Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο Ανανεωμένο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΤΙΤΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Προϋπολογισμός: ,10 (χωρίς ΦΠΑ), ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Διάρκεια: 16 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: / /12 Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα Ε.Ε.: / /12 Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: / /12 Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο: / /12 Κωδικός ΟΠΣ:

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 Συντομογραφίες γενικά... 5 Συντομογραφίες Έργου... 5 Ορισμοί Έργου... 5 Α.1 Περιβάλλον του Έργου... 8 Α.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου... 9 Α.1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α.2 Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α.2.1 Αντικείμενο του Έργου Α.2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α.2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α.2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α.3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α.3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α.3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής του Έργου και των επιμέρους Συστημάτων του Α.3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Α.3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α.3.5 Λειτουργική Ενότητα 3 «Επανασχεδιασμός των ενοτήτων υποενοτήτων και λοιπών στοιχείων Α.3.6 Ποιοτικοί Έλεγχοι έργου Α.3.7 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Α.3.8 Διαλειτουργικότητα Α.3.9 Πολυκαναλική προσέγγιση Α.3.10 Ανοιχτά Πρότυπα Α.3.11 Ανοιχτά δεδομένα Α.3.12 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α.3.13 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α.3.14 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α.3.15 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Α.3.16 Πίνακας Παραδοτέων Α.3.17 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α.4 Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α.4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Χειριστών του συστήματος Α.4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Εκπαίδευσης ωφελούμενων Α.4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Α.4.4 Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» και Συντήρησης Α.4.5 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών Α.5 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α.5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α.5.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου Α.5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Σελίδα 2 από 89

3 Α.5.4 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων Α.5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Σελίδα 3 από 89

4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η ανανέωση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (ΣΑΑ), όπως αυτή επιβάλλεται από τη σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ώστε να παρέχονται υπηρεσίες ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης από τους παραγωγούς μέσω της πύλης e ΥπΑΑΤ (υποέργο 1) και με χρήση web gis (υποέργο 2) της Πράξης «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Υπηρεσίες (e ΥΠΑΑΤ). Το έργο ως προς την υλοποίησή του περιλαμβάνει τα εξής: ανάπτυξη και παραμετροποίηση της απαιτούμενης βάσης δεδομένων σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές της ανανέωσης του ΣΑΑ., διασύνδεση για υποβολή ενιαίας αίτησης μέσω του web gis (υποέργο2) και του prtal (υποέργο 1) της πράξης «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Υπηρεσίες (e ΥΠΑΑΤ)Τ», προμήθεια των απαραίτητων ορθοεικόνων βάσει των οποίων θα γίνει ο επανασχεδιασμός του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (εξαιρούνται οι περιοχές που θα τύχουν προμήθειας με το υποέργο 6 της πράξης «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Υπηρεσίες (e ΥΠΑΑΤ)») και επανασχεδιασμός των ενοτήτων και υποενοτήτων που πρακτικά σημαίνει διανυσματοποίηση και απόδοση χρήσης με χρήση τεχνολογίας αιχμής (φωτοερμηνεία και τηλεπισκόπηση, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS), μέσα διαχείρισης και αποθήκευσης γεωδεδομένων αυξημένου όγκου (αξιοποίηση υφιστάμενης Oracle Spatial) ώστε να ανανεωθεί πλήρως το Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων το οποίο θα είναι κοινό για την Ενιαία Αίτηση. Συμπληρωματικές εργασίες, όπως ο ποιοτικός έλεγχος της βάσης δεδομένων, της διασύνδεσης με το web gis και το prtal, της ορθοαναγωγής των ορθοφωτοχαρτών μέσω φωτοσταθερών που ήδη διαθέτει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από παλαιότερες λήψεις καθώς και ο ενδελεχής ποιοτικός έλεγχος στο σύνολο των παραδοτέων ενοτήτων (στο σύνολο των ενοτήτων λόγω σπουδαιότητας των δηλώσεων της ενιαίας αίτησης δεν μπορεί απλά να γίνει στατιστικός δειγματοληπτικός έλεγχος ενός μικρού μέρους του έργου αλλά απαιτείται ο ποιοτικός έλεγχος του συνόλου των ενοτήτων), θα εκτελεστεί από προσωπικό του Οργανισμού (ίδια μέσα). Το προτεινόμενο έργο συνδυάζεται με άλλα έργα του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως τα υποέργα 1 και 2 της πράξης «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Υπηρεσίες (e ΥΠΑΑΤ)» και αποτελεί την απολύτως απαραίτητη μετάβαση του Αγροτικού Τομέα, που χαρακτηρίζεται από υστέρηση και έλλειμμα χρήσης της πληροφορικής, στην νέα ψηφιακή εποχή και θα αποτελέσει ένα σημαντικό μοχλό ώθησης της οικονομικής ανάπτυξης του τομέα αυτού, της αύξησης του περιβαλλοντικού προϊόντος της χώρας ενώ θα έχει ουσιαστική συμβολή στην περιφερειακή συνοχή της Ελλάδας. Επίσης, έχει ληφθεί μέριμνα ώστε τα δεδομένα να χρησιμοποιηθούν και από άλλους φορείς όπως, οι νέες ορθοεικόνες από τον Ο.Κ.Χ.Ε. για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης, τα νέα δεδομένα του ΣΑΑ από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για την κτηματογράφηση ημιαστικών και αγροτικών περιοχών, από τις Περιφέρειες ως δεδομένα χρήσης γης για την εκμετάλλευση αναξιοποίητης αγροτικής γης, από την ΕΛΣΤΑΤ ως γεωχωρικά στατιστικά στοιχεία αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Σελίδα 4 από 89

5 Συντομογραφίες γενικά ΕΕ ΕΕΕΕ ΕΟΧ ΕΠ ΨΣ ΕΣΠΑ ΕΥΔ ΨΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ ΥπΑΑΤ ISO Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Οργανισμός Πληρωμών Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Πληρωμών και Εγγυήσεων Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Internatinal Organizatin fr Standardizatin Συντομογραφίες Έργου ΓΣΠ GIS ΒΔ Δ/νση(ς) ΣτΕ ΕΣ ΟΡΘΟ ΣΑΑ (ή LPIS) ΟΣΔΕ AEE Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Gegraphic Infrmatin System Βάση/εις Δεδομένων Διεύθυνση(ς) Συμβούλιο της Επικρατείας Ελεγκτικό Συνέδριο Ορθοεικόνες ή Ορθοφωτοχάρτες Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (ή Land Parcel Identificatin System) Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Επιδοτήσεων Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης Ορισμοί Έργου Ανάδοχος Υποψήφιος Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Ο προσφέρων οικονομικός φορέας που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει ολοκληρωμένη προσφορά και περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο, τη μέθοδο, τις διαδικασίες, τα τεχνικά μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που θα διαθέσει για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ο οποίος θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Σελίδα 5 από 89

6 Αντίκλητος Διακήρυξη Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Έργο Φορέας Υλοποίησης Φορέας Λειτουργίας Προϋπολογισμός Έργου Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Το πρόσωπο που ο υποψήφιος ανάδοχος με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το σύνολο των επιμέρους στοιχείων του υπό ανάθεση έργου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Διακήρυξη β. τη Σύμβαση, γ. την Προσφορά του Αναδόχου, Συμβατικό Τίμημα Ορθοφωτοχάρτης Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). «ανηγμένη» φωτογραφία που λαμβάνεται από εναέριο ή διαστημικό μέσο (αεροπλάνο ή δορυφόρο) που αποτελεί ορθή προβολή του εδάφους, δηλαδή, μια φωτογραφία στην οποία έχουν διορθωθεί τα σφάλματα εξαιτίας του αναγλύφου του εδάφους και της καμπυλότητας της γης. Ειδικότερα, εξαιτίας της καμπυλότητας της γης, της ύπαρξης αναγλύφου και της μη παραλληλίας της φωτογραφίας (αεροπλάνου ή δορυφόρου) με το έδαφος, η φωτογραφία (σε αντίθεση με το χάρτη) έχει κλίμακα που μεταβάλλεται από σημείο σε σημείο. Για το λόγο αυτό οι φωτογραφίες από εναέριο μέσο, για να μπορούν να είναι αξιοποιήσιμες ως χάρτες, (π.χ. να οριογραφηθούν επί αυτών οι επιλέξιμες και οι μη επιλέξιμες εκτάσεις) θα πρέπει να υποστούν μια διαδικασία που ονομάζεται ορθοαναγωγή ή διαφορική αναγωγή, δηλαδή αναγωγή διαφορικά μικρών κομματιών της φωτογραφίας ώστε να αποτελούν μια ορθή προβολή του εδάφους. Πηγή: Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Δρ. Μ. Α. Μιμίκου, 2005, «Συνδυασμένες μεθοδολογίες αξιοποίησης νέων τεχνολογιών σε θέματα υδατικών πόρων», Ιωάννινα, , σελίδα 19. Σελίδα 6 από 89

7 Ενότητες Πολύγωνα χρήσεων γης που προσδιορίζουν τις περιοχές της Ελλάδας επί των οποίων οι αγρότες επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης (δηλαδή να οριοθετούν την εκμετάλλευσή τους) και οι οποίες ονομάζονται «επιλέξιμες» και σε περιοχές επί των οποίων δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση και οι οποίες ονομάζονται «μη επιλέξιμες» Σελίδα 7 από 89

8 Α.1 Περιβάλλον του Έργου Το παρόν έργο αποτελεί και το μοναδικό υποέργο της πράξης «Παροχή υπηρεσιών δήλωσης Ενιαίας Αίτησης μέσω ανανέωσης. Το παρόν έργο διασυνδέεται με ορισμένα υποέργα μιας άλλης πράξης που έχει δικαιούχο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τίτλο «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e ΥπΑΑΤ)» και ειδικότερα: Με το υποέργο 1 διασυνδέεται για την προβολή των παρεχόμενων από το παρόν υποέργο υπηρεσιών. Με το υποέργο 2 διασυνδέεται μέσω της χρήσης της web gis εφαρμογής καθώς και των web services για την παροχή των πληροφοριών σε άλλους φορείς. Με το υποέργο 6 διασυνδέεται, δεδομένου ότι σε αυτό θα γίνει προμήθεια ορθοεικόνων (8,8% της χώρας) οι οποίες θα εξαιρεθούν από το παρόν υποέργο. Να σημειωθεί οι περιοχές που θα καλυφθούν στο υποέργο 6 περιλαμβάνουν τετραγωνικά χιλιόμετρα. Τα αναγκαία υλισμικά και λογισμικά έχουν ήδη προβλεφθεί στα πλαίσια του υποέργου 9 ενώ τα λογισμικά desktp GIS έχουν προβλεφθεί στο υποέργο 6. Επίσης, μέσω του υποέργου 6 θα παραχθούν φασματικές υπογραφές οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την επιτάχυνση της διανυσματοποίησης των επιλέξιμων ενοτήτων. Η πράξη με τίτλο «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e ΥπΑΑΤ)» η οποία εντάχθηκε στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, είναι μια συνολική προσπάθεια πλήρους μεταβολής των υπηρεσιών που παρέχονται από τους κρατικούς συντελεστές της αγροτικής οικονομίας (εποπτευόμενοι φορείς και διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και άλλων Υπουργείων) προς τους παραγωγικούς και επιχειρηματικούς συντελεστές της αγροτικής οικονομίας αλλά και τους πολίτες με την ιδιότητά τους ως καταναλωτές. Μία συνοπτική περιγραφή των υποέργων της πράξης καθώς και του τρόπου που αυτά διασυνδέονται μεταξύ τους, παρουσιάζεται παρακάτω. Σελίδα 8 από 89

9 Η πράξη συνίσταται από τα παρακάτω υποέργα: Υποέργο 1: Ανάπτυξη Ενιαίας Διαδικτυακής Πύλης (Prtal) Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης, Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΥπΑΑΤ καθώς και Ασφάλειας και Ολοκλήρωσης Συστημάτων του Έργου Υποέργο 2: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ Υποέργο 3: Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI) μέσω Εθνικής Γεωβάσης δυνητικών δραστηριοτήτων και διάθεση ενδεικνυόμενων προγραμμάτων καλλιεργητικών πρακτικών Υποέργο 4: Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων (Ε.Σ.Ι.Τ.) Υποέργο 5: Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ασφαλίσεων και αποζημιώσεων ΕΛΓΑ, ανάπτυξη διεπαφών και διαλειτουργικότητας με το ΜΑΑΕ & ΜΕΓΠ και τα υποσυστήματά του Υποέργο 6: Παροχή υπηρεσιών τηλεπισκόπησης και φωτοερμηνείας για την πρόβλεψη και ανάλυση κινδύνων φυσικών καταστροφών και καταλληλότητας οριοθέτησης Α.Π.Ε. και Αγροτουρισμού Υποέργο 7: Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων και οριοθέτησης αγροτικών ζωνών της Χώρας Υποέργο 8: Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης των αγροτικών ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός Εποικιστικού Αρχείου Υποέργο 9: Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Προτεινόμενης Πράξης Υποέργο 10: Υποστήριξη Υλοποίησης Πράξης, Προδιαγραφές, Ειδικές Εργασίες Α.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΔ ΨΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Συνοπτική περιγραφή Α Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) είναι ο Ελληνικός Οργανισμός πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων που λειτουργεί από το 2001 υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σελίδα 9 από 89

10 Στόχος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών είναι να καταβάλλει έγκαιρα, σωστά και με διαφάνεια τις αγροτικές ενισχύσεις που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον γεωργικό τομέα. Συγκεκριμένα ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διαχειρίζεται για λογαριασμό της Ελλάδας τις ενισχύσεις των δύο κοινοτικών ταμείων για την χρηματοδότηση των γεωργικών δαπανών του κοινοτικού προϋπολογισμού, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) καθώς και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι κυρίως οι αγρότες κτηνοτρόφοι αλλά και οι επενδυτές του αγροτικού τομέα, μεταποιητικές επιχειρήσεις κ.λπ. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δεν προσδιορίζει ούτε επεμβαίνει στο περιεχόμενο της κοινοτικής πολιτικής για τη γεωργία αλλά καθορίζει τις πρακτικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη χορήγηση των κοινοτικών ενισχύσεων και φροντίζει ώστε να υλοποιηθούν όλα όσα προβλέπονται από τα θεσμικά κείμενα που αναφέρονται στην Κοινή Αγροτική Πολιτική. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. συνεπώς είναι ένας οργανισμός που ελέγχει και ελέγχεται προκειμένου να κατανεμηθούν δίκαια, σωστά και έννομα τα περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ που διαχειρίζεται ετησίως. Η δομή του Οργανισμού, αποτελείται από την Κεντρική Υπηρεσία, με έδρα την Αθήνα και έντεκα (11) Περιφερειακές Διευθύνσεις. Αναλυτικά το οργανόγραμμα του οργανισμού έχει ως εξής: Διοίκηση Πρόεδρος (1) Αντιπρόεδρος (2) Γενικός Διευθυντής (1) Μονάδα Υποστήριξης της Διοίκησης (3 Γραφεία) Μονάδα Ανάπτυξης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Εργων Γραφείο Νομικής υποστήριξης Διευθύνσεις: Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (3 τμήματα) Διεύθυνση Πληροφορικής (3 τμήματα) Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας (4 τμήματα) Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς (4 τμήματα) Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων(4 τμήματα) Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων (4 τμήματα) Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης (4 τμήματα) Το Οργανόγραμμα του Οργανισμού παρουσιάζεται στην ακόλουθη εικόνα: Σελίδα 10 από 89

11 Ρόλος στην υλοποίηση του Έργου Βάσει της ανωτέρω αρμοδιότητας και προκειμένου για παροχή υπηρεσιών δήλωσης Ενιαίας Αίτησης μέσω ανανέωση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων, φορέας λειτουργίας είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Σημεία επαφής Ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στην Αθήνα, στην οδό Δομοκού 5, Τ.Κ Τηλέφωνο επικοινωνίας και αριθμός Τηλεομοιοτυπίας Α Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος έργου της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., θα οριστεί η πενταμελής «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού» της οποίας αρμοδιότητα, είναι η διενέργεια του διαγωνισμού μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης και η υλοποίηση ενδεχόμενων συμβατικών αλλαγών μέχρι και τη λήξη της σύμβασης.. Στο πλαίσιο αυτό η εν λόγω Επιτροπή θα μεριμνεί για οποιαδήποτε συμβατική αλλαγή που θα προταθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου Για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος έργου, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αλλά και την κείμενη Ελληνική & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, θα οριστεί η τριμελής ή πενταμελής «Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου» της οποίας αρμοδιότητα είναι ο έλεγχος και η αξιολόγηση της πορείας Σελίδα 11 από 89

12 υλοποίησης του έργου και του χρονοδιαγράμματος αυτού. Στο πλαίσιο αυτό, η εν λόγω Επιτροπή θα διενεργεί τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις Έργου (prject audits) για την πιστοποίηση της πορείας των εργασιών και την καταγραφή συμπερασμάτων και περιοχών παρέμβασης ή βελτίωσης. Τέτοιοι έλεγχοι δύναται να διενεργηθούν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο εξέλιξης του Έργου, κατόπιν έγκαιρης (3 εργάσιμες ημέρες) σχετικής ενημέρωσης του Αναδόχου με την ατζέντα των ελέγχων από την Επιτροπή και ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί πλήρως. Ο Ανάδοχος οφείλει στο πλαίσιο των εργασιών του να καταθέσει στην καθορισμένη ημερομηνία ελέγχου κάθε σχετικό τεκμηριωτικό υλικό προκειμένου η Επιτροπή Παρακολούθησης να διενεργήσει τους ελέγχους. Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει επιτόπιους ελέγχους σε οποιοδήποτε από τα σημεία εκτέλεσης των εργασιών του έργου και να προσκομίζει αυθωρεί και κάθε άλλο στοιχείο που θα του ζητήσει η Επιτροπή προκειμένου να εκτελέσει την εργασία του. Επιτροπή Παραλαβής του Έργου Για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος έργου της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και την κείμενη Ελληνική & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, θα οριστεί η τριμελής ή πενταμελής «Επιτροπή Παραλαβής Έργου» της οποίας αρμοδιότητα είναι η οριστική παραλαβή του έργου κατόπιν του σχετικού ελέγχου των παραδοτέων. Η επιτροπή Παραλαβής μπορεί να συμπίπτει με την Επιτροπή Παρακολούθησης. Υπεύθυνος του Έργου Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται από τον Υπεύθυνο του έργου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τη κείμενη Ελληνική & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Στις αρμοδιότητες του, μεταξύ άλλων είναι ο έλεγχος της τήρησης του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσής του έργου, η σύνταξη σχετικής εισήγησης σε περίπτωση που απαιτηθεί ανασχεδιασμός ή επαναπροσανατολισμός ενεργειών ή δράσεων κατά τις επιμέρους φάσεις και η παροχή πληροφόρησης σχετικά με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου. Σελίδα 12 από 89

13 Α.1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) με την επωνυμία «Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», συστάθηκε το 1998 με το Ν.2637/1998 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργίας το 2001, με έδρα την Αθήνα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι ο αρμόδιος φορέας για την καταβολή των ενισχύσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων Τμήμα Εγγυήσεων, μέσω του ελέγχου των δικαιολογητικών πληρωμής που υποβάλλουν οι δικαιούχοι των κοινοτικών ενισχύσεων και της συνακόλουθης αναγνώρισης και εκκαθάρισης των δαπανών του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), την έγκριση πληρωμής και την έκδοση της σχετικής εντολής, ούτως ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η νομιμότητα των πληρωμών σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. Ομοίως, στις αρμοδιότητες του οργανισμού συγκαταλέγεται η πρόληψη και η πάταξη κάθε ατασθαλίας σε βάρος των ως άνω πιστώσεων, όπως και η ανάκτηση τυχόν χρηματικών ποσών τα οποία έχουν καταβληθεί παρανόμως ή αχρεωστήτως. Αρμόδιος είναι επίσης για τον συντονισμό όλων των φορέων πληρωμής Αγροτικού Τομέα και την προσαρμογή της νέας ΚΑΠ στη χώρα. Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, μεταξύ άλλων, για: i. τη διαχείριση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.), του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (Ε.Τ.Α.) δυνάμει των Κανονισμών (ΕΚ) 1290/2005 και 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως αυτοί ισχύουν, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις της εθνικής και ii. κοινοτικής νομοθεσίας. την πρόληψη και η πάταξη κάθε ατασθαλίας σε βάρος των παραπάνω πιστώσεων, όπως και η ανάκτηση τυχόν χρηματικών ποσών, τα οποία έχουν καταβληθεί παρανόμως ή αχρεωστήτως. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, και σύμφωνα με το άρθρο 14 και 15 του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. οφείλει, μεταξύ άλλων, να διατηρεί επικαιροποιημένο, το αργότερο κάθε 5 έτη, ένα Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (ΣΑΑ) (αρθρο 14 και 15 του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009). Το ΣΑΑ διαχωρίζει την Ελλάδα σε περιοχές επί των οποίων οι αγρότες επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση (δηλαδή να οριοθετούν την εκμετάλλευσή τους) και οι οποίες ονομάζονται «επιλέξιμες» και σε περιοχές επί των οποίων δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση και οι οποίες ονομάζονται «μη επιλέξιμες». Σύμφωνα με το άρθρο 17 κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 το Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (ΣΑΑ) δημιουργείται και μεταβάλλεται με βάσει, κατά προτίμηση, εναέριων ή διαστημικών ορθοφωτοχαρτών ακρίβειας ισοδύναμης με χαρτογραφία κλίμακας κατά μέγιστο 1: Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η προμήθεια ορθοφωτοχαρτών είναι απαραίτητη για τη δημιουργία και επικαιροποίηση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (ΣΑΑ). Βάσει της ανωτέρω αρμοδιότητας και προκειμένου για παροχή υπηρεσιών δήλωσης Ενιαίας Αίτησης μέσω ανανέωση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων, φορέας λειτουργίας είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι ένας μεγάλος οργανισμός 650 στελεχών, δομημένος από την Κεντρική Υπηρεσία, με έδρα την Αθήνα και έντεκα Περιφερειακές Διευθύνσεις. Αναλυτικά το οργανόγραμμα του οργανισμού έχει ως εξής: Διοίκηση Πρόεδρος (1) Αντιπρόεδρος (2) Γενικός Διευθυντής (1) Γραφείο Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου Γραφείο Διοίκησης Γραφείο Νομικής υποστήριξης Σελίδα 13 από 89

14 Διευθύνσεις: Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης. Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων. Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων. Διεύθυνση Αμέσων Ενισχύσεων και Αγοράς. Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας. Διεύθυνση Πληροφορικής. Έξι (6) Περιφερειακές Διευθύνσεις Α Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας επί της οδού Δομοκού 5, στον 3ο όροφο στεγάζεται το I.D.C (Internet Data Center) του ΟΠΕΚΕΠΕ τηρώντας τους απαραίτητους κανόνες φυσικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας (Σύστημα Ελεγχόμενης Πρόσβασης, Παρακολούθησης, Πυρόσβεσης Πυροπροστασίας, Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας και Κλιματισμού). O ΟΠΕΚΕΠΕ, σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Καν. 1233/2007 της Επιτροπής, εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (ISMS), σε συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ISO 27002, σε όλους τους τομείς των ΤΠΕ, στα δίκτυα, υπολογιστικά κέντρα, κρίσιμα πληροφοριακά συστήματα καθώς και στη διαχείριση του πληροφορικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούν οι τελικοί χρήστες ( > 500 desktps & 600 laptps). Υφιστάμενη Αρχιτεκτονική ΟΠΕΚΕΠΕ Το IDC φιλοξενεί τα δυο βασικά πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού, το Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε, που είναι ένα WEB GIS Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την παραλαβή, επεξεργασία, έλεγχο και πληρωμή της Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης και το Ο.Π.Σ.Α.Α., το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για την υποστήριξη της Διαχείρισης και των Πληρωμών του Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ ). Σελίδα 14 από 89

15 Η ανάπτυξη του Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε το οποίο είναι το σύστημα που θα εξελιχθεί μέσω του παρόντος έργου, έχει υλοποιηθεί σε περιβάλλον Oracle Frms 10g, Oracle Reprts 10g, Oracle DB 10g, Oracle Spatial και ismart (Web GIS). Μέρος των εφαρμογών έχει αναπτυχθεί και σε περιβάλλον Oracle Database Server 10g release 1 (64 bit) και JDevelper Studi Editin Versin Επίσης λειτουργεί GIS σύστημα που συνδέεται με την ενιαία βάση στο επίπεδο του συστήματος διαχείρισης της Βάσης Δεδομένων (DBMS) της ORACLE και του mdule ORACLE SPATIAL και βασίζεται στην i Smart5 πλατφόρμα ψηφιοποίησης. Το ΟΠΣAE είναι εγκατεστημένο σε 10 Applicatin Servers, 2 DataBase σε τεχνολογία RAC, SAN (31 TB). Ο αναλυτικά ο εξοπλισμός του I.D.C περιλαμβάνει: 36 servers HP Prliant (DL 380, rx6600, DL 585. ML 350, DL 380 G5, DL 580, DL 360 G5, ML 330, 1 BLADE server Blade System c7000 ( με 19 Prliant BL460c servers ), 5 HP Strage Wrks MSA1000, EVA8000, EVA4400 EVA6100, 3 HP Strage MSL4048 Tape Library, Wrks MSL6000 Tape Library, 16 SAN Switches HP Strage Wrks, Cisc Catalyst, HP Prcurve, 4 Firewall Cisc ASA ( 5540,5520,5510), 5 Accelaratrs Exinda 6010,2 Lad balancers/lcal traffic managers F5 BigIP Οι DataBase Servers είναι συνδεδεμένοι με Strage (σύστημα αποθήκευσης SAN) μέσω οπτικών ινών. Οι ruters χρησιμοποιούνται για την διαχείριση της γραμμής συγχρονισμού με το Disaster Recvery Site, για την διαχείριση των συνδέσεων στο διαδίκτυο και για την διαχείριση του VPN ανάμεσα στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Νομαρχιακά και Περιφερειακά Γραφεία. Τα switches χρησιμοποιούνται για τις συνδέσεις στο επίπεδο DMZ, για την σύνδεση των Εξυπηρετητών και για την διασύνδεση των τοπικών χρηστών. Τα Firewalls χρησιμοποιούνται για τις συνδέσεις στο VPN, για την εισαγωγή στο σύστημα, για την επικοινωνία IDC. Τα Exinda χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της διαμεταγωγής Τέλος, στο I.D.C., έχει εγκατασταθεί πλήρης καλωδίωση ηλεκτρικών παροχών, σύμφωνα με τα διεθνή standards για Υπολογιστικά Κέντρα (διαχωρισμός καλωδίωσης δεδομένων, ασθενών και ισχυρών ρευμάτων, λοιπών σωληνώσεων κλπ.). Η δικτυακή καλωδίωση είναι δομημένη κατηγορίας UTP Level 6. Επίσης, στο I.D.C του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειται να μεταφερθεί ο εξοπλισμός που βρίσκεται στην ΑΓΡΟΓΗ και περιλαμβάνει: 9 HP PROLIANT DL 380 G6, 2 DELL POWEREDGE R900, 5 IBM XSER345, 1 HP PROLIANT 380G4, 1 IBM FAST T700 STORAGE DS4400, 1 EMC CLARION CX 3 20F, 1 CISCO CATALYST 4500, 1 CISCO FIREWALL PIX515E UR FE, 1 IBM 4560SLX LTO TAPE LIBRARY Αναφορικά με το συστημικό Λογισμικό και τις βάσεις δεδομένων ο ΟΠΕΚΕΠΕ χρησιμοποιεί Windws Micrsft 2003 Ent Editin kai Oracle 10g (Oracle Database Enterprise Editin, Oracle Spacial, Oracle Internet Applicatin Server Enterprise Editin, Real Applicatin Clusters, Oracle Tuning+diagnstic ptin). Επίσης διαθέτει 4 άδειες ismart Ent Editin και για server διαθέτει Micrsft Exchange Server Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η πληροφοριακή υποδομή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι ομοιογενής, με δυνατότητες επέκτασης, ώστε να μπορεί να προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες ως πάροχος υπηρεσιών και εφαρμογών (Applicatin Service Prvider ASP) στο τομέα της αγροτικής οικονομίας τόσο προς τους πολίτες, όσο και προς τις επιχειρήσεις ή φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Η νέα υποδομή που θα αξιοποιεί και ο φορέας λειτουργίας (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) και ο ΕΛ.Γ.Α. προβλέπεται να είναι ανεξάρτητη της υφιστάμενης υποδομής, τόσο φυσικά όσο και τεχνολογικά, με τις αναγκαίες και προβλεπόμενες διασυνδέσεις στα υποσυστήματα εφαρμογών όπου είναι αναγκαία και απαιτητά από τις απαιτήσεις του έργου. Σελίδα 15 από 89

16 Α.2 Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α.2.1 Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή προς τους έλληνες παραγωγούς ενός νέου ψηφιακού και ορθού υποβάθρου επί του οποίου θα μπορούν να δηλώνουν ψηφιακά την αίτησή τους για ενιαία ενίσχυση. Η πράξη θα καλύψει μέρος της ανανέωσης του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων, όπως αυτή επιβάλλεται από τη σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (δεδομένου ότι έχει παρέλθει ο χρόνος χρήσης του προηγούμενου υποβάθρου), ώστε να παρέχονται υπηρεσίες ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης από τους παραγωγούς μέσω της πύλης e ΥπΑΑΤ (υποέργο 1 της πράξης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (eυπαατ)») με χρήση web gis (υποέργο 2 της πράξης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (eυπαατ)»). Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων και συνίσταται στο υποσύστημα γεωβάσης δεδομένων, στη διασύνδεση των υπηρεσιών με του χρήστες (μέσω web gis υποέργου 2 και prtal υποέργου 1 της πράξης «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e ΥπΑΑΤ)», στην προμήθεια ορθοεικόνων και στην διανυσματοποίηση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων. Ειδικότερα, το υποσύστημα της βάσης δεδομένων περιλαμβάνει τη γεωβάση που θα απαιτηθεί θα περιλαμβάνει τόσο τις ορθοεικόνες όσο και τις ενότητες σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές της ανανέωσης του Σ.Α.Α. Συμπληρωματικά περιλαμβάνει την προμήθεια έγχρωμων ορθοεικόνων και αφορά περιοχές που καλύπτουν το 30% της χώρας εντός των επιλέξιμων περιφερειών (Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου), ήτοι: Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη. Να σημειωθεί ότι επιπλέον 9,1% των ορθοεικόνων της χώρας θα τύχουν προμήθειας από το υποέργο 6 της πράξης «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e ΥπΑΑΤ)» ενώ ποσοστό 29,62% των ορθοεκόνων της χώρας θα τύχουν προμήθειας από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Να σημειωθεί ότι εάν δεν καταστούν διαθέσιμα τα δεδομένα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. σε εύθετο χρόνο τότε το ποσοστό αυτό θα αποτελέσει προμήθεια του παρόντος έργου με κατάλληλη αύξηση του προϋπολογισμού μέσω προαίρεσης. Για το σύνολο των ανωτέρω ποσοστών δηλαδή το 68,72% της χώρας θα γίνει επανασχεδιασμός των ενοτήτων, υποενοτήτων και λοιπών στοιχείων δηλαδή η διανυσματοποίηση και απόδοση χρήσης στις αυτόνομες περιοχές της γης (περιοχές που ορίζονται από φυσικά ή τεχνητά όρια) με χρήση φωτοερμηνείας, συνεπικουρούμενη από ψηφιακή τηλεπισκόπηση (remte sensing), και τέλος την διαχείρισης και αποθήκευσης γεωδεδομένων αυξημένου όγκου (Oracle Spatial) ώστε να ανανεωθεί πλήρως το Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων το οποίο θα είναι κοινό για την Ενιαία Αίτηση. Το υποσύστημα της βάσης δεδομένων περιλαμβάνει τη γεωβάση που θα απαιτηθεί θα περιλαμβάνει τόσο τις ορθοεικόνες όσο και τις ενότητες σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές της ανανέωσης του Σ.Α.Α.. Ο ποιοτικός έλεγχος της βάσης δεδομένων, της ορθοαναγωγής και της ευκρίνειας των ορθοφωτοχαρτών καθώς και ο ενδελεχής ποιοτικός έλεγχος στο σύνολο των παραδοτέων της ψηφιοποίηση επικαιροποίησης του ΣΑΑ, θα εκτελεστεί από προσωπικό του Οργανισμού. Επισημαίνεται ότι επειδή πρόκειται για τις δηλώσεις της ενιαίας αίτησης απαιτείται ο ποιοτικός έλεγχος στο 100% της ψηφιοποίηση επικαιροποίησης του ΣΑΑ. Σελίδα 16 από 89

17 Α.2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Το ΣΑΑ διαχωρίζει την Ελλάδα σε περιοχές επί των οποίων οι αγρότες επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση και να ενισχυθούν οικονομικά (δηλαδή να οριοθετούν την εκμετάλλευσή τους) και οι οποίες ονομάζονται «επιλέξιμες» και σε περιοχές επί των οποίων δεν ενισχύεται οικονομικά οποιαδήποτε υποβληθείσα αίτηση και οι οποίες ονομάζονται «μη επιλέξιμες». Το Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων εξασφαλίζει την υψηλής ποιότητας αίτηση ενιαίας ενίσχυσης. Μέσω του προτεινόμενου συστήματος οι επιχειρήσεις αγροτικού τομέα υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης πλήρως ψηφιακά ενώ η αποτελεσματικότητα του Δημόσιου τομέα βελτιώνεται αυξάνοντας την ταχύτητα απονομής ενισχύσεων και μειώνοντας σε επίπεδο εξάλειψης τις παράνομες καταβολές. Μέσω του προτεινόμενου συστήματος οι παραγωγοί υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης πλήρως ψηφιακά Για την εκπλήρωση της αποστολής του ΟΠΕΚΕΠΕ, και σύμφωνα με το άρθρο 14 και 15 του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. οφείλει, μεταξύ άλλων, να διατηρεί επικαιροποιημένο, το αργότερο κάθε 5 έτη, ένα Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (ΣΑΑ) (αρθρο 14 και 15 του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009).. Σύμφωνα με το άρθρο 17 κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 το Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (ΣΑΑ) δημιουργείται και μεταβάλλεται με βάσει, κατά προτίμηση, εναέριων ή διαστημικών ορθοφωτοχαρτών ακρίβειας ισοδύναμης με χαρτογραφία κλίμακας κατά μέγιστο 1: Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η προμήθεια ορθοφωτοχαρτών είναι απαραίτητη για τη δημιουργία και επικαιροποίηση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (ΣΑΑ). Το υφιστάμενο ΣΑΑ λειτούργησε ουσιαστικά για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2009 και συντάχθηκε με ορθοφωτοχάρτες ετών 2006 (κατά 10%), 2007 (κατά 70%) και 2008 (κατά 20%). Το γενικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε μέσω έκθεσης με ημερομηνία 12 Μαρτίου 2012, η Γενική Δ/νση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τον έλεγχο που διενήργησε για το έτος υποβολής 2011, είναι ότι οι αρχές της χώρας δεν έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και ότι απαιτείται η λήψη διορθωτικών μέτρων. Το παρόν έργο αποτελεί το διορθωτικό μέτρο για την αναβάθμιση του ΣΑΑ και την αξιόπιστη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης δηλαδή την αξιοπιστία των περιοχών επί των οποίων μπορούν οι αγρότες να κάνουν δηλώσεις. Α.2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το παρόν έργο είναι η απαλοιφή αστοχιών και των λανθασμένων δηλώσεων, καθώς και η απαλοιφή των καταλογισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο πρόβλημα αφορά περί το αγρότες ενώ το δεύτερο αφορά τους καταλογισμούς που για την περίοδο ανήλθαν σε 123 εκατομμύρια ευρώ. Αναλυτικότερα το έργο καλύπτει τις εξής προϋποθέσεις: 1. Αφορά μεγάλο αριθμό πολιτών: από τη απλοποίηση της διαδικασίας αυτής θα ωφεληθούν περί τα αγρότες 2. Επηρεάζει ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες: οι αγρότες της περιφέρειας και κυρίως των απομακρυσμένων περιοχών που θα ωφεληθούν από την συγκεκριμένη απλοποίηση αποτελούν ευαίσθητη κοινωνική ομάδα λόγω δύο παραμέτρων: α) της απόστασή τους από τα κέντρα παραλαβής των δηλώσεων που συνεπάγεται μεγάλα κόστη μετάβασης, β) της μειωμένης κατάρτισής τους με αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο λανθασμένης υποβολής δήλωσης 3. Αφορά άμεσα θέματα επιχειρηματικής δραστηριότητας: η διαδικασία των επιδοτήσεων μέσω του έργου απλοποιείται και καθίσταται αξιόπιστη, που και τα δύο, αποτελούν βασικούς παράγοντες βιωσιμότητας των αγροτικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της χώρας. Σελίδα 17 από 89

18 4. Χρησιμοποιείται συχνά από τους ενδιαφερομένους: χρησιμοποιείται κάθε χρόνο για την υποβολή των δηλώσεων και ενδιάμεσα του έτους για υποβολή ενστάσεων, ερωτήσεων, παροχή διευκρινήσεων κτλ. 5. Θα επιλύσει τις όποιες αστοχίες είχαν παρατηρηθεί στο υφιστάμενο υπόβαθρο: Σήμερα το υπόβαθρο περιέχει σε επιμέρους περιπτώσεις αστοχίες στη διαδικασία της δήλωσης με αποτέλεσμα να χρειάζεται ετήσιες μεταβολές σύμφωνα με τις δηλώσεις και τον έλεγχο που πραγματοποιείται. Με την ολοκλήρωση του έργου θα αντιμετωπιστούν τα θέματα επιλεξιμότητας διαφόρων περιοχών ενώ ταυτόχρονα θα μειωθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες. Το έργο έχει στόχο να μειώσει το χρόνο υποβολής και να απαλείψει τις ετήσιες διορθώσεις υποβάθρου που απαιτούνται. Παράλληλα, μέσω του έργου, ελαχιστοποιείται ο χρόνος απασχόλησης των υπάλληλων που εμπλέκονται στις διαδικασίες ελέγχου με συνέπεια αφενός μεν τα στελέχη να αξιοποιούνται σε άλλες υπηρεσιακές ανάγκες και αφετέρου δε να καθίσταται η διαδικασία για όλους του εμπλεκόμενους λιγότερο χρονοβόρα. Επιγραμματικά τα αναμενόμενα οφέλη είναι τα εξής: 1. Στόχος 1: Μείωση κατά 50% του χρόνου υποβολής της ενιαίας αίτησης. 2. Στόχος 2: Μείωση κατά 5% των ετήσιων διορθώσεων που απαιτούνται στο υπόβαθρο. Η ποσοτικοποίηση των στόχων Μετρήσιμος Στόχος Τιμή Ποσοστό μείωση χρόνου υποβολής της ενιαίας αίτησης. 50% Ποσοστό μείωσης των ετήσιων διορθώσεων που απαιτούνται στο 5% υπόβαθρο Ποσοστό των πολιτών που θα χρησιμοποιήσουν το νέο σύστημα 100% Η έκταση του έργου: Αριθμός χρηστών που θα ωφεληθούν από τη νέα υπηρεσία Περιοχές που θα έχουν νέο ΣΑΑ 68,72% Α.2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου αρχικώς προσδιορίζονται: Η έγκαιρη λήψη των λοιπών ορθοφωτοχαρτών από άλλες πηγές (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και Υποέργο 6) Να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των αγροτών στην ψηφιακή υποβολή Η επιτυχής διαλειτουργικότητα με τα λοιπά συστήματα που αναπτύσσονται στον Οργανισμό (Πράξη e ΥΠΑΑΤ) Η μεταφορά, συντήρηση και επεκτασιμότητα της τεχνογνωσίας του Έργου στα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών, των οποίων ο ρόλος θα είναι καθοριστικός για τη μελλοντική επιτυχή λειτουργία του συστήματος Η διασφάλιση διαρκούς και καλής ποιότητας τεχνικής υποστήριξης Σελίδα 18 από 89

19 Η Εξάλειψη καθυστερήσεων στην υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος Ο σχεδιασμός, υλοποίηση και ποιότητα Σεναρίων Ελέγχου: Τα σενάρια ελέγχου πρέπει να διακρίνονται από λειτουργικότητα ώστε να ανταποκρίνονται στο περιβάλλον και στους στόχους του Έργου Τα μέτρα που θα αναληφθούν από τον Φορέα Λειτουργίας για Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Τύπος 1 Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης Η έγκαιρη λήψη ορθοφωτοχαρτών Τ Πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες πηγές λήψης εικόνων Να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των αγροτών στην ψηφιακή υποβολή Τ/Ο Στοχευμένες ενέργειες εκπαίδευσης και ενημέρωσης των δυνητικών χρηστών του Συστήματος Διαλειτουργικότητα με λοιπά συστήματα Τ/Κ Συντονισμός μέσω Πράξης e ΥΠΑΑΤ για την ανταλλαγή δεδομένων (Διοίκηση Έργου) Μεταφορά, συντήρηση και επεκτασιμότητα της τεχνογνωσίας του Έργου στα στελέχη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ο/Δ Η παροχή στοχευόμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού στη νέα διαδικασία του ΟΣΔΕ Η διασφάλιση διαρκούς και καλής ποιότητας τεχνικής υποστήριξης Καθυστερήσεις στην υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος Σχεδιασμός και υλοποίηση σεναρίων ελέγχου Τ/Ο Ο Τ/Δ Παρεχόμενες υπηρεσίες Συντήρησης και Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, τήρηση SLA Ενέργειες από ΕΠΠΕ και Υπεύθυνο Έργου σχετικά με ανασχεδιασμό ενεργειών ή δράσεων, επαναπροσδιορισμός προτεραιοτήτων. Διάθεση υποδομών για τη διευκόλυνση του αναδόχου. Έλεγχος παραδοτέων Σεναρίων Ελέγχου 1 Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, Δ = Διοικητικός, Κ = Κανονιστικός Σελίδα 19 από 89

20 Α.3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α.3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Το παρόν έργο με τη λειτουργία του θα προσφέρει σημαντικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες και οφέλη στους ιδιώτες, στις επιχειρήσεις και στο κράτος. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που θα παραχθούν μέσα από το παρόν έργο περιλαμβάνουν: 1. Προσωποποιημένες υπηρεσίες αυτόματης υποβολής αίτησης ενιαίας ενίσχυσης από το σύνολο των ελλήνων αγροτικών παραγωγών (γεωργοί κτηνοτρόφοι και αγροτικές επιχειρήσεις) 2. Αυτόματη προσωποποιημένη παροχή υπηρεσιών έγκαιρης ενημέρωσης του συνόλου των ελλήνων αγροτικών παραγωγών σχετικά με την εκλεξιμότητα ή μη της δηλωθείσας έκτασής τους και δυνατότητα αυτόματης υποβολής αίτησης μεταβολής του υποβάρθου 3. Προληπτικές υπηρεσίες προς την κεντρική διοίκηση. Μέσα από το σύστημα θα παρέχονται α) προς την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ τα δεδομένα του ΣΑΑ για την κτηματογράφηση ημιαστικών και αγροτικών περιοχών, β) προς τις Περιφέρειες τα δεδομένα χρήσης γης για την εκμετάλλευση αναξιοποίητης αγροτικής γης, γ) προς ΥΠΕΚΑ δεδομένα χρήσης γης για την εφαρμογή του νόμου των αυθαιρέτων, δ) προς ΕΛΣΤΑΤ παροχή γεωχωρικών στατιστικών στοιχείων αγροτικών εκμεταλλεύσεων. 4. Υπηρεσίες συμμόρφωσης με την κοινοτική απαίτηση ανάπτυξης G2G Farm Accunting Data υπηρεσιών (παροχή δεδομένων). Υπηρεσία Απαιτούμεν α στοιχεία (δεδομένα εισόδου) Στοιχεία αποτελέσμ ατος (δεδομένα εξόδου) Επίπεδο* Ωφελούμενος ** I Προσωποποιημένες υπηρεσίες αυτόματης υποβολής αίτησης ενιαίας ενίσχυσης από το σύνολο των ελλήνων αγροτικών παραγωγών (γεωργοί κτηνοτρόφοι και αγροτικές Στοιχεία ταυτοποίησης χρήστη, ΑΦΜ, σχετικό αίτημα Αποδοχή αίτησης, υπηρεσίες ψηφιοποίησης Προσωποποίη ση, Επίπεδο 5 3 επιχειρήσεις) II Αυτόματη προσωποποιημένη παροχή υπηρεσιών έγκαιρης ενημέρωσης του συνόλου των ελλήνων αγροτικών παραγωγών σχετικά με την εκλεξιμότητα ή μη της δηλωθείσας έκτασής τους Στοιχεία ταυτοποίησης χρήστη, ΑΦΜ, σχετικό αίτημα Επιλεξιμότητα δεδομένης περιοχής ή τεμαχίου Προσωποποίη ση, Επίπεδο 5 2, 3 και δυνατότητα αυτόματης υποβολής αίτησης μεταβολής του υποβάθρου III Προληπτικές υπηρεσίες προς την κεντρική διοίκηση. Μέσα από το σύστημα θα παρέχονται α) προς την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ τα δεδομένα του Στοιχεία ταυτοποίησης φορέα, ΑΦΜ, αίτημα για άντληση Άντληση δεδομένων, ενσωμάτωση μεταβολής σε βάση Προληπτικές υπηρεσίες, Επίπεδο 5 1 Σελίδα 20 από 89

21 ΣΑΑ για την κτηματογράφηση ημιαστικών και αγροτικών περιοχών, β) προς τις Περιφέρειες τα δεδομένα χρήσης γης για την εκμετάλλευση δεδομένων, επικαιροποίησ η στοιχείων κ.α. δεδομένων αναξιοποίητης αγροτικής γης, γ) προς ΟΚΧΕ οι νέες ορθοεικόνες για την εφαρμογή του νόμου των αυθαιρέτων, δ) προς ΕΛΣΤΑΤ παροχή γεωχωρικών στατιστικών στοιχείων αγροτικών εκμεταλλεύσεων. IV Υπηρεσίες συμμόρφωσης με την κοινοτική απαίτηση ανάπτυξης G2G Farm Accunting Data υπηρεσιών. Στοιχεία περιοχών ελέγχου Δεδομένα ενισχύσεων σε σχέση με εκτάσεις Πληροφοριακ ό, Επίπεδο 1 1, 2, 3 *1 ο Πληροφοριακό, 2 ο Επικοινωνιακό, 3 ο Διαδραστικό, 4 ο Συναλλακτικό, 5 ο Προσωποποιημένο ** 1 Κράτος, 2 Πολίτης, 3 Επιχείρηση Α.3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής του Έργου και των επιμέρους Συστημάτων του Η σχεδίαση και υλοποίηση του συστήματος θα πρέπει να ακολουθεί αρχιτεκτονική πολλών επιπέδων (n tier), με διακριτό ρόλο για το κάθε επίπεδο, έτσι ώστε να επιτρέπεται η καλύτερη συντήρηση και επέκταση αυτού. Η αρχιτεκτονική του Παροχή υπηρεσιών δήλωσης Ενιαίας Αίτησης μέσω ανανέωση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων βάσει της οποίας ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει την δική του τεχνική πρόταση, απεικονίζεται στο σχήμα που ακολουθεί. Το σύστημα διακρίνεται σε: Επίπεδο βάσεων δεδομένων Εισροές δεδομένων από συστήματα τρίτων φορέων και αλληλεπιδράσεις με άλλα συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ Επίπεδο εφαρμογών Επίπεδο εσωτερικών χρηστών επίπεδο εξωτερικών χρηστών Σελίδα 21 από 89

22 Ενδεικτικά αναφέρεται η αρχιτεκτονική πέντε (5) επιπέδων που περιλαμβάνει: Το επίπεδο δεδομένων όπου περιέχονται τα δεδομένα των δηλώσεων της ενιαίας αίτησης καθώς και η νέα βάση δεδομένων Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων. Το ΣΑΑ περιέχει τόσο τα νέα διανυσματικά δεδομένα όσο και τις δορυφορικές εικόνες. Συμπληρωματικά σε αυτό το επίπεδο, θα Σελίδα 22 από 89

23 πρέπει να προβλεφθούν και οι εισροές δεδομένων από συστήματα τρίτων φορέων και αλληλεπιδράσεις με άλλα συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ Οι εισροές δεδομένων από συστήματα τρίτων φορέων και αλληλεπιδράσεις με άλλα συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αφορούν τις ορθοεικόνες από το Κτηματολόγιο που αφορούν το 29,62% και τις ορθοεικόνες από το Υποέργο 6 της πράξης «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e ΥπΑΑΤ)» Το επίπεδο εφαρμογών ενσωματώνει τις διαδικασίες του συστήματος, έχει πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος και τροφοδοτεί με δεδομένα το επίπεδο παρουσίασης και αντιστρόφως. Είναι το επίπεδο στο οποίο γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων και περιέχει την εφαρμογή desktp gis από το Υποέργο 6 της πράξης «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e ΥπΑΑΤ)» και τα λοιπά λογισμικά gis που έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το επίπεδο εσωτερικών χρηστών αφορά τους χρήστες του ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίοι αφενός θα προβούν στον ποιοτικό έλεγχο του συνόλου των παραδοτέων ενώ αφετέρου θα προβαίνουν τόσο σε αλλαγές του υποβάθρου μέσω υποδείξεων αιτήσεων των εξωτερικών χρηστών όσο και σε υλοποίηση της ψηφιοποίησης του υπολειπόμενου μέρους της χώρας (31,28%) που είναι εκτός των ορίων εργολαβίας του παρόντος έργου Το επίπεδο εσωτερικών χρηστών αλληλεπιδρά με τους εξωτερικούς χρήστες και χρησιμοποιεί το επίπεδο εφαρμογών προκειμένου να ανταποκριθεί στις ενέργειές του. Αφορά τους χρήστες του νέου συστήματος και οι οποίοι είναι οι Αγρότες, οι Αγροτικές Επιχειρήσεις και οι Φορείς του ευρύτερου Δημοσίου. Η διαδικτυακή πύλη (PORTAL) μέσω του οποίου θα δέχονται τις νέες υπηρεσίες είναι αντικείμενο του Υποέργου 1 της πράξης «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e ΥπΑΑΤ)» ενώ η παρουσίαση θα επιτυγχάνεται μέσω του web gis του υποέργου 2 της εν λόγω πράξης. Α.3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Ο υποψήφιος ανάδοχος, στα πλαίσια του έργου και ειδικότερα στην Α Φάση στη «Ανάλυση απαιτήσεων Ανάπτυξη Μεθοδολογίας», θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις αρχές και την στρατηγική του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τα Πρότυπα Διαλειτουργικότητας και την Συμβατότητα με την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ). Στα πλαίσια της Ανάπτυξης Μεθοδολογίας και σύμφωνα με το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΠΔ&ΥΗΣ), θα πρέπει να: αναλυθούν τα επίπεδα της διαλειτουργικότητας (οργανωτικό, σημασιολογικό και τεχνολογικό), να προσδιορισθούν οι γενικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται από τους εμπλεκόμενους στο έργο φορείς της δημόσιας διοίκησης για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας στα παραπάνω επίπεδα οργάνωσης και επιχειρησιακών διαδικασιών, και να καθορισθούν οι πρότυπες αρχιτεκτονικές, βάσει των οποίων θα σχεδιασθούν και θα αναπτυχθούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες του ΠΣ του έργου. Στη συνέχεια, και σύμφωνα πάντα με το ΠΔ&ΥΗΣ, θα πρέπει να εξειδικευθεί η σημασιολογική και τεχνολογική διάσταση της διαλειτουργικότητας καθορίζοντας πολιτικές, τεχνολογικά πρότυπα και κατευθύνσεις που θα υιοθετηθούν στις παρακάτω κατηγορίες και υποκατηγορίες: Οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του παρόντος έργου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα περιεχόμενα του Ληξιαρχείου Διαλειτουργικότητας του ΠΗΔ και την τεκμηρίωση που απαιτείται από τη σχετική μελέτη. Η συνολική λύση που θα προταθεί πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: Σελίδα 23 από 89

24 Διαθεσιμότητα Η διαθεσιμότητα των συστημάτων που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του παρόντος έργου προσδιορίζεται αναλυτικά ώς εξής: ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΚΩΚ): ορίζεται το χρονικό διάστημα από 09:00 έως και 18:00 κάθε εργάσιμης ημέρας. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΩΡΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΕΩΚ): ορίζεται το χρονικό διάστημα εκτός των ΚΩΚ, για τις εργάσιμες ημέρες συν τις αργίες. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (Δ): Η Διαθεσιμότητα κάθε φορά, και ανεξάρτητα σε τι αναφέρεται (ΚΩΚ ή ΕΩΚ), μετρημένη σε μηνιαία βάση πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση της απαιτούμενης διαθεσιμότητας. Η διαθεσιμότητα σε μηνιαία βάση θα υπολογίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο: Ω x Μ Το Δ = * 100 % Ω x Μ όπου Δ: Διαθεσιμότητα (%) Μ: Μέρες μήνα (30) Ω: Ώρες ημέρας (24) Το: Ο Χρόνος Βλάβης όπως ορίζεται παρακάτω. Ο παραπάνω τύπος για τον υπολογισμό της Διαθεσιμότητας θα εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση όπου αναφέρεται η διαθεσιμότητα ενός συστήματος ή μιας υπηρεσίας. Απαιτούμενος Χρόνος Λειτουργίας είναι το άθροισμα των απαιτούμενων ωρών καλής λειτουργίας στο χρονικό διάστημα μέτρησης. Ειδικότερα τόσο για την περίοδο της παραγωγικής λειτουργίας όσο και για την ΠΕΣ: Για τις ΚΩΚ, το απαιτούμενο ποσοστό διαθεσιμότητας ορίζεται σε μηνιαία βάση για όλα το σύστημα όπως αυτό προδιαγράφεται στην παρούσα διακήρυξη (βάση δεδομένων, εφαρμογή για, υποδομή ΡΚΙ, CMS και λοιπό λογισμικό) σε 97% Για τις ΕΩΚ, το αντίστοιχο απαιτούμενο ποσοστό διαθεσιμότητας ορίζονται σε μηνιαία βάση, σε 95%. Ως Χρόνος Βλάβης είναι το χρονικό διάστημα από την αναγγελία της βλάβης μέχρι την αποκατάσταση της και την παράδοση της μονάδας σε πλήρη λειτουργία από τον Ανάδοχο. Εάν το χρονικό διάστημα μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος είναι μεγαλύτερο του προβλεπομένου χρόνου αποκατάστασης βλάβης, οι επιπλέον ώρες καθυστέρησης υπολογίζονται στο χρόνο εκτός λειτουργίας. Χρόνος αποκατάστασης βλάβης /δυσλειτουργίας είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα από την αναγγελία της βλάβης μέχρι και την αποκατάστασή της. Η αποκατάσταση της βλάβης ή δυσλειτουργίας θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσα στους κάτωθι προβλεπόμενους χρόνους: 24 ώρες εφόσον η αναγγελία έχει γίνει εντός ΚΩΚ. Οι 24 πρώτες εργάσιμες ώρες της επόμενης εργάσιμης ημέρας, εφόσον η αναγγελία έχει γίνει εντός ΕΩΚ. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανεκτού ορίου ΜΗ διαθεσιμότητας για κάθε επιπλέον ώρα ΜΗ διαθεσιμότητας θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με 0,01% επί του τρέχοντος ετήσιου κόστους συντήρησης. Η ρήτρα που αναφέρεται ανωτέρω ισχύει για την ΠΕΣ. Σελίδα 24 από 89

25 Ειδικότερα για την περίοδο της πιλοτικής λειτουργίας, σημειώνεται ότι δεν επιβάλλονται ρήτρες. Ωστόσο: Εάν κατά τη διάρκεια της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας ένα τμήμα υλικού ή λογισμικού του συστήματος παρουσιάσει διαθεσιμότητα μικρότερη από την απαιτούμενη (όπως ορίζεται παραπάνω), τότε το τμήμα αυτό απορρίπτεται ως ελαττωματικό. Στην περίπτωση αυτή η περίοδος πιλοτικής λειτουργίας διακόπτεται και ο Ανάδοχος καλείται να αποκαταστήσει το πρόβλημα το αργότερο μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που κατά την περίοδο πιλοτικής λειτουργίας εμφανισθούν σοβαρά, κατά την κρίση της ΕΔΔ, προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος ή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις, η περίοδος πιλοτικής λειτουργίας διακόπτεται και ο Ανάδοχος καλείται να αποκαταστήσει το πρόβλημα μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες. Ακολούθως, ο Ανάδοχος πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως την ΕΔΔ ότι αποκατέστησε τη δυσλειτουργία ή βλάβη, περιγράφοντας τις ενέργειες που εκτέλεσε και δηλώνοντας την ημερομηνία που επιθυμεί να γίνει η επανέναρξη της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση η ΕΔΔ δικαιούνται να διενεργήσει τυχόν συμπληρωματικούς ελέγχους ή να επαναλάβει τους αρχικούς, προκειμένου να διαπιστώσει αν αποκαταστάθηκαν οι δυσλειτουργίες ή οι βλάβες που προκάλεσαν τη διακοπή της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας. Η επανέναρξη της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας γίνεται με εισήγηση της ΕΔΔ Υψηλή απόδοση / Διαβαθµισιμότητα (Scalability) Η απαίτηση αυτή βασίζεται στην ικανότητα δυναµικής ικανοποίησης απαιτήσεων χωρίς διακοπή της κανονικής λειτουργίας του συστήματος. Η προτεινόμενη λύση θα παρέχει την δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλάσιου φορτίου (web traffic lad), σύμφωνα με τις εξελισσόμενες απαιτήσεις των χρηστών (prcessing and access demands). Ευκολία διαχείρισης διαχείριση ποιοτικών ελέγχων Ο Ανάδοχος θα αναλάβει σε συνεργασία με το προσωπικό του φορέα λειτουργίας να συλλέξει, να επιμεληθεί, να επεξεργαστεί και να εντάξει όλα τα συλλεχθέντα δεδομένα στη βάση και στο σύστημα διαχείρισης αρχείων. Επίσης, θα φροντίσει για την επικαιροποίησή του κατά τη διάρκεια της φάσης παραγωγικής λειτουργίας του παρόντος έργου. Στη συνέχεια η ανανέωση του περιεχομένου θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του φορέα λειτουργίας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προσδιοριστούν οι προδιαγραφές ανανέωσης καθώς και ο τρόπος διαχείρισης της υποδομής που θα αναπτυχθεί. Η ευκολία διαχείρισης επεκτείνεται και στις υπηρεσίες που πρόκειται να αναπτυχθούν και αφορούν τη διασύνδεση με τα υπόλοιπα υποέργα της πράξης. Ουσιαστικά, κάθε φορά που πραγματοποιείται η ενσωμάτωση νέας λειτουργικότητας είναι απαραίτητο ο φορέας λειτουργίας να λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση προκειμένου να μπορεί να εκτελεί λειτουργίες ανανέωσης και επικαιροποίησης του καταλόγου των υπηρεσιών. Θα πρέπει να υποστηρίζεται η δόμηση και η ευέλικτη καταχώρηση της πληροφορίας που επιτρέπει την ενημέρωση από εξουσιοδοτημένους χρήστες με φιλικό τρόπο και από απόσταση, καθώς και ένα σύστημα εύκολης δημοσίευσης περιεχομένου και υπηρεσιών. Τέλος, είναι ανάγκη να καθοριστούν διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας δημοσίευσης και της επικαιρότητας των δεδομένων και των υπηρεσιών. Αναφορικά με τη διαχείριση ποιοτικών ελέγχων ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα διενέργειας ποιοτικού έλεγχου 3 ων επιπέδων: Αυτόματο έλεγχο αποδεκτών μη αποδεκτών τιμών των attributes των πινάκων Εξαγωγή reprts πιθανών λαθών για έλεγχο από χειριστή Διαδικασία ελέγχου τοπολογίας με προεπιλεγμένα queries Σελίδα 25 από 89