ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 (ΑΡΘΡΟ 4 4 ΤΟΥ Ν. 2863/2000) 1

2 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 (ΑΡΘΡΟ 4 4 ΤΟΥ Ν. 2863/2000) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΝΕΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Μ.Μ.Ε. I. Προτάσεις για την αναβάθμιση του ρόλου του Ε.Σ.Ρ. II. Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση III. Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. Ι. Αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. ΙΙ. Σύνθεση του Συμβουλίου ΙΙΙ. Στελέχωση του Ε.Σ.Ρ. IV. Διοικητική οργάνωση V. Συνοπτική παρουσίαση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων του Ε.Σ.Ρ. V.1 Τμήμα Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών V.2 Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας V.3 Τμήμα Ποιότητας Προγραμμάτων V.4 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας VI. Υλικοτεχνική υποδομή 2

3 VΙΙ. ΠΑΝΟΠΤΗΣ: Ψηφιακό Σύστημα Εποπτείας Ραδιοτηλεοπτικών Προγραμμάτων ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. I. Οιονεί κανονιστικές αρμοδιότητες II. Σημαντικές Αποφάσεις III. Πολιτική Πολυφωνία IV. Έγκριση Κοινωνικών Μηνυμάτων V. Κοινοβουλευτικός και Δικαστικός Έλεγχος V.1 Κοινοβουλευτικός έλεγχος V.2 Δικαστικός έλεγχος Αποφάσεις Σ.τ.Ε. VI. Διεθνείς Σχέσεις - Συμμετοχή σε Ημερίδες, Επιμορφωτικά Σεμινάρια ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 1 Αποφάσεις Ε.Σ.Ρ. για το 2012 Παράρτημα 2 Βεβαιώσεις νομίμου λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών για το 2012 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ περί των όρων και των προϋποθέσεων αδειοδοτήσεως των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών της χώρας 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ε.Σ.Ρ. ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί μία από τις πρώτες Ανεξάρτητες Αρχές στην Ελλάδα. Με την αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001 κατοχυρώθηκαν συνταγματικά οι αρμοδιότητές του και το νομικό καθεστώς των μελών του, ζητήματα που μέχρι τότε ρυθμίζονταν με νομοθετικές διατάξεις. Οι βασικές αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. αφορούν στη χορήγηση των αδειών λειτουργίας στους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και στον έλεγχο τήρησης της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από το σύνολο των ιδιωτικών και δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Το Ε.Σ.Ρ. αποτελείται από επτά μέλη τα οποία επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και απολαμβάνουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία. Τούτο σημαίνει ότι το Ε.Σ.Ρ. υπόκειται μόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, οι δε αποφάσεις του ελέγχονται από τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. Το ειδικότερο νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται αμέσως ή εμμέσως στη λειτουργία και στις αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. βρίσκεται καταρχήν στον εκτελεστικό του Συντάγματος Ν. 3052/2002, στο Ν. 2863/2000 και στους νόμους που διέπουν τη λειτουργία της δημόσιας (Ν. 1730/1987) και της ιδιωτικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης (Νόμοι 3592/2007, 2328/1995, 2644/1998 και 3310/2005 και τα Προεδρικά Διατάγματα 109/2010 και 310/1996). Επίσης, για την εσωτερική του λειτουργία εφαρμόζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Ε.Σ.Ρ. που κυρώθηκε με την 20291/Ε/ Απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε.. 4

5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 2863/2000, στη Βουλή των Ελλήνων και κοινοποιείται στον Υπουργό Εσωτερικών, καλύπτει δε τη χρονική περίοδο από έως Η έκθεση αποτελείται από τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται οι εξελίξεις στο χώρο των ΜΜΕ, στη δεύτερη, κατά τρόπο συνοπτικό, οι αρμοδιότητες και η οργάνωση του Ε.Σ.Ρ., ενώ στην τρίτη παρατίθενται αναλυτικότερα οι δραστηριότητες της Αρχής κατά το έτος ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΝΕΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Μ.Μ.Ε. Ι. Προτάσεις για την αναβάθμιση του Ε.Σ.Ρ. Τον Οκτώβριο του 2012 ειδικοί επιστήμονες-νομικοί που απασχολούνται στο Ε.Σ.Ρ. υπέβαλαν στην πολιτική ηγεσία της χώρας προτάσεις για την εκχώρηση στο Ε.Σ.Ρ. κανονιστικών αρμοδιοτήτων, την κατοχύρωση της οικονομικής αυτοτέλειας του οργάνου κα την τροποποίηση του καθεστώτος των μελών της Αρχής. ΙΙ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Με το άρθρο 80 περ. στ του Ν. 4070/2012 τροποποιήθηκε το αρθρο 13 του Ν.3592/2007 που αφορά στην Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση και Ραδιόφωνο. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις διαχωρίζεται η δραστηριότητα της παροχής δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από την παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών. Περαιτέρω, δεν απονέμεται ορθά - συχνότητα στον πάροχο των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών αλλά άδεια για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, μετά από διαγωνιστική διαδικασία που διενεργεί το Ε.Σ.Ρ. με την έκδοση σχετικής προκήρυξης. Τα κριτήρια της αδειοδότησης καθορίζονται με Π.Δ. 5

6 που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης και Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ. Από τον ίδιο Υπουργό, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ. και δημόσια διαβούλευση, καθορίζεται ο αριθμός και το είδος των παρόχων περιεχομένου ανά κατηγορία λήψης, εμβέλεια και χαρακτήρα προγράμματος. Η παραπομπή στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν (με την παρ. 4 του τροποποιημενου άρθρου 13) κρίνεται προβληματική, για ορισμένες τουλάχιστον από αυτές, και έρχεται σε αντίθεση με όσα αναφέρονται αμέσως παραπάνω σε σχέση με τον καθορισμό των κριτηρίων αδειοδότησης από τον αρμόδιο Υπουργό. Με την Υ.Α. 428/2012 (ΑΥ ΦΕΚ Β 2704/2012) καθορίστηκε ο «Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος». Ειδικότερα, καθορίστηκαν οι ραδιοδίαυλοι ανά κέντρο εκπομπής, οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές εκπομπής που πρέπει να πληρούν οι πάροχοι δικτύου, οι περιορισμοί εκπομπής στους οποίους υπόκεινται οι πάροχοι δικτύου, τα επιτρεπτά κέντρα εκπομπής κα οι γεωγραφικές περιοχές κάλυψης των μονοσυχνικών δικτύων, τα οποία απαρτίζονται από τα αντίστοιχα κέντρα εκπομπής καθώς και διαδικασία ελέγχων των ανωτέρω περιορισμών. Υπενθυμίζεται ότι η ψηφιακή μετάβαση είναι αποτέλεσμα της Ευρωπαϊκής συμμόρφωσης στην απόφαση της Παγκόσμιας Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), σύμφωνα με την οποία όλες οι χώρες παγκοσμίως θα πρέπει, έως το 2015, να έχουν εγκαταλείψει την αναλογική τεχνολογία και να προχωρήσουν στην εκπομπή ψηφιακού σήματος για την τηλεόραση. ΙΙΙ. Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Με το Ν. 4065/2012 (ΦΕΚ Α 77/2012) τροποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 3213/2003 «Δήλωση περιουσιακής κατάστασης βουλευτών ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων». Με το νέο νόμο διευρύνθηκε η 6

7 Επιτροπή Ελέγχου των δηλώσεων, επαναπροσδιορίστηκε το είδος των ελέγχων που διενεργούνται και ο τρόπος δημοσιοποίησης στοιχείων των δηλώσεων. ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. Στο πρώτο κεφάλαιο της ενότητας περιγράφονται οι αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. και στο δεύτερο αναφέρεται η σύνθεσή του κατά το Το τρίτο κεφάλαιο αφορά τη στελέχωση της Αρχής και το τέταρτο τη διοικητική οργάνωσή της. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής παρουσίαση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων του Ε.Σ.Ρ. και τέλος, στο έκτο κεφάλαιο, παρατίθεται η υλικοτεχνική υποδομή του. Ι. Αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει το περιεχόμενο των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών προκειμένου α) να τηρούνται οι προβλεπόμενοι στο Σύνταγμα σκοποί της αντικειμενικής και με ίσους όρους μετάδοσης πληροφοριών και ειδήσεων καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης και β) να εξασφαλίζει την ποιοτική στάθμη των προγραμμάτων, που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. Καταρτίζει Κώδικες Δεοντολογίας Ειδησεογραφικών Εκπομπών, Διαφημίσεων και Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων, που κυρώνονται με Προεδρικό Διάταγμα. Εκδίδει τις προβλεπόμενες στο νόμο προκηρύξεις και χορηγεί, ανανεώνει και ανακαλεί τις άδειες λειτουργίας των επίγειων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών που μεταδίδουν το πρόγραμμά τους αναλογικά, καθώς 7

8 και τις κάθε είδους άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία. Απευθύνει προς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς οδηγίες, συστάσεις ή ερωτήματα, γνωμοδοτεί σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των οικείων νόμων και κανονιστικών πράξεων. Τηρεί Μητρώο Επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. όπου καταχωρίζονται σε ειδικές μερίδες στοιχεία αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στους ιδιοκτησιακούς περιορισμούς ως προς την κατοχή επιχειρήσεων ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών και δημοσιεύει στοιχεία αναφορικά με την ιδιοκτησιακή κατάσταση των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. Διατυπώνει τη γνώμη του προς τον Υπουργό Εσωτερικών ως προς τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Ελέγχει εν γένει την τήρηση των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των δημόσιων και των ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών επιχειρήσεων και επιβάλλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Εχει ήδη διατυπωθεί η άποψη (ίδετε Εκθεση Προτάσεων για την Βελτίωση της Ραδιοτηλεοπτικής Νομοθεσίας που υπεβλήθη την ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και τον Υπουργό Εσωτερικών) ότι οι αλλαγές που έχουν επέλθει στην ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και οι εξελίξεις στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα επιβάλλουν την εκ νέου ρύθμιση των αρμοδιοτήτων του Ε.Σ.Ρ. και την αναδιάρθρωση των Τμημάτων του. 8

9 Για παράδειγμα, η αποδυνάμωση των διατάξεων του Ν. 3310/2005 επιβάλλει την αναθεώρηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας και τον εκ νέου προσδιορισμό των στοιχείων που τηρούνται στα Μητρώα Εταιρειών του Τμήματος. Το τελευταίο πρέπει να γίνει μάλιστα υπό το πρίσμα των δυνατοτήτων που παρέχονται, μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών μεταξύ των φορέων του Δημοσίου, για την λήψη και ανταλλαγή στοιχείων.. Περαιτέρω, ο έλεγχος τήρησης των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού από τις επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε. (άρθρο 4 παρ. 1δ του Ν.2863/2000) ανήκει πλέον, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν 3592/2007, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η επικείμενη μετάβαση στην ψηφιακή τηλεοπτική εκπομπή, η λειτουργία ευρυζωνικών δικτύων (δια των οποίων παρέχονται ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες) αλλά και η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (όπως είναι οι μη γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) αναδεικνύουν επίσης την ανάγκη εκ νέου ρύθμισης του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου και κατά συνέπεια και των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου. ΙΙ. Σύνθεση της Ολομέλειας - Νομιμότητα Συγκρότησης Ε.Σ.Ρ. Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης κατά το έτος 2012 είχαν ως εξής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Πρόεδρος Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου ΟΡΣΑΛΙΑ (ΛΙΝΑ) ΑΛΕΞΙΟΥ Αντιπρόεδρος Δημοσιογράφος 9

10 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΥΗ ΔΕΜΙΡΗ Δημοσιογράφος ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Καθηγητής Νέας Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ Δημοσιογράφος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ Ηλεκτρονικός-Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Δικηγόρος Το μέλος της Αρχής Κων/νος Τσουράκης υπέβαλε στις την παραίτησή του στον Πρόεδρο του Ε.Σ.Ρ. Ιωάννη Λασκαρίδη, που τη διαβίβασε την ίδια ημέρα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Ευάγγελο Μεϊμαράκη. Στη συνέχεια, με την από απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, κατά την από το άρθρο 101 Α του Συντάγματος προβλεπόμενη διαδικασία, διορίστηκε ως τακτικό μέλος του Ε.Σ.Ρ. ο δημοσιογράφος Άρης Σταθάκης (ΦΕΚ 567/ ). ΙΙΙ. Στελέχωση του Ε.Σ.Ρ Με το άρθρο 6 του Ν.2863/2000, συστάθηκαν 50 θέσεις για τη στελέχωση του Ε.Σ.Ρ.-20 θέσεις μόνιμου διοικητικού προσωπικού και 30 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού- ενώ με το άρθρο 19 του Ν. 3592/2007 οι 10

11 υφιστάμενες θέσεις επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού του Ε.Σ.Ρ. προσαυξήθηκαν κατά δεκαπέντε (15) και δεκαπέντε (15) θέσεις αντίστοιχα, καθώς και κατά μία (1) θέση Διευθυντή. Τα ανωτέρω τροποποιήθηκαν με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β 490/ ) ως εξής: σαράντα (40) οργανικές θέσεις μόνιμου διοικητικού προσωπικού, σαράντα (40) οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, καθώς και μία (1) θέση Διευθυντή, δηλαδή ογδόντα μία (81) οργανικές θέσεις προσωπικού στο Ε.Σ.Ρ. Το διοικητικό προσωπικό προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3051/2002 και κατανέμεται στις συσταθείσες οργανικές θέσεις βάσει των Ν.2863/2000, και Ν. 3592/2007. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, επίσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3051/2002. Η θέση του Διευθυντή και των Προϊσταμένων Τμημάτων καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό της Αρχής. Βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ) και του υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β10 ΕΕ/ /22762/ εγγράφου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (αριθ. πρωτ. Ε.Σ.Ρ. 27/ ) καταργήθηκαν, με την υπ αριθμ. 2/2012 Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου του Ε.Σ.Ρ. και το ΦΕΚ 256 Β / , δεκαπέντε (15) κενές οργανικές θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Συνεπώς, από τις σαράντα (40) οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού που προέβλεπε ο Οργανισμός της Αρχής, απέμειναν εικοσιπέντε (25) καλυμμένες οργανικές θέσεις. Ωστόσο, με το ΦΕΚ 164 Γ / αποχώρησε από την υπηρεσία μία (1) ειδική επιστήμονας-οικονομολόγος, λόγω μετάταξής της στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με αυτοδίκαιη κατάργηση της οργανικής της θέσης στο Ε.Σ.Ρ. 11

12 Συνεπώς, το 2012 υπηρέτησαν στην Αρχή εικοσιτρείς (23) ειδικοί επιστήμονες, δεδομένου επίσης ότι ένας (1) ειδικός επιστήμονας κατέχει θέση μέλους του Συμβουλίου από το Βάσει των διατάξεων της παρ. 1α του άρθρου 34 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ), από τις σαράντα (40) οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού που προέβλεπε ο Οργανισμός της Αρχής, καταργήθηκαν αυτοδίκαια με την υπ αριθμ. 20/2011 Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου του Ε.Σ.Ρ. επτά (7) κενές οργανικές θέσεις πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου. Με κοινή υπουργική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρ.1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, θα προσδιοριστεί ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων, (οι οποίες υπερβαίνουν κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού το 60% των προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων), που θα καταργηθούν. Σχετική εισήγηση για μη κατάργηση των προαναφερθεισών κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου έχει αποσταλεί προσφάτως στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Σίμο Κεδίκογλου, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι στις ως άνω καταργούμενες αυτοδικαίως και μη καταργούμενες αυτοδικαίως οργανικές θέσεις δεν συμπεριλαμβάνεται η προβλεπόμενη από τον Οργανισμό του Ε.Σ.Ρ. κενή θέση Διευθυντή, της οποίας η πλήρωση είναι απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της Αρχής. Επομένως, κατά τη διάρκεια του 2012 και μέχρι την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης που θα ρυθμίσει την εκκρεμότητα της κατάργησης ή μη κατάργησης των προαναφερθεισών κενών οργανικών θέσεων, οι καλυμμένες οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού ήταν δεκαεννιά (19). Στην πραγματικότητα ωστόσο, κατά το προηγούμενο έτος, υπηρέτησαν στην Αρχή δεκαοχτώ (18) διοικητικοί υπάλληλοι, δεδομένου ότι το Μάρτιο του 2012 ανανεώθηκε η απόσπαση μίας (1) υπαλλήλου για έναν ακόμη χρόνο στο ΑΣΕΠ. 12

13 Επίσης, στο Ε.Σ.Ρ. υπηρετούν δύο (2) υπάλληλοι με απόσπαση και τρεις (3) υπάλληλοι με διάθεση από την Ε.Ρ.Τ.. Συμπερασματικά, ο πραγματικός αριθμός των απασχοληθέντων στο Ε.Σ.Ρ. περιορίζεται στα τέλη του 2012 στους σαράντα έξι (46), τη στιγμή που για να λειτουργήσει πλήρως η υπηρεσία, απαιτείται τουλάχιστον η μη κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων που υπερβαίνουν κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού το 60% των προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, καθώς και η πλήρωση της μίας (1) θέσης Διευθυντή, ζητήματα για τα οποία αναμένεται σχετική έγκριση. IV. Διοικητική οργάνωση Το Ε.Σ.Ρ. ασκεί, κατά το άρθρο 5, παρ. 1 του Ν. 2863/2000, τις αποφασιστικές και λοιπές αρμοδιότητές του ως συλλογικό διοικητικό όργανο. Λειτουργεί σε Ολομέλεια και σε ειδικά κλιμάκια που συγκροτούνται με απόφαση της Ολομελείας για τη μελέτη και εξέταση συγκεκριμένων ή ζητημάτων γενικού ενδιαφέροντος. Με απόφαση της Ολομελείας μπορούν να μεταβιβάζονται στα κλιμάκια αποφασιστικές αρμοδιότητες για ζητήματα ήσσονος σημασίας. Με την από απόφαση της Ολομελείας χορηγήθηκε αποφασιστική αρμοδιότητα στο 3 ο κλιμάκιο για την έκδοση βεβαιώσεων νομίμου λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών, κατά το άρθρο 53 του Ν. 2778/1999, και αδειών δικτυώσεως ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, κατά τα άρθρα 6 παρ.15 του Ν.2328/1995 και 11 παρ.11 του Ν.3592/2007. Τα έξι (6) κλιμάκια είναι: 1 ο Κλιμάκιο Δεοντολογίας, Εξέτασης Παραπόνων Πολιτών και Ελέγχου Δεοντολογίας Ποιότητας Προγραμμάτων. 2 ο Κλιμάκιο Ελέγχου Διαφάνειας. 13

14 3 ο Κλιμάκιο για την Εξέταση Αιτήσεων Χορήγησης Αδειών Τηλεοπτικών Σταθμών και Βεβαιώσεων Νομίμου Λειτουργίας Ραδιοφωνικών Σταθμών καθώς και αδειών δικτύωσης Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών σταθμών. 4 ο Κλιμάκιο Μέτρησης Τηλεθέασης, Ελέγχου Τήρησης των Αρχών της Πολιτικής Πολυφωνίας και Δικαιώματος Πρόσβασης των Κομμάτων στις Τηλεοπτικές Εκπομπές. 5 ο Κλιμάκιο για την Εξέταση Αιτήσεων Χορήγησης Συχνοτήτων ψηφιακής εκπομπής προγράμματος τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας. 6 ο Κλιμάκιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Συστήματος «ΠΑΝΟΠΤΗΣ» στο πλαίσιο και του Τεχνικού Δελτίου Έργου/Υποδομών του «ΠΑΝΟΠΤΗ». Το Ε.Σ.Ρ. επικουρείται στη λειτουργία του από επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, όπως αυτό κατανέμεται και οργανώνεται στο πλαίσιο των Τμημάτων του (άρθρο 5, παρ. 2, του Ν. 2863/2000). Α. Τμήμα Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών με αντικείμενο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2863/2000, την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για τη λήψη των αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. σχετικά με τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση αδειών λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών που μεταδίδουν το πρόγραμμα με αναλογικό σήμα ελεύθερης λήψης, τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση άδειας παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, τη χορήγηση άδειας στους παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής. Στο πλαίσιο της μετάβασης στην ψηφιακή μετάδοση τηλεοπτικού σήματος, η παραπάνω αρμοδιότητα του Ε.Σ.Ρ. πρέπει να θεωρηθεί υπό κατάργηση, καθ όσον αφορά τους τηλεοπτικούς σταθμούς, οι οποίοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3592/2007 όπως αυτό τροποιήθηκε με το άρθρο 80 περ. στ. του Ν.4070/2012, μετατρέπονται σε παρόχους προγράμματος οι οποίοι λαμβάνουν σχετική άδεια από το Ε.Σ.Ρ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14

15 αυτό. Η νέα αρμοδιότητα του Ε.Σ.Ρ. δεν προκύπτει σαφώς εάν ασκείται από το παρόν τμήμα ή το Τμήμα Προγράμματος. Β. Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας με αντικείμενο εργασιών α) την τήρηση του Μητρώου Επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε., που προβλέπεται στο άρθρο 10α του Π.Δ/τος 213/1995 (όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ/τος 310/1996) και β) την εκτέλεση όλων των ελεγκτικών και λοιπών εργασιών που προβλέπονται στο Π.Δ. 310/1995. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ως άνω Π.Δ. το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας έχει αρμοδιότητες που δεν μπορούν να ασκηθούν είτε διότι δεν εξεδόθησαν οι υπουργικές αποφάσεις για την «ενεργοποίηση» των διατάξεών του (όπως στην περίπτωση του άρθρου 10α, παρ. 1 περ. ε), είτε διότι προσκρούουν σε άλλες διατάξεις δικαίου (όπως τις διατάξεις περί φορολογικού απορρήτου) ή διότι δεν υφίστανται διεθνείς ή διμερείς συμβάσεις που να επιτρέπουν την απευθείας εκζήτηση στοιχείων από αλλοδαπές αρχές για τους λόγους που επιβάλλει το Π.Δ. Σε κάθε περίπτωση, άποψη του Συμβουλίου είναι ότι μετά την κατάργηση του άρθρου 1 παρ. 11 του Ν. 2328/1995, των άρθρων 1 έως 6 του Ν. 3021/2002 και την τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3310/2005 από τον Ν. 3414/2005, οι διατάξεις του Π.Δ/τος πρέπει να αναθεωρηθούν, ιδίως καθόσον αφορά τους ελέγχους περί ασυμβιβάστων ιδιοτήτων. Γ. Τμήμα Ποιότητας Προγραμμάτων με αντικείμενο την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχομένων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών καθώς και την εξέταση των απορριπτομένων από τους ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς αιτήσεων επανόρθωσης, που υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π. Δ/τος 100/2000. Δ. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας με αντικείμενο την εκτέλεση των εργασιών που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ε.Σ.Ρ., την τεχνική υποστήριξη αυτού, την κατάρτιση και την εκτέλεση του 15

16 προϋπολογισμού και την υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των απασχολούμενων σε αυτό προσώπων. V. Συνοπτική παρουσίαση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων του Ε.Σ.Ρ. V.1 Τμήμα Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών 1. Αρμοδιότητες που αφορούν την έναρξη λειτουργίας των σταθμών. α. Έκδοση Προκήρυξης διαγωνιστικής διαδικασίας και χορήγηση άδειας λειτουργίας επίγειου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού με αναλογικό σήμα ελεύθερης λήψης (άρθρα 1 παρ/φος 2 περ. α, 1 παρ/φος 3 και 6 επ. του Ν. 3592/2007). Όπως προαναφέρθηκε, στο πλαίσιο της μετάβασης στην ψηφιακή μετάδοση τηλεοπτικού σήματος, η παραπάνω αρμοδιότητα του Ε.Σ.Ρ. πρέπει να θεωρηθεί υπό κατάργηση, καθ όσον αφορά τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Προϋπόθεση για την έκδοση της εν λόγω προκήρυξης είναι α) ο καθορισμός (με Κ.Υ.Α.) των Χαρτών Συχνοτήτων αναλογικής τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής, σύμφωνα με τα άρθρα 6 παρ. 3 και 8 παρ. 3 του Ν. 3592/2007 και β) ο καθορισμός με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. του αριθμού των αδειών, η εμβέλειά τους, το είδος του προγράμματος που θα μεταδίδουν και το ειδικότερο θεματικό περιεχόμενο, σύμφωνα με τα άρθρα 6 παρ. 4 και 8 παρ. 3. του ιδίου νόμου. Υπενθυμίζεται ότι οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί που μεταδίδουν το σήμα τους αναλογικά, θεωρούνται ότι λειτουργούν νομίμως (άρθρο 5 παρ. 7 Ν. 3592/2007) εάν κατέχουν άδεια λειτουργίας του άρθρου 4 του Ν.1866/1989 (πρόκειται κυρίως για τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας) ή συμμετείχαν, κατά το άρθρο 6 του Ν.2644/1998, στη διαγωνιστική διαδικασία των Προκηρύξεων του 1998 (αφορά τους σταθμούς περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας). 16

17 Στην κατηγορία των νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών επίγειας αναλογικής μετάδοσης ελεύθερης λήψης εντάσσονται 131 τηλεοπτικοί σταθμοί, οι οποίοι επιμερίζονται ανάλογα με το εύρος εκπομπής τους σε 8 σταθμούς εθνικής εμβέλειας, 73 περιφερειακής εμβέλειας και 50 τοπικής εμβέλειας. Για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του Νομού Αττικής, έχουν χορηγηθεί με υπουργικές αποφάσεις 35 άδειες (20 σταθμοί το 2001 και 15 σταθμοί το 2002), εκ των οποίων έχουν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας οι τρεις άδειες. Για την κατηγορία των σταθμών αυτών, ισχύει η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 7 του Ν. 3592/2007 κατά την οποίαν οι 5 εμπίπτοντες σε αυτή ραδιοφωνικοί σταθμοί του Νομού Αττικής θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες. Επιπλέον, κατ εφαρμογή του άρθρου 53 του Ν. 2779/1999, έχουν εκδοθεί το έτος 2012 από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 4 βεβαιώσεις νομίμου λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών εκτός του Νομού Αττικής. β. Χορήγηση άδειας παροχής ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών συνδρομητικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου ή καλωδιακών δικτύων (άρθρο 6 Ν. 2644/1998). Μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.3592/2007 η παροχή συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων για τη λειτουργία των οποίων δεν απαιτείται συχνότητα ή απαιτείται συχνότητα αλλά όχι από εκείνες που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου αυτού. γ. Έκδοση Προκήρυξης διαγωνιστικής διαδικασίας και χορήγηση άδειας στον πάροχο περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής (άρθρο 13 παρ. 4 του Ν. 3592/2007). 17

18 Η διάταξη θα εφαρμοστεί αφού ψηφιστεί το Προεδρικό Διάταγμα που προβλέπεται στο άρθρο 13 Ν. 3592/2007 (όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 80 περ. στ. του Ν.4070/2012) με το οποίο θα καθορίζονται τα «κριτήρια αδειοδότησης, οι συντελεστές βαρύτητας αυτών, το πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την χορήγηση των αδειών». Ο αριθμός των αδειών παρόχου περιεχομένου ανά κατηγορία λήψης, εμβέλειας και χαρακτήρα προγράμματος θα προσδιοριστεί με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Γ.Γ. Μέσων Ενημέρωσης, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ. και δημόσια διαβούλευση. δ. Έγκριση περιεχομένου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού, που μεταδίδεται μέσω ευρυζωνικών δικτύων (άρθρο 15 παρ. 5 και 6 του Ν. 3295/2007). Για τη χορήγηση αυτής της εγκρίσεως απαιτείται κατά το νόμο (άρθρο 15 παρ. 5 Ν.3295/2007) «αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος του και υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και των αντίστοιχων κανόνων δεοντολογίας της εθνικής ή της κοινοτικής έννομης τάξης, καθώς και του διεθνούς δικαίου». 2. Αποφασιστικές αρμοδιότητες που αφορούν σταθμούς που ήδη λειτουργούν. α. Χορήγηση άδειας δικτύωσης τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής (ή/και τοπικής) εμβέλειας (άρθρο 11 παρ. 11 περ. α του Ν. 3592/2007). Η Ολομέλεια του Συμβουλίου αποφάσισε την ότι είναι δυνατή η δικτύωση μεταξύ τηλεοπτικών σταθμών που θεωρούνται ότι λειτουργούν νομίμως. Το 2012 εκδόθηκαν 4 αποφάσεις έγκρισης δικτύωσης τηλεοπτικών σταθμών. 18

19 β. Χορήγηση άδειας δικτύωσης ραδιοφωνικών σταθμών (άρθρο 6 παρ.15 του Ν. 2328/1995 και άρθρο 13 παρ. 11 περ. β του Ν. 3592/2007). Το 2012 εκδόθηκαν 25 αποφάσεις έγκρισης δικτύωσης ραδιοφωνικών σταθμών και 6 αποφάσεις ανάκλησης δικτύωσης λόγω λύσης της σύμβασης δικτύωσης. γ. Χορήγηση βεβαιώσεων νομίμου λειτουργίας στους ραδιοφωνικούς σταθμούς (άρθρο 53 του Ν.2778/1999). Με βάση τη διάταξη του άρθρου 53 του Ν.2778/1999, το Ε.Σ.Ρ. εξετάζει εάν συγκεκριμένος ραδιοφωνικός σταθμός λειτουργούσε την και εκδίδει Βεβαίωση με την οποία διαπιστώνεται το πραγματικό αυτό γεγονός. Εντός του 2012 εκδόθηκαν 4 αποφάσεις βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών, 23 αποφάσεις για ανάκληση βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας και 9 αποφάσεις απόρριψης αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας. δ. Έγκριση μεταβιβάσεων ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών επιχειρήσεων ή μετοχών και μεριδίων εταιρειών που λειτουργούν ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς (άρθρα 1 παρ. 13 και 6 παρ. 11 Ν. 2328/1995). Εντός του 2012 εκδόθηκαν 31 αποφάσεις έγκρισης μεταβίβασης τηλεοπτικών σταθμών και 13 αποφάσεις απόρριψης μεταβίβασης τηλεοπτικών σταθμών. Επίσης, εκδόθηκαν 83 αποφάσεις έγκρισης μεταβίβασης ραδιοφωνικών σταθμών και 22 αποφάσεις απόρριψης μεταβίβασης ραδιοφωνικών σταθμών. ε. Διενέργεια ελέγχων των μέσων χρηματοδότησης των εταιρειών που κατέχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης (άρθρο 1 παρ. 7 του Ν.3592/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 11 και 1 παρ. 13 του ιδίου νόμου και άρθρο 1 παρ. 17 και 6 παρ. 16β 19

20 του Ν.2328/1995) ή άδεια παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών υπηρεσιών (άρθρο 6 παρ.1 του Ν. 2644/1998). Ο έλεγχος «πόθεν έσχες» γίνεται κατά την έγκριση μεταβιβάσεων ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών επιχειρήσεων ή μετοχών και μεριδίων εταιρειών που λειτουργούν ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς. Ελέγχονται επίσης τα μέσα χρηματοδότησης της εταιρείας σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού τους κεφαλαίου. στ. Διενέργεια ελέγχων για την τήρηση των όρων της αδείας που χορηγείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 6 επ. του Ν.3592/2007 και των προϋποθέσεων του άρθρου 5 του Ν.3295/2005 για τη συγκέντρωση στα Μ.Μ.Ε. καθώς και εκείνων του άρθρου 2 του Ν. 2644/1998 από τους κατόχους άδειας παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών για την αποφυγή της οικονομικής συγκέντρωσης στον τομέα της παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και στον τομέα της προμήθειας οπτικοακουστικού περιεχομένου (άρθρο 8 παρ. 8 του Ν.2644/1998). Ο έλεγχος αυτός γίνεται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήσεως τρίτων στο σύνολο των νομίμως λειτουργούντων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. Εντός του 2012 εκδόθηκαν 27 αποφάσεις οριστικής διακοπής λειτουργίας ισάριθμων ραδιοφωνικών σταθμών και 10 αποφάσεις οριστικής διακοπής λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού. 3. Γνωμοδοτικές αρμοδιότητες α. Διατύπωση γνώμης του Ε.Σ.Ρ. προς τον Υπουργό Εσωτερικών ως προς τα πρόσωπα που διορίζονται στις θέσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α. Ε. (άρθρο 3 παρ. 4 Ν. 1866/1989, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 2173/1993). 20

21 β. Διατύπωση γνώμης για προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.4 του Ν.3592/2007 (ως ισχύει), με πρόταση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης και με το οποίο καθορίζονται «κριτήρια αδειοδότησης, οι συντελεστές βαρύτητας αυτών, το πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικα με την χορήγηση των αδειών παρόχου περιεχομένου». γ. Διατύπωση γνώμης για την έκδοση Υπουργικής απόφασης προς τον Υπουργό στον οποίο ανατίθενται οι εκάστοτε αρμοδιότητες της Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Γ.Γ. Μέσων Ενημέρωσης προκειμένου, μετά από δημόσια διαβούλευση να καθορίσει των αριθμό των αδειών παρόχου περιεχομένου ανά κατηγορία λήψης, εμβέλεια και χαρακτήρα προγράμματος (άρθρο 13 παρ. 4 του Ν. 3592/2007 ως ισχύει). δ. Σύνταξη έκθεσης στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για το σχεδιασμό διαδικασίας εκχώρησης αδειών σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Κατά τη διάρκεια του 2012, με την υπ αριθμ. 16/ απόφαση του Προέδρου της Αρχής Ιωάννη Λασκαρίδη, συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας, αποτελούμενη από το μέλος του Ε.Σ.Ρ. Κωνσταντίνο Αποστολά, Δρ. Μηχανικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, τους ειδικούς επιστήμονες Αλέξανδρο Οικονόμου-νομικό, Αθανασία Βράχα και Ανδρέα Παπανδρέου-οικονομολόγους και τον Αθανάσιο Γιαννιό, μηχανικό ήχουηλεκτρονικό, που επιφορίστηκαν με τη σύνταξη της προαναφερθείσας έκθεσης. 21

22 V.2 Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας Το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας συστάθηκε με το άρθρο 10α του Π.Δ/τος 213/1995 (όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ/τος 310/1996) με στόχο την καταχώριση σε μερίδες στοιχείων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε. και την άσκηση εποπτείας επ αυτών. Μετά την κατάργηση του άρθρου 1 παρ. 11 του Ν. 2328/1995, των άρθρων 1 έως 6 του Ν. 3021/2002 και την τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3310/2005 από τον Ν. 3414/2005, το Ε.Σ.Ρ. είναι της άποψης ότι πρέπει να επανεξεταστεί η έννοια της «διαφάνειας» στο χώρο των ΜΜΕ και να προσδιοριστούν εκ νέου τα είδη των επιχειρήσεων, τα στοιχεία που θα τηρεί το Ε.Σ.Ρ. και το είδος των ελέγχουν που τυχόν θα διενεργεί. 1. Αρμοδιότητες Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας, που προβλέπονται από το άρθρο 10α του Π.Δ/τος 213/1995 και το άρθρο 10 του Ν.3310/2005 ως έχει μετά τη διά του Ν.3414/2005 τροποποίησή του, είναι οι ακόλουθες: 1.1 Η τήρηση μητρώου επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε, στο οποίο καταχωρίζονται σε ειδικές μερίδες τα στοιχεία των επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης, των επιχειρήσεων παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, των διαφημιστικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών έρευνας ραδιοτηλεοπτικής αγοράς, των εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν ημερήσιες ή μη εφημερίδες (παράγραφος 1 του άρθρου 10 α του Π.Δ/τος 213/1995 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ/τος 310/1996), των επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.1 και 2 του Ν. 2644/1998), των διαχειριστών προγράμματος (άρθρο 8 παρ.3 του Ν. 2644/1998), των επιχειρήσεων που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές 22

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2328 Έτος: 1995 ΦΕΚ: Α 159 19950803 Τέθηκε σε ισχύ: 03.08.1995 Ημ.Υπογραφής: 03.08.1995 Τίτλος Νομικό καθεστώς της

Διαβάστε περισσότερα

Eθνική Nοµοθεσία 11.

Eθνική Nοµοθεσία 11. Eθνική Nοµοθεσία 11. Νόµος 2328/3-8-95 (ΦΕΚ 159) «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νόμος 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 159/3.8.1995) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2328/95 (ΦΕΚ-159 Α')

Ν. 2328/95 (ΦΕΚ-159 Α') Ν. 2328/95 (ΦΕΚ-159 Α') : Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' : ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 'Αρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2004 2005 Α.Μ. 1340200400360 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΠΙΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Θ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002)

3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002) Eθνική Nοµοθεσία 12. Νόµος 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002) «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις».

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Άρθρο 1. Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Άρθρο 1. Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση Άρθρο 1 Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα 1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για την ελληνική ραδιοφωνία, διαδίκτυο (ίντερνετ) και τηλεόραση που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2190/1920 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 1. Έλεγχοι σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών Η ΑΔΑΕ στο πλαίσιο των ελέγχων για την υπόθεση των υποκλοπών, πέραν του ελέγχου στην εταιρεία Vodafone

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 14 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3889 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

1. O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι 2011. MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

1. O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι 2011. MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ O περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Eπίσημη Eφημερίδα της Kυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Aριθμός 7 (I) του 1998 NOMOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ανοικτή διάθεση και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 13 3 Φεβρουαρίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3431 Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα