ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 )"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των μετόχων Δίκτυο στο όποιο ανήκει ο νόμιμος ελεγκτής η το ελεγκτικό 6 γραφείο. 3. Εταιρική διακυβέρνηση 7 4. Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας Ποιοτικός έλεγχος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο του Νόμου 3693/ Οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος Δήλωση εξασφάλισης της ανεξαρτησίας Θέματα συνεχούς εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικές πληροφορίες Τρόπος καθορισμού της αμοιβής των ελεγκτών 15 και των μετόχων. Στοιχεία επικοινωνίας 16 2

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Νόμος 3693/2008, «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις», απαιτεί από τα ελεγκτικά γραφεία, εντός τριών μηνών από τη λήξη του ημερολογιακού έτους, να υποβάλλουν στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων ( Ε.Λ.Τ.Ε ) και να δημοσιοποιούν από το διαδικτυακό τους τόπο, ετήσια έκθεση διαφάνειας. Ειδικότερα, στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008, ορίζονται τα εξής : «'Άρθρο 36 - Έκθεση διαφάνειας 1. Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 13, 14 και 15 του παρόντος νόμου, έχουν υποχρέωση, εντός τριών μηνών από τη λήξη του ημερολογιακού έτους, να υποβάλλουν στην ΕΛΤΕ και να δημοσιοποιούν από το διαδικτυακό τους τόπο, ετήσια έκθεση διαφάνειας στην οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα παρακάτω πληροφοριακά στοιχεία: Α) Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία των πραγματικών μετόχων, εταίρων ή ιδιοκτητών, μέχρι τελικού φυσικού προσώπου. Β) Πλήρης και αναλυτική περιγραφή των νομικών και διαρθρωτικών σχέσεων του δικτύου στο οποίο τυχόν ανήκει ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο. Γ) Περιγραφή της δομής της εταιρικής διακυβέρνησης του ελεγκτικού γραφείου και πλήρη στοιχεία των προσώπων που διοικούν και είναι διαχειριστές του ελεγκτικού γραφείου. Δ) Πλήρη και αναλυτική περιγραφή του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας που ακολουθεί ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο και δήλωση του αρμόδιου προσώπου ή οργάνου για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος αυτού, για τον τρόπο ελέγχου της ορθής εφαρμογής του και τα συμπεράσματα από τον έλεγχο αυτόν. Ε) Ημερομηνία που έγινε ο τελευταίος ποιοτικός έλεγχος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 'Άρθρο 27 του παρόντος νόμου, καθώς και αναλυτική περιγραφή της φύσης και έκτασης και των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος ποιοτικού ελέγχου. ΣΤ) Κατάλογος και πλήρη στοιχεία των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος, καθώς και περιγραφή της φύσης και έκτασης των υποχρεωτικών ελέγχων, που διενεργήθηκαν σε κάθε οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος κατά το έτος στο οποίο αναφέρεται η έκθεση διαφάνειας. Ζ) Δήλωση του αρμόδιου προσώπου ή οργάνου για την παρακολούθηση θεμάτων εξασφάλισης της ανεξαρτησίας κατά τη διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων, για τις διαδικασίες που ακολουθούνται στον τομέα αυτόν, καθώς και δήλωσή του ότι διενεργήθηκε τέτοιος έλεγχος για όλες τις αναληφθείσες εργασίες. Η) Πλήρης και αναλυτική περιγραφή της πολιτικής που ακολουθείται σε θέματα συνεχούς εκπαίδευσης, κατά τα οριζόμενα στο 'Άρθρο 11 του παρόντος νόμου, καθώς και πλήρης αναφορά για το βαθμό εφαρμογής της πολιτικής αυτής. Θ) Χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπως ενδεικτικά, ο κύκλος εργασιών με ανάλυση των αμοιβών σε αμοιβές από υποχρεωτικούς ελέγχους, από λοιπές ελεγκτικολογιστικής φύσης εργασίες, από συμβουλευτικές υπηρεσίες φορολογικού χαρακτήρα, από παροχή λογιστικών υπηρεσιών και από παροχή λοιπών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ι) Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καθορισμού της αμοιβής των νόμιμων ελεγκτών και των μετόχων ή εταίρων ή ιδιοκτητών. 2. Η Έκθεση διαφάνειας υπογράφεται από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο ως ένδειξη της ακρίβειας και πληρότητας του περιεχομένου της. 3. Η Ε.Λ.Τ.Ε. έχει δικαίωμα ελέγχου της πληρότητας και ακρίβειας του περιεχομένου της έκθεσης διαφάνειας. Η μη υποβολή, η εκπρόθεσμη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς ή μη πλήρους έκθεσης διαφάνειας συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα.» 3

4 Η δημοσίευση της Έκθεσης αυτής είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 3693/2008. Με το Νόμο αυτό το Ελληνικό νομικό πλαίσιο που διέπει τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετησίων και ενδιαμέσων Οικονομικών Καταστάσεων εναρμονίσθηκε με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/43/ΕΚ. Η Έκθεση Διαφάνειας εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της " ΩΜΕΓΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ", στις 28 Μαρτίου Η παρούσα, είναι η 1η «ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ», που υποβάλλει και δημοσιοποιεί με ιδιαίτερη ευχαρίστηση, η εταιρεία " ΩΜΕΓΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ", και αφορά την περίοδο 23 Απριλίου 2013 ( ημερομηνία σύστασης της Εταιρείας ) έως 31 Δεκεμβρίου Τέλος με την παρούσα Έκθεση Διαφάνειας παρέχουμε πληροφορίες σε σχέση με τις δραστηριότητές μας, τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες που ακολουθούμε καθώς και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που απαιτούνται από τις διατάξεις του Νόμου 3693/2008. Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014 Φώτιος Λώλας του Δημητρίου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος 4

5 1. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. «ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΤΑΙΡΩΝ Η ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ, ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ». ΓΕΝΙΚΑ Η εταιρεία " ΩΜΕΓΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ " με διακριτικό τίτλο: «OMEGA AUDIT S.A.», ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2013, και δραστηριοποιείται στην παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις. Έχει αριθμό ΓΕΜΗ: , Α.Φ.Μ.: και έχει Αριθμό Μητρώου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων ( Ε.Λ.Τ.Ε ), 041 ( ΑΜ ΕΛΤΕ 041). ΕΔΡΑ Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Αιγάλεω, επί της οδού Πανόρμου Σημειώνεται ότι, η Εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. ΣΚΟΠΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών αλλά και η παροχή υπηρεσιών φορολογικών συμβουλών και συμβουλών σε επιχειρήσεις. Ειδικότερα, σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της είναι: α) Η διενέργεια ελέγχων, επισκοπήσεων και συναφών εργασιών επί των οικονομικών καταστάσεων και της οικονομικής διαχειρίσεως, των πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής, οι οποίοι προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία, να διενεργούνται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές / Νόμιμους Ελεγκτές. β) Η σε κάθε περίπτωση, υποκείμενη στην αποκλειστική αρμοδιότητα Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης ή διαχειριστικού ελέγχου, σε θέματα οικονομικής διαχειρίσεως οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κοινοπραξίας καθώς και ειδικών λογαριασμών ή ομάδων περιουσίας. γ) Η διενέργεια φορολογικών ελέγχων, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία, να διενεργούνται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές / Νόμιμους Ελεγκτές. δ) Η διενέργεια ελέγχων, επισκοπήσεων και συναφών εργασιών καθώς και η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης ή διαχειριστικού ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων ή συγκεκριμένων λογαριασμών, αντικειμένων ή θεμάτων σε οποιεσδήποτε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή οργανισμούς, μη υποκείμενους σε υποχρεωτικό έλεγχο. ε) Οποιασδήποτε φύσης και έκτασης ελεγκτική εργασία μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «υποχρεωτικός έλεγχος» με αποφάσεις της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), ή άλλου αρμοδίου οργάνου. στ) Η παροχή λογιστικών, φορολογικών και λοιπών επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, η διενέργεια μελέτης λογιστικών και επιχειρηματικών σχεδίων, η ανάπτυξη συστημάτων κοστολόγησης προγραμματισμού και ελέγχου και πάσης φύσεως χρηματοοικονομικών μελετών και η παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου. ζ) Η διενέργεια αναλογιστικών μελετών, αποτιμήσεων ή εκτιμήσεων καθώς και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για θέματα μετατροπών, εξαγορών ή συγχωνεύσεων καθώς και πωλήσεων εταιρειών, περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων καθώς και η) Η παροχή υπηρεσιών, οργάνωσης και παρακολούθησης συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. θ) Η άσκηση έργων εκκαθαριστή, μεσολαβητή, προσωρινού επιτρόπου και συνδίκου πτωχεύσεως. 5

6 ι) Η διενέργεια σεμιναρίων, εκδηλώσεων, παρουσιάσεων, και γενικότερα επιμόρφωσης με οποιοδήποτε τρόπο επί θεμάτων λογιστικής, ελεγκτικής, φορολογίας, εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων και αποτιμήσεων. ια) Η άσκηση παντός έργου, το οποίο δεν είναι ασυμβίβαστο προς το λειτούργημα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Νομίμου Ελεγκτή. ιβ) Η προαγωγή της Λογιστικής και Ελεγκτικής Επιστήμης με κάθε πρόσφορο μέσο ή τρόπο. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, γ) Να ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήματα οπουδήποτε και δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Σημειώνεται ότι, η Εταιρεία δεν έχει συνδεμένες με αυτήν εταιρείες είτε στην Ελλάδα, είτε στο Εξωτερικό. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής αποφάσεως για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων και ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΤΑΙΡΩΝ Η ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ, ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους και ανέρχονται σε τεμάχια, με ονομαστική αξία ένα ευρώ έκαστη. Μέτοχοι της Εταιρείας είναι οι κάτωθι : Α/Α Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Μ. ΕΛΤΕ 1 Φώτιος Λώλας Δημήτριος 55% Γεώργιος Ασημάκης Ιωάννης 45% Δεν είναι Νόμιμος Ελεγκτής 2. ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΕΙ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Η ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. Η εταιρεία, μέχρι στιγμής, δεν ανήκει σε κανένα δίκτυο ελεγκτικής εταιρείας εσωτερικού ή εξωτερικού. 6

7 3. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ». Διοίκηση της Εταιρείας Τα ανώτερα όργανα Διοίκησης, της Εταιρείας είναι: η Γενική Συνέλευση των Μετόχων το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι μέτοχοι της Εταιρείας και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και είναι επιφορτισμένα με τις διαχειριστικές, εκτελεστικές και εποπτικές λειτουργίες διοίκησης. Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διοικεί την Εταιρεία από 30/6/2013 έως σήμερα, και η θητεία του λήγει στις 30/6/2018, αποτελείται από τους : 1. Φώτιο Λώλα του Δημητρίου και της Δήμητρας Ορκωτός Ελεγκτή-Λογιστή, ( Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ). 2. Γεώργιο Ασημάκη του Ιωάννη και της Αικατερίνης, Οικονομολόγο, ( Μέλος ). 3. Θεόδωρο Δεληγιάννη του Δημητρίου της Ευδοξίας, Ορκωτός Ελεγκτή-Λογιστή ( Μέλος ). Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν είτε από κοινού είτε διαζευκτικά σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας οι Φώτιος Λώλας και Γεώργιος Ασημάκης. Αναλυτικότερα, οι διαδικασίες οργάνωσης και διοίκησης της Εταιρείας, περιγράφονται στον : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΩΜΕΓΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Σκοπός, του κανονισμού αυτού, είναι η αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας προβλέπει, τα κατωτέρω θέματα: A) ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ (ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ( «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΙ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ»). B) «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ» ( ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ISQC 1 ) ) ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίσης, η Εταιρεία εφαρμόζει κατά την αποδοχή και εκτέλεση των εργασιών της και τους εξής κανονισμούς και εγχειρίδια : «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ» 7

8 Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τις πολιτικές που εφαρμόζει η εταιρεία για να καλύψει τις ανάγκες ανεξαρτησίας τον κώδικα δεοντολογίας, ορκωτών ελεγκτών λογιστών. «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ( ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ) : «ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ( ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ / ΞΧ) ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ( ΧΤ )», ο οποίος περιγράφει αναλυτικά τις πολιτικές και τις διαδικασίες της Εταιρείας για τα θέματα του ν.3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» ( όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4174/2013) και καλύπτει τα θέματα που αναφέρεται ανωτέρω. Σύμφωνα, με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας έχουν συσταθεί και λειτουργούν οι εξής επιτροπές : Επιτροπή διασφάλισης ποιότητας Η Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου απαρτίζεται από τους : Φώτιο Λώλα και Θεόδωρο Δεληγιάννη και είναι επιφορτισμένη με τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής. Επιτροπή εξασφάλισης ανεξαρτησίας Η Επιτροπή εξασφάλισης ανεξαρτησίας, απαρτίζεται από τους : Φώτιο Λώλα και Θεόδωρο Δεληγιάννη και είναι επιφορτισμένη με τη παρακολούθηση των θεμάτων εξασφάλισης της ανεξαρτησίας κατά την διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων. Επίσης υπάρχει και : Υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης Η Εταιρεία με βάση την από 27/8/2013, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, έχει ορίσει ως «Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης», σε σχέση με την «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ», τον Φώτιο Λώλα. Ο εκάστοτε Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχει την ευθύνη γενικής παρακολούθησης της συμμόρφωσης της Εταιρίας με τις υποχρεώσεις της για την πρόληψη της χρησιμοποίησης της για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές απορρέουν από τον Ν.3691/2008. Επίσης στις 30/9/2013, υπεβλήθη προς την Ε.Λ.Τ.Ε «Κανονισμός της εγκεκριμένης Πολιτικής Πρόληψης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες (Ξέπλυμα Χρήματος/ ΞΧ) και Αποτροπής Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (ΧΤ) της εταιρείας «Ωμέγα Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», βάσει του Ν.3691/2008 και της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ 004/09». 4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. «ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Η ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Η ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΥΤΟΝ». ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η Διοίκηση της Εταιρείας έχοντας υπόψη, τις βασικές αρχές και τις βασικές διαδικασίες που προβλέπουν : 8

9 α) Το Διεθνές Πρότυπο για τη διασφάλιση της ποιότητας, «INTERNATIONAL STANDARD ON QUALITY CONTROL 1» ( ISQC 1), αφορά τον ποιοτικό έλεγχο των εταιρειών οι οποίες διενεργούν ελέγχους, επισκοπήσεις και λοιπές ελεγκτικές εργασίες οικονομικών στοιχείων. β) Το ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 220, «ΔΙΚΛEΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», το οποίο αφορά τον ποιοτικό έλεγχο των διενεργούμενων εργασιών ελέγχου οικονομικών στοιχείων, και γ) Τoν ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS (IFAC) Code of Ethics for Professional accountants, προσπαθεί, να επιτύχει το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα και να καθιερώσει ένα σύστημα ελέγχου της ποιότητας σχεδιασμένο ώστε να παρέχει την εύλογη βεβαιότητα ότι η Εταιρεία και το προσωπικό της, συμμορφώνονται με τα επαγγελματικά πρότυπα και τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται από την ΩΜΕΓΑ Α.Ε, για την επίτευξη του στόχου της διασφάλισης της Ποιότητας του Ελεγκτικού Έργου είναι : Α) ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Το υπεύθυνο όργανο της εταιρείας, σχετικά με τα θέματα «ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», είναι το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. Η Διοίκηση της, με σκοπό την απόκτηση ενός υψηλού επιπέδου διασφάλισης της ποιότητας έχει θεσπίσει τα εξής : α) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ αα) Αρχική Ενημέρωση : Κατά την ημερομηνία της πρόσληψης ή της αρχικής συνεργασίας παραδίδεται στον νεοπροσλαμβανόμενο σχετικά έντυπα και πληροφοριακά στοιχεία. αβ) Εκπαιδευτικά σεμινάρια : Περιοδικά, διεξάγεται εσωτερικό σεμινάριο. β) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: Τα μέλη της εταιρείας αξιολογούνται ( ποιότητα εργασίας, απόδοση, συμπεριφορά κλπ.), σε ετήσια βάση με την συμπλήρωση σχετικού εντύπου «ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ». γ) ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Διοίκηση της, προσπαθεί αφενός με τις κατάλληλες οδηγίες και πρακτικές να καλύψει τις απαιτήσεις του «ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ISQC 1 )», σε όλους τους τομείς που αναφέρονται σε αυτό και ειδικότερα : Ευθύνες Καθοδήγησης για ποιότητα μέσα στην Εταιρία Δεοντολογικές Απαιτήσεις Αποδοχή και Διατήρηση Σχέσεων με τους Πελάτες και ορισμένων αναθέσεων Ανθρώπινο Δυναμικό Διεκπεραίωση Ανάθεσης Παρακολούθηση και αφετέρου έχει καθιερώσει αρχές και διαδικασίες που απαιτούν κατάλληλη τεκμηρίωση στην παροχή αποδείξεων της λειτουργίας κάθε στοιχείου του συστήματός της ποιοτικού ελέγχου. Β) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Ο υπεύθυνος στην εταιρεία, σχετικά με τα θέματα «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ», είναι ο Φώτιος Λώλας ( Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ). 9

10 Η εταιρία έχει καθιερώσει αρχές και διαδικασίες σχεδιασμένες για να παρέχουν σε αυτή εύλογη διασφάλιση ότι η εταιρία και το προσωπικό της συμμορφώνονται με σχετικές δεοντολογικές απαιτήσεις. Γ) ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ. Ο υπεύθυνος στην εταιρεία, σχετικά με τα θέματα αποδοχής και διατήρησης πελατών, είναι ο Φώτιος Λώλας ( Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ). ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Η εταιρία έχει καθιερώσει αρχές και διαδικασίες για την αποδοχή και διατήρηση των πελατειακών σχέσεων και ειδικών αναθέσεων, σχεδιασμένες να παρέχουν σε αυτή εύλογη διασφάλιση, ότι θα αναλαμβάνει μόνο ή θα διατηρεί σχέσεις και αναθέσεις, όπου: (α) έχει εξετάσει την ακεραιότητα του πελάτη και δεν έχει πληροφόρηση που θα οδηγούσε αυτήν να καταλήξει ότι ο πελάτης στερείται ακεραιότητας. (β) είναι ικανή να εκτελέσει την ανάθεση και έχει τις δυνάμεις, το χρόνο και τα μέσα να πράξει έτσι, και (γ) μπορεί να συμμορφώνεται με δεοντολογικές απαιτήσεις. Δ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ. Ο υπεύθυνος στην εταιρεία, σχετικά με τα θέματα του Ανθρωπίνου δυναμικού, είναι ο Γεώργιος Ασημάκης. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η επαγγελματική ανάπτυξη επιτυγχάνεται μέσω : Εξωτερικής εκπαίδευσης Περιοδικών εταιρικών εκπαιδεύσεων Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η μισθολογική πολιτική της Εταιρείας περιλαμβάνει : Μηνιαίο μισθό Bonus Πρόσθετες παροχές. Αναλυτικότερα : Κάθε στέλεχος της Εταιρείας, μετά την επιτυχή εκπλήρωση συγκεκριμένων στόχων, που έχουν τεθεί, και βάση της ετήσιας αξιολόγησης δικαιούται ένα πρόσθετο ποσό ως bonus. Η Εταιρεία παρέχει στο προσωπικό της αποζημίωση, για οδοιπορικά και δαπάνες μετακίνησης. Ε) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Ο υπεύθυνος στην εταιρεία, σχετικά με τα θέματα διαδικασιών εκτέλεσης των ελεγκτικών εργασιών, είναι ο Φώτιος Λώλας. ( Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ). Πριν την έναρξη του ελεγκτικού έργου συντάσσεται το έντυπο, στο οποίο εξετάζονται οι παρακάτω ενότητες : α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ β. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ δ. ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ., στις οποίες εξετάζονται μεταξύ των άλλων και τα εξής θέματα : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. Το ελεγκτικό έργο εποπτεύεται και καθοδηγείται από τον επικεφαλής του ελεγκτικού έργου που είναι ο εντολοδόχος ( υπεύθυνος ) Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής. 10

11 Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της ελεγκτικής εργασίας εξετάζονται και σχολιάζονται τα εξής : Ουσιώδη θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της αναθέσεως, μελέτη της σημασίας τους και ενδεχόμενη τροποποίηση του σχεδιασμού του ελεγκτικού έργου. Διαπίστωση θεμάτων για διαβούλευση ή εξέταση από πιο έμπειρα μέλη ομάδας αναθέσεως κατά τη διάρκεια της αναθέσεως. Ο επικεφαλής του ελεγκτικού έργου οφείλει: Να διαπιστώσει ότι η εργασία έχει εκτελεστεί σύμφωνα με επαγγελματικά πρότυπα και διοικητικές και νομικές απαιτήσεις. Να διαπιστώσει ότι η εργασία που εκτελέστηκε υποστηρίζει τα τελικά συμπεράσματα και είναι κατάλληλα τεκμηριωμένη. Να διαπιστώσει ότι η τεκμηρίωση που εξασφαλίστηκε είναι επαρκής και κατάλληλη για να στηρίξει την έκθεση Να συνεργάζεται με τον αξιολογητή ( reviewer ), σε περίπτωση που η εργασία αυτή υπόκειται σε επισκόπηση. Για την επίτευξη των ανωτέρω πρέπει να συμπληρώνεται, κατάλληλα το σχετικό ερωτηματολόγιο : «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟN ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ». Οι τελικοί φάκελοι ελέγχου φυλάσσονται για χρονικό διάστημα πέντε ( 5) ετών, από την ημερομηνία έκδοσης της «έκθεσης ελέγχου». Ειδικά οι φάκελοι τεκμηρίωσης των φορολογικών ελέγχων τηρούνται για χρονικό διάστημα επτά (7) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Η «ΩΜΕΓΑ Α.Ε», για την εκτέλεση των ελεγκτικών διαδικασιών χρησιμοποιεί τα ακόλουθα εγχειρίδια και εργαλεία ελέγχου : «ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ» ( το πρόγραμμα αυτό προσαρμόζεται κάθε φορά στις ανάγκες του συγκεκριμένου ελεγκτικού έργου ). «ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» ( για την αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της ελεγχόμενης μονάδας). «ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» ( για την αξιολόγηση της εργασίας άλλου ελεγκτή, σε περίπτωση που χρησιμοποιείται η εργασία αυτή / περιπτώσεις Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ). «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ» ( το πρόγραμμα αυτό προσαρμόζεται κάθε φορά στις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου της επισκόπησης ). Στόχος της Εταιρείας είναι, η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού προγράμματος το συντομότερο δυνατόν, καταρχήν στα σημαντικά ελεγκτικά έργα. ΣΤ ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ο υπεύθυνος στην εταιρεία, σχετικά με την παρακολούθηση του συστήματος Ποιοτικού Ελέγχου, είναι ο Φώτιος Λώλας ( Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ). Σημειώνεται ότι ποιοτικός έλεγχος, θα καλύπτει όλους τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας μας, τουλάχιστον μια φορά σε περίοδο τριών ετών. 11

12 ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΥΤΟΝ. «Ως μέλη του αρμοδίου οργάνου για την διασφάλιση της ποιότητας, δηλώνουμε ότι, κατά το ημερολογιακό έτος 2013, η Ελεγκτική Εταιρεία δεν διενέργησε υποχρεωτικούς ελέγχους και κατά συνέπεια δεν πραγματοποιήθηκαν ποιοτικοί έλεγχοι από αυτό. Η «.» θα εφαρμόσει, τις απαιτούμενες διαδικασίες κατά την διενέργεια των ελέγχων που θα πραγματοποιήσει.» Τα μέλη της Επιτροπής Ποιοτικού ελέγχου Λώλας Φώτιος Δεληγιάννης Θεόδωρος 5. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ 'ΑΡΘΡΟ 27 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3693/2008. «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ 'AΡΘΡΟ 27 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3693/2008, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ». Η Ε.Λ.Τ.Ε εποπτεύει τον Λογιστικό Θεσμό μέσω του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης, τον Ελεγκτικό Θεσμό μέσω του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου και το επάγγελμα στο σύνολο του μέσω της Επιτροπής Επαγγελματικών Εξετάσεων και του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου εποπτεύει τον Ελεγκτικό Θεσμό. Είναι αρμόδιο για τη θέσπιση των Ελεγκτικών Προτύπων, των Κωδίκων Δεοντολογίας και τη διασφάλιση της ποιότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με το Άρθρο 39 «Ποιοτικός έλεγχος», του Ν. 3693/2008, ισχύουν τα εξής : «Ο ποιοτικός έλεγχος, που προβλέπεται από το 'Aρθρο 27, διενεργείται τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια για τους νόμιμους ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία και τις ελεγκτικές οντότητες τρίτων χωρών, που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος και τουλάχιστον κάθε έξι χρόνια, εφόσον τα παραπάνω πρόσωπα δεν διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος.» Μέχρι σήμερα δεν έχει διενεργηθεί ποιοτικός έλεγχος στην Εταιρεία μας. 6. ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ.» Πελάτες Δημόσιου Ενδιαφέροντος είναι εταιρείες, που οι τίτλοι τους διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης Τράπεζες και Ασφαλιστικές Εταιρείες. Ειδικότερα, σύμφωνα με την «ΟΔΗΓΙΑ 2006/43/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006», «οντότητες δημοσίου συμφέροντος»: οντότητες που διέπονται από το δίκαιο ενός κράτους μέλους των οποίων οι μεταβιβάσιμοι τίτλοι είναι 12

13 εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά οποιουδήποτε κράτους μέλους κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 14 της οδηγίας2004/39/εκ, πιστωτικά ιδρύματα κατά την έννοια του άρθρου 1 σημείο 1 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, σχετικά με την ανάληψη και άσκηση της δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων (1) και ασφαλιστικές επιχειρήσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να ορίζουν άλλες οντότητες ως οντότητες δημοσίου συμφέροντος, λ.χ. οντότητες που έχουν ουσιαστικό χαρακτήρα δημοσίου συμφέροντος λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων τους, του μεγέθους τους ήτο υ αριθμού του προσωπικού τους.» Επίσης σύμφωνα με το Ν. 3693/2008, «Με Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ μπορούν να ορισθούν και άλλες οντότητες ως οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, με γνώμονα τη φύση των δραστηριοτήτων τους, το μέγεθός τους, τον αριθμό των απασχολουμένων σε αυτές και άλλα παρεμφερή κριτήρια.» Κατά την χρήση 2013, η, δεν παρείχε υπηρεσίες υποχρεωτικού ελέγχου σε οντότητα που ανήκει στις ανωτέρω κατηγορίες. 7. ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ. «ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Η ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΟΤΙ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ ΤΕΤΟΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ». Η «.» ακολουθεί τις παρακάτω διαδικασίες και τις αντίστοιχες πολιτικές ανεξαρτησίας, όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό εγχειρίδιο ανεξαρτησίας. Η γνωστοποίηση τις απαιτήσεων ανεξαρτησίας στο προσωπικό και σε όσα πρόσωπα υπόκειται σε αυτές. Συγκεκριμένα : Κατά την πρόσληψη κάθε ατόμου παραδίδεται σε αυτόν, το «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ», καθώς και αντίγραφο του «ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ IFAC» Υπογράφονται ετησίως οι δηλώσεις ανεξαρτησίες από τους εταίρους και το ελεγκτικό προσωπικό της εταιρείας με το έντυπο «ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ». Κατά την αποδοχή νέου ελεγκτικού πελάτη εξετάζεται η ανεξαρτησία του ελεγκτικού προσωπικού. Εξακριβώνονται και αξιολογούνται τυχόν περιπτώσεις και σχέσεις που δημιουργούν απειλές στην ανεξαρτησία και η λήψη μέτρων για την απάλειψη τέτοιων απειλών ή την μείωση αυτών σε ένα αποδεκτό επίπεδο με την εφαρμογή εξασφαλίσεων, ή αν κρίνεται σωστό, η αποχώρηση από την ανάθεση. Συγκεκριμένα : Υπάρχει σχετικό έντυπο αναγγελίας «ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ» το οποίο συμπληρώνεται από το προσωπικό, σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιου γεγονότος. Στη συνέχεια αναγγέλλει το γεγονός στον αρμόδιο ορκωτό ελεγκτή λογιστή και στον υπεύθυνο ανεξαρτησίας της εταιρείας. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Ο κύριος εταίρος και ο εταίρος επισκόπησης της ποιότητας της ελεγκτικής εργασίας εναλλάσσεται μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα, όπως ορίζεται από το νόμο 3693/2008 Ετησίως εξακριβώνεται και αξιολογείται η τήρηση των αρχών και κανόνων ανεξαρτησίας και δεοντολογίας της εταιρείας. Συγκεκριμένα : Κάθε έτος συντάσσεται από την «ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ» στην οποία 13

14 βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί οι πολιτικές της εταιρείας για την ανεξαρτησία, καθώς επίσης και επισημάνσεις για τη βελτίωση των πολιτικών της εταιρείας στο θέμα αυτό. ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ. «Ως μέλη του αρμοδίου οργάνου, για την εξασφάλιση θεμάτων ανεξαρτησίας, δηλώνουμε ότι, κατά το ημερολογιακό έτος 2013, η «.», εφάρμοσε επαρκώς τις οριζόμενες διαδικασίες, σχετικά με την παρακολούθηση των θεμάτων εξασφάλισης της ανεξαρτησίας των μελών της, για το σύνολο των αναληφθεισών από αυτή εργασιών.» Τα μέλη της επιτροπής θεμάτων Εξασφάλισης της Ανεξαρτησίας. Λώλας Φώτιος Δεληγιάννης Θεόδωρος 8. ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. «ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ 'AΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΥΤΗΣ». Η πολιτική της «.», για τη συνεχή εκπαίδευση περιλαμβάνει τα εξής : Εξωτερική εκπαίδευση Περιοδική ενδοεταιρική εκπαίδευση Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. 9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Η ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ, ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». α) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η «.», έχει διαχειριστική περίοδο που καλύπτει την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Δεκέμβριου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση, αρχίζει από την ημερομηνία της δημοσίευσης της εγκριτικής απόφασης για την καταχώριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και λήγει την 31η Δεκεμβρίου Κατά την περίοδο 23 Απριλίου 2013 ( ημερομηνία σύστασης της Εταιρείας ) έως 31 Δεκεμβρίου 2013, ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε ποσό ευρώ ,00 και αφορούσε σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. β) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 14

15 Η Εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 29 του Ν. 3693/2008, έχει ασφαλιστεί για επαγγελματική ευθύνη με βάση το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αρ. P13/13055 (CATLIN Syndicate SJC 2003) Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. Τα κύρια σημεία του ασφαλιστηρίου αυτού είναι : ΟΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ EUR 1,000,000 ανά απαίτηση και EUR 2,000,000 συνολικά ανά έτος ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ) Από : 27 Σεπτεμβρίου 2013 ( Έναρξη) Έως : 27 Σεπτεμβρίου 2014 (Λήξη) Ελλάδα ( Δικαστήρια Αθηνών ) 10. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Η ΕΤΑΙΡΩΝ Η ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ». ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Το καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει για το θέμα αυτό τα εξής : « Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά: α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως, για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο. β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α'). γ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πληρωμή πρόσθετου μερίσματος ή για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή μεταφέρεται στην επόμενη εταιρική χρήση, όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση Τα καθαρά κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετά την κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και την διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα. Η διανομή αυτή γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απαρτία και πλειοψηφία 70%- τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφ όσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει είναι ή μετά από την διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με το αποθεματικό, για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον νόμο. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει προσαυξανόμενο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.» 15

16 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Οι αμοιβές καθορίζονται ως εξής : α) Έχει οριστεί μηνιαία σταθερή αμοιβή και β) Μεταβλητή αμοιβή που ορίζεται βάσει των εξής παραμέτρων : Βάσει του χρόνου απασχόλησης των, Βάσει των εργασιών που εκτελούνται από την «ΩΜΕΓΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» και στις οποίες ενεργεί ως «Κύριος εταίρος», Βάσει των εργασιών, για τις οποίες ενήργησε, ώστε αυτές να αναληφθούν από την «.». ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Οδός Πανόρμου Τ.Κ , Αιγάλεω. Τηλ : Ιστοσελίδα : 16

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Μαρούσι, Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 Αθήνα, Μάρτιος 2012 Κωνσταντίνος Σιγάλας και Σια Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 1 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...2 2 Νομική μορφή και στοιχεία μετόχων... 3 3 Δίκτυο στο οποίο ανήκει η

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Περιεχόμενα Σελίδες Πρόλογος 3 Νομική μορφή της Εταιρείας και στοιχεία των Εταίρων 4 Εταιρική Διακυβέρνηση 7 Εσωτερικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014

EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014 EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος... 3 2. Εισαγωγή Στοιχεία Εταιρίας...

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36)

(Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36) KRP AUDITORS A.E. ΑΜ ΣΟΕΛ 165 SOEL Reg. Number: 165 (Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36) Αναστάσεως 9, 16343, Αθήνα, Τηλέφωνο: +30 213 02 39 661,

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών και Επενδύσεων Στενήμαχος, 59200 Νάουσσα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 57235404000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174 25 Αυγούστου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3693 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών

Διαβάστε περισσότερα

************************

************************ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα Δήλωση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920 και αποτελεί μέρος της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο..σελ. 06 ΜΕΡΟΣ Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Α) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2011

www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2011 www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2011 Πρόλογος Σας παρουσιάζουμε τη τέταρτη ετήσια Έκθεση Διαφάνειας της PricewaterhouseCoopers που αφορά την οικονομική χρήση που έληξε 30/06/2011. Η έκθεση αυτή παραθέτει

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2013

www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2013 www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2013 Περιεχόμενα 1. Νομική μορφή και μέτοχοι 4 2. Σχέσεις με το δίκτυο εταιρειών PwC 8 3. Εταιρική διακυβέρνηση 11 4. Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 5 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 281/17.3.2009

Συνεδρίαση 281/17.3.2009 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Συνεδρίαση 281/17.3.2009 Θέμα: 5 Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού...

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 5 2. Η ATEbank Με ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 7 3. Η ATEbank Σήμερα Το Οργανόγραμμα της ATEbank... 9 4. Πολιτική Ποιότητας της ATEbank ΑΕ... 11 5. Βραβεύσεις και Διακρίσεις... 12 6.

Διαβάστε περισσότερα

1. Κώδικας Εταιρικής διακυβέρνησης. 1.1. Γνωστοποίηση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρίας με τον Κώδικα Εταιρικής διακυβέρνησης.

1. Κώδικας Εταιρικής διακυβέρνησης. 1.1. Γνωστοποίηση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρίας με τον Κώδικα Εταιρικής διακυβέρνησης. Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρίες διοικούνται και ελέγχονται. Η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη διοίκηση της Εταιρίας, το

Διαβάστε περισσότερα

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 Γ.Ε.Μ.Η 51231919000 Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Έδρα : Αδριανή Δράμας Τ.Κ. 661 00 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 Κερατσίνι, Μάρτιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Α.Β.Ε.Ε. ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 36 του Ν. 3693/2008, ο οποίος διέπει το Ελεγκτικό επάγγελμα στην Ελλάδα, σας παρουσιάζουμε την ετήσια Έκθεση διαφάνειας της «PKF

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122090707000 Ασπρόπυργος θέση Κύριλλος - 19300 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) . QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5150819000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Έδρα : Αδριανή Δράμας Τ.Κ. 661 00 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα