Πηγή: Ο ορισµός της έννοιας της µειονότητας του Νίκου Πρεντουλή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πηγή: Ο ορισµός της έννοιας της µειονότητας του Νίκου Πρεντουλή http://legacy.lawnet.gr/pages/eofn/2/meion.asp"

Transcript

1 1 2 Νικολάου: Εκπαίδευση και Ταυτότητα στη Διασπορά, 2010 Οι πρώτες µειονότητες που απασχόλησαν τη διεθνή κοινότητα ήταν οι θρησκευτικές. Μέχρι το 1815, οι διάφορες διεθνείς συµφωνίες που αναφέρονταν στην προστασία πληθυσµιακών οµάδων είχαν ως αποκλειστικό αντικείµενο τα ζητήµατα θρησκευτικής ελευθερίας. Εκείνη τη χρονιά γίνεται για πρώτη φορά στο συνέδριο της Βιέννης, λόγος περί µειονοτικών γλωσσών. Η σταδιακή υποχώρηση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας µε τη συνακόλουθη δηµιουργία νέων κρατών επέφερε κάποια κινητικότητα στα ζητήµατα αυτά. (Βιβλίο, σελ. 28) Σε αυτά περιλαµβάνονται το Πρωτόκολλο του Λονδίνου (1830) µε το οποίο η Ελλάδα ανεξαρτητοποιείται και επίσηµα πλέον, και αναλαµβάνει την προστασία των θρησκευτικών δικαιωµάτων των µουσουλµάνων, καθώς και η Συνθήκη του Βερολίνου (1878), που υποχρεώνει την Υψηλή Πύλη να σεβαστεί τα δικαιώµατα των χριστιανών που διαβιούν στην επικράτειά της. (Βιβλίο, σελ. 28) Η περίοδος του Μεσοπολέµου έχει να επιδείξει αξιοσηµείωτο αριθµό διεθνών συνθηκών που αφορούν την προστασία των µειονοτήτων, ενώ σηµαντική υπήρξε η δράση που ανέπτυξε το Διαρκές Δικαστήριο Διεθνούς Δικαιοσύνης µε τις οκτώ Ο ορισµός της έννοιας της µειονότητας του Νίκου Πρεντουλή Οι πρώτες µειονότητες µε την προστασία των οποίων ασχολήθηκε η διεθνής κοινότητα ήταν οι θρησκευτικές. Μέχρι δε το 1815 οι διάφορες διεθνείς συµφωνίες που αναφέρονταν (και) σε προστασία πληθυσµιακών οµάδων είχαν ως αποκλειστικό αντικείµενο ζητήµατα θρησκευτικής ελευθερίας. Μόλις εκείνη τη χρονιά, στο Συνέδριο της Βιέννης γίνεται λόγος για χρήση µειονοτικών γλωσσών. Ακόµα, η σταδιακή υποχώρηση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας µε τη συνακόλουθη δηµιουργία νέων κρατών επιφέρει κάποια κινητικότητα στα ζητήµατα αυτά. Ας σηµειωθούν, από αυτή την εποχή, το Πρωτόκολλο του Λονδίνου (1830) µε το οποίο ανεξαρτητοποιείται η Ελλάδα, που µε τη σειρά της αναλαµβάνει την προστασία των θρησκευτικών δικαιωµάτων των µουσουλµάνων, και η Συνθήκη του Βερολίνου (1878) που υποχρεώνει την Υψηλή Πύλη να σέβεται τα δικαιώµατα των χριστιανών που διαβιούν στην επικράτειά της. Κατά το Μεσοπόλεµο, υπάρχει αξιοσηµείωτος αριθµός διεθνών συνθηκών σχετικά µε την προστασία των µειονοτήτων, αλλά και πιο σηµαντική είναι η δράση που αναπτύσσει το Διαρκές Δικαστήριο Διεθνούς Δικαιοσύνης µε τις οκτώ γνωµοδοτήσεις του σχετικά µε

2 3 γνωµοδοτήσεις του πάνω σε θέµατα µειονοτήτων. Δυστυχώς η Κοινωνία των Εθνών δεν θα µπορέσει να διαδραµατίσει τον ρόλο που είχαν οραµατιστεί οι εµπνευστές της. Η υπονόµευση του συστήµατος από τις χώρες µέλη, κυρίως για πολιτικούς λόγους, η µη συµµετοχή των µειονοτήτων στη διαδικασία ελέγχου των καταγγελιών, αλλά και η εκ µέρους τους κατάχρηση των δικαιωµάτων που τους παρασχέθηκαν υπήρξαν οι βασικές αιτίες για την αποτυχία του πρώτου διεθνούς συστήµατος προστασίας των µειονοτήτων. Τα κράτη δεν ήταν έτοιµα να δεχθούν ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, πολύ περισσότερο µάλιστα όταν το τελευταίο λειτουργούσε στο πλαίσιο ενός συστήµατος χωρίς ξεκάθαρους στόχους, µε την έννοια ότι η Κοινωνία των Εθνών δεν είχε ενιαία θέση απέναντι στις µειονότητες. Άλλες χώρες (π.χ. Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία) συνηγορούσαν υπέρ της αφοµοίωσης των µειονοτήτων από τα κράτη υποδοχής, ενώ άλλες υποστήριζαν τη διατήρησή τους. Σε ένα τέτοιο κλίµα δεν ήταν δυνατόν να γίνουν πολλά. Το µόνο σίγουρο κέρδος από αυτή την εµπειρία ήταν η εδραίωση της αντίληψης ότι τα µειονοτικά ζητήµατα αφορούν τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της και όχι µόνο τα κατά περίπτωση εµπλεκόµενα κράτη. (Βιβλίο, σελ.28, 29) θέµατα µειονοτήτων6. Δυστυχώς, το ΔΔΔΔ, όπως άλλωστε και η ίδια η Κοινωνία των Εθνών, δε θα µπορέσει να διαδραµατίσει το ρόλο που ήθελαν οι εµπνευστές του. Η εκ των έσω υπονόµευση του συστήµατος από χώρες που συµµετείχαν για πολιτικούς λόγους, η µη συµµετοχή των µειονοτήτων στη διαδικασία ελέγχου των καταγγελιών αλλά και η κατάχρηση εκ µέρους τους των δικαιωµάτων που τους παρασχέθηκαν ήταν οι βασικές αιτίες της αποτυχίας του πρώτου διεθνούς συστήµατος προστασίας των µειονοτήτων. Τα κράτη δεν ήταν έτοιµα να αποδεχθούν ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, πολύ περισσότερο, µάλιστα, όταν το τελευταίο λειτουργούσε εντός ενός συστήµατος χωρίς ξεκάθαρους στόχους γιατί η ΚτΕ δεν είχε ενιαία θέση απέναντι στις µειονότητες. Άλλες χώρες (π.χ. Γαλλία, Μ. Βρετανία) ήταν υπέρ της αφοµοίωσης των µειονοτήτων από τα κράτη όπου αυτές υπήρχαν και άλλα κράτη υποστήριζαν τη διατήρησή τους. Σε ένα τέτοιο κλίµα, δεν µπορούσαν να γίνουν πολλά. Το µόνο σίγουρο κέρδος από αυτή την εµπειρία είναι η εδραίωση της αντίληψης ότι τα µειονοτικά ζητήµατα αφορούν τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της κι όχι µόνο τα εκάστοτε εµπλεκόµενα κράτη. Τα προβλήµατα συνεχίστηκαν και µετά το Β Παγκόσµιο Πόλεµο, αφού οι µαζικές µετακινήσεις πληθυσµών που εφαρµόσθηκαν ως λύση, δεν άλλαξαν ουσιαστικά την κατάσταση. Πάντως, τόσο στο πλαίσιο του ΟΗΕ όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, κυρίως µε τη δράση του Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (The Organization for Security and Co-operation in Europe), το δεύτερο ήµισυ του 20 ου αιώνα σηµαδεύεται από µια έντονη δραστηριότητα µε στόχο την καθιέρωση δικαίου προστασίας Τα προβλήµατα συνεχίστηκαν και µετά το Β Παγκόσµιο Πόλεµο, αφού οι µαζικές µετακινήσεις πληθυσµών που εφαρµόσθηκαν ως λύση, δεν άλλαξαν ουσιαστικά την κατάσταση. Πάντως, τόσο στο πλαίσιο του ΟΗΕ όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, κυρίως µε τη δράση της ΔΑΣΕ, το δεύτερο µισό του 20ου αιώνα σηµατοδοτείται από µεγάλη δραστηριότητα στην καθιέρωση δικαίου προστασίας των µειονοτικών οµάδων. 2

3 των µειονοτικών οµάδων (Βιβλίο, σελ. 29) 4 Από τα διεθνή κείµενα ξεχωρίζουν το άρθρο 27 του Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα του 1966, το κείµενο της Συνάντησης της Κοπεγχάγης για την Ανθρώπινη Διάσταση στα πλαίσια της ΔΑΣΕ το 1990, η Διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών περί των µειονοτήτων του 1992, καθώς και η Σύµβαση - Πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης υπέρ των µειονοτήτων (βλ. (Βιβλίο, σελ. 29.) Από τα διεθνή κείµενα ξεχωρίζουν το άρθρο 27 του Συµφώνου Ατοµικών και Πολιτικών Δικαιωµάτων του 1966, το κείµενο της Συνάντησης της Κοπεγχάγης για την Ανθρώπινη Διάσταση στα πλαίσια της ΔΑΣΕ το 1990, η Διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών περί των µειονοτήτων του 1992 και η Σύµβαση - Πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης υπέρ των µειονοτήτων. 5 Το 1950, Ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ εξέφρασε σε µνηµόνιό του την ανάγκη εύρεσης ενός αυστηρού και ξεκάθαρου ορισµού για την έννοια µειονότητα, τονίζοντας παράλληλα ότι η γραµµατική ερµηνεία του όρου δεν θα ήταν χρήσιµη, αφού θα περιελάµβανε κάθε είδους κοινότητα, όπως η οικογένεια, οι κοινωνικές τάξεις, οι πολιτιστικές οµάδες κ.ο.κ. Αυτό που χρειαζόταν ήταν ένας σαφής ορισµός ο οποίος θα αναφερόταν σε συγκεκριµένο είδος κοινότητας στα όρια ενός οργανωµένου κράτους και θα διέφερε από την κυρίαρχη κοινωνική-εθνική οµάδα. (Βιβλίο, σελ. 30) Την ανάγκη εύρεσης ενός αυστηρού ορισµού εξέφρασε ο Γ.Γ. του ΟΗΕ σε µνηµόνιό του το 1950, τονίζοντας12 ότι η γραµµατική ερµηνεία του όρου µειονότητα δεν θα ήταν χρήσιµη, αφού θα περιλάµβανε κάθε είδος κοινότητας όπως η οικογένεια, κοινωνικές τάξεις, πολιτιστικές οµάδες κ.ο.κ. Αυτό που χρειαζόταν ήταν ένας αυστηρός ορισµός αναφερόµενος σε συγκεκριµένο είδος κοινότητας που διαφέρει από την κυρίαρχη οµάδα σε ένα κράτος Η υποεπιτροπή του ΟΗΕ για την προστασία των µειονοτήτων απέτυχε σε πολλές περιπτώσεις να πείσει την επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα να υιοθετήσει έναν ορισµό για τη µειονότητα (Shaw, 1992) και τελικά αποφάσισε να προβεί σε µια µελέτη της θέσης των µειονοτήτων στον κόσµο. Υποστήριξε ότι ο όρος «µειονότητα» έπρεπε να Η υποεπιτροπή του ΟΗΕ για την προστασία των µειονοτήτων απέτυχε σε περιπτώσεις να πείσει την Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα να υιοθετήσει έναν ορισµό για τη µειονότητα13 και τελικά αποφάσισε να προβεί σε µία µελέτη της θέσης των µειονοτήτων στον κόσµο. Για το σκοπό αυτό θεώρησε ότι ο όρος µειονότητα θα "περιλαµβάνει µόνο εκείνες τις µη κυρίαρχες οµάδες 3

4 6 «περιλαµβάνει µόνο εκείνες τις µη κυρίαρχες οµάδες ενός πληθυσµού οι οποίες έχουν και επιθυµούν να διατηρήσουν εθνικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές παραδόσεις ή χαρακτηριστικά σαφώς διαφορετικά από αυτά του υπόλοιπου πληθυσµού. Οι µειονότητες αυτές πρέπει να συγκροτούνται από ικανό αριθµό ατόµων µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, τα οποία παραπέµπουν στην ιδιαίτερη καταγωγή τους. Προτάθηκε επίσης να λαµβάνονται υπόψη οι συνθήκες υπό τις οποίες σχηµατίζεται και αναπτύσσεται µια µειονοτική οµάδα, να εξετάζονται δηλαδή οι λόγοι για τους οποίους µια πληθυσµιακή οµάδα αναγκάζεται να µετακινηθεί από τον τόπο διαµονής της και να εγκατασταθεί σε ένα κράτος (Shaw, 1992) (Βιβλίο, σελ. 30.) ενός πληθυσµού οι οποίες έχουν και επιθυµούν να διατηρήσουν εθνικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές παραδόσεις ή χαρακτηριστικά σαφώς διαφορετικά από αυτά του λοιπού πληθυσµού"14. Επιπλέον, κατά την ίδια πρόταση ορισµού, οι µειονότητες αυτές θα έπρεπε να συνιστώνται από ικανό αριθµό ατόµων ώστε να αναπτύξουν τέτοια χαρακτηριστικά και να επιδεικνύουν σεβασµό στους νόµους του κράτους του οποίου είναι πολίτες. Ακόµα, υποστηρίχθηκε κατά τις σχετικές συζητήσεις ότι θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και οι συνθήκες υπό τις οποίες δηµιουργήθηκε κάποια µειονοτική οµάδα, αν δηλ. η ύπαρξή της οφείλεται σε κάποια συνθήκη ειρήνης ή σε εκούσια µετακίνηση πληθυσµών Όπως µπορεί να διαπιστωθεί, τα βασικά σηµεία του παραπάνω ορισµού αφορούν: (α) τη µη κυρίαρχη θέση της οµάδας, (β) τον εθν(οτ)ικό, θρησκευτικό ή γλωσσικό χαρακτήρα των παραδόσεών της, (γ) την επιθυµία διατήρησής τους, (δ) έναν επαρκή αριθµό µελών για την ανάπτυξη αυτών των χαρακτηριστικών, και (ε) την κατοχή της ιθαγένειας του κράτους υποδοχής (Τσιτσελίκης, 1996) (Βιβλίο, σελ. 30) Η πρόταση της υποεπιτροπής προκάλεσε την κριτική αρκετών µελών της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα, που υποστήριξαν ότι το κριτήριο της επιθυµίας διατήρησης των παραδόσεων της µειονότητας ενδεχοµένως να επέτρεπε σε ορισµένες χώρες να αρνηθούν να παράσχουν προστασία σε µειονοτικές οµάδες µε πρόσχηµα ότι οι τελευταίες δεν Τα βασικά σηµεία του πιο πάνω ορισµού είναι: α) η µη κυρίαρχη θέση της οµάδας, β) o εθν(οτ)ικός, θρησκευτικός ή γλωσσικός χαρακτήρας των παραδόσεών της, γ) η επιθυµία διατήρησης τους, δ) ο επαρκής αριθµός µελών για την ανάπτυξη αυτών των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και ε) η κατοχή της ιθαγένειας του φιλοξενούντος κράτους16 Η πρόταση της υποεπιτροπής προκάλεσε την κριτική αρκετών µελών της επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα που υποστήριξαν ότι το κριτήριο της επιθυµίας διατήρησης των παραδόσεων της µειονότητας ενδεχοµένως να επέτρεπε σε ορισµένες χώρες να αρνηθούν προστασία σε µειονοτικές οµάδες µε το πρόσχηµα ότι οι τελευταίες δεν επιθυµούν τη διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, 4

5 διεκδικούσαν την διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Μια ακόµη αντίρρηση η οποίαν διατυπώθηκε ήταν ότι η σκέψη να τονιστούν οι διαφορές ανάµεσα σε τέτοιου είδους οµάδες και στην κυρίαρχη δεν θα µπορούσε να είναι ορθολογική, και ότι πιθανότατα θα δηµιουργούνταν προβλήµατα µε τις χώρες που θέλουν να αφοµοιώσουν µειονοτικούς πληθυσµούς (Shaw, 1992) (Βιβλίο, σελ. 30, 31) ενώ άλλη αντίρρηση ήταν ότι δεν θα ήταν καλή ιδέα να τονιστούν οι διαφορές ανάµεσα σε τέτοιες οµάδες και την κυρίαρχη οµάδα και ότι πιθανότατα θα δηµιουργηθούν προβλήµατα µε τις χώρες που θέλουν να αφοµοιώσουν µειονοτικούς πληθυσµούς Το θέµα του ορισµού των µειονοτήτων δεν έπαψε να απασχολεί τον οργανισµό. Αυτό φαίνεται και στο διεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1966, το οποίο στο άρθρο 27 περιείχε διάταξη σχετική µε την προστασία των µειονοτήτων. Η τελευταία, µοναδική για µεγάλο χρονικό διάστηµα, νοµικά δεσµευτική και γενικής εφαρµογής διάταξη περί µειονοτήτων (µέχρι την έναρξη ισχύος της Σύµβασης-Πλαισίου του Συµβουλίου της Ευρώπης υπέρ των µειονοτήτων) δεν περιείχε ορισµό της µειονότητας, αν και κατά τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης του Συµφώνου έγιναν πολλές σχετικές συζητήσεις και συνεδριάσεις. (Βιβλίο, σελ. 31) Τελικά, το 1979 ο καθηγητής Francesco Capotorti, σε έκθεσή του προς την υποεπιτροπή του ΟΗΕ για τις µειονότητες, πρότεινε να ορίζεται ως µειονότητα «κάθε οµάδα αριθµητικά υποδεέστερη του υπόλοιπου πληθυσµού ενός κράτους, σε µη κυρίαρχη θέση, της οποίας τα µέλη, όντας πολίτες αυτού του κράτους, έχουν εθνοτικά, θρησκευτικά ή γλωσσικά χαρακτηριστικά που διαφέρουν από εκείνα του υπόλοιπου πληθυσµού και επιδεικνύουν, έστω έµµεσα, ένα αίσθηµα αλληλεγγύης προς τον σκοπό της διατήρησης του πολιτισµού, Το θέµα του ορισµού δεν έπαψε, πάντως, να απασχολεί τον οργανισµό, καθώς το Διεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1966 περιέχει στο άρθρο 27 διάταξη που αναφέρεται στην προστασία των µειονοτήτων. Η τελευταία, µόνη για µεγάλο χρονικό διάστηµα νοµικά δεσµευτική και γενικής εφαρµογής διάταξη περί µειονοτήτων20 (µέχρι την έναρξη ισχύος της Συµβάσεως - Πλαισίου του Συµβουλίου της Ευρώπης υπέρ των µειονοτήτων), δεν περιέχει ορισµό της έννοιας21,22, αλλά κατά τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης του συµφώνου έγιναν πολλές σχετικές συζητήσεις και συνεδριάσεις. Tελικά, το 1979 ο καθηγητής Capotorti σε έκθεσή του προς την υποεπιτροπή του ΟΗΕ για τις µειονότητες προτείνει να θεωρείται ως µειονότητα: "οµάδα αριθµητικά υποδεέστερη του υπολοίπου πληθυσµού ενός κράτους, σε µη κυρίαρχη θέση, της οποίας τα µέλη, όντας πολίτες αυτού του κράτους, έχουν εθνικά(ethnic), θρησκευτικά ή γλωσσικά χαρακτηριστικά που διαφέρουν από εκείνα του υπόλοιπου πληθυσµού και επιδεικνύουν, έστω έµµεσα, ένα αίσθηµα αλληλεγγύης, προς το σκοπό της διατήρησης του πολιτισµού, των παραδόσεων, της θρησκείας ή της γλώσσας τους"23,24. Ο παραπάνω 5

6 11 των παραδόσεων, της θρησκείας ή της γλώσσας τους» (Capotorti, 1991). Ο παραπάνω ορισµός, σχηµατοποιηµένος ειδικά για το άρθρο 27 του Διεθνούς Συµφώνου, υπογραµµίζει «τη µειοψηφική φύση της µειονότητας και επιχειρεί να διευρύνει τα όρια εντοπισµού της συλλογικής βούλησης που απαιτείται για τη διατήρηση των ίδιων των χαρακτηριστικών της οµάδας» (http://lawnet.gr). (Βιβλίο, σελ. 31) Στις 25 Απριλίου του ίδιου έτους συλλαµβάνονται στην Κωνσταντινούπολη και εκτελούνται εκατοντάδες Αρµένιοι διανοούµενοι. Στόχος να παραµείνει ο αρµένικος λαός χωρίς πνευµατική και πολιτική ηγεσία. Στις αρµένικες επαρχίες της Ανατολίας στρατολογούνται, αφοπλίζονται και στη συνέχεια εκτελούνται όλοι οι άνδρες µεταξύ 15 και 62 ετών. Ανυπεράσπιστοι άµαχοι γυναίκες, γέροι και παιδιά διώκονται οριστικά από τις προγονικές τους εστίες και οδηγούνται µαζικά στις ερήµους της Συρίας. Καθ οδόν δέχονται επιθέσεις του τακτικού στρατού αλλά και των άτακτων νοµάδων Κούρδων. Οι σφαγές, οι βιασµοί, οι δολοφονίες και οι ληστείες συνθέτουν ένα τραγικό σκηνικό και στοιχειοθετούν την πρώτη Γενοκτονία του 2 ου αιώνα (Χασιώτης, 1999) (Βιβλίο, σε. 52, 53) ορισµός, σχηµατοποιηµένος ενόψει του άρθρου 27 του Διεθνούς Συµφώνου του , δείχνει να τονίζει τη µειοψηφική φύση της µειονότητας και να διευρύνει τα όρια εντοπισµού της συλλογικής βούλησης που απαιτείται για τη διατήρηση των ίδιων χαρακτηριστικών της οµάδας26. ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ 19&Itemid=40 Στις 24 Απριλίου 1915, συλλαµβάνονται στην Κωνσταντινούπολη και εκτελούνται εκατοντάδες Αρµένιοι διανοούµενοι: στόχος να παραµείνει ο Αρµενικός λαός χωρίς πνευµατική ηγεσία, χωρίς καθοδήγηση Στις αρµενικές επαρχίες της Ανατολίας, στρατολογούνται, αφοπλίζονται και στη συνέχεια εκτελούνται όλοι οι άρρενες Αρµένιοι ηλικίας ετών. Ανυπεράσπιστοι άµαχοι, γυναίκες, γέροι και παιδιά, εκδιώκονται βιαίως από τις πατρογονικές τους εστίες και οδηγούνται µαζικά προς τις αφιλόξενες ερήµους της Συρίας το Ντερ-ελ-Ζορ..Καθ οδόν δέχονται τις επιθέσεις του τακτικού στρατού αλλά και των ατάκτων και των Κούρδων νοµάδων. Σφαγές, βιασµοί, δολοφονίες, αρπαγές παιδιών, ληστείες.ελάχιστοι επιβιώνουν 12 Άλλες οργανώσεις και σωµατεία µέσω των οποίων δραστηριοποιούνται οι Αρµένιοι της Ελλάδας είναι ο Η Αρµενική Κοινότητα στην Ελλάδα ( ) Νίκος Καλδιριµιτζιάν Άλλες οργανώσεις και σωµατεία που δραστηριοποιούνται στην 6

7 Αρµένικος Κυανούς Σταυρός, µε περιφερειακές διοικήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και παραρτήµατα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Πρόκειται για οργανώσεις γυναικών µε ποικίλη δράση στον χώρο της εκπαίδευσης και της κοινωνικής πρόνοιας, όπως για παράδειγµα η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Αρµενία (Χασιώτης, 1999) Ελλάδα είναι ο Αρµενικός Κυανούς Σταυρός µε περιφερειακές διοικήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και µε παραρτήµατα σε αρκετές τις πόλεις της Ελλάδας. Πρόκειται για τις πολυπληθέστερες αρµενικές οργανώσεις γυναικών µε πολύ πλούσια δράση στο χώρο της εκπαίδευσης, της κοινωνικής πρόνοιας καθώς και της αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Αρµενία. 13 ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Οι Αρµένιοι στην Ελλάδα 21&Itemid=45 Από τη δεκαετία του 1970, κυρίως όµως µετά τη δεκαετία του 1980, ο προσφυγικής προέλευσης αρµένικος πληθυσµός άρχισε να προσαρµόζεται και να εναρµονίζεται στα δεδοµένα της σύγχρονης νεοελληνικής αστικής κοινωνίας. Στα µέσα της δεκαετίας του 1990, όλοι σχεδόν οι Αρµένιοι της χώρας ήταν νοµικά αποκατεστηµένοι, κοινωνικά ενσωµατωµένοι και νοµικά κατοχυρωµένοι. (Βιβλίο, σελ. 67) Τη δεκαετία του 1960 ο προσφυγικής προέλευσης αλλά σταθεροποιηµένος πια δηµογραφικός πληθυσµός της Ελλάδας, άρχισε να εναρµονίζεται µε το επίπεδο της συνολικής νεοελληνικής αστικής κοινωνίας. Στα µέσα της δεκαετίας αυτής όλοι σχεδόν οι Αρµένιοι της χώρας ήταν λίγο πολύ οικονοµικά αποκατεστηµένοι, κοινωνικά ενσωµατωµένοι και νοµικά κατοχυρωµένοι 14 Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 µάλιστα, η δραστηριότητα του αρµένικου στοιχείου στην Ελλάδα επεκτάθηκε. Η ανανέωση αυτή οφειλόταν κατά κύριο λόγο στην έξοδο από την ενδοκοινοτική εσωστρέφεια. Η τέταρτη ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Οι Αρµένιοι στην Ελλάδα 21&Itemid=45 Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και τις αρχές της δεκαετίας του 1970 άρχισε µια απροσδόκητη σε έκταση διεύρυνση των 7

8 πλέον γενιά Αρµενίων στην Ελλάδα, έχοντας αποκτήσει δυναµισµό, κοινωνική αυτοπεποίθηση και οικονοµική ευµάρεια, παρουσιάζει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, συµβάλλοντας στην τόνωση της ελληνικής οικονοµίας (Βιβλίο, σελ. 67) δραστηριοτήτων του αρµενικού στοιχείου της Ελλάδας. Η ανανέωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έξοδο από την ενδοκοινοτική εσωστρέφεια. Η Τρίτη και η τέταρτη γενιά των Αρµενίων της διασποράς έχοντας αποκτήσει δυναµισµό, κοινωνική αυτοπεποίθηση και οικονοµική ευµάρεια, άρχισε αφ ενός τη συστηµατική και οργανωµένη προώθηση του αρµενικού ζητήµατος και τη διαφώτιση της κοινής γνώµης και αφ ετέρου την προσπάθεια να ανακόψει την επιταχυνόµενη αφοµοίωση της. 15 Σήµερα στη χώρα µας υπάρχουν οργανωµένες αρµένικες παροικίες µε ποικίλη δράση. Η πολυπληθέστερη βρίσκεται στην Αθήνα, η δεύτερη σε µέγεθος αλλά παλαιότερη στον ελλαδικό χώρο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, ενώ παροικίες υπάρχουν επίσης στις πόλεις της Καβάλας, της Ξάνθης, της Κοµοτηνής, της Ορεστιάδας και της Αλεξανδρούπολης (Χασιώτης, 1999) Βιβλίο, σελ. 67 ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Οι Αρµένιοι στην Ελλάδα 21&Itemid=45 Σήµερα στην Ελλάδα υπάρχουν οργανωµένες παροικίες, η πολυπληθέστερη στην Αθήνα, η δεύτερη σε µέγεθος αλλά αρχαιότερη σε παρουσία στον ελλαδικό χώρο, στη Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης στις πόλεις Καβάλα, Ξάνθη, Κοµοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Διδυµότειχο και Ορεστιάδα. 16 Αρµένικες οικογένειες διαβιούν σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και συµµετέχουν ενεργά στην κοινοτική ζωή των ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Οι Αρµένιοι στην Ελλάδα 21&Itemid=45 Αρµένικες οικογένειες, διαβιούν στη Λάρισα, Καστοριά, Πάτρα, Αίγιο, Κατερίνη και αλλού συµµετέχουν στην κοινοτική ζωή των 8

9 πλησιέστερων σε αυτές αρµένικων παροικιών. Στο πλαίσιο των πιο µικρών αριθµητικά παροικιών δραστηριοποιούνται πολιτιστικοί, φιλανθρωπικοί και αθλητικοί σύλλογοι µε κοινό στόχο την υλοποίηση των οραµάτων της αρµένικης Διασποράς. Η έδρα της Μητρόπολης των Ελλήνων Ορθοδόξων Αρµενίων βρίσκεται στην Αθήνα, όπου λειτουργούν επίσης τρία δηµοτικά σχολεία και ένα Γυµνάσιο, ενώ στη Θεσσαλονίκη και στις υπόλοιπες πόλεις της Μακεδονίας και της Θράκης λειτουργούν κάθε Σάββατο πρωί τα λεγόµενα «σαββατιανά» σχολεία (Αντωνίου, 1995) πλησιέστερων σε αυτούς αρµενικών παροικιών. Στα πλαίσιο και των πιο µικρών αριθµητικά παροικιών λειτουργούν σύλλογοι, αθλητικοί, φιλανθρωπικοί και πολιτιστικοί, µε στενές µεταξύ τους διασυνδέσεις και κοινούς στόχους. Η έδρα της µητρόπολης των εν Ελλάδι ορθόδοξων Αρµενίων βρίσκεται στην Αθήνα. Στην Αθήνα επίσης λειτουργούν τρία δηµοτικά σχολεία και ένα γυµνάσιο, ενώ στη Θεσσαλονίκη και τις πόλεις της Μακεδονίας και της Θράκης λειτουργεί σχολείο κάθε Σάββατο πρωί. Βιβλίο, σελ. 67 ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Οι Αρµένιοι στην Ελλάδα 21&Itemid=45 17 Στις 29 Σεπτέµβρη του 2008 συµπληρώθηκαν 100 χρόνια από την έγκριση του καταστατικού της αρµένικης παροικίας στην Ελλάδα από τον Γεώργιο τον Α. Βιβλίο, 64 Στις 29 Σεπτέµβρη του 2008 συµπληρώθηκαν 100 χρόνια από την έγκριση του καταστατικού της αρµένικης παροικίας στην Ελλάδα από τον Γεώργιο Α. 18 ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Οι Αρµένιοι στην Ελλάδα 21&Itemid=45 9

10 Από τις αρχές του 20 ου αιώνα µέχρι και σήµερα, το αρµένικο στοιχείο της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό της ακµής και της προόδου όλων των αρµένικων παροικιών στην Ελλάδα, ανήκει κατά κανόνα στις σχετικά ευκατάστατες κοινωνικές οµάδες των χριστιανών και των Εβραίων που πρωτοστατούν στον εκσυγχρονισµό των Αρµενίων ολόκληρης της Διασποράς. Στην πόλη συναντούµε επιφανείς γιατρούς, αρχιτέκτονες, βιοτέχνες, µηχανικούς, καθώς και εµπόρους ή τεχνίτες αφοσιωµένους στην παραδοσιακή τέχνη της αργυροχρυσοχοϊας. Βιβλίο, σελ. 66 Στα τέλη του 19 ου και στις αρχές του 20 ου αιώνα το ελληνοαρµενικό στοιχείο της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό και για τις παροικίες ιδιαίτερα στον βορειοελλαδικό χώρο, ανήκε κατά κανόνα στις σχετικά ευκατάστατες εκείνες κοινωνικές οµάδες των χριστιανών και των Εβραίων, που πρωτοστατούσαν στον εκσυγχρονισµό και τη δυτικοποίηση της οθωµανικής αυτοκρατορίας. Ήταν αρχιτέκτονες και µηχανικοί, ανώτεροι υπάλληλοι των σιδηροδροµικών εταιρειών της Ανατολής, δασονόµοι και γεωπόνοι, γιατροί και φαρµακοποιοί. Ήταν επίσης έµποροι και τεχνικοί, αφιερωµένοι στους παραδοσιακούς για τους Αρµένιους τοµείς της αργυροχρυσοχοϊας. 19 ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Οι Αρµένιοι στην Ελλάδα 21&Itemid=45 Όλα τα χρόνια της παρουσίας τους στην Ελλάδα οι Αρµένιοι υπήρξαν και εξακολουθούν να αποτελούν ένα υγιές και ενεργό κοµµάτι του ελληνικού πληθυσµού, το οποίο µε αποφασιστικότητα και δύναµη λειτουργεί ως αναπόσπαστο τµήµα της ελληνικής κοινωνίας, ενώ παράλληλα προσπαθεί να διατηρήσει τις εθνικές του καταβολές, την πολιτιστική του κληρονοµιά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συλλογικής του ταυτότητας (http://www.ancg.gr/ ) Καθόλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στην Ελλάδα, υπήρξαν και εξακολουθούν να αποτελούν ένα στοιχείο υγιές και δυναµικό, που µε αποφασιστικότητα και απολύτως ευσυνείδητα λειτουργεί σαν ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας, και συγχρόνως µε υπευθυνότητα και αφοσίωση προσπαθεί να διατηρήσει τις εθνικές του παρακαταθήκες, να προασπίσει και να προωθήσει τον δίκαιο αγώνα του λαού του. Βιβλίο, σελ

11 20 Αρµένικος Κυανούς Σταυρός Ιστορικά στοιχεία Ο Αρµένικος Κυανούς Σταυρός Ελλάδας (ΑΚΣ) είναι µια µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική, εθελοντική και φιλανθρωπική γυναικεία οργάνωση. Σκοπό έχει την κοινωνική πρόνοια, ευηµερία και κοινωνική και πνευµατική ανάπτυξη της αρµένικης κοινότητας. Ο Αρµένικος Κυανούς Σταυρός ιδρύθηκε το 1924 και λειτουργεί ως αναγνωρισµένο σωµατείο. Από τις πρώτες κιόλας µέρες της λειτουργίας του, επιδίωξε να προσφέρει κοινωνικό έργο σε ηλικιωµένους, απόρους, απροστάτευτους, πρόσφυγες και ορφανά που αποτελούσαν αλλά και αποτελούν µέχρι σήµερα το κύριο αντικείµενο του φιλανθρωπικού του έργου. Επρόκειτο για µια λαϊκή φιλανθρωπική οργάνωση, η οποία µε τις πολυδιάστατες δραστηριότητές της έπαιξε σηµαντικό ρόλο γενικότερα στη ζωή των Αρµενίων στην Ελλάδα και ειδικότερα εκείνων της Αττικής Ο Αρµενικός Κυανούς Σταυρός Ελλάδας είναι µία µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική, εθελοντική και φιλανθρωπική γυναικεία οργάνωση. Σκοπό έχει την κοινωνική πρόνοια, την ευηµερία, την κοινωνική και πνευµατική ανάπτυξη της αρµενικής κοινότητας. Ο Α.Κ.Σ. ιδρύθηκε το 1924 και λειτουργεί ως αναγνωρισµένο σωµατείο. Από τις πρώτες κιόλας µέρες της ζωής του ο Αρµενικός Κυανούς Σταυρός (Α.Κ.Σ.), σκοπό είχε να προσφέρει κοινωνικό έργο σε ηλικιωµένους, άπορους, απροστάτευτους, πρόσφυγες και ορφανά που αποτελούσαν, -αλλά και µέχρι σήµερα αποτελούν-, το κύριο αντικείµενο του φιλανθρωπικού του έργου. Κατ' αρχάς ήταν µιά λαϊκή φιλανθρωπική οργάνωση, η οποία µε τις πολυδιάστατες δραστηριότητές της έπαιξε σηµαντικό ρόλο γενικότερα στη ζωή των Αρµενίων στην Ελλάδα και ειδικότερα στην ζωή των Αρµενίων της Αττικής. (Εκπαίδευση και Ταυτότητα στη Διασπορά, σελ. 90) 22 Με έδρα την Αθήνα, ο Αρµένικος Κυανούς Σταυρός ανέπτυξε σύντοµα παραρτήµατα στο Δουργούτι, στη Συγγρού, στην Κοκκινιά και αργότερα στα Λιπάσµατα Αρµένικος Κυανούς Σταυρός Ιστορικά στοιχεία Ο Α.Κ.Σ. µε έδρα την Αθήνα, σύντοµα ανέπτυξε παραρτήµατα στο Δουργούτι, στη Συγγρού, στη Κοκκινιά και αργότερα στα 11

12 (Εκπαίδευση και Ταυτότητα στη Διασπορά, σελ. 90) Λιπάσµατα. Αρµένικος Κυανούς Σταυρός Ιστορικά στοιχεία 24 Λόγω της µεγάλης έκτασης των δραστηριοτήτων της, η οργάνωση ίδρυσε παραρτήµατα στον Άγιο Γεώργιο, το Μαρούσι, την Καµαρίτσα, το Λαύριο, την Καλαµάτα, το Βόλο, τη Μυτιλήνη, το Ηράκλειο και το Ρέθυµνο. Κάποια από τα παραπάνω είχαν τα θεραπευτήριά τους, ενώ όλα συνέβαλαν στη λειτουργία των σχολείων στην περιοχή τους. Κατά τα δύσκολα χρόνια του πολέµου και µέχρι το 1946, ο Αρµένικος Κυανούς Σταυρός επικέντρωσε τις δραστηριότητές του εξ ολοκλήρου στις φιλανθρωπίες (διανοµή τροφίµων, ρουχισµού, και φαρµακευτικού υλικού). Αµέσως µετά το τέλος του πολέµου, ανέλαβε και πάλι τη διεύθυνση του Σχολείου «Σουρπ Κρικόρ Λουσαβορίτς» στο Δουργούτι, την οποία διατήρησε έως το Μετά από αυτή την ηµεροµηνία το σχολείο ενώθηκε µε το ήδη υπάρχον «Εθνικό Σχολείο» υπό την ονοµασία «Εθνικό Ενωµένο/Ενιαίο Σχολείο». Από το 1949 η οργάνωση συνεργάστηκε µε το ίδρυµα Χάουαρντ Καραγκεοζιάν και µε τον Σύλλογο Ελβετική Εργασία για Χριστιανική Βοήθεια (Oeuvre Suisse d'assistance Chretienne). Λόγω της µεγάλης έκτασης των δρστηριοτήτων του, ο Α.Κ.Σ., άνοιξε παρατήµατα στον Αγ. Γεώργιο, στο Αµαρούσιον, στην Καµαρίτσα, στο Λαύριο, στην Καλαµάτα, στο Βόλο, στη Μυτιλήνη, στο Ηράκλειο και στο Ρέθυµνο. Κάποια από τα παραπάνω παραρτήµατα είχαν τα θεραπευτήριά τους, ενώ όλα συνέβαλλαν στην λειτουργία των σχολείων στην περιοχή τους. Κατά τα δύσκολα χρόνια του πολέµου και µέχρι το 1946 ο Α.Κ.Σ. αφιέρωσε τις δραστηριότητές του εξ'ολοκλήρου στις φιλανθρωπίες (διανοµή τροφίµων, ρουχισµού και φαρµακευτικού υλικού). Αµέσως µετά το τέλος του πολέµου, ο Α.Κ.Σ. ανέλαβε και πάλι την διεύθυνση του σχολείου Σουρπ Κρικόρ Λουσαβορίτς στο Δουργούτι έως το Μετά από αυτή την ηµεροµηνία το σχολείο αυτό ενώθηκε µε το ήδη υπάρχων "Εθνικό Σχολείο" κάτω από την ονοµασία "Εθνικό Ενωµένο/Ενιαίο Σχολείο". Από το 1949 ο Α.Κ.Σ. συνεργάστηκε µε το ίδρυµα "Χάουαρντ Καραγκεοζιάν" και µε τον Σύλλογο "Ελβετική Εργασία για Χριστιανική Βοήθεια" ("Oeuvre Suisse d'assistance Chretienne"). 12

13 (Εκπαίδευση και Ταυτότητα στη Διασπορά, σελ. 90) 25 αρµένικα, αφιέρωµα: «Από την ίδρυση του σχολείου έως και σήµερα», Αρµέν Οννικιάν Οι εργασίες κατασκευής του σχολείου ξεκίνησαν το 1959 και κράτησαν δύο χρόνια. Εκτός των σχολικών αιθουσών, προβλέφθηκε επίσης η κατασκευή γυµναστηρίου, αίθουσας εκδηλώσεων και άλλων βοηθητικών χώρων προκειµένου το συγκρότηµα να λειτουργήσει ως κέντρο συνάντησης και σηµείο αναφοράς για τους Αρµένιους της Αθήνας. Το σχολείο λειτούργησε για πρώτη φορά στο καινούργιο κτήριο κατά το σχολικό έτος Τα πρώτα δέκα χρόνια η θέση του διευθυντή καλύφθηκε από τους Οννίκ Ζακαριάν και Αγκόπ Σαχακιάν. Κατόπιν και για αρκετά χρόνια από τον Μιχράν Κιουρντογλιάν. Έπειτα από τον Χαρουτιούν Μιχικιάν και την τελευταία περίοδο από τον Ρικάρντο Γεργκανιάν. Βιβλίο, σε. 93 Οι εργασίες κατασκευής άρχισαν το 1959 και κράτησαν δύο χρόνια. Προβλέφθηκε η κατασκευή όχι µόνο σχολικών αιθουσών, αλλά και γηπέδου, καθώς και αίθουσας εκδηλώσεων κι άλλων εγκαταστάσεων, ώστε το οικοδόµηµα να χρησιµοποιηθεί µετά το πέρας του σχολικού ωραρίου κι από τις διάφορες οργανώσεις (αθλητικές, πολιτιστικές, κλπ.) της παροικίας. Η τελετή εγκαινίων ήταν λαµπρή και µε συµµετοχή πλήθους κόσµου. Το σχολείο άρχισε να λειτουργεί το σχολικό έτος Μέσα στα σαράντα αυτά χρόνια έχουν αποφοιτήσει 632 µαθητές από το δηµοτικό σχολείο. Τα πρώτα δέκα χρόνια, η θέση του διευθυντή καλύφθηκε από τους Οννίκ Ζακαριάν και Αγκόπ Σαχακιάν, κατόπιν και για αρκετά χρόνια από τον Μιχράν Κιουρντογλιάν, µετέπειτα από τον Χαρουτιούν Μιχικιάν και τον τελευταίο χρόνο από τον Ρικάρντο Γεργκανιάν. 26 Αντωνίου, Π.: Η Ελληνοαρµενική Κοινότητα της Αθήνας. Εκδοχές και Αντιλήψεις της Αρµενικότητας µέσα από την καθηµερινή συµβίωση µε την Ελληνική Κοινωνία, 1995, διδακτορική διατριβή. Αρχικά οι Αρµένιοι εγκαταστάθηκαν σε νησιωτικές περιοχές (Χίος, Μυτιλήνη, Κρήτη), που αποτέλεσαν τα σηµεία άφιξης Οι «Αρµενικής καταγωγής» πρόσφυγες, αρχικά εγκαταστάθηκαν σε διάφορες περιοχές του νησιωτικού και του ηπειρωτικού χώρου. Οι 13

14 των αγγλικών, γαλλικών και ιταλικών πλοίων τα οποία είχαν φυγαδεύσει τους πρόσφυγες από τη Σµύρνη. Η εγκατάστασή τους στις περιοχές αυτές είχε προσωρινό χαρακτήρα. Βιβλίο, σελ. 62 νησιωτικές περιοχές (Χίος, Μυτιλήνη, Κρήτη) αποτέλεσαν τα σηµεία άφιξης των Αγγλικών, Γαλλικών και Ιταλικών πλοίων που φυγάδευσαν τους πρόσφυγες από την Σµύρνη. Η εγκατάστασή τους στις οριακές αυτές περιοχές του ελληνικού χώρου είχε συνήθως προσωρινό χαρακτήρα. Αντωνίου, Π.: Η Ελληνοαρµενική Κοινότητα της Αθήνας. Εκδοχές και Αντιλήψεις της Αρµενικότητας µέσα από την καθηµερινή συµβίωση µε την Ελληνική Κοινωνία, 1995, διδακτορική διατριβή, σελ Ενώ στην αρχή η ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε να επεκτείνει τα προγράµµατα βοήθειας σε όλους τους προσφυγικούς πληθυσµούς από τη Μικρά Ασία, ανεξαρτήτως εθνικότητας και θρησκείας, στην πορεία εξέφρασε αδυναµία να εντάξει και να αποκαταστήσει τους πρόσφυγες αρµένικης καταγωγής (Pantazopoulos, 1962). Η έλλειψη υποδοµών και η οικονοµική δυσχέρεια στην οποία είχε περιέλθει το ελληνικό κράτος ανάγκασαν τις ελληνικές κυβερνήσεις να αντιµετωπίσουν τους Αρµένιους ως προσωρινούς πρόσφυγες ή πληθυσµό προς µετατόπιση. Βιβλίο, σελ. 59 Οι λύσεις που προτάθηκαν όµως δεν στάθηκε δυνατόν να υλοποιηθούν άµεσα: οι προσπάθειες του Νάνσεν να ενταχθούν και οι Αρµένιοι πρόσφυγες στη συνθήκη της Λωζάνης απέτυχαν, όπως απέτυχε και η απόπειρα επιστροφής τους στην Τουρκία (Nansen, 1928). Ενώ αρχικά η ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε να επεκτείνει τα προγράµµατα βοηθείας σε όλους τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία ανεξάρτητα από εθνότητα ή θρησκεία (Pentzopoulos, 1962, 132) 11*, στην πορεία εξέφρασε αδυναµία να εντάξει και να αποκαταστήσει τους πρόσφυγες «αρµενικής καταγωγής». Οι δυσκολίες που αντιµετώπιζε από οικονοµική άποψη και από άποψη υλικής υποδοµής για την αποκατάσταση των Ελλήνων προσφύγων, έκαναν αδύνατη την ένταξη των Αρµενίων. Γι αυτό, από τις αρχές της εισόδου τους στην Ελλάδα, οι Αρµένιοι αντιµετωπίστηκαν από τη σκοπιά του ελληνικού κράτους ως «προσωρινοί» και ως «στοιχείο προς µετατόπιση». Αντωνίου, Π.: Η Ελληνοαρµενική Κοινότητα της Αθήνας. Εκδοχές και Αντιλήψεις της Αρµενικότητας µέσα από την καθηµερινή συµβίωση µε την Ελληνική Κοινωνία, 1995, διδακτορική διατριβή, σελ. 74. Η αιτία ήταν πως οι λύσεις που προτάθηκαν από την Κοινωνία των Εθνών δεν µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν στο άµεσο µέλον: οι προσπάθειες από την πλευρά του Νάνσεν να ενταχθούν και οι Αρµένιοι στη συνθήκη της Λωζάνης απέτυχαν, όπως και η απόπειρα να επιστρέψουν στην Τουρκία (Nansen, 1928) 14

15 Βιβλίο, σελ. 59 Το 1923 το Συµβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών ανέλαβε την ευθύνη της νοµικής προστασίας των Αρµενίων προσφύγων. Έτσι δόθηκε στους περισσότερους το διαβατήριο Νάνσεν, που τους επέτρεπε να ταξιδεύουν (Nansen, 1928). Βιβλίο, σελ. 59 Εκείνη την περίοδο η Ελλάδα φιλοξενούσε στα εδάφη της υψηλό ποσοστό Αρµένιων προσφύγων. Το 1924 ο αριθµός τους έφθανε τα άτοµα, ποσοστό που αντιστοιχούσε στο 22% του συνολικού αρµένικου προσφυγικού πληθυσµού. Βιβλίο, σελ. 59, 60 Οι µετακινήσεις στο εξωτερικό, τόσο σε ατοµικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο, ξεκίνησαν ήδη από τα πρώτα χρόνια της άφιξης των Αρµένιων προσφύγων στον ελλαδικό χώρο. Εξ αιτίας της οικονοµικής δυσπραγίας στο εσωτερικό της χώρας, οι πρόσφυγες αντιµετώπισαν σοβαρές δυσκολίες επιβίωσης, οι οποίες τους εξώθησαν σε µετανάστευση. Κυριότεροι Αντωνίου, Π.: Η Ελληνοαρµενική Κοινότητα της Αθήνας. Εκδοχές και Αντιλήψεις της Αρµενικότητας µέσα από την καθηµερινή συµβίωση µε την Ελληνική Κοινωνία, 1995, διδακτορική διατριβή, σελ. 75. Στις 28 Σεπτεµβρίου του 1923, το Συµβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών ανέλαβε την ευθύνη της νοµικής προστασίας των Αρµενίων προσφύγων. Έτσι δόθηκαν στους πρόσφυγες, που βρίσκονταν στις περισσότερες χώρες στην κατάσταση του άπατρη, τα διαβατήρια Νάνσεν τα οποία τους έδιναν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν. Αντωνίου, Π.: Η Ελληνοαρµενική Κοινότητα της Αθήνας. Εκδοχές και Αντιλήψεις της Αρµενικότητας µέσα από την καθηµερινή συµβίωση µε την Ελληνική Κοινωνία, 1995, διδακτορική διατριβή, σελ. 77, 78. Η Ελλάδα σε σύγκριση µε άλλες χώρες όπου είχαν καταφύγει Αρµένιοι πρόσφυγες κατείχε εκείνη την περίοδο ένα υψηλό ποσοστό. Συγκριτικά µε χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής 13* που είχαν υποδεχθεί Αρµένιους πρόσφυγες, το 1924 η Ελλάδα είχε άτοµα και αντιπροσώπευαν το 22% του συνολικού Αρµενικού προσφυγικού πληθυσµού. Αντωνίου, Π.: Η Ελληνοαρµενική Κοινότητα της Αθήνας. Εκδοχές και Αντιλήψεις της Αρµενικότητας µέσα από την καθηµερινή συµβίωση µε την Ελληνική Κοινωνία, 1995, διδακτορική διατριβή, σελ. 78. Οι µετακινήσεις στο εξωτερικό σε ατοµική ή συλλογική βάση αρχίζουν από τα πρώτα χρόνια της αφίξεως των Αρµενίων προσφύγων στον ελληνικό χώρο. Εξ αιτίας των οικονοµικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει το ελληνικό κράτος προπολεµικά και µεταπολεµικά, πληθυσµοί όπως οι Αρµένιοι µε µεγάλες δυσκολίες επιβίωσης στον Ελληνικό χώρο, είναι οι πρώτοι που 15

16 32 προορισµοί υπήρξαν η Σοβιετική Αρµενία, η Αµερική, η Αργεντινή και προπάντων ο Καναδάς. Η αναχώρηση του πρώτου κύµατος σηµειώθηκε µεταξύ του 1926 και 1932, ενώ εκείνη του δεύτερου µεταξύ 1945 και 1947 (Mouradian, 1979). Κατά την πρώτη περίοδο, και ύστερα από συµφωνία µεταξύ ελληνικής και σοβιετικής κυβέρνησης, τη χώρα εγκατέλειψαν περίπου Αρµένιοι από ένα σύνολο πληθυσµού που, σύµφωνα µε την απογραφή του 1923, ξεπερνούσε τις ψυχές (Simpson, 1939). Την περίοδο φεύγουν από την Ελλάδα ακόµη πρόσφυγες. Η ελληνική κυβέρνηση επωµίστηκε το 25% του κόστους µεταφοράς τους, κυρίως για τις µετακινήσεις που πραγµατοποιήθηκαν µετά το Βιβλίο, σελ. 60 Την ίδια χρονιά η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων έδωσε ελβετικά φράγκα για τη σύσταση επί µέρους επιτροπής, που θα διερευνούσε τη δυνατότητα εγκατάστασης προσφύγων στη Σοσιαλιστική Αρµένικη Δηµοκρατία στο Γιερεβάν. Βιβλίο, σελ. 60 εξωθούνται στη µετανάστευση. Η κατεύθυνση των µετακινήσεων στο εξωτερικό είναι διπλή. Προς τη Σοβιετική Αρµενία όπου πηγαίνει και το µεγαλύτερο ποσοστό των αναχωρούντων από την Ελλάδα- και προς την Αµερική, την Αργεντινή και τον Καναδά. [ ] Το πρώτο κύµα αναχωρεί τα έτη και το δεύτερο µεταξύ των ετών Μετακινήσεις έχουµε και τα έτη 1926, 1927, 1932, 1934, 1938, 1946 και 1947 (Mouradian, 1976). 16* [ ] Την πρώτη αυτή περίοδο της µετανάστευσης περίπου Αρµένιοι έφυγαν από την Ελλάδα, σε σύνολο πληθυσµού περίπου σύµφωνα µε την απογραφή του 1923 (Simpson, 1939, 36). [ ] To φεύγουν άτοµα (Simpson, 1939, 38). Η ελληνική Κυβέρνηση διέθεσε για την οµάδα που αναχώρησε το 1927 το 25% από τα έξοδα της µεταφοράς..[ ] Αντωνίου, Π.: Η Ελληνοαρµενική Κοινότητα της Αθήνας. Εκδοχές και Αντιλήψεις της Αρµενικότητας µέσα από την καθηµερινή συµβίωση µε την Ελληνική Κοινωνία, 1995, διδακτορική διατριβή, σελ. 81,82 Η επιτροπή του 1924 έδωσε Ελβετικά φράγκα για την σύσταση επιτροπής που θα ερευνούσε την πιθανότητα εγκατάστασης των Αρµενίων στη Σοσιαλιστική Σοβιετική Αρµενική Δηµοκρατία του Ερεβάν. Αντωνίου, Π.: Η Ελληνοαρµενική Κοινότητα της Αθήνας. Εκδοχές και Αντιλήψεις της Αρµενικότητας µέσα από την καθηµερινή συµβίωση µε την Ελληνική Κοινωνία, 1995, διδακτορική διατριβή, σελ Στις µετακινήσεις µετά το 1947 µάλιστα απουσιάζει εντελώς κάθε διεθνές πλαίσιο, αφού η Σοβιετική Αρµενία αναλαµβάνει πλήρως το κόστος της µεταφοράς και αποκατάστασης των προσφύγων. Σε κάθε χώρα που Σ αυτή τη µετακίνηση είχαµε απουσία κάθε διεθνούς πλαισίου. Ήταν µια µονόπλευρη απόφαση της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία ανέλαβε και το κόστος της µεταφοράς και αποκατάστασης των Αρµενίων. [ ] Σε κάθε χώρα που φιλοξενούσε Αρµένιους πρόσφυγες 16

17 34 φιλοξενούσε Αρµένιους πρόσφυγες δηµιουργούνται Επιτροπές Μετανάστευσης από απεσταλµένους της Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίοι φροντίζουν να οργανώσουν τη µεταφορά. Οι διαδικασίες αποχώρησης απαιτούν την καταγραφή των αναγκών των προσφύγων. Όσοι αναχωρούν αναγκάζονται να πουλήσουν τις περιουσίες τους σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, όπως ακριβώς συνέβη και στην Ελλάδα. Στη χώρα µας όσοι Αρµένιοι πρόσφυγες είχαν λάβει την ελληνική υπηκοότητα υποχρεώθηκαν να την αποποιηθούν. Βιβλίο, σελ. 60, 61 Στις βασικές αιτίες αποχώρησης των Αρµενίων από την Ελλάδα περιλαµβάνονται η ενεργός ανάµιξή τους στον Εµφύλιο Πόλεµο, η κακή οικονοµική κατάσταση των περισσότερων οικογενειών που δεν κατόρθωσαν να αποκατασταθούν επαγγελµατικά, καθώς και ιδεολογικοί λόγοι, αφού η ιδέα του οράµατος για την ανάπτυξη µιας ισχυρής εθνικής πατρίδας στα ιστορικά σύνορα της Αρµενίας είχε σταδιακά αποµακρυνθεί. Βιβλίο, σελ. 61 δηµιουργήθηκαν επιτροπές µετανάστευσης από απεσταλµένους της Σοβιετικής Ένωσης και από προσωπικότητες της Διασποράς, για να οργανώσουν τη µεταφορά. Οι επιτροπές αυτές προχώρησαν στην καταγραφή των ατόµων και των αναγκών και σε διαδικασίες επιλογής των αναχωρούντων. Όσοι έφυγαν από την Ελλάδα υποχρεώθηκαν να πουλήσουν τις περιουσίες τους µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Επίσης όσοι από αυτούς κατείχαν την Ελληνική υπηκοότητα την αποποιήθηκαν. Αντωνίου, Π.: Η Ελληνοαρµενική Κοινότητα της Αθήνας. Εκδοχές και Αντιλήψεις της Αρµενικότητας µέσα από την καθηµερινή συµβίωση µε την Ελληνική Κοινωνία, 1995, διδακτορική διατριβή, σελ. 83, 84 Οι αιτίες που οι Αρµένιοι έφυγαν εκείνη την περίοδο από την Ελλάδα ήταν: α. Ο Εµφύλιος πόλεµος όπου πολλοί Αρµένιοι είχαν αναµιχθεί ενεργά..[ ]. β. Η άσχηµη οικονοµική κατάσταση των περισσότερων οικογενειών. [ ] γ. Ιδεολογικοί λόγοι, αφού πολλοί αναχώρησαν µε το όραµα ότι τους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουν την πατρίδα..[ ] Αντωνίου, Π.: Η Ελληνοαρµενική Κοινότητα της Αθήνας. Εκδοχές και Αντιλήψεις της Αρµενικότητας µέσα από την καθηµερινή συµβίωση µε την Ελληνική Κοινωνία, 1995, διδακτορική διατριβή, σελ Το 1952 η απογραφή των Αρµενίων στην Ελλάδα πραγµατοποιήθηκε µε βάση το θρήσκευµα: µέχρι και σήµερα ο αριθµός τους διατηρείται στα ίδια επίπεδα, φθάνοντας τα άτοµα. Βιβλίο, σελ. 61 Η τελευταία απογραφή όλων των ατόµων Αρµενικής καταγωγής στην Ελλάδα έγινε το Κριτήριο ταξινόµησής τους ήταν το θρήσκευµα. Στην απογραφή του 1952 τα µέλη της Αρµενικής παροικίας στην Ελλάδα υπολογίζονταν σχεδόν άτοµα, αριθµός που διατηρείται µέχρι σήµερα. 17

18 Πηγή Αντωνίου, Π.: Η Ελληνοαρµενική Κοινότητα της Αθήνας. Εκδοχές και Αντιλήψεις της Αρµενικότητας µέσα από την καθηµερινή συµβίωση µε την Ελληνική Κοινωνία, 1995, διδακτορική διατριβή, σελ. 85, Οι περισσότεροι προέρχονταν από τις παροικίες της Μέσης Ανατολής όπου υπήρχαν ανώτερες σχολές Αρµενικών σπουδών. Την µισθοδοσία αυτής της κατηγορίας των δασκάλων την αναλάµβανε η παροικία. Βιβλίο, σελ. 83 Οι περισσότεροι προέρχονταν από τις παροικίες της Μέσης Ανατολής όπου υπήρχαν ανώτερες σχολές Αρµενικών σπουδών. Την µισθοδοσία αυτής της κατηγορίας των δασκάλων την αναλάµβανε η παροικία. Πηγή Αντωνίου, Π.: Η Ελληνοαρµενική Κοινότητα της Αθήνας. Εκδοχές και Αντιλήψεις της Αρµενικότητας µέσα από την καθηµερινή συµβίωση µε την Ελληνική Κοινωνία, 1995, διδακτορική διατριβή, σελ Το αρµενικό σχολείο από πολύ νωρίς αποτέλεσε χώρο προβολής των πολιτιστικών και θρησκευτικών οµαδοποιήσεων της αρµένικης κοινότητας. Στην Αθήνα τουλάχιστον τα αρµένικα σχολεία επηρεάζονταν άµεσα από τα χαρακτηριστικά των δύο πιο ισχυρών αρµένικων φατριών. Συγκεκριµένα, στα σχολεία της περιοχής Φιξ και Κοκκινιάς φοιτούσαν τα παιδιά που προέρχονταν από το σοσιαλιστικό κόµµα Ντασνάκ, ενώ στο σχολείο της Αµφιθέας φοιτούσαν παιδιά των οποίων οι οικογένειες υποστήριζαν την πολιτικοθρησκευτική πολιτική παράταξη Ραµγκαβάρ. Η καθολική και η προτεσταντική κοινότητα, εξ αιτίας του περιορισµένου αριθµού πιστών που διέθεταν, δεν συντηρούσαν σχολεία, µε εξαίρεση, µερικές δεκαετίες αργότερα, το νηπιαγωγείο της Κοκκινιάς, το οποίο στεγάστηκε σε ιδιόκτητο κτήριο (Αντωνίου, 1995) Το σχολείο αποτελούσε χώρο όπου προβάλλονταν και οι πολιτικοθρησκευτικές οµαδοποιήσεις της Αρµενικής κοινότητας. Στην περιοχή της Αθήνας υπήρχαν τρία σχολεία που ελέγχονταν από τις δύο κυρίαρχες φατρίες. Στα σχολεία της περιοχής Φιξ και της Κοκκινιάς προτιµούσαν να πηγαίνουν οι ανήκοντες στον χώρο των Ντασνάκ, ενώ στο σχολείο της περιοχής Αµφιθέας οι οπαδοί της πολιτικοθρησκευτικής οµάδας των Ραµγκαβάρ. Η καθολική και η προτεσταντική θρησκευτική κοινότητα δεν συντηρούσαν σχολεία εξ αιτίας του µικρού αριθµού πιστών που διέθεταν. Πηγή Αντωνίου, Π.: Η Ελληνοαρµενική Κοινότητα της Αθήνας. Εκδοχές και Αντιλήψεις της Αρµενικότητας µέσα από την καθηµερινή συµβίωση µε την Ελληνική Κοινωνία, 1995, διδακτορική διατριβή, σελ

19 Βιβλίο, σελ. 78, Οι άνθρωποι που εµπλέκονταν µε τη λειτουργία, χρηµατοδότηση και συντήρηση των σχολείων έκαναν λόγο για συνεχή µείωση του µαθητικού πληθυσµού, ενώ δεν παρέλειπαν να τονίσουν τις µεγάλες οικονοµικές δυσχέρειες, οι οποίες περιόριζαν σηµαντικά την εξασφάλιση διδακτικού προσωπικού και διδακτικού υλικού στην αρµένικη γλώσσα. Βιβλίο, σελ. 79 Οι άνθρωποι που εµπλέκονταν µε τη λειτουργία τους µιλούσαν για συνεχή µείωση του αριθµού των µαθητών που φοιτούσαν σ αυτά. Αντιµετώπιζαν µεγάλες δυσκολίες για την συντήρηση των σχολείων, αλλά και για την εξασφάλιση του διδακτικού υλικού που χρειάζονταν στην Αρµενική γλώσσα. Πηγή Αντωνίου, Π.: Η Ελληνοαρµενική Κοινότητα της Αθήνας. Εκδοχές και Αντιλήψεις της Αρµενικότητας µέσα από την καθηµερινή συµβίωση µε την Ελληνική Κοινωνία, 1995, διδακτορική διατριβή, σελ Οι Αρµένιοι, όπως και να είχε η κατάσταση, έδειχναν ιδιαίτερη προτίµηση στα δικά τους σχολεία, αφενός γιατί ένιωθαν µεγαλύτερη ασφάλεια, αφετέρου επειδή βρίσκονταν σε πιο οικείο χώρο (Αγαµπατιάν, 1994). Τις περισσότερες φορές άλλωστε διατηρούσαν στενή σχέση µε τους δασκάλους, έχοντας µε αυτό τον τρόπο τη βεβαιότητα ότι ελέγχουν και καθοδηγούν τις παρέες των παιδιών τους. Παρ όλα αυτά, δεν ήταν λίγοι οι γονείς που κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων λειτουργίας των αρµένικων σχολείων στη χώρα µας εξέφραζαν επιφυλάξεις και φόβους για την ποιότητα του αρµένικου σχολείου. Η ανησυχία τους επικεντρωνόταν τόσο στην αδυναµία των παιδιών να µάθουν την ελληνική γλώσσα και να ενταχθούν οµαλά στην ελληνική κοινωνία, όσο και στη δοµή του αναλυτικού προγράµµατος, το οποίο προέβλεπε την εκµάθηση της αρµενικής γλώσσας σε βάρος της ελληνικής. Οι Αρµένιοι που προτιµούσαν τα δικά τους σχολεία τα αισθάνονταν πιο ασφαλή για τα παιδιά τους, γιατί βρίσκονταν σε οικείο χώρο. Πολλές φορές διατηρούσαν στενές σχέσεις µε τους δασκάλους από την δική της σχολική ηλικία. Έτσι από τη µια αισθάνονταν σιγουριά και από την άλλη µπορούσαν ευκολότερα να ελέγχουν και να κατευθύνουν τις παρέες των παιδιών τους ανάµεσα σε οµοεθνείς. Μια άλλη κατηγορία γονέων ωστόσο εξέφραζε το φόβο ότι το αρµενικό σχολείο δεν ήταν καλό σχολείο. Οι επιφυλάξεις των περισσότερων εστιάζονταν στη διγλωσσία. Θεωρούσαν πως είχαν σαν αποτέλεσµα τα παιδιά να µην µαθαίνουν τελικά ούτε την Ελληνική ούτε την Αρµενική γλώσσα αφού οι ώρες διδασκαλίας της Αρµενικής ήταν λίγες και εις βάρος των Ελληνικών. Πηγή Αντωνίου, Π.: Η Ελληνοαρµενική Κοινότητα της Αθήνας. Εκδοχές και 19

20 Βιβλίο, σελ. 80 Αντιλήψεις της Αρµενικότητας µέσα από την καθηµερινή συµβίωση µε την Ελληνική Κοινωνία, 1995, διδακτορική διατριβή, σελ Τελικά µόνο ένα µικρό ποσοστό από τα παιδιά των σύγχρονων προσφύγων φοιτούσε στο αρµένικο σχολείο και η κοινότητα κατέβαλε σε αρκετές περιπτώσεις τα δίδακτρα προκειµένου να διευκολύνει τη φοίτησή τους (Χασιώτης, 1999). Βιβλίο, σελ. 80 [ ] το σχολείο αποτελούσε χώρο τελετουργικής συγκρότησης της αρµένικης οµάδας και λειτουργούσε συµπληρωµατικά προς τις δραστηριότητες της εκκλησίας και της κοινότητας. Οι επικεφαλής των σχολείων και των εκκλησιών κάθε κοινότητας λειτουργούσαν αλληλένδετα, σαν ένα δίκτυο που συνένωνε τις αρµένικες παροικίες ολόκληρης της Διασποράς. [ ] Οι εκπρόσωποι του σχολείου και της εκκλησίας καταλάµβαναν σηµαντική θέση στην ιεραρχία της κοινότητας. Αποτελούσαν, τρόπον τινα, τους πρεσβευτές της παροικίας στις σχέσεις της τόσο µε την ελληνική πολιτεία και κοινωνία, όσο και µε τους Αρµενίους των υπόλοιπων παροικιών. Ήταν τα πιο αξιόπιστα µέλη της κοινότητας, αφού δική τους αρµοδιότητα ήταν και η ένταξη νέων µελών, που ερχόµενα στην Ελλάδα από τη Μέση Ανατολή προσκόµιζαν συστατικές επιστολές από τους διευθυντές των σχολείων της παροικίας από την οποία προέρχονταν (Αγαµπατιάν, 1994, Αντωνίου, 1995). Γι αυτό τελικά µόνο ένα ποσοστό των παιδιών των προσφύγων γινόταν αποδεκτό κάθε χρόνο στο Αρµενικό σχολείο και η κοινότητα κατέβαλλε σε ορισµένες περιπτώσεις χρήµατα για να διευκολύνει οικονοµικά την φοίτησή τους. Πηγή Αντωνίου, Π.: Η Ελληνοαρµενική Κοινότητα της Αθήνας. Εκδοχές και Αντιλήψεις της Αρµενικότητας µέσα από την καθηµερινή συµβίωση µε την Ελληνική Κοινωνία, 1995, διδακτορική διατριβή, σελ. 241, 242 Ήταν χώρος τελετουργικής συγκρότησης της οµάδας και λειτουργούσε παράλληλα και συµπληρωµατικά προς τα άλλα «κέντρα» της κοινότητας δηλαδή την Εκκλησία και τη Λέσχη. Το αλληλένδετο των παραπάνω κέντρων τονιζόταν και από την κοινή γεωγραφική κατανοµή τους στο χώρο της Αρµενικής κοινότητας: Το σχολείο βρισκόταν δίπλα στη Λέσχη και την εκκλησία σχηµατίζοντας τελικά έναν ενιαίο χώρο. Οι επικεφαλείς των σχολείων και των εκκλησιών από την άλλη λειτουργούσαν σαν ένα δίκτυο που συνένωνε τις Αρµενικές παροικίες της Διασποράς. Οι εκπρόσωποι της εκκλησίας και του σχολείου [ ] καταλάµβαναν σηµαντική θέση στην ιεραρχία της Αρµενικής κοινότητας. Ήταν οι πρεσβευτές της παροικίας στις σχέσεις της µε την επίσηµη ελληνική κοινωνία και θεωρούνταν τα πιο αξιόπιστα άτοµα για να εισάγουν νέα µέλη στην κοινότητα όπως τους νέους πρόσφυγες από τη Μέση Ανατολή, που ερχόµενοι στην Ελληνική παροικία έφερναν µαζί τους συστατικές επιστολές από τους κληρικούς ή τους διευθυντές των σχολείων της παροικίας απ όπου προέρχονταν. 20

ΟΡΟΣ ΑΡΑΡΑΤ. «Και εκάθισεν η κιβωτός την δεκάτην εβδόμην του εβδόμου μηνός επί των ορέων Αραράτ.» Γένεσις 8.4

ΟΡΟΣ ΑΡΑΡΑΤ. «Και εκάθισεν η κιβωτός την δεκάτην εβδόμην του εβδόμου μηνός επί των ορέων Αραράτ.» Γένεσις 8.4 Περιβάλλον και Ανάπτυξη 2 η Κατεύθυνση Σπουδών Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών ΟΡΟΣ ΑΡΑΡΑΤ «Και εκάθισεν η κιβωτός την δεκάτην εβδόμην του εβδόμου μηνός επί των ορέων Αραράτ.» Γένεσις 8.4

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΜΟΝΟΒΑ Κυριακάτικο Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας του Χαρκόβου (Ουκρανία) Οι κοινωνικές αναταραχές του 20 ου αιώνα επηρέασαν και τις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.α Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ.πριν από την υπογραφή της συνθήκης) σελ 140 σχ.βιβλ. Β. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη Διεθνείς Οργανισμοί Περιεχόμενα Σελ.3 Τι είναι διεθνής οργανισμός; Σελ.4 Κατηγορίες διεθνών οργανισμών Σελ.5-6 Σημαντικότεροι Διεθνείς Οργανισμοί Σελ.7 Τι είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Σελ.8-11 Μ.Κ.Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 004, Η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας εκπαιδευτικής πολιτικής για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία, εις ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. (επιμ), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Θεσσαλονίκη αποτελούσε και αποτελεί «σταυροδρόμι» πολιτισμών Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της αποτελούνταν από τους Εβραίους: ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΒΡΑΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 8.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό της έρευνάς µας θα ασχοληθούµε µε το συνεχώς αυξανόµενο πρόβληµα της µετανάστευσης. Η παράνοµη µετανάστευση αποτελεί µία ακόµη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός» ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός» 8 ΜΟΝΑ ΕΣ 2. Ποιοι ήταν οι λόγοι της ίδρυσης και ποια τα αποτελέσµατα της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 α. σχολικό βιβλίο σελίδα 77 «Οι ορεινοί των πλοιοκτητών» β. σχολικό βιβλίο σελίδα 157 «Για τη στέγαση των προσφύγων τηρήθηκε (αυτεπιστασία)»

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Α-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2006-2010 Ο Δήμος Συκεών επιδιώκοντας να συμβάλει στην ισότιμη κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ «ΓΚΑΤΕΝΙΟ» ΚΑΙ «ΤΑΛΜΟΥΝΤ ΤΟΡΑ ΧΑΓΚΑΔΟΛ» ΩΣ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η σημαία της Βουλγαρίας αποτελείται από τρεις ισομεγέθεις οριζόντιες λωρίδες χρώματος λευκού(στην κορυφή), πράσινου και κόκκινου. Το λευκό αντιπροσωπεύει την ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο εθελοντικός τομέας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής. Ιστορικά προηγείται του κράτους πρόνοιας, ενώ συνυπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας:

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας: Ιουδαϊσµός α) Παρουσίαση θρησκείας: Ο Ιουδαϊσµός είναι η παραδοσιακή θρησκεία των Εβραίων. Σύµφωνα µε τον ορθόδοξο Ιουδαϊσµό και τους βαθιά θρησκευόµενους Εβραίους, ο βιβλικός πατριάρχης Αβραάµ ήταν ο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Πρόσβαση αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε Ι.Ε.Κ. (Αναφορά υπ αρ. πρωτ: 14976/2008) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστής: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Αντωνίου, Σκέψεις, προτάσεις για την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων στο νοµό Μαγνησίας

Ελένη Αντωνίου, Σκέψεις, προτάσεις για την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων στο νοµό Μαγνησίας Ελένη Αντωνίου, Σκέψεις, προτάσεις για την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων στο νοµό Μαγνησίας Στην περιοχή της Μαγνησίας µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '60 δεν υπήρχαν µόνιµα εγκατεστηµένοι Τσιγγάνοι, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

Αρβανίτη Ευγενία, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@aegean.gr

Αρβανίτη Ευγενία, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@aegean.gr ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ Γ έτος: 2. Μορφές Ελληνικής Διασποράς: Ορισμοί, αίτια, οι διαδικασίες/πολιτικές μετανάστευσης, το ταξίδι, η εγκατάσταση Αρβανίτη Ευγενία, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξη του εργατικού κινήματος) εργατικής ιδεολογίας στη χώρα.» προσφύγων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη».

ανάπτυξη του εργατικού κινήματος) εργατικής ιδεολογίας στη χώρα.» προσφύγων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη». Α1. α. Σχολικό βιβλίο σελίδα 77: «Οι επαναστάτες προκήρυξαν όπως ονομάστηκαν.» και «Οι Ορεινοί απαρτίστηκαν και των πλοιοκτητών.» β. Σχολικό βιβλίο σελίδα 46: «Η κατάσταση αυτή (=η αργή ανάπτυξη του εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασβεστοχώρι ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ

Το Ασβεστοχώρι ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ Το Ασβεστοχώρι Σελ.2 Το Ασβεστοχώρι βρίσκεται σε απόσταση 10 χιλιομέτρων βορειοδυτικά του κέντρου της Θεσσαλονίκης, σε υψόμετρο 400 μέτρων, χτισμένο αμφιθεατρικά στους πρόποδες δύο λόφων

Διαβάστε περισσότερα

µέχρι την ηλικία που αυτά θα πάνε στο Δηµοτικό άδεια ίδρυσης

µέχρι την ηλικία που αυτά θα πάνε στο Δηµοτικό άδεια ίδρυσης Μετά τα όσα έχουν γραφεί και ειπωθεί σχετικά µε το θέµα των Νηπιαγωγείων εντός Παιδικών Σταθµών -και για να µπουν τα πράγµατα στη θέση τους και να αποκατασταθεί η αλήθεια, ώστε όλοι οι εµπλεκόµενοι να

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ Αναστασοπούλου Γιώτα Λεπιδά Αναστασία Γούργου Εριφύλη Μαυροπούλου Μαρία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο εθελοντισμός σήμερα αποτελείται από έναν κόσμο ολόκληρο,

Διαβάστε περισσότερα

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου 56/ 6-12-2010 Αθήνα 6-12-2010 ΑΠΌ: Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τ.Θ. 51807- Τ.Κ. 14502 ΠΡΟΣ:1) κ. Ιωάννη Ραγκούση Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 θεμα: Ιστορικη Εξελιξη Αγωγης και Προαγωγης Υγειας. Η προαγωγη υγειας είναι συνδεδεμενη με τις αλλαγες που

Διαβάστε περισσότερα

«ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου

«ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου Πληθυσµιακή και Γλωσσική Ποικιλότητα «ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου στη Ρόδο: Το Παράδειγµα του Κατερίνα Καλογεροπούλου, Φώτης Κοτζαµάνης, Λιάνα Κουµνάκη, Αγάπη Μπίτσκη, Βασιλική Πίνδη, Πάνος Σιώρος, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ε.Ε. 1. Κριτήρια επιλογής θέματος. . Ενδιαφέρον θέμα

Στάδια Ε.Ε. 1. Κριτήρια επιλογής θέματος. . Ενδιαφέρον θέμα Στάδια Ε.Ε. 1. Κριτήρια επιλογής θέματος. Ενδιαφέρον θέμα. Μας δίνετε η ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα τους Ολυμπιακούς αγώνες και την παιδεία μέσα από αυτούς.. Επίσης μπορούμε να γνωρίζουμε και να μάθουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ Α1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

Oπου υπάρχουν άνθρωποι

Oπου υπάρχουν άνθρωποι Oπου υπάρχουν άνθρωποι Η Ταυτότητα Η ACT4 PEOPLE αποτελεί μια νέα Ελληνική Μη Κυβερνητική οργάνωση που παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε όλους εκείνους «που δεν έχουν δικαίωμα στη Ζωή» όποιοι και αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2015 Σύμφωνα με τη με αριθμ. Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ 253, τ.β ), (ΑΔΑ: Β4439- ΩΞ1)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος δεύτερης έκδοσης

Πρόλογος δεύτερης έκδοσης Πρόλογος δεύτερης έκδοσης Δέκα έτη μετά την πρώτη έκδοση και την επιτυχημένη πορεία αυτού του βιβλίου θεωρήθηκε αναγκαία η επανέκδοσή του αφενός για να προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα κεφάλαια τα νέα ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 ΑΡΧΕΣ https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 Όλο το καταστατικό 2.1 Άμεσης Δημοκρατίας 2.2.1 Άμεσης Δημοκρατίας Μαζική αλλαγή. Οι αλλαγές στο 2.1 και 2.2.1 είναι στις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου ΗΜΕΡΙΔΑ Το νέο κοινωνιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ [1] ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Χώρες του Α κόσμου ΗΠΑ Δυτική ευρώπη Ιαπωνία Χώρες του Β κόσμου Πρώην σοσιαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70 Προβλήµατα διγλωσσίας ίγλωσση εκπαίδευση (γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και µαθησιακές δυσκολίες προβλήµατα συµπεριφοράς) Σαλτερής Νίκος ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις 7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις πώς διαχειρίστηκε ο Ηράκλειος τόσο τους κινδύνους που απειλούσαν τα σύνορα του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους όσο και τα σοβαρά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΛΥΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

ΔΙΚΤΥΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΛΥΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΔΙΚΤΥΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΛΥΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ Τερζής Αναστάσιος, Πτυχίο Φαρμακευτικής ΑΠΘ M.B.A., ΠΑΜΑΚ M.Sc, Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική ΔΠΘ Πρόεδρος ΦΣ Έβρου, Γραμματέας ΣΥ.ΦΑ. Έβρου Βόλος,

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλητής: Κώστας Χριστοφορίδης, Πρόεδρος Συλλόγου Ιµβρίων Αναγόρευση κ. Μιχάλη Μαυρόπουλου σε Επίτιµο Πρόεδρο του Παναγιότατε, Αξιότιµοι Προσκεκληµένοι, Το δεύτερο πρόσωπο που θα τιµήσουµε σήµερα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή.

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή. Ομιλία Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Γ. Βασιλείου στην ανοικτή σύσκεψη-παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+ Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου 25-5-2015 Σας καλωσορίζουμε σε μια ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση Φύλλο Εργασίας 1. Αφού συμβουλευτείτε τη σελίδα 44 του βιβλίου σας καθώς και το χάρτη που παρατίθεται, να συμπληρώσετε την πιο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο: «θεσµοί κοινωνικής ευθύνης & κοινωνική αλληλεγγύη» Εργασία: «Παρουσίαση της οργάνωσης: Γιατροί χωρίς σύνορα (MSF)»

Σεµινάριο: «θεσµοί κοινωνικής ευθύνης & κοινωνική αλληλεγγύη» Εργασία: «Παρουσίαση της οργάνωσης: Γιατροί χωρίς σύνορα (MSF)» Σεµινάριο: «θεσµοί κοινωνικής ευθύνης & κοινωνική αλληλεγγύη» Εργασία: «Παρουσίαση της οργάνωσης: Γιατροί χωρίς σύνορα (MSF)» Παρουσίαση: Φίκα Ιλιάς Κωνσταντίνα Η ονοµασία της οργάνωσης Οι Γιατροί Χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διαχείρισης Παράτυπων Μεταναστών και Προσφύγων

Πρόταση Διαχείρισης Παράτυπων Μεταναστών και Προσφύγων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΛ: 2251037040-60 ΦΑΞ 2251037046 E-MAIL: grafeiotypou@mytilene.gr Μυτιλήνη 12/09/2015 Πρόταση Διαχείρισης Παράτυπων Μεταναστών και Προσφύγων Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΡΕΙΟ ΙΡΑΚ. Ιούλιος 2009. www.geostrategy.gr. Γιαννακόπουλος Βασίλειος

ΒΟΡΕΙΟ ΙΡΑΚ. Ιούλιος 2009. www.geostrategy.gr. Γιαννακόπουλος Βασίλειος 1 ΒΟΡΕΙΟ ΙΡΑΚ Ιούλιος 2009 www.geostrategy.gr Γιαννακόπουλος Βασίλειος 2 Εισαγωγή Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Ιράκ είναι ένα «τεχνητό κοσμικό κράτος». Η ενότητά του ουσιαστικά δεν υφίσταται ούτε εθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων Κομοτηνή, 20 Νοεμβρίου 2010

Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων Κομοτηνή, 20 Νοεμβρίου 2010 Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων Κομοτηνή, 20 Νοεμβρίου 2010 Τ.Θ. 3804-10210 ΑΘΗΝΑ www.musika.gr Αρ.Πρωτ.: ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 3 17 Μαρτίου 2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11 Για την ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ. Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση. Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιού

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ. Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση. Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιού ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιού 2ας Μαΐου 5 Νέα Σμύρνη, 17121 Ηλιαχτίδα Ιδρύθηκε το 2000 Κατέχει την ειδική πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας των εφήβων συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού για τις συνέπειες της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στη ζωή των μαθητών

Αποτελέσματα έρευνας των εφήβων συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού για τις συνέπειες της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στη ζωή των μαθητών Αποτελέσματα έρευνας των εφήβων συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού για τις συνέπειες της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στη ζωή των μαθητών Έφηβοι Σύμβουλοι του Συνηγόρου του Παιδιού πραγματοποίησαν

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Εταιρία Ερευνών-Δημοσκοπήσεων Τσιμισκή 3 54625 Θεσσαλονίκη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1 Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) Τσιμισκή 29 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης Το Βυζαντινό Κάστρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ. ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014

ΚΥΠΡΟΣ. ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014 ΚΥΠΡΟΣ ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014 ΦΩΤΟ: Κάτια Χριστοδούλου 1974-2014 ΚΥΠΡΟΣ ΑΚΟΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ, ΑΚΟΜΑ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗ Τα αποτελέσματα της στρατιωτικής εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιογραφικό σημείωμα Ο Πολυμέρης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα