ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Αριθμ.Πρωτ.:. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ () Άξονας Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ» Ειδικός Στόχος 1.2.: «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ» ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΠΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΕΥΠΑΑΤ)» Απόφαση Ένταξης: /ΨΣ6874-Α2, 18/11/2010, Κωδικός Ο.Π.Σ.: Κωδικός CPV: , Διάρκεια του Έργου: 20 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Προϋπολογισμός: ,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους

2 Είδος Διαδικασίας: Ημερομηνία Αποστολής για Δημοσίευση: Ημερομηνίας Δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο: Ημερομηνία ανάρτησης στο διαδίκτυο Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τόπος υποβολής προσφορών: Προθεσμία για την υποβολή διευκρινήσεων επί των όρων της διακήρυξης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά Στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ (ΕΕΕΚ): /../2011 Στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: /../2011../../2011../../2011 ώρα Ελλάδος..:.... Αποσφράγιση προσφορών:../../2011 ώρα Ελλάδος:..:.. Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας για τον οποίο προορίζεται το έργο (Φορέας Λειτουργίας) Παραλαβή προκήρυξης: Είδος σύμβασης: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ» (), Δομοκού 5, Αθήνα, Ελλάδα Γραφείο.. τηλ: , fax: , Σύμβαση Υπηρεσιών Κατηγορία (σύμφωνα με Οδηγία 2004/18/ΕΚ για δημόσιες συμβάσεις) 7: Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες Ταξινόμηση κατά CPV: Κριτήριο επιλογής Αναδόχου: Προϋπολογισμός έργου Δικαιώματα προαίρεσης Τόπος Παράδοση Παροχής Υπηρεσιών Χρόνος Υλοποίησης Διάρκεια Έργου Χρηματοδότηση (Κύριο Λεξιλόγιο), (Συμπληρωματικό Λεξιλόγιο) Συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% Με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι 50% του Προϋπολογισμού του έργου., Κατά τόπους Νομαρχιακές Υπηρεσιές 20 μήνες Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 182/8 Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της προκήρυξης.

3 ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός εποικιστικού αρχείου» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α :ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 8 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συντομογραφίες - γενικά Ορισμοί διακηρύξεων του Ορισμοί εννοιών 11 2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Συνοπτική παρουσίαση του «Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.» () Συνοπτική παρουσίαση του διαχειριστή Αναλογικού Αρχείου Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου Επιτροπή Παραλαβής του Έργου Υπεύθυνος του Έργου ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών του Φορέα Υλοποίησης & Λειτουργίας Οργανωτική δομή & στελέχωση του Φορέα Υποδομή ΤΠΕ του Φορέα 18 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 21 4 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 24 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 29 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

4 ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός εποικιστικού αρχείου» 6.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ολοκληρωμένη γεωβάση Δεδομένων και σύστημα διαχείρισης αρχείων Διαδικτυακή εφαρμογή διαχείριση γεωβάσης (για εξουσιοδοτημένους χρήστες Διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων (παραγωγή αποσπασμάτων, αιτήσεις, μεταβολές, κλπ) Υποσύστημα Δημιουργίας Ερωτημάτων (στατικών-δυναμικών) Υποσύστημα παραγωγής στατιστικών Εφαρμογή για pda ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 36 7 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (WORKFLOW) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ Εργασιών Μεταβολών του Ιδιοκτησιακού Καθεστώτος Παραχωρητηρίων Προϋποθέσεις-Προδιαγραφές Σάρωσης ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ 47 8 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 48 9 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΑΣΗ Α: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΣΗ Β: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ PDA ΜΕ GPS ΦΑΣΗ Γ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΧΑΡΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΩΝ, ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ) ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ ΦΑΣΗ Δ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΒΑΣΗ ΦΑΣΗ Ε: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Α ΦΑΣΗ ΣΤ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

5 ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός εποικιστικού αρχείου» 11.7 ΦΑΣΗ Ζ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΡΗΤΡΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΈΡΓΟΥ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΑΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΈΡΓΟΥ 64 ΜΕΡΟΣ Β : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 67 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 69 2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κύρια Δικαιολογητικά Πρόσθετα Δικαιολογητικά Συμμετοχής ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 77 3 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 83 4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

6 ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός εποικιστικού αρχείου» 4.2 ΣΤΑΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς αποσφράγιση και έλεγχος Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλου Τεχνικής Προσφοράς Αποσφράγιση φακέλου οικονομικής προσφοράς τελική αξιολόγηση - επιλογή αναδόχου Διαδικασία Κατακύρωσης Διαγωνισμού ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 89 5 ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 89 6 ΜΑΤΑΙΩΣΗ 91 7 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗ Ή ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 99 1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 99 2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 99 3 ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 101 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 102 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ102 2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

7 ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός εποικιστικού αρχείου» 4 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 104 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι :ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 106 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 110 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 115 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Αντικείμενο και Σκοπιμότητα Υλοποίησης Του Έργου Παρεχόμενες Υπηρεσίες και Ρόλοι Χρηστών του Συστήματος Λειτουργικές Απαιτήσεις Αρχιτεκτονική και Υποσυστήματα του έργου Προδιαγραφές Εργασιών Υλοποίησης Ολοκλήρωση Εκπαίδευση Δράσεις προβολής Φάσεις υλοποίησης

8 ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός εποικιστικού αρχείου» ΜΕΡΟΣ Α :ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - 8 -

9 ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός εποικιστικού αρχείου» 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην Τεχνική του Προσφορά μία Τεχνική Λύση που θα καλύπτει πλήρως τις αναφερόμενες στο Μέρος Α της παρούσας διακήρυξης απαιτήσεις και προδιαγραφές του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης των αγροτικών ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός Εποικιστικού Αρχείου». Προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά τα επιμέρους υποσυστήματα καθώς και οι λοιπές υπηρεσίες που απαιτούνται στα πλαίσια του έργου με αναλυτική αναφορά στις ενέργειες και στις μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για τις επιμέρους ενέργειες σε κάθε φάση υλοποίησης, όπως καθορίζονται στην ενότητα Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του έργου της παρούσας. 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συντομογραφίες - γενικά ΕΕ ΕΕΕΕ ΕΟΧ ΕΠ ΨΣ ΕΣΠΑ ΕΥΔ ΨΣ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ ΥπΑΑΤ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Οργανισμός Πληρωμών Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Πληρωμών και Εγγυήσεων Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Συντομογραφίες Έργου ΓΣΠ-GIS ΒΔ ΕΑ Δ/νση(ς) ΣτΕ. ΕΣ ΟΠΣ Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Geographic Information System Βάση/εις Δεδομένων Εποικιστικό Αρχείο Διεύθυνση(ς) Συμβούλιο της Επικρατείας Ελεγκτικό Συνέδριο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα - 9 -

10 ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός εποικιστικού αρχείου» Ορισμοί διακηρύξεων του Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Αριθμός Διακήρυξης Αρμόδια Επιτροπή Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Ο ο οποίος θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο υποψήφιος ανάδοχος με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του διαγωνισμού του Έργου Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως ορίζεται στο άρθρο 38 του Κανονισμού Προμηθειών. Διακήρυξη Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμού Επιτροπές Παρακολούθησης Παραλαβής Επιτροπές Ενστάσεων και Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Οι Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμού, υπέχουν τη θέση των Επιτροπών Προμηθειών που συστήνονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και τη θέση των Επιτροπών αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατά το άρθρο 38 του ΠΔ 118/2007 Οι επιτροπές συστήνονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπέχουν τη θέση των Επιτροπών Παραλαβής κατά το άρθρο 38 του ΠΔ 118/2007 Οι επιτροπές συστήνονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπέχουν τη θέση των Επιτροπών Αξιολόγησης Ενστάσεων κατά το άρθρο 38 του ΠΔ 118/2007 Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Υποέργου 8 Κανονισμός Προμηθειών Προϋπολογισμός Έργου «Κανονισμός Προμηθειών»Κ.Υ.Α. με αρ /99 (ΦΕΚ 61/Β/00) Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

11 ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός εποικιστικού αρχείου» Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Συμβατικό Τίμημα Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, β. την Προσφορά του Αναδόχου, γ. τη Διακήρυξη. Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ορισμοί εννοιών ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ Γεωαναφορά εννοείται η αναγωγή της κλίμακας του raster αρχείου ενός τοπογραφικού διαγράμματος και η συνόρθωσή του (μετάθεση και στροφή) στην απόλυτη θέση του στο χώρο, σύμφωνα με το επίσημο προβολικό σύστημα δηλαδή το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87). ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ Διανυσματοποίηση εννοείται η καταγραφή σε ψηφιακό υπόβαθρο των γεωγραφικών οντοτήτων και η εισαγωγή των στοιχείων που περιέχονται σε ένα διάγραμμα. ΜΗΤΡΩΟ Το σύνολο των αγροκτημάτων ενός νομού καταγράφεται σε βιβλίο που ονομάζεται μητρώο αγροκτημάτων. Αντίστοιχα, για τους συνοικισμούς υπάρχει το μητρώο συνοικισμών. Από τα μητρώα παίρνουμε πληροφορίες για κάθε αγρόκτημα ή συνοικισμό σχετικά με τον αριθμό των διανομών, τις χρονολογίες εκτέλεσής τους και των αριθμό των διαγραμμάτων που βρίσκονται στους αντίστοιχους φακέλους. ΤΕΜΑΧΙΟ (αγροτεμάχιο) Με τον όρο τεμάχιο ορίζουμε ένα τμήμα γης με συγκεκριμένα όρια που εφαρμόζονται μονοσήμαντα στο έδαφος και αποτελεί μέρος μιας διανομής ή ενός αναδασμού. Ένα τεμάχιο έχει μια εγγραφή σε ένα κτηματολογικό πίνακα.και είναι σχεδιασμένο στο διάγραμμα κάθε διανομής όπου και παρουσιάζεται η θεση του. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Με τον όρο αυτό εννοούμε μια έκταση που πραγματεύεται εργασίες διανομών ή αναδασμού, και περιλαμβάνει αγροτεμάχια, συνοικισμούς, δίκτυα (οδικά και αρδευτικά) και λοιπά μορφολογικά στοιχεία. Ένα αγρόκτημα είναι καταγεγραμμένο στο μητρώο των αγροκτημάτων όπου και παρουσιάζεται το σύνολο των διανομών που έχουν πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές χρονολογίες. ΔΙΑΝΟΜΗ Με τον όρο αυτό εννοούμε την αρχική διαδικασία διανομής αγροτικής γης σε ακτήμονες καλλιεργητές σε όλη την επικράτεια. Χαρακτηρίζεται με ένα όνομα και το έτος υλοποίησης της, δηλαδή το πλήρες όνομα είναι της μορφής «ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1932». Το όνομα αυτό αναγράφεται και στα διαγράμματα και στον κτηματολογικό πίνακα της κάθε Διανομής. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Με τον όρο αυτό εννοούμε οποιαδήποτε διαδικασία διανομής αγροτικής γης μετά την αρχική σε ακτήμονες καλλιεργητές σε όλη την επικράτεια από τις διαθέσιμες εκτάσεις

12 ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός εποικιστικού αρχείου» ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Είναι ο πίνακας όπου παρουσιάζονται τα τεμάχια με βάση τον αριθμό τους κατά αύξουσα αριθμητικά σειρά και περιέχει το εμβαδόν και το τύπο χρήσης του εδάφους τους. Επίσης περιλαμβάνει και τα στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Είναι ένας πίνακας που περιέχει συνοπτικά τον αριθμό, το εμβαδόν και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των τεμαχίων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Είναι ένας πίνακας όπου παρουσιάζονται τα τεμάχια με βάση το όνομα των ιδιοκτητών κατά αλφαβητική σειρά, και περιέχει το εμβαδόν και το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Είναι ο κτηματολογικός πίνακας που παρουσιάζει τις μεταβολές μία προς μία-των αγροτεμαχίων ενός αγροκτήματος ή των τεμαχίων ενός συνοικισμού. Δημιουργείται κατά την πραγματοποίηση μιας Συμπληρωματικής Διανομής ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Με τον όρο αυτό ορίζεται το σχέδιο που έχει κυρωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία ή Φορέα υπεύθυνο για το αρχείο και απεικονίζει τα τεμάχια που συμμετέχουν σε μια διανομή. Εάν δεν έχει κυρωθεί ονομάζεται Διάγραμμα Αποτύπωσης. RMS (Root mean square) Το RMS είναι η μέτρηση λάθους την οποία παράγει το λογισμικό GIS κατά την γεωμετρική διόρθωση των δεδομένων. Μαθηματικά είναι το χωρικό αντίστοιχο της τυπικής απόκλισης. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ Φυσικό χαρακτηριστικό που μπορεί να απεικονιστεί σε σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών ως σημείο, γραμμή ή πολύγονο και μπορούν να αποδοθούν σε αυτό περιγραφικά χαρακτηριστικά. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ RASTER Προκύπτει από τον μαθηματικό μετασχηματισμό των συντεταγμένων του raster αρχείου από το σύστημα ΗΑΤΤ ή Ανεξάρτητο Σύστημα στο ΕΓΣΑ 87 με τη βοήθεια του προγράμματος COORD GR. Αποθηκεύεται με το πρόθεμα geo0_ και την εξής ονοματοδοσία: geo0_αγροκτημα_χρονολογια_ειδοσ ΔΙΑΝΟΜΗΣ_ΑΡ.ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ. Κάθε georaster αρχείο αντιστοιχεί σε ένα σετ τεσσάρων επιμέρους αρχείων με τα εξής format : α).tiff, β).aux, γ).rrd και δ).tfw. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ (ΧΑ) Με τον όρο χαρτογραφική ακρίβεια εννοείται η μέγιστη αποδεκτή αβεβαιότητα προσδιορισμού της θέσης ενός σημείου στον αναλογικό χάρτη. Ορίζεται ως το γινόμενο ΧΑ = 0,00025 * Κ μέτρα, όπου Κ ο συντελεστής κλίμακας. Δηλαδή για διάγραμμα κλίμακας 1 : η μέγιστη αποδεκτή ακρίβεια είναι ΧΑ = 1,25 μέτρα, οπότε κανένα σημείο δεν πρέπει να έχει σφάλμα μεγαλύτερο από την ΧΑ. 2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η πράξη με τίτλο «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (eυπαατ)» η οποία εντάχθηκε στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση είναι μια συνολική προσπάθεια πλήρους μεταβολής των υπηρεσιών που παρέχονται από τους κρατικούς συντελεστές της αγροτικής οικονομίας (εποπτευόμενοι φορείς και διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και άλλων Υπουργείων) προς τους παραγωγικούς και επιχειρηματικούς συντελεστές της αγροτικής οικονομίας αλλά και τους πολίτες με την

13 ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός εποικιστικού αρχείου» ιδιότητά τους ως καταναλωτές. Μία συνοπτική περιγραφή των υποέργων της πράξης καθώς και του τρόπου που αυτά διασυνδέονται μεταξύ τους, παρουσιάζεται παρακάτω. Η πράξη συνίσταται από τα παρακάτω υποέργα: Υποέργο 1: Ανάπτυξη Ενιαίας Διαδικτυακής Πύλης (Portal) Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης, Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών YπAAT καθώς και Ασφάλειας και Ολοκλήρωσης Συστημάτων του Έργου Υποέργο 2: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ Υποέργο 3: Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI) μέσω Εθνικής Γεωβάσης δυνητικών δραστηριοτήτων και διάθεση ενδεικνυόμενων προγραμμάτων καλλιεργητικών πρακτικών Υποέργο 4: Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων (Ε.Σ.Ι.Τ.) Υποέργο 5: Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ασφαλίσεων και αποζημιώσεων ΕΛΓΑ, ανάπτυξη διεπαφών και διαλειτουργικότητας με το ΜΑΑΕ & ΜΕΓΠ και τα υποσυστήματά του Υποέργο 6: Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού διαδραστικού συστήματος με χρήση Τηλεπισκοπικών/Φωτογραμμετρικών μεθόδων για την εκτίμηση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών, την εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών-γεωργία ακριβείας, την δημιουργία γεωργικών ψηφιακών θεματικών χαρτών, την συμβολή στην καταλληλότητα χωροθέτησης Α.Π.Ε. και Αγροτουρισμού και την αντιμετώπιση καταγγελιών Υποέργο 7: Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων και οριοθέτησης αγροτικών ζωνών της Χώρας Υποέργο 8: Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης των αγροτικών ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός Εποικιστικού Αρχείου

14 ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός εποικιστικού αρχείου» Υποέργο 9: Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Προτεινόμενης Πράξης Υποέργο 10: Υποστήριξη Υλοποίησης Πράξης, Προδιαγραφές, Ειδικές Εργασίες 2.1 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ ΕΥΔ ΨΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Βλ. παρ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Βλ. παρ ΧΡΗΣΤΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ) Βλ. παρ Βλ. παρ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΈΡΓΟΥ Βλ. παρ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ - Βλ. παρ Συνοπτική παρουσίαση του «Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.» () Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) με την επωνυμία «Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων ()», συστάθηκε το 1998 με το Ν.2637/1998 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργίας το 2001, με έδρα την Αθήνα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο είναι ο αρμόδιος φορέας για την καταβολή των ενισχύσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων - Τμήμα Εγγυήσεων, μέσω του ελέγχου των δικαιολογητικών πληρωμής που υποβάλλουν οι δικαιούχοι των κοινοτικών ενισχύσεων και της συνακόλουθης αναγνώρισης και εκκαθάρισης των δαπανών του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), την έγκριση πληρωμής και την έκδοση της σχετικής εντολής, ούτως ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η νομιμότητα των πληρωμών σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. Ομοίως, στις αρμοδιότητες του οργανισμού συγκαταλέγεται η πρόληψη και η πάταξη κάθε ατασθαλίας σε βάρος των ως άνω πιστώσεων, όπως και η ανάκτηση τυχόν χρηματικών ποσών τα οποία έχουν καταβληθεί παρανόμως ή αχρεωστήτως. Αρμόδιος είναι επίσης για τον συντονισμό όλων των φορέων πληρωμής Αγροτικού Τομέα και την προσαρμογή της νέας ΚΑΠ στη χώρα. Ειδικότερα με βάση το Άρθρο 14 (Παρ. ε ) του Ν.2637/1998 στις αρμοδιότητες του υπάγεται «η εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων και η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών που καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής της κοινής αγροτικής πολιτικής στον τομέα των εγγυήσεων, τους ελέγχους και τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και αφορούν μέτρα στην εσωτερική αγορά και τις εισαγωγές

15 ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός εποικιστικού αρχείου» εξαγωγές, σε εκτέλεση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και θέματα συνεργασίας με άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες και Οργανισμούς Πληρωμών». Σύμφωνα με τα παραπάνω ο Οργανισμός είναι αρμόδιος τόσο για τη συνεργασία με τις Διευθύνσεις και τους φορείς πληρωμών και ελέγχων του ΥΠΑΑΤ όσο και για την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και την εκτέλεση των Κανονισμών της ΕΕ. Σχετικές Νομοθετικές Διατάξεις που διέπουν το Έργο είναι οι κάτωθι: Τα θέματα των εποικιστικών εκτάσεων διέπονται από: τις διατάξεις της εν γένει αγροτικής νομοθεσίας (Αγροτικός Κώδικας, Κώδικας Αποστραγγιζομένων Γαιών), τις διατάξεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων Ν.2882/2001 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) το Ν. 674/1977 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), περί αναδασμού της γης και μεγεθύνσεως των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άλλων τινών διατάξεων το Ν. 3147/03 περί ρυθμίσεως θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθιστάμενων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις την Οδηγία 2007/2/EC (Inspire) για την δημιουργία της υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), με στόχο την ανταλλαγή, την κοινοχρησία, την πρόσβαση και τη χρήση διαλειτουργικών χωρικών και περιβαλλοντικών δεδομένων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων. το Ν.3882 (ΦΕΚ166Α/ ) που ενσωματώνει στο Εθνικό Δίκαιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία Inspire Συνοπτική παρουσίαση του διαχειριστή Αναλογικού Αρχείου Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του οποίου οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/ ) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περιλαμβάνει την Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, την Γενική Γραμματεία του Υπουργείου και τον Διοικητικό Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών και ειδικότερα τη διεύθυνση τοπογραφικής του ΥπΑΑΤ η οποία διαχειρίζεται το αναλογικό τοπογραφικό αρχείο. Η διεύθυνση είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για: 1. τον καθορισμό του ενιαίου τρόπου παρουσίασης και ελέγχου κτηματολογικών εργασιών 2. την ενημέρωση των κτηματολογικών, γεωδαιτικών και τοπογραφικών στοιχείων, σύμφωνα με τις μεταβολές 3. την τήρηση μητρώου εργασιών 4. την τήρηση υπογεγραμμένων στοιχείων που αφορούν κτηματολογικές και λοιπές τοπογραφικές εργασίες 5. την τήρηση ενημερωμένου αρχείου δημοσίων εκτάσεων που διαχειρίζεται το Υπουργείο 6. τη χορήγηση διαγραμμάτων, γεωδαιτικών, κτηματολογικών στοιχείων σε τρίτους. Τα παραδοτέα επομένως του παρόντος έργου που αφορούν την δημιουργία του πλήρους ψηφιακού φακέλου όλων των ιδιοκτησιών του Ε.Α., θα είναι διαθέσιμα στην Διεύθυνση Τοπογραφικής ώστε να διεκπεραιώνεται άμεσα η πρόσβαση, η αναζήτηση, η μεταβολή και γενικά η διαχείριση της πληροφορίας που αφορά την Υπηρεσία καθώς και στη διαχείριση των αλλαγών

16 ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός εποικιστικού αρχείου» Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου Για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος έργου της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα οριστεί η πενταμελής «Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου» της οποίας αρμοδιότητα είναι ο έλεγχος και η αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του έργου και του χρονοδιαγράμματος αυτού. Στο πλαίσιο αυτό η εν λόγω Επιτροπή θα διενεργεί τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις Έργου (project audits) για την πιστοποίηση της πορείας των εργασιών και την καταγραφή συμπερασμάτων και περιοχών παρέμβασης ή βελτίωσης. Τέτοιοι έλεγχοι δύναται να διενεργηθούν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο εξέλιξης του Έργου, κατόπιν έγκαιρης (3 εργάσιμες ημέρες) σχετικής ενημέρωσης του Αναδόχου με την ατζέντα των ελέγχων από την Επιτροπή και ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί πλήρως. Ο Ανάδοχος οφείλει στο πλαίσιο των εργασιών του να καταθέσει στην καθορισμένη ημερομηνία ελέγχου κάθε σχετικό τεκμηριωτικό υλικό προκειμένου η Επιτροπή Παρακολούθησης να διενεργήσει τους ελέγχους. Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει επιτόπιους ελέγχους σε οποιοδήποτε από τα σημεία εκτέλεσης των εργασιών του έργου και να προσκομίζει αυθωρεί και κάθε άλλο στοιχείο που θα του ζητήσει η Επιτροπή προκειμένου να εκτελέσει την εργασία του Επιτροπή Παραλαβής του Έργου Για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος έργου της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα οριστεί η πενταμελής «Επιτροπή Παραλαβής Έργου» της οποίας αρμοδιότητα είναι η οριστική παραλαβή του υποέργου κατόπιν του σχετικού ελέγχου των παραδοτέων Υπεύθυνος του Έργου Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται από τον Υπεύθυνο του έργου, ο οποίος ορίζεται από το ανώτατο διοικητικό όργανο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις αρμοδιότητες του μεταξύ άλλων είναι ο έλεγχος της τήρησης του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσής του έργου, η σύνταξη σχετικής εισήγησης σε περίπτωση που απαιτηθεί ανασχεδιασμός ή επαναπροσανατολισμός ενεργειών ή δράσεων κατά τις επιμέρους φάσεις και η παροχή πληροφόρησης σχετικά με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του υποέργου. 2.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών του Φορέα Υλοποίησης & Λειτουργίας Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) με την επωνυμία «Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων ()», συστάθηκε το 1998 με το Ν.2637/1998 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργίας το 2001, με έδρα την Αθήνα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2045/01 οι αρμοδιότητες του είναι οι ακόλουθες: α) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής και η αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π.) του άρθρου 26 του Ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280 Α ), η έγκριση της πληρωμής τους και η έκδοση εντολών πληρωμής σε βάρος του Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π. Η τήρηση στοιχείων και αρχείων των γενομένων πληρωμών

17 ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός εποικιστικού αρχείου» β) Η διενέργεια κάθε είδους ελέγχου σχετικού με τη νομιμότητα των πληρωμών και την κίνηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την ανάκτηση των καταβληθέντων παρανόμως ή αχρεωστήτως, καθώς και για την επιβολή κάθε νόμιμης κύρωσης. γ) Η συγκέντρωση των στοιχείων και η πρόταση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων, όπως και η κατάρτιση των ισοζυγίων, ισολογισμού και απολογισμού αποτελεσμάτων χρήσης. δ) Η εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων και η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών που καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής της κοινής αγροτικής πολιτικής στον τομέα των εγγυήσεων, τους ελέγχους και τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και αφορούν εν μέτρα στην εσωτερική αγορά και τις εισαγωγές εξαγωγές, σε εκτέλεση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και θέματα συνεργασίας με άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες και Οργανισμούς Πληρωμών. ε) Η έκδοση και η χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγών και εξαγωγών, καθώς και πιστοποιητικών προκαθορισμού της εισφοράς στην εισαγωγή και της επιστροφής κατά την εξαγωγή, η έκδοση αποσπασμάτων αυτών και η εκχώρηση (μετάβαση) των πιστοποιητικών σε τρίτους σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. στ) Η άσκηση, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, από τον, ως εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου των αρμοδιοτήτων της αγοράς και εκποίησης προϊόντων της αγοραστικής παρέμβασης, ιδία δε της διενέργειας των διαγωνισμών, της σύναψης των σχετικών συμβάσεων, του ελέγχου των δικαιολογητικών, του προσδιορισμού της τελικής αξίας των εκποιούμενων προϊόντων, της εκκαθάρισης των ποσών για είσπραξη ή επιστροφή διαφορών, της παρακολούθησης των αποθεμάτων, της διαπίστωσης και βεβαίωσης ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων, φθορών ή αλλοιώσεων και της εισήγησης στα αρμόδια όργανα για τον καταλογισμό κατά περίπτωση. ζ) Η φύλαξη των εγγυητικών επιστολών και η είσπραξη των εγγυήσεων υπό μορφή μετρητών για την έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής - εξαγωγής και προκαθορισμού, καθώς και η φύλαξη κάθε άλλης εγγύησης και η αποδέσμευση ή κατάπτωση αυτών. η) Η συμμετοχή στην κατάρτιση των δανειακών συμβάσεων για τη χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων, καθώς επίσης και στην κατάρτιση των συμβάσεων καταβολής προμήθειας για τη διαχείριση του ανωτέρω λογαριασμού. Συμπληρωματικά, με την εφαρμογή του νόμου «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του Δημόσιου Τομέα» (Ν. 3895/2010) σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται μεταξύ άλλων και η κατάργηση της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. και μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του ψηφιακού της αρχείου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για την διαχείριση της ολοκληρωμένης επικαιροποιημένης γεωβάσης του Ε.Α. και των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του παρόντος έργου Οργανωτική δομή & στελέχωση του Φορέα Ο είναι ένας μεγάλος οργανισμός 650 στελεχών, δομημένος από την Κεντρική Υπηρεσία, με έδρα την Αθήνα και έντεκα Περιφερειακές Διευθύνσεις. Αναλυτικά το οργανόγραμμα του οργανισμού έχει ως εξής: Διοίκηση Πρόεδρος (1) Αντιπρόεδρος (2) Γενικός Διευθυντής (1) Γραφείο Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου Γραφείο Διοίκησης Γραφείο Νομικής υποστήριξης Διευθύνσεις: Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (3 τμήματα) Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (3 τμήματα) Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων (5 τμήματα) Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων και Οργάνωσης Πληροφοριακών Συστημάτων (5 τμήματα)

18 ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός εποικιστικού αρχείου» Διεύθυνση Ενιαίας Ενίσχυσης και Διαχείρισης Δικαιωμάτων (3 τμήματα) Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς (2 τμήματα) Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (4 τμήματα) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (3 τμήματα) Υποδομή ΤΠΕ του Φορέα Στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας επί της οδού Δομοκού 5, στον 3ο όροφο στεγάζεται το I.D.C (Internet Data Center) του ΟΠΕΚΕΠΕ τηρώντας τους απαραίτητους κανόνες φυσικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας (Σύστημα Ελεγχόμενης Πρόσβασης, Παρακολούθησης, Πυρόσβεσης - Πυροπροστασίας, Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας και Κλιματισμού). O ΟΠΕΚΕΠΕ, σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Καν. 1233/2007 της Επιτροπής, εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (ISMS), σε συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ISO 27002, σε όλους τους τομείς των ΤΠΕ, στα δίκτυα, υπολογιστικά κέντρα, κρίσιμα πληροφοριακά συστήματα καθώς και στη διαχείριση του πληροφορικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούν οι τελικοί χρήστες ( > 500 desktops & 600 laptops). Το IDC φιλοξενεί τα δυο βασικά πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού, το Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε, που είναι ένα WEB GIS Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την παραλαβή, επεξεργασία, έλεγχο και πληρωμή της Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης και το Ο.Π.Σ.Α.Α., το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για την υποστήριξη της Διαχείρισης και των Πληρωμών του Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ ). Η ανάπτυξη του Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε έχει γίνει σε περιβάλλον Oracle Forms 10g, Oracle Reports 10g, Oracle DB 10g, Oracle Spatial και ismart (Web GIS). Μέρος των εφαρμογών έχει αναπτυχθεί και σε περιβάλλον Oracle Database Server 10g release 1 (64 bit) και JDeveloper Studio Edition Version Επίσης λειτουργεί GIS σύστημα που συνδέεται με την ενιαία βάση στο επίπεδο του συστήματος διαχείρισης της Βάσης Δεδομένων (DBMS) της ORACLE και του module ORACLE SPATIAL και βασίζεται στην i-smart5 πλατφόρμα ψηφιοποίησης

19 ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός εποικιστικού αρχείου» Η ανάπτυξη του ΟΠΣΑΑ έχει γίνει σε περιβάλλον Oracle Database Server 10g και JDeveloper Studio Edition Version 10. Το ΟΠΣAE είναι εγκατεστημένο σε 10 Application Servers, 2 DataBase σε τεχνολογία RAC, SAN (31 TB), ενω το ΟΠΣΑΑ είναι εγκατεστημένο σε 2 AS, 2 DB σε τεχνολογία RAC, SAN (10 TB). Ο αναλυτικά ο εξοπλισμός του I.D.C περιλαμβάνει: 24 servers HP Proliant DL servers HP Integrity rx servers HP Proliant DL servers HP Proliant ML servers HP Proliant DL 380 G5 2 servers HP Proliant DL servers HP Proliant DL 360 G5 1 server HP Proliant ML BLADE server Blade System c7000 ( με 12 Proliant BL460c servers ) 1 BLADE server Blade System c7000 ( με 7 Proliant BL460c servers ) 2 HP Storage Works MSA HP Storage Works EVA HP Storage Works EVA HP Storage Works EVA HP Storage MSL4048 Tape Library 1 HP Storage Works MSL6000 Tape Library 8 SAN Switches HP Storage Works 8 Switch ( Cisco Catalyst, HP Procurve) 4 Firewall Cisco ASA ( 5540,5520,5510) 5 Accelarators Exinda Load balancers/local traffic managers F5 BigIP Οι DataBase Servers είναι συνδεδεμένοι με Storage (σύστημα αποθήκευσης SAN) μέσω οπτικών ινών. Οι routers χρησιμοποιούνται για την διαχείριση της γραμμής συγχρονισμού με το Disaster Recovery Site, για την διαχείριση των συνδέσεων στο διαδίκτυο και για την διαχείριση του VPN ανάμεσα στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Νομαρχιακά και Περιφερειακά Γραφεία. Τα switches χρησιμοποιούνται για τις συνδέσεις στο επίπεδο DMZ, για την σύνδεση των Εξυπηρετητών και για την διασύνδεση των τοπικών χρηστών. Τα Firewalls χρησιμοποιούνται για τις συνδέσεις στο VPN, για την εισαγωγή στο σύστημα, για την επικοινωνία IDC-DRS. Τα Exinda χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της διαμεταγωγής Τέλος, στο I.D.C., έχει εγκατασταθεί πλήρης καλωδίωση ηλεκτρικών παροχών, σύμφωνα με τα διεθνή standards για Υπολογιστικά Κέντρα (διαχωρισμός καλωδίωσης δεδομένων, ασθενών και ισχυρών ρευμάτων, λοιπών σωληνώσεων κλπ.). Η δικτυακή καλωδίωση είναι δομημένη κατηγορίας UTP Level 6. Επίσης στο I.D.C του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειται να μεταφερθεί ο εξοπλισμός που βρίσκεται στην ΑΓΡΟΓΗ και περιλαμβάνει : 9 HP PROLIANT DL 380 G6 2 DELL POWEREDGE R900 5 IBM XSER

20 ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός εποικιστικού αρχείου» 1 HP PROLIANT 380G4 1 IBM FAST T700 STORAGE DS EMC CLARION CX-3-20F 1 CISCO CATALYST CISCO FIREWALL PIX515E-UR-FE 1 IBM 4560SLX LTO TAPE LIBRARY Αναφορικά με το συστημικό Λογισμικό και τις βάσεις δεδομένων ο ΟΠΕΚΕΠΕ χρησιμοποιεί Windows Microsoft 2003 Ent Edition kai Oracle 10g (Oracle Database Enterprise Edition, Oracle Spacial, Oracle Internet Application Server Enterprise Edition, Real Application Clusters, Oracle Tuning+diagnostic option). Επίσης διαθέτει 4 άδειες ismart Ent Edition και για server διαθέτει Microsoft Exchange Server Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η υποδομή του είναι σημαντική και ότι η λειτουργία του ως ASP (Application Service Provider) για όλο το ΥΠΑΑΤ, απαιτεί ορισμένες εξειδικευμένες μεταβολές και όχι πλήρη εγκατάσταση. Αντίστοιχα οι υποδομές των υπολοίπων φορέων θα χρειαστούν μια εξειδικευμένη αναβάθμισης για λειτουργήσουν ως DRS του ASP. 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 3.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το παρόν έργο αποτελεί το 8 ο υποέργο της πράξης και υλοποιείται βάσει του παρακάτω σκεπτικού. Με δεδομένες τις στρατηγικές της κυβερνητικής πολιτικής για αποτελεσματική και άμεση εξυπηρέτηση του αγροτικού κόσμου και λαμβάνοντας υπόψη τις δράσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπ.Α.Α.Τ. για την ένταξη του αγρότη στην ψηφιακή εποχή, κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης βάσης αγροτικών ιδιοκτησιών που αφορά τις εποικιστικές γαίες. Το Εποικιστικό Αρχείο (Ε.Α.) το οποίο περιλαμβάνει τις διανομές και τους αναδασμούς από τα τέλη της δεκαετίας του 20 έως σήμερα, καλύπτει περίπου το 35% της συνολικής έκτασης της χώρας ή το 50% των αγροτικών εκτάσεων. Στις περιοχές που καλύπτει το Ε.Α., έχουν γίνει εργασίες διανομών και αναδασμών της γης με τη μορφή τοπογραφικών διαγραμμάτων και συνοδευτικών πινάκων Διανομής/Κτηματολογικών βάσει των οποίων εκδίδονται τίτλοι ιδιοκτησίας -παραχωρητήρια στους καλλιεργητές και επιπλέον καταγράφεται η δημόσια ή διαθέσιμη γη εντός του ορίου της εποικιστικής περιοχής. Υπεύθυνες για τις εργασίες διανομών και αναδασμών καθώς και για την τήρηση του αναλογικού, στην συντριπτική του πλειοψηφία, αρχείου είναι η κεντρική Τοπογραφική Υπηρεσία του ΥπΑΑΤ και οι κατά τόπους Τοπογραφικές Υπηρεσίες των Νομαρχιών της χώρας, ενώ παράλληλα έχει υλοποιηθεί από την ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. η μετατροπή του συνόλου του αναλογικού αρχείου σε διανυσματική γεωβάση στο σύστημα ΕΓΣΑ 87. Ωστόσο, τα παραχωρητήρια δεν έχουν μετατραπεί έως σήμερα σε ψηφιακή μορφή και συνακόλουθα δεν έχουν συσχετιστεί με τα πολύγωνα των ιδιοκτησιών, εργασίες οι οποίες θα εκτελεστούν στα πλαίσια του παρόντος έργου, ώστε να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που θα αφορά τις ψηφιακές ιδιοκτησίες των εποικιστικών γαιών. Ο σκοπός του παρόντος έργου είναι να δημιουργηθεί ένας πλήρης ψηφιακός κτηματολογικός φάκελος για κάθε ιδιοκτησία του Ε.Α. ο οποίος θα περιλαμβάνει όλη την απαραίτητη χωρική και αλφαριθμητική πληροφορία που χαρακτηρίζει ένα αγροτεμάχιο. Για το σκοπό αυτό, το έργο θα ενσωματώσει τις πληροφορίες που παρέχονται από τους αντίστοιχους τίτλους ιδιοκτησίας- παραχωρητήρια και τις τυχόν μεταβολές του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην υπάρχουσα βάση δεδομένων του Ε.Α. Μέσω του παρόντος έργου, ο εξουσιοδοτημένος χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να προβεί άμεσα και χωρίς την προσκόμιση εγγράφων (paperless), σε ενέργειες αναζήτησης, εύρεσης, διάθεσης πληροφοριών ιδιοκτησίας (αποσπάσματα, όρια αγροτεμαχίων, έγγραφα, συμβόλαια, πληροφορίες από πίνακες διανομής ή τοπογραφικά διαγράμματα, κ.α.) καθώς και επικαιροποίησης του φακέλου κάθε φορά που επέρχεται μεταβολή ιδιοκτησιακού καθεστώτος (αγοραπωλησία, κληρονομιά, γονική παροχή κλπ) των εποικιστικών γαιών. Επιπλέον, με την υλοποίηση του έργου διασφαλίζεται ο συνεχής έλεγχος του ιδιοκτησιακού

Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΕΜΑ: Διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απλούστευση Διαδικασίας του Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Αριθμ.Πρωτ.:. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e ΥπΑΑΤ)» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΤΙΤΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων, ΕΣΙΤ» Στα πλαίσια της πράξης: «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπ.α.α.τ)» Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Προϋπολογισμός: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας:

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ)

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας», Υποέργο 2: «Ανάπτυξη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο της Τουριστικής Νομοθεσίας» και Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ» Και Υποέργο 2: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής για την Οργάνωση, Επεξεργασία και Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» Αναθέτουσα Αρχή: Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Διάρκεια: Διαδικασία Ανάθεσης:

Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Διάρκεια: Διαδικασία Ανάθεσης: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 3: «Ψηφιοποίηση πρωτογενούς υλικού και συναφείς υπηρεσίες» της Πράξης «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη εφαρμογών υποστήριξης Ενιαίας Αρχής Πληρωμής Μισθοδοσίας» με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϋπολογισμός: 3.939.600,00

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το Έργο υποθέσεων περιφερειακών οργανικών µονάδων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση

ιακήρυξη Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το Έργο υποθέσεων περιφερειακών οργανικών µονάδων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση ιακήρυξη Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το Έργο «Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού δικαστικών υποθέσεων περιφερειακών οργανικών µονάδων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση του Κωδ. ΟΠΣ: 300282

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την υποστήριξη των Κωδ. ΟΠΣ: 296678 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Ψηφιακή Σύγκλιση 3.955.750,00 (περιλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Κωδ. ΟΠΣ: 374616 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ 09-06-2015

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ 09-06-2015 Αθήνα, 18-5-2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/ 6 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ι.Μιχαλάκη Τηλ.: 210-8110970 Fax: 210-8110985 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Έργο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Διαβάστε περισσότερα