Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας"

Transcript

1 Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013

2 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της , αποφάσισε τη σύσταση Ελεγκτικής Επιτροπής για την Τράπεζα και τον Όμιλο. Η Επιτροπή έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το Νόμο 3016/2002, το Νόμο 3693/2008 και την Πράξη Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος 2577/2006. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της , ο Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής τροποποιείται ως ακολούθως: Σκοπός Η Επιτροπή επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης στο έργο του για την υιοθέτηση και εφαρμογή επαρκούς και αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου για την Τράπεζα και τον Όμιλο, για τη διασφάλιση των ακόλουθων στόχων: Τη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής με αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων. Την αναγνώριση των κινδύνων που αναλαμβάνονται. Τη διασφάλιση της πληρότητος της διαδικασίας και μεθοδολογίας υπολογισμού της απομειώσεως της αξίας των δανείων και άλλων περιουσιακών στοιχείων και των τυχόν μεταβολών κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Τη διασφάλιση της πληρότητος και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής καταστάσεως της Τραπέζης και του Ομίλου και την παραγωγή αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων. Τη συμμόρφωση με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Τραπέζης και του Ομίλου, περιλαμβανομένων των εσωτερικών κανονισμών και των κανόνων δεοντολογίας. Την πρόληψη και την αποφυγή λανθασμένων ενεργειών και παρατυπιών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη φήμη και τα συμφέροντα της Τραπέζης, των Μετόχων και των συναλλασσομένων με αυτή. Την επάρκεια των διαδικασιών σε σχέση με την εσωτερική αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τραπέζης. Παρακολουθεί και αξιολογεί σε ετήσια βάση, την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Τραπέζης και του Ομίλου. Παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφορήσεως για την Τράπεζα και τον Όμιλο. Εποπτεύει και αξιολογεί τις διαδικασίες καταρτίσεως των δημοσιευμένων ετησίων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της Τραπέζης και του Ομίλου σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα. Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της Τραπέζης και του Ομίλου πριν υποβληθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο. 2

3 Διασφαλίζει την ανεξάρτητη και ανεπηρέαστη διεξαγωγή των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων στην Τράπεζα και εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ των ελεγκτικών οργάνων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Αξιολογεί το έργο και την αποτελεσματικότητα των Διευθύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμορφώσεως της Τραπέζης και του Ομίλου. Σύνθεση Η Επιτροπή απαρτίζεται κατ ελάχιστον από τρία και όχι περισσότερα από το 40% του εκάστοτε συνόλου των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης (στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό), περιλαμβανομένου και του Προέδρου. Ο ακριβής αριθμός των Μελών της Επιτροπής καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα Μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, είναι μη εκτελεστικά, το δε 75% των Μελών της Επιτροπής (στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, με την έννοια του Ν.3016/2002. Στην Επιτροπή συμμετέχει, ως Μέλος, ένας εκ των εκπροσώπων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος και διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και την εμπειρία για την επίβλεψη των ελεγκτικών διαδικασιών και των λογιστικών και χρηματοοικονομικών θεμάτων που απασχολούν την Επιτροπή. Τα Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις για την επίβλεψη των διαδικασιών και των θεμάτων που απασχολούν την Επιτροπή. Η επάρκεια της εμπειρίας και των γνώσεων των Μελών της Επιτροπής αξιολογείται από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων. Τα Μέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να κατέχουν παράλληλες θέσεις ή ιδιότητες ή να διενεργούν συναλλαγές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασυμβίβαστες με την αποστολή της Επιτροπής. Η συμμετοχή στην Ελεγκτική Επιτροπή δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής και σε άλλες Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορεί ταυτόχρονα να ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή Προέδρου της Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμορφώσεως αναφέρονται, μέσω της Ελεγκτικής Επιτροπής, στο Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα αρμοδιότητός τους, καθώς και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κυρίως για θέματα διοικητικής υποστηρίξεως. Θητεία Η συνολική θητεία των Μελών της Επιτροπής δεν δύναται να υπερβεί τις δύο θητείες των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για λόγους συνεχείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης μεριμνά ώστε οι λήξεις των θητειών των Μελών της Επιτροπής να μη συμπίπτουν. 3

4 Λειτουργία Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά κάθε τρίμηνο, ή και εκτάκτως και καλεί οποιοδήποτε Μέλος της Διοικήσεως, Στέλεχος καθώς και τους εξωτερικούς ελεγκτές, αν το θεωρεί σκόπιμο. Ο Πρόεδρος συγκαλεί την Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, καθώς και σε έκτακτη, εάν οποιοδήποτε Μέλος της, κατόπιν εισηγήσεώς του, το θεωρεί απαραίτητο. Ειδικώς για τον εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εφόσον ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει εκτάκτως την Επιτροπή εντός επτά ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματός του, ο εκπρόσωπος δύναται να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση εντός πέντε ημερών από την παρέλευση του επταημέρου. Η Επιτροπή τηρεί πρακτικά και ενημερώνει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματα του έργου της. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο για το έργο της Επιτροπής, στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, καθώς και το συνοδευτικό υλικό αποστέλλονται στα Μέλη της Επιτροπής τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία συνεδριάσεώς της. Σε περίπτωση αποστολής των θεμάτων (περιλαμβανομένου και του αντίστοιχου συνοδευτικού υλικού) της ημερησίας διατάξεως σε διάστημα μικρότερο των τριών εργασίμων ημερών πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία συνεδριάσεως της Επιτροπής, τα εν λόγω θέματα θα γίνονται αποδεκτά προς συζήτηση στην επικείμενη συνεδρίαση μόνο έπειτα από ομόφωνη απόφαση των Μελών της Επιτροπής. Ο εκπρόσωπος του Ταμείου δύναται να ζητήσει την προσθήκη συγκεκριμένων θεμάτων στην ημερησία διάταξη. Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση επί των εργασιών, προτάσεων και διαπιστώσεων της Επιτροπής, άπαξ κατ έτος, ή και συχνότερα, εφόσον, κατά τη γνώμη της Επιτροπής, προκύπτουν ζητήματα που απαιτούν τη γνώση και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου. Διαδικασία λήψεως αποφάσεων Η Επιτροπή ευρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία τριών Μελών της. Απουσιάζοντος του Προέδρου, προεδρεύει το αρχαιότερο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση μη ομοφώνου αποφάσεως επί οιουδήποτε θέματος της Επιτροπής, θα καταγράφονται στα πρακτικά οι απόψεις της μειοψηφίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος. Αρμοδιότητες Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1. Παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφορήσεως για την Τράπεζα και τον Όμιλο. 4

5 2. Εποπτεύει και αξιολογεί τις διαδικασίες καταρτίσεως των δημοσιευμένων ετησίων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων, της Τραπέζης και του Ομίλου, σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα. 3. Επιβλέπει τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Τραπέζης και του Ομίλου που διενεργείται από τους τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και συνεργάζεται σε τακτική βάση μαζί τους. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η Επιτροπή ζητά από τους εν λόγω ελεγκτές να αναφέρουν τα τυχόν προβλήματα ή αδυναμίες που εντόπισαν στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου κατά τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. 4. Επισκοπεί τις οικονομικές καταστάσεις της Τραπέζης, μετά της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τις συνοπτικές τριμηνιαίες και εξαμηνιαίες καταστάσεις, πριν από την υποβολή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση και διαπιστώνει: - Οποιεσδήποτε αλλαγές στον τρόπο συντάξεώς τους. - Τομείς που απαιτούν ιδιαίτερες αποφάσεις κρίσεως. - Σημαντικές αναπροσαρμογές που προκύπτουν από τον έλεγχο. - Τήρηση των λογιστικών αρχών, πρακτικών και ισχυόντων λογιστικών προτύπων. - Τήρηση της νομοθεσίας και των κανόνων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 5. Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της Τραπέζης και του Ομίλου πριν υποβληθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο. 6. Εξετάζει και εισηγείται αναλόγως στο Διοικητικό Συμβούλιο, θέματα διορισμού, θητείας, αμοιβής ή και αποχωρήσεως των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών της Τραπέζης και διασφαλίζει ότι η περίοδος αναθέσεως στον ίδιο Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή δεν υπερβαίνει τα οριζόμενα από τον Νόμο έτη. 7. Διασφαλίζει την ανεξαρτησία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών και επίσης επισκοπεί και παρακολουθεί θέματα συναφή με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτού, όσον αφορά την παροχή στην Τράπεζα άλλων υπηρεσιών. 8. Προεγκρίνει όλες τις εισηγήσεις για λήψη άλλων υπηρεσιών εκ της ορισθείσης εταιρίας ως Τακτικής Ορκωτής Ελεγκτού, πέραν αυτών που άπτονται του τακτικού ελέγχου και εν γένει επισκοπεί και παρακολουθεί θέματα συναφή με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας της. 9. Μεριμνά ώστε οι πληροφορίες και οι διαπιστώσεις των εξωτερικών ελεγκτών των οικονομικών καταστάσεων της Τραπέζης συζητούνται τριμερώς, μεταξύ της Τραπέζης, των εξωτερικών ελεγκτών και της Τραπέζης της Ελλάδος, και σε ειδικές περιπτώσεις και διμερώς, μεταξύ των ορκωτών ελεγκτών και της Τραπέζης της Ελλάδος, μετά από σχετική ενημέρωση της Τραπέζης, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον Ελληνικό Ελεγκτικό Πρότυπο που αφορά την επικοινωνία με τις Ρυθμιστικές και Εποπτικές αρχές. 10. Παρακολουθεί και αξιολογεί, σε ετήσια βάση, την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Τραπέζης και του Ομίλου, με βάση τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες της Διευθύνσεως 5

6 Εσωτερικού Ελέγχου, τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις των εξωτερικών ελεγκτών, καθώς και των εποπτικών αρχών. 11. Στην ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβερνήσεως παρέχει σχετική δήλωση ότι έχει διενεργηθεί η αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. 12. Εξετάζει, σε συνεργασία με τον Διευθυντή της Διευθύνσεως Εσωτερικού Ελέγχου και τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές, τα ετήσια προγράμματα διενέργειας ελέγχων, τα εγκρίνει και εισηγείται αναλόγως στο Διοικητικό Συμβούλιο. 13. Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της Διευθύνσεως Εσωτερικού Ελέγχου και, την επικαιροποίησή του, άμεσα και κάθε φορά που απαιτείται, ο οποίος πρέπει να είναι συμβατός με τις αρχές του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και, φυσικά, με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, καθώς και την πολιτική και τις διαδικασίες των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου της Τραπέζης και του Ομίλου, καθώς και τυχόν τροποποιήσεων αυτών και τα υποβάλλει προς επικύρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο. 14. Ενημερώνεται επί του περιεχομένου των τριμηνιαίων εκθέσεων για τη δραστηριότητα της Διευθύνσεως Εσωτερικού Ελέγχου στην Τράπεζα και στις Εταιρίες του Ομίλου και για τα διορθωτικά μέτρα για την επαρκή αντιμετώπιση των σημαντικών παρατηρήσεων και συστάσεων που καταγράφονται στις εκθέσεις των πάσης φύσεως ελέγχων (εσωτερικών ελεγκτών, εξωτερικών ελεγκτών, εποπτικών αρχών, φορολογικών αρχών κ.λπ.). 15. Ενημερώνεται για τη δραστηριότητα των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των Εταιριών του Ομίλου, καθώς και για τα κρίσιμα θέματα τα οποία τίθενται υπ όψιν των Ελεγκτικών Επιτροπών των Εταιριών του Ομίλου. Εγκρίνει, επίσης, το Ετήσιο Πρόγραμμα των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου. 16. Υποβάλλει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση τυχόν σοβαρών αδυναμιών που έχουν διαπιστωθεί στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Τραπέζης και του Ομίλου και παρακολουθεί την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 17. Υποβάλλει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τις ειδικές περιοχές όπου επιβάλλεται η διενέργεια πρόσθετων ελέγχων από τους Εσωτερικούς ή Εξωτερικούς Ελεγκτές. 18. Αξιολογεί το έργο της Διευθύνσεως Εσωτερικού Ελέγχου, με έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με τον βαθμό ανεξαρτησίας της, την ποιότητα και το εύρος των ελέγχων που διενεργεί, τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται από μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος, των συστημάτων και του επιπέδου των κινδύνων και την εν γένει αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της. 19. Αξιολογεί την οργανωτική δομή και τη στελέχωση, καθώς και το έργο της Διευθύνσεως Εσωτερικού Ελέγχου για την αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, με έμφαση στον βαθμό εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που έχουν θεσπισθεί για τη διαχείριση κινδύνων, για τον υπολογισμό των παραμέτρων στις οποίες βασίσθηκε η εκτίμηση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τραπέζης και του Ομίλου, καθώς και του βαθμού ενσωματώσεως του συστήματος διαχειρίσεως κινδύνων στους μηχανισμούς λήψεως αποφάσεων. 6

7 20. Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης τις τοποθετήσεις ή τις αντικαταστάσεις των επικεφαλής των Διευθύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμορφώσεως, το οποίο ορίζει τις τοποθετήσεις τους, γνωστοποιεί τις τοποθετήσεις αυτές στην Τράπεζα της Ελλάδος και τους αξιολογεί. 21. Διαπιστώνει την αποτελεσματική και ανεπηρέαστη διεξαγωγή εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων στην Τράπεζα και εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ των ελεγκτικών οργάνων και του Διοικητικού Συμβουλίου. 22. Αξιολογεί την οργανωτική δομή και την κατάλληλη στελέχωση καθώς και το έργο της Διευθύνσεως Κανονιστικής Συμμορφώσεως ως προς την αποτελεσματικότητα της διαχειρίσεως των κινδύνων κανονιστικής συμμορφώσεως και την έγκαιρη, πλήρη και διαρκή συμμόρφωση της Τραπέζης στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, μέσω των αναφορών του Προγράμματος Κανονιστικής Συμμορφώσεως. Επιπλέον φροντίζει για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της Διευθύνσεως, καθώς και για την αποφυγή συγκρούσεως συμφερόντων στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της Διευθύνσεως Κανονιστικής Συμμορφώσεως και, την επικαιροποίησή του, άμεσα και κάθε φορά που απαιτείται. 23. Αξιολογεί, εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους, την έκθεση Κανονιστικής Συμμορφώσεως ως προς την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχειρίσεως του κινδύνου κανονιστικής συμμορφώσεως. 24. Εποπτεύει την ορθή εφαρμογή της πολιτικής για την Πρόληψη και Καταστολή Νομιμοποιήσεως Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδοτήσεως της Τρομοκρατίας, την εφαρμογή του πλαισίου οδηγιών για την παροχή επενδυτικών προϊόντων (MiFID). 25. Αξιολογεί, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, την ετήσια έκθεση αξιολογήσεως της επάρκειας και αποτελεσματικότητας της πολιτικής για την Πρόληψη και Καταστολή Νομιμοποιήσεως Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδοτήσεως της Τρομοκρατίας. 26. Εισηγείται την, ανά τριετία τουλάχιστον, ανάθεση σε Εξωτερικούς Ορκωτούς Ελεγκτές, εξαιρουμένων των Τακτικών, της αξιολογήσεως της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Τραπέζης και/ή των Εταιριών του Ομίλου. Η σχετική έκθεση αξιολογήσεως γνωστοποιείται στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους, μετά τη λήξη της τριετίας. 27. Διασφαλίζει ότι η Ελεγκτική Εταιρία και οι Ορκωτοί Ελεγκτές που αναλαμβάνουν την ανά τριετία αξιολόγηση της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου θα εναλλάσσονται, τουλάχιστον, μετά από δύο διαδοχικές αξιολογήσεις. 28. Παρέχει εξουσιοδότηση κατά την ανάθεση έργου στους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές και στους Ορκωτούς Ελεγκτές που διενεργούν την ανά τριετία αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, για την ενημέρωση της Τραπέζης της Ελλάδος, στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 18 και 21 του Ν. 2076/1992, όπως εκάστοτε ισχύει. 29. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την έγκριση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβερνήσεως και του Κώδικα Δεοντολογίας της Τραπέζης. 7

8 30. Εγκρίνει την πολιτική και τις διαδικασίες ανώνυμων αναφορών (whistle blowing) για σοβαρές παρατυπίες, παραλείψεις ή αξιόποινες πράξεις που υπέπεσαν στην αντίληψη του Προσωπικού. Ενημερώνεται για τις σχετικές αναφορές και για τα αποτελέσματα της διερευνήσεως των αναφορών από την αρμόδια Επιτροπή. 31. Αξιολογεί το έργο της αρμόδιας επιτροπής για την εξέταση θεμάτων συγκρούσεως συμφερόντων με Συνδεδεμένα Μέρη, όπως αυτά εκάστοτε ορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο ή/και προβλέπονται από ανειλημμένες δεσμεύσεις της Τραπέζης. 32. Μεριμνά για τη λήψη ετήσιας αναφοράς από τους εξωτερικούς ελεγκτές, σχετικά με τις διαδικασίες διασφαλίσεως ποιότητος που ακολουθούν οι τελευταίοι. 33. Συνεργάζεται με την Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων ως προς την υιοθέτηση των ακολουθητέων βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση των αναλαμβανομένων κινδύνων. 34. Μεριμνά για την ύπαρξη πόρων, εντός και εκτός Τραπέζης, οι οποίοι, κατά την κρίση της, απαιτούνται για την υποβοήθηση του έργου της. Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής τροποποιείται κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης. 8

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο..σελ. 06 ΜΕΡΟΣ Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Α) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού...

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 5 2. Η ATEbank Με ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 7 3. Η ATEbank Σήμερα Το Οργανόγραμμα της ATEbank... 9 4. Πολιτική Ποιότητας της ATEbank ΑΕ... 11 5. Βραβεύσεις και Διακρίσεις... 12 6.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ

Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ Αύγουστος 2014 Ετοιμάστηκε από: Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ Περιεχόμενα Ακρωνύμια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Όµιλος και Εταιρεία Ετήσια Οικονοµική Έκθεση

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Όµιλος και Εταιρεία Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν.3556/2007) Μάρτιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Απόφαση του.σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε 4683/11.3.2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

************************

************************ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα Δήλωση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920 και αποτελεί μέρος της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ήλωση (disclaimer) Ο παρακάτω κώδικας περιγράφει τις ακολουθούµενες από την Εταιρία βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που διέπουν βασικούς τοµείς της λειτουργίας της. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) . QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α

Διαβάστε περισσότερα

1. Κώδικας Εταιρικής διακυβέρνησης. 1.1. Γνωστοποίηση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρίας με τον Κώδικα Εταιρικής διακυβέρνησης.

1. Κώδικας Εταιρικής διακυβέρνησης. 1.1. Γνωστοποίηση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρίας με τον Κώδικα Εταιρικής διακυβέρνησης. Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρίες διοικούνται και ελέγχονται. Η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη διοίκηση της Εταιρίας, το

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 281/17.3.2009

Συνεδρίαση 281/17.3.2009 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Συνεδρίαση 281/17.3.2009 Θέμα: 5 Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) . QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 1 Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Η Δήλωση αυτή αφορά το σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοση της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Απόφαση Ε.Κ. 8/459/27.12.2007 31 Δεκεμβρίου 2014 Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Απ. Ε.Κ. 8/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Παράρτημα 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 4 η έκδοση (Αναθεωρημένη) Απρίλιος 2014 (ΚΔΠ 379/2014 08/08/2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο Α.2 Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΑΕ 1 Απριλίου 2013 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 7 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 Γ.Ε.Μ.Η 51231919000 Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Μαρούσι, Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 Κερατσίνι, Μάρτιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΠΡΟΣ ΑΠΟ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις στην 3 η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 318/06/Β/86/28 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών και Επενδύσεων Στενήμαχος, 59200 Νάουσσα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 57235404000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Αρ. Μητρώου Α.Ε. 28211/06/Β/93/8 Ασπρόπυργος θέση Κύριλλος - 19300

Διαβάστε περισσότερα