ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα του Προέδρου του.σ. του Ν.Π... µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων» (ΕΤΑΑ) µε έδρα στην Αθήνα, οδός Μάρνη αρ. 22, το οποίο θα αναφέρεται στο εξής σαν "ΠΕΛΑΤΗΣ" και β.) η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία " MODUS Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο " MODUS Α.Ε." µε έδρα στο Μοσχάτο, Γράµµου 82, και η οποία εκπροσωπείται νοµίµως από τον κ. Ιωάννη Πραγγίδη, Πρόεδρο Σ & ιευθύνοντα Σύµβουλο, και θα αναφέρεται στο εξής σαν " MODUS", συµφώνησαν και δέχτηκαν τα εξής: ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το Ε.Τ.Α.Α. όπως ανωτέρω εκπροσωπείται σύµφωνα µε την απόφαση 74/ θέµα 49 ο µε την οποία αποφασίστηκε η ανάθεση στην εταιρεία ΜODUS A.E. αναθέτει σ αυτήν και αυτή αναλαµβάνει τη συντήρηση και την υποστήριξη της λειτουργίας των προγραµµάτων εφαρµογών που αναφέρονται στο συνηµµένο στον Πίνακα Π/Α (Παράρτηµα Α), των οποίων κάτοχος άδειας χρήσης είναι ο Πελάτης. ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΝΑΡΞΗ / ΙΑΡΚΕΙΑ Η σύµβαση αυτή τίθεται σε ισχύ από 01/01/2010 και είναι διάρκειας ενός έτος δηλαδή µέχρι 31/12/2010. ΑΡΘΡΟ 3 ΦΟΡΟΙ / ΤΕΛΗ Φόροι, τέλη και κάθε άλλη κράτηση βαρύνουν την MODUS. ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 5.1) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να διαθέσει ένα χώρο εργασίας στα γραφεία του, για το προσωπικό της MODUS που θα ασχοληθεί µε την υλοποίηση αυτής της σύµβασης. Ο χώρος αυτός πρέπει να διαθέτει ηλεκτρική παροχή, παροχή και συσκευή τηλεφώνου και τερµατική διάταξη (θέση εργασίας) επικοινωνούσα µε το Κεντρικό Σύστηµα του ΠΕΛΑΤΗ. 5.2) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη προσπέλαση των τεχνικών της MODUS στον χώρο της εγκατάστασης σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή χρειασθεί εντός του εργασίµου ωραρίου της. ΑΡΘΡΟ 5 - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Εκπρόσωπος του Πελάτη για κάθε θέµα που µπορεί να προκύψει κατά την εφαρµογή της σύµβασης είναι ο προϊστάµενος της /νσης Μηχανογράφησης του ΕΤΑΑ ή ο εκάστοτε απ αυτόν εγγράφως καθοριζόµενος. Σύµβαση Συντήρησης - Υποστήριξης Ε.Τ.Α.Α. - MODUS Σελίδα 1 από 6

2 ΑΡΘΡΟ 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ MODUS 7.1) Η MODUS υποχρεούται να ενηµερώνει τον ΠΕΛΑΤΗ και να ζητά έγκαιρα και µε σαφήνεια οιαδήποτε διευκόλυνση ή πληροφορία απαραίτητη για την εκπλήρωση του αντικειµένου της παρούσας. 7.2) H MODUS καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης υποχρεούται µετά από κλήση του ΠΕΛΑΤΗ να παρέχει το απαραίτητο εξειδικευµένο προσωπικό υποστήριξης (σύµβουλοι, τεχνικοί, κλπ.). Αυτό θα εξασφαλίζεται µέσα σε χρονικό διάστηµα 8 εργάσιµων ωρών από την κλήση του Πελάτη: Είτε µε την φυσική παρουσία εξειδικευµένου συµβούλου της Εταιρίας στον τόπο παροχής υπηρεσιών, Είτε µε την υποστήριξη εξ αποστάσεως µέσω τηλεφώνου (σταθερού ή κινητού) ή µέσω αποδιαµορφωτή (modem) ή µέσω . Ο τρόπος παροχής της υπηρεσίας θα καθορίζεται σύµφωνα µε τις ανάγκες του Πελάτη και κατά τις οδηγίες του ανωτέρω εκπροσώπου του. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ MODUS 8.1) Η MODUS οφείλει να ορίσει µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης, έναν Εκπρόσωπό της και έναν Αναπληρωτή, οι οποίοι θα συνεννοούνται µε τον ΠΕΛΑΤΗ για οποιοδήποτε θέµα σχετικό µε αυτήν την σύµβαση. 8.2) Ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος, θα λαµβάνει τη θέση του Εκπροσώπου, σε περίπτωση σοβαρού κωλύµατός του (όπως ασθένεια, άδεια, αποχώρηση, κλπ). 8.3) Ο Εκπρόσωπος της MODUS ή Αναπληρωτής του, θα πρέπει να είναι συνεχώς διαθέσιµοι για συνεργασία µε τους Εκπροσώπους του ΠΕΛΑΤΗ, καθ' όλη την διάρκεια της ισχύος αυτής της Σύµβασης. 8.4) Η MODUS µπορεί να µεταβάλλει τα ανωτέρω δύο πρόσωπα, εφ' όσον το γνωστοποιήσει έγκαιρα και εγγράφως προς τον ΠΕΛΑΤΗ. ΑΡΘΡΟ 8- ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 12.1) Η MODUS και ο ΠΕΛΑΤΗΣ κρατούν µυστική κάθε πληροφορία που περιέχεται στην αντίληψη τους από την εκτέλεση της σύµβασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα µέρη χωρίς τη γραπτή συµφωνία του άλλου µέρους. 12.2) Η MODUS και ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποκαλύπτουν εµπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άµεσα µε το περιεχόµενο της σύµβασης ή χρησιµοποιούν το λογισµικό και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι το γνωρίζουν και αποδέχονται τις υποχρεώσεις εχεµύθειας. 12.3) Το παρόν άρθρο ισχύει για τρία (3) έτη µετά την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 9 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Καµία καθυστέρηση αµέλεια ή ανοχή του ενός συµβαλλόµενου στην επιβολή κάποιου όρου της σύµβασης από τον άλλο, δεν αποτελούν παραίτηση, ούτε βλάπτει προβλεπόµενο από τη σύµβαση δικαίωµα του. Σύµβαση Συντήρησης - Υποστήριξης Ε.Τ.Α.Α. - MODUS Σελίδα 2 από 6

3 ΑΡΘΡΟ 10 ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Αν προκύψει διαφωνία η διαφορά ανάµεσα στον ΠΕΛΑΤΗ και την MODUS σχετικά µε τη σύµβαση ή που να προέρχεται από αυτή και µε την προϋπόθεση ότι κάθε µέρος έχει δώσει γραπτή ειδοποίηση σχετικά µε αυτή τη διαφωνία διαφορά, τα µέρη θα προσπαθήσουν να διαπραγµατευτούν µια συµφωνία επίλυσης µε καλή πίστη και σε υπεύθυνο επίπεδο. Αν δεν µπορεί να συνoµολογηθεί καµία συµφωνία, το θέµα παραπέµπεται προς επίλυση στο αρµόδιο δικαστήριο της περιοχής Αθηνών. ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Σε περίπτωση που απαιτηθεί επέµβαση τεχνικών της MODUS για θέµατα µη αφορούντα τις από αυτήν την σύµβαση υποχρεώσεις της, ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα χρεώνεται, πέραν των από αυτή την σύµβαση προβλεποµένων υποχρεώσεών του µε το ποσόν "ΩΚΑ" που αναφέρεται στον πίνακα ΤΕΥ και µε το κόστος µετακίνησης όπως αυτό καθορίζεται στο ΑΡΘΡΟ 16 αυτής της σύµβασης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρέωση θα είναι προηγούµενη έγκριση της δαπάνης από τον εκπρόσωπο του ΠΕΛΑΤΗ. ΑΡΘΡΟ 12 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 17.1) Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύµβασης αυτής γίνεται µετά από γραπτή συµφωνία των δύο συµβαλλοµένων. 17.2) Η παρούσα σύµβαση ακυρώνει κάθε άλλη γραπτή ή προφορική συµφωνία για το ίδιο αντικείµενο µεταξύ MODUS και ΠΕΛΑΤΗ. 17.3) Η MODUS δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις ή ζηµιές του εξοπλισµού που µπορεί να προκληθούν από γεγονότα ανωτέρας βίας, καθολικές απεργίες και εν γένει καταστάσεις που δεν βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο της. 17.4) Ο καθολικός διάδοχος του κάθε συµβαλλοµένου είτε από συγχώνευση, είτε από το Νόµο, ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, αποκτά όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυτού. 17.5) Η MODUS δικαιούται να εκχωρήσει τα ποσά που πρέπει να της καταβληθούν, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, στο ακέραιο ή µέρος αυτών, σε οποιοδήποτε Νοµικό Πρόσωπο, ή µε τη δική της ιδιότητα ή σαν αντιπρόσωπος ή σαν θεµατοφύλακας. Οποιαδήποτε άλλη εκχώρηση δικαιωµάτων και υποχρεώσεων γίνεται µόνο µε τη συναίνεση και του ετέρου συµβαλλοµένου. ΑΡΘΡΟ 13 ΠΑΓΙΟ ΚΟΣΤΟΣ / ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το συνολικό πάγιο συµφωνηθέν ποσό από την συντήρηση και υποστήριξη ανέρχεται ετησίως σε: Αντικείµενο Κόστος Εκ της συντήρησης και υποστήριξης Λογισµικού Εφαρµογών (Παράρτηµα Α) πλέον τον αναλογούντα ΦΠΑ ,00 Το ανωτέρω ποσό θα καταβάλλεται σε 4 ισόποσες δόσεις στο τέλος κάθε τριµήνου, ήτοι 738,00 κάθε τρίµηνο. ΑΡΘΡΟ 14 - ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Η MODUS δεν ευθύνεται για τις τυχόν αλλοιώσεις αρχείων ή ολικές καταστροφές αυτών που οφείλονται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του Πελάτη. Αντιθέτως Σύµβαση Συντήρησης - Υποστήριξης Ε.Τ.Α.Α. - MODUS Σελίδα 3 από 6

4 ευθύνονται εφόσον αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα των οργάνων της είτε κατά την διάρκεια της εφαρµογής της συντήρησης είτε και µετά απ αυτήν. ΑΡΘΡΟ 15 - ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Η ειδοποίηση της MODUS για τα προβλήµατα του ΠΕΛΑΤΗ πρέπει να γίνεται εγγράφως µέσα στο εργάσιµο ωράριο της MODUS, αλλιώς σαν χρόνος ειδοποίησης θεωρείται η πρώτη ( 1 η ) εργάσιµη ώρα της αµέσως επόµενης εργάσιµης ηµέρας. Οι αναγγελίες πρέπει να είναι σαφείς και να παρέχουν ακριβή και πλήρη περιγραφή του προβλήµατος. ΑΡΘΡΟ 16 - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πίνακας ΤΕΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΩΚΑ Ωριαίο Κόστος Απασχόλησης Τεχνικού της MODUS 112 KAX Kόστος χρήσης ΙΧ αυτοκινήτου ανά χιλιόµετρο 0,70 Αφού διάβασαν προσεκτικά τα παραπάνω και το συνηµµένο Παράρτηµα Α οι δύο συµβαλλόµενοι δήλωσαν ότι τα αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Η παρούσα σύµβαση συνετάχθη σε δύο πρωτότυπα και κάθε συµβαλλόµενος έλαβε από ένα. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ MODUS Αργύριος Ζαφειρόπουλος Πρόεδρος.Σ. Ιωάννης Πραγγίδης Πρόεδρος Σ & ιευθύνων Σύµβουλος Σύµβαση Συντήρησης - Υποστήριξης Ε.Τ.Α.Α. - MODUS Σελίδα 4 από 6

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡΘΡΟ Α1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η MODUS θα παρέχει συντήρηση των εφαρµογών που αναφέρονται στον Πίνακα Π/Α. Υπό τον όρο συντήρηση νοείται : Η διόρθωση εκείνων των προγραµµάτων τα οποία δεν λειτουργούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές για τις οποίες κατασκευάστηκαν και οι οποίες περιλαµβάνονται στους σχετικούς φακέλους τεκµηρίωσης της MODUS που έχουν παραδοθεί στον ΠΕΛΑΤΗ. Η παροχή όλων των νέων εκδόσεων των προγραµµάτων χωρίς να χρεώνεται κόστος ανάπτυξης αλλά µόνον το κόστος εγκατάστασης. Την παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης της λειτουργίας των εφαρµογών του πίνακα Π/Α, δύο (2) φορές το χρόνο. Ο χρόνος διενέργειας των συντηρήσεων θα αποφασίζεται από κοινού µε τον ΠΕΛΑΤΗ. Η MODUS αναλαµβάνει να υποστηρίζει την λειτουργία του Λογισµικού Εφαρµογών, παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης Αναλυτών και Προγραµµατιστών όποτε ζητηθεί από τον ΠΕΛΑΤΗ. ΑΡΘΡΟ Α2 - ΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Οι υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνονται στην πάγια µηνιαία αµοιβή και παρέχονται µετά από έγγραφη αίτηση του ΠΕΛΑΤΗ. ΑΡΘΡΟ Α3 - ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΩΝ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Οι υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνονται στην πάγια αµοιβή. Οι ειδικές προσαρµογές που έχουν γίνει για τον ΠΕΛΑΤΗ, µετά από αίτησή του επάνω στο αρχικό πακέτο, µπορεί να µην περιλαµβάνονται στην νέα έκδοση. Στην περίπτωση αυτή συµφωνείται µεταξύ ΠΕΛΑΤΗ και MODUS το κόστος της προσαρµογής της νέας έκδοσης, εκτός αν ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν επιθυµεί την εγκατάσταση στο σύστηµά του. ΑΡΘΡΟ Α4 - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Οι υπηρεσίες αυτές θεωρούνται σαν έκτακτες παροχές και χρεώνονται κατά τα προβλεπόµενα τιµολόγια στον Πίνακα ΤΕΥ. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται µετά από αίτηση του ΠΕΛΑΤΗ. Σύµβαση Συντήρησης - Υποστήριξης Ε.Τ.Α.Α. - MODUS Σελίδα 5 από 6

6 Οι υπηρεσίες αυτές µπορούν να αφορούν : Συµπληρωµατικές εκπαιδεύσεις Βελτιώσεις προγραµµάτων Συµπληρώσεις εφαρµογών Νέες Εφαρµογές Προσαρµογή σε νέο περιβάλλον λειτουργίας (λειτουργικό σύστηµα, βάση δεδοµένων κλπ) Μεταφορά σε άλλο σύστηµα ( νεώτερο, µεγαλύτερο κλπ ) Αναδιάταξη ή αναδιοργάνωση των αρχείων Μελέτες επεκτάσεων Οργάνωση Λειτουργίας Οργάνωση Συστηµάτων Ασφαλείας Επικοινωνία µε Συστήµατα Τραπεζών ή Ασφαλιστικών Φορέων ή και µε Συστήµατα Προµηθευτών / Πελατών κλπ ΠΙΝΑΚΑΣ Π/Α α/α 1 Προϊόντα Πάπυρος Millennium III (Επιχειρησιακή έκδοση) ιαχείριση εγγράφων Πρωτοκόλλου Basic (Περιλαµβάνει: Φάκελοι, δροµολογήσεις, δοµή πρωτοκόλλησης, Εισαγωγή εγγράφων σαρωτή) Πλήθος Ετήσιο Κόστος ,00 Σύνολο 2.952,00 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ MODUS Αργύριος Ζαφειρόπουλος Πρόεδρος.Σ. Ιωάννης Πραγγίδης Πρόεδρος Σ & ιευθύνων Σύµβουλος Σύµβαση Συντήρησης - Υποστήριξης Ε.Τ.Α.Α. - MODUS Σελίδα 6 από 6

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002531590 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 2) Τµήµα : Προµηθειών Πληροφορίες : ηµ. Αναγνωστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η µεταξύ του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. και της BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση Πληροφοριών: Ξενίας 24, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11528 Πληροφορίες : Γραμματεία Τηλέφωνο : 2107450400 FAX : 2107450500 EMAIL : info@etean.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002776429 2015-05-14

15PROC002776429 2015-05-14 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 17:09:55 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΘΣΡΙΜΞ-ΧΝΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 01/12/2012-30/11/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 01/12/2012-30/11/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 24.12.2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την 13 η Ιουνίου 2012 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Στ σήμερα την οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..»

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..» ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ στο Σύστηµα µεταξύ της εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και της Παραγωγού

Διαβάστε περισσότερα