Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ."

Transcript

1 Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός από την επιθετική μτχ) -Αττική σύνταξη(π.χ. τά παιδία παίζει) -Πρόληψη υποκειμένου -σχήμα κατά το νοούμενο(π.χ. ἡ πόλις εἶχον) Κατηγορούμενο) -μπορεί να είναι και εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -με συνδετικό ρήμα Κ Υποκ. Κ Αντ. γενική κατηγορηματική(κ.υ.δ.ι.α) -χωρίς συνδετικό ρήμα επιρρηματικό κατηγορούμενο (τόπου,τρόπου,τάξης ή σειράς,σκοπού,χρόνου) προληπτικό κατηγ.(από ρήματα ἀίρω,αὔξω,ἐκδιδάσκω,πνέω,ῥέω) -ἔστιν ὅς(λειτουργεί ως όνομα) ἔστιν οὗ ἔσαν ὅπως } επιρρηματικοί προσδιορισμοί τόπου ἔστιν ὅτε Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.+ἐστί τρόπου χρόνου ιδιόρρυθμα απρόσωπα δεῖ μέλει μεταμέλει } +δοτ.προσ ενεργούντος προσώπου μέτεστι +γενική (ως αντικείμενο) παρεσκεύασται (Το υποκείμενό τους είναι η σύστοιχη έννοιά τους π.χ. δεῖ,ἔνδεια,μέλει-μέλησις,μέτεστι-μετουσία) -Δοκεῖ+ειδ.απαρ.+δοτ.προσωπ.κρίνοντος προσώπου(=μου φαίνεται ότι..) Δοκεῖ+τελικό απαρ.+δοτ.προσωπ.ενεργούντος προσώπου(=μου φαίνεται καλό να..) Αντικείμενο - άμεσο-έμμεσο(αιτιατ.-γενική-δοτική) (το πρόσωπο προηγείται του πράγματος) Το απαρέμφατο και η ονοματική πρόταση =αιτία πράγματος. -Σύστοιχο αντικείμενο -Γράφω γράμμα (ομόρριζο)

2 -Γράφω ἐπιστολήν (συνώνυμο) -Γράφω πολλά (ουδέτερο αντωνυμίας) Ιδιόρρυθμα σύστοιχα αντικείμενα - ἀγωνίζομαι μάχην, πάλην = συμμετέχω σε αγώνα - ἀγωνίζομαι δίκην, γραφήν = υπερασπίζω υπόθεση στο δικαστήριο - φεύγω γραφήν, δίκην = κατηγορούμαι για κάτι - ὀφλισκάνω δίκην = καταδικάζομαι Αντικείμενο σε γενική : ρήματα μνήμης ή λήθης, φροντίδας, επιμέλειας, φειδούς και αντίθετα, επιθυμίας, απόλαυσης, συμμετοχής, πλησμονής, στέρησης, αίσθησης, απόπειρας, επιτυχίας, αποτυχίας, έναρξης-λήξης, εξουσίας, χωρισμού, σύγκρισης, διαφοράς, υπεροχής, σύνθετα με προ-, κατά- Αντικείμενο σε Δοτική Φιλικής, εχθρικής προσέγγισης, ακολουθίας, διαδοχής, επικοινωνίας, ένωσης, φιλικής ή εχθρικής ενέργειας, άμιλλας, έριδας, συμφιλίωσης, ομοιότητας, συμφωνίας, όσα σημαίνουν πρέπει ταιριάζει, σύνθετα με το ἐν, συν SOS μεταδίδωμι μετέχω μεταλαμβάνω + γενική (άμεσο) +δοτική (έμμεσο) ἒχω + αιτιατική = έχω + δύο αιτιατικές (Αντικείμενο + Κατηγορούμενο) = έχω κάποιον ως κάτι + τελικό απαρέμφατο = μπορώ να + επίρρημα = είμαι + αντίστοιχο επίθετο (καλώς ἒχει = είναι καλό να ) ἡγοῦμαι + δοτική = οδηγώ + γενική = είμαι αρχηγός + δοτική + γενική = είμαι αρχηγός σε κάτι + ειδικό παρέμφατο = νομίζω ότι + δύο αιτιατικές (Αντικείμενο + Κατηγορούμενο) = θεωρώ κάποιον ως κάτι Ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί - επιθετικός προσδιορισμός (με ή χωρίς άρθρο) ( σε ίδια πτώση, γένος, αριθμό) - κατηγορηματικός προσδιορισμός (ποτέ άρθρο) o πᾶς, ἃπας, σύμπας, ὃλος, ἂκρος, μέσος, ἒσχατος, αὐτός, ἓκαστος, μόνος χωρίς άρθρο (με άρθρο είναι επιθετικός προσδιορισμός) o φαιδρῷ τῷ προσώπῳ (άναρθρο επίθετο σε έναρθρο ουσιαστικό) - παράθεση (από ειδικό στο γενικό) o απλή (μτφρ. ο οποίος, που) o περιγραφική παράθεση (περισσότερες από δυο λέξεις) o γενική παραθετική (ἡμέτερος, ὑμέτερος, σφέτερος + αὐτῶν) o επιμεριστική παράθεση (ὁ μεν ὁ δε ) o προεξαγγελτική παράθεση (φράση που προσδιορίζει όλη την πρόταση που ακολουθεί) π.χ.τό λεγόμενον,τό κεφάλαιον,τό δεινότατον. - επεξήγηση(από γενικό στο ειδικό) μεταφράζεται με δηλαδή

3 χωρίζεται με κόμμα προσδιορίζει ουδέτερο αντωνυμίας τροπικό επιρρ.(οὕτως,ὧδε=έτσι) αριθμητικό ΓΕΝΙΚΗ 1)Με ουσιαστικό ή επίθετο Υ - υποκειμενική (ἄφιξις πατρός= ἀφικνεῖται ὁ πατήρ) - αντικειμενική (ποιητής τοῦ κόσμου= ποιεῖ τόν κόσμον) - κτητική (με επιθ.φιλίας,έχθρας,συγγένειας) - παραθετική (ἡμέτερος,ὑμέτερος,σφέτερος+αὐτῶν) - διαιρετική με λέξεις που δηλώνουν ποσό με αντωνυμίες με εμπρόθ.προσδ. εἰς τοῦτο, εἰς τοσοῦτο με υπερθετικό βαθμό με τη λέξη μέρος - συγκριτική με επίθ. συγκριτικού βαθμού με επίθ.θετικού βαθμού με συγκριτική σημασία (π.χ.διάφορος,άλλος,ξένος,ἐνάντιος) με αριθμητικά πλους,-πλάσιος - αιτίας με δικαστικά ουσιαστικά/επίθετα με ουσ./επίθ. ψυχικού πάθους με επιφωνήματα π.χ. φεῦ τῶν κακῶν γεν.αιτίας - αξίας (με επίθετα ἄξιος,ἀνάξιος,τίμιος,ὠνητός) - δημιουργού - ιδιότητας - περιεχομένου - ύλης 2)με επιρρήματα - αντικειμενική - αξίας (ἀνάξιος,ἄξιος+γεν.αξίας) - συγκριτική (με επιρ.συγκρ.βαθμού με επιρ.θετικού βαθμού με συγκριτική σημασία) - αφετηρίας (με τοπικά επιρρήματα) - αναφοράς (με τροπικά επιρρήματα+ἔχω,κεῖμαι) - διαιρετική (με επιρ.τόπου,χρόνου ποσού) 3)με ρήμα - αντικείμενο - γεν.κατηγορηματική (με συνδετικό) - αξίας (με ρ.αγοραπωλησίας,εκτίμησης) - αιτίας (με ρ. ψυχικού πάθους) - ποινής (με ρ. δικαστικά) 4)ως επίρρημα - τόπου (οὗ,οὗπερ,αὐτοῦ) - χρόνου

4 - σκοπού (γεν.έναρθρου απαρ.) ΔΟΤΙΚΗ 1)Με ρήμα (SOS) - αντικείμενο - προσωπική απλή (από ρ.απρόσωπα) - προσωπική (από προσωπικά ρήματα) α)δοτ.προσ.κτητική (εἰμί,γίγνομαι,ὑπάρχω=υπαρκτικά) β)δοτ.προσ.χαριστική/αντιχαριστική (ωφέλεια,βλάβη)=για χάρη/σε βάρος γ)δοτ.προσ.ηθική (χαρά ή λύπη) ἐστί μοι βουλομένῳ/ἡδομένῳ/ἀχθομένῳ/ἀσμένῳ δ)δοτ.προσ.κρίνοντος προσώπου (με δοξαστικά ρήμ.) (με ρήματα που σημαίνουν δοκῶ,φαίνομαι) ε)δοτ.προσ.ενεργούντος προσώπου ή ποιητικού αιτίου (με ρηματικά επίθετα,με ιδιόρ.απρόσωπα, με παθητικά ρήματα συντελικών χρόνων) 2)με ουσιαστικό/επίθετο (SOS) - αντικειμενική - αναφοράς (σπάνια) με επίθετα που δεν προκύπτουν από ρήματα(π.χ. ταχύς,τραχύς) 3)από επίρρημα - αντικειμενική - ποσού (με επίρ.συγκριτικού βαθμού) - αναφοράς (με τροπικό επίρ.+ἔχω) 4)ως επίρρημα - τόπου - χρόνου - οργάνου (δηλώνει χειροπιαστό όργανο) - μέσου (εκφράζει μέσο) - τρόπου (δηλώνει συνθήκες) - συνοδείας (με ρ.κίνησης π.χ. ναυσί,τῷ στρατῷ..) - αιτίας (με ρ.ψυχικού πάθους) - αναφοράς (με ρ.σύγκρισης,διαφοράς,υπεροχής) - ποσού ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ 1)Με ρήμα -αντικείμενο -Κατηγορούμενο στο αντικείμενο (με ρήματα συνδετικά, κλητικά, δοξαστικά, εκλογής Π.Φωνής) 2)με ουσιαστικό / επίθετο -αναφοράς 3)ως επίρρημα - τόπου - τρόπου - χρόνου

5 - ποσού - αναφοράς (με τροπικό επίρρημα + ἔχω, κεῖμαι) ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ -Έναρθρο (με άρθρο = λειτουργεί ως όνομα, συντάσσεται, δεν λέω αν είναι τελικό ή ειδικό) -Άναρθρο (χωρίς άρθρο) ειδικό- τελικό Υποκείμενο σε απρόσωπα ρήματα ή εκφράσεις Υποκείμενο στο ἐστι (σε θέση έναρθρου) Αντικείμενο Κατηγορούμενο (από συνδετικό ρήμα) Επεξήγηση απαρέμφατο αναφοράς με επίθετα μετάφραση «ως προς» απαρέμφατο σκοπού ή αποτελέσματος με ρήματα κίνησης, σκόπιμης ενέργειας, παροχής, εκλογής και τα αντίθετά τους μεταφράζεται «για να, ώστε να» απόλυτο απαρέμφατο (προσδιορίζει όλη την πρόταση) συγκεκριμένες φράσεις π.χ. ἑκών εἶναι, τό ἐπί τούτῳ εἶναι, ὀλίγου δεῖν, ὠς ἔπος εἲπεῖν απαρέμφατο σε θέση ρήματος αντί προστακτικής στις χρονικές προτάσεις (πριν) στις συμπερασματικές προτάσεις (ὣστε, ἐφ ᾧ, ἐφ ᾧτε) στις αναφορικοσυμπερασματικές προτάσεις (οἷος, ὃσος) SOS μέλλω + τελικό απαρέμφατο κατ εξαίρεση σε χρόνο μέλλοντα ΜΕΤΟΧΗ -επιθετική: -αναφορική: -κατηγορηματική: με άρθρο (μτφρ:ο οποίος, που) λειτουργεί ως όνομα Υποκείμενο το άρθρο της ὁ μέν/δε δυνάμενος (δεν είναι επιθετική, ὁ μέν: είναι υποκείμενο και η μετοχή επιρρηματική) ὁ μή δυνάμενος: αναφορικοϋποθετική μετοχή (σπάνια) χωρίς άρθρο (μτφρ: ο οποίος, που) λειτουργεί ως όνομα Υποκείμενο έχει τον όρο που πρσδιορίζει ποτέ δεν έχει άρθρο (μτφρ: να, ότι, που, πως) Συντάσσεται με ρήματα: συνδετικά, ψυχικού πάθους, έναρξης-λήξης, ανοχής, καρτερίας, κάματου, αίσθησης, γνώσης, μάθησης, μνήμης, δείξης, δήλωσης, αγγελίας, ελέγχου ἀκούω + γενική +κατηγορηματική μετοχή σύνοιδα + δοτική + κατηγορηματική μετοχή -επιρρηματική τροπική: ενεστώτα ή αορίστου μτφρ: -ο(ώ)ντας χρονική αιτιολογική ἔχων, ἂγων, φέρων: με ρήμα κίνησης: τροπικές μετοχές ενεστώτα ή αορίστου συνήθως συνοδεύεται από χρονικά επιρρήματα ΨΥ.ΔΟ.Γ.Α.Β. ἃτε, οἷα, οἷον + αιτιολογική μετοχή αντικειμενικής αιτιολογίας

6 τελική υποθετική εναντιωματική ὡς + αιτιολογική μετοχή υποκειμενικής αιτιολογίας ὣσπερ + αιτιολογική μετοχή υποθετικής/ψευδούς αιτιολογίας (μτφρ: για να) βρίσκεται σε χρόνο μέλλοντα εξαρτάται από ρήμα κίνησης ή σκόπιμης ενέργειας ὡς + μετοχή μέλλοντα = τελική μετοχή (μτφρ: ἂν) άρνηση: μή ενδείξεις: μέλλοντας ή μελλοντική έκφραση δυνητικό ἂν (μτφρ: αν και) μπορεί να συνοδεύεται από : ὃμως, καίτοι, καίπερ, οὐδέ, μηδέ Απόλυτη μετοχή -γενική απόλυτη: από προσωπικά ρήματα το υποκείμενο βρίσκεται σε γενική -αιτιατική απόλυτη: από απρόσωπα ρήματα το υποκείμενό της είναι απαρέμφατο Συνήθως είναι εναντιωματική π.χ. ἐξόν, μετόν, παρόν, δέον, χρέον, ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ Κρίσεως: οριστική (πραγματικό) Δυνητική οριστική (δυνατό στο παρελθόν) Δυνητική ευκτική (δυνατό στο παρόν-μέλλον) Μτφρ: θα +παρατατικός Επιθυμίας: Μτφρ: μακάρι Υποτακτική (προσδοκώμενο) Απορηματική υποτακτική (απορία- υπάρχει σε ευθείες ερωτήσεις και σε δευτερεύουσες πλάγιες ερωτηματικές) Προστκτική (προσταγή, προτροπή) Ευχετική οριστική (σε κύριες προτάσεις) Ευχετική ευκτική (σε κύριες προτάσεις και αναφορικές π.χ. ὃ μή γένοιτο=μακάρι να μη γίνει) Άλλοτε κρίσεως και άλλοτε επιθυμίας: Ευκτική πλαγίου λόγου: μτφρ: παρατατικό Εξαρτάται από ιστορικό χρόνο Υπάρχει μόνο σε δευτερεύουσες προτάσεις ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ -Ειδικές: ὃτι = αντικειμενική γνώμη, ὡς = υποκειμενική γνώμη Με οριστική/ δυνητική οριστική/ δυνητική ευκτική/ ευκτική πλαγίου λόγου -Ενδοιαστικές: μή, μή οὑ Με υποτακτική/ ευκτική πλαγίου λόγου -Πλάγιες ερωτηματικές: μερικής άγνοιας (εισάγονται με ερωτηματικές αντωνυμίες κι επιρρήματα και με αναφορικές αντωνυμίες κι επιρρήματα) Ολικής άγνοιας μονομελείς (εἰ) διμελείς (εἰ ἢ, πότερον ἢ.) Με οριστική/ δυνητική οριστική/ δυνητική ευκτική/ απορηματική υποτακτική/ ευκτική πλαγίου λόγου Λειτουργούν ως:

7 1)Υποκείμενο σε απρόσωπα ρήματα ή εκφράσεις 2)Αντικείμενο σε ρηματικό τύπο 3)Επεξήγηγση σε «τοῦτο, ἐκεῖνο, τόδε» ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ -Αιτιολογικές: διότι, ὃτι, ἐπεί, ἐπειδή, ὡς, εἰ αντικειμενική αιτιολογία υποθετική αιτιολογία Με οριστική/ δυνητική οριστική/ δυνητική ευκτική/ ευκτική πλαγίου λόγου Λειτουργούν ως: -επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας -επεξήγηση σε εμπρόθετο αιτίας (διά τοῦτο) -υποκείμενο σε απρόσωπο ρήμα ή έκφραση ψυχικού πάθους(όταν εισάγεται με το εἰ) -Τελικές: ἳνα, ὃπως, ὣς Με υποτακτική/ ευκτική πλαγίου λόγου Σπάνια με οριστική ιστορικού χρόνου: δηλώνει σκοπό απραγματοποίητο Λειτουργεί ως: -επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού -επεξήγηση σε εμπρόθετο σκοπού (διά τοῦτο) -Συμπερασματικές: ὣστε, ἐφ ᾧ, ἐφ ᾧτε (=με τον όρο/προϋπόθεση) Με οριστική/ δυνητική οριστική/ δυνητική ευκτική/ ευκτική πλαγίου λόγου Με απαρέμφατο και δηλώνει: 1)συμπέρασμα, ενδεχόμενο ή πιθανό 2)όρο, προϋπόθεση ή συμφωνία(με το ἐφ ᾧ, ἐφ ᾧτε) 3)επιδιωκόμενο σκοπό (σπάνια) Λειτουργεί ως: -επιρρηματικός προσδιορισμός συμπεράσματος -επεξήγηση σε εμπρόθετη δεικτική αντωνυμία -Υποθετικές: εἰ + οριστική οποιαδήποτε έγκλιση (πραγματικό) εἰ + οριστική ιστορικού χρόνου δυνητική οριστική (ιστορικού χρόνου + ἂν) (αντίθετο πραγματικού) εἰ + ευκτική εἰ + ευκτική δυνητική ευκτική (εκτός μέλλοντα) (απλή σκέψη) οριστική ιστορικού χρόνου με ή χωρίς ἂν (αόριστη επανάληψη στο παρελθόν) εἰ + υποτακτική οριστική μέλλοντα, δυνητική ευκτική, (προσδοκώμενο) εἰ + υποτακτική οριστική ενεστώτα, παρακείμενος με σημασία ενεστώτα, γνωμικό αόριστο (αόριστη επανάληψη στο παρόν-μέλλον) -Εναντιωματικές: παραχώρηση προς το πραγματικό -εἰ και, ἐάν και, ἢν και Με οριστική ή υποτακτική ή ευκτική ανάλογα με την εισαγωγή (π.χ. εἰ και +οριστική ή ευκτική) Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της εναντίωσης Αποτελεί λανθάνοντα υποθετικό λόγο. Βρίσκω την απόδοση κι εντοπίζω το είδος του υποθετικού λόγου κι έτσι λέω τι δηλώνει η έγκλιση εκφοράς. -Παραχωρητικές: παραχώρηση προς το αβέβαιο -και εἰ, και ἐάν, και ἂν, και ἢν Με οριστική/ υποτακτική/ ευκτική Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός παραχώρησης

8 Αποτελεί λανθάνοντα υποθετικό λόγο Εφαρμόζω ό,τι και στις εναντιωματικές προτάσεις Χρονικές: προτερόχρονο: ὡς, ἐπεί, ἐπειδή, ἀφ οὗ, ἀφ ὃτου, πριν σύγχρονο: ὃτε, ὁπότε, ἡνίκα, ὁπηνίκα, ὁσάκις, ὁποσάκις (ἓως, ἒστε, ἂχρι, μέχρι + Οριστική Ενεστώτα ή Παρατατικού) υστερόχρονο: ἓως, ἒστε, ἂχρι, μέχρι + Οριστική Αορίστου ή Υποτακτική ή Ευκτική Πριν + απαρέμφατο ΜΟΝΟ ΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου Χρονικοϋποθετικές: χρονικός σύνδεσμος + ἂν + υποτακτική Χρονικός σύνδεσμος + ευκτική (Αποτελούν λανθάνοντα υποθετικό λόγο. Βρίσκω την απόδοση, εντοπίζω το είδος υποθετικού λόγου και λέω τι δηλώνει η έγκλιση εκφοράς) Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου-υπόθεσης. Αναφορικές: Ονοματικές Εισάγονται με αναφορικές αντωνυμίες Λειτουργούν ως όνομα Επιρρηματικές Εισάγονται με αναφορικά επιρρήματα τόπου ή χρόνου Λειτουργούν ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί τόπου/τρόπου Μικτές 1) αναφορικές αιτιολογικές εξαρτώνται από ρήματα ψυχικού πάθους ὃς, ὃστις + εγκλίσεις αιτιολογικών προτάσεων μτφρ: επειδή + δεικτική αντωνυμία 2) αναφορικές τελικές εξαρτώνται από ρήματα κίνησης ή σκόπιμης ενέργειας ὃς + οριστική μέλλοντα μτφρ: για να + δεικτική αντωνυμία 3) αναφορικές συμπερασματικές στην κύρια πρόταση υπάρχουν : οὓτως, τοιοῦτος, τοσοῦτος οἷος, ὃσος + εγκλίσεις συμπερασματικών προτάσεων μτφρ: ώστε + δεικτική αντωνυμία 4) αναφορικές υποθετικές αναφορική αντωνυμία ή επίρρημα + ἂν + υποτακτική Αποτελεί λανθάνοντα υποθετικό λόγο. (Βρίσκω την απόδοση, εντοπίζω το είδος υποθετικού λόγου και λέω τι δηλώνει η έγκλιση εκφοράς)

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ὅτι (αντικειμενική- πραγματική κρίση) : Φανερόν ἐστί ὅτι οὐδέν δεινόν ἐγεγόνει ὡς (υποκειμενική κρίση) : Λέγει δ ὡς ὑβριστής εἰμι. ὡς ἄρα (κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ

ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ 1 Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΤΑΣΗ...σελ. 9 2. ΤΑ ΕΙ Η ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ...σελ. 10 2 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΩΣ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ανδοκίδου Περί των µυστηρίων 7 Ἒτι δέ καί τόδε ἐνθυµητέον, ὅτι πολλοί ἢδη πολλά καί δεινά κατηγορήσαντες παραχρῆµα ἐξελέγχθησαν ψευδόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ www.orion.edu.gr Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που δίνονται και προσέχοντας τις έντονα γραμμένες λέξεις (εισαγωγή, εκφορά) και τις λέξεις με πλάγια γράμματα ( ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ 1. Να βρείτε τα δομικά στοιχεία της «χ» παραγράφου ή (εναλλακτική διατύπωση) Να βρείτε τη δομή της «χ» παραγράφου. (βλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C Ἔνθα δή πᾶς παντί θυμοῦται καί νουθετεῖ, δῆλον ὅτι ὡς ἐξ ἐπιμελείας καί μαθήσεως κτητῆς οὔσης. Εἰ γάρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τό κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τούς ἀδικοῦντας

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 2 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ [ ] Ὑπέρ τίνων οὖν ἐστίν; Πρός μέν τούς δήμους ἤ περί τῶν ἰδίων ἐγκλημάτων, οὐ δυνηθέντων

Διαβάστε περισσότερα

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 για ξένους υ πέδο ι π ε υ ο σ μέ θειας ά μ ο ν η λ ελ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 1980_011KP_COVERBAZTELIKO.indd 1 09/09/2011 1:17 μ.μ. Περιεχόμενα Πρόλογος σ. 11 Εισαγωγή σ. 13 Kοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

2001-2010 102 107 113 123 134 145 156 167 177 189

2001-2010   102 107 113 123 134 145 156 167 177 189 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 2001-2010 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ Πίνακας θεµάτων εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Κῦρος δὲ ἔχων οὓς εἴρηκα ὡρμᾶτο ἀπὸ Σάρδεων (Ο Κύρος έχοντας αυτούς που

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16)

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16) Α Ρ Χ Α Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Â ËÕÊÅÉÏÕ 1 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16) ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ὅμως δέ καί τούτων ὑπαρχόντων οὐκ ἄν ἀποσταίην ὧν διενοήθην,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β1,1-4) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Θεµατογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει µια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών. Ο Γ τόµος περιλαµβάνει µια επιλογή 20 κειµένων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42

Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42 Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42 «Χρή δέ, ὦ ἄνδρες, καί διά τήν συγγένειαν και διά τήν τοῦ πράγµατος ἀλήθειαν, ὅπερ ποιεῖτε, τοῖς κατά γένος ψηφίζεσθαι µᾶλλον ἤ τοῖς κατά διαθήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010. Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β.

ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010. Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β. ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010 Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β. Κατάταξη Ελλήνων µαθητών σε επίπεδα γλωσσοµάθειας ιαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνοµάθειας Βασικά σηµεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Κείµενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΙΣΧΙΝΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ 110-111 Γέγραπται γάρ οὕτως ἐν τῇ ἀρᾷ, "εἴ τις τάδε" φησί "παραβαίνει ἤ πόλις ἤ ἰδιώτης ἤ ἔθνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 Συγγραφική ομάδα: Μαρία Τζεβελέκου, Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη Εικονογράφηση: Ελευθέριος Βλαχάκης Σελιδοποίηση, εκτύπωση : On Demand A.E. Λ. Κορωπίου -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Στην ενότητα επαναλαμβάνονται πολλά από τα φαινόμενα που έχουν ήδη παρουσιαστεί και μπορεί να λειτουργήσει επαναληπτικά. Το κείμενο είναι εύκολο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς

Διαβάστε περισσότερα

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet*

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet* Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα Henri Tonnet* Παρ ότι η νέα ελληνική γλώσσα είναι κλιτική, η σειρά των λέξεων σ αυτή δεν είναι εντελώς

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Πλάτωνος: «Πολιτεία» (Ενότητα 15)

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Πλάτωνος: «Πολιτεία» (Ενότητα 15) 2 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Πλάτωνος: «Πολιτεία» (Ενότητα 15) ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ἄλλας δέ καθημένας πέριξ δι ἴσου τρεῖς, ἐν θρόνῳ έκάστην, θυγατέρας τῆς Ἀνάγκης, Μοίρας, λευχειμονούσας, στέμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα Ορθογραφία : 1. Τα ρήματα σε εύω, - εύομαι, γράφονται με συνδυασμό π.χ. παιδεύω παιδεύομαι. Εξαιρείται το κλέβω και το σέβομαι. 2. Τα ρήματα σε άβω, - άβομαι, γράφονται με β. π.χ. ράβω ράβομαι. Εξαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι:

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1 ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1. προσωπικές, 2. δεικτικές, 3. οριστική ή επαναληπτική, 4. κτητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς κλοπῆς δίκη μετῆλθεν.» Μη ξέροντας λοιπόν ο Προμηθέας τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 1-3

ΘΕΜΑΤΑ. Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 1-3 ΘΕΜΑΤΑ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 1-3 1 Εἰ µὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλοµένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐµὲ ποιεῖν, πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα