ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 13 / 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 13 / 2012"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 13 / 2012 Από τα πρακτικά της αριθ. 13 / 2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου. Αριθμός απόφασης 142 / 2012 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ: σχετικά με την γνωμοδότηση για τον ανώτατο αριθμό αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου ανά κατηγορία για το έτος 2013). Στη Μυτιλήνη, σήμερα 24 του μηνός Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Λέσβου στο Δημαρχείο (2 ο όροφο Ελ. Βενιζέλου 13-17, στο παλιό γραφείο Δημάρχου), η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και ονομαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Βατός Ιωάννης Πρόεδρος 2. Πάλλης Γεώργιος 3. Κύτελης Ευστράτιος 4. Λεμονός Γεώργιος 5. Παρασκευαϊδης Παναγιώτης 6. Σουπιάδου - Βαμβουρέλλη Αθηνά ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γυμνάγος Προκόπιος 2. Ζαφειρίου Παναγιώτης 3. Κουμαράς Αντώνιος Παρούσα στη συνεδρίαση η αρμόδια υπάλληλος της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Τμήμα υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων & εκθέσεων για το θέμα «γνωμοδότηση για τον ανώτατο αριθμό αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου ανά κατηγορία για το έτος 2013», σύμφωνα με την υπ αριθμ / εισήγηση της, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο στην περίληψη της ημερησίας διάταξης θέμα, ενημέρωσε σχετικά με την γνωμοδότηση για τον ανώτατο αριθμό αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου ανά κατηγορία για το έτος 2013, εξέθεσε ότι είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/2010, και την αρίθμ. 73/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου, περί μεταβίβαση αρμοδιότητας της χορήγησης αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου, και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει, και συνεχίζοντας υπενθυμίζει τη σχετική νομοθεσία. Το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/ ) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής », όπου στο άρθρο 14, παράγραφος 1, θεσμοθετούνται διατάξεις σχετικά με τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού των αδειών, ανά κατηγορία, που δύνανται να χορηγηθούν εντός των ορίων κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης για το υπαίθριο εμπόριο, καθώς επίσης τη σχετική εγκύκλιο του Υπ. Αναπτυξ. Ανταγ. & Ναυτ. Κ1 961/ «Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του άρθρου 14 του ν. 4038/2012». Σύμφωνα την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/ ) αρμόδια όργανα για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού των αδειών που θα

2 χορηγηθούν για το έτος 2013 είναι πλέον τα Υπουργεία Εσωτερικών και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ανάλογα με το αν πρόκειται για άδεια Τύπου Α ή Β αντίστοιχα, μετά από γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου. Από την παραπάνω παράγραφο διαπιστώνεται ότι γίνεται μεταφορά της αρμοδιότητας του καθορισμού του ανώτατου αριθμού των αδειών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Κεντρική και Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενώ προβλέπεται γνωμοδότηση των κατά τόπον αρμοδίων δημοτικών συμβουλίων για τον αριθμό των ανά κατηγορία χορηγούμενων αδειών, συνεπώς ο Δήμος δεν έχει πλέον την αρμοδιότητα της τελικής απόφασης καθορισμού του ανώτατου αριθμού των αδειών αλλά παρέχει γνώμη προς τα αρμόδια όργανα. Ο ανώτατος αριθμός των αδειών, ανά κατηγορία, που δύνανται να χορηγηθούν εντός των ορίων κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης για θέματα υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών καθορίζεται ετησίως για το επόμενο ημερολογιακό έτος, ως εξής: α) Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με άδεια τύπου Β', με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται μέχρι την 30ή Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους, μετά από γνώμη των κατά τόπον αρμόδιων Δημοτικών Συμβουλίων της Περιφέρειάς του. Η γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων υποβάλλεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου του ιδίου έτους. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδεται χωρίς την οριζόμενη σε αυτό γνώμη. Με την ίδια απόφαση ο καθοριζόμενος αριθμός των υπό χορήγηση αδειών κατανέμεται, ανά κατηγορία, στους οικείους Δήμους. β) Για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με άδεια τύπου Α' (πώληση πρωτογενών προϊόντων γης, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας) με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδίδεται μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, μετά από γνώμη του κατά τόπον αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται μέχρι τη 15η Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η απόφαση των αρμόδιων Υπουργών εκδίδεται χωρίς την οριζόμενη σε αυτό γνώμη. Η γνώμη του Γενικού Γραμματέα διατυπώνεται μετά την υποβολή σε αυτόν, μέχρι την 31η Οκτωβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, σχετικής γνώμης των κατά τόπον αρμόδιων Δημοτικών Συμβουλίων. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η γνώμη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς τους αρμόδιους Υπουργούς εκδίδεται χωρίς την οριζόμενη σε αυτό γνώμη. Οι χορηγούμενες ανά κατηγορία άδειες κατανέμονται στους Δήμους με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Η υποβολή των αιτήσεων στις υπηρεσίες του Δήμου από τους ενδιαφερόμενους γίνεται μέχρι 31 Ιανουαρίου. (άρθρο 1 παρ. 4 Ν.2323/1995). Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγείται στο Σώμα, να καθορίσει τις θέσεις του υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου όλων των κατηγοριών και τύπων για το έτος 2013, βάσει της εισήγησης της υπηρεσίας, οι οποία συντάχθηκε, βάσει του παραδοθέντος αρχείου από την Διεύθυνση Εμπορίου της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Νομού Λέσβου - Αποφάσεων παρελθόντων ετών Δήμου Μυτιλήνης, Δήμου Λέσβου - και Αποφάσεις των πρώην Καποδιστριακών Δήμων όπως αυτές διατυπώθηκαν στις πρόσφατες γνωμοδοτικές Αποφάσεις των Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Λέσβου ( σε απάντηση του αριθμ. Πρωτ / εγγράφου μας ), και σε αιτήματα δημοτών του Δήμου Λέσβου.

3 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την πρόταση του Προέδρου της, όπως και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 και την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της γνωμοδοτικής μας απόφασης. ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. 836/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΑΡΙΘΜ. 113/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΑΡΙΘΜ. 164/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΑΡΙΘΜ. 116/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ. ΛΕΣΒΟΥ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ. ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΥ Α (ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ). 1). ΠΩΛΗΣΗ ΝΩΠΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ : ( 49 ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΔΕΙΩΝ : ( 15 ) ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ : ( 34 ) ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ : ( 13 ) ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ : ΑΡΚΕΤΑ 2). ΠΩΛΗΣΗ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ : ( 17 ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΔΕΙΩΝ : ( 8 ) ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ : ( 9 ) ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ : ( 1 ) ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΥ Β ( ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΥ ΤΗ ΧΟΡΗΓΕΙ ( Ν. 2323/1995 ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 -ΦΕΚ 145/95 τεύχος Α. ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ : ( 26 ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΔΕΙΩΝ : ( 4 ) ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ : ( 22 ) ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ : ( 4 ) ΚΑΝΤΙΝΕΣ ( ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΕΣ & ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ : ( 4 ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΔΕΙΩΝ : ( 3 ) ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ : ( 1 ) ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ : ( 2 ) ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΥ Β - αριθμ. 116/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. ΛΕΣΒΟΥ - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ.

4 1). ΣΤΑΣΙΜΟ ( ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ- αριθμ. 836/2007 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Μυτιλήνης). ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ : ( 10 ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΔΕΙΩΝ : ( 8 ) ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ : ( 2 ) ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ : ( 5 ) 2). ΣΤΑΣΙΜΟ ( ΣΤΗΝ ΝΗΣΙΔΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΔ. ΕΛΥΤΗ -αριθμ. 113/2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Μυτιλήνης ). ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ : ( 12 ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΔΕΙΩΝ : ( - ) δεν έχω ενημέρωση ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ : ( - ) δεν έχω ενημέρωση ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ: Στην υπηρεσία μας υπήρχαν ερωτήματα για ψήσιμο καλαμποκιού και κάστανα. Για πώληση λουλουδιών, χαρταετών, κ.α. εποχιακά. Για πώληση παραδοσιακών προϊόντων του Δήμου μας. Και για Εμποροπανήγυρεις, Υπαίθριες Πασχαλινές - Χριστουγεννιάτικες Αγορές. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΑ: Για ψυχαγωγικές παιδείες ( λούνα πάρκ, τσίρκο, παιχνίδια με νερό, χώροι συναυλιών, παιχνιδιών επιδείξεων, πίστες αυτοκινητιδίων, κ.α.) και άλλες παρεμφερείς εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, οι οποίες ασκούνται σε ακάλυπτο χώρο δημόσιο ή ιδιωτικό, μόνιμες ή προσωρινές. ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ( ΕΦΟΣΟΝ ΜΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΤΗ. Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΛΗΓΕΙ 31/12/2012 ). 1). ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ( ΚΑΤΩΘΕΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΣΗ 1 ης ΚΑΝΤΙΝΑΣ. 2). ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ( ΚΑΤΩΘΕΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΟΥΚΕΛΛΗ ΘΕΣΗ 2 ης ΚΑΝΤΙΝΑΣ. 3). ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΩΝ ΜΕΣΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ «ΧΑΡΑΜΙΔΑΣ». 4). ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ «ΧΑΡΑΜΙΔΑΣ». 5). ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ «ΝΗΣΕΛΙ». 6). ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΚΑΛΑ ΛΟΥΤΡΩΝ. 7). ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΜΦΙΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ «ΝΗΣΕΛΙΑ». ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ / (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 78/2005 Δ.Σ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ). ΑΝΕΜΩΤΙΑ : 3 ΘΕΣΕΙΣ ( ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ). ΑΓΡΑ: 2 ΘΕΣΕΙΣ ( ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΦΟΥΡΝΟΥ ). ΚΕΡΑΜΙ: 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ( ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΈΩΣ ΤΑΒΕΡΝΑ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ). ΦΙΛΙΑ: 2 ΘΕΣΕΙΣ ( ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΛΕΑΝΔΡΟΥ ). ΠΑΡΑΚΟΙΛΑ: 2 ΘΕΣΕΙΣ ( ΘΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑ & ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ ). ΑΡΙΣΒΗ: 8 ΘΕΣΕΙΣ ( ΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΣΑΡΑ, ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ, ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΒΗΣ,

5 ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΜΑΛΛΗ, ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΑΣΣΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΣΥΝΕΡΓΕΊΟΥ ΓΙΔΑΡΗ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟΥ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ). ΔΑΦΙΑ: 1 ΘΕΣΗ ( ΠΛΑΤΕΙΑ ). ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ : 2 ΘΕΣΕΙΣ ( ΤΖΑΜΙ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ). ΚΑΛΛΟΝΗ: 3 ΘΕΣΕΙΣ ( ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ & ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 200 ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ). ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ / ( ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. 30/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ). ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: 3 ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΝΟΔΙΟ & 3 ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΣΙΜΟ. ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΑΛΒΑ: 3 ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΝΟΔΙΟ & 3 ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΣΙΜΟ. ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΚΟΣ: 3 ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΝΟΔΙΟ & 3 ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΣΙΜΟ. ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ: 3 ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΝΟΔΙΟ & 3 ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΣΙΜΟ. ΠΩΛΗΣΗ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ: 3 ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΝΟΔΙΟ & 3 ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΣΙΜΟ. ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ( ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ): 3 ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΣΙΜΟ & 3 ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΝΟΔΙΟ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΡ. 37/2012. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΥΛΩΝΙΑ ( ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΦΡΟΥΡΙΟ & ΕΦΤΑΛΟΥ ), ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ( ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΣΤΥΨΙΑΝΟΥ) ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΑΘΜΕΥΟΥΝ ΟΙ ΠΛΑΝΟΔΙΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΩΡΕΣ. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΟΙ ΠΛΑΝΟΔΙΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΩΝ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΒΑΣΕΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ. ΕΡΕΣΟΣ: 4 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ. ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΟΥ: 4 ΘΕΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ( 1 ΘΕΣΗ ΨΑΡΟΠΟΤΑΜΟΣ, 1 ΘΕΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, 1 ΘΕΣΗ ΑΦΕΝΤΕΛΙ, 1 ΘΕΣΗ ΑΦΕΝΤΕΛΙ ΤΣΟΤΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ). ΑΝΤΙΣΑ: 1 ΘΕΣΗ ΓΑΒΑΘΑ ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ, 1 ΘΕΣΗ ΧΑΡΓΙΛΥ - ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ. (ΣΧΕΤ. ΑΡ. ΠΡΩΤ / )

6 ΣΙΓΡΙ: 1 ΘΕΣΗ ΠΛΑΖ ΣΙΓΡΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ, 1 ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΓΡΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ. ΜΕΣΟΤΟΠΟΣ: 1 ΘΕΣΗ ΠΟΔΑΡΑΣ - ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ, 1 ΘΕΣΗ ΧΡΟΥΣΟΣ ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ, 1 ΘΕΣΗ ΤΑΒΑΡΙ - ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: ΠΡΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΑ ΟΡΙΣΘΟΥΝ ΙΣΑΡΙΘΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥΣ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: 2 ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΠΟΤΕ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΜΑΣ: 6 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, 6 ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΚΑΙ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 3 ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ( ΒΑΣΕΙ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ) ΣΤΟ ΧΕΡΣΑΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ, ΕΦ ΟΣΟΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: 2 ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

7 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ: 2 ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Β, 10 ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α - ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΒΡΙΣΑ: 10 ΑΔΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Β, 10 ΑΔΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Α. ΛΙΣΒΟΡΙ: 2 ΑΔΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Β, 10 ΑΔΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Α. ΒΑΣΙΛΙΚΑ: 2 ΑΔΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Β, 10 ΑΔΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Α. ΣΤΑΥΡΟΣ: 2 ΑΔΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ / ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: ΜΕΣΑΓΡΟ: 2 ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. ΣΚΟΠΕΛΟ: 3 ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ: 3 ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. ΠΑΠΑΔΟΥ: 3 ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. ΠΛΑΚΑΔΟΥ: 2 ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ: 3 ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Ακολούθησε ψηφοφορία, στην οποία με την πρόταση του Προέδρου κ.βατού Ιωάννη, τάχθηκαν όλα τα παρόντα μέλη και ονομαστικά οι κ.κ. 1) Πάλλης Γεώργιος, 2) Λεμονός Γεώργιος, 3) Κύτελης Ευστράτιος, 4) Παρασκευαϊδης Παναγιώτης και 5) Σουπιάδου Βαμβουρέλλη Αθηνά Ο Πρόεδρος Βατός Ιωάννης Τα μέλη 1. Πάλλης Γεώργιος 2. Κύτελης Ευστράτιος 3. Λεμονός Γεώργιος 4. Παρασκευαϊδης Παναγιώτης 5. Σουπιάδου Βαμβουρέλλη Αθηνά Ακριβές Απόσπασμα Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λέσβου ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΟΣ

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡIBΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μυτιλήνη Α.Π.: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΛ: FAX: Προς : Δ/ΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Εκθέσεων Δήμου Λέσβου ΘΕΜΑ: Αποστολή της με αριθμό 142 / 2012 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου που αφορά «γνωμοδότηση για τον ανώτατο αριθμό αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου ανά κατηγορία και τύπο για το έτος 2013». ΣΧΕΤ.: Σας αποστέλλουμε την με αριθμ. 142 / 2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΟΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΑΝΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 23 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΛΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος.

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 72/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πόρος 4 Ιουλίου 2014. Αρ. Πρωτ: - 4467 -- ΑΔΑ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 077/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 70/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 6024/31-3-2015

Αρ. Απόφασης: 70/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 6024/31-3-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 175/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 175/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 175/214 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 6/12-6-214 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ενημέρωση λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ:

«ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ.25/2014 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» Αριθμ. Απόφ. 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ: «Καθορισμός όρων δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 12/2/2008 11:17 πμ

1 of 13 12/2/2008 11:17 πμ 1 of 13 12/2/2008 1117 πμ Εκτύπωση Αποθήκευση ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (intracom IT servises) Ν 2971/2001 Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 6 ΦΕΚ Α` 285/19.12.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. 6/8-12-2010

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. 6/8-12-2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. 6/8-12-2010 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 8 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κεντρικής (Τ. Οικονομίδη και Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ: (9) θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου... 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: (20) θέσεις διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή: ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α. (Δ.Α.Α. Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Κ. 32004 Τηλ.: 2267031630 & 2267031262 Fax : 2267029170 Αράχωβα, 29 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η Ημέρα Πέμπτη 25.6.2015 ώρα 14.00 Αρ. Πρωτ.: 224853/30-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ της πράξης με αριθμό 683 που αφορά έγκριση της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα