Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e ΥπΑΑΤ)» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΤΙΤΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Προϋπολογισμός: ,17 (χωρίς ΦΠΑ), ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Διάρκεια: 6 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: / /13 Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα Ε.Ε.: / /13 Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: / /13 Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο: / /13 Κωδικός ΟΠΣ:

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συντομογραφίες Έργου... 5 Α.1 Περιβάλλον του Έργου... 8 Α.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Α Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Α Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Α.1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Α Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α Φυσική Ασφάλεια IDC Α Υποδομές Τηλεπικοινωνιών/ Εσωτερική Δικτύωση/Δομημένη Καλωδίωση Α Λήψη και Προστασία των Αντιγράφων Ασφαλείας Α Υφισταμένη Αρχιτεκτονική Δικτύου Ι.D.C Α Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος έργου Α.2 Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α.2.1 Αντικείμενο του Έργου Α.2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α.2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α.2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α.3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α.3.1 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Α Αρχιτεκτονική Νέας Υποδομής Α Λειτουργία σε μοντέλο «Νέφους» (private cloud) Α Υφιστάμενος εξοπλισμός που μπορεί να αξιοποιηθεί στο νέα περιβάλλον Α Διαλειτουργικότητα Α Χαρακτηριστικά Ασφάλειας Συστημάτων & Πληροφοριών Α Εκτίμηση / Διάγνωση και Διαχείριση Κινδύνων Ανάκαμψη από Καταστροφή (Backup) Α.3.2 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Εξοπλισμός) Α Νέοι προς προμήθειας Εξυπηρετητές (Blade Servers) Α Storage Α Δικτυακός Εξοπλισμός Α Σύστημα Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας (BackUp) Α Ικριώματα (Racks) Α UPS Α Σαρωτές Υψηλών Προδιαγραφών Α Προσωπικοί Υπολογιστές Α Λογισμικό Διαχείρισης Νέφους Α.3.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Συστημικό Λογισμικό) Α Λογισμικό Virtualization Α Λογισμικό Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Α Λογισμικό εξυπηρετητή εφαρμογών (Application / SOA) Α Λογισμικό κεντρικοποιημένης διαχείρισης ασφάλειας Σελίδα 2 από 65

3 Α Λογισμικό Παρακολούθησης συστημάτων (Monitoring) Α Σύστημα Mail Server Α Πλατφόρμα αποθήκευσης, διαχείρισης και απεικόνισης γεωχωρικών δεδομένων 46 Α Ειδικές φωτογραφικές μηχανές Α Λογισμικό Διαχείρισης Ενημερωτικών Εγγράφων προς τους Συντελεστές Αγροτικής Οικονομίας Α Λογισμικό Διαχείρισης Έργων Α.3.4 Υπηρεσίες Α Υπηρεσίες Εγκατάστασης Παραμετροποίησης Α Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας Α.3.5 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Υλοποίησης Έργου Α Χρονοδιάγραμμα Α Φάση 1: Μελέτη Εφαρμογής Καταγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης Α Φάση 2: Προμήθεια υλικού εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού Α Φάση 3: Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού Α Φάση 4: Δημιουργία υποδομής Virtualization / Cloud Δημιουργία υποδομής Virtualization / Cloud Α Φάση 5: Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Λογισμικού Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Λογισμικού Α Φάση 6: Πιλοτική Λειτουργία Πιλοτική Λειτουργία Α Παραδοτέα Α.3.6 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α.3.6 Εγγύηση Εξοπλισμού και Συντήρηση Λογισμικού Α.3.7 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου Α Μεθοδολογία Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας έργου Α Σενάρια Ελέγχου Α Διαδικασία Παραλαβής Έργου Σελίδα 3 από 65

4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια του απαραίτητου υλικού εξοπλισμού, συστημικού λογισμικού και λογισμικού βάσεων δεδομένων έτσι ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία των υπολοίπων υποέργων της Πράξης «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Υπηρεσίες (e ΥΠΑΑΤ). Κύριος σκοπός του έργου είναι να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες υποδομές και να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες επεκτάσεις και αναβαθμίσεις αυτού καθώς και η προμήθεια νέου εξοπλισμού σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην εγκεκριμένη πράξη και καταγράφονται αναλυτικά στο παρόν τεύχος. Το υλικό και λογισμικό θα εγκατασταθεί στο χώρο που θα υποδείξει ο φορέας λειτουργίας προκειμένου να επιτευχθεί 100% η διαθεσιμότητα του συνόλου των ψηφιακών υπηρεσιών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της πράξης. Η τηλεπικοινωνιακή πρόσβαση θα παρέχεται μέσω του επίσημου δικτύου πρόσβασης του ΥΠΑΑΤ και σε μελλοντικό χρόνο μέσω του επίσημου δικτύου πρόσβασης του δημόσιου τομέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Σελίδα 4 από 65

5 Συντομογραφίες γενικά ΕΕ ΕΕΕΕ ΕΟΧ ΕΠ ΨΣ ΕΣΠΑ ΕΥΔ ΨΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ ΥπΑΑΤ ISO Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Οργανισμός Πληρωμών Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Πληρωμών και Εγγυήσεων Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων International Organization for Standardization Συντομογραφίες Έργου ΒΔ Δ/νση(-εις) ΣτΕ ΕΣ ΟΠΣ ΠΣ Βάση/εις Δεδομένων Διεύθυνση( εις) ως υπηρεσιακές μονάδες Συμβούλιο της Επικρατείας Ελεγκτικό Συνέδριο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πληροφοριακό Σύστημα Σελίδα 5 από 65

6 Ορισμοί Έργου Ανάδοχος Ο προσφέρων οικονομικός φορέας που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Υποψήφιος Ανάδοχος Ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει ολοκληρωμένη προσφορά και περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο, τη μέθοδο, τις διαδικασίες, τα τεχνικά μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που θα διαθέσει για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Αναθέτουσα Αρχή Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ο οποίος θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο υποψήφιος ανάδοχος με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Διακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Έργο Το σύνολο των επιμέρους στοιχείων του υπό ανάθεση έργου Φορέας Υλοποίησης Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Φορέας Λειτουργίας Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Σελίδα 6 από 65

7 Προϋπολογισμός Έργου Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Σύμβαση Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : Συμβατικά τεύχη α. τη Σύμβαση, β. τη Διακήρυξη, γ. την Προσφορά του Αναδόχου, Συμβατικό Τίμημα Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Σελίδα 7 από 65

8 Α.1 Περιβάλλον του Έργου Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια όλης της πλατφόρμας υλικού εξοπλισμού και λογισμικού για την υποστήριξη και λειτουργία των υπολοίπων υποέργων της Πράξης «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Υπηρεσίες (e ΥΠΑΑΤ).» Το Υποέργο 9 αποτελεί αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού ενώ τα υπόλοιπα υποέργα αποτελούν αντικείμενα ξεχωριστών διαγωνισμών. Αναλυτικότερα, το παρόν υποέργο αφορά στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη θέση σε πλήρη λειτουργία υποδομής Νέφους του Κεντρικού Υπολογιστικού Κέντρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, το οποίο θα παρέχει υπολογιστική και αποθηκευτική ισχύ μέσω προηγμένων υποδομών υλικού και λογισμικού. Μέσω της ολοκλήρωσης του παρόντος Υποέργου 9 θα τύχει προμήθειας όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός και θα αναπτυχθεί υπολογιστικό «νέφος» το οποίο θα ενσωματώνει και τον υφιστάμενο εξοπλισμό, ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία όλων των υποέργων της πράξης «e ΥΠΑΑΤ». Η πράξη με τίτλο «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e ΥπΑΑΤ)» η οποία εντάχθηκε στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, είναι μια συνολική προσπάθεια πλήρους μεταβολής των υπηρεσιών που παρέχονται από τους κρατικούς συντελεστές της αγροτικής οικονομίας (εποπτευόμενοι φορείς και διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και άλλων Υπουργείων) προς τους παραγωγικούς και επιχειρηματικούς συντελεστές της αγροτικής οικονομίας αλλά και τους πολίτες με την ιδιότητά τους ως καταναλωτές. Μία συνοπτική περιγραφή των υποέργων της πράξης καθώς και του τρόπου που αυτά διασυνδέονται μεταξύ τους, παρουσιάζεται παρακάτω. Σελίδα 8 από 65

9 Η πράξη συνίσταται από τα παρακάτω υποέργα: Υποέργο 1: Ανάπτυξη Ενιαίας Διαδικτυακής Πύλης (Portal) Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης, Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΥπΑΑΤ καθώς και Ασφάλειας και Ολοκλήρωσης Συστημάτων του Έργου Υποέργο 2: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ Υποέργο 3: Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI) μέσω Εθνικής Γεωβάσης δυνητικών δραστηριοτήτων και διάθεση ενδεικνυόμενων προγραμμάτων καλλιεργητικών πρακτικών Υποέργο 4: Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων (Ε.Σ.Ι.Τ.) Υποέργο 5: Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ασφαλίσεων και αποζημιώσεων ΕΛΓΑ, ανάπτυξη διεπαφών και διαλειτουργικότητας με το ΜΑΑΕ & ΜΕΓΠ και τα υποσυστήματά του Υποέργο 6: Παροχή υπηρεσιών τηλεπισκόπησης και φωτοερμηνείας για την πρόβλεψη και ανάλυση κινδύνων φυσικών καταστροφών και καταλληλότητας οριοθέτησης Α.Π.Ε. και Αγροτουρισμού Υποέργο 7: Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων και οριοθέτησης αγροτικών ζωνών της Χώρας Σελίδα 9 από 65

10 Υποέργο 8: Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης των αγροτικών ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός Εποικιστικού Αρχείου Υποέργο 9: Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Προτεινόμενης Πράξης Υποέργο 10: Υποστήριξη Υλοποίησης Πράξης, Προδιαγραφές, Ειδικές Εργασίες Α.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΔ ΨΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Α Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Συνοπτική περιγραφή Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) είναι ο Ελληνικός Οργανισμός πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων που λειτουργεί από το 2001 υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σελίδα 10 από 65

11 Στόχος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών είναι να καταβάλλει έγκαιρα, σωστά και με διαφάνεια τις αγροτικές ενισχύσεις που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον γεωργικό τομέα. Συγκεκριμένα ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διαχειρίζεται για λογαριασμό της Ελλάδας τις ενισχύσεις των δύο κοινοτικών ταμείων για την χρηματοδότηση των γεωργικών δαπανών του κοινοτικού προϋπολογισμού, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) καθώς και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι κυρίως οι αγρότες κτηνοτρόφοι αλλά και οι επενδυτές του αγροτικού τομέα, μεταποιητικές επιχειρήσεις κ.λπ. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δεν προσδιορίζει ούτε επεμβαίνει στο περιεχόμενο της κοινοτικής πολιτικής για τη γεωργία αλλά καθορίζει τις πρακτικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη χορήγηση των κοινοτικών ενισχύσεων και φροντίζει ώστε να υλοποιηθούν όλα όσα προβλέπονται από τα θεσμικά κείμενα που αναφέρονται στην Κοινή Αγροτική Πολιτική. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. συνεπώς είναι ένας οργανισμός που ελέγχει και ελέγχεται προκειμένου να κατανεμηθούν δίκαια, σωστά και έννομα τα περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ που διαχειρίζεται ετησίως. Η δομή του Οργανισμού, αποτελείται από την Κεντρική Υπηρεσία, με έδρα την Αθήνα και έντεκα (11) Περιφερειακές Διευθύνσεις. Αναλυτικά το οργανόγραμμα του οργανισμού έχει ως εξής: Διοίκηση Πρόεδρος (1) Αντιπρόεδρος (2) Γενικός Διευθυντής (1) Μονάδα Υποστήριξης της Διοίκησης (3 Γραφεία) Μονάδα Ανάπτυξης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Εργων Γραφείο Νομικής υποστήριξης Διευθύνσεις: Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (3 τμήματα) Διεύθυνση Πληροφορικής (3 τμήματα) Σελίδα 11 από 65

12 Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας (4 τμήματα) Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς (4 τμήματα) Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων(4 τμήματα) Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων (4 τμήματα) Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης (4 τμήματα) Το Οργανόγραμμα του Οργανισμού παρουσιάζεται στην ακόλουθη εικόνα: Ρόλος στην υλοποίηση του Έργου Βάσει της ανωτέρω αρμοδιότητας και προκειμένου για Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο Ανανεωμένο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων, φορέας λειτουργίας είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Σελίδα 12 από 65

13 Σημεία επαφής Ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στην Αθήνα, στην οδό Δομοκού 5, Τ.Κ Τηλέφωνο επικοινωνίας και αριθμός Τηλεομοιοτυπίας Α Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος έργου της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., θα οριστεί η πενταμελής «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού» της οποίας αρμοδιότητα, είναι η διενέργεια του διαγωνισμού μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης και η υλοποίηση ενδεχόμενων συμβατικών αλλαγών μέχρι και τη λήξη της σύμβασης. Για τη σύσταση της επιτροπής θα ληφθεί υπόψη και το άρθρο 26 του Ν Στο πλαίσιο αυτό η εν λόγω Επιτροπή θα μεριμνεί για οποιαδήποτε συμβατική αλλαγή που θα προταθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου Για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος έργου, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αλλά και την κείμενη Ελληνική & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, θα οριστεί πενταμελής «Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου» της οποίας αρμοδιότητα είναι ο έλεγχος και η αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του έργου. Στο πλαίσιο αυτό, η εν λόγω Επιτροπή θα διενεργεί τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις Έργου (project audits) για την πιστοποίηση της πορείας των εργασιών και την καταγραφή συμπερασμάτων και περιοχών παρέμβασης ή βελτίωσης. Για τη σύσταση της επιτροπής θα ληφθεί υπόψη και το άρθρο 26 του Ν Τέτοιοι έλεγχοι δύναται να διενεργηθούν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο εξέλιξης του Έργου, κατόπιν έγκαιρης (3 εργάσιμες ημέρες) σχετικής ενημέρωσης του Αναδόχου με την ατζέντα των ελέγχων από την Επιτροπή και ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί πλήρως. Ο Ανάδοχος οφείλει στο πλαίσιο των εργασιών του να καταθέσει στην καθορισμένη ημερομηνία ελέγχου κάθε σχετικό τεκμηριωτικό υλικό προκειμένου η Επιτροπή Παρακολούθησης να διενεργήσει τους ελέγχους. Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει επιτόπιους ελέγχους σε Σελίδα 13 από 65

14 οποιοδήποτε από τα σημεία εκτέλεσης των εργασιών του έργου και να προσκομίζει αυθωρεί και κάθε άλλο στοιχείο που θα του ζητήσει η Επιτροπή προκειμένου να εκτελέσει την εργασία του. Επιτροπή Παραλαβής του Έργου Για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος έργου της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και την κείμενη Ελληνική & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, θα οριστεί η πενταμελής «Επιτροπή Παραλαβής Έργου» της οποίας αρμοδιότητα είναι η οριστική παραλαβή του έργου κατόπιν του σχετικού ελέγχου των παραδοτέων. Η επιτροπή Παραλαβής μπορεί να συμπίπτει με την Επιτροπή Παρακολούθησης. Για τη σύσταση της επιτροπής θα ληφθεί υπόψη και το άρθρο 26 του Ν Υπεύθυνος του Έργου Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται από τον Υπεύθυνο του έργου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τη κείμενη Ελληνική & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Στις αρμοδιότητες του, μεταξύ άλλων είναι ο έλεγχος της τήρησης του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσής του έργου, η σύνταξη σχετικής εισήγησης σε περίπτωση που απαιτηθεί ανασχεδιασμός ή επαναπροσανατολισμός ενεργειών ή δράσεων κατά τις επιμέρους φάσεις και η παροχή πληροφόρησης σχετικά με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου. Σελίδα 14 από 65

15 Α.1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) με την επωνυμία «Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», συστάθηκε το 1998 με το Ν.2637/1998 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργίας το 2001, με έδρα την Αθήνα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι ο αρμόδιος φορέας για την καταβολή των ενισχύσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων Τμήμα Εγγυήσεων, μέσω του ελέγχου των δικαιολογητικών πληρωμής που υποβάλλουν οι δικαιούχοι των κοινοτικών ενισχύσεων και της συνακόλουθης αναγνώρισης και εκκαθάρισης των δαπανών του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), την έγκριση πληρωμής και την έκδοση της σχετικής εντολής, ούτως ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η νομιμότητα των πληρωμών σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. Ομοίως, στις αρμοδιότητες του οργανισμού συγκαταλέγεται η πρόληψη και η πάταξη κάθε ατασθαλίας σε βάρος των ως άνω πιστώσεων, όπως και η ανάκτηση τυχόν χρηματικών ποσών τα οποία έχουν καταβληθεί παρανόμως ή αχρεωστήτως. Αρμόδιος είναι επίσης για τον συντονισμό όλων των φορέων πληρωμής Αγροτικού Τομέα και την προσαρμογή της νέας ΚΑΠ στη χώρα. Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, μεταξύ άλλων, για: i. τη διαχείριση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.), του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (Ε.Τ.Α.) δυνάμει των Κανονισμών (ΕΚ) 1290/2005 και 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως αυτοί ισχύουν, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Σελίδα 15 από 65

16 ii. την πρόληψη και η πάταξη κάθε ατασθαλίας σε βάρος των παραπάνω πιστώσεων, όπως και η ανάκτηση τυχόν χρηματικών ποσών, τα οποία έχουν καταβληθεί παρανόμως ή αχρεωστήτως. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι ένας μεγάλος οργανισμός 650 στελεχών, δομημένος από την Κεντρική Υπηρεσία, με έδρα την Αθήνα και έντεκα Περιφερειακές Διευθύνσεις. Αναλυτικά το οργανόγραμμα του οργανισμού έχει ως εξής: Διοίκηση Πρόεδρος (1) Αντιπρόεδρος (2) Γενικός Διευθυντής (1) Γραφείο Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου Γραφείο Διοίκησης Γραφείο Νομικής υποστήριξης Διευθύνσεις: Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης. Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων. Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων. Διεύθυνση Αμέσων Ενισχύσεων και Αγοράς. Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας. Διεύθυνση Πληροφορικής. Έξι (6) Περιφερειακές Διευθύνσεις Σελίδα 16 από 65

17 Α Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας επί της οδού Δομοκού 5, στον 3ο όροφο στεγάζεται το I.D.C (Internet Data Center) του ΟΠΕΚΕΠΕ τηρώντας τους απαραίτητους κανόνες φυσικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας (Σύστημα Ελεγχόμενης Πρόσβασης, Παρακολούθησης, Πυρόσβεσης Πυροπροστασίας, Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας και Κλιματισμού). O ΟΠΕΚΕΠΕ, σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Καν. 1233/2007 της Επιτροπής, εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (ISMS), σε συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ISO 27002, σε όλους τους τομείς των ΤΠΕ, στα δίκτυα, υπολογιστικά κέντρα, κρίσιμα πληροφοριακά συστήματα καθώς και στη διαχείριση του πληροφορικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούν οι τελικοί χρήστες ( > 500 desktops & 600 laptops). Το IDC φιλοξενεί τα δυο βασικά πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού, το Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε, που είναι ένα WEB GIS Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την παραλαβή, επεξεργασία, έλεγχο και πληρωμή της Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης και το Ο.Π.Σ.Α.Α., το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για την υποστήριξη της Διαχείρισης και των Πληρωμών του Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ ). Η ανάπτυξη του Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε, έχει υλοποιηθεί σε περιβάλλον Oracle Forms 10g, Oracle Reports 10g, Oracle DB 10g, Oracle Spatial και ismart (Web GIS). Μέρος των εφαρμογών έχει αναπτυχθεί και σε περιβάλλον Oracle Database Server 10g release 1 (64 bit) και JDeveloper Studio Edition Version Επίσης λειτουργεί GIS σύστημα που συνδέεται με την ενιαία βάση στο επίπεδο του συστήματος διαχείρισης της Βάσης Δεδομένων (DBMS) της ORACLE και του module ORACLE SPATIAL. Η ανάπτυξη του Ο.Π.Σ.Α.Α. έχει γίνει σε περιβάλλον Oracle Database Server 10g και JDeveloper Studio Edition Version 10. Ο εξοπλισμός του IDC περιλαμβάνει: 11 servers HP Proliant DL 380 G4 2 servers HP Integrity rx6600 Σελίδα 17 από 65

18 2 servers HP Proliant DL 585 G1 2 servers HP Proliant DL 380 G5 2 servers HP Proliant DL 580 G4 1 servers HP Proliant DL 360 G5 4 HP BL680C G5 E7420 G5 2 HP Storage Works MSA HP Storage Works EVA HP Storage Works EVA HP Storage Works EVA HP Storage Works EVA BLADE server Blade System c7000 (με 15 Proliant BL460c servers). 1 BLADE server Blade System c7000 (με 8 Proliant BL460c servers ) 2 HP Storage MSL4048 Tape Library 8 SAN Switches HP Storage Works 10 Switch (Cisco Catalyst (9), HP Procurve (2)) 4 Firewall Cisco ASA ( 5540,5520) 6 Accelarators Exinda Load balancers/local traffic managers F5 BigIP 2 Router Cisco Router Cisco 3800 Σελίδα 18 από 65

19 Οι Εξυπηρετητές χρησιμοποιούνται ως: DataBase Servers, Domain Controllers, Application Servers, Firewall Servers, Log File Servers, Backup Servers Web Cache Servers Οι DataBase Servers είναι συνδεδεμένοι με Storage (σύστημα αποθήκευσης SAN) μέσω οπτικών ινών. Οι routers χρησιμοποιούνται για την διαχείριση της γραμμής συγχρονισμού με το Disaster Recovery Site, για την διαχείριση των συνδέσεων στο διαδίκτυο και για την διαχείριση του VPN ανάμεσα στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Περιφερειακά Γραφεία. Τα switches χρησιμοποιούνται για τις συνδέσεις στο επίπεδο DMZ, για την σύνδεση των Εξυπηρετητών και για την διασύνδεση των τοπικών χρηστών. Τα Firewalls χρησιμοποιούνται για τις συνδέσεις στο VPN, για την εισαγωγή στο σύστημα και για την επικοινωνία IDC DRS. Τα Exinda χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της διαμεταγωγής. Οι όποιες αναγκαίες διασυνδέσεις θα πραγματοποιούνται με τα γνωστά πρότυπα και πρωτόκολλα διαλειτουργικότητας. Επίσης, στο I.D.C του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έχει μεταφερθεί ο εξοπλισμός που βρίσκεται στην υπό κατάργηση εταιρία ΑΓΡΟΓΗ και περιλαμβάνει: Σελίδα 19 από 65

20 9 HP PROLIANT DL 380 G6, 2 DELL POWEREDGE R900, 5 IBM XSER345, 1 HP PROLIANT 380G4, 1 IBM FAST T700 STORAGE DS4400, 1 EMC CLARION CX 3 20F, 1 CISCO CATALYST 4500, 1 CISCO FIREWALL PIX515EUR FE, 1 IBM 4560SLX LTO TAPE LIBRARY Αναφορικά με το συστημικό Λογισμικό και τις βάσεις δεδομένων ο ΟΠΕΚΕΠΕ χρησιμοποιεί Windows Microsoft 2003 Enterprise Edition και Oracle 10g (Oracle Database Enterprise Edition, Oracle Spatial, Oracle Internet Application Server Enterprise Edition, Real Application Clusters, Oracle Tuning+diagnostic option). Επίσης για server διαθέτει Microsoft Exchange Server Α Φυσική Ασφάλεια IDC Το Υπολογιστικό Κέντρο του ΟΠΕΚΕΠΕ τηρεί όλους τους κανόνες φυσικής ασφάλειας Για την αδιάλειπτη παροχή ρεύματος του IDC χρησιμοποιούνται 2 UPS 40KVA και το κτίριο διαθέτει Η/Ζ ισχύος 518KVA Έχει εγκατασταθεί σύστημα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας για πυρανίχνευση και πυρόσβεση. Το σύστημα αυτό αποτελείται από δίκτυα ανιχνευτών πυρκαγιάς και καπνού. Ο χώρος επίσης παρακολουθείται από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και υπάρχει έλεγχος πρόσβασης. Κλιματίζεται από πέντε (5) μονάδες απολύτου ρύθμισης θερμοκρασίας και υγρασίας. Σελίδα 20 από 65

21 Α Υποδομές Τηλεπικοινωνιών/ Εσωτερική Δικτύωση/Δομημένη Καλωδίωση Στο I.D.C. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, έχει εγκατασταθεί πλήρης καλωδίωση ηλεκτρικών παροχών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για Υπολογιστικά Κέντρα (διαχωρισμός καλωδίωσης δεδομένων, ασθενών και ισχυρών ρευμάτων, λοιπών σωληνώσεων κλπ.). Η δικτυακή καλωδίωση είναι δομημένη κατηγορίας UTP Level 6. Α Λήψη και Προστασία των Αντιγράφων Ασφαλείας Ιδιαίτερα μεγάλο βάρος δίνεται στα θέματα που αφορούν την λήψη των αντιγράφων ασφαλείας και την προστασία αυτών από κλοπή, φθορά, αντιγραφή, διαγραφή και κακόβουλες ενέργειες. Καθημερινά γίνεται αυξητική (incremental) λήψη αντιγράφων ασφαλείας. Πλήρη αντίγραφα ασφαλείας (backup) λαμβάνονται μια φορά την εβδομάδα και φυλάσσονται για ένα μήνα, ενώ το τελευταίο πλήρες αντίγραφο του μήνα, φυλάσσεται για ένα χρόνο. Όλες οι ταινίες φυλάσσονται σε πυρίμαχο χρηματοκιβώτιο καθώς επίσης και σε εναλλακτική τοποθεσία εκτός του χώρου του Οργανισμού. Για την λήψη των αντιγράφων χρησιμοποιείται το εισαγωγή 48 κασετών. HP MSL 4048 Tape library που διαθέτει Σελίδα 21 από 65

22 Α Υφισταμένη Αρχιτεκτονική Δικτύου Ι.D.C Το Internet Data Center (I.D.C.) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, διαχειρίζεται τις παρακάτω συνδέσεις: 2 x 24Mbps ADSL για την παροχή υπηρεσιών σύνδεσης των χρηστών της Κ.Υ στο διαδίκτυο 1 x 20 Mbps Metro Ethernet για τις συνδέσεις πυλών εισαγωγής της Ενιαίας Αίτησης και την λειτουργία των διαδικτυακών εφαρμογών του ΟΠΕΚΕΠΕ. 1 x 35 Mbps Metro Ethernet για την σύνδεση με το Υ.ΠΑΑΤ και με τις Περ. Δ/νσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 1 x 20 Mbps Metro Ethernet για την σύνδεση με το απαιτούμενο DRS. Σελίδα 22 από 65

23 Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η πληροφοριακή υποδομή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι ομοιογενής, με δυνατότητες επέκτασης, ώστε να μπορεί να προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες ως πάροχος υπηρεσιών και εφαρμογών (Application Service Provider ASP) στο τομέα της αγροτικής οικονομίας τόσο προς τους πολίτες, όσο και προς τις επιχειρήσεις ή φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Α Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος έργου Με τον όρο «ωριμότητα» ενός έργου, νοείται ο βαθμός τεχνικής προετοιμασίας, που διαθέτει ένα έργο προς χρηματοδότηση ή προς υλοποίηση. Με μία διευρυμένη προσέγγιση, η ωριμότητα του έργου, μπορεί να συμπεριλαμβάνει και το νομικό και θεσμικό πλαίσιο, τις παράπλευρες δράσεις που πρέπει να αναπτυχθούν ή εξαρτώνται από την ανάπτυξη του προς εξέταση έργου καθώς και την ετοιμότητα των διαθέσιμων υποδομών ή του στελεχιακού δυναμικού. Η εφικτότητα και η ωριμότητα του έργου, βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και σε ευνοϊκές συνθήκες, τεχνικές και λειτουργικές, διότι: Υπάρχει ο συνολικός σχεδιασμός από την πράξη «e ΥΠΑΑΤ» και έχει ολοκληρωθεί η δημοπράτηση για το μεγαλύτερο ποσοστό των υποέργων ή πραγματοποιούνται οι διαδικασίες επιλογής αναδόχου. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., διαθέτει ένα μεγάλο εύρος πληροφοριών, για όλες σχεδόν τις επιχειρησιακές λειτουργίες και διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες βρίσκονται σε κοινά τεχνολογικά περιβάλλοντα, με δυνατότητες ανταλλαγής στοιχείων. Υπάρχει ένα ώριμο τεχνολογικό περιβάλλον, που ευνοεί την δυνατότητα της περαιτέρω αξιοποίησης των δεδομένων για την διαχείριση της πληροφορίας αλλά και για την αναδίφηση νέων πληροφοριών με πολύπλοκους συσχετισμούς για τη χάραξη της αγροτικής πολιτικής. Τέλος, υπάρχει συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στα υφιστάμενα τεχνολογικά περιβάλλοντα, η οποία επιβάλλεται εκ των συνθηκών να ενισχυθεί και να αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο, για την οικονομία χρόνου και την αποτελεσματικότητα της διείσδυσης και επιχειρησιακής εκμετάλλευσης των έργων. Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν, η ωριμότητα του έργου, είναι σε εξαιρετικά υψηλό βαθμό, οι ευρύτερες συνθήκες είναι ευνοϊκές και το έργο μπορεί να στεφθεί με επιτυχία. Ο υποψήφιος ανάδοχος στη προσφορά του, υποχρεωτικά να προσδιορίσει αναλυτικά με ποιες ακριβώς Σελίδα 23 από 65

24 μεθόδους, τεχνικές ενέργειες, υπηρεσίες και με ποια επιχειρησιακή προσέγγιση, πρόκειται να αξιοποιήσει την ωριμότητα του έργου και τις ευνοϊκές συνθήκες ώστε να εξασφαλίσει την επιτυχία του έργου, συνδυαστικά αλλά και αυτόνομα με τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας. Σελίδα 24 από 65

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απλούστευση Διαδικασίας του Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της δημιουργίας ενεργειακά αποδοτικού κέντρου δεδομένων»

στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της δημιουργίας ενεργειακά αποδοτικού κέντρου δεδομένων» Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο «Εξοπλισμός αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικός και δικτυακός εξοπλισμός για το ενεργειακά σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» Αναθέτουσα Αρχή: Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783367 2015-05-18

15PROC002783367 2015-05-18 15PROC002783367 2015-05-18 Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών

Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» (Β Φάση Κλειστού Διαγωνισμού) Αναθέτουσα Αρχή: ΗΔΙΚΑ ΑΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Ανάπτυξη εφαρμογών για την αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ» σε έξι (6) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Ανάπτυξη εφαρμογών για την αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ» σε έξι (6) τμήματα Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Ανάπτυξη εφαρμογών για την αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ» σε έξι (6) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Ανάπτυξη καινοτόμων δικτυακών εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης : 1.415.000,40 ( 1.150.406,83 + 23% ΦΠΑ 264.

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης : 1.415.000,40 ( 1.150.406,83 + 23% ΦΠΑ 264. Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή υποδομής ψηφιακής επιστημονικής έρευνας, και οργάνωσης, διαχείρισης, επεξεργασίας και αποθήκευσης ψηφιακού υλικού» σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: : 376.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: : 376.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Εργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα