ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΩΛΞ-Ε67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών. Στην Λάρισα σήμερα την 5 Ιουλίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράπκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ζωγράφος Βασίλειος, 10) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καραμπάτσας Κων/νος, 13) Καφφές Θεόδωρος, 14) Κλεισιάρης Βασίλειος, 15) Κοτάκου Μαρία, 16) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 17) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λέτσιος Ιωάννης, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μάντζαρη Δέσποινα, 23) Μίχος Χρήστος, 24) Μπανιός Μάρκος, 25) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 26) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 27) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 28) Μπεκύρης Μιχαήλ, 29) Ντάβαρη Ευαγγελία, 30) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 31) Οικονόμου Ιωάννης, 32) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 33) Πράπας Αντώνιος, 34) Πρασσάς Αναστάσιος, 35) Σαμουρέλης Κων/νος, 36) Σάπκας Ιωάννης, 37) Σουλούκου Ασπασία, 38) Σούλτης Γεώργιος, 39) Τερζούδης Χρήστος, 40) Τσακίρης Μιχαήλ, 41) Τσιαούσης Κων/νος και 42) Φακής Γεώργιος. και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Καλογιάννης Απόστολος, 2) Κέλλας Χρήστος και 3) Ούντρια Ευαγγελή. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 42, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 5

2 Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σούλτης Γεώργιος. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την λήψη δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών και αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 72, 264,265 του Ν. 3852/ Το άρθρο 176 του Ν. 3463/06 3. Την 237/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη δανείου δεκαετούς διάρκειας, ύψους ,43, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ύψους ,43 (τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα οχτώ χιλιάδων επτακοσίων τριών ευρώ και σαράντα τρία λεπτά), με σταθερό επιτόκιο 5,9%, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών ισοϋψούς ποσού. 4. Την με αρ. πρωτ / συμπληρωματική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών όπου ενδεικτικά περιέχονται ληξιπρόθεσμες και γενικά ανειλημμένες υποχρεώσεις του Δήμου μας προς άμεση εξόφληση. 5. Τις τοποθετήσεις, προτάσεις διαφωνίες των Δημοτικών Συμβούλων κ κ. Σάπκα Ιωάννη, Λαμπρούλη Γεωργίου, Μπαρτζώκη Γεωργίου, Αράπκουλε Δέσποινας, Καραμπάτσα Κωνσταντίνου. 6. Την γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μητσιός Αθανάσιος και είκοσι έξι (26) Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν ΥΠΕΡ, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αδαμόπουλος Αθανάσιος, Αλεξούλης Ιωάννης, Αράπκουλε Δέσποινα, Ζωγράφος Βασίλειος, Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, Καφφές Θεόδωρος, Κλεισιάρης Βασίλειος, Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, Λαμπρούλης Γεώργιος, Λετσιος Ιωάννης, Μπαρτζώκης Γεώργιος, Σάπκας Ιωάννης, Σουλούκου Ασπασία και Τσιαούσης Κωνσταντίνος ψήφισαν ΚΑΤΑ. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Την σύναψη δανείου ύψους έως ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή Τράπεζα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών, σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν.3463/06, όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα και βεβαιώνει ότι όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που περιλαμβάνονται στις συνημμένες αναλυτικές καταστάσεις απορρέουν από υποχρεώσεις που εξακολουθούν να οφείλονται και με προτιμώμενη διάρκεια τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης τα δέκα (10) έτη. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΟΥ 1. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ,10 2. ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ,50 3. ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ,00 4. ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ , ,37 Σελίδα 2 από 5

3 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1. ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1 ΑΓΡΟΧΟΥΜ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ,69 2 ΑΙΟΛΟΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΧΘΕΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ,92 3 Β.ΜΠΕΛΑΓΙΑΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΚΤΩΝ ,80 4 ΓΙΑΝΝΟΣ Γ. ΑΕΒΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ,81 5 ΔΙΤΡΟΧΟ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ (ΓΟΥΡΟΥΝΕΣ) 6.270,00 6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3Α ΚΑΙ Ε ,60 7 ΕΡΜΗΣ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ Π.Χ. - ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ Κ.Λ.Π ,33 8 ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ Α.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ,76 9 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΦΩΤΟΡΟΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ,51 10 ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΟΥΠΩΝ ΑΠΌ ΧΟΡΤΟ ,00 11 ΚΑΣΣΑΡΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ,70 12 ΚΟΥΤΗ Ε. - ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ Κ. ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ,09 13 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ,84 14 ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΕΜΜ.Ο.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ.-ΑΓΓΛΙΚΑ. & ΕΛΛΗΝΙΚΑ.-ΙΤΑΛΙΚΑ) ,75 15 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΑΒΕΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ,13 16 ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΥΗΛ ,75 17 ΜΕΤΑΛ-ΑΞΩΝ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ,00 18 ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ,99 19 ΝΤΑΜΠΑΛΕΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ,54 21 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ,40 22 ΠΕΤΣΙΟΣ Ν. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ,00 23 ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ,45 24 ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ Δ. ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ, ΠΑΡΤΕΡΙΑ, ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ,24 25 ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3Α ΚΑΙ Ε ,36 26 ΦΩΣΚΟΛΟΣ Γ.&ΣΙΑ Ε.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ,57 27 FONTANA FOUNTAINS ΑΒΕΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,48 28 UNITRACK A.E.E. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΌΣ ΕΣΚΑΦΕΑ , ,10 2. ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1 ΑΙΟΛΟΣ ΑΤΕ 1ος ΛΟΓ. - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 9.840,00 2 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ος ΛΟΓ.- ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ,64 3 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ 1ος ΛΟΓ. - ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ & ΥΠΟΔΟΜΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ,47 Σελίδα 3 από 5

4 ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. ΔΙΕΤΕΡ ΟΕ/ ΣΟΥΡΛΑΣ Ν. - ΣΟΥΡΛΑΣ Α-ΣΟΥΡΛΑΣ Γ. ΟΕ Κ/Ξ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Α.Ε. - ΤΣΙΟΜΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Κ/Ξ ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ Κ. - ΦΩΣΚΟΛΟΣ Γ. Κ/Ξ ΣΑΪΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ/Ξ ΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓ.- ΓΑΛΛΟΣ ΙΩΑΝ. Κ/Ξ ΣΤ. ΤΕΛΛΑΚΗΣ - ΙΩΑΝ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Κ/Π ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.-ΟΥΛΑΝΗΣ ΑΧ.&ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. 14 ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ 15 ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ 16 ΛΑΡΙΣΗΣ Ν.-ΜΠΕΗΣ Ο.Ε. 17 ΝΑΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ 21 ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ 22 ΠΥΡΡΟΣ Ε.Τ.Ε. 23 ΣΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Γ.Φ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 24 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Γ.Φ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 26 ΣΥΝΑΠΑΛΟΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 27 ΣΥΝΑΠΑΛΟΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 28 ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29 ΤΣΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 1ος ΛΟΓ.- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑ ,98 2ος ΛΟΓ. - ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ,16 1ος ΛΟΓ.- ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ - ΚΟΡΑΗ - ΠΑΛΑΜΑ ,07 1ος ΛΟΓ/ΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΗΣΙΔΩΝ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ,80 1ος ΛΟΓ.- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ,96 2ος ΛΟΓ. - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ,54 1ος ΛΟΓ. - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ,00 3ος ΛΟΓ.- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & Κ.Χ. ΟΔΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ,86 1ος ΛΟΓ. - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 9.900,00 2ος ΛΟΓ.- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 2.095,20 1ος & ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 7.616,00 1ος ΛΟΓ.- ΝΕΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ,79 1ος ΛΟΓ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ,50 1ος ΛΟΓ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΡΟΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ,36 1ος ΛΟΓ. - ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΩΝ ,00 2ος ΛΟΓ. - ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΩΝ ,17 1ος ΛΟΓ. - ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ 3ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ,95 1ος ΛΟΓ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΜΕΑ 4.970,65 1ος ΛΟΓ. - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΥΠΟΓ. - ΜΠΟΥΓΑ) ,00 2ος ΛΟΓ. - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΥΠΟΓ.- ΜΠΟΥΓΑ) ,85 1ος ΛΟΓ- ΣΥΜΠΛ/ΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,56 1ος ΛΟΓ. - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ,63 2ος ΛΟΓ. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2ου ΔΗΜ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ,85 1ος ΛΟΓ. - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΤΖΑΒΕΛΑ - ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 8.088,14 1ος ΛΟΓ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ , ,50 Σελίδα 4 από 5

5 3. ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1 Κ/Ξ Χ. ΚΑΡΤΣΑΝΑΣ - Ν. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2ος ΛΟΓ.- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ - Β' ΦΑΣΗ , ,00 4. ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΕ 3 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΛΠ 2 ΧΑΤΖΙΔΗ ΚΛΠ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ Κ.Χ 554 Β ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Β' ΔΟΣΗ ,77 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΧ 399Δ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΕΜΠΟ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΝΕΡΑΪΔΑ ,00 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΧ 399Δ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΕΜΠΟ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΝΕΡΑΪΔΑ , ,77 Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 5 από 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 561 ΘΕΜΑ:. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ του δημόσιου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας Στην Πρέβεζα σήμερα 4/3/2011 και ώρα 6.00

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 15/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-6-2009 Σήμερα την 29 η του μηνός Ιούνη του έτους 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, ημερήσιας διάταξης, θέμα:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, ημερήσιας διάταξης, θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ.14/20-12-2012 Πρακτικό Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν 3852/2010 και αριθμ. 282/2010 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, η οποία διορθώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων διακήρυξης επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Δήμος Ερέτριας Ειδική συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 19 από 11 Νοεμβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ

Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΝΡΤΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ : 71 ΛΩΕ-ΥΜΖ ΕΛΛΝΙΚ ΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΜΟΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΤΜΜ ΥΠΟΣΤΡΙΞΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΝΩΝ ΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Σ Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 19η του µήνα Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 1-2-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 1/1-2-2013 Αριθ. Απόφασης: 12/1-2-2013 Στη Ρόδο σήμερα 1-2-2013 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 6-1/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ΘΕΜΑ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 ης ΝΟΕMBΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1018 /2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 ης ΝΟΕMBΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1018 /2013 ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΗΡ-ΞΨΤ 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1 ου Κερασταρίου». ΑΠΕ του έργου: «Οδοποιία Τ.Κ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 ης ΝΟΕMBΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 2:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 2:00 μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: Β4167ΛΚ-ΚΧ4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 Σήμερα στις 10.04.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΘΕΜΑ 10ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση βατότητας της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 411/2014 Θέμα 25 ο : Διαγραφή οφειλών (Μέρος Β ) βάσει του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 4 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 1 η Απόφαση υπ αριθ. 14/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα