ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ"

Transcript

1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟ Κείµενο: Πρωταγόρας, ενότητα 6 η, (324A C) Α. Μετάφραση: Να µεταφραστεί το απόσπασµα «Ἔνθα δὴ πᾶς ἰδίᾳ καὶ δηµοσίᾳ» (Μονάδες 10) Β. Ερωτήσεις: 1. Ποιο επιχείρηµα χρησιµοποιεί ο Πρωταγόρας σε αυτή την ενότητα και τι επιχειρεί να αποδείξει; (Μονάδες 15) 2. «ἀποδέδεικταί σοι, ὦ Σώκρατες, ἱκανῶς, ὥς γέ µοι φαίνεται»: Με βάση αυτή τη φράση του σοφιστή να αξιολογήσετε την αποδεικτική προσπάθεια του επιχειρήµατός του. (Μονάδες 15) 3. Σε ποια θέµατα επικέντρωσε το ενδιαφέρον του ο Σωκράτης και σε τι διαφέρει η προσέγγισή του στα θέµατα αυτά από την προσέγγιση των προγενέστερων φιλοσόφων και ιδίως των σοφιστών; (Μονάδες 10) 4.α. Να γράψετε δύο οµόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής απλές ή σύνθετες, για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: λόγου, πραχθέν, θείη (Μονάδες 6) β. Με ποιες λέξεις του κειµένου έχουν ετυµολογική συγγένεια οι παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής; περιουσία, σχήµα, µυωπία, φάσµα (Μονάδες 4) ΑΓΝΩΣΤΟ Κείµενο ὦ µακάριε, ῥητορικῶς γάρ µε ἐπιχειρεῖς ἐλέγχειν, ὥσπερ οἱ ἐν τοῖς δικαστηρίοις ἡγούµενοι ἐλέγχειν. καὶ γὰρ ἐκεῖ οἱ ἕτεροι τοὺς ἑτέρους δοκοῦσιν ἐλέγχειν, ἐπειδὰν τῶν λόγων ὧν ἂν λέγωσι µάρτυρας πολλοὺς παρέχωνται καὶ εὐδοκίµους, ὁ δὲ τἀναντία λέγων ἕνα τινὰ παρέχηται ἢ µηδένα. οὗτος δὲ ὁ ἔλεγχος οὐδενὸς ἄξιός ἐστιν πρὸς τὴν ἀλήθειαν ἐνίοτε γὰρ ἂν καὶ καταψευδοµαρτυρηθείη τις ὑπὸ πολλῶν καὶ δοκούντων εἶναί τι. καὶ νῦν περὶ ὧν σὺ λέγεις ὀλίγου σοι πάντες συµφήσουσιν ταὐτὰ Ἀθηναῖοι καὶ οἱ ξένοι, ἐὰν βούλῃ κατ ἐµοῦ µάρτυρας παρασχέσθαι ὡς οὐκ ἀληθῆ λέγω: µαρτυρήσουσί σοι, ἐὰν µὲν βούλῃ, Νικίας ὁ Νικηράτου καὶ οἱ ἀδελφοὶ µετ αὐτοῦ, ὧν οἱ τρίποδες οἱ ἐφεξῆς ἑστῶτές εἰσιν ἐν τῷ Διονυσίῳ, ἐὰν δὲ βούλῃ, Ἀριστοκράτης ὁ Σκελλίου, οὗ αὖ ἐστιν ἐν Πυθίου τοῦτο τὸ καλὸν ἀνάθηµα, ἐὰν δὲ βούλῃ, ἡ Περικλέους ὅλη οἰκία ἢ ἄλλη συγγένεια ἥντινα ἂν βούλῃ τῶν ἐνθάδε ἐκλέξασθαι. ἀλλ ἐγώ σοι εἷς ὢν οὐχ ὁµολογῶ: οὐ γάρ µε σὺ ἀναγκάζεις, ἀλλὰ ψευδοµάρτυρας πολλοὺς κατ ἐµοῦ παρασχόµενος ἐπιχειρεῖς ἐκβάλλειν µε ἐκ τῆς οὐσίας καὶ τοῦ ἀληθοῦς. Πλάτωνος Γοργίας 471e-472b

2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να µεταφραστεί το παραπάνω κείµενο. (Μονάδες 20) 2. α) Να αναγνωρισθούν συντακτικά και να αναλυθούν σε προτάσεις οι µετοχές: λέγων, παρασχόµενος (Μονάδες 3) β) Να αναγνωρισθεί συντακτικά η πρόταση του κειµένου που εισάγεται µε το σύνδεσµο «ἐπειδὰν». (Μονάδες 2) 3. Να αναγνωρισθούν συντακτικά οι όροι: οὐδενὸς, παρασχέσθαι, ἀληθῆ, ὁ Νικηράτου, οὗ. 4. Να γραφούν οι ζητούµενοι ρηµατικοί τύποι: ἡγούµενοι: το β ενικό πρόσωπο οριστικής αορίστου ἐλέγχειν: β ενικό πρόσωπο ευκτικής αορίστου (και τους δύο τύπους) λέγωσι: το ίδιο πρόσωπο σε ευκτική αορίστου β καταψευδοµαρτυρηθείη: οι άλλες εγκλίσεις του ίδιου χρόνου στο ίδιο πρόσωπο παρασχόµενος: το β ενικό πρόσωπο προστακτικής του ίδιου χρόνου και της ίδιας φωνής ἐκβάλλειν: τα απαρέµφατα ενεστώτα και αορίστου β στη µέση φωνή 5. Να γραφούν οι ζητούµενοι τύποι: ἡγούµενοι: αιτιατική ενικού της µετοχής αορίστου θηλυκού γένους ὧν: αιτιατική ενικού του ίδιου γένους παρέχωνται: δοτική πληθυντικού της µετοχής µέλλοντα του αρσενικού γένους ἕνα: δοτική ενικού ἀληθῆ: γενική ενικού του ίδιου γένους τρίποδες: αιτιατική ενικού ἑστῶτες: δοτική πληθυντικού ἥντινα: γενική ενικού του αρσενικού γένους ὢν: αιτιατική ενικού του ίδιου γένους ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ Α. Μετάφραση: Τότε λοιπόν ο καθένας θυµώνει µε τον καθένα και τον συµβουλεύει, επειδή µπορεί κατά τη γνώµη του ολοφάνερα να αποκτηθεί (η αρετή) µε επιµέλεια και µάθηση. Διότι εάν θέλεις να καταλάβεις Σωκράτη το να τιµωρεί κανείς αυτούς που αδικούν ποια δύναµη τέλος πάντων έχει, αυτό το ίδιο θα σε διδάξει ότι οι άνθρωποι βέβαια θεωρούν ότι η αρετή µπορεί να αποκτηθεί. Διότι κανείς δεν τιµωρεί αυτούς που διαπράττουν αδικία έχοντας στραµµένη την προσοχή του σε αυτό και εξαιτίας αυτού, ότι δηλαδή αδίκησε, εκτός εάν τιµωρεί απερίσκεπτα όπως ακριβώς το θηρίο αυτός όµως που επιχειρεί µε περίσκεψη να τιµωρήσει δεν τιµωρεί εξαιτίας αδικήµατος που διαπράχτηκε στο παρελθόν διότι δε θα µπορούσε να κάνει αυτό που πραγµατικά έγινε να µην είχε γίνει- αλλά για να αποτρέψει µελλοντικό, για να µην αδικήσει πάλι ούτε αυτός ο ίδιος ούτε άλλος που είδε πως αυτός τιµωρήθηκε. Και επειδή έχει αυτή τη σκέψη θεωρεί ότι η αρετή είναι θέµα παιδείας τιµωρεί

3 εποµένως για αποτροπή (µελλοντικής άδικης πράξης). Αυτή λοιπόν τη γνώµη έχουν όλοι όσοι τιµωρούν και ιδιωτικά και δηµόσια. Β. Ερωτήσεις: 1. Ο Πρωταγόρας στην προσπάθειά του να αντικρούσει τις αντιρρήσεις του Σωκράτη για το «µη διδακτό» της αρετής, κάνει χρήση διάφορων επιχειρηµάτων. Συγκεκριµένα απαντά στο πρώτο επιχείρηµα του Σωκράτη σύµφωνα µε το οποίο µετά τη γενική παραδοχή ότι οι Αθηναίοι είναι σοφοί αναφέρεται στη στάση που τηρούν στην εκκλησία του δήµου όπου καλούν µόνο τους ειδικούς να συµβουλεύσουν για ζητήµατα τεχνικά, ενώ για θέµατα καλής διοίκησης της πόλης δέχονται κάθε πολίτης να καταθέτει τη γνώµη του, χωρίς προηγουµένως να του γίνει διδασκαλία. Ο Πρωταγόρας αφού επιχείρησε να εξηγήσει µέσα από το µύθο γιατί οι Αθηναίοι στις πολιτικές υποθέσεις δέχονται τη γνώµη όλων των πολιτών, θα ενισχύσει την αποδεικτική του προσπάθεια για το «διδακτό» της αρετής χρησιµοποιώντας στοιχεία από τον ιδιωτικό και δηµόσιο βίο των Αθηναίων. Έχει ήδη αναφέρει ότι οι Αθηναίοι ανέχονται και λυπούνται τα θύµατα της τύχης και της φύσης (φυσικά ελαττώµατα), ενώ σε θέµατα πολιτικής αρετής θυµώνουν µε εκείνους που δεν έχουν τις αρετές που αποκτώνται µε επιµέλεια και άσκηση (επίκτητα ελαττώµατα) Στη συγκεκριµένη ενότητα δίνει ένα ακόµη επιχείρηµα που αποδεικνύει ότι η αρετή µπορεί να αποκτηθεί µε επιµέλεια και άσκηση. Είναι ο λόγος για τον οποίο τιµωρούν οι άνθρωποι. Στο σηµείο αυτό ο Πρωταγόρας αναφέρεται στην παιδευτική αξία της ποινής, στον παιδαγωγικό σκοπό της ποινής. Σύµφωνα µε τον Πρωταγόρα, όλοι τιµωρούν αυτόν που διέπραξε ένα αδίκηµα, όχι για το αδίκηµα που διέπραξε στο παρελθόν, γιατί είναι µία πράξη που δεν είναι δυνατό να ανακληθεί, αλλά για να αποτραπεί µελλοντικό αδίκηµα (ὁ δὲ µετὰ λόγου ἐπιχειρῶν κολάζειν οὐ τοῦ παρεληλυθότος ἕνεκα ἀδικήµατος τιµωρεῖται οὐ γὰρ ἂν τό γε πραχθὲν ἀγένητον θείη ἀλλὰ τοῦ µέλλοντος χάριν - ἀποτροπῆς γοῦν ἕνεκα κολάζει). Εποµένως η τιµωρία δεν είναι µέσο αντεκδίκησης για αυτόν που αδίκησε, αλλά τρόπος σωφρονισµού για τον ίδιο που διέπραξε το αδίκηµα και παραδειγµατισµού των άλλων που αποθαρρύνονται βλέποντας την τιµωρία του δράστη (ἵνα µὴ αὖθις ἀδικήσῃ µήτε αὐτὸς οὗτος µήτε ἄλλος ὁ τοῦτον ἰδὼν κολασθέντα). Μέσα από αυτό το επιχείρηµα λοιπόν ο Πρωταγόρας επιχειρεί να αποδείξει ότι τόσο οι άλλοι άνθρωποι όσο και οι Αθηναίοι χρησιµοποιούν την τιµωρία σαν σωφρονιστικό µέσο. Άρα η στάση των Αθηναίων στην επιβολή των ποινών αποτελεί απόδειξη ότι η αρετή µπορεί να διδαχτεί, διότι αν δεν διδάσκονταν, δεν θα είχαν κανένα λόγο να τιµωρούν αυτούς που αδικούν, από τη στιγµή που δεν θα ήταν δυνατόν να σωφρονιστούν και θα ήταν άδικοι από τη φύση τους. 2. Στο σηµείο αυτό ο Πρωταγόρας δηλώνει µε έµφαση και αυταρέσκεια ότι απέδειξε ικανοποιητικά ότι η αρετή µπορεί να διδαχτεί. Αυτό το σηµείο µάλιστα συµπίπτει µε την ολοκλήρωση του πρώτου µέρους της αποδεικτικής του προσπάθειας. Έχει ήδη αναφερθεί µέσα από το µύθο στην «αιδώ» και τη «δίκη» ως προϋποθέσεις για την ύπαρξη οργανωµένων πόλεων, οµαλής κοινωνικής συµβίωσης και συνδετικού δεσµού των ανθρώπων, για να κάνει έπειτα αναφορά στην κοινωνική και πολιτιστική πραγµατικότητα της Αθήνας µε τα επιχειρήµατα που αφορούν τη στάση των Αθηναίων απέναντι σε φυσικά και επίκτητα ελαττώµατα καθώς και την παιδευτική αξία της ποινής. Για πολλούς ωστόσο τα επιχειρήµατα του Πρωταγόρα για το ότι η αρετή µπορεί να διδαχτεί δεν είναι πειστικά για τους εξής λόγους:

4 Α. Η βασική θέση που υποστηρίζει και επιχειρεί να αποδείξει είναι το «διδακτόν» της αρετής. Όµως το προσπαθεί µε ένα ανορθόδοξο τρόπο χωρίς να ακολουθεί τη λογική πορεία, σύµφωνα µε την οποία πρώτα θα αναλύσει σε βάθος την έννοια της αρετής και αφού δώσει τον ορισµό της έπειτα θα καταλήξει στο συµπέρασµα αν είναι διδακτή ή όχι. Β. Καταφεύγει στο σόφισµα της «λήψεως του αιτουµένου», δηλαδή η πρόταση που πρέπει να αποδειχθεί, το ζητούµενο λειτουργεί παράλληλα και ως δεδοµένο. Χρησιµοποιεί λοιπόν ως επιχείρηµα το πραγµατικό κατά την άποψή του γεγονός ότι οι Αθηναίοι θεωρούν ότι η αρετή είναι διδακτή (Ἀθηναῖοι εἰσι τῶν ἡγουµένων παρασκευαστὸν εἶναι καὶ διδακτὸν ἀρετήν), ενώ αυτό είναι που χρειάζεται απόδειξη. Γ. Επίσης για άλλη µια φορά συναντάται το σόφισµα «λήψης του αιτουµένου» στη θέση του Πρωταγόρα για τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της ποινής. Στο συγκεκριµένο χωρίο λαµβάνει ως δεδοµένο ότι όποιος τιµωρεί µε βάση τη λογική δεν αποσκοπεί στην αντεκδίκηση αυτού που διέπραξε το αδίκηµα αλλά στο σωφρονισµό του ίδιου και στον παραδειγµατισµό των άλλων. Οι άνθρωποι όµως ζούσαν σε µια εποχή που η ποινή ήταν µέσο καταστολής και η κοινωνική πραγµατικότητα αποδείκνυε τον αντεκδικητικό και ανταποδοτικό χαρακτήρα της. 3. Η απάντηση βρίσκεται στην εισαγωγή του σχολικού βιβλίου, σελ. 36 «Έχει λεχθεί για τον Σωκράτη και όχι τα ηθικά φαινόµενα». 4.α. λογικός, παράλογος απραξία, εισπράττω νοµοθέτης, συγκατάθεση β. οὔσης, ἔχων, ἰδών, φαίνεται ΑΓΝΩΣΤΟ 1. Θαυµάσιε άνθρωπε, επιχειρείς λοιπόν να µε ελέγχεις ρητορικά, όπως ακριβώς αυτοί που νοµίζουν ότι ελέγχουν στα δικαστήρια. Γιατί και εκεί η µία πλευρά νοµίζει ότι ελέγχει την άλλη, όταν παρουσιάζει πολλούς και αξιόπιστους (σπουδαίους) µάρτυρες των λόγων τους οποίους τυχόν λένε, και (όταν) αυτός που λέει τα αντίθετα παρέχει έναν ή κανέναν (µάρτυρα). Αυτός ο έλεγχος δεν αξίζει τίποτα για την αλήθεια γιατί µερικές φορές µπορεί να ψευδοµαρτυρήσουν πολλοί και σπουδαίοι (πολλοί που θεωρούνται ότι είναι κάτι) εναντίον κάποιου. Και τώρα σχετικά µε αυτά που λες εσύ σχεδόν όλοι οι Αθηναίοι και οι ξένοι θα συµφωνήσουν µαζί σου στα ίδια, αν θέλεις να παρουσιάσεις µάρτυρες εναντίον µου ότι δήθεν δεν λέω την αλήθεια. Θα µαρτυρήσουν για σένα, αν θέλεις, ο Νικίας ο γιος του Νικηράτου και οι αδελφοί (του) µαζί µε αυτόν, των οποίων οι τρίποδες έχουν στηθεί στη σειρά στο Διονυσιακό θέατρο, και αν θέλεις, ο Αριστοκράτης ο γιος του Σκελλίου, του οποίου πάλι είναι το ωραίο αυτό αφιέρωµα στο (ναό) του Πυθίου, και αν θες, ολόκληρη οικογένεια του Περικλή ή άλλη οικογένεια την οποία τυχόν θελήσεις να επιλέξεις από αυτές (που βρίσκονται) εδώ. Αλλά εγώ αν και είµαι ένας δεν συµφωνώ µαζί σου γιατί εσύ δεν µε αναγκάζεις αλλά αφού παρουσιάσεις πολλούς ψευδοµάρτυρες εναντίον µου επιχειρείς να µε αποµακρύνεις από την περιουσία και την αλήθεια. 2. α) - λέγων: επιθετική µετοχή σε θέση υποκειµένου στο ρήµα της πρότασης «παρέχηται». Αναλύεται στην αναφορική πρόταση «"στις τἀναντία λέγει»

5 - παρασχόµενος: επιρρηµατική χρονική µετοχή, συνηµµένη στο υποκείµενο του ρήµατος «σύ». Δηλώνει το προτερόχρονο σε σχέση µε το ρήµα της πρότασης το οποίο και προσδιορίζει επιρρηµατικά. Αναλύεται στη χρονική πρόταση «"πεί παρέσχου ψευδοµάρτυρας πολλοὺς κατ ἐµοῦ» β) ἐπειδὰν τῶν λόγων (...) µάρτυρας πολλοὺς παρέχωνται καὶ εὐδοκίµους: δευτερεύουσα επιρρηµατική χρονική - υποθετική πρόταση. Εισάγεται µε τον χρονικοϋποθετικό σύνδεσµο «ἐπειδὰν» κι εκφέρεται µε υποτακτική. Με την κύρια πρόταση «καὶ γὰρ ἐκεῖ οἱ ἕτεροι τοὺς ἑτέρους δοκοῦσιν ἐλέγχειν» σχηµατίζει λανθάνοντα υποθετικό λόγο που εκφράζει την αόριστη επανάληψη στο παρόν και το µέλλον [Υπόθεση: ἐπειδὰν + υποτακτική (παρέχωνται), Απόδση: οριστική µέλλοντα (δοκοῦσιν)]. Λειτουργεί επιπλέον ως επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου, προσδιορίζοντας το ρήµα της κύριας πρόταση οὐδενὸς: ετερόπτωτος ονοµατικός προσδιορισµός, γενικής της αξίας στο «ἄξιός». - παρασχέσθαι: τελικό απαρέµφατο, αντικείµενο στο ρήµα «βούλῃ». - ἀληθῆ: σύστοιχο αντικείµενο στο ρήµα της πρότασης «λέγω» (λέγω ἀληθε#ς λόγους). - ὁ Νικηράτου: οµοιόπτωτος ονοµατικός προσδιορισµός, παράθεση στο υποκείµενο του ρήµατος «Νικίας». - οὗ: γενική κατηγορηµατική κτητική στο υποκείµενο «τὸ ἀνάθηµα» µέσω του συνδετικού ρήµατος «ἐστιν». 4. ἡγήσω, ἐλέγξαι / ἐλέγξειε(ν), ε$ποιεν, κατεψευδοµαρτυρήθη, καταψευδοµαρτυρηθ%, καταψευδοµαρτυρηθήτω, παράσχου, ἐκβάλλεσθαι, ἐκβαλέσθαι. 5. ἡγησαµένην, "ν, παρεξοµένοις / παρασχησοµένοις, ἑνί, ἀληθο"ς, τρίπουν / τρίποδα, ἑστῶσι, ο&τινος / "του, 'ντα. Επιµέλεια: Καπετάνου Εύη, Λεωνιδοπούλου Χριστίνα, Μαρκοβίτη Τζένη, Μπουζίκας Βαλάντης, Παπαδοπούλου Ιωάννα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C Ἔνθα δή πᾶς παντί θυμοῦται καί νουθετεῖ, δῆλον ὅτι ὡς ἐξ ἐπιμελείας καί μαθήσεως κτητῆς οὔσης. Εἰ γάρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τό κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τούς ἀδικοῦντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ www.orion.edu.gr Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Πλ τωνος Πρωταγ ρας (323 Α - Ε) ν γ ρ τα ς λλαις ρετα ς, σπερ σ λ γεις, ν τις φ γαθ ς α λητ ς ε ναι, λλην

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Από την Εισαγωγή στα Πολιτικά, που είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν στη σελίδα του βιβλίου τους, οι μαθητές γνωρίζουν ήδη τη στενότατη σχέση της πολιτικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΚΕΙΜΕΝΟ: Α) Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Επομένως, οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας ούτε εκ φύσεως ούτε ενάντια στη φύση, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε και τελειοποιούμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Κείμενο Πεφυκέναι γὰρ δή φασὶ τὸ μὲν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν, πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἢ τὸ ἀδικεῖν, ὥστ ἐπειδὰν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς κλοπῆς δίκη μετῆλθεν.» Μη ξέροντας λοιπόν ο Προμηθέας τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κείμενο διδαγμένο από το πρωτότυπο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 17-19 Ὁρᾶτε δὲ κἀκεῖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι πολλοὺς ὑμεῖς πολέμους

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 2 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ [ ] Ὑπέρ τίνων οὖν ἐστίν; Πρός μέν τούς δήμους ἤ περί τῶν ἰδίων ἐγκλημάτων, οὐ δυνηθέντων

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β1,1-4) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν

Διαβάστε περισσότερα

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου Φωτεινή Νικολαΐδου Γ γυμνασίου Πλήρης σύνταξη σε στοίχιση με το κείμενο Μετάφραση σε στοίχιση με το κείμενο Μεταγραφή στη ν.ε. Αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων Λύσεις όλων των ασκήσεων του σχολικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΛΑΤΩΝ, ΛΑΧΗΣ, 179 C-D ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΛΑΤΩΝ, ΛΑΧΗΣ, 179 C-D ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΛΑΤΩΝ, ΛΑΧΗΣ, 179 C-D Ευστάθιος Φανιάδης, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 - Φιλολόγων Μόνικα Α. Παπά, Πτυχιούχος Φιλολογίας, ρ. Επιστηµών Αγωγής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) Ι. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) Ι. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ηµήτριος Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος Φιλολόγων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ: ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ( ιδακτική και ερµηνευτική προσέγγιση) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) ιανοητική και ηθική αρετή. Ταιριάζει στη

Διαβάστε περισσότερα

νεῖμαι δυνάμεις ἑκάστοις ὡς πρέπει. Προμηθέα δὲ παραιτεῖται «ἐπίσκεψαι» καὶ οὕτω πείσας νέμει.νέμων δὲ τοῖς μὲν ἰσχὺν

νεῖμαι δυνάμεις ἑκάστοις ὡς πρέπει. Προμηθέα δὲ παραιτεῖται «ἐπίσκεψαι» καὶ οὕτω πείσας νέμει.νέμων δὲ τοῖς μὲν ἰσχὺν Ην γάρ ποτε χρόνος ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητά δὲ γένη οὐκ ἦν. Επειδὴ δὲ καὶ τούτοις χρόνος ἦλθεν εἱμαρμένος γενέσεως, τυποῦσιν αὐτὰ θεοὶ γῆς ἔνδον ἐκ γῆς καὶ πυρὸς μείξαντες καὶ τῶν ὅσα πυρὶ καὶ γῇ κεράννυται.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Γενικό Λύκειο, Θεωρητικές Επιστήμες Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία, Γ Λυκείου, Θεωρητική Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἔπειτα δέ ἐκ µέν τοῦ σανιδίου τούς ἱππεύσαντας σκοπεῖν εὔηθές ἐστιν ἐν τούτῳ γάρ πολλοί µέν τῶν ὁµολογούντων ἱππεύειν οὐκ ἔνεισιν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 13 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πλάτ. Πολ. 347d «ἐπεὶ κινδυνεύει, πόλις ἀνδρῶν ἀγαθῶν εἰ γένοιτο, περιμάχητον ἂν εἶναι τὸ μὴ ἄρχειν, ὥσπερ νυνὶ τὸ ἄρχειν, καὶ ἐνταῦθ ἂν καταφανὲς γενέσθαι ὅτι τῷ ὄντι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ανδοκίδου Περί των µυστηρίων 7 Ἒτι δέ καί τόδε ἐνθυµητέον, ὅτι πολλοί ἢδη πολλά καί δεινά κατηγορήσαντες παραχρῆµα ἐξελέγχθησαν ψευδόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ 1. Να βρείτε τα δομικά στοιχεία της «χ» παραγράφου ή (εναλλακτική διατύπωση) Να βρείτε τη δομή της «χ» παραγράφου. (βλ.

Διαβάστε περισσότερα

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet*

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet* Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα Henri Tonnet* Παρ ότι η νέα ελληνική γλώσσα είναι κλιτική, η σειρά των λέξεων σ αυτή δεν είναι εντελώς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ. Κυρίες και Κύριοι,

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ. Κυρίες και Κύριοι, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ιωάννινα, 28.5.2008 ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com www.prooptikh.comπολιτισμός www.prooptikh.comπολιτικάντης www.prooptikh.com www.prooptikh.com,

www.prooptikh.com www.prooptikh.comπολιτισμός www.prooptikh.comπολιτικάντης www.prooptikh.com www.prooptikh.com, 1 ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ πόλις: πόλη, κωμόπολη, πολιτεία, κοινοπολιτεία, πολίτης, συμπολίτης, πολιτικός, πολιτειακός, πολιτικάντης, πολιούχος, πολιτευτής,

Διαβάστε περισσότερα