BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Kωνσταντίνου Φυτιάνου Καθηγητή Σμήματος Χημείας Α.Π.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Kωνσταντίνου Φυτιάνου Καθηγητή Σμήματος Χημείας Α.Π.Θ."

Transcript

1 BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Kωνσταντίνου Φυτιάνου Καθηγητή Σμήματος Χημείας Α.Π.Θ. Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 24 Ινπιίνπ 1950 Σόπνο Γέλλεζεο: Θεζζαινλίθε Γηεύζπλζε : Σξηάδη Θεζζαινλίθεο Σειέθσλν : Οηθνγ. θαηάζηαζε: Παληξεκέλνο, ηέζζεξα παηδηά Γεκνηηθό Γπκλάζην Φνηηεηήο Υεκείαο ηνπ Α.Π.Θ. Γίπισκα κε "Λίαλ Καιώο". Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ κνπ, ππόηξνθνο ηνπ ΙΚΤ ηξαηησηηθή ζεηεία Βνεζόο ζην Δξγαζηήξην Υεκηθήο θαη Βηνκεραληθήο Σνμηθνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ., εξγάζζεθα ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή (PhD) ζην Παλεπηζηήκην Gottingen ηεο Γεξκαλίαο. Δηδηθόηεηα ζε έιεγρν ξύπαλζεο λεξώλ πκκεηνρή επί 6 κήλεο ζε εληαηηθό κεηαπηπρηαθό εκηλάξην ζην Παλεπηζηήκην Kassel ηεο Γεξκαλίαο ζε ζέκαηα έξεπλαο, δηδαζθαιίαο, ζρεδηαζκνύ θαη δηνίθεζεο Παλεπηζηεκίσλ Eπηκειεηήο ζην Δξγαζηήξην Διέγρνπ Ρύπαλζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Α.Π.Θ. Καινθαίξη Δξγάζηεθα ζην Ιλζηηηνύην Οηθνινγηθεο Υεκείαο ηεο GSF ζην 1980,81,86 Mόλαρν Γεξκαλίαο ζε κνληέξλεο ηερληθέο γηα ηνλ πξνζδην- (9 κήλεο) ξηζκό ξύπσλ ζην πεξηβάιινλ (GS/MS, HPLC, Φσηνρεκεία, Υεκεία 'Τδαηνο). Καηά ηελ παξακνλή κνπ ήκνπλ ππόηξνθνο ηεο DAAD Λέθηνξαο ζην παξαπάλσ εξγαζηήξην ηνπ Α.Π.Θ. Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζην ίδην Δξγαζηήξην. Δξγάζηεθα ζε πξνζδηνξηζκό ξύπσλ ζην πεξηβάιινλ (λέξα, ηδήκαηα, αηκόζθαηξα, βηνινγηθά δείγκαηα) θαη αζρνιήζεθα κε ηνλ κεραληζκό κεηαθνξάο ηνπο Δπηζθέπηεο θαζεγεηήο ζην JRC ηεο Δπξσπατθήο 'Eλσζεο ζην Ispra ηεο Ιηαιίαο. Δξγάζζεθα κε ρεκηθνύο κεραληζκνύο μεξήο ελαπόζεζεο Ο3/ΝΟ2/SO2 ζηα δάζε. Από 6/1989 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ζην ίδην Δξγαζηήξην ηνπ Α.Π.Θ. 7/1989-7/1994 Project Manager ύζηεξα από εμεηάζεηο ζηελ Γεληθή Γηεύζπλζε ΥΙΙ (έξεπλαο, Σερλνινγίαο θαη Αλάπηπμεο) ηεο Δπξσπατθήο 'Δλσζεο, ζηηο Βξπμέιιεο. Δξγάζζεθα ζην πξόγξακκα Brite-Euram (Recycling). Τπεύζπλνο γηα ηελ παξαθνινύζεζε, έιεγρν θαη αμηνιόγεζε ησλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ. 8/1994-ζήκεξα Eπηζηξνθή ζαλ αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ζην Δξγαζηήξην Διέγρνπ Ρύπαλζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Α.Π.Θ. 1/9/05-30/8/08 Γηεπζπληήο ζην Δξγαζηήξην Διέγρνπ Ρύπαλζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο Από 20/12/09 Καζεγεηήο ηνπ ηκήκαηνο Υεκείαο ηνπ ΑΠΘ Γλώσσες: Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Ιηαιηθά.

2 'Δρσ ιάβεη κέξνο ζε πεξηζζόηεξα από 80 παλειιήληα θαη δηεζλή ζπλέδξηα, ζπκπόζηα. Γεκνζίεπζα πεξηζζόηεξεο από 75 εξγαζίεο ζε δηεζλή πεξηνδηθά. 'Δρσ ζπγγξάςεη 3 βηβιία γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Υεκηθνύ Σκήκαηνο ζε ζέκαηα Υεκείαο Πεξηβάιινληνο. Έρσ ζπκκεηάζρεη ζε πνιπάξηζκα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο UNEP, UNESCO, ΤΠΔΥΩΓΔ, ΓΔΓΔ θαη ηεο Δπξσπατθήο 'Δλσζεο. Δημοσιεύσεις 1. "Study on the sorption of SdSO 4 by δ-μanganese Oxide" A. Kovatsis, K. Fytianos, B. Nathanael. Chimika Chronika, New Series, 7, (1978). 2. "Untersuchungen auf Schwermettalle in Fliessgewassern und Flussedienten des West- Harzes". K. Fytianos PhD Thesis, University of Gottingen (1978). 3. "Schwermettalle in den Fliessgewassern und Flussedimenten des West-Harzes". K. Fytianos qwf-wasser/abwasser, 123, , 1982 (PhD Thesis). 4. "Die Schwermetallbelastung im Nord-Agaischen Meer (Griechenland) ermittelt anhand von Fisch-und Muscheluntersuchungen" G. Vasilikiotis, N. Voulouvoutis, K. Fytianos, N. Samara qwf-wasser/abwasser, 124, 37-39, "Heavy metals in Marine Οrganisms of the North Aegean Sea, Greece". G. Vasilikiotis, K. Fytianos, A. Zotou Chemosphere, 12, 75-81, "Concentration of heavy metals in seawater and sediments from the Northern Aegean Sea, Greece" K. Fytianos, G. Vasilikiotis Chemosphere, 12, 83-91, "Zur organischen Belastung einiger Fliessgewasser des West-Harzes" K. Fytianos Chemosphere, 12, , 1983 (PhD Thesis). 8. "Preliminary Study of Organochlorine Compounds in Milk Products, Human Milk and Vegetables" K. Fytianos, G. Vasilikiotis, L. Weil, E. Kavlentis, N. Laskaridis Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 34, , "Identification and Determination of some trace Organic Compounds in Coastal Seawater of Northern Greece" K. Fytianos, G. Vasilikiotis, L. Weil

3 Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 34, "Contamination of Roadside Vegetation with Lead, Cadmium and Zinc" K. Fytianos, G. Vasilikiotis, V. Samanidou Chemosphere, 14, , "Color removal from dye-containing effluents by using manganese solid wastes" K. Fytianos, G. Vasilikiotis, T. Agelidis, P. Kofos, K. Stefanidis Chemosphere, 14, , "Kinetic study of Lead cementation by Iron power in waste water treatment" T. Angelidis, K. Fytianos, G. Vasilikiotis Chemosphere, 14, , "Comparative Study of heavy metals pollution in various rivers and lakes of N. Greece" K. Fytianos, V. Samanidou, T. Agelidis Ambio, 15, 1, 42-44, "Claster analysis approach to study heavy metals distribution in marine organisms" A. Voulgaropoulos, V. Simeonov, K. Fytianos, G. Vasilikiotis Fresenius Z. Anal. Chem., 325, , "Distribution of Nutrients in the Thermaikos Gulf, Greece" V. Samanidou, K. Fytianos, G. Vasilikiotis. The Science of the Total Environment, 65, , "Partitioning of heavy metals into selective chemical fractions in sediments from Rivers in N. Greece" V. Samanidou, K. Fytianos The Science of the Total Environment, 67, , "Correlation of some organic pollution factors in water systems in Northern Greece" A. Voulgaropoulos, K. Fytianos, A. Apostolopoulou and X. Gounaridou Water Research, 21, , "Σhermolyse von Chlorierten organischen Verbindungen. Eine Quelle fur Octochlorstyrol in der Umweilt" E. Lahaniatis, E. Clausen, K. Fytianos, D. Bienick. Naturwissenschaften, 75, 93-94, "Comparative study on the preconcentration of copper traces in non-saline waters with chelating resins" D. Voutsa, C. Samara, K. Fytianos, Th. Kouimtzis Fresenius Z. Anal. Chemie, 330, , "Comparative study of different techniques for nitrate determination in environmental water samples" N. Raikos, K. Fytianos, C. Samara, V. Samanidou Fresenius Z. Anal. Chemie, 331, , "Lead concentrations in airborne particulates and blood in the area of Thessaloniki, Greece" V. Samanidou, K. Fytianos, G. Vasilikiotis, N. Vlaikidis

4 J. Environmental Science and Health, A(23) 3, , "Lead Removal from wastewater by Cementation Utilising a Fixed Bed of Iron Spheres" T. Agelidis, K. Fytianos, G. Vasilikiotis, D. Jannakoudakis Environmental Pollution 50, , "Photochemical fate of carbamate pesticides in natural waters of N. Greece" V. Samanidou, K. Fytianos, G. Pfister, M. Bahadir. The Science of the Total Environment, 76, 85-92, "Photodecomposition of Chlorphenols in aqueous medium in presence of hydrogen peroxide" P.N. Moza, K. Fytianos, V. Samanidou, F. Korte. Bulletin of Environmental Pollution and Toxicology, 41, , "Distribution of airborne polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in the area of Thessaloniki, Greece" L. Weil, V. Samanidou, K. Fytianos Toxicological and Environmental Chemistry, 20-21, , "Lead Recovery from Aqueous solution and wastewater by cementation utilizing an Iron Rotating Disc". T. Agelidis, K. Fytianos, G. Vasilikiotis Resources Conservation and Recycling, 2, , "Οrganochlorine compounds and PCB congenes in contaminated Sediments" B. Larsen, K. Fytianos The Science of the Total Environ. 86, (1989). 28. "Reaction of monoterpenes with ozone, sulphur dioxide and nitrogen oxide - gas - phase oxidation of O 2 and formation of sulphuric acid" D. Kotzias, K. Fytianos and F. Geiss Atmospheric Environment, 24, (1990) 29. "Determination of trace quantities of organotin Compounds in Coastal Waters of Greece by Graphite Furnace Atomic Absorption spectrometry" K. Fytianos, V. Samanidou Science of the Total Environment, 92, (1990) 30. "Mobilization of heavy metals from River Sediments of N. Greece by complexing Agents." V. Samanidou, K. Fytianos Water, Air, Soil Pollution, 52, (1990) 31. "Study of Organophosphorous pesticide residues in water and sediment samples of Thermaikos Gulf, Greece" K. Fytianos Fresenius Environmental Bulletin, 4, (1995).

5 32. "Assessment of metal mobility from sediment of Lake Vegoritis" K. Fytianos, S. Bovolenta, H. Muntau J. of Environmental Science and Health, Part A: Environmental Science and Engineering, 30, , "Bioaccumulation of PCB Congeners in different species of macroalgae from Thermaikos Gulf of the North Aegean Sea, Greece" K. Fytianos, S. Charitonidis, T. Albanis, I. Konstantinou and M. Seferlis J. of Envir. Science and Health, Part A: Environ. Science & Engineering, 32 (2), , Removal of Phosphate from Aqueous and Wastewater Samples using Aluminum Salts. K. Fytianos, E. Voudrias, N. Raikos J. of Environ. Science and Health, Part A: Environmental Science and Engineering, 31 (10), , Removal of Cr (VI) from aqueous and wastewater samples by fly ash. K. Fytianos, E. Voudrias, A. Tsechpenakis J.of Environ.Science and Health. Part A. Environmental Science and Engineering, 32 (9), , Spectrophotometric Determination of Anionic Surfactants in Aqueous and Environmental water samples with cationic dyes K. Fytianos, D. Vasilakakis, N. Raikos J. of Environ. Science and Health. Part A. Environmental Science and Engineering, 22, , Determination of Non-ionic surfactants of the Nonylphenol Polyethoxylate type by HPLC in wastewater K. Fytianos, S. Pegiadou, N. Raikos, I. Eleftheriadis, H. Tsoukali Chemosphere, 35, , Determination of Polychlorinated Dibenzodioxins and Dibenzofurans in Fly Ash K. Fytianos, H. Schroder Chromatographia, 46, , Cr(III) and Cr(VI) speciation in environmental samples K. Fytianos and P. Fachantidis

6 Toxicological and Environmental Chemistry, 64, , Modeling of phosphate removal from aqueous and wastewater samples using ferric iron K. Fytianos, E. Voudrias, Ν. Raikos Environmental Pollution, 101, , 1998, 41. Leachability of heavy metals in Greek Fly Ash from Coal Combustion. K. Fytianos, E. Voudrias, B. Tsaniklidi Environment International, 24 (4), , Σhe Sorption-Desorption Behavior of Linear Alkylbenzene Sulfonate in marine Sediments. K. Fytianos, E. Voudrias, Th. Mouratidou Chemosphere, 36, , Leachability of heavy metals from municipal sewage sludge. K. Fytianos, E. Voudrias, E. Charantoni Εnvironment International, 24 (4), , Behavior and fate of Linear Alkylbenzene Sulfonate in Different Soils. K. Fytianos, E. Voudrias, A. Papamichali Chemosphere, 36, , Δvaluation of chemical parameters in Lake Vegoritis, Northern Greece. K. Fytianos, H. Muntau. Toxicological and Environmental Chemistry, 70, , Organic Pollutants in the Biological Waste Water Treatment Process - Results of Flow Injection and Liquid Chromatographic Investigations in Combination with Mass and Taudem Mass Spectrometric Detection. Part 1: Polar Pollutants. H. Shroder, K. Fytianos Chromatographia, 50, , "Μultiresidue determination of insecticides and fungicides in fruits and vegetables by gas chromatography" K. Fytianos, J. Konstantinou, J. Kaidatzis, T. Albanis Bulletin of Environmental Contamin. and Toxicology, 61, , 1998.

7 48. Νitrate and nitrite accumulation in fresh vegetables from Greece" K. Fytianos, P. Zarogiannis Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 62, (2), , The use of macroalgae as biological indicators of heavy metal pollution in Thermaikos Gulf, Greece. K. Fytianos, E. Evgenidou, G. Zachariadis Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 62 (5), , Sorption-desorption behaviour of 2,4-dichlorophenol by marine sediments. K. Fytianos, E. Voudrias, E. Kokkalis Chemosphere, 40 (1), 3-6, Speciation Analysis of heavy metals in natural waters: A Review. K. Fytianos AOAC International, 84 (6), , Accumulation of heavy metals in vegetables grown in an industrial area in relation to soil. K. Fytianos, G. Katsianis, P. Triantafyllou, G. Zachariadis Bull. Environ. Contam. Toxicol., 67, , Assessment of the quality characteristics of Pinios river, Greece. K. Fytianos, A. Siumka, G. Zachariadis, S. Beltsios Water, Air and Soil Pollution, 136, , Photodegradation of triazine herbicides in aqueous solutions and natural waters. E. Evgenidou, K. Fytianos J. of Agricultural and Food Chemistry 50, , Sorption-desorption isotherms of dyes from aqueous solutions and wastewaters by different sorbent materials E. Voudrias, K. Fytianos, E. Bizani Global Nest, 4, 75-83, 2002

8 56. Νitrate, arsenic and chloride pollution of the drinking water in the area of northern Greece (Elaboration by Applying GIS). K. Fytianos, Chr. Christophoridis Environmental Monitoring and Assessment, 93,55-67, Speciation of elements in sediment samples collected at lakes Volvi and Koronia, N. Greece K. Fytianos, A. Lourantou Environment International 30, 11-17, Sequental fractionation of phosphorus in lake sediments of Northern Greece K. Fytianos, A. Kotzakioti EMAS, 100, , Semi-conductor - semsitized photodegradation of dichlorvos in water E. Evgenidou, K. Fytianos, I. Poulios Applied Catalysis, B: Environmental 59, 83-91, Photocatalytic oxidation of dimethoate in aqueous solutions E. Evgenidou, K. Fytianos, I. Poulios Journal of Photochemistry and Photobiology. A. Chemistry, 175, 29-38, Evaluation of a novel electrochemical pilot plant process for azodyes removal of textile wastewater A.Sakalis, Mpoulmpasakos K.,Nickel U., Fytianos K., Voulgaropoulos A Chemical Engineering, 111, 63-70, Monitoring of N-methylcarbamate pesticides in Pinios River (Central Greece) by means of HPLC K. Fytianos, K. Pitarakis, E. Bobola Intern. Journal Environ. Anal. Chemistry, 86, , Distribution of organochlorine pesticides in surface water and sediments in Lake Volvi (N. Greece). K. Fytianos, R.J.W. Meesters, H.Fr. Schroder, B. Gouliarmou, N. Gantidis Intern. Journal Environ. Anal. Chemistry 86, , 2006

9 64. Monitoring of N-methylcarbamate pesticides in Pinios River (Central Greece) by means of HPLC K. Fytianos, K. Pitarakis, E. Bobola Intern. Journal Environ. Anal. Chemistry, 86, , Photocatalytic treatment of dye solutions in the presence of titanium dioxide E. Bizani, K. Fytianos, I. Poulios, V. Tsiridis Journal of Hazardous Materials, 136, 85-94, Study of the conditions affecting the release of phosphorus from surface lake sediments. C. Christoforidis, K. Fytianos Journal of Hazardous Materials 2006, 35, Solid phase microextraction applied to the analysis of organophosphorus insecticides in fruits K. Fytianos, N. Raikos, G. Theodoridis, Z. Velinova, H. Tsoykali Chemosphere, 2006, 65, Study of the removal of dichlorvos and dimethoate in a titanium dioxide mediated photocatalytic process through the examination of intermediates and the reaction mechanism. E. Evgenidou, I. Konstantinou, K. Fytianos, T. Albanis Journal of Hazardous Materials, 2006, B137, Photocatalytic oxidation of methyl parathion over TiO 2 and ZnO suspensions E. Evgenidou, I. Konstantinou, K. Fytianos, I. Poulios, T. Albanis Catalysis Today, 124, , (2007). 70. Leaching of nitrogen, phosphorus, TOC and COD from the biosolids of the municipal wastewater treatment plant of Thessaloniki. V. Batziaka, K. Fytianos, E. Voudrias (Δnvironmental Monitoring and Assessment (EMAS), 140, , 2008) 71. Oxidation of two organophosphorous insecticides by the photoassisted Fenton reaction E. Evgenidou, I. Konstantinou, K. Fytianos, I. Poulios (Water Research, 41, , 2007)

10 72. Headspace Solid Phase Microextraction for the gas chromatographic analysis of organophosphorus insecticides in vegetables. K. Fytianos, G. Drimaropoulou, N. Raikos, G. Theodoridis, H. Tsoukali (Journal of AOAC International, 90, , 2007) 73. Ηeterogeneous photocatalytic degradation of prometryn in aqueous solutions under UV/Vis irradiation. E. Evgenidou, E. Bizani, C. Christophoridis, K. Fytianos (Chemosphere, 68, , 2007) 74. Ηeavy metal pollution in the surface sediments of Thermaikos Gulf, N. Greece. Visualization using Geographical Information Systems. C. Christophoridis, D. Dedepsidis, K. Fytianos (Journal of Hazardous Materials, 168, , 2009) 75. Development and validation of a rapid ultra high pressure liquid chromatographic method for the determination of methylxanthines in herbal infusions C. Zacharis, F. Kika, P. Tzanavaras, K. Fytianos (Journal of Chromatography B, 927, , 2013) 76. Vortex-assisted liquid-liquid microextraction combined with gas chromatography-mass spectrometry for the determination of organophosphate pesticides in environmental water samples and wines. C. Zacharis, C. Christoforidis, K. Fytianos (J. Sep. Sci. 35, , 2012) 77. Fenton and Fenton-like oxidation of pesticide acetamiprid in water samples: Kinetic study of the degradation and optimization using response surface methodology. E. Mitsika, C. Christoforidis, K. Fytianos (Chemosphere,93, ,2013,)

9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY PROGRAM OF THE CONFERENCE

9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY PROGRAM OF THE CONFERENCE Υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής ηµοκρατίας Under the auspices of H.E. the President of the Hellenic Republic 9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY RHODES

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ Κοζάνη 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 Α.

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN CONFERENCE ON PESTICIDES AND RELATIVE ORGANIC MICROPOLLUTANTS IN THE ENVIRONMENT

EUROPEAN CONFERENCE ON PESTICIDES AND RELATIVE ORGANIC MICROPOLLUTANTS IN THE ENVIRONMENT 1st EUROPEAN CONFERENCE ON PESTICIDES AND RELATIVE ORGANIC MICROPOLLUTANTS IN THE ENVIRONMENT 5-8 October 2000 Ioannina, Greece Analytical Techniques Agricultural Products Quality Restoration Techniques

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Πρόγραμμα Περιβάλλοντος (Environment and Climate), EE proj. Cont.

1.2. Πρόγραμμα Περιβάλλοντος (Environment and Climate), EE proj. Cont. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονομα : Ευθυμία Επώνυμο: Παπαδοπούλου-Μουρκίδου Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης: 29 Μαίου, 1948, Γεωργιανή Καβάλας Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εργαστήριο Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

CURICULUM VITAE. Education : Ph D, D.I.C., B Sc (Geol), B. Materials

CURICULUM VITAE. Education : Ph D, D.I.C., B Sc (Geol), B. Materials CURICULUM VITAE Όνομα :ΣΩΤΗΡΙΟΣ Επώνυμο : ΒΑΡΝΑΒΑΣ Ιδιότητα : Καθηγητής Αντικείμενο / Research : Name : Soterios Surname : Varnavas Rank : Professor APPLIED ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY MARINE ENVIRONMENTAL

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 21/01/91-21/12/92. Υπηρέτησα ως Δόκιμος Εφεδρος Αξιωματικός στο Πεζικό. Γερμανικά (Καλά - Kleinessprachdiplom)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 21/01/91-21/12/92. Υπηρέτησα ως Δόκιμος Εφεδρος Αξιωματικός στο Πεζικό. Γερμανικά (Καλά - Kleinessprachdiplom) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Μάρτιος 2013 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κων/νος Κομνίτσας ΙΔΙΟΤΗΤΑ Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Καθηγητής, Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων, Πολ. Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1950 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΓΟΝΝΟΙ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με δύο παιδιά A1. ΣΠΟΥΔΕΣ i. Πτυχίο Γεωπονίας.

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης. Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο. Μέρος Α

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης. Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο. Μέρος Α Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο Μέρος Α Τα δεδοµένα που προκύπτουν από τις µετρήσεις ρύπανσης περιβάλλοντος του Γραφείου Ελέγχου Ρύπανσης και Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΓΕΡΠΠΕ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΤΣΑΚΑΛΩΦ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΤΣΑΚΑΛΩΦ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΤΣΑΚΑΛΩΦ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑ 2012 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΚΑΛΩΦ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Τόπος και έτος γέννησης: Μόσχα, Ρωσία, 1954. Οικογενειακή Κατάσταση: έγγαμος με

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Καρατζάς Γεώργιος του Παύλου Ημερ. Γεννήσεως: 12 Ιουνίου, 1958 Διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά Τηλ.: 28210-37792, Fax: 28210-37846

Διαβάστε περισσότερα

Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer

Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer MILJÖRIKTIG ANVÄNDNING AV ASKOR 1112 Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer David Bendz, Pascal Suer, Hans van der Sloot, David Kosson, Peter Flyhammar Modelling

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2014 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Νικόλαος Κων. Κούκουζας Ημερομηνία Γέννησης : 14 Οκτωβρίου 1964, Αθήνα Διεύθυνση εργασίας : Αιγιαλείας 52, 15125

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ PONTUS, CAPPADOCIA, AIVALI: IN SEARCH OF ASIA MINOR GREEK GEORGE PAPAKONSTANTINOU 169

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ PONTUS, CAPPADOCIA, AIVALI: IN SEARCH OF ASIA MINOR GREEK GEORGE PAPAKONSTANTINOU 169 1. Ανθρωπιστικές Επιστήµες, Επιστήµες Εκπαίδευσης, Επιστήµες Πολιτισµού-Εικαστικές Επιστήµες Καλές Τέχνες "Arts and Humanities, Education, Civilisation" Α/Α Ι ΡΥΜΑ 1 527 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

1. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 1. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 1.1. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ - ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 2005 1. ANAGNOSTOU CH., CHRONIS G., SIOULAS A., KARAGEORGIS A.P. & TZIAVOS CH., 2005. Morphodynamics

Διαβάστε περισσότερα

Coal Combustion Products and REACH

Coal Combustion Products and REACH Coal Combustion Products and REACH Hans-Joachim Feuerborn ECOBA European Coal Combustion Products Association Klinkestrasse 27-31, D-45136 Essen Keywords: REACH, CCP, product, waste, end-of-waste, downstream

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η ποσότητα του νερού του πλανήτη µας είναι σταθερή. Αυτό που µεταβάλλεται καθηµερινά είναι η ποιότητα και η ποσότητα του διαθέσιµου νερού.

Διαβάστε περισσότερα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα 1. Αηομικά ζηοισεία Ζκεξνκελία γελλήζεσο : 20.02.1977 Σόπνο γελλήζεσο : Κξαγηόβα Ρνπκαλίαο Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Αγακνο Δηδηθόηεηα : Γηδάθησξ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα ΘΩΜΑ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ρ.

Βιογραφικό Σηµείωµα ΘΩΜΑ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ρ. Βιογραφικό Σηµείωµα ΘΩΜΑ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε 1. Προσωπικές Πληροφορίες ρ. ΧΗΜΙΚΟΣ Όνοµα Θωµάς Επίθετο Σπανός Επάγγελµα Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕIΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕIΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1951 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΦΑΛΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΝΤΡΕΜΜΕΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Τηλ. 2410 671307,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΑΡΑΠΗΣ Όνομα : Γεράσιμος Διεύθυνση κατοικίας : Πραξιτέλους 36, 16777 Ελληνικό. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 14 Μαρτίου 1954, Πειραιάς. Υπηκοότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Γεώργιος Παναγόπουλος Τόπος και χρονολογία γέννησης: Αθήνα, 15-01-1975 Τηλέφωνο: 2610-991119 κινητό: 6974-605354 Email: gpanagopoulos@teimes.gr ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Διεύθυνση Θηβών 250, Αιγάλεω, GR-12244 Τηλέφωνο (-α) (+30) 2105381182 - (+30) 6974509948 Fax (+30) 2105381321 Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Agilent Technologies (Με την συμμετοχή του Οίκου GERSTEL & του Ινστιτούτου RIC*)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Agilent Technologies (Με την συμμετοχή του Οίκου GERSTEL & του Ινστιτούτου RIC*) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (Με την συμμετοχή του Οίκου GERSTEL & του Ινστιτούτου RIC*) Σε συνεργασία με τον γνωστό Οίκο, έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε σε ενημερωτικό-επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ

ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ 1 ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ HMEΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 13-10-1951 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Φαλάνη - ΛΑΡIΣΗΣ OIKOΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Παvτρεμέvoς Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟIΚIΑΣ : Εθvικής Αvτίστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ρ Χημικός

ΜΑΡΙΑ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ρ Χημικός ΜΑΡΙΑ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ρ Χημικός 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ-ΤΙΤΛΟΙ 1986 1991 Πτυχίο Χημείας (Πολύ καλά 7,53) Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1991-1995 ιδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΜΑΚΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΜΑΚΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΜΑΚΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Όνομα και επώνυμα Τόπος γεννήσεως: Βασίλειος ΜΑΚΡΗΣ Αλμυρός, Μαγνησίας ΣΠΟΥΔΕΣ Πτυχίο: Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών 1962 Μεταπτυχιακές Υπότροφος: Ελλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣ10 ΣΤΙΣ ΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ PM10 CONCENTRATION IN THE TWO MOST POPULATED CITIES OF WESTERN MACEDONIA

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣ10 ΣΤΙΣ ΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ PM10 CONCENTRATION IN THE TWO MOST POPULATED CITIES OF WESTERN MACEDONIA ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣ10 ΣΤΙΣ ΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ X. ιαµαντόπουλος 1, Σ. Γκάρας 1, Ι. Σκόρδας 1, Α. Τριανταφύλλου 1, Φ. Βοσνιάκος 2, Ν. Ζουµάκης 2 (1) Εργαστήριο Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης

Διαβάστε περισσότερα