Α Ι Τ Η Σ Η. Προς. Δηλώνω σαν θέμα πτυχιακής εργασίας το εξής:... Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Παράρτημα Τρικάλων. Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Ι Τ Η Σ Η. Προς. Δηλώνω σαν θέμα πτυχιακής εργασίας το εξής:... Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Παράρτημα Τρικάλων. Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης."

Transcript

1 Τρίκαλα /../ 20. Αρ. Πρωτ.. Α Ι Τ Η Σ Η Προς Τ.Ε.Ι. Λάρισας Παράρτημα Τρικάλων Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Επώνυμο:.. Όνομα:.. Πατρώνυμο:. Αρ. Μητρώου Τμήματος:... Έτος Εισαγωγής:. Εξάμηνο Φοίτησης:. Παρακαλώ να εγκρίνετε την ανάληψη θέματος πτυχιακής εργασίας και την εκπόνηση αυτής. Δηλώνω σαν θέμα πτυχιακής εργασίας το εξής: με επιβλέποντα εκπαιδευτικό τον/την.. Θέμα: Χορήγηση Θέματος Πτυχιακής Εργασίας O/H ΑΙΤ Τρίκαλα: Εγκρίνεται Ο Επιβλέπων Εκπαιδευτικός. (ονοματεπώνυμο, υπογραφή) Θέμα πτυχιακής εργασίας μπορούν να δηλώσουν σπουδαστές που φοιτούν στο έκτο (6 0 ) εξάμηνο σπουδών και πτυχίο. Το ελάχιστο όριο κατάθεσης πτυχιακής εργασίας για εξέταση, είναι τρείς μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης χορήγησης θέματος πτυχιακής εργασίας και το ανώτερο δυο χρόνια.

2 Τρίκαλα /../ 20. Αρ. Πρωτ... Α Ι Τ Η Σ Η Προς: Τ.Ε.Ι. Λάρισας Παράρτημα Τρικάλων Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Επώνυμο:.. Όνομα:.. Πατρώνυμο:. Αρ. Μητρώου Τμήματος:... Κτιρίων Σας υποβάλλω την πτυχιακή μου εργασία με θέμα: «.». με επιβλέποντα εκπαιδευτικό: Θέμα: «Κατάθεση Πτυχιακής Εργασίας» και παρακαλώ να υποβληθεί στην επιτροπή κρίσης για τελική εξέταση. Ο/Η Αιτ. Τρίκαλα /../20.. ΕΓΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Σας γνωστοποιώ ότι η πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών των Τ.Ε.Ι. Καθοδήγησα από την αρχή μέχρι το τέλος τ. παραπάνω σπουδαστ. σχετικά με τη σύνταξη και παρουσίαση της εργασίας. Μετά τις σχετικές υποδείξεις, τροποποιήσεις, διορθώσεις, θεωρώ ότι η εργασία είναι ολοκληρωμένη και γενικά κρίνεται εκ μέρους μου ικανοποιητική και μπορεί να παρουσιασθεί στην επιτροπή κρίσης για εξέταση. Ο Επιβλέπων Εκπαιδευτικός.. (ονοματεπώνυμο/ υπογραφή)

3 ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

4 Προδιαγραφές Σύνταξης Γραπτών Εργασιών - Ν. Χ. Σαµαράς 2 ΛΑΡΙΣΑΣ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αριθµός λέξεων Παρουσίαση Εξώφυλλο Σύντοµη περίληψη Λέξεις κλειδιά (προαιρετικά) Πίνακας Περιεχοµένων Περίπου (για εργασίες µαθηµάτων) και (για πτυχιακές εργασίες) χωρίς να προσµετρώνται οι υποσηµειώσεις, η βιβλιογραφία & τα παραρτήµατα. Χαρτί Α4 ή Α3, 80 gr από τη µια πλευρά της σελίδας, εξώφυλλο και οπισθόφυλλο χαρτόνι 300 gr, βιβλιοδεσία σπιράλ µε διάφανο φύλλο PVC εµπρός - πίσω (ευπρόσδεκτα θερµοκόλληση, πανόδετο κλπ). Αναγράφεται το Εκπαιδευτικό Ίδρυµα, η Σχολή και το Τµήµα, ο τίτλος της εργασίας, το µάθηµα για το οποίο έχει εκπονηθεί η εργασία ή η ένδειξη «πτυχιακή εργασία», τα ονόµατα των φοιτητών και το σχετικό εξάµηνο (εκτός αν είναι πτυχιακή), ο επιβλέπων καθηγητής, ο τόπος, ο µήνας και η χρονολογία. Η προαιρετική διακόσµηση του εξωφύλλου θα πρέπει να είναι διακριτική και δεν θα πρέπει να λειτουργεί ανταγωνιστικά για τα παραπάνω στοιχεία. 150 λέξεις στην αρχή του κειµένου στα ελληνικά (για εργασίες µαθηµάτων), αλλά και (για πτυχιακές εργασίες) σε µια από τις πλέον οµιλούµενες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ισπανικά, Ιταλικά) - γραµµατοσειρά Times New Roman Greek - µέγεθος 11 - διάστιχο 1,5 γραµµή. Μέχρι 7 στο τέλος της περίληψης, τόσο στα ελληνικά όσο και στη γλώσσα, που µεταφράστηκε η περίληψη - γραµµατοσειρά Times New Roman Greek - µέγεθος 11 - διάστιχο 1,5 γραµµή. Μετά την περίληψη ή τις λέξεις κλειδιά (αν υπάρχουν) - γραµµατοσειρά Times New Roman Greek - µέγεθος 11 - διάστιχο 1,5 γραµµή. Σ αυτόν θα πρέπει να φαίνεται µε σαφήνεια η δοµή του κειµένου. Πρέπει να είναι αναλυτικός, συνιστάται όµως οι ενότητες να µην ξεπερνούν τον τετραψήφιο κωδικό (πχ ), όπου το πρώτο ψηφίο είναι ο αριθµός του κεφαλαίου. Η αρίθµηση θα πρέπει να είναι της παραπάνω µορφής, µε εξαίρεση τα µέρη (άν η εργασία χωρίζεται σε µέρη: µέρος Ι, µέρος ΙΙ, κοκ), όπου γίνεται χρήση λατινικών αριθµών. Δεξιά η αναφορά του αντίστοιχου αριθµού σελίδας.

5 Προδιαγραφές Σύνταξης Γραπτών Εργασιών - Ν. Χ. Σαµαράς 3 * Ως εδώ οι σελίδες αριθµούνται µε λατινικούς πεζούς αριθµούς (i, ii, iii, iv, κοκ), ενώ οι επόµενες κανονικά µε αραβικούς αριθµούς (1, 2, 3, 4, κοκ). Κατάλογος Πινάκων, Γραφηµάτων, Σχηµάτων, Χαρτών (που είναι εντός του κειµένου) Κατάλογος Ακρωνυµίων και Συντοµογραφιών Ευχαριστίες (προαιρετικά) Κυρίως σώµα της εργασίας (εισαγωγή, βασικό κείµενο και συμπεράσματα). Η γραμματοσειρά Times New Roman Greek - μέγεθος 12- διάστιχο 1,5 γραμμή. Εισαγωγή Με τη σειρά που αναφέρονται, µετά τον πίνακα περιεχοµένων και αναφορά του αντίστοιχου αριθµού σελίδας δεξιά - γραµµατοσειρά Times New Roman Greek - µέγεθος 11 - διάστιχο 1,5 γραµµή. Με αλφαβητική σειρά. Τα ακρωνύµια γράφονται χωρίς ενδιάµεσες τελείες (πχ ΥΠΕΧΩΔΕ και όχι Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε.) ενώ την πρώτη φορά που αναφέρονται εντός κειµένου γράφονται ολογράφως µε το ακρωνύµιο σε παρένθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) - γραµµατοσειρά Times New Roman Greek - µέγεθος 11 - διάστιχο 1,5 γραµµή. Εδώ οι συγγραφείς µπορούν να ευχαριστούν όσους θεωρούν ότι συνεισέφεραν ουσιαστικά στην εκπόνηση της εργασίας τους (άτοµα από τα οποία πήραν συνεντεύξεις, υπαλλήλους βιβλιοθηκών, ειδικούς επιστήµονες, που έδωσαν πολύτιµες συµβουλές κλπ) - γραµµατοσειρά Times New Roman Greek - µέγεθος 11 - διάστιχο 1,5 γραµµή. Περιθώρια: 3,5 εκατοστά αριστερά - 2,5 εκατοστά δεξιά, άνω και κάτω. Στοίχιση: αριστερή ή πλήρης (προαιρετικά). (Οι πλήρεις στοιχίσεις δηµιουργούν αραιώσεις). Διάστιχο 1,5 γραµµή, εκτός παραποµπών, υποσηµειώσεων και πινάκων (µονό). Διάστηµα πριν και µετά από κάθε γραµµή: Στο κυρίως κείµενο 0 στ. πριν και 0 στ. µετά. Στους τίτλους 12 στ. πριν και 6 στ. µετά. Εσοχές: ειδική, πρώτη γραµµή, κατά 1,27 εκ. - Ένας άλλος τρόπος για την οργάνωση των παραγράφων είναι να αφήνεται µία γραµµή κενή ανά- µεσά τους και οι παράγραφοι να αρχίζουν από αριστερά, χωρίς εσοχή. Παράγραφος της οποίας η µια γραµµή αρχίζει στη µια σελίδα και η υπόλοιπη συνεχίζει στην επόµενη, µεταφέρεται ολόκληρη στην επόµενη σελίδα. Δεν νοείται τίτλος µόνος του στο κάτω µέρος της σελίδας. Περιλαµβάνει: α) τα µέρη και τα κεφάλαια που χωρίζεται η εργασία, το σκοπό τους και τα βασικά θέµατα που τίθενται στο κάθε ένα, β) για ποιο λόγο επιλέχθη κε το θέµα (για πτυχιακές) και ποιο προσδοκάται ότι

6 Προδιαγραφές Σύνταξης Γραπτών Εργασιών - Ν. Χ. Σαµαράς 4 θα είναι το όφελος που θα προκύψει, γ) ποια είναι η µέθοδος προσέγγισής του, δ) πού ο συγγραφέας δίνει ιδιαίτερη προσοχή και ε) επιγραµµατικά τα θεωρητικά και πρακτικά συµπεράσµατα της εργασίας. Βασικό κείµενο Συµπεράσµατα Παραρτήµατα Βιβλιογραφία Βιβλιογραφική αναφορά 1: βιβλίο Βιβλιογραφική αναφορά 2: άρθρο σε βιβλίο (πρώτη/ δεύτερη έκδοση) Περιλαµβάνει την ανάπτυξη του θέµατος και είναι χωρισµένο σε κεφάλαια, ενώ οµάδες κεφαλαίων είναι δυνατό να αποτελούν µέρη. Τα κεφάλαια και οι επί µέρους ενότητές τους ακολουθούν τη συνήθη δεκαδική ψηφιακή αρίθµηση (πχ 6.1.2). Όλα τα κεφάλαια αναπτύσσονται µε δική τους ιδιαίτερη εισαγωγή και συµπεράσµατα. Αποτελούν το τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας και α) περιγράφουν τα αποτελέσµατά της εν συντοµία, συνθέτοντας τα συµπεράσµατά των επί µέρους κεφαλαίων, β) διατυπώνουν κάποιες γενικότερες τοποθετήσεις για θεωρητικά και πρακτικά ζητήµατα επιχειρώντας συνδέσεις ανάµεσα στο θεωρητικό και εµπειρικό τµήµα της εργασίας, γ) θέτουν ερωτήµατα για παραπέρα έρευνα ή εντοπίζουν άλλες µελέτες που είναι απαραίτητες, δ) συνοψίζουν µε σαφήνεια την άποψη του συγγραφέα. Περιλαµβάνουν κείµενα θεσµικού πλαισίου ή άλλα, δείγµατα ερωτηµατολογίων, στατιστικά στοιχεία, σχέδια, σκίτσα, χάρτες, φωτογραφίες κλπ και τίθενται µετά το τέλος του βασικού κειµένου του κυρίως σώµατος της εργασίας (µετά τα συµπεράσµατα). Μετά τα παραρτήµατα - προηγείται η ελληνόγλωσση από την ξενόγλωσση σε κάθε γράµµα (Α,Β,Γ-C,Δ-D, E,F,Ζ,G,Η,Θ,I,J,K,Λ-L,M,N,Ξ,O,Π-P,Q,Ρ-R,Σ-S,T, Υ,Φ,Χ,Ψ,Ω,U,V,W) - έργα των ίδιων συγγραφέων αναγράφονται µε χρονολογική σειρά (πρώτα τα παλαιότερα, αν είναι του ίδιου έτους µε α, β, γ κλπ). Η ακολουθούµενη σειρά είναι: Βιβλία και Άρθρα - Ιστοσελίδες - Συνεντεύξεις - Προσωπ. επικοινωνία. Καρύδης Δ. 1991, Ανάγνωση Πολεοδοµίας. Η Κοινωνική Σηµασία των Χωρικών Μορφών (Αθήνα: Συµµετρία). Κουρεµένος Κ. Φωκίδα Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, τ.5 (Αθήνα: Εκδ. Μέλισσα), σσ Κωνσταντινίδης Α. 1948/1987, Τα Παλιά Αθηναϊκά Σπίτια Για την Αρχιτεκτονική (Αθήνα: Άγρας), σσ

7 Προδιαγραφές Σύνταξης Γραπτών Εργασιών - Ν. Χ. Σαµαράς 5 Βιβλιογραφική αναφορά 3: άρθρο σε περιοδικό ή εφηµερίδα, εισήγηση σε συνέδριο Βιβλιογραφική αναφορά 4: αδηµοσίευτα κείµενα (διατριβές, εργασίες, µελέτες, φυλλάδια κα) Βιβλιογραφική αναφορά 5: Ιστοσελίδες (πηγή Internet) Βιβλιογραφική αναφορά 6: Συνεντεύξεις ή προσωπ. επικοινωνία Καραδήµου-Γερόλυµπου Α. 2000, Ο Γ.Ο.Κ. και η Ελληνική Πόλη ( ). Από την Συνολική Πολεοδοµική Αντίληψη στην Ρύθµιση της Ιδιωτικής Κερδοσκοπίας, Η Πολεοδοµία στην Ελλάδα από το 1949 έως το 1974: Πρακτικά 2 ου Συνεδρίου Εταιρείας Ιστορίας της Πόλης και της Πολεοδοµίας (Βόλος: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας), σσ Κολοκοτρώνη Μ. 1991, Βιοκλιµατικός Χάρτης Κτιρίων: Τροποποίηση για Εφαρµογές στην Ελλάδα Τεχνικά Χρονικά τόµος 11, τεύχος 4, σσ Σαµαράς Ν. 2001α, Η κλιµατική ιδιαιτερότητα της Λάρισας, ως συνιστώσα του σχεδιασµού της πόλης εργασία στο πλαίσιο του µαθήµατος επιλογής Αστική Διαχείριση / Λουκίσσας Φ., Λαλένης Κ. (διδασκ.), ΠΜΣ / ΤΜΧΠΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Stamatiou.pdf προσβάσιµο την 10/1/2009 Μουστάκας Π. (2008): Προσωπική επικοινωνία στις 23 Οκτωβρίου, στην Τζούρτζια Τρικάλων. Οποιαδήποτε χρήση στοιχείων, κειµένων, επεξεργασιών, επιχειρηµάτων και ιδεών κάποιου άλλου, που τις έχει δηµοσιεύσει, πρέπει ρητώς να αναφέρεται. Εάν αυτό δεν γίνει, τούτο α- ποτελεί βαρύτατο ακαδηµαϊκό παράπτωµα (λογοκλοπή - plagiarism, παραβίαση του νόµου περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και απάτη), παραπτώµατα τα οποία - όπως και η αντιγραφή στις εξετάσεις - τιµωρούνται διεθνώς αυστηρά (µέχρις οριστικής αποβολής από όλα τα πανεπιστήµια µιας χώρας) ή και από όλα τα πανεπιστήµια της Ευρώπης ή και του κόσµου. Οι υποχρεωτικές αναφορές εντός κειµένου πρέπει να είναι σαφείς ώστε να εξασφαλίζεται αµφιµονοσήµαντη αντιστοιχία µεταξύ αυτών και της βιβλιογραφίας (πίσω). Ο σκοπός είναι ο αναγνώστης να βρίσκει εύκολα τη βιβλιογραφική αναφορά (πίσω στη βιβλιογραφία) από τη συγκεκοµµένη της µορφή (µέσα στο κείµενο). Εάν χρειαστεί να χρησιµοποιήσουµε αυτούσιο κείµενο κάποιου, τότε: 1) εάν είναι µέχρι 4 γραµµές το βάζουµε στο κείµενό µας µέσα σε «εισαγωγικά» 2) εάν το κείµενο είναι µεγαλύτερο, τότε αποτελεί νέα παράγραφο µε πλήρη στοίχιση, ένα εκατοστό πιο µέσα από αριστερά, και µε µονό διάστηµα, χωρίς εισαγωγικά και πάντα µε αναφορά, εντός παρενθέσεως, στο τέλος. Βιβλιογραφικό σύστηµα αναφοράς εντός κειµένου Σύστηµα Harvard: Συγγραφέας, έτος, αριθµός σελίδας µέσα σε παρένθεση, π.χ.: (Καρύδης Δ. 1991, σ. 329), (Λουκόπουλος Δ. στο Κουρεµένος Κ., σ.284), (Γερολύµπου 2000, σ.152), (Γιαννόπουλος Π. στο Κωνσταντινίδης Α. 1987, σ.86), (Σαµαράς Ν. 2001α)

8 Προδιαγραφές Σύνταξης Γραπτών Εργασιών - Ν. Χ. Σαµαράς 6 Υποσηµειώσεις Κεφαλίδα σελίδας (header) Αρίθµηση κεφαλαίων (συνολικά µεταξύ 5 και 10) & τµηµάτων κεφαλαίων - ενοτήτων (µέχρι 4) Χάρτες, σχέδια Σηµεία στίξης Κύρια ονόµατα & τοποθεσίες Αποτελούν επεξηγήσεις ή συµπληρωµατικές πληροφορίες του κυρίως κειµένου και όχι βιβλιογραφικές αναφορές. Δεν κρίνονται απαραίτητες, καθώς το περιεχόµενό τους θα µπορούσε να ενσωµατωθεί στο κυρίως κείµενο, ενώ όταν αποκτούν µεγάλη έκταση εµφανίζουν τη µορφή ενός παράλληλου κειµένου ανταγωνιστικού προς το κυρίως κείµενο. Όταν κριθεί πως χρειάζονται - για να µειώσουν την έκταση του κυρίως κειµένου και να περάσουν κάποιες πληροφορίες σε δεύτερη ανάγνωση - τοποθετούνται στο κάτω µέρος κάθε σελίδας, µε συνεχή αρίθµηση ανά κεφάλαιο, µέγιστο συνολικό αριθµό 100 λέξεις ανά σελίδα - γραµµατοσειρά Times New Roman Greek - µεγεθος 11 - διάστιχο µονό. Για να µη διχοτοµούν τη σελίδα είναι δυνατή επίσης η τοποθέτησή τους στο τέλος κάθε κεφαλαίου ή και όλης της εργασίας. Στο πάνω µέρος της σελίδας αριστερά: συντόµευση τίτλου εργασίας ή κεφαλαίου και όνοµα συγγραφέα, πάνω δεξιά: αριθµός σελίδας (η αρίθµηση αρχίζει α- πό το 1) - πλάγια γράµµατα (italics) - γραµµατοσειρά Times New Roman Greek - µέγεθος 11. Κεφάλαια: 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ, 2, 3, (κεφαλαία bold) Τµήµατα Κεφαλαίων ως εξής: 6.1 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ, 6.2, 6.3, (κεφαλαία υπογράµµιση) & 9.1.1, (κεφαλαία πλάγια) & , (απλά κεφαλαία) Τα συµπεράσµατα έχουν την αρίθµηση του τελευταίου κεφαλαίου. Τα παραρτήµατα αριθµούνται ως: Α, Β, Η βιβλιογραφία δεν έχει αρίθµηση. Τα µεγαλύτερα του Α3 σε ξεχωριστή θήκη στο εσωτερικό του οπισθόφυλλου. Τα άλλα βιβλιοδετούνται. Εισαγωγικά: χρησιµοποιούνται πρώτα τα µονά µε τα διπλά να µπαίνουν στο εσωτερικό διάστηµα των µονών εισαγωγικών - Ηµεροµηνίες: 1 Ιανουαρίου Δεν µπαίνουν τελείες σε συντοµεύσεις και αρκτικόλεξα, π.χ. ΗΠΑ Τα κύρια ονόµατα αναγράφονται στην πρωτότυπη γλώσσα τους - Οι τοποθεσίες αναγράφονται στα ελληνικά, αλλά όχι εξελληνισµένες (δηλαδή, όχι Άγιος Φραγκίσκος αλλά Σαν Φραντσίσκο, όχι Σίδνεϋ αλλά Σίντνεϊ) * Η τήρηση των προδιαγραφών αποτελεί προϋπόθεση για την παραλαβή των εργασιών. Ν.Χ.Σ.

Α. ιαδικασία εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Α. ιαδικασία εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗ: ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ιαδικασία εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν ΣΤΗΝ «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. Εισαγωγή Οι σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό την

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0 Ενδεικτικός Οδηγός Συγγραφής Εργασιών Σεµινάριο Τελειοφοίτων Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης Versin 1.0 Νοέµβριος, 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΙΓΙΟ 2011 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας 1 Η Διπλωματική Εργασία Η διπλωματική εργασία είναι μέρος του προγράμματος σπουδών του Διατμηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Φυσικοθεραπείας Οδηγός Πτυχιακών Εργασιών Κανονισµός Ανάθεσης και Εκπόνησης Φεβρουάριος 2008 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίνεται από το εαρινό εξάµηνο 2003/4, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος υπ' αριθµόν 89/17-12-2003 (Θέµα 4ο της Γ.Σ.

Εγκρίνεται από το εαρινό εξάµηνο 2003/4, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος υπ' αριθµόν 89/17-12-2003 (Θέµα 4ο της Γ.Σ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙ ΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙ ΡΥΜΑ ((Τ..Ε.ΙΙ)) ΛΑΜΙΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΓΓΕΛΜΑΤΤΩΝ ΥΥΓΓΕΙΙΑΣ & ΠΡΡΟΝΟΙΙΑΣ ΙΙΑΝΟΥΑΡΙΙΟΣ 2004 ΤΕΕΧΝΟΛΟΓΓΙΙΚΚΟ ΕΕΚΚΠΑΙΙ ΕΕΥΥΤΙΙΚΚΟ ΙΙ ΡΡΥΥΜΑ ΛΑΜΙΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΕΠΑΓΓΓΓΕΕΛΜΑΤΩΝ ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών στο ΕΠΠΑΙΚ Η Πτυχιακή εργασία Κάθε φοιτητής/τρια εκπονεί µια πτυχιακή εργασία, µε σκοπό τησύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν από τα µαθήµατα που έχει

Διαβάστε περισσότερα

A.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ T.T. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

A.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ T.T. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» A.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ T.T. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Πειραιάς, 2013 Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός...4 Γενικά...4 Συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Για τις ανάγκες του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Βοήθημα για τους φοιτητές του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας Επιμέλεια: Γιώργος Γιαννακόπουλος Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση Διονύσης Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Συνοπτικός Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Συνοπτικός Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Συνοπτικός Καστοριά 2012 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...3 1.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΙ - ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δρόσος Δ

Διαβάστε περισσότερα