ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο αρ. 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Εισαγωγή 3 1. Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία των μετόχων Η Εταιρεία μας 1.2. Υπηρεσίες Δραστηριότητες 1.3. Μέτοχοι της Εταιρείας 2. Πληροφορίες για τις νομικές και διαρθρωτικές σχέσεις του δικτύου στο οποίο ανήκει το ελεγκτικό γραφείο 3. Δομή και διακυβέρνηση της Εταιρείας Ανώτατα Όργανα της Εταιρείας Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων Το Διοικητικό Συμβούλιο Οργανόγραμμα της Εταιρείας Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας Ενδοεταιρικές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας 4.2. Επαγγελματική δεοντολογία και ανεξαρτησία 4.3. Ανθρώπινο Δυναμικό 4.4. Διαδικασία διασφάλισης ποιότητας κατά το στάδιο της ανάθεσης του ελέγχου 4.5. Διαδικασία διασφάλισης ποιότητας κατά το στάδιο της διενέργειας του ελέγχου 4.6. Επισκόπηση Αξιολόγηση των διενεργηθέντων ελέγχων 4.7. Τεκμηρίωση των στοιχείων του διενεργηθέντος ελέγχου 4.8. Παρακολούθηση του συστήματος Ποιοτικού Eλέγχου Ποιοτικός έλεγχος, κατά τα οριζόμενα στο αρ. 27 του Ν. 3693/ Οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος Πολιτικές και διαδικασίες για την τήρηση της ανεξαρτησίας και της 29 ακεραιότητας 8. Συνεχής εκπαίδευση επιμόρφωση Χρηματοοικονομικές πληροφορίες Τρόπος καθορισμού της αμοιβής των ελεγκτών και των μετόχων Δήλωση άρθρου 36 Ν. 3693/

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Ν. 3693/2008, με τον οποίο υπήρξε εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2006/43 ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετησίων και των ενοποιημένων λογαριασμών, απαιτεί από τις ελεγκτικές εταιρείες τη σύνταξη και τη δημοσίευση ετήσιας Έκθεσης Διαφάνειας, το περιεχόμενο της οποίας ορίζεται στο αρ. 36 του ως άνω νόμου. Στην παρούσα Έκθεση Διαφάνειας έχουν αποτυπωθεί πληροφορίες σχετικά με τη νομική μορφή και τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», τις διαρθρωτικές της σχέσεις με το δίκτυο στο οποίο ανήκει, τη δομή της διακυβέρνησης, τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που ακολουθεί, την παρακολούθηση θεμάτων εξασφάλισης ανεξαρτησίας κατά τη διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων, την πολιτική συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού της, συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες και τον τρόπο καθορισμού των αμοιβών των νομίμων ελεγκτών και των μετόχων της. 3

4 1. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (αρ εδ. Α Ν. 3693/2008) 4

5 1.1. Η Εταιρεία μας Η εταιρεία με την επωνυμία «DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο, (στο εξής: η Εταιρεία) συστήθηκε το μήνα Ιανουάριο του έτους 2012, έλαβε επαγγελματική άδεια ελεγκτικού γραφείου το μήνα Μάρτιο του ίδιου έτους μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών κατόπιν εντολής του Υπουργού (Απόφαση υπ αριθμ /175/ ΦΕΚ 927 Β / ) και έχει αντικείμενο εργασιών την παροχή ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικούς χαρακτήρες. Η Εταιρεία έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και έχει λάβει Αριθμό Μητρώου Είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) με Αριθμό Μητρώου 163 και είναι εγγεγραμμένη στο Δημόσιο Μητρώο των Ελεγκτικών Εταιρειών της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) με Αριθμό Μητρώου 031. Έδρα της Εταιρείας έχει ορισθεί ο Δήμος Αμαρουσίου Νομού Αττικής και τα γραφεία της στεγάζονται σε κτίριο επί της οδού Λ. Κηφισίας 153 και Βασ. Σοφίας 4, Μαρούσι, ενώ δεν τηρεί υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό Υπηρεσίες Δραστηριότητες Η Εταιρεία μας δραστηριοποιείται επιχειρηματικά κυρίως στο πεδίο της διεξαγωγής οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων και εργασιών πραγματογνώμονος, της παροχής συμβουλών και υπηρεσιών επί φορολογικών θεμάτων και θεμάτων διοίκησης και μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων. Επίσης, η Εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες ελέγχου επί θεμάτων οικονομικού ενδιαφέροντος, υπηρεσίες γενικού διαχειριστικού ελέγχου σε άλλες επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή οργανισμούς μη υποκείμενους στον υποχρεωτικό έλεγχο, καθώς και υπηρεσίες λογιστικής οργάνωσης επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων ή οργανισμών του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. 5

6 Η Εταιρεία ασκεί εν γένει κάθε υπηρεσία και δραστηριότητα, η οποία δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Κατά την παροχή των υπηρεσιών της, η Εταιρεία αξιοποιεί στο έπακρο τις εξειδικευμένες φορολογικές γνώσεις και δεξιότητες του προσωπικού και των εμπειρότατων στελεχών της. Δικαίωμα υπογραφής Εκθέσεων Ελέγχου, κατά την διάρκεια της χρήσεως 2014,είχαν οι παρακάτω ορκωτοί ελεγκτές λογιστές: Σπυρίδων Γκρούιτς Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Νικόλαος Τσιμπούκας Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Απόστολος Σπούτης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Μαρία Ντάλλα Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Ευτυχία Λουπασάκη Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Ιωάννης Σκιαδόπουλος Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

7 1.3. Μέτοχοι της Εταιρείας Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, είχει ορισθεί σε ,00 ευρώ, καταβλητέο ολοσχερώς και κατανεμημένο σε μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης, εκ των οποίων μετοχές είναι κοινές και είναι προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου. Αναλυτικά, η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας είχε ως εξής: Α/Α ΜΕΤΟΧΟΙ 1. Γκρούιτς Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε 1225, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 2793) 2. Παπαδημητρίου Δημήτριος του Δημοσθένη 3. Δημοσθένης Παπαδημητρίου του Δημητρίου 4. Μαριάννα Παπαδημητρίου του Δημητρίου 5. Μαρία Ντάλλα του Οδυσσέα, (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1587, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 2317) 7

8 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (αρ εδ. Β Ν. 3693/2008) 8

9 Η Εταιρεία είναι Μέλος της διεθνούς κοινοπραξίας DFK International και έχει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη συμφωνία προσχώρησής της σε αυτήν. Ειδικότερα, η DFK International έχει τη μορφή νομικού προσώπου περιορισμένης ευθύνης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είναι οργανωμένη κατά το Ολλανδικό δίκαιο, εδρεύει στο Λονδίνο και έχει ιδρυθεί ως διεθνής κοινοπραξία προκειμένου να φέρει σε επαφή μεγάλες εταιρείες ορκωτών ελεγκτών λογιστών από όλο τον κόσμο για μια συνεχή διεθνή συνεργασία με τους ακόλουθους στόχους: 1. Να ενισχύει τις Εταιρείες Μέλη στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πελάτες τους ανά τον κόσμο. 2. Να εξοπλίσει τις Εταιρείες Μέλη προκειμένου να προσελκύσουν νέους πελάτες, οι οποίοι μπορούν να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά μόνο από μια εταιρεία, η οποία προσφέρει διεθνώς και εθνικά ελεγχόμενη εξειδίκευση. 3. Να παρέχει τη δυνατότητα στις Εταιρείες Μέλη να διευρύνουν το πεδίο δράσης τους σε χώρες, στις οποίες νέα νομοθεσία ή άλλοι παράγοντες καθιστούν πιθανή την επικερδή παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών. 4. Να παρέχει στις Εταιρείες Μέλη την ευχέρεια να μοιραστούν την τεχνογνωσία, την εμπειρία της διοίκησης, προτάσεις ανάπτυξης και προγράμματα επιμόρφωσης του προσωπικού, ώστε να βελτιωθεί αυτοτελώς η ποιότητα των υπηρεσιών της Εταιρείας Μέλους. 5. Να υιοθετεί διεθνή πρότυπα και μεθόδους εργασίας στις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου. 6. Να προάγει τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των Εταιρειών Μελών. Η Εταιρεία υιοθέτησε όλους τους ανωτέρω σκοπούς της DFK International υπογράφοντας σχετική συμφωνία συνεργασίας αναλαμβάνοντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν, αποκτώντας με τον τρόπο αυτό την ιδιότητα της Εταιρείας Μέλους από την 15 η Ιουνίου

10 Την 1 η Σεπτεμβρίου 2013, η Εταιρεία δια της υπογραφής νέου συμφωνητικού προσχώρησης έγινε πλήρες μέλος της κοινοπραξίας DFK International και απέκτησε το δικαίωμα να ενσωματώσει το πρόθεμα «DFK» στην επωνυμία της. Δυνάμει της ανωτέρω συμφωνίας ελήφθη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας την 13 η Σεπτεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του αρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και την αλλαγή της έως τότε επωνυμίας της «PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» σε «DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και του έως τότε διακριτικού τίτλου της «PD AUDIT Α.Ε.» σε. Σημειώνεται ότι για την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας έχει ληφθεί σχετική προέγκριση από το ΕΒΕΑ και αναμένεται η έγκριση της καταχώρησης στο ΓΕΜΗ. Σημειώνεται επίσης ότι, μέλος της κοινοπραξίας DFK International, είναι και η ανώνυμη εταιρεία, «GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε.» ( εφεξής «GLOBAL»), η οποία ιδρύθηκε σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και παρέχει λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. 10

11 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (αρ εδ. Γ Ν. 3693/2008) 11

12 3.1. Ανώτατα Όργανα της Εταιρείας Τα όργανα Διοίκησης της Εταιρείας είναι: Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων Το Διοικητικό Συμβούλιο 3.2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων Σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την Εταιρεία και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι αυτές που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα τυχόν ειδικότερα αναφερόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Κατ εξαίρεση και υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Καταστατικό της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί συγκεκριμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Αναφορικά με τις απαιτούμενες απαρτίες και πλειοψηφίες, τη νόμιμη συνεδρίαση και την έγκυρη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για λοιπά θέματα ισχύουν τα τυχόν ειδικότερα αναφερόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας και τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις Το Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2014, έχει συγκροτηθεί ως ακολούθως: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Σπυρίδων Γκρούϊτς του Κωνσταντίνου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Έλληνας υπήκοος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος: Νικόλαος Τσιμπούκας του Χρήστου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Έλληνας υπήκοος, 12

13 Μέλος Δ.Σ: Δημοσθένης Παπαδημητρίου του Δημητρίου, Δικηγόρος, Έλληνας υπήκοος, Μέλος Δ.Σ.: Απόστολος Σπούτης του Θεοφάνη, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Έλληνας υπήκοος. Μέλος ΔΣ : Μαρία Ντάλλα του Οδυσσέα, Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια, Ελληνίδα υπήκοος. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 15 του Καταστατικού έχει ανατεθεί από κοινού: α) στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Σπυρίδωνα Γκρούϊτς του Κωνσταντίνου καθώς και β) στον κ. Δημήτριο Παπαδημητρίου του Δημοσθένη, οι οποίοι δεσμεύουν την Εταιρεία ενεργώντας από κοινού με την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας για όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και Δημόσιας Αρχής. Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι σύμφωνα με το από 25 Ιουλίου 2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορίστηκε αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ο κος Νικόλαος Τσιμπούκας ο οποίος αναπληρώνει τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κο Σπυρίδωνα Γκρούιτς σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. Ειδικότερα, στο Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπονται τα ακόλουθα: Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τουλάχιστον τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους, οι οποίοι μπορεί να είναι μέτοχοι της Εταιρείας ή μη. 2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 3. Σε κάθε περίπτωση η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί επαγγελματική άδεια νόμιμου ελεγκτή ή/και ελεγκτικά γραφεία στα οποία έχει χορηγηθεί επαγγελματική άδεια σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 13

14 4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία (6ετία). 5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα. Εξουσία Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Κάθε έγγραφο, με το οποίο η Εταιρεία αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις, για να είναι δεσμευτικό πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από πρόσωπο ή πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, όπως κάθε φορά θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία, ή ομόφωνη απόφαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά την Εταιρεία ή τις εταιρικές υποθέσεις και καθίσταται αδύνατη η λήψη αποφάσεως στο όργανο αυτό, το θέμα θα παραπέμπεται στη Γενική Συνέλευση. 14

15 3.4. Οργανόγραμμα της Εταιρείας Η άσκηση των επιμέρους αρμοδιοτήτων, που άπτονται της άσκησης των ελεγκτικών εργασιών και της λειτουργίας του ελεγκτικού γραφείου, έχει κατανεμηθεί στα στελέχη της Εταιρείας ισομερώς, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθή και παραγωγική οργανική διάρθρωση της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία, διαρθρώνεται οργανικά ως ακολούθως: Ηθική, Ανεξαρτησία και Διαχείριση Κινδύνου: Γκρούιτς Σπυρίδων, Παπαδημητρίου Δημοσθένης Ποιοτικός Έλεγχος: Νικόλαος Τσιμπούκας Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα: Νικόλαος Τσιμπούκας Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα: Απόστολος Σπούτης Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης: Μαρία Ντάλλα 15

16 4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (αρ εδ. Δ Ν. 3693/2008) 16

17 Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει καθιερώσει ένα σύστημα ελέγχου ποιότητας σχεδιασμένο κατά τρόπο ώστε να παρέχει ασφάλεια και βεβαιότητα στους πελάτες της για τη συμμόρφωσή της με τα επαγγελματικά πρότυπα και τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις βασιζόμενη ιδίως: α) Στο Διεθνές Πρότυπο για τη διασφάλιση της ποιότητας, «INTERNATIONAL STANDARD ON QUALITY CONTROL 1» (ISQC 1), το οποίο αφορά τον ποιοτικό έλεγχο των εταιρειών που διενεργούν ελέγχους, επισκοπήσεις και λοιπές ελεγκτικές εργασίες οικονομικών στοιχείων. β) Στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 220 «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ», το οποίο αφορά τον ποιοτικό έλεγχο των διενεργούμενων εργασιών ελέγχου οικονομικών στοιχείων και γ) Στον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS (IFAC) Code of Ethics for Professional Accountants. Ειδικότερα, οι διαδικασίες που ακολουθούνται από την Εταιρεία για την επίτευξη του στόχου της διασφάλισης της Ποιότητας του Ελεγκτικού Έργου διαρθρώνονται ως εξής: 4.1. ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Το όργανο της Εταιρείας, το οποίο παρακολουθεί και εποπτεύει τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας εντός της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο κ. Νικόλαος Τσιμπούκας έχει ορισθεί ως υπεύθυνος για την τήρηση των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας. Η Διοίκηση της Εταιρείας για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου διασφάλισης της ποιότητας ακολουθεί τις εξής διαδικασίες: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η Εταιρεία μεριμνά για την ανελλιπή ενημέρωση του προσωπικού της, τόσο κατά την έναρξη της ενασχόλησής του με το ελεγκτικό έργο όσο και καθ όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής αυτού, ακολουθώντας διαδικασίες εκπαίδευσης, των οποίων αναλυτική παρουσίαση παρατίθεται κατωτέρω στο κεφάλαιο 8 της παρούσας Έκθεσης. 17

18 ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Διοίκηση της Εταιρείας επιχειρεί αφενός με τις κατάλληλες οδηγίες και πρακτικές να καλύψει τις απαιτήσεις του «ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISQC 1)» σε όλους τους τομείς που αναφέρονται σε αυτό και ειδικότερα σε σχέση με τους ακόλουθους τομείς: Ευθύνες Καθοδήγησης για ποιότητα μέσα στην Εταιρεία Δεοντολογικές Απαιτήσεις Αποδοχή και Διατήρηση Σχέσεων με τους Πελάτες και ορισμένων αναθέσεων Ανθρώπινο Δυναμικό Διεκπεραίωση Ανάθεσης Παρακολούθηση Αφετέρου, έχει καθιερώσει αρχές και διαδικασίες που απαιτούν κατάλληλη τεκμηρίωση στην παροχή αποδείξεων της λειτουργίας κάθε στοιχείου του συστήματος ποιοτικού ελέγχου, που ακολουθεί. Η τεκμηρίωση γίνεται με ερωτηματολόγια και έντυπα, τα οποία συμπληρώνονται από το προσωπικό και τους υπεύθυνους της Εταιρείας ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Η Εταιρεία φροντίζει τα κάτωθι: α. Γνωστοποιεί τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας στο προσωπικό και σε όσα πρόσωπα υπόκειται σε αυτές. β. Παρέχει τις απαιτούμενες διαβεβαιώσεις σε ετήσια τουλάχιστον βάση για την τήρηση των διαδικασιών ανεξαρτησίας εκ μέρους του συνόλου του προσωπικού. Συγκεκριμένα, υπάρχει σχετικό έντυπο αναγγελίας «ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ» το οποίο συμπληρώνεται από το προσωπικό, σε ετήσια βάση. Σε περιπτώσεις ανάληψης σημαντικών ελεγκτικών έργων (εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή εταιρείες μεγάλου μεγέθους), ζητείται γραπτή διαβεβαίωση από κάθε Ελεγκτή πριν την έναρξη του Ελεγκτικού Έργου στο οποίο αυτός έχει επιλεγεί να συμμετάσχει. 18

19 γ. Εξακριβώνει τυχόν περιπτώσεις και σχέσεις που δημιουργούν απειλές στην ανεξαρτησία και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την απάλειψη τέτοιων απειλών ή την μείωση αυτών σε ένα αποδεκτό επίπεδο. Εάν δε κριθεί απαραίτητο μπορεί να αποφασισθεί η αποχώρηση από την ανάθεση. Για τους σκοπούς αυτούς έχει συνταχθεί ειδικό «ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ», το οποίο συμπληρώνεται από το προσωπικό σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιου γεγονότος ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Η Εταιρεία, προκειμένου να εξασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών που συνάδουν με το εσωτερικό σύστημα ελέγχου ποιότητας που ακολουθεί, φροντίζει για την πρόσληψη απολύτως καταρτισμένων και εξειδικευμένων εργαζομένων, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο νομίμως αναγνωρισμένο τίτλο εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, κατά προτίμηση κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής ή Ελεγκτικής. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες) και λευκό Ποινικό Μητρώο. Πολύ καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας κατά προτίμηση της Αγγλικής. Πολύ καλή γνώση στον χειρισμό προγραμμάτων Η/Υ. Μετά τη διαπίστωση της ύπαρξης των ανωτέρω τυπικών προσόντων ο υποψήφιος εργαζόμενος εξετάζεται σε προφορική συνέντευξη, κατά την οποία αξιολογούνται οι επιστημονικές ικανότητες και δεξιότητές του, αλλά και η προσωπικότητά του. Ο κάθε τελικώς επιλεγείς εργαζόμενος υποβάλλεται κατά την πρόσληψή του και καθ όλη τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων του σε διαρκή επιμόρφωση. Επίσης, τα μέλη της Εταιρείας αξιολογούνται (ποιότητα εργασίας, απόδοση, συμπεριφορά κ.λ.π.) σε ετήσια βάση με την συμπλήρωση σχετικού εντύπου «ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ». 19

20 4.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Η Εταιρεία φροντίζει να διασφαλίζει έγκαιρα την τήρηση των διαδικασιών διασφάλισης της ανεξαρτησίας κατά την παροχή των υπηρεσιών της. Για τον λόγο αυτό η Εταιρεία, ήδη πριν ο πελάτης αναθέσει το ελεγκτικό έργο στους ελεγκτές, αποστέλλει εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ. στα γραφεία της υποψήφιας για έλεγχο οικονομικής μονάδας προκειμένου να αξιολογήσει τη δυνατότητα διαφύλαξης της ανεξαρτησίας της σε περίπτωση ανάληψης των καθηκόντων του ελεγκτή. Ειδικότερα, η Εταιρεία φροντίζει κατά την αναγνωριστική επίσκεψή της να αξιολογεί τις πιθανότητες να αντιμετωπίσει άμεσο ελεγκτικό κίνδυνο κατά τη διενέργεια του ελέγχου. Επίσης, εξετάζει την ακεραιότητα της διοίκησης της υποψήφιας για έλεγχο οικονομικής μονάδας και επιχειρεί να διασφαλίσει ότι κατά τη διενέργεια του ελέγχου δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε απειλή κατά της ανεξαρτησίας αυτής και του ελεγκτή. Για το σκοπό αυτό ελέγχει κυρίως την ταυτότητα και το επιχειρηματικό κύρος των ιδιοκτητών του υποψήφιου πελάτη, τις επιχειρηματικές πρακτικές που ακολουθεί, το ενδεχόμενο να εμπλέκεται σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες ή εγκληματικές δραστηριότητες και την ταυτότητα τυχόν συνδεδεμένων εταιρειών. Ακόμα, τα εξουσιοδοτημένα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ζητούν και λαμβάνουν γνώση των οικονομικών καταστάσεων των δύο προηγούμενων ετών και των τυχόν δυσμενών στοιχείων του υποψήφιου πελάτη. Τέλος, εφόσον ο υποψήφιος πελάτης ελεγχόταν στο παρελθόν από προηγούμενο ελεγκτή η Εταιρεία ζητά να παραθέσει εγγράφως τις απόψεις του για οποιαδήποτε τυχόν διαφωνία προέκυψε κατά τη διενέργεια του ελέγχου καθώς και εάν υπάρχουν επαγγελματικοί λόγοι για τους οποίους δεν θα πρέπει να αποδεχθούμε τον έλεγχο. 20

21 4.5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Εταιρεία κατανέμει το ελεγκτικό έργο, που της έχει ανατεθεί, βάσει κριτηρίων που άπτονται της προτίμησης της ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας, της εξειδίκευσης συγκεκριμένου ελεγκτή στο αντικείμενο του κύκλου εργασιών του ελεγχόμενου πελάτη ή της διενέργειας προηγούμενου ελέγχου, κατά τον οποίο ανέκυψαν παρεμφερή ζητήματα, αφού βεβαίως προηγουμένως αποκλείσει το ενδεχόμενο ύπαρξης ασυμβιβάστου στο πρόσωπο του ελεγκτή. Της ενάρξεως του ελέγχου προηγείται πάντοτε κατάστρωση σχεδίου και κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας από τον επικεφαλής ελεγκτή. Επίσης, καταρτίζεται πρόγραμμα εργασιών για κάθε ελεγχόμενη επιχείρηση, ώστε να υφίσταται σαφής προγραμματισμός, να τίθενται υλοποιήσιμοι στόχοι και ορισμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών. Ο επικεφαλής της ελεγκτικής ομάδας οφείλει να ελέγχει και να διασφαλίζει πάντοτε ότι ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τα επαγγελματικά και κανονιστικά πρότυπα, ότι η εργασία είναι αρκούντως τεκμηριωμένη, να συνδράμει στο ελεγκτικό έργο και να ενημερώνει εφόσον κρίνει σκόπιμο αμέσως στο Δ.Σ. της Εταιρείας για οποιοδήποτε ανακύψαν κατά τον έλεγχο ζήτημα. Επίσης, ο επικεφαλής του έργου οφείλει να συντονίζει την ομάδα ελέγχου και να ενθαρρύνει την ομάδα για την παροχή υπηρεσιών άριστης ποιότητας. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα επίσης προβαίνει σε ανακεφαλαιωτικές συναντήσεις με την ελεγκτική ομάδα, προκειμένου να συζητούνται διεξοδικά τα θέματα που προκύπτουν και να υποβάλλονται σχόλια, παρατηρήσεις και υποδείξεις για τη συνέχιση των εργασιών. Τέλος, βάσει των πορισμάτων του ελέγχου ο επικεφαλής της ομάδας συντάσσει την Έκθεση Ελέγχου και ενημερώνει σχετικά τη Διοίκηση της ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας. 21

22 4.6. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Κατά τη διενέργεια συγκεκριμένων ελεγκτικών εργασιών γίνεται επισκόπηση (αξιολόγηση) των δικλείδων της ποιότητας της διενεργηθείσας ελεγκτικής εργασίας και από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, πέραν αυτού που διενεργεί τον έλεγχο. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται ακόμα περισσότερο το σύστημα ποιότητας του ελέγχου. Η επισκόπηση γίνεται για όλες τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο Εταιρείες. Κατά την επιλογή του δείγματος εξετάζεται αν η συγκεκριμένη ελεγκτική εργασία διενεργείται για πρώτη φορά από την Εταιρεία και αν συντρέχουν τυχόν ειδικές συνθήκες κατά τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου ελέγχου. Ο ελεγκτής που επισκοπεί τις εργασίες του διενεργηθέντος ελέγχου εξετάζει ενδελεχώς αν υπήρξε ανεξαρτησία στην ελεγκτική ομάδα, αν έχει τηρηθεί το σύστημα διασφάλισης ποιότητας, τα συμπεράσματα της διαβούλευσης, τα τεκμήρια των συμπερασμάτων καθώς και κατά πόσο η Έκθεση είναι η ενδεδειγμένη. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις, ο διενεργών τον έλεγχο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής διενεργεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να επιλυθούν όλες οι υπάρχουσες ελλείψεις ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΝΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Εταιρεία τηρεί αρχείο με τους φακέλους που σχηματίσθηκαν για τις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν. Οι σχετικοί φάκελοι μπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ανάλογα με το είδος του συλλέγοντος υλικού. Κατά τη διάρκεια του 2013, η Εταιρεία προέβη στην αγορά και πρακτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου CCH. Η Εταιρεία μεριμνά για την εφαρμογή των κατάλληλων διαδικασιών για την φύλαξη των φακέλων εργασίας από τους ελέγχους που διενεργούνται. Η ολοκλήρωση των φακέλων δεν μπορεί να απέχει διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών από την έκδοση της Έκθεσης Ελέγχου. Κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση στην τεκμηρίωση των φακέλων πρέπει να φέρει την ημερομηνία της τροποποίησης και την έγκριση του επικεφαλής της ελεγκτικής ομάδας. 22

23 4.8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Το Δ.Σ. της Εταιρείας σε συνεργασία πάντοτε με το αρμόδιο προς τούτο όργανο της Εταιρείας, ήτοι τον Υπεύθυνο Ποιοτικού Ελέγχου, παρακολουθεί ενδελεχώς την τήρηση των απαιτήσεων του συστήματος ποιοτικού ελέγχου. Για το λόγο αυτό τα δύο όργανα βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία και αλληλοενημερώνονται για την πρόοδο του ποιοτικού ελέγχου ή για τα πορίσματα αυτού. Το Δ.Σ. αξιολογεί και σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ποιοτικού Ελέγχου υποβάλλει τυχόν παρατηρήσεις ή υποδείξεις της στον διενεργούντα τον έλεγχο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 23

24 5. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ αρ. 27 ΤΟΥ Ν. 3693/2008 (αρ εδ. Ε Ν. 3693/2008) 24

25 Η εποπτεία του συστήματος ποιοτικού ελέγχου των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων έχει ανατεθεί στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Η διοικητική μέριμνα για την εκτέλεση του ποιοτικού ελέγχου των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων έχει ανατεθεί στο όργανο της ΕΛΤΕ με το όνομα Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε.) Η Ε.Λ.Τ.Ε. εποπτεύει την ποιότητα των διενεργούμενων ελέγχων και της οργάνωση των ελεγκτικών γραφείων. Σύμφωνα με το Άρθρο 39 «Ποιοτικός έλεγχος», του Ν. 3693/2008, ισχύουν τα εξής : «Ο ποιοτικός έλεγχος, που προβλέπεται από το Άρθρο 27, διενεργείται τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια για τους νόμιμους ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία και τις ελεγκτικές οντότητες τρίτων χωρών, που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος και τουλάχιστον κάθε έξι χρόνια, εφόσον τα παραπάνω πρόσωπα δεν διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος.» Η Εταιρεία ως νεοσύστατη δεν έχει ακόμα υποβληθεί σε ποιοτικό έλεγχο από την Ε.Λ.Τ.Ε. 25

26 6. ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (αρ εδ. ΣΤ Ν. 3693/2008) 26

27 Πελάτες Δημόσιου Ενδιαφέροντος είναι εταιρείες, που οι τίτλοι τους διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες και λοιπές εταιρείες βάσει ορισμένων κριτηρίων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την «ΟΔΗΓΙΑ 2006/43/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006», οντότητες δημοσίου συμφέροντος είναι οι οντότητες που διέπονται από το δίκαιο ενός κράτους μέλους των οποίων οι μεταβιβάσιμοι τίτλοι είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά οποιουδήποτε κράτους μέλους κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 14 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, πιστωτικά ιδρύματα κατά την έννοια του άρθρου 1 σημείο 1 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, σχετικά με την ανάληψη και άσκηση της δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων (1) και ασφαλιστικές επιχειρήσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να ορίζουν άλλες οντότητες ως οντότητες δημοσίου συμφέροντος, λ.χ. οντότητες που έχουν ουσιαστικό χαρακτήρα δημοσίου συμφέροντος λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων τους, του μεγέθους τους ή του αριθμού του προσωπικού τους». Επίσης, σύμφωνα με το Ν. 3693/2008, «Με Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. μπορούν να ορισθούν και άλλες οντότητες ως οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, με γνώμονα τη φύση των δραστηριοτήτων τους, το μέγεθός τους, τον αριθμό των απασχολουμένων σε αυτές και άλλα παρεμφερή κριτήρια.». 27

28 Κατά τη χρήση 2014, η Εταιρεία παρείχε υπηρεσίες υποχρεωτικού ελέγχου στις παρακάτω οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος: Υπηρεσίες Υποχρεωτικού ελέγχου ETEM Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28

29 7. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (αρ εδ. Ζ Ν. 3693/2008) 29

30 Η Εταιρεία ζητά από τα πρόσωπα, που συμμετέχουν στη διενέργεια των ελέγχων έγγραφη δήλωση σε ετήσια βάση περί μη ύπαρξης χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος στον εκάστοτε ανατιθέμενο έλεγχο και περί μη ύπαρξης συγγενικών ή στενών σχέσεων με τα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη του Δ.Σ. της ελεγχόμενης επιχείρησης, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι απολαμβάνουν ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας. Η Εταιρεία ακολουθεί την κατωτέρω πολιτική, προκειμένου να εξασφαλίζει ασφαλιστικές δικλείδες τήρησης της ανεξαρτησίας. Συγκεκριμένα: 1. Κατά την πρόσληψη κάθε εργαζομένου παραδίδεται σε αυτόν αντίγραφο του «ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ IFAC». 2. Υπογράφονται ετησίως οι δηλώσεις ανεξαρτησίας από τους εταίρους και το ελεγκτικό προσωπικό της Εταιρείας με το έντυπο «ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ». 3. Κατά την αποδοχή νέου ελεγκτικού πελάτη εξετάζεται η ανεξαρτησία του ελεγκτικού προσωπικού. 4. Κατά την αποδοχή σημαντικού ελεγκτικού έργου (εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή εταιρείες μεγάλου μεγέθους) εξετάζεται η ανεξαρτησία για κάθε ελεγκτή με το σχετικό έντυπο «ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ». Με βάση αυτό σχηματίζει ο εταίρος ανάθεσης συμπέρασμα σχετικά με το αν η ομάδα ελέγχου είναι ανεξάρτητη από τον ελεγχόμενο πελάτη. Επίσης, ο εταίρος ανάθεσης παρέχει πληροφορίες για τα έργα που αναλαμβάνει περιλαμβανομένης και της περιγραφής του είδους της υπηρεσίας που παρέχει και η Εταιρεία αξιολογεί τις συνολικές επιπτώσεις, εφόσον υπάρχουν, στις απαιτήσεις περί ανεξαρτησίας. 5. Εξακριβώνονται και αξιολογούνται τυχόν περιπτώσεις και σχέσεις που δημιουργούν απειλές στην ανεξαρτησία και η λήψη μέτρων για την απάλειψη τέτοιων απειλών ή την μείωση αυτών σε ένα αποδεκτό επίπεδο με την εφαρμογή εξασφαλίσεων, ή αν κρίνεται σωστό, η αποχώρηση από την ανάθεση. Για το σκοπό αυτό υπάρχει σχετικό έντυπο «ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ», το οποίο συμπληρώνεται από το προσωπικό, σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιου γεγονότος. Στη συνέχεια αναγγέλλεται το γεγονός στον αρμόδιο ορκωτό ελεγκτή λογιστή και στον υπεύθυνο ανεξαρτησίας της Εταιρείας. 30

31 Επίσης, σε περιπτώσεις απειλής της ανεξαρτησίας συντάσσεται ειδική σχετική έκθεση από τους υπευθύνους Ανεξαρτησίας κκ. Γκρούιτς Σπυρίδωνα και Παπαδημητρίου Δημοσθένη. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 6. Ο κύριος εταίρος (Υπεύθυνος του Ελεγκτικού Έργου) εναλλάσσεται μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα, όπως ορίζεται στο αρ Β του Ν. 3693/2008, δηλαδή μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα συνεχή χρόνια και ο ορισμός του μπορεί να επαναληφθεί μετά την παρέλευση τριών συνεχών χρόνων. Ο Νόμιμος Ελεγκτής μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του με την ιδιότητά του αυτή για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε χρόνια και να επαναλάβει τα καθήκοντά του μετά την παρέλευση δύο συνεχών ετών. 7. Έχουν καθορισθεί τα όρια για παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών σε ελεγκτικούς πελάτες, ως εξής : i) Σε περίπτωση, που το ύψος της αμοιβής των συμπληρωματικών μη ελεγκτικών υπηρεσιών σε υφιστάμενους πελάτες στους οποίους παρέχονται ήδη ελεγκτικές υπηρεσίες, δεν υπερβαίνει το 3% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας, της προηγούμενης χρήσης και επίσης δεν υπερβαίνει το ύψος της αμοιβής για τις ελεγκτικές υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτούς, τότε η αξιολόγηση της τήρησης των κανόνων ανεξαρτησίας γίνεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή που θα αναλάβει το έργο. ii) Σε περίπτωση, που το ύψος της αμοιβής των συμπληρωματικών μη ελεγκτικών υπηρεσιών σε υφιστάμενους πελάτες στους οποίους παρέχονται ήδη ελεγκτικές υπηρεσίες, είτε υπερβαίνει το 3% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας, της προηγούμενης χρήσης είτε υπερβαίνει το ύψος της αμοιβής για τις ελεγκτικές υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτούς, τότε η αξιολόγηση της τήρησης των κανόνων ανεξαρτησίας γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 8. Γίνεται ενημέρωση του προσωπικού με αντικείμενο τις τρέχουσες εξελίξεις σε θέματα δεοντολογίας ή ξεπλύματος μαύρου χρήματος. 31

32 8. ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (αρ εδ. Η Ν. 3693/2008) 32

33 Η πολιτική της για τη συνεχή εκπαίδευση των στελεχών και του προσωπικού της έχει ως εξής: Εξωτερική εκπαίδευση: Tα νεοπροσλαμβανόμενα μέλη του ελεγκτικού προσωπικού, δηλαδή χωρίς προηγούμενη ελεγκτική εμπειρία, εγγράφονται για την επαγγελματική τους εκπαίδευση στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) ή σε άλλο ισότιμο Ινστιτούτο, όπου επιμορφώνονται σε όλα τα θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα που αφορούν το επάγγελμα. Περιοδική ενδοεταιρική εκπαίδευση (ενδοεταιρικά προγράμματα σεμιναρίων) Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και πληροφοριών (ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, λογιστικά φορολογικά περιοδικά) Ιδιαίτερη θέση στην Εταιρεία κατέχει η εκπαίδευση του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού. Για το λόγο αυτό κατά την ημερομηνία της πρόσληψης ή της αρχικής συνεργασίας παραδίδονται στο νέο συνεργάτη της Εταιρείας τα ακόλουθα έγγραφα: «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ (ΝΟΜΟΣ 3148/2003: Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και ΝΟΜΟΣ 3693/2008: Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων) «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ IFAC» «ISQC 1» 33

34 Κάθε νεοπροσλαμβανόμενος υπογράφει σχετική απόδειξη παραλαβής του ανωτέρω υλικού. Σε περίπτωση παράδοσης νεότερου ενημερωμένου υλικού το ίδιο έντυπο υπογράφεται από όλο το ελεγκτικό προσωπικό. Επίσης, το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό εντάσσεται σε ελεγκτική ομάδα της Εταιρείας και, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, καθοδηγείται από πιο έμπειρο προσωπικό της ιδίας ομάδας. Για το σκοπό αυτό οργανώνονται περιοδικές συναντήσεις, κατά τις οποίες: 1. Ενημερώνεται το προσωπικό για τις τρέχουσες εξελίξεις στο αντικείμενο των ελεγκτικών υπηρεσιών. 2. Ενθαρρύνεται το προσωπικό να ασχολείται με ατομικές αναπτυξιακές δραστηριότητες. 3. Ενημερώνεται το προσωπικό για τις προσδοκίες της Εταιρείας σχετικά με την απόδοση και τις δεοντολογικές αρχές. Επίσης, η Εταιρεία μεριμνά για την ενημέρωση του προσωπικού της σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, κυρίως με τη διοργάνωση σεμιναρίων ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο ή τρόπο. Ειδικότερα, η Εταιρεία διοργανώνει εσωτερικά εκπαιδευτικά σεμινάρια με σκοπό να επιμορφώσει το προσωπικό σχετικά με τρέχοντα θέματα και εξελίξεις στο αντικείμενο των ελεγκτικών εργασιών. 34

35 9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (αρ εδ. Θ Ν. 3693/2008) 35

36 Η ανάλυση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας για το έτος 2014 έχει ως εξής: Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ποσά σε ευρώ Ποσά σε ευρώ* 31/12/ /12/2013 Αμοιβές από υποχρεωτικούς ελέγχους , ,00 Αμοιβές από λοιπές ελεγκτικολογιστικής , ,82 φύσης εργασίες και από λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες ΣΥΝΟΛΟ , ,82 *Σημειώνεται ότι η χρήση 2013, που ήταν και η πρώτη εταιρική χρήση, ήταν υπερδωδεκάμηνη. 36

37 Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Η Εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 29 του Ν. 3693/2008, έχει ασφαλιστεί για επαγγελματική ευθύνη με βάση το ασφαλιστήριο συμβόλαιο /3 της εταιρείας ERGO Α.Ε. Τα κύρια σημεία του ασφαλιστηρίου αυτού είναι: ΟΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ) ,00 ανά ζημιογόνο γεγονός και ,00 για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης Από : 19 Νοεμβρίου 2014 ( Έναρξη) Έως : 19 Νοεμβρίου 2015 (Λήξη) Ελλάδα ( Δικαστήρια Αθηνών ) 37

38 10. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (αρ εδ. Ι Ν. 3693/2008) 38

39 Οι αμοιβές των νόμιμων ελεγκτών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανάλογα με τα προσόντα εμπειρία των νομίμων ελεγκτών βάσει των καθορισμένων στόχων που έχουν τεθεί. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν την ποιότητα της εργασίας, την εξυπηρέτηση των πελατών, την ανάπτυξη της πελατείας και εν γένει την καθοδήγηση του ελεγκτικού προσωπικού. Οι αμοιβές των νόμιμων ελεγκτών περιλαμβάνουν ένα σταθερό μηνιαίο ποσό και μία πρόσθετη παροχή συσχετιζόμενη με την απόδοση. Οι αμοιβές των μετόχων καθορίζονται από το Καταστατικό της Εταιρείας που ορίζει σχετικά: Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά: α) αφαιρείται η κατά το Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ τ. Α 173/1967) και γ) το υπόλοιπο διατίθεται στους μετόχους, οι οποίοι είναι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, ή/και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας ή άλλως όπως ορίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με απόφασή της. 39

40 11. ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 36 Ν. 3693/

41 ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ «Ως μέλη του αρμοδίου οργάνου, για την εξασφάλιση θεμάτων ανεξαρτησίας, κατόπιν σχετικού ελέγχου δηλώνουμε ότι, κατά το ημερολογιακό έτος 2014, η DFK PD AUDIT Α.Ε. εφάρμοσε επαρκώς τις οριζόμενες διαδικασίες, σχετικά με την παρακολούθηση των θεμάτων εξασφάλισης της ανεξαρτησίας των μελών της, κατά τη διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων, για το σύνολο των αναληφθεισών από αυτήν εργασιών.» Οι υπεύθυνοι Ανεξαρτησίας & Ηθικής Γκρούιτς Σπυρίδων Παπαδημητρίου Δημοσθένης 41

42 Η ανωτέρω Έκθεση Διαφάνειας είναι ακριβής και πλήρης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο αρ. 36 του Ν. 3693/2008. Αθήνα, Για την DFK PD AUDIT Α.Ε. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΚΡΟΥΪΤΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 42

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 Αθήνα, Μάρτιος 2012 Κωνσταντίνος Σιγάλας και Σια Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 1 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...2 2 Νομική μορφή και στοιχεία μετόχων... 3 3 Δίκτυο στο οποίο ανήκει η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012) Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο αρ. 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2013 e-mail: info@pdaudit.gr, www.pdaudit.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Εισαγωγή 3 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 )

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Περιεχόμενα Σελίδες Πρόλογος 3 Νομική μορφή της Εταιρείας και στοιχεία των Εταίρων 4 Εταιρική Διακυβέρνηση 7 Εσωτερικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008) ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ... 4 ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΕΔΡΑ... 4 ΣΚΟΠΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2015

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2015 Global expertise with local faces Έκθεση Διαφάνειας έτους 2015 Μάρτιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία της ECOVIS HELLAS AE... 4 2. Πληροφορίες για τις νομικές και διαθρωτικές σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Global expertise with local faces Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Μάρτιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία της ECOVIS HELLAS AE... 4 2. Πληροφορίες για τις νομικές και διαθρωτικές σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Q u a lity Au d it Se rvic e s. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Q u a lity Au d it Se rvic e s. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 8+ 8Q.A.S. Q u a lity Au d it Se rvic e s Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3693/2008 Q. A. S. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1862

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1862 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 Νόμιμος Ελεγκτής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ A.M.Ε.Λ.Τ.Ε. 1862 (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) Α. Νομική

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014. Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014. Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008 Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 3 2. Νομική μορφή και μέτοχοι 4 3. Πληροφορίες για το δίκτυο της

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 8

3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 8 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL... 5 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 15 ης Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Μαρούσι, Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Μάρτιος 2015 Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 123514501000, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170, Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 40, Α.Φ.Μ. 800455950,.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 81 & Χέϋδεν 8-10, 104 34 Αθήνα, Τηλεφωνικό κέντρο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 14 ης Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ.

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 14 ης Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 14 ης Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΓΕΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΓΕΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 11.05.2016 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Παιανία 27-06-2014 Α.Π.:590.- ΘΕΜΑ: "Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 281701000 Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας KRESTON PRIME AUDIT IKE

Έκθεση Διαφάνειας KRESTON PRIME AUDIT IKE Έκθεση Διαφάνειας 2014 KRESTON PRIME AUDIT IKE Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Α. Δομή και Ιδιοκτησία-Εταίροι 5 Β. Συνεργασία με το ανεξάρτητο μέλος της KRESTON INTERNATIONAL LTD Γ. Εταιρική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17ΗΣ IOYNIOY 2016

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17ΗΣ IOYNIOY 2016 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17ΗΣ IOYNIOY 2016 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 17.6.2016, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ " και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000408501000

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 7 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36)

(Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36) KRP AUDITORS A.E. ΑΜ ΣΟΕΛ 165 SOEL Reg. Number: 165 (Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36) Αναστάσεως 9, 16343, Αθήνα, Τηλέφωνο: +30 213 02 39 661,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ : Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα ΥΠΟΨΗ : ΑΦΟΡΑ : ΗΜ/ΝΙΑ : 06/05/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «Forthnet A.E.»

Διαβάστε περισσότερα

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ και το διακριτικό τίτλο INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (Πληροφοριακά στοιχεία έτους 2011) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο 3693/2008 (άρθρο 36)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (Πληροφοριακά στοιχεία έτους 2011) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο 3693/2008 (άρθρο 36) (Πληροφοριακά στοιχεία έτους 2011) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο 3693/2008 (άρθρο 36) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ... 4 1.1 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω:

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ TAKTIKH ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ» ΤΗΣ 30/6/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. CosmoCo Services Ltd 2. Έκθεση Διαφάνειας 2013

Πρόλογος. CosmoCo Services Ltd 2. Έκθεση Διαφάνειας 2013 Πρόλογος Παρουσιάζουμε την ετήσια Έκθεση Διαφάνειας της Cosmoco Services Ltd. Η έκθεση αυτή παραθέτει σημαντικές πληροφορίες και αναφορές σχετικά με την νομική μορφή και την εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δ.τ.: «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Αρ. ΓΕΜΗ: 122090707000 Πρώην Αρ.Μ.Α.Ε.: 28211/06/Β/93/8 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

METRON Auditing S.A. Έκθεση Διαφάνειας 2015

METRON Auditing S.A. Έκθεση Διαφάνειας 2015 METRON Auditing S.A. Έκθεση Διαφάνειας 2015 Αριθμός Μητρώου ΣΟΕΛ 158 - Αριθμός Μητρώου ΕΛΤΕ 027 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3693/2008 Μάρτιος 2016 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή:... 3 2. Πληροφορίες για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 15082945000) www.karelia.gr Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας και τις διατάξεις του κωδ.ν.2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 28/06/2013 Θέμα 1ο:

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 28/06/2013 Θέμα 1ο: Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 28/06/2013 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ''Ε. ΠΑΙΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών''. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8106/06/Β/86/47 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» 24.04.2014 Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠPOΣKΛHΣH TΩN METOXΩN THΣ ANΩNYMHΣ ETAIPΕIAΣ ME THN EΠΩNYMIA «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΣE ΕΚΤΑΚΤΗ ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH (AΡ.M.A.E. 23166/06/Β/90/01) (ΑΡ. ΓΕΜΗ 769101000)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Χειμάρρας 8Α, 151 25, Μαρούσι Τηλ. Κέντρο: 210 6302000 Κεντρικό Fax: 210 6302 510 www.helpe.gr Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα