), Ισπανία (η ηµεροµηνία θα καθοριστεί), Ουγγαρία (01/2011?), Σλοβακία (07/2012), Τσεχία (01/2013), Ρουµανία (η ηµεροµηνία θα καθοριστεί) Τα περισσότερα Κράτη µέλη βασίζονται σε ένα σύστηµα εθελοντικής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας.

10 Αποτελεσµατικότητα της ΟΠΕ - Περιορισµένη εφαρµογή (1) Μόνο 16 περιπτώσεις εφαρµογής της ΟΠΕ αναφέρθηκαν από εµπειρογνώµονες 15 ΧΜ µέχρι την αρχή του 2010 (Περίπου 50 περιπτώσεις σε επίπεδο ΕΕ µέχρι το 2010, αλλά από τότε περισσότερες αναφορές) Πιθανοί λόγοι: Περίπλοκες τεχνικές απαιτήσεις για την οικονοµική αξιολόγηση των πόρων/υπηρεσιών που υπέστησαν ζηµία Περιορισµένη γνώση των φορέων εκµετάλλευσης Ενίσχυση της Πρόληψης µέσω της ΟΠΕ ιατήρηση σε ισχύ εθνικής νοµοθεσίας για αποκατάσταση ζηµίας στο έδαφος ή στο ύδωρ, µε πιο αυστηρές διατάξεις από εκείνες της ΟΠΕ Οι εξαιρέσεις και τα αµυντικά επιχειρήµατα της ΟΠΕ

11 Αποτελεσµατικότητα της ΟΠΕ - Περιορισµένη εφαρµογή (2) Οι περισσότερες περιπτώσεις αναφέρονται σε ζηµία στο νερό και το έδαφος Η πλειοψηφία των περιπτώσεων αφορά την εφαρµογή µέτρων πρωτογενούς αποκατάστασης Τοσυνολικόκόστοςαποκατάστασηςβρίσκεταιµεταξύ 12,000 και 250,000 Η διάρκεια του προγράµµατος αποκατάστασης διαφέρει από µία βδοµάδα σε τρία χρόνια Οι δραστηριότητες αφορούν κατά αποκλειστικότητα δραστηριότητες του Παραρτήµατος ΙΙΙ (IPPC, διαχείριση αποβλήτων, επικίνδυνες ουσίες, κλπ.)

12 Αποτελεσµατικότητα της ΟΠΕ - Πληροφορίες Απαντήσεις που λήφθηκαν από τους εµπειρογνώµονες των Κρατών Μελών (αριθµός περιπτώσεων): Βουλγαρία (0), Βέλγιο (1), Κύπρος (0), Τσεχία (0), ανία (0), Εσθονία (0), Γερµανία (τουλάχιστον 2), Ιρλανδία (0), Λιθουανία (3), Ολλανδία (0), Πορτογαλία (4), Σλοβακία (0), Ισπανία (3), Σουηδία (0), Ηνωµένο Βασίλειο (2)

13 Αποτελεσµατικότητα των εθνικών εφαρµοστικών συστηµάτων της ΟΠΕ - Η ετοιµότητα των ΚΜ ποικίλει: Οδηγίες έχουν δηµιουργηθεί από κάποια ΚΜ Εξειδικευµένα συστήµατα χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας Αλλά οι γνώση των επιχειρήσεων είναι χαµηλή Προτεραιότητα για GTPL και EIL Ανάγκη για καθαρές και στοχευµένες οδηγίες Ο ασφαλιστικός κλάδος αντέδρασε θετικά Με εξειδικευµένες ανακοινώσεις και αναφορές Ανάπτυξη προϊόντων για την ΟΠΕ (εξειδικευµένα και top-ups )

14 ΟΠΕ - Αποτελεσµατικότητα και Λειτουργικότητα: Συµπεράσµατα Αργή µεταφορά στο εθνικό δίκαιο, Περιορισµένη εφαρµογή και εµπειρία και Ευρύ φάσµα εφαρµοστικών χαρακτηριστικών στις χώρες της ΕΕ είχε σαν αποτέλεσµα: Πιθανώς επιπτώσεις στην αποτελεσµατικότητα και Σίγουρα καθυστέρηση την ανάπτυξη προϊόντων για την χρηµατοοικονοµική ασφάλεια. Αλλά: ❿ αύξησε την γνώση και την πληροφόρηση των εµπλεκοµένων φορέων

15 Αναφορά για την ΟΠΕ: Χρηµατοοικονοµική ασφάλεια Οι περισσότεροι ασφαλιστές βρίσκουν ότι η αγορά αναπτύσσεται θετικά: Μια αναπτυσσόµενη και ανταγωνιστική αγορά που προσφέρει καλή κάλυψη Η ανάπτυξη της αγοράς καθυστέρησε λόγω της Οικονοµικής Κρίσης, ενώ η ανάπτυξη εµποδίστηκε από έλλειψη πληροφόρησης και διάδοσής της και από έλλειψη ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις Το επίπεδο των ασφαλίστρων δεν είναι ένας περιοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη της αγοράς

16 ELD Report: Financial security Available products Τα ΚΜ έχουν κάνει σχετικά λίγα. Η αγορά για την ΟΠΕ και τα προϊόντα της έχουν αναπτυχθεί βασικά από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Τα κυριότερα εργαλεία είναι: Ασφάλιση και αντασφάλιση: το πιο δηµοφιλές εργαλείο, διαθέσιµο σε όλα τα ΚΜ (και τα πιο κοινά εργαλεία: GTPL ή EIL) Τραπεζική εγγύηση (2 πιο δηµοφιλές): 8 ΚM Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία (MBIs) όπως : κεφάλαια, οµόλογα 6 ΚM Κοινοπραξίες Ασφαλιστικών εταιρειών: 3 ΚΜ

17 ΟΠΕκαιχρηµατοοικονοµικήασφάλεια: Περιορισµοί και ελλείψεις των διαθεσίµων προϊόντων Τα ασφαλιστικά προϊόντα δεν µπορούν να καλύψουν επαρκώς και ασφαλώς απρόβλεπτους κινδύνους, όπως π.χ. τους ΓΤΟ Μερικά από τα διαθέσιµα προϊόντα έχουν ενσωµατωµένες εξαιρέσεις, όπως για τη: Σταδιακή περιβαλλοντική ζηµία Αντισταθµιστική αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζηµίας εξαιτίας της έλλειψης στοιχείων για συµβάντα που εµπίπτουν στην ΟΠΕ και την αδυναµία να υπολογιστούν ποσοτικά οι πιθανές ζηµίες. Η παρούσα δυνατότητα των (αντ-)ασφαλιστικών εταιρειών να καλύψει αποτελεσµατικά της ευθύνες της ΟΠΕ σε σηµαντικό βαθµό (?)

18 ELD Report: Financial security Barriers for insurance products Lack of data on loss frequency and loss severity Especially regarding gradual pollution and compensatory remediation Affects more GTPL than EIL market Lack of experience in dealing with environmental liabilities Costs of insurance policies Potential overlap with other insurance products Variations in the transposition across the EU Poor communication about the ELD and related financial security products

19 ELD Report: Financial security Financial security issues Gradual approach: may concern risk types, industrial sectors, liabilities covered Ceilings for financial guarantees: apply to mandatory and voluntary financial security mechanisms Exclusion of low risk activities: based on a risk assessment or when EMAS or ISO is in place Many of the above options are already implemented by MS. Some form of gradual approach would be necessarily part of any mandatory financial security, the other two options might or might not be employed by mandatory financial security

20 ELD Report: Financial security EU Financial security market Available instruments exist and progressively are used more and more Still some gaps exist in insurance products and more design efficiency can be made Member states that applied mandatory financial security are progressing slowly, however they may have more available information to report and also complete risk assessments For the time there is not enough experience to justify a proposal for having a mandatory EU wide financial security system.

21 ELD Report: Conclusion (1) Mandatory financial security Slow transposition and the factors shown above resulted in limited number of ELD cases and limited practical experience (authorities had no rules, operators were unaware of their obligations, insurers were insufficiently aware of the rules their products have to comply with). Therefore, reliable conclusions with regard to the introduction of a harmonised system of mandatory financial security at EU level cannot yet be drawn. The developments in the MS which have established mandatory financial security as well as the developments in the MS which have opted for voluntary instruments have to be further monitored and analysed.

22 Συµπεράσµατα της Αναφοράς για την ΟΠΕ (2) Στοιχεία που πρέπει να διερευνηθούν Πεδίο εφαρµογής της οδηγίας: Υπάρχουν κενά στο πεδίο εφαρµογής σε ότι αφορά την κάλυψη ζηµίας στο νερό στο θαλάσσιο περιβάλλον. Οι αποκλίνοντες εθνικοί κανόνες µεταφοράς προκαλούν πιθανές δυσκολίες, π.χ. στους παρόχους χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας Η ανοµοιόµορφη εφαρµογή των εξαιρέσεων λόγω άδειας και λόγω εξέλιξης της τεχνολογίας από τα κράτη µέλη Η ανοµοιόµορφη επέκταση του πεδίου για να καλυφθεί η ζηµία που προκαλείται σε είδη και σε φυσικούς οικότοπους που προστατεύονται από την εθνική νοµοθεσία. Η καταλληλότητα των σηµερινών οικονοµικών ανωτάτων ορίων που έχουν καθοριστεί για τα υπάρχοντα µέσα χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας όσον αφορά πιθανά ατυχήµατα ευρείας κλίµακας (π.χ. Deepwater Horizon και το ατύχηµα στην Ουγγαρία «Red mud pollution»)

23 ELD Report: Conclusion (3) Some further recommendations Improving communication and information exchange between stakeholders at all levels (MS s authorities, operators, insurers, brokers, risk managers), f.i. on ELD cases and available financial security products Raising awareness of operators and financial institutions by industry associations, financial security associations, competent authorities Developing interpretation guidance at European level regarding Annex II and key definitions and concepts Establishing MS registers of ELD cases

24 Towards the 2014 report and Revision EU Member states have to submit national reports on their experience with ELD by 30 April The Commission, based on these reports will submit its report to Council and Parliament by 30 April This report may propose amendments to the Liability Directive.

25 The MS reports The reports will include a list of ELD cases that incurred by the MS, with information on: 1. Type of environmental damage, date of occurrence and/or discovery of the damage and date on which proceedings were initiated under this Directive. 2. Activity classification code of the liable legal person(s). 3. Judicial review proceedings either by liable parties or qualified entities. 4. Outcome of the remediation process. 5. Date of closure of proceedings.

26 The MS reports Member States may include other information and data they deem useful to allow a proper assessment of the functioning of ELD, i.e.: 1. Costs incurred with remediation and prevention measures, as defined in this Directive: 2. Results of the actions to promote and the implementation of the financial security instruments used in accordance with this Directive. 3. An assessment of the additional administrative costs incurred annually by the public administration in setting up and operating the administrative structures needed to implement and enforce this Directive.

27 2014 Revision Elements (a) Re-examine the exclusion of pollution covered by the international instruments listed in Annexes IV (off-shore oil & gas) and V (nuclear) and article 4(3) (right of operator to limit his liability); - b) the application of ELD to environmental damage caused by GMOs (experiences from CBD and the Cartagena Protocol on Biosafety); c) the application of ELD in relation to protected species and natural habitats; d) the instruments that may be eligible for incorporation into Annexes III, IV and V.

28 Πολύ δουλειά µπροστά µας: Η νέα πρόταση για ένα νέο Κανονισµό για την Προστασία κατά τις εργασίες εξόρυξης υδρογονανθράκων και φυσικού αερίου Έρευνα για µια νέα πρόταση για την χρηµατοοικονοµική ασφάλεια για την κάλυψη τόσο των περιβαλλοντικών όσο και civil ευθυνών. Αξιολόγηση και παρακολούθηση των εξελισσόµενων περιπτώσεων εφαρµογής της ΟΠΕ στα κράτη µέλη. Παρακολούθηση και συµµετοχή στις εργασίες διαφόρων διεθνών οργανισµών

29 Περισσότερες πληροφορίες για την Οδηγία Μπορείτε να βρείτε µελέτες, έρευνες, αναφορές, έγγραφα και νέα στην ιστοσελίδα: x.htm Ευχαριστώ για την προσοχή σας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης (Αρ. 155) για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και το Περιβάλλον Εργασίας Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace

Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace Midterm Report / Annex 7.3.9: Local Action Plan for the region of Eastern Macedonia and Thrace 1 Επιλογές ιαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: Γενική ανασκόπηση-χρονοδιάγραμμα. Δήμητρα Σακελλαρίου ΠΣΒΑΚ Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: Γενική ανασκόπηση-χρονοδιάγραμμα. Δήμητρα Σακελλαρίου ΠΣΒΑΚ Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: Γενική ανασκόπηση-χρονοδιάγραμμα Δήμητρα Σακελλαρίου ΠΣΒΑΚ Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011 Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής Ο Κανονισμός 1223/2009 υιοθετήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2009 και δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τα θέματα που απασχόλησαν τις συνεδριάσεις της Ομάδας Οίνος (17/10) και της Συμβουλευτικής Οίνου (18/10) στις Βρυξέλλες.

ΘΕΜΑ: Τα θέματα που απασχόλησαν τις συνεδριάσεις της Ομάδας Οίνος (17/10) και της Συμβουλευτικής Οίνου (18/10) στις Βρυξέλλες. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 211/799 Αθήνα, 24 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Συνοπτική Παρουσίαση Μάρτιος 2012 Περίληψη Η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενη ενέργεια, η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, η επίτευξη σημαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 of 24 Page 1 of 24 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ CODE OF THE CORPORATE GOVERNANCE Σελίδα 2 of 24 Page 2 of 24 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ INDEX OF CONTENTS ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σελ 3 CHAPTER

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία»

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 1 Σ ε λ ί δ α Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Διεύθυνση Συμβουλευτικών Εργασιών ΕΥΡΩΠΑΙΚΉ ΕΝΩΣΗ Μονάδα 3 Δίκτυα και Επικουρικότητα Επιτροπή των Περιφερειών ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

Χημικά. των καλλυντικών. Χρονικά. Νέες εξελίξεις στον τομέα. Από τη δημιουργία των χημικών στοιχείων στους αστρικούς πυρήνες, στη γέννηση της ζωής

Χημικά. των καλλυντικών. Χρονικά. Νέες εξελίξεις στον τομέα. Από τη δημιουργία των χημικών στοιχείων στους αστρικούς πυρήνες, στη γέννηση της ζωής ISSN 0356-5526 Μάιος - Ιούνιος 2014 Τεύχος 3, ΤΟΜΟΣ 76 CCG EAC 65 Ma - June 2014 ISSUE 3 VOL. 76 Χημικά ΤΕΥΧΟΣ MAΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 1η Εκδοση 1936 CHEMICA CHRONICA General Edition Association of Greek

Διαβάστε περισσότερα

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αναπροσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ H ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Αικατερίνη Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPA) Προώθησης Εξαγωγών Καλλυντικών προς Ρωσία

Αποτύπωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPA) Προώθησης Εξαγωγών Καλλυντικών προς Ρωσία ΜΕΛΕΤΗ Αναλυτική καταγραφή και αποτύπωση επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Analysis - BPA) εξαγωγής καλλυντικών με φορτηγό στη Ρωσία Ομάδα Έργου Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΜΕΙΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΜΕΙΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:» Λουλέ Αλεξάνδρα Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...2 EXECUTIVE SUMMARY...5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...8 ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2014 Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων Κατανομής Άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

ffek9e ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES

ffek9e ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES ffek9e ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR MARINE RESEARCH ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES Κώστας Παπακωνσταντϊνου Costas Papaconstantinou ΑΠιευτικών ΑποΟεμόιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Κρυσταλλία Ευαγγελάτου Περιβαλλοντολόγος ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ. Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ. Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων Μία πρόταση για τη θέσπιση ενός προτύπου τυποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ο χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009 Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τον SEPA Ενημερωτικά φυλλάδια του EPC* Making

Διαβάστε περισσότερα

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE MOURGELAS GREEK LAW UPDATE March 2013 Εργατικό Δίκαιο Απασχόληση 1. Μισθολογικές μεταβολές Με σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων επέρχονται σημαντικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα με σημαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα