Ενταχθείτε στο πρώτο δίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενταχθείτε στο πρώτο δίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών"

Transcript

1 Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών Ενταχθείτε στο πρώτο δίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών Μαζί είμαστε ισχυρότεροι! Αύγουστος 2012 Οδηγός για τις υπηρεσίες και τα οφέλη της ΣΕΠ

2 ΣΕΠ, ένας εταίρος στην ευρωπαϊκή περιφερειακή ανάπτυξη Η Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών (ΣΕΠ) παρέχει συγκεκριμένες αποδείξεις ότι οι περιφέρειες είναι στην εμπροσθοφυλακή της Ευρώπης. Όπου τα έθνη εξακολουθούν να βλέπουν φυσικά, πολιτιστικά, και πολιτικά σύνορα, οι περιφέρειες χτίζουν γέφυρες, γνωρίζοντας ότι σε όλη την Ευρώπη το διακύβευμα για την τοπική δημοκρατία είναι το ίδιο. Σε αυτή την εποχή της κρίσης στην Ευρώπη, οι π εριφερειακές αρχές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σχεδιάζοντας νέους τρόπους ανάπτυξης και αυξάνοντας τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και ελκυστικότητα στην επικράτεια τους. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, για να ειναι μια απόφαση όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη, πρέπει να παρθεί στο κατάλληλο ε π ί π εδο διακυβέρνησης ή βαθμό εξουσίας. Δυνάμει της αρχής αυτής, οι περιφέρειες είναι σε καλύτερη θέση να καθορίσουν, μαζί με το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών, τα αναπτυξιακά σχέδια που ελπίζουν να διαμορφώσουν. Η ευρωπαϊκή ήπειρος βρίσκεται τώρα σε ένα σημείο καμ π ής και η Συνέλευση των Ευρω π αϊκών ν Περιφερειών θα πρέ π ει να λάβει μέρος και να συμβάλλει στις τρέχουσες συζητήσεις και εκδηλώσεις για την ανάπτυξη: δεν πρέπει να περιοριστεί στο να προτείνει απλώς λύσεις ή να ζητήσει βοήθεια από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, θα πρέπει να γνωρίζει π ώς να αντιδράσει στα σύγχρονα και σοβαρά προβλήματα. Η ΣΕΠ είναι ένας οργανισμός - συνεργάτης αναγνωρισμένος και σεβαστός α π ό τα θεσμικά όργανα της ΕΕ: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρώπης, και άλλοι οργανισμοί ή όργανα πλέον ζητούν συμβουλές από την ΣΕΠ. Στον απόηχο της ευρωπαϊκής στρατηγικής που τέθηκε σε ισχύ για το 2020, η ΣΕΠ διασφαλίζει τον αμερόληπτο και τον αποτελεσματικό χαρακτήρα των βασικών δημοσιονομικών και πολιτικών τάσεων που π ρέπ ει να εφαρμόζονται στην Ευρώπ η κατά τα επόμενα χρόνια. Μοιράζεται την τεχνογνωσία που έχουν οι περιφέρειες, δημιουργεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο για τη μελλοντική πολιτική της ΕΕ και υποστηρίζει την αξιολόγηση ομοτίμων (peer reviews) για τις περιφέρειες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Τέλος, δίνει τη δυνατότητα στις ευρωπαϊκές περιφέρειες να ακουστεί η φωνή τους σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ παράλληλα να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ιδίως μέσω της Regions20 (του Χάρτη των Περιφερειών για τη Δράση για το Κλίμα), και παρέχει εκπαίδευση με σκοπό την προώθηση της δημιουργίας μια νέας δυναμικής υ π έρ της α π οκεντρωμένης συνεργασίας. Η ΣΕΠ ασχολείται επίσης με τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιφέρειες που είναι μέλη της, και πιο συγκεκριμένα με εκείνες που έχουν δεσμευθεί να εκπονήσουν νέα μοντέλα ανάπτυξης, ιδιαίτερα όσον αφορά την καινοτομία, την πράσινη οικονομία, ή τις καθολικές υπηρεσίες. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε π ρόσβαση στους τομείς, αλλά όχι πάντα στην τεχνογνωσία, οι εταιρικές μας σχέσεις ή συμπράξεις αποτελούν έναν καθοριστικό παράγοντα για την ανταλλαγή γνώσεων. Στην πραγματικότητα, είστε εσείς που κάνετε την ΣΕΠ να είναι αυττή που είναι! Δεν θα ήταν τίποτα χωρίς τη συμβολή των πολιτικών ηγετών, που την εμπνέουν με τον δυναμισμό τους και με δέος εκπροσωπούν τα βασικά προγράμματα της. Εντός της ΣΕΠ, πιστεύουμε ότι η ενοποίηση είναι μια πραγματική πηγή δύναμης. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και για να ακουστεί η φωνή μας σε όλο τον κόσμο, αυτός είναι ο λόγος που σας π ροτρέ π ουμε και σας προσκαλούμε θερμά να ενταχθείτε στον οργάνισμο μας! Michèle Sabban Πρόεδρος της ΣΕΠ Ενταχθείτε στο πρώτο δίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών // Μαζί είμαστε ισχυρότεροι! Γενικός Γραμματέας Pascal GOERGEN Tel. : // Ακαδημαϊκό Κέντρο, Θεσμικές Υποθέσεις & Συντονίστρια των Σχέσεων μεταξύ των Μελων Agnès CICCARONE Tel. : // Διευθύντρια Τύπου & Επικοινωνίας Francine HUHARDEAUX Tel. : / // Assembly of European Regions 6 rue Oberlin, F Strasbourg 210 Avenue Louise - B-1050 Bruxelles

3 Μαζί από το 1985 για μια ισχυρή Ευρώπη, μαζί με τις περιφερείες για τις περιφέρειες Assembly of European Regions Μια μικρή ιστορική αναδρομή... Η Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών ιδρύθηκε το 1985 με πρωτοβουλία πολιτικών ανδρών που υποστήριζαν την πολιτική της περιφερειοποίησης, ήταν ένθερμοι υ π οστηρικτές της Ευρώ π ης, και επιδιώκαν να εγκαθιδρύσουν μια πολιτική οντότητα που θα αντιπρόσωπευε το περιφερειακό επίπεδο. Από το 1986, ήδη το Συμβούλιο της Ευρώπης είχε αναγνωρίσει το καθεστώς της ΣΕΠ, ως θεμελιώδη ευρωπαϊκό οργανισμό για την περιφερειακή αντιπροσώπευση. Το 1989, η πτώση του Τείχους του Βερολίνου οδήγησε σε άνοιγμα της ΣΕΠ προς τις περιφέρειες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, τονίζοντας τη σημασία του επιπέδου της περιφερειακής πολιτικής σε μια σύγχρονη δημοκρατία. Η δημιουργία της Ε π ιτρο π ής των Περιφερειών το 1992 και του Επιμελητηρίου των Περιφερειών στο Κογκρέσο των Το π ικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης το 1994 αποδείχθηκε ως μια πραγματική νίκη της ΣΕΠ στο ρόλο της για την υπεράσπιση των ευρωπαϊκών περιφέρειων. Από τό Μάαστριχτ μέχρι τη Λισαβώνα, η ΣΕΠ έχει αποδείξει με συνέπεια μια ισχυρή και αποφασιστική πολιτική δέσμευση και εξασφάλισε ότι ορισμένα από τα αιτήματα να συμπεριληφθούν σε πολλά ευρωπαϊκά έγραφα, συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης της Λισαβόνας. Μπορεί να είναι υπερήφανη για πολλές επιτυχίες, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της στις περιφέρειες στην αντίθεση τους στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (GMOs) και για τη συνεργασία και σύμ π ραξη τους υ π έρ των περιφερειακών αεροδρομίων. Από το 2001, η ΣΕΠ έχει αναλάβει το έργο της συμμετοχής των νέων στην πολιτική διαδικασία και έτσι το 2008 ίδρυσε το Περιφερειακό Δίκτυο Νεολαίας, την πρώτη και την μοναδική πλατφόρμα που φέρνει σε ε π αφή τις οργανώσεις, τα συμβούλια και τα κοινοβούλια της νεολαίας σε περιφερειακό επίπεδο. Η ΣΕΠ ανέκαθεν συμμετείχε ενεργά στις ευρωπαϊκές συζητήσεις σχετικά με την περιφερειακή πολιτική και συνοχή. Από το 2010, είναι ο κύριος συνομιλητής των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και κατά το τέλος του 2011, έφερε σε επαφή τους βασικούς οργανισμούς στις πόλεις και στις περιφέρειες με σκοπό την προετοιμασία του "Μανιφέστου του St. Pölten", προτρέποντας σθεναρά το Συμβούλιο της Ευρω π αϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξουν τα τοπικά και περιφερειακά συμφέροντα στην πολιτική τους για τη συνοχή. Παράλληλα συνεχίζει να προωθεί δράσεις υπέρ της βελτίωσης της περιφερειακής εκπροσώπησης στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών, καθώς και στην κατανομή της χρηματοδότησης για την συνοχή. και σήμερα! Σήμερα, η ΣΕΠ είναι το μεγαλύτερο ανεξάρτητο δίκτυο περιφερειών στην ευρύτερη Ευρώπη. Συγκεντρώνοντας περισσότερες από 250 περιφέρειες από 35 χώρες και 16 διαπεριφερειακές οργανώσεις, είναι η πολιτική φωνή των μελών της και ένα φόρουμ για τη διαπεριφερειακή συνεργασία. 60% των μελών της προέρχεται απο χώρες της ΕΕ και 40% από χώρες εκτός της ΕΕ στις οποίες η ΣΕΠ προσφέρει διαφορετικά οφέλη και υπηρεσίες. Η ΣΕΠ δραστηριοποιείται σε σημαντικούς τομείς εντός των επικρατειών, που έχουν επιλεχθεί από τους προέδρους των περιφερειών μελών μας, με σκοπό να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ως περιφερειακοί ηγέτες. Μερικά εμβληματικά π αραδείγματα τομέων δράσης είναι : η πράσινη οικονομία, η νεολαία, η ασημένια οικονομία, η ηλεκτρονική υγεία, η Ανατολική εταιρική σχέση και η διεθνής συνεργασία, και, φυσικά, οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να φέρει καλύτερα είς πέρας τις δραστηριότητές της και να αποδώσει καρπούς, η ΣΕΠ είναι οργανωμένη σε θεματικές επιτροπές στις οποίες οι πολιτικοί μπορούν να λάβουν άμεσα μέρος, να συζητήσουν, να μοιραστούν α π οδεδειγμένες πρακτικές, να προτείνουν λύσεις, και να λάβουν αποφάσεις από κοινού, τις οποίες θα αναλάβει στη συνέχεια η ομάδα της ΣΕΠ. Ένα νέο στρατηγικό όραμα για την ΣΕΠ υποβλήθηκε τον Μάιο του ΣΕΠ σημαίνει εμπειρία, ένα δίκτυο και εργαλεία για τους περιφερειακούς πολιτικούς από κάθε υπόβαθρο για την υπεράσπιση των περιφερειακών συμφερόντων, την προώθηση της Ευρωπαϊκής περιφερειοποίησης και την εξασφάλιση της ανάπτυξης των μελών μας.

4 ΣΕΠ: νέα οφέλη για τα μελλοντικά μας μέλη Η προτεινόμενη νέα στρατηγική θα επιτρέψει στα μέλη της ΣΕΠ να ωφεληθούν από πολλές υπηρεσίες και παροχές. Τώρα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, η ΣΕΠ ως οργανισμός θέλει να διαδραματίσει το ρόλο του πρωτοπόρου και του καταλύτη για την προώθηση της ευρωπαϊκής περιφερειοποίησης. Λόγω του δυναμικού που προσφέρουν σήμερα, οι περιφέρειες αποτελούν την κινητήρια δύναμη για τη μελλοντική κοινωνικοοικονομική ανά π τυξη σε ολόκληρη την ευρω π αϊκή ή π ειρο. Η ΣΕΠ είναι α π οφασιστικά προσανατολισμένη στο μέλλον, και θα είναι εταίρος σε κάθε περαιτέρω ανάπτυξη των περιφερειών μελών μας. Ποιες είναι οι αποστολές της ΣΕΠ; 1. Προώθηση της ευρωπαϊκής περιφερειοποίησης Η ΣΕΠ είναι ένας π ολιτικός οργανισμός που αποτελείται από περιφερειακούς πολιτικούς από κάθε υπόβαθρο. Χάρη στο ρόλο μας ως συντονιστή, μπορούμε να σας τους παρουσιάσουμε. Η ΣΕΠ είναι μια ευέλικτη δομή με υψηλή ανταπόκριση. Η ΣΕΠ δραστηριοποιείται σε τομείς που είναι τόσο σημαντικοί για την Ευρώπη, όσο και για τα μέλη της. Μερικά παραδείγματα για το 2012 περιλαμβάνουν την έρευνα και την καινοτομία, την απασχόληση, τις μεταφορές, την ηλεκτρονική υγεία και την κλιματική αλλαγή. Η ΣΕΠ δημιουργεί λόμπυ με και για τις περιφέρειες που είναι μέλη της. Η ικανότητά επιρροής μας ξεπερνά το καθαρά πολιτικό πλαίσιο, καθώς η ΣΕΠ βοηθά επίσης όλους τους περιφερειακούς παίκτες. 2. Υ π εράσπ ιση τών Ευρωπ αϊκών περιφερειακών συμφερόντων Η ΣΕΠ είναι ένας ευρέως αναγνωρισμένος οργανισμός και εταίρος των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρώπ ης, κλπ. απευθύνονται σε αυτήν για συμβουλές. Η ΣΕΠ αναλαμβάνει και καθοδηγεί συγκεκριμένες δράσεις ό π ως : αξιολογήσεις α π ό ομοτίμους, ακαδημίες εκ π αίδευσης, ευφυή πλατφόρμα δεδομένων, κλπ. Αυτά είναι μερικά από τα εργαλεία που δημιουργούνται από την ΣΕΠ για να εγγυηθεί συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η ΣΕΠ είναι ένας εκπ ρόσωπ ος της ευρύτερης Ευρώ π ης : δεν σταματάει στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις σελίδες που ακολουθούν, θα ανακαλύψετε τους τομείς δράσης της Συνέλευσης των Ευρω π αϊκών Περιφερειών στην Ευρώπη. Είμαι βέβαιος ότι αυτό θα σας πείσει ότι η ΣΕΠ είναι, πράγματι, η πολιτική φωνή των περιφερειών της Ευρώπης. Η ΣΕΠ είναι επίσης μια πολυπολιτισμική και δυναμική ομάδα 20 ατόμων εξ ολοκλήρου στη διάθεσή σας! Pascal Goergen, Γενικός Γραμματέας της ΣΕΠ Οι βασικοί τομείς μας Πολιτική συνοχής Οικονομική ανάπτυξη Επικουρικότητα Νεολαία Πράσινη οικονομία / Ενέργεια Δημογραφική αλλαγή Πολιτική γειτονίας Ηλεκτρονική υγεία Καινοτομία και Έρευνα

5 Εσείς και εμείς, σε συνέργεια Καινοτόμα και αποτελεσματικά εργαλεία στη διάθεσή σας Χρειάζεστε εκπαίδευση; Το Θερινό Σχολείο της ΣΕΠ ιδρύθηκε το 1996 και είναι ένα ετήσιο φόρουμ για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών στον τομέα της ευρωπαϊκής περιφερειακής ανά π τυξης. Κάθε χρόνο, π ολιτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι από το Περιφερειακό Δίκτυο Νεολαίας (Youth Regional Network - Y R N ) συναντιούνται για να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών. Οι Ακαδημίες Κατάρτισης προτείνουν δωρεάν σεμινάρια για ευρωπαϊκά θέματα για τους πολιτικούς και τους δημόσιους υπαλλήλους που προέρχονται από τις περιφέρειες μελη της ΣΕΠ. Οι ενότητες αυτές εκτείνονται σε δύο ημέρες και καλύπ τουν τρεις βασικούς τομείς: τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τη λήψη αποφάσεων, την αποτελεσματική άσκηση πίεσης lobbying, καθώς και πιθανές πηγές ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Η ΣΕΠ βρίσκεται σε ε π αφή με ερευνητές και π ανε π ιστήμια, προκειμένου να σας προσφέρει ακαδημαϊκή εμπειρογνωμοσύνη. Θέλετε τεχνογνωσία σχετικά με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση; Η ΣΕΠ παρακολουθεί τις δυνατότητες Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και τις ευκαιρίες για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά έργα και ενημερώνει τις περιφέρειες μέλη της. Παρέχουμε επίσης ενημερωμένες και ακριβείς απαντήσεις στις διάφορες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Η ΣΕΠ για παράδειγμα, υπερασπίστηκε σθεναρά τα συμφέροντα των περιφερειών για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού. Θέλετε να εμπλέξετε τη νεολαία σας! Εμείς στη ΣΕΠ ασχολούμαστε με την κινητοποίηση του Περιφερειακού Δικτύου Νεολαίας (YRN). Το δίκτυο αυτό συγκεντρώνει σχεδόν 100 νέους, οι οποίοι συμμετέχουν στην περιφερειακή διαδικασία λήψης αποφάσεων. Απολαμβάνοντας τη συμμετοχή πάνω από 50 περιφερειών, το YRN είναι ένα φόρουμ για την ηλικιακή ομάδα των ετών δίνοντας τους τη δυνατότηα να εκ π ροσω π ήσουν περιφερειακά κοινοβούλια, συμβούλια και οργανισμούς της νεολαίας. Ο πρόεδρος του δικτύου εμπλέκεται σε όλες τις πολιτικές δραστηριότητες της ΣΕΠ. Το Eurodyssey είναι ενα πρόγραμμα ανταλλαγής της ΣΕΠ που προσφέρει 3 έως 7 μήνες πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό για τους νέους που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18 με 30 ετών και έχουν ανάγκη από εργασία. Στόχος του προγράμματος είναι να τους προσφέρει μια πρωταρχική επαγγελματική εμπειρία, καθώς και την ευκαιρία να μάθουν ή να τελειοποιήσουν μια ξένη γλώσσα. Το Eurodyssey προτείνει 600 πρακτικές ασκήσεις ανά έτος στους νέους, το 8 0 % α π ό τους ο π οίους βρίσκουν απασχόληση σε 6 μήνες μετά από την πρακτική τους άσκηση. Σας ενδιαφέρει η διεθνής συνεργασία; Είμαστε ιδρυτικό μέλος του R20 - Regions of Climate Action, που δημιουργήθηκε το 2011 από μια ομάδα περιφερειών και ομόσπονδων κρατών που έχουν κάνει προτεραιότητα τους τη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. Η ΣΕΠ είναι ένας παράγοντας κλειδί στην πολιτική γειτονίας: προς την Ανατολή, μέσω της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, με στοχευμένες δράσεις για την υποστήριξη της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και προς τον Νότο (Euromed, διμερείς συναντήσεις, κλπ.) Η ΣΕΠ συνεργάζεται με την ασιατική ήπειρο μέσω της Ένωσης των Περιφερειακων Κυβερνήσεων της Βόρειοανατολικής Ασίας ( N E A R ), η ο π οία συγκεντρώνει 70 περιφερειακές κυβερνήσεις από τη Νότια Κορέα, την Κίνα, την Ιαπωνία, τη Μογγολία, τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα. Ψάχνετε πληροφορίες σχετικά με την πράσινη επιχείρηση; Η πράσινη οικονομία είναι ένα ζήτημα κρίσιμης σημασίας για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, Αυτό το θέμα είναι ως εκ τούτου σε πρώτο πλάνο στις προτεραιοτήτες μας. Στη ΣΕΠ, θα βρείτε μια ομάδα εργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε μέσω ευρωπαϊκών π ρογραμμάτων ό π ως το M O R E 4 N R G και το Regions4greengrowth. Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε τις εκδόσεις μας για την προώθηση της βιώσιμης ενεργειακής πολιτικής στις περιφέρειες, καθώς και τη θέση μας σχετικά με την αναγκαιότητα της εναρμόνισης των συστημάτων για τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων. Χρειάζεστε παρακολούθηση και πληροφόρηση, lobbying, και δικτύωση; Μια αντι π ροσω π εία στο γραφείο της ΣΕΠ στις Βρυξέλλες είναι αφιερωμένη στο να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Είτε είστε είτε δεν είστε μέλος της ΕΕ, το γραφείο είναι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με την ευρωπαϊκή επικαιρότητα. Έχοντας αυτό κατά νου, διοργανώνουμε θεματικά π ρωινά με στόχο την ενημερώση και παροχή σχετικών πληροφοριών με ένα γρήγορο και πρακτικό τρόπο για την ευρωπαϊκή πολιτική και τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης. Η ΣΕΠ είναι μέλος της Λέσχης Τύπου της Ευρώπης (Press Club Europe) στις Βρυξέλλες. Οι πόρτες σε αυτό το χώρο, ο οποίος ειναι ιδανικός για τη δικτύωση και την εξασφάλιση της άμεσης επαφής με τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, είναι ανοιχτή σε περιφέρειες που είναι μέλη μας.

6 Αξιολογήσεις ομοτίμων της ΣΕΠ: μια μοναδική μεθοδολογία Εβδομαδίαια επίσκεψη Τι συνεπάγεται μια αξιολόγηση ομοτίμων; Ομαδα εμπειρογνω μόνων (3-5) Επιτόπιες επισκέψεις Συνεντεύξεις Εκθέσεις και Συστάσεις Η ΣΕΠ συνέλαβε την ιδέα και δρομολόγησε τις π εριφερειακές αξιολογήσεις ομοτίμων το Χαρακτηρίζονται από εκτενείς ανταλλαγές μεταξύ μιας ομάδας διεθνών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι ε π ισκέ π τονται την π εριφέρεια υ π οδοχής, π ροκειμένου να αξιολογήσουν την πολιτική της γύρω από ένα συγκεκριμένο τομεά. Ο στόχος των ανταλλαγών αυτών είναι να π αράσχουν στην π εριφέρεια υ π οδοχής μία διάγνωση και συστάσεις σχετικά με την κατάσταση του συγκεκριμένου τομέα στην επικτράτεια της. Οι εμπειρογνώμονες π αραμένουν ε π ί μία εβδομάδα και εκτελούν ε π ιτό π ιες ε π ισκέψεις, συναντήσεις με τις αρμόδιες ηγεσίες τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα, συνεντεύξεις, και διάφορες άλλες συναντήσεις, μετά το πέρας των οποίων θα υποβάλούν μια λεπτομερή έκθεση που θα προορίζεται να ανοίξει στην ουσία το δρόμο, εντός της π εριφέρειας υ π οδοχής, σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Για το δικο σας όφελος, είμαστε ένας ηγέτης και συνεργάτης πολλών ευρωπαϊκών προγραμμάτων Προγράμματα σε εξέλιξη REALMΠεριφερειακοί πολλαπλασιαστές εκπαίδευσης ενηλίκων και εμβληματικές πρωτοβουλίες Ευρώπη Smart Europe Περιφερειακές στρατηγικές για τις ευκαιρίες απασχόλησης, με βάση την καινοτομία ECREIN+ Οικολογική Καινοτομία στις περιφέρειες Regions4greengrowth Επενδύσεις σε έργα αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης Pro-I3T Παροχή εργαλειών πληροφόρησης σχετικά με τα θεματικά προγράμματα αδελφοποίησης Πρόσφατα προγράμματα PYE Προώθηση της νεανικής απασχόλησης MORE4NRG Βελτίωση της π εριφερειακής ανά π τυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας YES Στρατηγικές νεανικής επιχειρηματικότητας PRESERVE Καινοτομία και αειφορία στον τουρισμό

7 Υπηρεσίες και εργαλεία διαθέσιμα για τα μέλη και για τους εταίρους μας Lobbying ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών φορέων λήψης αποφάσεων Πληροφορίες και πρόσβαση στις εκθέσεις, στις θέσεις και στις συνεισφορές της ΣΕΠ πάνω σε συγκεκριμένα θέματα Εποπτεία και έλεγχος ευρωπαϊκών προγραμμάτων με την οπτικη της περιφερειακής προοπτικής Εξειδικευμένη πολιτική ανάλυση Στήριξη των μελών σε όλη την ευρω π αϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλές προς τα μέλη σχετικά με τις στρατηγικές πτυχές της περιφερειακής πολιτικής Σύνδεση και διαμεσολάβηση με τα ευρω π αϊκά θεσμικά όργανα Συγκέντρωση και οργάνωση της τεχνογνωσίας σχετικά με την περιφερειοποίηση Ακαδημαϊκά έργα (σπουδές, κλπ.) Επιτυχείς περιφερειακές πρακτικές Θεματική τεχνογνωσία Κοινωνικοοικονομικές πληροφορίες Διάδοση των περιφερειακών πληροφοριών και τεχνογνωσίας μέσω διαφόρων διαύλων επικοινωνίας Θεματικά ενημερωτικά πρωϊνά Εκδόσεις Ενημερωτικές σημειώσεις Εκδηλώσεις Κοινωνικά δίκτυα Ιστοσελίδα Συνέδρια Δικτύωση των περιφερειών μελών μας Επικοινωνία με περιφέρειες από όλη την Ευρώπη Επικοινωνία με θεματικά δίκτυα Ε π ικοινωνία με τους ευρω π αϊκούς κοινωνικοοικονομικούς κύκλους Τοποθέτηση της ΣΕΠ και των μελών της στη διεθνή σκηνή Οργάνωση της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί Αξιολογήσεις από ομοτίμους (Peer evaluations) Ακαδημίες Κατάρτισης Eurodyssey Θερινά σχολεία Εκπαιδευτικές επισκέψεις Επιτόπιες επισκέψεις Προώθηση ευκαιριών για τις περιφέρειες Διαχείριση των προσφορών και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Αναζήτηση εταίρων για τα έργα Υλοποίηση των έργων Προώθηση των δυνατοτήτων μιας περιφέρειας (περιφερειακά αεροδρόμια, κλπ.). Προσέλκυση επιχειρήσεων στις περιφέρειες Οργάνωση συναντήσεων Εκδηλώσεις (Σύνοδος κορυφής για την κρίση, κλπ.). Συνέδρια (συναντήσεις για την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, κ.λπ.). Εργαστήρια Ολομέλειες των επιτροπών, γενικές συνελεύσεις, Ομάδες Εργασίας Βελτίωση της προβολής και της εικόνας των περιφερειών μελών μας Βραβεία και διακρίσεις στη ΣΕΠ (για την καινοτομία, κ.λπ.). Εμφανίσες στα ΜΜΕ Διαφημιστικά μηνύματα στον Τύ π ο των περιφερειών Περιφέρειες στο φως της δημοσιότητας Ιστορίες για την Ευρώπη Daniel Zawarczynski José António Rodrigues Milen Baltov CoR AER AER NLK Reinberger AER AER EUBAGE - Aosta (I) Hong Jang-Ho Per-Olof Egnell

8 Από το 2012, θα προσφέρονται ακόμη περισσότερες υπηρεσίες και εργαλεία Πολιτική εμπειρογνωμοσύνη σε ειδικά ζητήματα ακολουθούμενη από λόμπι και δράση Ένα μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο που θα αποστέλλεται σε έως και επαφές σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο Μια ιστοσελίδα με γνώμονα το ευρύ κοινό Αποκλειστικά προγράμματα (κινητικότητα, μεταφορά και διάχυση περιφερειακής εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας, πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, κλπ.) Άνοιγμα σε θεματικά δίκτυα (ERRIN, ACR +, κλπ.) Άνοιγμα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις Έκδηλώσεις και μεθοδολογία δημοσίων σχέσεων Πώς μπορείτε να γίνετε μέλος της ΣΕΠ; Σύμφωνα με το καταστατικό της ΣΕΠ, οι περιφέρειες ορίζονται ως "οι τοπικές αρχές αμέσως κάτω από το επίπεδο της κεντρικής κυβέρνησης, με την πολιτική εξουσία εκπροσώπησης να ενσαρκώνεται από ένα αιρετό περιφερειακό Συμβούλιο." Επειδή οι περιφερειακές αρμοδιότητες διαφέρουν από το ένα κράτος στο άλλο, έξι διαφορετικές δομές είναι διαθέσιμες σήμερα: Συνταγματικές περιφέρειες που απολαμβάνουν προνόμια κράτους (Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Ελβετία) Περιφέρειες που έχουν μια εκτεταμένη πολιτική και διοικητική αυτονομία (Ισπανία, Ιταλία, και ορισμένες ανεξάρτητες περιοχές ή νησιά στη Δανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, και στην Πορτογαλία) Περιφέρειες σε αποκεντρωμένα κράτη (Γαλλία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Δημοκρατία της Τσεχίας) Περιφέρειες με το καθεστώς της περιοχής, νομού, πολιτείας ή επαρχίας (Κροατία, Δανία, Φινλανδία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Λιθουανία, Νορβηγία, Ρουμανία, Σουηδία, Τουρκία, Ουκρανία) Περιφερειακές αρχές που αποτελούνται από αντιπροσωπείες του νομού (Ιρλανδία) Μικρά κράτη των οποίων το μέγεθος αντιστοιχεί με εκείνο μιας περιοχής. Για να προσχωρήσετε στην ΣΕΠ, παρακαλούμε να στείλετε στον/στην Πρόεδρο της ΣΕΠ, μια επίσημη επιστολή που υπογράφεται από τον/την Πρόεδρο της περιφέρειας σας. Μόλις η αίτησή σας γίνει δεκτή από το προεδρείο ή το γραφείο της ΣΕΠ και αφού έχετε καταβάλει το τέλος συμμετοχής, έχετε το ελεύθερο να συμμετέχετε σε όλες τις δραστηριότητές μας ως πλήρες μέλος. Σύμφωνα με το καταστατκό μας, η αίτησή σας θα πρέπει να επικυρωθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική μας Συνέλευση ενώ παράλληλα έχετε τη δυνατότητα να κρατήσετε την ιδιότητα του παρατηρητή (προς-ένταξη μέλους) για ένα έτος.

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2 0 1 4 ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)++ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος Ενέργεια Ευρώπη

Αειφόρος Ενέργεια Ευρώπη Αειφόρος Ενέργεια Ευρώπη Συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή εκστρατεία ευαισθητοποίησης με στόχο την αλλαγή του ενεργειακού τοπίου 2005-2008 Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μια εκστρατεία

Διαβάστε περισσότερα

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ελληνική ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ,,, ΑΑΠΠΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ && ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ Ι ΙΙΑΑΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες 1 Κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία EL ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ Johannes HAHN Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση 1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine Ευρωπαϊκή Ένωση του Pascal Fontaine Μπορείτε να βρείτε αυτό το φυλλάδιο και άλλες σύντομες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ec.europa.eu/publications Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία «Τι υπάρχει για μένα;» Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία EUROPEAN COMMISSION EΕυρωπαϊκή U R O P E A N Επιτροπή U N I O N Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικό Υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en)

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO,CL 2 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες Θέµα : ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26/27

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές Copyright 2008 Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Πάσης Τάξεως) Κολοκοτρώνη 102-104 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ.: 210 4133743-4,

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014 Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Μέρος B - Δράση 1.3 Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Στόχοι Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON 2020 εν συντομία

HORIZON 2020 εν συντομία HORIZON 2020 εν συντομία Το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Έρευνα και Καινοτομία Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.6.2009 COM(2009) 295 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκτη έκθεση προόδου σχετικά µε την οικονοµική και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ GRISI PLUS. www.grisiplus.eu

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ GRISI PLUS. www.grisiplus.eu GRISI PLUS Γεωπληροφορική Αγροτική Πρωτοβουλία για Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας www.grisiplus.eu...αφήστε τον εαυτό σας να εμπνευστεί... ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα