Μετρήσεις βενζολίου και άλλων πτητικών οργανικών ενώσεων καθώς και διοξειδίου του αζώτου στα κέντρα των πόλεων της Κύπρου και σε περιοχές που

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μετρήσεις βενζολίου και άλλων πτητικών οργανικών ενώσεων καθώς και διοξειδίου του αζώτου στα κέντρα των πόλεων της Κύπρου και σε περιοχές που"

Transcript

1 Μετρήσεις βενζολίου και άλλων πτητικών οργανικών ενώσεων καθώς και διοξειδίου του αζώτου στα κέντρα των πόλεων της Κύπρου και σε περιοχές που γειτνιάζουν με πρατήρια πετρελαιοειδών με τη χρήση παθητικών δειγματοληπτών

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός: Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), με βασικό γνώμονα την προστασία της υγείας των πολιτών, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του σχετικά με τη παρακολούθηση, εκτίμηση και διαχείριση της Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο, διεξήγαγε μετρήσεις Βενζολίου (C 6 H 6 ) και άλλων Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (ΠΟΕ) καθώς και Διοξειδίου του Αζώτου (ΝΟ 2 ) στα κέντρα των πόλεων της Κύπρου και σε περιοχές που γειτνιάζουν με πρατήρια πετρελαιοειδών, με τη χρήση παθητικών δειγματοληπτών. Εισαγωγή: Για την υλοποίηση των πιο πάνω επιλέγηκαν συνολικά εξήντα (60) σημεία δειγματοληψίας σε γωνίες κελιών διαστάσεων 2x2Km 2 και/ή 1x1Km 2 στα κέντρα όλων των πόλεων σε διάταξη καννάβου (grid) και σε τριάντα εννέα πρατήρια πετρελαιοειδών, όπως επίσης και σε δέκα (10) σημεία και σε τέσσερα (4) πρατήρια πετρελαιοειδών σε μη αστικές περιοχές (Παράρτημα Ι, Χάρτης 1). Συγκεκριμένα μετρήσεις έγιναν σε 21 σημεία καννάβου στη Λευκωσία, σε 18 σημεία στη Λεμεσό, σε 13 σημεία στη Λάρνακα και σε 8 σημεία στην Πάφο. Επιπρόσθετα διεξήχθηκαν μετρήσεις σε 12 πρατήρια πετρελαιοειδών στη Λευκωσία, 12 πρατήρια στη Λεμεσό, 7 πρατήρια στη Λάρνακα, 6 πρατήρια στη Πάφο, 5 πρατήρια στο Παραλίμνι και σε 4 πρατήρια σε μη αστικές περιοχές. Επιπλέον σε 2 πρατήρια, ένα στη Λευκωσία και ένα στη Λεμεσό, τοποθετήθηκαν 16 δειγματολήπτες στο κάθε ένα περιμετρικά του πρατηρίου αρχίζοντας από τις αντλίες και μέχρι απόσταση 120m. Για σκοπούς καλύτερης ακρίβειας και πληρότητας, σε κάθε πρατήριο πετρελαιοειδών έγιναν παράλληλα δυο μετρήσεις στο ίδιο σημείο με παθητικούς δειγματολήπτες. Στα επιλεγέντα σημεία, διεξήχθηκαν δώδεκα μηνιαίες δειγματοληψίες διάρκειας ενός μηνός η κάθε μία, για προσδιορισμό βενζολίου, τολουολίου, αιθυλοβενζολίου, μ-π-ξυλολίου και ο-ξυλολίου (BTEX) και ΝΟ 2, με παθητικούς δειγματολήπτες οι οποίοι στη συνέχεια αναλύθηκαν σε διαπιστευμένο εργαστήριο του εξωτερικού. Με τους παθητικούς δειγματολήπτες οι συγκεντρώσεις ΒΤΕΧ και ΝΟ2 προσροφούνται σε ειδικό υλικό το οποίο και αναλύεται στο εργαστήριο σύμφωνα με εξειδικευμένο πρότυπο. Φωτογραφίες των εν λόγω παθητικών δειγματοληπτών φαίνονται στο Παράρτημα Ι, Εικόνες 1α, β, 2 και 3. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν δυο εκστρατείες δειγματοληψιών σε πέντε πρατήρια πετρελαιοειδών στο Παραλίμνι (Παράρτημα Ι, Χάρτης 1). Η πρώτη εκστρατεία πραγματοποιήθηκε από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Απρίλιο (χειμώνας - άνοιξη) του 2011 και η δεύτερη πραγματοποιήθηκε από τον Ιούνιο μέχρι και το Σεπτέμβριο (καλοκαίρι - φθινόπωρο) του 2011.

3 Η επιλογή των πρατηρίων έγινε έτσι ώστε να ληφθούν δείγματα από όλες τις εταιρείες, χαμηλής, μέτριας και υψηλής κατανάλωσης πετρελαιοειδών και με σύστημα περισυλλογής αναθυμιάσεων stage 1 (piping) ή/και σύστημα περισυλλογής αναθυμιάσεων στην μάνικα (stage 2). Παράλληλα για σκοπούς ελέγχου των αποτελεσμάτων των μετρήσεων διεξήχθηκαν μετρήσεις με αυτόματα όργανα στους σταθμούς παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα που διατηρεί το ΤΕΕ σε ολόκληρη την Κύπρο (Παράρτημα Ι, Εικόνα 4). Συμπεράσματα: Στο Παράρτημα ΙΙ παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για το Βενζόλιο και τις άλλες Πτητικές Οργανικές Ενώσεις. Συγκεκριμένα στους Χάρτες 2-7 του Παραρτήματος ΙΙ, φαίνονται αναλυτικά τα σημεία δειγματοληψίας βενζολίου καθώς επίσης και τα αντίστοιχα Διαγράμματα των ετήσιων μέσων όρων βενζολίου που μετρήθηκαν σε αυτά για το έτος 2011 που πραγματοποιήθηκε η εν λόγω εκστρατεία. Στα Διαγράμματα 1-6 του ιδίου Παραρτήματος παρουσιάζεται η μηνιαία διακύμανση των συγκεντρώσεων βενζολίου, τόσο στα σημεία καννάβου (grid) όσο και στα πρατήρια πετρελαιοειδών. Τέλος, οι ετήσιοι μέσοι όροι για τις υπόλοιπες Πτητικές Οργανικές Ενώσεις που εξετάστηκαν στην εν λόγω εκστρατεία, (ΠΟΕ τολουόλιο, αιθυλοβενζόλιο, μ-πξυλόλιο και ο- ξυλόλιο) φαίνονται στα Διαγράμματα 7-12 του Παραρτήματος ΙΙ. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων έδειξαν γενικά ότι οι συγκεντρώσεις βενζολίου είναι μικρότερες από την ετήσια οριακή τιμή (5μg/m 3 ) Συγκεκριμένα σε όλα τα σημεία καννάβου ο μέσος όρος για το βενζόλιο ήταν χαμηλότερος από την ετήσια οριακή τιμή των 5μg/m 3 (Παράρτημα IΙ, Χάρτες 2-7). Επίσης σε κανένα σημείο από τις δέκα μη αστικές περιοχές που πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες δεν υπήρξε υπέρβαση της ετήσιας οριακής τιμής για το βενζόλιο (Παράρτημα IΙ, Χάρτης 7). Στα πρατήρια πετρελαιοειδών βρέθηκε υπέρβαση της ετήσιας οριακής τιμής για το βενζόλιο μόνο σε ένα πρατήριο στη Λάρνακα (Παράρτημα IΙ, Χάρτης 4). Στο εν λόγω πρατήριο η τιμή του βενζολίου έφθασε στα 6,9μg/m 3. Το πρατήριο αυτό βρισκόταν σε δρόμο με πυκνή τροχαία κίνηση (Γρίβα Διγενή) και κατά την περίοδο της μελέτης δεν διέθετε σύστημα ανάκτησης ατμών stage 1 ή stage 2. Στα τέσσερα επιλεγέντα πρατήρια πετρελαιοειδών σε μη αστικές περιοχές δεν καταγράφηκε οποιαδήποτε υπέρβαση της ετήσιας οριακής τιμής για το βενζόλιο (Παράρτημα IΙ, Χάρτης 7).

4 Επιπρόσθετα, από τα αποτελέσματα των μετρήσεων συγκέντρωσης βενζολίου στην ατμόσφαιρα στα δύο πρατήρια στη Λευκωσία και στη Λεμεσό με 16 σημεία δειγματοληψίας περιμετρικά των πρατηρίων, έχουν διαφανεί τα ακόλουθα: Ακριβώς πάνω από τις αντλίες ανεφοδιασμού οι συγκεντρώσεις βενζολίου ήταν πολύ ψηλές (8-60μg/m3). Σε απόσταση 15m από τις αντλίες το βενζόλιο μειώνεται σημαντικά (2-7μg/m3). Μετά από απόσταση 25m από τις αντλίες ανεφοδιασμού το βενζόλιο κυμαίνεται μεταξύ μg/m 3, πολύ πιο κάτω από την αντίστοιχη οριακή τιμή. Στο Παράρτημα ΙΙ και συγκεκριμένα στα Διαγράμματα 13 και 14 παρουσιάζεται, με βάση τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών, αυτή η διαβάθμιση των συγκεντρώσεων βενζολίου από το κέντρο των πρατηρίων μέχρι και απόσταση 120m περιμετρικά των πρατηρίων. Είναι εμφανές ότι οι συγκεντρώσεις βενζολίου μειώνονται δραστικά καθώς απομακρυνόμαστε από το κέντρο των πρατηρίων. Στο Παράρτημα ΙΙΙ παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εν λόγω εκστρατείας για το ΝΟ 2. Συγκεκριμένα στα Διαγράμματα 1-5 του Παραρτήματος ΙΙΙ παρουσιάζονται οι ετήσιοι μέσοι όροι ΝΟ 2 και στα Διαγράμματα 6-10 παρουσιάζεται η μηνιαία διακύμανση του ΝΟ 2 στα σημεία μετρήσεων. Σύμφωνα με το Διάγραμμα 3 του Παραρτήματος ΙΙΙ, υπήρξε υπέρβαση της ετήσιας οριακής τιμής των 40μg/m 3 για το ΝΟ 2 σε ένα σημείο στην περιοχή της Λάρνακας (LCAGRD10, 49,6μg/m 3 ) γεγονός το οποίο δικαιολογείται γιατί το σημείο αυτό βρισκόταν στη συμβολή τριών δρόμων με πυκνή τροχαία κίνηση (Λουκή Ακρίτα, Γρηγόρη Αυξεντίου και Γλάδστωνος). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εν λόγω εκστρατείας, φαίνεται ότι οι τιμές των ρύπων που εξετάστηκαν είναι χαμηλότερες από τις αντίστοιχες οριακές τιμές που ορίζει η σχετική Νομοθεσία.

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Εικόνα 1α, β: Παθητικός Δειγματολήπτης για προσδιορισμό ΒΤΕΧ

6 Εικόνα 2: Παθητικός Δειγματολήπτης για προσδιορισμό ΝΟ 2 Εικόνα 3: Δειγματοληψία με παθητικούς δειγματολήπτες σε πρατήριο πετρελαιοειδών

7 Εικόνα 4: Μονάδα παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα

8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΑΛΛΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

10

11

12

13

14

15

16 Διάγραμμα 1: Μηνιαίες τιμές βενζολίου στα σημεία καννάβου και σε διάφορα πρατήρια πετρελαιοειδών της Λευκωσίας (2011)

17 Διάγραμμα 2: Μηνιαίες τιμές βενζολίου στα σημεία καννάβου και σε διάφορα πρατήρια πετρελαιοειδών της Λεμεσού (2011)

18 Διάγραμμα 3: Μηνιαίες τιμές βενζολίου στα σημεία καννάβου και σε διάφορα πρατήρια πετρελαιοειδών της Λάρνακας (2011)

19 Διάγραμμα 4: Μηνιαίες τιμές βενζολίου στα σημεία καννάβου και σε διάφορα πρατήρια πετρελαιοειδών της Πάφου (2011)

20 Διάγραμμα 5: Τιμές βενζολίου σε διάφορα πρατήρια πετρελαιοειδών στο Παραλίμνι (2011)

21 Διάγραμμα 6: Μηνιαίες τιμές βενζολίου σε διάφορα σημεία και πρατήρια πετρελαιοειδών σε μη αστικές περιοχές (2011)

22 Διάγραμμα 7: Ετήσιοι μέσοι όροι άλλων πτητικών οργανικών ενώσεων στα σημεία καννάβου (grid) και σε διάφορα πρατήρια πετρελαιοειδών στη Λευκωσία (2011)

23 Διάγραμμα 8: Ετήσιοι μέσοι όροι άλλων πτητικών οργανικών ενώσεων στα σημεία καννάβου (grid) και σε διάφορα πρατήρια πετρελαιοειδών στη Λεμεσό (2011)

24 Διάγραμμα 9: Ετήσιοι μέσοι όροι άλλων πτητικών οργανικών ενώσεων στα σημεία καννάβου (grid) και σε διάφορα πρατήρια πετρελαιοειδών στη Λάρνακα (2011)

25 Διάγραμμα 10: Ετήσιοι μέσοι όροι άλλων πτητικών οργανικών ενώσεων στα σημεία καννάβου (grid) και σε διάφορα πρατήρια πετρελαιοειδών στην Πάφο (2011)

26 Διάγραμμα 11: Ετήσιοι μέσοι όροι άλλων πτητικών οργανικών ενώσεων σε διάφορα πρατήρια πετρελαιοειδών στο Παραλίμνι (2011)

27 Διάγραμμα 12: Ετήσιοι μέσοι όροι άλλων πτητικών οργανικών ενώσεων σε διάφορα σημεία και πρατήρια πετρελαιοειδών σε μη αστικές περιοχές (2011)

28 Συγκέντρωση (μg/m3) Συγκέντρωση (μg/m3) 80,0 Βενζόλιο 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Απόσταση από το κέντρο του πρατηρίου (m) Διάγραμμα 13: Διακύμανση συγκέντρωσης Βενζολίου στο πρατήριο με τα 16 περιμετρικά σημεία δειγματοληψίας - Λευκωσία 40,0 Βενζόλιο 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Απόσταση από το κέντρο του πρατηρίου (m) Διάγραμμα 14: Διακύμανση συγκέντρωσης Βενζολίου στο πρατήριο με τα 16 περιμετρικά σημεία δειγματοληψίας - Λεμεσός

29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΤΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

30 Διάγραμμα 1: Ετήσιοι μέσοι όροι διοξειδίου του αζώτου στα σημεία καννάβου της Λευκωσία (2011) Διάγραμμα 2: Ετήσιοι μέσοι όροι διοξειδίου του αζώτου στα σημεία καννάβου της Λεμεσού (2011)

31 Διάγραμμα 3: Ετήσιοι μέσοι όροι διοξειδίου του αζώτου στα σημεία καννάβου της Λάρνακας (2011) Διάγραμμα 4: Ετήσιοι μέσοι όροι διοξειδίου του αζώτου στα σημεία καννάβου της Πάφου (2011)

32 Διάγραμμα 5: Ετήσιοι μέσοι όροι διοξειδίου του αζώτου στις μη αστικές περιοχές (2011) Διάγραμμα 6: Μηνιαίες τιμές διοξειδίου του αζώτου στα σημεία καννάβου της Λευκωσίας (2011)

33 Διάγραμμα 7: Μηνιαίες τιμές διοξειδίου του αζώτου στα σημεία καννάβου της Λεμεσού (2011) Διάγραμμα 8: Μηνιαίες τιμές διοξειδίου του αζώτου στα σημεία καννάβου της Λάρνακας (2011)

34 Διάγραμμα 9: Μηνιαίες τιμές διοξειδίου του αζώτου στα σημεία καννάβου της Πάφου (2011) Διάγραμμα 10: Μηνιαίες τιμές διοξειδίου του αζώτου σε διάφορα σημεία μη αστικών περιοχών (2011)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ» ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ I. Mεταξά & Βασ. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη Τ.Κ. 15236, ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 810 9122, 210 810 3231 Fax: 210 810 3236 URL: http://www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναστόπουλος Δήμος Εποχιακή διακύμανση των μικροκλιματικών συνθηκών σε εργασιακό χώρο. Μετρήσεις θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, φωτεινής ροής και

Αναστόπουλος Δήμος Εποχιακή διακύμανση των μικροκλιματικών συνθηκών σε εργασιακό χώρο. Μετρήσεις θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, φωτεινής ροής και Περιεχόμενα Αναστόπουλος Δήμος... 2 Δεμερτζίδης Νικόλαος... 3 Δίγκα Άννα... 4 Ζαρογιάννη Αικατερίνη-Μαρία... 5 Καραλή Δήμητρα... 6 Κασάπη Μαρίνα... 7 Κατηκαρίδης Αθανάσιος... 9 Κομνηνός Δημήτριος... 11

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός υδρολογικών χαρακτηριστικών λίμνης Ορόκλινης στα πλαίσια του έργου LIFE OROKLINI (LIFE10 NAT/CY/716)

Καθορισμός υδρολογικών χαρακτηριστικών λίμνης Ορόκλινης στα πλαίσια του έργου LIFE OROKLINI (LIFE10 NAT/CY/716) Καθορισμός υδρολογικών χαρακτηριστικών λίμνης Ορόκλινης στα πλαίσια του έργου LIFE OROKLINI (LIFE10 NAT/CY/716) Συνοπτική παρουσίαση υδρολογικής μελέτης στα ελληνικά Λευκωσία, 2012 Το έργο LIFE OROKLINI

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 23 Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24 Η ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ Μαρία Μαρασίνου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 2012 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Για τη λειτουργία και συντήρηση των σταθμών ατμοσφαιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ME ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LASER ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΟΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Χαραλάμπους Νικολίνα

Διαβάστε περισσότερα

Report related to the implementation of Directive 2004/42/EC on the limitation of emissions of volatile organic compounds

Report related to the implementation of Directive 2004/42/EC on the limitation of emissions of volatile organic compounds REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL INSURANCE Report related to the implementation of Directive 2004/42/EC on the limitation of emissions of volatile organic compounds REPORTING RERIOD : 1.1.2007

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4443 Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010 1959

Αριθμός 4443 Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010 1959 Κ.ώ.Π. 325/2010 Αριθμός 4443 Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010 1959 Αριθμός 325 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Μονάδες Μέτρησης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 28 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... Ποταμός Αλιάκμονας...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ PM 2.5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ PM 2.5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ PM 2.5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πετρακάκης Μ.Ι. 1, Κελέσης Α.Γ. 1, Τζουµάκα Π.Ν. 1, Ζουµάκης Ν. 2, Κασσωµένος Π. 3, Κανελλοπούλου Ζ. 1, Τσακνιά Α. 1 και Κούτσαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ»

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 2000-2006 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75% ΑΠΟ ΤΟ Ε. Τ. Π. Α. ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εργαστήριο Οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική ανάλυση ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές Διαχρονική εξέλιξη

Συγκριτική ανάλυση ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές Διαχρονική εξέλιξη 1η Ημερίδα Εταιρείας Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής 11 Ιουνίου 2010, Λάρισα Συγκριτική ανάλυση ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές Διαχρονική εξέλιξη Τσιρόπουλος Νικ. Αναπληρωτής Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1997-1998

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1997-1998 Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1997-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2000 ISBN Αναδημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Κυπροβαρόμετρο 2007 Εισαγωγή...2 Μεθοδολογία...3 Επισημάνσεις...4 Κύρια Αποτελέσματα της Έρευνας...4

Κυπροβαρόμετρο 2007 Εισαγωγή...2 Μεθοδολογία...3 Επισημάνσεις...4 Κύρια Αποτελέσματα της Έρευνας...4 Κυπροβαρόμετρο 2007 Εισαγωγή...2 Μεθοδολογία...3 Επισημάνσεις...4 Κύρια Αποτελέσματα της Έρευνας...4 ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 9 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 11

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ) ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αμιγής Νομαρχιακή Επιχείρηση Ν. Α Κοζάνης 1 ο χιλ. Πτολεμαΐδας-Κοζάνης Τ.Θ. 65 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Τηλ: (24630) 53-571 Τηλ/fax: 53-666, e-mail: info@kepekozani.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Γεωργία Χαραλάμπους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ISBN 9963 43 725-7 Αναδημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, CCI: 2007CY16UPO001» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Έργο: Κατασκευή και λειτουργία αιθουσών κινηματογράφου 2000 θέσεων και χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 600 θέσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723

Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723 Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723 Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής της Κύπρου στην Kλιματική Aλλαγή Παραδοτέο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΕΧΩ Ε ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΕΑΡΘ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ 26 ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 27 Το Τµήµα Ποιότητας Ατµόσφαιρας, που ανήκει στη /νση Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης

Διαβάστε περισσότερα

To Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome)

To Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome) To Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome) Ειρήνη Αργυροπούλου, Ζωή Καζαντζίδου, Φοιτήτριες Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ. Ως άρρωστα κτίρια, χαρακτηρίζονται τα νεόκτιστα κτίρια που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 488 30 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Η.Π. 14122/549/Ε.103 Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαι ρας, σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές αέριας ρύπανσης

Πηγές αέριας ρύπανσης Αέρια Ρύπανση Αέρια ρύπανση...... ορίζεται η παρουσία στην ατµόσφαιρα ενός ή περισσότερων ρύπων (π.χ. σκόνη, καπνός, καυσαέρια, αέρια, οµίχλη, οσµή ή ατµός) σε τέτοιες συγκεντρώσεις και για τόση χρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΜΟΝΟ-ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ν. Μουσιόπουλος 1, Ι. Ντούρος 1, Γ. Τσέγας 1, Λ. Χουρδάκης 1, Σ. Κλεάνθους 2 1 Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής,

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της επίδρασης του ειδικού καυσίμου.

Διερεύνηση της επίδρασης του ειδικού καυσίμου. «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» 0.1.1.1 ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αναστάσιος Μωϋσιάδης 0.1.1.2 ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα