Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απλούστευση Διαδικασίας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων της Ελλάδας για τη Βελτίωση της Εξυπηρέτησης των Συναλλασσόμενων Αγροτών και Επιχειρήσεων» Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Προϋπολογισμός: (με ΦΠΑ), (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 24 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: / /12 Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα Ε.Ε.: / /12 Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: / /12 Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο: / /12 Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 6 Α1. Συντομογραφίες (Γενικά)... 6 Α1.1 Συντομογραφίες έργου... 6 Α1.2 Ορισμοί Διακήρυξης... 7 Α2. Περιβάλλον του Έργου... 8 Α2.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου... 9 Α2.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε Α2.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε Α2.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Α2.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α2.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας 16 Α2.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Α2.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε Α2.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.19 Α2.2.5 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου Α3. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α3.1 Αντικείμενο του Έργου Α3.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α3.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α3.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α4. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α4.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α4.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής του Έργου και των επιμέρους Συστημάτων του Α4.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Α4.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α4.4.1 Λειτουργική Ενότητα 1: «Ανάπτυξη μοντέλου απλούστευσης, παρακολούθησης και μέτρησης της διαδικασίας ΟΣΔΕ» Α4.4.2 Λειτουργική Ενότητα 2: «Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, προτυποποίηση διαδικασιών εγγράφων και ροών εργασίας, και ανάπτυξη εγκατάσταση κατάλληλης πλατφόρμας διαχείρισης διαδικασιών και ροής εργασιών» Α4.4.3 Λειτουργική Ενότητα 3: «Ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακών πιστοποιητικών και υπογραφών και διαχείρισης εγγράφων και φακέλων του ΟΣΔΕ» Σελίδα 2 από 87

3 Α4.4.4 Λειτουργική Ενότητα 4: «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Εσωτερικής Οργάνωσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.» Α4.4.5 Λειτουργική Ενότητα 5: «Ανάπτυξη πλατφόρμας διαδραστικής εκπαίδευσης» Α4.4.6 Λειτουργική Ενότητα 6: Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διοίκησης γνώσης και επιχειρηματικής ευφυΐας Α4.5 Προδιαγραφές Εργασιών υλοποίησης έργου Α4.5.1 Σάρωση Αναλογικών Εγγράφων Α4.5.2 Ανάπτυξη Νομοθετικού πλαισίου (Π.Δ. και ΚΥΑ) και κωδικοποίηση νομοθεσίας Α4.5.3 Υποστήριξη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τη εφαρμογή της νέας διαδικασίας ΟΣΔΕ και του συστήματος εσωτερικής οργάνωσης (για 8 επιπλέον μήνες) Α4.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Α4.7 Διαλειτουργικότητα Α4.8 Πολυκαναλική προσέγγιση Α4.9 Ανοιχτά δεδομένα Α4.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α4.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α4.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α4.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Α4.14 Πίνακας Παραδοτέων Α4.15 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α5. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α5.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Εσωτερικών Χρηστών Α5.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Α5.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Α5.4 Περίοδος Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» και Συντήρησης Α5.5 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών Α6. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α6.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α6.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου Α6.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Α6.4 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων Α6.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου Α6.5.1 Σενάρια Χρήσης Α6.5.2 Διαδικασία Παραλαβής Έργου Σελίδα 3 από 87

4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Η λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου της ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) σήμερα, στηρίζεται και παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο σύνθετων διοικητικών διαδικασιών, με εξίσου σύνθετο σύστημα εποπτείας, και μερική χρήση νέων τεχνολογιών. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στοχεύει στην αναμόρφωση της λειτουργίας του ΟΣΔΕ ώστε να είναι συμβατό με τις αρχές της αποδοτικής λειτουργίας και της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης, μέσω της απλοποίησης και πιστοποίησης των διαδικασιών, της αναδιάταξης των διοικητικών πρακτικών οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών που συμμετέχουν, καθώς και της συνεχούς και συστηματικής αναθεώρησης των νομοθετικών και γενικότερα των κανονιστικών ρυθμίσεων. Στόχος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι να βελτιώσει την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων αγροτών και των επιχειρήσεων αγροτικού τομέα μέσω των υπηρεσιών του. Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται η αποτελεσματική και ποιοτική ανταπόκριση των Διευθύνσεων και Οργανικών Μονάδων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις ανάγκες των χρηστών των «διοικητικών προϊόντων» (ΟΣΔΕ), και αφορά τόσο τους εξωτερικούς χρήστες (αγρότες, επιχειρήσεις, συνεταιριστικές οργανώσεις κ.α.) όσο και τους εσωτερικούς χρήστες, οι οποίοι στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, ενεργούν δεχόμενες εισροές και παράγοντας εκροές από και προς άλλες Διευθύνσεις και Μονάδες. Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προχώρησε πρόσφατα σε τροποποίηση της οργανωτικής του δομής σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αρ /2011 (ΦΕΚ 684/Β / ). Η νέα οργανωτική δομή επέφερε μείωση των Δ/νσεων του Οργανισμού τόσο σε επίπεδο Κεντρικής Υπηρεσίας (από τις οκτώ που αρχικά υφίσταντο μειώθηκαν σε επτά) όσο και σε επίπεδο περιφέρειας (από τις έντεκα Περιφερειακές Δ/νσεις πλέον λειτουργούν έξι) ενώ από την κατάργηση διοικητικών μονάδων και το νέο περισσότερο ευέλικτο σχήμα προέκυψε ανακατανομή αρμοδιοτήτων και διαδικασιών. Αναγκαία παράμετρος για την αποδοτική λειτουργία της νέας δομής είναι η αποτύπωση των διαδικασιών σύμφωνα με τα καινούρια δεδομένα και η δημιουργία των αντιστοίχων διαγραμμάτων ροής, εργασίες οι οποίες αποτελούν αντικείμενα του παρόντος έργου. Επιπρόσθετα. το παρόν έργο θα απλουστεύσει τις διαδικασίες του ΟΣΔΕ και όλες τις λοιπές διαδικασίες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με αυτό έτσι ώστε αυτές να πληρούν μια σειρά κριτηρίων όπως η φιλικότητα, η οικονομικότητα, η αναγκαιότητα, η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, η ποιότητα, η εφαρμοσιμότητα και η διαφάνεια. Κατά συνέπεια προκειμένου να καταστεί εφικτή η απλούστευση των διαδικασιών του ΟΣΔΕ, μέσω του παρόντος έργου, θα υλοποιηθούν επίσης και οι αναγκαίες μεταβολές στην εσωτερική λειτουργία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Από την αξιοποίηση των νέων και απλουστευμένων διαδικασιών ΟΣΔΕ, μεταξύ των άλλων, αναμένεται να: Σελίδα 4 από 87

5 Ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των αγροτών και επιχειρήσεων προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., την Κεντρική και την Περιφερειακή Δημόσια Διοίκηση (περιφέρειες, Δήμοι) μέσω της αύξησης της διαφάνειας και της παραγωγής αξιόπιστων υπηρεσιών Μειωθούν ή και να αρθούν εμπόδια για την αγροτική αναδιάρθρωση της χώρας όπως απαιτείται από την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και όπως επιβάλλεται ειδικά στην παρούσα οικονομική συγκυρία της χώρας Ενθαρρυνθούν καινοτόμες πρωτοβουλίες αγροτών και αγροτικών επιχειρήσεων ώστε να αυξηθεί η απασχολησιμότητα Μειωθεί το κόστος (υλικό και άυλο) της έκδοσης των πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών «παραγόμενων προϊόντων» Μειωθούν οι κακώς εννοούμενες «γραφειοκρατικές διαδικασίες» που καθιστούν πολύπλοκη και αναποτελεσματική της δράση της δημόσιας διοίκησης, ειδικά στην περίπτωση των συναρμοδιοτήτων μεταξύ φορέων του κράτους Μειωθούν ή και να αρθούν φαινόμενα κοινωνικού ή γεωγραφικού αποκλεισμού των αγροτών μέσω της χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και χρήση εναλλακτικών μορφών ενημέρωσης και παροχής υπηρεσιών (sms, digital tv κλπ) Το παρόν έργο θα διαλειτουργεί με το έργο «Ανάπτυξη Ενιαίας Διαδικτυακής Πύλης (Portal) Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης, Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών YπAAT καθώς και Ασφάλειας και Ολοκλήρωσης Συστημάτων του Έργου», το οποίο αναπτύσσεται στα πλαίσια της εγκεκριμένης πράξης «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (eυπαατ)» του Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση. Περιγραφή του εν λόγω έργου παρέχεται στη διεύθυνση: Σελίδα 5 από 87

6 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Α1. Συντομογραφίες (Γενικά) ΕΕ ΕΕΕΕ ΕΟΧ ΕΠ ΔΜ ΕΠ ΨΣ ΕΣΠΑ ΕΥΔ ΔΜ ΕΥΔ ΨΣ Υπ.Α.Α.Τ. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ ISO Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Οργανισμός Πληρωμών Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Πληρωμών και Εγγυήσεων Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών International Organization for Standardization Α1.1 Συντομογραφίες έργου ΒΔ Δ/νση(-εις) Βάση/εις Δεδομένων Διεύθυνση( εις) ως υπηρεσιακές μονάδες Σελίδα 6 από 87

7 ΣτΕ ΕΣ ΟΠΣ ΟΣΔΕ ΟΠΣΕΑΕ ΟΠΣΑΑ Συμβούλιο της Επικρατείας Ελεγκτικό Συνέδριο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης Α1.2 Ορισμοί Διακήρυξης Ανάδοχος Υποψήφιος Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Διακήρυξη Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Ο προσφέρων οικονομικός φορέας που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει ολοκληρωμένη προσφορά και περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο, τη μέθοδο, τις διαδικασίες, τα τεχνικά μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που θα διαθέσει για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ο οποίος θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο υποψήφιος ανάδοχος με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική Σελίδα 7 από 87

8 γλώσσα. Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Υποέργου 1 Φορέας Υλοποίησης Φορέας Λειτουργίας Προϋπολογισμός Έργου Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Διακήρυξη β. τη Σύμβαση, γ. την Προσφορά του Αναδόχου, Συμβατικό Τίμημα Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Α2. Περιβάλλον του Έργου Η πράξη με τίτλο «Απλούστευση Διαδικασίας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων της Ελλάδας για τη Βελτίωση της Εξυπηρέτησης των Συναλλασσόμενων Αγροτών και Επιχειρήσεων» η οποία εντάχθηκε στο ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση, στοχεύει στην αναμόρφωση της λειτουργίας του ΟΣΔΕ ώστε να είναι συμβατό με τις αρχές της αποδοτικής λειτουργίας και της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης μέσω της απλοποίησης και πιστοποίησης των διαδικασιών, της αναδιάταξης των διοικητικών πρακτικών οργάνωσης και λειτουργίας των δομών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που συμμετέχουν, καθώς και της συνεχούς και συστηματικής αναθεώρησης των νομοθετικών και γενικότερα των κανονιστικών ρυθμίσεων. Σελίδα 8 από 87

9 Η πράξη συνίσταται στα παρακάτω υποέργα: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου αγροτικών ενισχύσεων ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Υποστήριξη Ολοκλήρωσης της Απλοποίησης των Διαδικασιών (Ιδία Μέσα) Α2.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Οι εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου είναι οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Βλ. παρ. Α ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Βλ. παρ. Α ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Υπ.Α.Α.Τ ΕΣΠΑ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΈΡΓΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Βλ. παρ. Α Βλ. παρ. Α Βλ. παρ. Α Βλ. παρ. Α ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΔΜ ΕΥΔ ΔΜ Α2.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) είναι ο Ελληνικός Οργανισμός πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων που λειτουργεί από το 2001 υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στόχος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών είναι να καταβάλλει έγκαιρα, σωστά και με διαφάνεια τις αγροτικές ενισχύσεις που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον γεωργικό τομέα. Συγκεκριμένα ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διαχειρίζεται για λογαριασμό της Ελλάδας τις ενισχύσεις των κοινοτικών ταμείων για την χρηματοδότηση των γεωργικών δαπανών του κοινοτικού προϋπολογισμού, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) καθώς και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι κυρίως οι αγρότες κτηνοτρόφοι/ αλιείς αλλά και οι επενδυτές Σελίδα 9 από 87

10 του αγροτικού τομέα, μεταποιητικές επιχειρήσεις κ.λπ. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δεν προσδιορίζει ούτε επεμβαίνει στο περιεχόμενο της κοινοτικής πολιτικής για τη γεωργία αλλά καθορίζει τις πρακτικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη χορήγηση των κοινοτικών ενισχύσεων και φροντίζει ώστε να υλοποιηθούν όλα όσα προβλέπονται από τα θεσμικά κείμενα που αναφέρονται στην Κοινή Αγροτική Πολιτική. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. συνεπώς είναι ένας οργανισμός που ελέγχει και ελέγχεται προκειμένου να κατανεμηθούν δίκαια, σωστά και έννομα τα περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ που διαχειρίζεται ετησίως. Η δομή του Οργανισμού, αποτελείται από την Κεντρική Υπηρεσία με έδρα την Αθήνα και έξι (6) Περιφερειακές Διευθύνσεις. Αναλυτικά το οργανόγραμμα του οργανισμού έχει ως εξής: Διοίκηση Πρόεδρος (1) Αντιπρόεδροι (2) Γενικός Διευθυντής (1) Μονάδες Υποστήριξης της Διοίκησης (3 Γραφεία) Μονάδα Ανάπτυξης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (3 τμήματα) Νομική Υπηρεσία Διευθύνσεις: Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας (4 τμήματα) Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς (4 τμήματα) Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων(4 τμήματα) Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων (4 τμήματα) Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης (4 τμήματα) Διεύθυνση Πληροφορικής (3 τμήματα) Περιφερειακές Διευθύνσεις: Π.Δ. Αττικής & Αιγαίου (Αθήνα) Π.Δ. Κρήτης (Ηράκλειο) Π.Δ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (Λάρισα) Π.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (Πάτρα) Π.Δ. Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας (Ιωάννινα) Π.Δ. Μακεδονίας & Θράκης (Θεσσαλονίκη) Σελίδα 10 από 87

11 Το Οργανόγραμμα του Οργανισμού παρουσιάζεται στην ακόλουθη εικόνα: Α2.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Αναθέτουσα Αρχή είναι ο φορέας λειτουργίας αλλά και ο υπεύθυνος για την προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του παρόντος Έργου. Η συνοπτική παρουσίασή του παρατίθεται παραπάνω στην παράγραφο Α Α2.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος έργου της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., θα οριστεί η πενταμελής «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού» της οποίας αρμοδιότητα είναι η διενέργεια του διαγωνισμού μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης και η υλοποίηση ενδεχόμενων συμβατικών αλλαγών μέχρι και τη λήξη της σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό η εν λόγω Επιτροπή θα μεριμνεί για οποιαδήποτε συμβατική αλλαγή που θα προταθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου Για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος έργου, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αλλά και την κείμενη Ελληνική & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, θα οριστεί η πενταμελής Σελίδα 11 από 87

12 «Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου» της οποίας αρμοδιότητα είναι ο έλεγχος και η αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του έργου και η τήρηση του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος αυτού. Στο πλαίσιο αυτό, η εν λόγω Επιτροπή θα διενεργεί τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις Έργου (project audits) για την πιστοποίηση της πορείας των εργασιών και την καταγραφή συμπερασμάτων και περιοχών παρέμβασης ή βελτίωσης. Τέτοιοι έλεγχοι δύναται να διενεργηθούν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο εξέλιξης του Έργου, κατόπιν έγκαιρης (3 εργάσιμες ημέρες) σχετικής ενημέρωσης του Αναδόχου με την ατζέντα των ελέγχων από την Επιτροπή και ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί πλήρως. Ο Ανάδοχος οφείλει στο πλαίσιο των εργασιών του να καταθέσει στην καθορισμένη ημερομηνία ελέγχου κάθε σχετικό τεκμηριωτικό υλικό προκειμένου η Επιτροπή Παρακολούθησης να διενεργήσει τους ελέγχους. Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει επιτόπιους ελέγχους σε οποιοδήποτε από τα σημεία εκτέλεσης των εργασιών του έργου και να προσκομίζει αυθωρεί και κάθε άλλο στοιχείο που θα του ζητήσει η Επιτροπή προκειμένου να εκτελέσει την εργασία του. Επιτροπή Παραλαβής του Έργου Για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος έργου της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τη κείμενη Ελληνική & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, θα οριστεί η τριμελής ή πενταμελής «Επιτροπή Παραλαβής Έργου» της οποίας αρμοδιότητα είναι η οριστική παραλαβή του έργου κατόπιν του σχετικού ελέγχου των παραδοτέων. Η επιτροπή Παραλαβής μπορεί να συμπίπτει με την Επιτροπή Παρακολούθησης. Υπεύθυνος του Έργου Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται από τον Υπεύθυνο του έργου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τη κείμενη Ελληνική & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Στις αρμοδιότητες του, μεταξύ άλλων είναι ο έλεγχος της τήρησης του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσής του έργου, η σύνταξη σχετικής εισήγησης σε περίπτωση που απαιτηθεί ανασχεδιασμός ή επαναπροσανατολισμός ενεργειών ή δράσεων κατά τις επιμέρους φάσεις και η παροχή πληροφόρησης σχετικά με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου. Α2.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) είναι το σύστημα που διαχειρίζεται τις πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων για την Ελλάδα (Ενιαία Ενίσχυση). Οι πιστώσεις αυτές συνολικά ανέρχονται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια Ευρώ ετησίως και κατανέμονται σε περίπου δικαιούχους. Η διαχείριση αυτή στηρίζεται σε ένα σύστημα ελέγχου των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πληρωμής που υποβάλλουν οι δικαιούχοι των κοινοτικών ενισχύσεων και η συνακόλουθη αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) και ακολουθεί η έγκριση πληρωμής και η έκδοση της σχετικής εντολής, ούτως ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η νομιμότητα των πληρωμών σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. Ομοίως το σύστημα στοχεύει στην πρόληψη και την πάταξη κάθε ατασθαλίας σε βάρος των ως άνω πιστώσεων, όπως και στην ανάκτηση τυχόν χρηματικών ποσών τα οποία έχουν καταβληθεί παρανόμως ή αχρεωστήτως. Σελίδα 12 από 87

13 Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2045/01 ο φορέας που είναι ο αρμόδιος για τη διαχείριση του ΟΣΔΕ και την πλήρη ικανοποίηση των στόχων του, είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Η αρχική καταγραφή της διαδικασίας ΟΣΔΕ πραγματοποιήθηκε με χρήση προϊόντος απεικόνισης ροών εργασίας (Visio), μέσω του οποίου αποτυπώθηκαν τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Η Ροή εργασίας που ακολουθεί η εκτέλεση κάθε διαδικασίας, σε γραφική αναπαράσταση με βάση πρότυπη σημειογραφία μοντελοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών (Business Process Modelling Notation BPMN) 2. Οι εμπλεκόμενοι στην εκτέλεση της διαδικασίας με βάση το ρόλο τους 3. Οι είσοδοι και οι έξοδοι, καθώς και η δομή των δεδομένων εισόδου και εξόδου 4. Τα διακινούμενα έντυπα και πληροφορίες κάθε διαδικασίας 5. Τα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές που υποστηρίζουν την εκτέλεση κάθε διαδικασίας. Στα πλαίσια του παρόντος έργου προβλέπεται η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης με χρήση κατάλληλου προϊόντος λογισμικού διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών (Business Process Management). Η παραγόμενη, μετά την υλοποίηση της πράξης, απλουστευμένη διαδικασία θα έχει μοντελοποιημένη μορφή, με αξιοποίηση ανοιχτών προτύπων, ώστε η οποιαδήποτε μελλοντική της τροποποίηση να είναι εύκολα προσαρμόσιμη με την τροποποίηση συγκεκριμένων παραμέτρων. Σελίδα 13 από 87

14 ΣΧΗΜΑ 1. Υφιστάμενη Διαδικασία ΟΣΔΕ (στο σχήμα αποτυπώνονται: η ροή εργασιών και οι εμπλεκόμενες Δ/νσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Σελίδα 14 από 87

15 Σελίδα 15 από 87

16 Α2.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Tο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) με την επωνυμία «Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», συστάθηκε το 1998 με το Ν.2637/1998 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία το 2001, με έδρα την Αθήνα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στo παρόν έργο είναι δικαιούχος, φορέας λειτουργίας και φορέας υλοποίησης. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι ο αρμόδιος φορέας για: 1. Τη διαχείριση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.), του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (Ε.Τ.Α.) δυνάμει των Κανονισμών (ΕΚ) 1290/2005 και 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως αυτοί ισχύουν, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 2. Την πρόληψη και την πάταξη κάθε ατασθαλίας σε βάρος των παραπάνω πιστώσεων, όπως και η ανάκτηση τυχόν χρηματικών ποσών, τα οποία έχουν καταβληθεί παρανόμως ή αχρεωστήτως. Ο μεγαλύτερος όγκος εργασιών αλλά και ωφελούμενων αφορά στη διαχείριση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.) (περίπου 80% του συνόλου των πιστώσεων που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ήτοι 2,8 δις Ευρώ τα οποία διανέμονται σε περίπου δικαιούχους). Οι εργασίες του Οργανισμού σε σχέση με το ταμείο αυτό, αφορά στη καταβολή των ενισχύσεων μέσω του ελέγχου των δικαιολογητικών πληρωμής που υποβάλλουν οι δικαιούχοι των κοινοτικών ενισχύσεων και της συνακόλουθης αναγνώρισης και εκκαθάρισης των δαπανών του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), την έγκριση πληρωμής και την έκδοση της σχετικής εντολής ούτως ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η νομιμότητα των πληρωμών σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. Ομοίως, στις αρμοδιότητες του οργανισμού συγκαταλέγεται η πρόληψη και η πάταξη κάθε ατασθαλίας σε βάρος των ως άνω πιστώσεων, όπως και η ανάκτηση τυχόν χρηματικών ποσών τα οποία έχουν καταβληθεί παρανόμως ή αχρεωστήτως. Η πλήρης διαδικασία μέσω της οποίας γίνεται η υλοποίηση των παραπάνω εργασιών είναι το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχων (ΟΣΔΕ) το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, τις διαδικασίες και οδηγίες εργασίας, το πληροφοριακό σύστημα, τις εργασίες ελέγχων και πληρωμών που αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (άρθρα του Νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998) (Ιδρυτικός Νόμος), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και ΚΥΑ , ΦΕΚ 324Β/ ). Το παρόν έργο λαμβάνει υπόψη τα εξής: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 του Ν.3230/04 (ΦΕΚ 44/Α ) σύμφωνα με τις οποίες: «Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να απλουστεύεται η προβλεπόμενη διαδικασία εκδόσεως διοικητικών πράξεων, ιδίως με καθορισμό προθεσμίας εκδόσεως τους ή με σύντμηση της ήδη προβλεπόμενης προθεσμίας, με την κατάργηση πιστοποιητικών ή Σελίδα 16 από 87

17 άλλων δικαιολογητικών που προβλέπεται να υποβάλλονται για την απόδειξη γεγονότων ή εννόμων σχέσεων, με την αντικατάσταση τέτοιων πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, καθώς και με την υποχρέωση της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης να αναζητά η ίδια πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά, που εκδίδονται από άλλες υπηρεσίες εφόσον συναινεί το πρόσωπο που το αφορούν.» 2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 10 του Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α/ ), περί: Αυτεπάγγελτων ενεργειών της Διοίκησης (άρθρο 5), Διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη Διοίκηση (Άρθρο 6), Ολοκληρωμένων διοικητικών συναλλαγών (Άρθρο 8), Περιορισμού συναρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (Άρθρο 9), Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών (Άρθρο 10) 3. Τα πρότυπα "Μοντέλο Τεκμηρίωσης" και "Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (www.e gif.gov.gr ) Α2.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Οι εμπλεκόμενες διευθύνσεις στο Σύστημα Εσωτερικής Οργάνωσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τα επιμέρους υποσυστήματά του, είναι οι εξής: 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 4. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5. ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 9. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ 11. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ 12. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 13. Π.Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 14. Π.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15. Π.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΟΝΙΟΥ 16. Π.Δ. ΘΕΣΑΛΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 17. Π.Δ. ΚΡΗΤΗΣ 18. Π.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 17 από 87

18 Α2.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2045/01 οι αρμοδιότητες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι οι ακόλουθες: α) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής και η αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π.) του άρθρου 26 του Ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280 Α ), η έγκριση της πληρωμής τους και η έκδοση εντολών πληρωμής σε βάρος του Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π. Η τήρηση στοιχείων και αρχείων των γενομένων πληρωμών. β) Η διενέργεια κάθε είδους ελέγχου σχετικού με τη νομιμότητα των πληρωμών και την κίνηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την ανάκτηση των καταβληθέντων παρανόμως ή αχρεωστήτως, καθώς και για την επιβολή κάθε νόμιμης κύρωσης. γ) Η συγκέντρωση των στοιχείων και η πρόταση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων, όπως και η κατάρτιση των ισοζυγίων, ισολογισμού και απολογισμού αποτελεσμάτων χρήσης. δ) Η εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων και η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών που καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής της κοινής αγροτικής πολιτικής στον τομέα των εγγυήσεων, τους ελέγχους και τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και αφορούν εν μέτρα στην εσωτερική αγορά και τις εισαγωγές εξαγωγές, σε εκτέλεση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και θέματα συνεργασίας με άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες και Οργανισμούς Πληρωμών. ε) Η έκδοση και η χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγών και εξαγωγών, καθώς και πιστοποιητικών προκαθορισμού της εισφοράς στην εισαγωγή και της επιστροφής κατά την εξαγωγή, η έκδοση αποσπασμάτων αυτών και η εκχώρηση (μετάβαση) των πιστοποιητικών σε τρίτους σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. στ) Η άσκηση, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ως εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου των αρμοδιοτήτων της αγοράς και εκποίησης προϊόντων της αγοραστικής παρέμβασης, ιδία δε της διενέργειας των διαγωνισμών, της σύναψης των σχετικών συμβάσεων, του ελέγχου των δικαιολογητικών, του προσδιορισμού της τελικής αξίας των εκποιούμενων προϊόντων, της εκκαθάρισης των ποσών για είσπραξη ή επιστροφή διαφορών, της παρακολούθησης των αποθεμάτων, της διαπίστωσης και βεβαίωσης ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων, φθορών ή αλλοιώσεων και της εισήγησης στα αρμόδια όργανα για τον καταλογισμό κατά περίπτωση. ζ) Η φύλαξη των εγγυητικών επιστολών και η είσπραξη των εγγυήσεων υπό μορφή μετρητών για την έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής εξαγωγής και προκαθορισμού, καθώς και η φύλαξη κάθε άλλης εγγύησης και η αποδέσμευση ή κατάπτωση αυτών. η) Η συμμετοχή στην κατάρτιση των δανειακών συμβάσεων για τη χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων, καθώς επίσης και στην κατάρτιση των συμβάσεων καταβολής προμήθειας για τη διαχείριση του ανωτέρω λογαριασμού. Σελίδα 18 από 87

19 Α2.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας επί της οδού Δομοκού 5, στον 3ο όροφο στεγάζεται το I.D.C (Internet Data Center) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τηρώντας τους απαραίτητους κανόνες φυσικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας (Σύστημα Ελεγχόμενης Πρόσβασης, Παρακολούθησης, Πυρόσβεσης Πυροπροστασίας, Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας και Κλιματισμού). O Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Καν. 1233/2007 της Επιτροπής, εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (ISMS), σε συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ISO 27002, σε όλους τους τομείς των ΤΠΕ, στα δίκτυα, υπολογιστικά κέντρα, κρίσιμα πληροφοριακά συστήματα καθώς και στη διαχείριση του πληροφορικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούν οι τελικοί χρήστες ( > 500 desktops & 600 laptops). Το I.D.C φιλοξενεί τα δυο βασικά πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού, το Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε, που είναι ένα WEB GIS Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την παραλαβή, επεξεργασία, έλεγχο και πληρωμή της Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης και το Ο.Π.Σ.Α.Α., το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για την υποστήριξη της Διαχείρισης και των Πληρωμών του Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ ). Το ΟΠΣΕΑΕ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης) είναι το πληροφοριακό σύστημα που υλοποιεί τη διαχείριση του ΟΣΔΕ ενώ το ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης) είναι το κπληροφοριακό σύστημα ελέγχου και πληρωμών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Η ανάπτυξη του Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε έχει γίνει σε περιβάλλον Oracle Forms 10g, Oracle Reports 10g, Oracle DB 10g, Oracle Spatial και ismart (Web GIS). Μέρος των εφαρμογών έχει αναπτυχθεί και σε περιβάλλον Oracle Database Server 10g release 1 (64 bit) και JDeveloper Studio Edition Version Επίσης λειτουργεί GIS σύστημα που συνδέεται με την ενιαία βάση στο επίπεδο του συστήματος διαχείρισης της Βάσης Δεδομένων (DBMS) της Oracle και του module Oracle Spatial και βασίζεται στην i Smart5 πλατφόρμα ψηφιοποίησης. Η ανάπτυξη του Ο.Π.Σ.Α.Α. έχει γίνει σε περιβάλλον Oracle Database Server 10g και JDeveloper Studio Edition Version 10. Το Ο.Π.Σ.E.Α.Ε είναι εγκατεστημένο σε 10 Application Servers, 2 DataBase σε τεχνολογία RAC, SAN (31 TB), ενώ το ΟΠΣΑΑ είναι εγκατεστημένο σε 2 AS, 2 DB σε τεχνολογία RAC, SAN (10 TB). Αναλυτικά ο εξοπλισμός του I.D.C περιλαμβάνει: 36 servers HP Proliant (DL 380, rx6600, DL 585 ML 350, DL 380 G5, DL 580, DL 360 G5, ML 330, 1 BLADE server Blade System c7000 ( με 19 Proliant BL460c servers ), 5 HP Storage Works MSA1000, EVA8000, EVA4400 EVA6100, 3 HP Storage MSL4048 Tape Library, Works MSL6000 Tape Library, 16 SAN Switches HP Storage Works, Cisco Catalyst, HP Procurve, 4 Firewall Cisco ASA (5540,5520,5510), 5 Accelarators Exinda 6010,2 Load balancers/local traffic managers F5 BigIP Οι DataBase Servers είναι συνδεδεμένοι με Storage (σύστημα αποθήκευσης SAN) μέσω οπτικών ινών. Οι routers χρησιμοποιούνται για την διαχείριση της γραμμής συγχρονισμού με το Disaster Recovery Site, για την διαχείριση των συνδέσεων στο διαδίκτυο και για την διαχείριση του VPN ανάμεσα στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Περιφερειακά Γραφεία. Τα switches χρησιμοποιούνται για τις συνδέσεις στο επίπεδο DMZ, για την σύνδεση των Εξυπηρετητών και για την διασύνδεση των τοπικών χρηστών. Τα Firewalls χρησιμοποιούνται για τις συνδέσεις στο VPN, για την εισαγωγή στο σύστημα και για την επικοινωνία IDC DRS. Τα Exinda χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση Σελίδα 19 από 87

20 της διαμεταγωγής. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του παρόντος έργου για την υλοποίησή του, δεν απαιτείται ούτε προβλέπεται καμία προμήθεια επιπλέον αδειών του υφιστάμενου λογισμικού. Οι όποιες αναγκαίες διασυνδέσεις θα πραγματοποιούνται με τα γνωστά πρότυπα και πρωτόκολλα διαλειτουργικότητας. Τέλος, στο I.D.C., έχει εγκατασταθεί πλήρης καλωδίωση ηλεκτρικών παροχών, σύμφωνα με τα διεθνή standards για Υπολογιστικά Κέντρα (διαχωρισμός καλωδίωσης δεδομένων, ασθενών και ισχυρών ρευμάτων, λοιπών σωληνώσεων κλπ.). Η δικτυακή καλωδίωση είναι δομημένη κατηγορίας UTP Level 6. Επίσης, στο I.D.C του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πρόκειται να μεταφερθεί ο εξοπλισμός που βρίσκεται στην υπό κατάργηση εταιρία ΑΓΡΟΓΗ και περιλαμβάνει: 9 HP PROLIANT DL 380 G6, 2 DELL POWEREDGE R900, 5 IBM XSER345, 1 HP PROLIANT 380G4, 1 IBM FAST T700 STORAGE DS4400, 1 EMC CLARION CX 3 20F, 1 CISCO CATALYST 4500, 1 CISCO FIREWALL PIX515E UR FE, 1 IBM 4560SLX LTO TAPE LIBRARY. Αναφορικά με το συστημικό Λογισμικό και τις βάσεις δεδομένων ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. χρησιμοποιεί Windows Microsoft 2003 Ent Edition και Oracle 10g (Oracle Database Enterprise Edition, Oracle Spacial, Oracle Internet Application Server Enterprise Edition, Real Application Clusters, Oracle Tuning+diagnostic option). Επίσης, διαθέτει 4 άδειες ismart Ent Edition και για server διαθέτει Microsoft Exchange Server Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η υποδομή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι σημαντική και η λειτουργία του ως ASP (Application Service Provider) προς τους συντελεστές της αγροτικής οικονομίας, συντελείται ήδη μέσω ψηφιακών υπηρεσιών (εφαρμογές για την ενημέρωση του Πολίτη και εφαρμογές υποστήριξης συναλλαγών με τους αγροτικούς συντελεστές) από τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα. Α2.2.5 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου Σε σχέση με την ωριμότητα του έργου: α) έχει διαπιστωθεί ότι προβλέπονται στα Τεύχη Δημοπράτησης η τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανονισμών για το στάδιο της δημοπράτησης, της υπογραφής σύμβασης, της έγκρισης πιθανών τροποποιήσεων της σύμβασης, β) σε σχέση με την ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού έχει διαπιστωθεί: η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου), ότι τα προτεινόμενα κόστη προμηθευόμενων προϊόντων και εργασιών και είναι ρεαλιστικά, ότι έχει γίνει ορθή κατανομή στις επιμέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση με το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο, τους κανόνες επιλεξιμότητας ή και τους ειδικότερους όρους της πρόσκλησης, γ) σε σχέση με την ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης έχει διαπιστωθεί: ότι συνάδει με το φυσικό αντικείμενο, έχουν αναλυθεί οι κίνδυνοι και ότι η διαδικασία ανάθεσης είναι η πλέον ενδεδειγμένη, δ) έχει αναλυθεί η κρισιμότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζεται με την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου καθώς και βαθμός κάλυψης των αναγκών. Σελίδα 20 από 87

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών

Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: : 376.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: : 376.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Εργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

B.1.1. Εισαγωγή... 30

B.1.1. Εισαγωγή... 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΚτΠ για το Επιµελητήριο Κερκύρας ράση: Μελέτη: Ειδικές Βάσεις εδοµένων Έργο: ηµιουργία Βάσεων εδοµένων Για ΜΜΕ Πρωτογενούς & ευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα