ΑΔΑ: ΒΙΞ41-ΛΩ9. Αριθµός πράξεων. Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. ηµόσια απάνη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΞ41-ΛΩ9. Αριθµός πράξεων. Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. ηµόσια απάνη"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Ταχ. ιεύθ. : Χανδρή 3, Μοσχάτο, Τηλ. : , Fax : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 303 Προς: Πίνακα Αποδεκτών ΘΕΜΑ: Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων σε Επιχειρησιακά Προγράµµατα / ράση digi-retail ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Γενικός Γραµµατέας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων Έχοντας υπόψη: 1. Το Α.90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 5339/ που αφορά την έγκριση του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας - CCI2007GR161PO Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης εκεµβρίου 2006 για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. 4. Τον Ν.4150 (ΦΕΚ102Α/ ) 2013) άρθρο 67, για την µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» στη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων. 5. Το Προεδρικό ιάταγµα υπ' αριθµ. 118/ 2013 (ΦΕΚ /6/2013) µε το οποίο ιδρύεται το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. 6. Το Προεδρικό ιάταγµα υπ' αριθµ (ΦΕΚ /6/2013) διορισµού του Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη του Βασιλείου στη θέση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. 7. Ο Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/03-

2 ) και ειδικότερα τα άρθρα 3, 6, 17 και 32 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Την µε αριθµ. Πρωτ /ΕΥΣ1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ αρ /ΕΥΘΥ2041/ (ΦΕΚ 1957/Β/ ), ΕΥΘΥ/1212/ (ΦΕΚ 1088/Β/ ), 18818/ΕΥΘΥ864/ (ΦΕΚ 1111/Β/ ) και 5058/ΕΥΘΥ 138/ (ΦΕΚ 292/Β/ ) και ισχύει. 9. Την µε αριθµ. Πρωτ /ΕΥΣ6425 (ΦΕΚ 1749/ ) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΑ), µε την οποία εκχωρούνται οι αρµοδιότητες διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλισης». 10. Την µε αριθµ. Πρωτ / ΙΟΕ1091/ (ΦΕΚ 1011/Β/ ) "Τροποποίηση της υπ' αρ / ΙΟΕ 769/ " (ΦΕΚ 1502/Β/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Κοινή υπουργική απόφαση "Σύσταση Ειδικής Γραµµατείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας και Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας", µε σκοπό την αναδιάρθρωση σύµφωνα µε τα Α.3 και Α.5 του Ν. 3614/2007, της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας η οποία µετονοµάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ψηφιακή Σύγκλιση". 11. Την µε αριθµ. Πρωτ /4482/ (ΦΕΚ 1693/Β/2013) Απόφαση Μεταβίβασης δικαιώµατος υπογραφής µε «εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων. 12. Την µε αριθµ. Πρωτ /ΨΣ 2238-Α1 (ΦΕΚ 1276Β/ ) Υπουργική Απόφαση (ΥΑ), µε την οποία εκχωρούνται αρµοδιότητες διαχείρισης για πράξεις του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» στον Ενδιάµεσο Φορέα ιαχείρισης «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.». 13. Την µε αριθµ. Πρωτ. Ι Κ/ΚτΠ/οικ κοινή Απόφαση των Υφυπουργών ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 2660/Β/ ) µε θέµα: «Συγχώνευση δια απορροφήσεως της εταιρείας «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.». 14. Την µε αριθµ. Πρωτ. Ι Κ/ΚτΠ/οικ Απόφαση του Υφυπουργού ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης µε θέµα: «Τροποποίηση του Καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρίας Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και εκ νέου κωδικοποίησή του» (ΦΕΚ 3187/Β/ ). 15. Την µε αριθµ. Πρωτ /11/ ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», του Περιφερειάρχη Αττικής. 16. Την από µε αριθµ. Πρωτ /ΨΣ10830-Α1 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την έγκριση της εξειδίκευσης των κριτηρίων για την επιλογή και αξιολόγηση των δράσεων ενισχύσεων του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ», δράσεων ενταγµένων στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». 17. Την µε αριθµ. Πρωτ /ΨΣ 4906 (ΦΕΚ 1809/Β/ ) Προκήρυξη ράσης Κρατικών Ενισχύσεων µε τίτλο «Ενίσχυση Επιχειρήσεων Λιανεµπορίου για την Υλοποίηση Ψηφιακών Επενδύσεων (digi-retail)» και τις τροποποιήσεις αυτής, όπως ισχύουν κάθε φορά. 18. Τους Οδηγούς υποβολής, αξιολόγησης, και υλοποίησης όπως εκδόθηκαν από την εταιρεία Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ και ισχύουν.

3 19. Τις προτάσεις επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ράσης και παραλήφθηκαν από τις Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε Την απόφαση του.σ. της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. κατά την 420/ συνεδρίαση του για την έγκριση αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης digi-retail. 21. Την µε Αρ. Πρωτ. 9756/ Εισήγηση Ένταξης Πράξεων από την ΚτΠ ΑΕ. Αποφασίζει Την αποδοχή της µε αριθµ. Πρωτ. 9756/ εισήγησης Ένταξης εκατόν σαράντα οκτώ (148) Πράξεων, τα στοιχεία των οποίων παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Α. Η κατανοµή των πράξεων στις Περιφέρειες παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα. Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Πρόγραµµα Περιφέρεια Αριθµός πράξεων ηµόσια απάνη ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Ανατολική Μακεδονία Θράκη Ήπειρος Θεσσαλία Ιόνια Νησιά υτική Ελλάδα Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Κρήτη ,47 ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κεντρική Μακεδονία ,80 ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ υτική Μακεδονία ,15 ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου Στερεά Ελλάδα ,64 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττική ,40 ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Νότιο Αιγαίο ,28 Σύνολο ,74

4 Οι Πράξεις συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Η δηµόσια και κοινοτική συµµετοχή των πράξεων προς εγγραφή στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε ,74 Η ίδια δαπάνη ανέρχεται σε ,44. Φορέας Χρηµατοδότησης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων Οι πιστώσεις θα µεταβιβάζονται στο δικαιούχο µέσω της Συλλογικής Απόφασης 319/8 ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Οι όροι των νέων αποφάσεων ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου θα περιγράφονται στην Απόφαση Αποδοχής & Έγκρισης Αίτησης Όροι Υλοποίησης, έγγραφο που θα αποσταλεί στον επενδυτή από την εταιρεία Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Υπό την προϋπόθεση ότι η ΚτΠ ΑΕ θα µεριµνήσει για τις αναγκαίες τροποποιήσεις των προτάσεων, ως προς το εύλογο του κόστους και την επικαιροποίηση του αιτούµενου εξοπλισµού, σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα. Με εντολή Υπουργού Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μ. ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

5 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Εισήγηση Κοινωνίας της Πληροφορίας υπ αρ. πρωτ. 9756/ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Φορέας Χρηµατοδότησης: Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων, υπόψη κας Παππά 2. Εθνική Αρχή Συντονισµού ΕΣΠΑ: Γραφείο Προϊσταµένου 3. Αρχή Πιστοποίησης: Γραφείο Προϊσταµένου 4. Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του ΕΠ ΨΣ: Γραφείο Προϊσταµένου 5. Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ: Γραφείο ιευθύνοντος Συµβούλου

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

7 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Βαθµολογία αίτησης: 89,909 ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΦΜ: Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού Ολοκληρωµένο σχέδιο Αναβάθµισης εσωτερικών διαδικασιών και αύξησης πωλήσεων της επιχείρησης µε χρήση συστηµάτων και εφαρµογών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής Έχοντας υπόψη την οικονοµική ύφεση και τις ιδιαιτέρες δύσκολες συνθήκες ανταγωνισµού, και µε στόχο αναβάθµισης των εσωτερικών διαδικασιών της επιχείρησης και αύξησης πωλήσεων υποβάλουµε το επενδυτικό µας σχέδιο που αποτελείται από: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΓΛΩΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (E-SHOP) ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ CMS ΚΑΙ Online ΠΛΗΡΩΜΩΝ :περιλαµβάνει δυναµική παρουσία στο διαδίκτυο µε υψηλή αναγνωσιµότητας στους µηχανισµούς αναζήτησης µέσω ενεργειών SEO. Η υναµική προβολή των προϊόντων σε συνδυασµό µε την δυνατότητα πραγµατοποίησης ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών θα συµβάλει σηµαντικά στην διεύρυνση του πελατολογίου της επιχείρησης πέραν της γεωγραφικής της θέσης. Το e-shop θα είναι πολυγλωσικό και θα υποστηρίζει την δηµιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικών εκπτωτικών κουπονιών (e-coupons) που θα στοχεύουν στην προσελκύσει πελατών για πραγµατοποίηση Online αγορών. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΠΟ ΕΙΞΕΩΝ ΜΕΣΩ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ: Μέσω του συστήµατος θα επιτυγχάνεται η αναδιοργάνωση και εξοικονόµηση ανθρωποωρών υπαλληλικού προσωπικού που απασχολείται µε εργασίες ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ERP: Φροντίζει για τη διαθεσιµότητα και επάρκεια έγκυρων πληροφοριών, σχετικά µε τη λειτουργία των τµηµάτων της επιχείρησης και εκµεταλλεύεται τα πλεονεκτήµατα που διαθέτει, προσφέροντάς ευελιξία όσον αφορά στην παραγωγική διαδικασία που ακολουθεί βάση υπάρχουσας επιχειρησιακής εµπειρίας. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: είναι σηµαντικό εργαλείο εξωστρέφειας και προώθησης προϊόντων και προσφορών της επιχείρησης. Όταν ο υποψήφιος πελάτης αγγίζει την βιτρίνα µετατρέπεται αυτόµατα σε διαδραστικό κιόσκι πληροφόρησης. ίνεται η σύνδεση µε την αποθήκη ώστε να παρουσιάζονται προϊόντα και προσφορές βάσει πραγµατικών αποθεµάτων. Τέλος όταν το κατάστηµα είναι κλειστό θα υποστηρίξει λειτουργία εκδήλωσης ενδιαφέροντος µέσω ειδικών φορµών. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΘΟΝΕΣ LCD (Digital Signage): το σύστηµα θα επιτρέπει την άµεση προβολή διαφηµιστικού

8 υλικού την κατάλληλη στιγµή και στο κατάλληλο κοινό και θα συµβάλει στην αύξηση πωλήσεων διαφηµιζόµενων προϊόντων καθώς και την µείωση του κόστους διαφήµισης Είναι µια ολοκληρωµένη λύση που επιτρέπει την πραγµατοποίηση διαφηµιστικών καµπανιών στέλνοντας εκπτωτικά κουπόνια στα κινητά τηλεφώνα των πελατών µε στόχο την προσέλκυση τους στο κατάστηµα για εξαργύρωση του κουπονιού Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή 8.375,40 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση ,60 60% ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 699, ,00

9 ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης - Μ Βαθµολογία αίτησης: 76,878 ΦΩΤΙΑ ΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΦΜ: Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού Ολοκληρωµένο επενδυτικό σχέδιο για την ανάπτυξη της επιχείρησης και την αντιµετώπιση των αλλαγών συµπεριφοράς των καταναλωτικών συνηθειών λόγω της οικονοµικής κρίσης, αξιοποιώντας νέα τεχνολογικά εργαλεία. Το παρόν ολοκληρωµένο επενδυτικό σχέδιο σκοπό έχει την αναδιοργάνωση και εξοικονόµηση πόρων καθώς και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της επιχείρησης, την προβολή και προώθηση των προϊόντων της µε τη χρήση προηγµένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Το επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνει: 1). Τη δηµιουργία, διαχείριση, υποστήριξη και πλήρη υποδοµή για µελλοντική επέκταση, ενός σύγχρονου πολυγλωσσικού διαδικτυακού τόπου, µε δυνατότητες on-line αγορών και ηλεκτρονικών πληρωµών (e-shop). 2). Την χρήση και προώθηση ηλεκτρονικών κουπονιών (ecoupons) µέσα από τον διαδικτυακό τόπο. 3). Σύστηµα επιβράβευσης πελατών (loyalty system). 4). Συµβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου και την εκπόνηση Marketing & Promotion Plan. 5). Υλοποίηση υπηρεσιών προώθησης και προβολής του ηλεκτρονικού καταστήµατος µέσω βελτιστοποιηµένης παρουσίας του στις διαδικτυακές µηχανές αναζήτησης, (Search Engine Optimization SEO). Η επιχείρηση θα ωφεληθεί από την υλοποίηση του ψηφιακού επενδυτικού σχεδίου διότι θα εξασφαλίσει προϋποθέσεις µείωσης του κόστους λειτουργίας, ευκαιρίες βελτίωσης των πωλήσεων, προσωποποιηµένης, σταθερής και ολοκληρωµένης προσέγγισης των πελατών και συνθήκες εξωστρεφούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής της θέσης.

10 Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή 8.101,00 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση ,00 60% ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 475, ,00

11 ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Βαθµολογία αίτησης: 76,704 Ε. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΦΜ: YELLOW CLOTHING & ACCESSORIES Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΑ ΥΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ " Ε. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ DIGI RETAIL ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΑ ΥΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ε. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ DIGI RETAIL. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ, ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΛΟΥ ΕΚΕΙΝΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΩΝ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΕΝΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (ERP). ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (CRM), ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΤΗ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ. ΘΑ ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ WEBSITE (CMS- ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α). ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (E-SHOP) ME ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (CRM) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "Ε. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ", ΕΧΕΙ Η Η ΠΡΟΒΕΙ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ DOMAIN NAME ME ONOMA "WWW.YELLOWSHOP.GR". Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI-RETAIL. TO INTERACTIVE FOIL ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΚΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. EINAI ΜΙΑ ΡΑΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ. Η ΑΓΟΡΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η "Ε. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ", ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΟS ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

12 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ (LOYALTY CARDS). ΤΕΛΟΣ, ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ, ΟΠΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΚΟΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΚΑΘΩΣ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΝΕΙ ΤΑΞΙ ΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΕΤΑΙ. Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή ,00 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση ,00 60% ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 0, ,00

13 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Βαθµολογία αίτησης: 76,147 ΝΤΟΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΦΜ: ΝΤΟΣΑΣ Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού ΣΧΕ ΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ MARKETING Το επενδυτικό σχέδιο θα περιλαµβάνει Αυτοµατοποίηση της λιανικής πώλησης - Ολοκληρωµένη διαχείριση λιανικής µε χρήση barcode και συνδεση του κεντρικου µε τα υποκαταστηµατα ηµιουργία ηλεκτρονικού καταστήµατος και προώθησηδιαφήµιση σε portals και google Συστήµατα διαχείρισης πληρωµών µε πιστωτικές κάρτες,διαδραστικές βιτρίνες, Προώθηση στο ιαδίκτυο. ιαδικτυακές καµπάνιες ενηµέρωσης και προβολής,(larissaguide.gr, shop1.gr, facebook.com, google.com) βελτιστοποίηση παρουσίας σε µηχανές αναζήτησης SEO εξατοµικευµένη προώθηση προς τους καταναλωτές Εµπλουτισµός ηλεκτρονικού καταστήµατος µε συµµετοχή του καταναλωτή καταγραφή και διαµοιρασµός σχολίων και προτιµήσεων πελατών (reviews) δηµιουργία καταλόγων επιθυµητών προϊόντων από τους πελάτες (wishlists) Καθώς επίσης και loyalty cards-συστηµα εκτυπωσης και αναγνωσης καρτων για πιστότητα πελατών και λογισµικό loyalty Σύστηµα bluetooth hotspot για αποστολή διαφηµιστικών µυνηµάτων στα κινητά των πελατών σε εµβέλεια 150µέτρων. ιαδραστική βιτρίνα για προώθηση νέων προιόντων και προσφορών στην βιτρίνα του καταστήµατος µε interactive προβολή. H επιχειρηση µε ολες αυτές τις ενέργειες θα αποκτήσει ένα ψηφιακό πρόσωπο,ψηφιακή επιχειρηµατικότητα και ηλεκτρονικό marketing

14 Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή ,20 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση ,80 60% ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 500, ,00

15 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Βαθµολογία αίτησης: 75,485 Χατζής Απόστολος ΑΦΜ: Χατζής Απόστολος Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού Ανάπτυξη, εµπλουτισµός και προώθηση φυσικού και ηλεκτρονικού καταστήµατος halia.gr. Η επιχείρηση λειτουργεί στο κέντρο της Λάρισας µε κύριο αντικείµενο την πώληση χαλιών και µοκετών από το 1998 (12 συνεχόµενες κερδοφόρες χρήσεις). Την τελευταία διετία µέσω του επιτυχηµένου ηλεκτρονικού καταστήµατος επιχείρηση έχει καταφέρει (παρόλη την κρίση που πλήτει τον κλάδο) να υπερδιπλασιάσει της πωλήσεις της και να προσλάβει ένας υπάλληλο τον οποίο απασχολεί σε µόνιµη βάση. Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης που την διακρίνουν από τον ανταγωνισµό είναι η ολόπλευρη και πλήρης ενηµέρωση του καταναλωτή για το χαλί και την µοκέτα (2500 χιλιάδες κωδικοί προιόντων σε πολλαπλές διαστάσεις, φωτογραφίες, βίντεο, πλήρη χαρακτηριστικά προιόντων, τιµές σε κάθε διάσταση, κτλ) Με την ανάπτυξη τον εµπλουτισµό και την προώθηση του ηλεκτρονικού καταστήµατος στοχεύει στην αύξηση των πωλήσεων τόσο σε Εθνικό όσο και σε Παγκόσµιο επίπεδο. Επίσης µε τη διαδραστική βιτρίνα και τους διαδραστικούς υπολογιστές επιχειρήται η σύνδεση του ηλεκτρονικού καταστήµατος µε το φυσικό, όπου το φυσικό κατάστηµα θα λειτουργεί ως χώρος υποδοχής των ήδη ενηµερωµένων από το ηλεκτρονικό κατάστηµα πελατών. Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή ,00 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση ,00 60% ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 0, ,00

16 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Βαθµολογία αίτησης: 71,869 ΚΑΛΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΜ: Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ " ΚΑΛΕΣΗΣ" Το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας ΚΑΛΕΣΗΣ αποτελείται απο ένα server για την εγκατάσταση της κεντρικής διαχείρισης καθως και της βάσης λιανικών πωλήσεων POS, ένα τερµατικό σταθµό εργασίας λιανικών πωλήσεων και ένα τερµατικό σταθµό τεχνολογίας POS και δυο οθόνες που τους συνοδεύουν καθώς και ένα τερµατικό σταθµό εργασίας. Επιπλέον το επενδυτικό σχέδιο αποτελείται απο δύο φορολογικούς εκτυπωτες Α ΗΜΕ για την έκδοση αποδείξεων λιανικής, ένα φορολογικό µηχανισµό ΕΑΦ ΣΣ, εκτυπωτή επιβράβευσης πελατών και εκτυπωτή barcode και ανγνώστες barcode. Επίσης περιλαµβάνονται δικτυακός σκληρός δίσκος για ασφαλές back up, ενεργό εξοπλισµό δικτύωσης και σταθεροποίητες ηλεκτρικών ρευµάτων καθώς και εξοπλισµό ασφάλειας δεδοµένων, ενώ ως προς την εξωστρέφεια της επιχείρησης το επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνει λογισικό ολοκληρωµένου συστήµατος εντατικής λιανικής και εξοπλισµό σύνδεσης του κεντρικού µε το υποκατάστηµα. Τέλος ως προς την εξωστρέφεια της επιχείρησης περιλαµβάνεται εξοπλισµός και περιεχόµενο ολογραφικής οθόνης και κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήµατος µε υπηρεσίες φιλοξενίας, βελτιστοποίηση σε µηχανές αναζήτησης, λειτουργικότητας και εµπλουτισµού µετάφρασης σε 2η γλώσσα, εφαρµογή διαχείρησης ηλεκτρονικών κουπονιών και υπηρεσίες marketing e-coupons µέσω συσκευών κινητής τηλεφωνίας. Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή ,00 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση ,00 60% ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 0, ,00

17 ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης - ΚΜ Βαθµολογία αίτησης: 70,946 RED ZEPPELIN ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟ ΗΛΑΤΩΝ ΕΠΕ ΑΦΜ: RED ZEPPELIN Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού Υιοθέτηση πληροφοριακών συστηµάτων διαχείρισης λιανικών πωλήσεων & εργαλείων ηλεκτρονικής προώθησης Το παρόν επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνει την προµήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων για την διαχείριση του κυκλώµατος λιανικών πωλήσεων. Επίσης προτείνει την υιοθέτηση εργαλείων ηλεκτρονικής προώθησης και διαφήµισης µε στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειάς της και την επέκταση του πελατολογίου της. Μερικά από τα εργαλεία αυτά είναι η δηµιουργία members club και της χρήσης loyalty cards, η δηµιουργία διαφηµιστικών ενεργειών µέσω sms και e-coupons, καθώς και η βελτιστοποίηση της ηλεκτρονικής σελίδας, σε συνδυασµό µε την υποστήριξη των πληροφοριακών συστηµάτων Logismos Retail, Logismos Business intelligence & Retail Loyalty. Η προτεινόµενη επένδυση έχει ως στόχο την βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης και την αύξηση της αναγνωρισιµότητάς της, την ανάπτυξη του πελατολογίου της και κατά συνέπεια την αύξηση των πωλήσεων. Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή ,00 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση ,00 60% ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 3.260, ,00

18 ΠΕΠ Αττικής Βαθµολογία αίτησης: 70,263 ZITA MALL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ: Z MALL GR Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού Ολοκληρωµένο Σύστηµα διαχείρισης και διάθεσης προϊόντων µέσω white-label πλατφόρµας ηλεκτρονικού εµπορίου & Προώθηση των προϊόντων µέσω υπηρεσιών Internet Marketing & Συναφείς Υπηρεσίες Ουσιαστικά αφορά σε µια ολοκληρωµένη πλατφόρµα διαχείρισης παραγγελιών που επιτρέπει την πλήρη διαχείριση και παρακολούθηση της κάθε παραγγελίας από την τοποθέτησή της µέχρι την τελική παράδοση του προϊόντος στον πελάτη, όπως και αναλυτικά στατιστικά τζίρου, πλήθους παραγγελιών κλπ. Το σύστηµα θα επιτρέπει την Online χρέωση της πιστωτικής κάρτας του πελάτη, µέσω σύνδεσης του συστήµατος µε server τραπέζης. Το e-shop θα λειτουργεί µέσω φυλλοµετρητή (browser) και εποµένως είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτό από οποιονδήποτε υπολογιστή ή PDA που έχει πρόσβαση στο internet και διαθέτει κάποιον browser (π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera κλπ). Επίσης θα παρέχεται Module που επιτρέπει την προβολή της ιστοσελίδας µέσω social networks (π.χ. Facebook) µέσω λειτουργιών όπως share this" or "bookmark this" with facebook, twitter, i-google, delicious, κλπ. Το ηλεκτρονικό κατάστηµα επιτρέπει την ανάρτηση όλων ή επιλεγµένων προϊόντων της επιχείρησης µε σκοπό την πώλησή τους µέσω internet. Το σύστηµα µπορεί να ενηµερώνεται δυναµικά (ενηµέρωση τιµών/stock, νέων προϊόντων κλπ) ακόµα και από κάποιον σχετικά ανειδίκευτο χρήστη (από κάποιον υπάλληλο µε βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ). Η πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου (control panel) του ηλεκτρονικού καταστήµατος γίνεται επίσης µέσω browser και απαιτεί κωδικό πρόσβασης (Username/password) από εξουσιοδοτηµένο άτοµο της επιχείρησης. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα αυτόµατου συγχρονισµού των προϊόντων µε αυτά που είναι καταγεγραµµένα στο πρόγραµµα αποθήκης της επιχείρησης (ενηµέρωση µε αλλαγές τιµών, stock, νέα προϊόντα κλπ). Όπως φαίνεται από την παραπάνω περιγραφή το σύστηµα που θα αναπτυχθεί δεν είναι απλώς µια στατική ιστοσελίδα που θα περιέχει πληροφόρηση αλλά ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα µε υψηλές δυνατότητες διαχείρισης περιεχοµένου, η οποία θα µπορεί τεχνολογικά και λειτουργικά να καλύψει όλες τις απαιτήσεις που θα προκύψουν στο µέλλον από το σύστηµα. Τέλος στο παρόν επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται η προµήθεια λογισµικού ολοκληρωµένης οικονοµικής διαχείρισης, λογισµικό χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης, λογισµικό διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, υποσύστηµα εταιρικής

19 πληροφόρησης, υπηρεσίες backoffice, ως επίσης και η προµήθεια ειδικού εξοπλισµού που εξυπηρετεί τις ανάγκες της παρούσας επιχείρησης. Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή ,27 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση ,63 60% ,05 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 365, ,90

20 ΠΕΠ Αττικής Βαθµολογία αίτησης: 70,212 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: OK ANY TIME MARKET Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Το προτεινόµενο επενδυτικό έργο της εταιρείας αφορά την υλοποίηση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος RETAIL χρησηµοποιώντας τεχνολογίες αιχµής. Η συγκεκριµένη λύση αποσκοπεί στην πλήρη κάλυψη των αναγκών της εταιρείας όπως προκύπτουν από την µορφή, την οργάνωση και τις δραστηριότητές της. Για την εκπλήρωση των στόχων του προτεινόµενου έργου η εταιρεία θα προχωρήσει σε ενέργειες: Αναδιοργάνωσης και εξοικονόµησης, µε αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Εξωστρέφειας προώθησης διεύρυνσης κύκλου εργασιών µε χρήση προηγµένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Συγκεκριµένα, η ποιότητα της προσφερόµενης λύσης βασίζεται: Στην τεχνολογία HARDWARE που θα χρησιµοποιηθεί για το ολοκληρωµένο σύστηµα ταµείου το οποίο περιλαµβάνει Υπολογιστή Αφής, Φορολογικό εκτυπωτή αποδείξεων λιανικής, scanner ταµείου, εκτυπωτή θερµικής µεταφοράς, φορολογικό µηχανισµός ΕΑΦ ΣΣ, τερµατικά χειρός που χρησιµοποιούνται ευρέως στη συλλογή δεδοµένων, Εκτυπωτές για την εκτύπωση τιµολογίων. Στην τεχνολογία SOFTWARE που θα χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων, η οποία περιλαµβάνει όλες τις σύγχρονες τάσεις στην κατασκευή λογισµικού (διαχείριση λιανικής, βασική λειτουργικότητα CRM, διασύνδεση µε SMS, Sales & Purchases Analytics, Views - Report & Graph Designer, OLAP designer). Βάσει των παραπάνω µπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι το προτεινόµενο σύστηµα είναι απόλυτα προσαρµοσµένο στις ανάγκες της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. και µπορεί να προσφέρει στην επιχείρηση την απαραίτητη υποστήριξη των εργασιών του επιχειρησιακού της µοντέλου έτσι ώστε να υποστηρίξει και διευκολύνει στην βέλτιστη εκπλήρωση των στόχων της.

21 Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή 6.773,60 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση ,40 60% ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 0, ,00

22 ΠΕΠ Αττικής Βαθµολογία αίτησης: 69,382 ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: ΠΑΡΕ-ΠΑΡΕ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε. Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού Ολοκληρωµένη διαχείριση πωλήσεων µε εγκατάσταση e-shop και κάρτες επιβράβευσης πελατών. Η επιχείρηση θα προµηθευτεί σύστηµα για την ολοκληρωµένη διαχείριση λιανικής (έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης, διαχείριση προϊόντων, αποθεµάτων, πελατών, προµηθευτών, πωλήσεων κ.τ.λ. ) το οποίο θα συνδεθεί και µε το e-shop που θα εγκαταστήσει η επιχείρηση. Θα γίνουν ενέργειες προβολής στο διαδίκτυο και στο facebook και τέλος η επιχείρηση θα προµηθευτεί σύστηµα καρτών επιβράβευσης πελατών. Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή 9.168,00 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση ,00 60% ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 100, ,00

23 ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου Βαθµολογία αίτησης: 68,287 ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΒΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΑΦΜ: Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού Κατασκευή και προώθηση ηλεκτρονικού καταστήµατος Περιλαµβάνει τον βασικό σχεδιασµό του δικτυακού τόπου σε επίπεδο συγγραφής κώδικα για την κατασκευή των δυναµικών σελίδων, χρησιµοποιώντας την πλατφόρµα TotalShop, την υποστήριξη Ελληνικών και Αγγλικών(2 γλώσσες), υποστήριξη πληρωµών µέσω VISA και PayPal. βελτιστοποίηση στις µηχανές αναζήτησης, προώθηση πωλήσεων µέσω ηλεκτρονικών κουπονιών. Επίσης περιλαµβάνει τα παρακάτω: καταγραφή σχολίων και προτιµήσεων πελατών ηµιουργία καταλόγων επιθυµητών προϊόντων και πρόσβαση από πολλαπλά µέσα (Face Book, Twitter) Επίσης περιλαµβάνει προωθητικές ενέργειες µέσω adwords και διαδυκτιακές καµπάνιες. Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή 9.560,00 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση ,00 60% ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 1.620, ,00

24 ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Βαθµολογία αίτησης: 67,359 ΑΟΥΛΤΖΗΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΑΦΜ: Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού Η εταιρία " ΑΟΥΛΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ" στις νέες ψηφιακές αγορές Η εταιρία " ΑΟΥΛΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ" σε µία εποχή κρίσης και αβεβαιότητας, επενδύει στις νέες ψηφιακές αγορές µε στόχο να διευρύνει τους πιθανούς πελάτες και να ανοίξει νέες αγορές και τρόπους πώλησης µέσω εργαλείων αναδιοργάνωσης της λειτουργίας της και µέσω διαδραστικής, δυναµικής προώθησης των προϊόντων της. Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή 4.009,50 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση 6.014,26 60% ,76 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 0, ,76

25 ΠΕΠ Αττικής Βαθµολογία αίτησης: 67,212 ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΦΜ: BAKAGIANNIS JEANS Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού Αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης, εξοικονόµηση πόρων µέσω της online επικοινωνίας και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της µε την δηµιουργία νέων καναλιών πώλησης. Το παρόν επενδυτικό σχέδιο αποσκοπεί στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για την οργάνωση της επιχείρησης αλλά και για την ανάπτυξη νέων καναλιών πώλησης. Συγκεκριµένα, η επιχείρηση θα εγκαταστήσει ένα εξειδικευµένο σύστηµα διαχείρισης επιχειρήσεων λιανικής πώλησης (λογισµικό και hardware) και πλήρες σύστηµα P.O.S. το οποίο θα την βοηθήσει στην οργάνωσή της καθώς θα µπορεί οποιαδήποτε στιγµή να αντλεί στοιχεία πωλήσεων, αποθήκης και εξέλιξης παραγγελιών. Στο εν λόγω σύστηµα θα ενσωµατωθούν και τεχνολογίες γραµµωτού κώδικα (barcode). Επιπλέον, θα έχει πρόσβαση σε σύστηµα διαχείρισης πελατολογίου CRM, το οποίο θα εγκατασταθεί στο κεντρικό κατάστηµα. Η επιχείρηση γνωρίζοντας την ανάγκη για προβολή και διαφήµιση σκοπεύει να υλοποιήσει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα marketing µέσω του διαδικτύου µε την δηµιουργία και ανάρτηση διαφηµιστικών banner καθώς και την διαφήµιση µέσω του google ενώ θα αποστέλλονται και διαφηµιστικά ή ενηµερωτικά γραπτά µηνύµατα στους πελάτες του καταστήµατος. Για την υλοποίηση της επένδυσης η επιχείρηση θα υποστηρίζεται από εξειδικευµένη οµάδα συµβούλων προκειµένου να µπορέσει να ολοκληρώσει επιτυχώς το παρόν επενδυτικό έργο. Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή ,00 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση ,00 60% ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 9.000, ,00

26 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Βαθµολογία αίτησης: 66,52 Π. ΚΟΝΤΑΡΑΣ Ε.Ε. ΑΦΜ: Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Α. Την προµήθεια εξοπλισµού για την υλοποίηση της εγκατάστασης λογισµικού προώθησης πωλήσεων retailecommerce (πωλήσεις εντός καταστήµατος ηλεκτρονικές πωλήσεις µέσω internet) και προώθησης πελατειακών σχέσεων που περιλαµβάνει: 1) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ SERVER ΙΒΜ Express x3400 M3, 2) PEGASO INDUSTRIAL PDA, 3)TOUCH SCREEN POS TERMINAL - BT9100, 4)BARCODE SCANNER SYMBOL ΧΕΙΡΟΣ LS2208 USB, 5) ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ Β. Την προµήθεια της λύσης Multimedia Price Checker που περιλαµβάνει: 1) Την αξία πλήρους συστήµατος (περιλαµβάνει mini PC, Monitor 17, Barcode Reader, βάση τοίχου, τροφοδοτικό, Windows 7 Home και την εφαρµογή Multimedia Price Checker πλήρως εγκατεστηµένη), 2) ιετές συµβόλαιο και 3) Εργασία εγκατάστασης παραµετροποίησης των συσκευών στο δίκτυο. Γ. Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα που βασίζεται στο προϊόν Entersoft Expert και τα κατάλληλα υποσυστήµατα του όπως αναλυτικά περιγράφεται στην σχετική επισυναπτόµενη πρόσφορα.. Την δηµοσίευση (Hosting) και την προβολή του site που θα κατασκευαστεί για την ηλεκτρονική πώληση των προϊόντων της επιχείρησης µέσω του Internet και περιλαµβάνει τα παρακάτω: 1) Την δηµοσίευση (hosting), 2) Την προβολή του site µε την ενηµέρωση των µηχανών αναζήτησης (Google, Yahoo, κ.λ.π.), 3) ηµιουργία διαφηµιστικών : Α)Tέσσερις διαφηµιστικές µακέτες για την προβολή του site σε social network. Β) ύο flash banners για την προβολή του site σας σε web sites που συνεργαζόµαστε κατόπιν συµφωνίας µε τις αντίστοιχες εταιρίες και ανάρτησης τους, για λόγους κυρίως αισθητικής στο site της εταιρείας σας. 4) ηµιουργία προτύπων news letter και s (µε το λογότυπο της εταιρείας ή και χρήση των παραπάνω διαφηµιστικών κατασκευών π.χ. flash banners )για την χρήση τους, ως προσωποποιηµένη επικοινωνία µέσω του ENTERSOFT CRM.

Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. Αριθµός πράξεων. ηµόσια απάνη

Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. Αριθµός πράξεων. ηµόσια απάνη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Πληροφορίες: Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Πληροφορίες: Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

1 Κωδικός Πράξης Επενδυτικού Σχεδίου: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Επιχειρησιακό / Περιφερειακό Πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης 05-000020 Βαθμολογία αίτησης: 96,222 Επωνυμία: ΙΚΑΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ν. ΚΑΡΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Προς:- Υπόψη:- Κοινοποίηση:- - Θέμα:- Συνημμένα:- Αξιότιμε κ. [CONTACT], [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] Τ: [ΤΗΛ.], F: [ΦΑΞ], E: [EMAIL] [CONTACT] Θεσσαλονίκη, [DATE]. Αναγνωριστικό προσφοράς: [QUOTE_ID] Προσφορά για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προσφορά. Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment. Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

Τεχνική Προσφορά. Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment. Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) Τεχνική Προσφορά Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) TESSERA Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. Τεχνική Προσφορά για την Προκήρυξη της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

B.1.1. Εισαγωγή... 30

B.1.1. Εισαγωγή... 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΚτΠ για το Επιµελητήριο Κερκύρας ράση: Μελέτη: Ειδικές Βάσεις εδοµένων Έργο: ηµιουργία Βάσεων εδοµένων Για ΜΜΕ Πρωτογενούς & ευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product Version 4.0 S i EBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιεχόμενα 1. Επιχειρηματική Δομή... 3 1.1. Σύντομο Ιστορικό... 4 1.2. Διοίκηση - Οργάνωση Εταιρείας... 9 1.3. Απασχολούμενο Προσωπικό...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Your e-business Partner. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E.

Your e-business Partner. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E. 1. Συνοπτικά στοιχεία εταιρείας Greek Geeks A.E Επωνυµία Νοµική Μορφή: Έτος Ίδρυσης: ιεύθυνση: GREEK GEEKS DATA SYSTEMS & INTERNET COMMUNICATION S.Α. GREEK GEEKS Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. www. go-e.mcit.gov.cy ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. www. go-e.mcit.gov.cy ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓ ΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Νοέμβριος 2009 www. go-e.mcit.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Editorial 1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Editorial 1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Editorial 1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Web Innovations 2 myfidelio.net Micros Channel Manager Loyalty Card Check-In Program mymicros.net New Products 4 E-Cylinder ServiceCall Fidelio Suite8

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα