24955/2058/ ) EIΣΑΓΩΓΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ /2058/ ) 87

2 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ : Oδηγοί - Eγχειρίδια «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Eπιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Yπουργείο Eθνικής Oικονοµίας (Aρ. Πρωτ /2058/ ) EIΣΑΓΩΓΗ Το σύστηµα διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) αποτελεί θεσµοθετηµένο πλαίσιο, στο οποίο περιγράφονται τα όργανα και οι διαδικασίες για την εφαρµογή, την παρακολούθηση και την διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία. Το πλαίσιο αυτό περιγράφεται στο νόµο 2860/2000 και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότησή του ενσωµατώνοντας στην ελληνική έννοµη τάξη τις βασικές αρχές του Κανονισµού 1260/99 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σηµαντική καινοτοµία του νέου συστήµατος διαχείρισης και παρακολούθησης του ΚΠΣ , αποτελούν οι διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα, µε βαρύνουσα σηµασία για την αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων. Οι διαδικασίες αυτές περιγράφονται στην παράγραφο του κεφαλαίου των ιατάξεων Εφαρµογής του ΚΠΣ Η πιστή τήρησή τους αποτελεί υποχρέωση των εθνικών αρχών. Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η παροχή οδηγιών προς τις ιαχειριστικές Αρχές (.Α.) για την περαιτέρω εξειδίκευση, αποσαφήνιση και κατά το δυνατόν οµοιογενή εφαρµογή των διαδικασιών αυτών, σύµφωνα µε όσα απορρέουν από τις διατάξεις εφαρµογής του ΚΠΣ και το εθνικό και κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο. Με τον όρο «διαδικασίες ένταξης πράξεων», νοείται το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την επιλογή και ένταξη των πράξεων, προκειµένου να τύχουν χρηµατοδότησης στο πλαίσιο ενός Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ΚΠΣ Οι διαδικασίες αυτές περιλαµβάνουν ενιαίες, προκαθορισµένες και τυποποιηµένες φάσεις όπως περιγράφονται στα κεφάλαια που ακολουθούν, µε στόχο τη διαφάνεια, αµεροληψία και αντικειµενικότητα κατά την επιλογή των πράξεων. Εφαρµόζονται για όλες τις πράξεις, συµπεριλαµβανοµένων και των 89

3 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ : Oδηγοί - Eγχειρίδια έργων που έχουν εγγραφεί στο Π Ε βάσει των εγκυκλίων του ΥΠΕΘΟ (αρ.πρωτ. 7708/ Ε 1764/ , 12187/ Ε 3151/ και 2596/ Ε 398/ ), οι δαπάνες των οποίων είναι επιλέξιµες από σύµφωνα µε το άρθρο 52 4 του καν. 1260/99. Υπενθυµίζεται ότι για την εν λόγω κατηγορία έργων, οι διαδικασίες ένταξής τους στα επί µέρους Επιχειρησιακά Προγράµµατα θα πρέπει να ολοκληρωθούν κατά κανόνα εντός δύο µηνών από την έγκριση των κριτηρίων επιλογής πράξεων από τις αντίστοιχες Επιτροπές Παρακολούθησης. Η διαδικασία επιλογής και ένταξης των πράξεων ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα µε σηµείο εκκίνησης την έγκριση του Συµπληρώµατος Προγραµµατισµού και των κριτηρίων ένταξης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και αναλύονται στη συνέχεια στα επί µέρους κεφάλαια : Ι. Σχεδιασµός και προετοιµασία της διαδικασίας ένταξης Ι.1. Οµαδοποίηση πράξεων των µέτρων Ι.2. Αντιστοίχιση δυνητικών τελικών δικαιούχων µε οµάδες πράξεων Ι.3. Επιλογή του τύπου της αξιολόγησης Ι.4. Καθορισµός της µεθοδολογίας αξιολόγησης ΙΙ. Πρόσκληση προς τους τελικούς δικαιούχους ΙΙΙ. Υποβολή προτάσεων από τους τελικούς δικαιούχους IV. Αξιολόγηση των προτάσεων από τη διαχειριστική αρχή V. Αποστολή των προτάσεων που αξιολογήθηκαν στα αρµόδια Υπουργεία για την διατύπωση γνώµης VI. Εισήγηση και έκδοση απόφασης ένταξης από τον Γενικό ή Ειδικό Γραµµατέα του Υπουργείου ή της Περιφέρειας 90

4 EΓKYKΛIOΣ ΓIA TIΣ IA IKAΣIEΣ ENTAΞHΣ ΠPAΞEΩN ΣTA EΠIXEIPHΣIAKA ΠPOΓPAMMATA (TEΛIKO ΣXE IO) ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 91

5 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ : Oδηγοί - Eγχειρίδια Ι. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προκειµένου να ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα πρέπει κατ αρχήν να πληρούνται δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι η έγκριση του Συµπλήρωµατος Προγραµµατισµού (Σ.Π.) από τις οικείες Επιτροπές Παρακολούθησης. Το Σ.Π. διαβιβάζεται στην Επιτροπή των Ε.Κ. προς ενηµέρωσή της, το αργότερο τρείς µήνες από την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση του Επ. Προγράµµατος. εύτερη προϋπόθεση αποτελεί η έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων που χρηµατοδοτούνται βάσει εκάστου Μέτρου από τις αρµόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης εντός έξι µηνών από την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση του Επ.Προγράµµατος. Τα κριτήρια οµαδοποιούνται στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 15 του Ν.2860/2000. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στην απόφαση της Επ.Παρακολούθησης καταγράφονται προσαρµογές του Σ.Π. ή/και των κριτηρίων σύµφωνα µε τα όσα συζητήθηκαν στις αντίστοιχες συνεδριάσεις, η.α. οφείλει να τις ενσωµατώσει άµεσα στα αντίστοιχα κείµενα. Άµεση και βασική εργασία των ιαχειριστικών Αρχών (.Α.) σε συνέχεια της έγκρισης του Συµπληρώµατος προγραµµατισµού και των κριτηρίων ένταξης από την Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελεί ο σχεδιασµός και προγραµµατισµός της διαδικασίας ένταξης πράξεων. Στα µέτρα που προβλέπονται ειδικές υποχρεώσεις στο συµπλήρωµα προγραµµατισµού προκειµένου να ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης όπως µελέτες ή έρευνες ή οριοθετήσεις ζωνών παρέµβασης αυτά θα πρέπει να δροµολογηθούν άµεσα από τη διαχειριστική αρχή. Επίσης για ενέργειες κανονιστικού περιεχοµένου, όπως έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων ή νοµοθετικών ρυθµίσεων ή εγκρίσεων καθεστώτων ενίσχυσης από την Γεν. νση Ανταγωνισµού της Επιτροπής, η προώθηση των οποίων είναι αρµοδιότητα άλλων υπηρεσιών και αποτελούν προϋπόθεση εφαρµογής του µέτρου θα πρέπει η διαχειριστική αρχή να µεριµνά για την ολοκλήρωση των απαιτούµενων διαδικασιών το συντοµότερο δυνατό. Σε κάθε περίπτωση οι προϋποθέσεις που τίθενται από το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το συµπλήρωµα προγραµµατισµού θα πρέπει να καταγράφονται και να παρακολουθούνται αυτοτελώς δεδοµένου ότι αποτελούν ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις επιλεξιµότητας των πράξεων. Ι.1 ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η ισορροπία των πόρων που θα διατεθούν για την εξασφάλιση των εκροών και του αποτελέσµατος που προβλέπονται στο µέτρο είναι κρίσιµη για την αποτελεσµατική εφαρµογή του µέτρου. Σε πολλές περιπτώσεις µέτρων απαιτείται λοιπόν κατ αρχήν προγραµµατισµός των πόρων του µέτρου ανά κατηγορίες 92

6 EΓKYKΛIOΣ ΓIA TIΣ IA IKAΣIEΣ ENTAΞHΣ ΠPAΞEΩN ΣTA EΠIXEIPHΣIAKA ΠPOΓPAMMATA (TEΛIKO ΣXE IO) πράξεων ή ανά οµάδες πράξεων που προβλέπονται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου, λαµβάνοντας υπόψη τους τεθέντες στόχους. Άµεσο καθήκον της διαχειριστικής αρχής αποτελεί -όπου απαιτείται- ο προσδιορισµός οµάδων πράξεων κατά µέτρο για τις οποίες προτίθεται να απευθύνει χωριστές προσκλήσεις. Εφόσον απαιτείται οµαδοποίηση, αυτή µπορεί κατά κανόνα να συµπίπτει µε τις κατηγορίες πράξεων, αλλά µπορεί επίσης να οµαδοποιεί διαφορετικές κατηγορίες πράξεων ή να εξειδικεύει περαιτέρω τις κατηγορίες πράξεων σε επιµέρους οµάδες, λαµβάνοντας επίσης υπόψη τις περιπτώσεις τελικών δικαιούχων. Η ως άνω οµαδοποίηση πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε η κατά περίπτωση σχεδιαζόµενη πρόσκληση να αφορά κατά το δυνατόν οµοειδή έργα και εν δυνάµει τελικούς δικαιούχους προκειµένου: 1. η αξιολόγηση να καταστεί κατά το δυνατόν οµοιογενής και ευχερής, 2. η.α. να κατευθύνει την εφαρµογή του µέτρου και την ροή υποβολής προτάσεων κατά τρόπο ώστε να επιτευχθούν εναρµονισµένα οι στόχοι του µέτρου. Η οµαδοποίηση συγκεκριµενοποιείται µε µίαενδεικτική κατανοµή των διατιθέµενων πόρων ανά οµάδες πράξεων (ή κατηγορίες πράξεων) που προβλέπονται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τους τεθέντες στόχους, αλλά και τις ιεραρχήσεις και προτεραιότητες που αναφέρονται στο µέτρο. Επισηµαίνεται ότι η οµαδοποίηση αυτή είναι απολύτως ενδεικτική και αποτελεί εσωτερικό εργαλείο της διαχειριστικής αρχής που υποστηρίζει τον προγραµµατισµό και την εσωτερική παρακολούθηση του έργου της. Ι.2 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΟΜΑ ΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Επόµενο βήµα αποτελεί η αντιστοίχιση των δυνητικών Τελικών ικαιούχων που αναφέρονται στο Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού (Σ.Π.) µε τις Οµάδες Πράξεων που έχουν προσδιοριστεί. Είναι προφανές πως εκ της φύσεως και της ποικιλοµορφίας των πράξεων που προβλέπονται σε κάθε µέτρο, όλα τα δυνατά είδη πράξεων δεν αφορούν όλους τους αναφερόµενους στο Σ.Π. δυνητικούς Τελικούς ικαιούχους ή κατηγορίες δυνητικών Τελικών ικαιούχων. Επιπρόσθετα, είναι εξίσου προφανές πως όλες οι πράξεις πρέπει να απευθύνονται σε δυνητικούς Τελικούς ικαιούχους που έχουν αρµοδιότητα να εκτελέσουν τις αντίστοιχες Οµάδες Πράξεων. Το εσωτερικό θεσµικό πλαίσιο του τελικού δικαιούχου κατά κανόνα προσδιορίζει τη σχετική αρµοδιότητά του. Τέλος η αντιστοίχιση οφείλει να λάβει υπόψη της τους στόχους, τις προτεραιότητες κα ιεραρχίσεις του Σ.Π. Προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε µε την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης να καλύπτεται το σύνολο των Τελικών ικαιούχων που αναφέρονται στο εγκεκριµένο Μέτρο. Στην πράξη οι συνθήκες προσφέρονται συχνά ώστε τα δύο ανωτέρω βήµατα να γίνονται ταυτόχρονα. 93

7 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ : Oδηγοί - Eγχειρίδια Ι.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σε κάθε περίπτωση, όπως έχει κατ επανάληψη επισηµανθεί, οι διατάξεις εφαρµογής του ΚΠΣ επιβάλουν την ύπαρξη ανοικτών διαδικασιών για την επιλογή των έργων. Αυτό σηµαίνει πως η επικοινωνία της ιαχειριστικής Αρχής µε τους δυνητικούς Τελικούς ικαιούχους για τη συλλογή προτάσεων, και σε συνέχεια η αξιολόγηση και ένταξη ακολουθεί τα βήµατα που περιγράφονται στις διατάξεις εφαρµογής του ΚΠΣ και εξειδικεύονται µε την παρούσα. Ειδικότερο θέµα αποτελεί ο τύπος αξιολόγησης των προτάσεων, δηλ. το αν κάθε πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς ή συγκριτικά µε τις άλλες προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης που αφορά το µέτρο, επιµέρους κατηγορία(-ες) πράξεων ή οµάδα(-ες) πράξεων του µέτρου. Οπως αναφέρεται και στις διατάξεις εφαρµογής του ΚΠΣ ( ), πρόθεση είναι να επεκταθεί προοδευτικά η πρακτική της ιεράρχησης των προτάσεων. Για το σκοπό αυτό η διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ, µε τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ θα υιοθετήσει, εντός του 2001, οδηγίες για την επέκταση της εφαρµογής της πρακτικής αυτής από τις διαχειριστικές αρχές των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Η διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ θα υποβάλει σχετική πρόταση σε επόµενη Επιτροπή Παρακολούθησης του ΚΠΣ. Όσον αφορά τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα, θα ληφθεί υπόψη το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο που αφορά το δηµοκρατικό προγραµµατισµό. Οι.Α. δύνανται να ακολουθήσουν εναλλακτικά τις εξής δύο προσεγγίσεις σε σχέση µε τον τύπο της αξιολόγησης: 1. Τύπος «Αµεσης Αξιολόγησης»: Αυτοτελής αξιολόγηση κάθε πρότασης µε την υποβολή της στη.α. 2. Τύπος «Συγκριτικής Αξιολόγησης»: Αξιολόγηση των προτάσεων µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προτάσεων µε στόχο την κατάταξη/ιεράρχησή τους. Ο τύπος της αξιολόγησης που θα επιλεγεί εξαρτάται από την φύση του µέτρου, των κατηγοριών πράξεων και του πλήθους των δυνητικών τελικών δικαιούχων που περιλαµβάνονται στην πρόσκληση. Η συγκριτική αξιολόγηση ενδείκνυται κατεξοχήν σε περιπτώσεις οµοειδών πράξεων µε κοινά χαρακτηριστικά (όπως µέγεθος και αντικείµενο των πράξεων) για τις οποίες η σύγκριση είναι ευχερέστερη. Επίσης η συγκριτική αξιολόγηση ενδείκνυται περισσότερο στις περιπτώσεις πράξεων που έχουν σχετικά βραχύ και ταυτόχρονο χρονοδιάγραµµα ωρίµανσης. Η επιλογή του τύπου αξιολόγησης αποτελεί ευθύνη της ιαχειριστικής Αρχής. Ι.4 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Επόµενο βήµα αποτελεί η επεξεργασία µεθοδολογίας αξιολόγησης των πράξεων, βάσει των κριτηρίων που έχουν εγκριθεί από τις Επ.Παρακολούθησης και των οδηγιών της παρούσας εγκυκλίου. Σε ορισµένες συνεδριάσεις Επιτροπών Παρακολούθησης έγινε µία πρώτη παρουσίαση της µεθοδολογίας αυτής. Η µεθοδολογία θα πρέπει να οριστικοποιηθεί από την.α. µε βάση και τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου. 94

8 EΓKYKΛIOΣ ΓIA TIΣ IA IKAΣIEΣ ENTAΞHΣ ΠPAΞEΩN ΣTA EΠIXEIPHΣIAKA ΠPOΓPAMMATA (TEΛIKO ΣXE IO) Η µεθοδολογία η οποία θα πρέπει να είναι διαθέσιµη πριν από την δηµοσίευση ή αποστολή της πρόσκλησης ή ενηµέρωσης των δυνητικών Τελικών ικαιούχων για υποβολή προτάσεων, πρέπει να είναι κατά το δυνατόν απλή και κατανοητή και να µπορεί να εφαρµόζεται µε σαφήνεια και επάρκεια δεδοµένου ότι αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειµενικότητας κατά την επιλογή των πράξεων. Αναλυτικές οδηγίες επεξεργασίας µεθοδολογίας αξιολόγησης δίδονται στο Κεφ. IV «Αξιολόγηση» και ειδικότερα στο σηµείο IV.2. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω περιγραφέντων προκαταρκτικών βηµάτων -στο µέτρο που απαιτούνται- η.α. πρέπει να είναι σε θέση να συντάξει Πίνακα για κάθε µέτρο της µορφής που ακολουθεί. Είναι χρήσιµο ο πίνακας αυτός να κοινοποιείται για ενηµέρωση στη.α. του ΚΠΣ µε την ευκαιρία της πρώτης πρόσκλησης που εκδίδεται. ΜΕΤΡΟ:... ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ (σε χιλ. Ευρώ) ΟΜΑ ΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Α Β Γ ΜΕΤΡΟΥ Σύνολο Προϋπολογισµού Προϋπολογισµός 1ης πρόσκλησης Τελικοί ικαιούχοι 95

9 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ : Oδηγοί - Eγχειρίδια ΙΙ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΙ.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με βάση τα βήµατα προετοιµασίας που περιγράφονται στο Κεφάλαιο Ι και σύµφωνα µε τα επιµέρους χαρακτηριστικά που έχουν επιλεγεί, διαµορφώνεται το περιεχόµενο της πρόσκλησης προς τους τελικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων. Η ενέργεια της πρόσκλησης ή ενηµέρωσης των δυνητικών τελικών δικαιούχων για υποβολή προτάσεων είναι κρίσιµη για την εξασφάλιση της διαφάνειας σχετικά µε τις δυνατότητες τις οποίες συνεπάγεται η υλοποίηση του εν λόγω Μέτρου ή Οµάδας Πράξεων. Θα πρέπει να λαµβάνει την κατάλληλη µορφή και δηµοσιότητα ανάλογα µε τη φύση και είδος του µέτρου ή της κατηγορίας/οµάδας πράξεων και τις κατηγορίες δυνητικών τελικών δικαιούχων που αντιστοιχούν σε αυτές. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι είχαν τη δυνατότητα να λάβουν γνώση της πρόσκλησης αυτής και ότι δεν υπάρχει µεροληπτική διάκριση στην ενηµέρωση των τελικών δικαιούχων. Το περιεχόµενο της πρόσκλησης/ενηµέρωσης θα πρέπει να είναι σαφές, κατανοητό και πλήρες παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει ο δυνητικός τελικός δικαιούχος να έχει υπόψη του για την άρτια κατάρτιση της πρότασης ένταξης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. ΙΙ.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Το περιεχόµενο της πρόσκλησης/ενηµέρωσης θα πρέπει να είναι σαφές και να περιλαµβάνει κατ ελάχιστον: 1. Αναφορά του θεσµικού πλαισίου και αποφάσεων, σε συνέχεια των οποίων εκδίδεται η παρούσα πρόσκληση (εξουσιοδοτήσεις, Ν.2860/2000, Απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. Ε(2000) 3405/ για την έγκριση του ΚΠΣ για την Ελλάδα, Απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του αντίστοιχου Ε.Π.) 2. Τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους ή τις κατηγορίες των δυνητικών τελικών δικαιούχων που δύνανται να υποβάλουν πρόταση. 3. Τις κατηγορίες ή οµάδες πράξεων (αν απαιτείται) που αφορά η συγκεκριµένη πρόσκληση και οι οποίες πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν από το εν λόγω Μέτρο. 96

10 EΓKYKΛIOΣ ΓIA TIΣ IA IKAΣIEΣ ENTAΞHΣ ΠPAΞEΩN ΣTA EΠIXEIPHΣIAKA ΠPOΓPAMMATA (TEΛIKO ΣXE IO) 4. Τον τρόπο χρηµατοδότησης του Μέτρου. ηλαδή την αναφορά της εθνικής συµµετοχής και του διαρθρωτικού ταµείου που συγχρηµατοδοτεί το Μέτρο, το ποσοστό συγχρηµατοδότησης και τον προσδιορισµό της αποστολής τους µε τυποποιηµένα µυνήµατα όπως αυτά περιγράφονται κατά ιαρθρωτικό Ταµείο στην παράγραφο του Καν. 1159/2000 της Επιτροπής. 5. Τον διαθέσιµο µε την συγκεκριµένη πρόσκληση προϋπολογισµό, µε ενδεικτική κατανοµή του στις επί µέρους κατηγορίες πράξεων εφόσον απαιτείται. 6. Αναφορά του συγκεκριµένου Μέτρου του Σ.Π. και των στόχων του, στο πλαίσιο του οποίου εκδίδεται η συγκεκριµένη πρόσκληση, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Επ.Παρακολούθησης του Ε.Π. 7. Την προθεσµία µέσα στην οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η πράξη. 8. Τον τύπο του Τεχνικού ελτίου Έργου και Υποέργου (Τ Ε/Υ) που πρέπει να συµπληρωθεί. 9. Αναφορά στα πρόσθετα έγγραφα ή δικαιολογητικά (αν απαιτούνται) που πρέπει να υποβάλλει ως συνηµµένα στην πρότασή του ο δυνητικός τελικός δικαιούχος. 10. Ειδικότερους όρους ή περιορισµούς (αν απαιτούνται) όσον αφορά τη συγκεκριµένη οµάδα πράξεων. Π.χ.: ελάχιστο ή µέγιστο ύψος προϋπολογισµού προτάσεων, ελάχιστο φυσικό αντικείµενο, φάσεις που πρέπει να τηρεί η πρόταση, εσωτερικές αναλογίες φυσικού αντικειµένου ή κόστους, ειδικό θεσµικό πλαίσιο που πρέπει να τηρείται κ.ο.κ. 11. Την ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προτάσεων και την προθεσµία υποβολής. 12. Τη διεύθυνση της.α. στην οποία υποβάλλονται οι προτάσεις, τα στοιχεία των υπευθύνων της Ειδικής Υπηρεσίας, οι οποίοι θα είναι διαθέσιµοι για παροχή σχετικών πληροφοριών και διευκρινήσεων στους ενδιαφεροµένους, καθώς και τον τρόπο υποβολής. 13. Συνοπτική αναφορά στις διοικητικές διαδικασίες για την αξιολόγηση και ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. καθώς και στον τύπο και τη µεθοδολογία αξιολόγησηςτων πράξεων σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Κεφ. Ι της παρούσας. Ενδεικτικά η πρόσκληση περιγράφει συνοπτικά: Τη διαδικασία που ακολουθείται για την ένταξη πράξεων στο Ε.Π. Τον τύπο αξιολόγησης (βλ. Κεφ. Ι.3) Τα κριτήρια επιλογής των πράξεων, όπως αυτά έχουν εγκριθεί για το συγκεκριµένο Μέτρο από την οικεία Επ. Παρ/σης. Ειδικότερα θα πρέπει να περιγράφονται τα εξειδικευµένα κριτήρια, τα οποία έχει επεξεργαστεί η.α. ανάλογα µε τις κατηγορίες πράξεων για τις οποίες προσκαλούνται να υποβάλουν προτάσεις οι δυνητικοί Τελικοί ικαιούχοι. 97

11 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ : Oδηγοί - Eγχειρίδια Την µεθοδολογία αξιολόγησης (βλ. Κεφ. Ι.4 & IV.2). ύναται επίσης να αναφερθεί σχετικός οδηγός (βλ. Σηµείο 15) που την περιγράφει αναλυτικά και η διεύθυνση που διατίθεται ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση όπου είναι δηµοσιευµένη. 14. Συνοπτική αναφορά των υποχρεώσεων του τελικού δικαιούχου εφ όσον ενταχθεί η πρότασή του στο επιχειρησιακό πρόγραµµα και ειδικότερα των υποχρεώσεων υποβολής µηνιαίων και τριµηνιαίων δελτίων, τήρησης λογιστικής µερίδας, κανόνων δηµοσιότητας και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους ελέγχους. Γίνεται παραποµπή στον τύπο της απόφασης ένταξης. 15. Αναφορά σε αναλυτικότερο Οδηγό(εφόσον διατίθεται). Ειδικότερα πρέπει να αναφέρεται η διεύθυνση που διατίθεται ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση όπου είναι δηµοσιευµένος. Η πρόσκληση υπογράφεται από τον αρµόδιο Υπουργό ή Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας στον οποίο υπάγεται η.α. Παρατηρήσεις: 1. Η.Α. δύναται να προσθέσει στην πρόσκληση/ενηµέρωση οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει χρήσιµο για την αποσαφήνιση του σκοπού του µέτρου, του τρόπου συµπλήρωσης της πρότασης, τη διαδικασία ένταξης, τη διαδικασία ενηµέρωσης, τις προδιαγραφές των προτάσεων κλπ 2. Εφόσον η.α. επιλέγει να έχει το δικαίωµα να ζητήσει την υποβολή διευκρινήσεων ή συµπληρωµατικών στοιχείων εκ µέρους των δυνητικών τελικών δικαιούχων, είναι σκόπιµο να υπάρχει σχετική αναφορά στην πρόσκληση. 3. Εφόσον η.α. διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του περιεχοµένου της πρότασης (π.χ. ως προς τον προϋπολογισµό ή το φυσικό αντικείµενο), αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην πρόσκληση. Σε κάθε περίπτωση το οριστικό Τ Ε/Υ µε τις επιτρεπόµενες τροποποιήσεις θα συµπληρώνεται οριστικά και επανυποβάλεται από τον Τελικό ικαιούχο, πριν την έκδοση απόφασης ένταξης την οποία και θα συνοδεύει ως αναπόσπαστο τµήµα της. 4. Σε περίπτωση που στις σχετικές δηµοσιεύσεις της πρόσκλησης χρησιµοποιείται το εθνικό έµβληµα θα πρέπει να υπάρχει επίσης τυπωµένο το ευρωπαϊκό έµβληµα. Σχετικό υπόδειγµα πρόσκλησης παρουσιάζεται στο Παράρτηµα Ι. ΙΙ.3 Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Για την υποβοήθηση του έργου των δυνητικών τελικών δικαιούχων η.α. δύναται να επεξεργάζεται και να θέτει στη διάθεσή τους αναλυτικό Οδηγό µε λεπτοµερείς οδηγίες για τη συµπλήρωση των προτάσεων. Στην περίπτωση αυτή ο Οδηγός αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της πρόσκλησης. Ενδεικτικά, πέραν των προαναφερθέντων στοιχείων του σώµατος της πρόσκλησης, µπορεί να περιλαµβάνει: 98

12 EΓKYKΛIOΣ ΓIA TIΣ IA IKAΣIEΣ ENTAΞHΣ ΠPAΞEΩN ΣTA EΠIXEIPHΣIAKA ΠPOΓPAMMATA (TEΛIKO ΣXE IO) α. Το συγκεκριµένο τύπο Τεχνικού ελτίου Έργου και Υποέργου που πρέπει να υποβάλλουν οι Τ.. µε πιθανή εκ των προτέρων συµπλήρωση επιλεγµένων πεδίων/στοιχείων των δελτίων από την ίδια τη.α. καθώς και πιθανή επισήµανση των πεδίων εκείνων που ενδεχοµένως δεν αφορούν τη συγκεκριµένη κατηγορία πράξης και δεν απαιτείται συµπλήρωσή τους. β. Αναλυτικές οδηγίες συµπλήρωσης των επί µέρους πεδίων των Τ Ε/Υ, στοιχεία του πυρήνα του ΟΠΣ που αντιστοιχούν στο συγκεκριµένο έργο (κωδικοποιηµένα / επιλεγµένα στοιχεία σε επίπεδο του αντίστοιχου Μέτρου όπως κατηγορία έργου/ενέργειας, φορείς, δείκτες, διακριτά τµήµατα ή οµάδες εργασιών, κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών, είδη υποέργων, διοικητικές καταστάσεις εξέλιξης υποέργου µε αναφορά στον αντίστοιχο α/α του πεδίου που αφορούν). γ. Επισήµανση των απαιτούµενων συνηµµένων εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν µαζί µε το Τ Ε/Υ καθώς και των ειδικότερων στοιχείων που ενδεχοµένως απαιτούνται να υποβληθούν σε σχέση µε τα εξειδικευµένα κριτήρια που έχουν προσδιοριστεί στην πρόσκληση. δ. Πηγές και άλλες πληροφοριακές βάσεις δεδοµένων που ενδεχοµένως µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους δυνητικούς Τελικούς ικαιούχους για την ολοκληρωµένη παρουσίαση της πρότασης προκειµένου αυτή να καλύπτει τις απαιτήσεις της αξιολόγησης. ε. Τα αναλυτικά στάδια της αξιολόγησης καθώς και τις προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται σε κάθε στάδιο για να λαµβάνει η πράξη θετική αξιολόγηση. στ. Ειδικές πληροφορίες σχετικά µε τους κανόνες της Ε.Ε. (όπως αναφορά επί µέρους Κανονισµών και κανόνων, ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία είναι δηµοσιευµένα κλπ). ΙΙ.4 ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Η πρόσκληση που απευθύνει η.α. στους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους αποτελεί θεµελιώδες και ουσιαστικό στοιχείο για τη διασφάλιση της νοµιµότητας και της κανονικότητας των πράξεων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθωτικά Ταµεία. Η µη κατάλληλη δηµοσιοποίηση των προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων µπορεί να επιφέρει προβλήµατα ουσίας κατά την εφαρµογή του Σ.Π. εως και την εφαρµογή δηµοσιονοµκών διορθώσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ.3 του Καν. 1260/99. Στις διατάξεις εφαρµογής του ΚΠΣ και των επιχειρησιακών προγραµµάτων στο κεφάλαιο «ηµοσιότητα» αναφέρεται: «Οι δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας εξυπηρετούν αποκλειστικά τους στόχους που προβλέπονται στον Καν.(ΕΚ)1159/2000 και έχουν ως σκοπό την πληροφόρηση: Των δυνητικών και τελικών δικαιούχων, καθώς και των περιφερειακών, τοπικών και άλλων αρµοδίων δηµοσίων αρχών, των επαγγελµατικών οργανώσεων και οικονοµικών κύκλων, των 99

13 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ : Oδηγοί - Eγχειρίδια οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων, των µη κυβερνητικών οργανώσεων (ιδίως των οργανώσεων προώθησης της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και των οργανώσεων που δρουν για τη βελτίωση και την προστασία του περιβάλλοντος), και των παραγόντων ή φορέων έργων, για την εξασφάλιση της διαφάνειας σχετικά µε τις δυνατότητες που παρέχει η κοινή παρέµβαση της Ε.Ε και του κράτους µέλους. Η διαχειριστική αρχή µεριµνά για τη δηµιουργία κατάλληλου συστήµατος διάδοσης των πληροφοριών, οι οποίες έχουν ως σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας απέναντι στους διαφόρους εταίρους και δυνητικούς δικαιούχους και ιδίως τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές οι πληροφορίες περιλαµβάνουν σαφείς ενδείξεις των προτεινόµενων διοικητικών διαδικασιών, µια περιγραφή των µηχανισµών διαχείρισης των φακέλων, πληροφορίες σχετικές µε τα κριτήρια επιλογής των έργων/ενεργειών και µε τους µηχανισµούς αξιολόγησης, καθώς και τους υπευθύνους σε εθνικό, περιφερειακό, ή τοπικό επίπεδο οι οποίοι θα µπορούσαν να εξηγήσουν τη λειτουργία των παρεµβάσεων και τα κριτήρια επιλεξιµότητας.» Σύµφωνα µε τα παραπάνω για τη δηµοσιοποίηση της πρόσκλησης η.α. θα πρέπει να χρησιµοποιήσει πρόσφορα µέσα προκειµένου να εξασφαλίσει ότι οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι έλαβαν γνώση έγκαιρα. Για το σκοπό αυτό δύο βασικοί τρόποι δηµοσιοποίησης της πρόσκλησης υποδεικνύονται εναλλακτικά ή σε συνδυασµό: 1. Πρόσκληση/ενηµέρωση µε επιστολή. 2. Πρόσκληση δια του τύπου. Ανεξάρτητα από τις ανωτέρω δύο µορφές είναι χρήσιµο η.α. να προβεί επικουρικά σε πρόσθετες ενέργειες δηµοσιότητας ως ακολούθως: 1. ηµοσίευση πρόσκλησης σε ιστοσελίδα που διαθέτει η.α. 2. Κοινοποίηση πρόσκλησης σε συλλογικούς φορείς επαγγελµατικών οργανώσεων, σε οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους της αντίστοιχης περιφέρειας ή του τοµέα κλπ Π.χ. είναι σκόπιµο µια πρόσκληση που απευθύνεται στους ήµους ενός Νοµού να κοινοποιείται στην Τοπική Ενωση ήµων και Κοινοτήτων (ΤΕ Κ). Εναλλακτικά, έγγραφη ειδοποίησή τους για την έναρξη δηµοσιοποίησης προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων, αναφορά του τρόπου και των σηµείων που αυτές δηµοσιεύονται. Επίσης όλες οι προσκλήσεις θα κοινοποιούνται στους φορείς και υπηρεσίες που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του οικείου Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 100

14 EΓKYKΛIOΣ ΓIA TIΣ IA IKAΣIEΣ ENTAΞHΣ ΠPAΞEΩN ΣTA EΠIXEIPHΣIAKA ΠPOΓPAMMATA (TEΛIKO ΣXE IO) Πρόσκληση/ενηµέρωση µε επιστολή Ο τρόπος αυτός ενδείκνυται όταν οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι ορίζονται ονοµαστικά στο συµπλήρωµα προγραµµατισµού και είναι κατά συνέπεια περιορισµένου αριθµού. Η πρόσκληση αποστέλλεται από τη.α. στους προσδιορισµένους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους ταχυδροµικώς, κατά προτίµηση «επί αποδείξει». Η πρόσκληση µπορεί να παραπέµπει σε Οδηγό ο οποίος βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφεροµένων σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στα σηµεία ΙΙ.2 και ΙΙ.3. Πρόσκληση δια του τύπου Ο τρόπος αυτός ενδείκνυται όταν οι κατηγορίες δυνητικών τελικών δικαιούχων είναι µεγάλου αριθµού ή/και οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι είναι απροσδιόριστου αριθµού. Στην περίπτωση αυτή το κείµενο που δηµοσιεύεται στον τύπο µπορεί να αποτελεί περίληψη της πλήρους πρόσκλησης η οποία να παραπέµπει στο αναλυτικό κείµενο και ενδεχοµένως στον Οδηγό, τα οποία τίθενται στη διάθεση των ενδιαφεροµένων σε έντυπη ή / και σε ηλεκτρονική µορφή. Για προσκλήσεις τοµεακών Επιχ. Προγραµµάτων οι προσκλήσεις δηµοσιεύονται σε τρεις τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας. Για προσκλήσεις Περιφερειακών Επιχ. Προγραµµάτων οι προσκλήσεις δηµοσιεύονται σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και δύο τοπικής κυκλοφορίας. Οταν επιλέγεται η πρόσκληση δια του τύπου, λαµβάνει µεγαλύτερη σηµασία η παράλληλη ενηµέρωση των αντιπροσωπευτικών συλλογικών φορέων των δυνητικών τελικών δικαιούχων, ή των φορέων που έχουν την εποπτεία τους. Αλλα µέτρα δηµοσιότητας Πέραν της πρόσκλησης είναι χρήσιµο στο µέτρο του εφικτού η διαχειριστική αρχή να καλέσει τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους είτε σε συναντήσεις ενηµέρωσης είτε σε συναντήσεις εργασίας για την προετοιµασία των προτάσεων. Ειδικότερα στα µέτρα που οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι είναι ολιγάριθµοι οι συναντήσεις αυτής της φύσεως είναι εξαιρετικά σηµαντικές και κρίσιµες για την ποιότητα των προτάσεων που θα επηρεάσουν σε σηµαντικό βαθµό την επιτυχή εφαρµογή του µέτρου. Στην περίπτωση που οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι είναι πολυάριθµοι ενδείκνυται η.α. να λάβει πρόσθετα µέτρα δηµοσιότητας-στήριξης όπως: 101

15 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ : Oδηγοί - Eγχειρίδια 1. Η οργάνωση ανοικτών ηµερίδων για τους ενδιαφερόµενους. 2. Η κατάλληλη οργάνωση του Γραφείου Υποστήριξης της.α. ώστε να παρέχονται κατά ενιαίο και τυποποιηµένο τρόπο οδηγίες προς τους Τελικούς ικαιούχους. 3. Να υπάρχουν στην ιστοσελίδα του επιχειρησιακού προγράµµατος υποβοηθητικά στοιχεία που ο δυνητικός τελικός δικαιούχος χρειάζεται ή πρέπει να έχει υπόψη του κατά την κατάρτιση και υποβολή της πρότασης. Παρατηρήσεις Προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποφυγή συγχύσεων σε σχέση µε το ρόλο της ιαχειριστικής Αρχής και του τελικού δικαιούχου. Η ιαχειριστική Αρχή δεν υποκαθιστά τον δυνητικό τελικό δικαιούχο στο καθήκον του προετοιµασίας της πρότασης. Οφείλει όµως να τον υποστηρίξει -ιδιαίτερα στην παρούσα φάση που οι φορείς δεν είναι εξοικειωµένοι µε τους νέους κανόνες, εργαλεία και διαδικασίες- ώστε οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι να είναι σε θέση να υποβάλλουν προτάσεις που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις προκειµένου να αξιολογηθούν. Η.Α. οφείλει να εξηγήσει µε πλήρη διαφάνεια τις διαδικασίες χωρίς η υποστήριξη αυτή να δεσµεύει ή να προδικάζει οτιδήποτε σε σχέση µε το αποτέλεσµα της αξιολόγησης που θα ακολουθήσει την υποβολή της πρότασης. Στις περιπτώσεις πράξεων στις οποίες ο ακριβής αριθµός υποέργων και το περιεχόµενο τους προσδιορίζεται µέσω ανοικτής διαδικασίας και βάσει προδιαγραφών που έχει θέσει ο τελικός δικαιούχος, η.α. διασφαλίζει ότι ο τελικός δικαιούχος τηρεί κατ αναλογία τις αρχές διαφάνειας, αντικειµενικότητας και δηµοσιότητας κατά την εφαρµογή των ανοικτών αυτών διαδικασιών. ΙΙ.5 ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΙ.5.1 Προϋπολογισµός Πρόσκλησης Οπως αναφέρθηκε στο σηµείο ΙΙ.2, στις επί µέρους προσκλήσεις θα πρέπει να αναφέρεται ο διαθέσιµος από την πρόσκληση προϋπολογισµός. Σε περίπτωση που η πρόσκληση αφορά πέραν της µίας κατηγορίες πράξεων ή οµάδες πράξεων, πρέπει να υπάρχει επίσης ενδεικτικός επιµερισµός του προϋπολογισµού στις οµάδες αυτές λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους του Μέτρου. Είναι προφανές πως οι.α. δεν µπορούν να εκδώσουν προσκλήσεις για εντάξεις έργων άνω του διαθέσιµου από το Μέτρο προϋπολογισµού. Με δεδοµένο το νέο πλαίσιο που θέτει το σύστηµα διαχείρισης και παρακολούθησης του Γ ΚΠΣ και το γεγονός ότι οι πρώτες εφαρµογές του θα αποτελέσουν χρήσιµη εµπειρία, είναι σκόπιµο η εφαρµογή της διαδικασίας ένταξης πράξεων να ξεκινήσει µε συντηρητικούς βηµατισµούς. Προς την κατεύθυνση αυτή και ιδίως για τα µέτρα που περιλαµβάνουν µεγάλο αριθµό πράξεων και κατηγοριών τελικών δικαιούχων, 102

16 EΓKYKΛIOΣ ΓIA TIΣ IA IKAΣIEΣ ENTAΞHΣ ΠPAΞEΩN ΣTA EΠIXEIPHΣIAKA ΠPOΓPAMMATA (TEΛIKO ΣXE IO) µε την επιφύλαξη προφανών ιδιαιτεροτήτων, οι.α. προτρέπονται να προκηρύξουν σε πρώτη φάση ένα µέρος του συνολικού προϋπολογισµού του µέτρου το οποίο ενδεικτικά δύναται να κυµαίνεται περί το 30% του συνολικού προϋπολογισµού και κατά κανόνα να µην υπερβαίνει το 50% αυτού. Αξιοποιώντας την εµπειρία από τις πρώτες προσκλήσεις αυτές οι.α. µπορούν να προχωρήσουν στη συνέχεια στην έκδοση επόµενων προσκλήσεων. ΙΙ.5.2 Προθεσµίες Προσκλήσεων Οι προθεσµίες που µπορεί να ορίζονται στην πρόσκληση συναρτώνται µε τον τύπο αξιολόγησης που επιλέγεται. Ως γενική αρχή η προθεσµία που τίθεται από τη.α. προσδιορίζεται ανάλογα µε τη φύση και το είδος των πράξεων, το µέρος του διαθέσιµου προϋπολογισµού που προκηρύσσεται και πρέπει να είναι εύλογη ώστε να δίδεται επαρκής χρόνος προετοιµασίας των προτάσεων των δυνητικών τελικών δικαιούχων. Η.Α. δύναται να δώσει παράταση της προθεσµίας λήξης υποβολής προτάσεων µε τη δέουσα αιτιολόγηση ενηµερώνοντας εκ νέου τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους. Η.Α. δύναται επίσης να προβεί σε ανάκληση της ισχύος της πρόσκλησης µε τη δέουσα αιτιολόγηση ακολουθώντας τον ίδιο τρόπο δηµοσίευσης. Τύπος «άµεσης αξιολόγησης» Στις προσκλήσεις τύπου «άµεσης αξιολόγησης» που θα εκδοθούν από τη.α. η προθεσµία υποβολής των προτάσεων µπορεί να είναι σχετικά µεγάλη προκειµένου να δίνεται επαρκής χρόνος ωρίµανσης των προτάσεων, χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει το ένα έτος. Κατά την κρίση της η.α. δύναται επίσης να ορίσει ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων ανάλογα µε την ιδιαιτερότητα των πράξεων. Οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις καθ όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος που ορίζεται στην πρόσκληση. Απόρριψη της πρότασης δεν αποκλείει την υποβολή βελτιωµένης πρότασης εντός των προθεσµιών της πρόσκλησης. Τύπος «συγκριτικής αξιολόγησης» Στις προσκλήσεις που θα εκδοθούν από τη.α. σύµφωνα µε αυτήν την προσέγγιση, θα τίθεται προθεσµία υποβολής των προτάσεων, η οποία δεν µπορεί κατά κανόνα να είναι µικρότερη του ενός µηνός ούτε να υπερβαίνει τους έξι µήνες. Η έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων ξεκινά µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προτάσεων. 103

17 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ : Oδηγοί - Eγχειρίδια ΙΙ.5.3 Εξάντληση Προϋπολογισµού Πρόσκλησης Τύπος «άµεσης αξιολόγησης» Η ένταξη των πράξεων µε βάση τον τύπο αυτό αξιολόγησης µπορεί να γίνεται µέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιµου προϋπολογισµού της πρόσκλησης και χωρίς υπέρβαση αυτού. Σε περίπτωση που υπάρχει υπόλοιπο προς διάθεση, µπορεί επίσης να ενταχθεί η επόµενη θετικά αξιολογηθείσα πρόταση µε τις εξής προϋποθέσεις: 1. εν προκαλείται υπέρβαση του προϋπολογισµού της πρόσκλησης µεγαλύτερη του διαθέσιµου υπολοίπου Η υπέρβαση αυτή δεν υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισµού της πρόσκλησης. 3. εν προκαλείται υπέρβαση του διαθέσιµου προϋπολογισµού του µέτρου. Όταν ο διαθέσιµος από την πρόσκληση προϋπολογισµός εξαντληθεί, γνωστοποιείται από τη.α. στους φορείς και διακόπτεται η υποβολή προτάσεων. Τύπος «συγκριτικής αξιολόγησης» Οι εντάξεις των πράξεων στο υπόψη Μέτρο µε βάση τον τύπο αυτό αξιολόγησης γίνεται τηρώντας αυστηρά την ως άνω επικυρωθείσα κατάταξη και µέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιµου προϋπολογισµού της πρόσκλησης και χωρίς υπέρβαση αυτού. Σε περίπτωση που υπάρχει υπόλοιπο προς διάθεση, µπορεί επίσης να ενταχθεί η επόµενη θετικά αξιολογηθείσα πρόταση µε τις εξής προϋποθέσεις: 1. εν προκαλείται υπέρβαση του προϋπολογισµού της πρόσκλησης µεγαλύτερη του διαθέσιµου υπολοίπου. 2. Η υπέρβαση αυτή δεν υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισµού της πρόσκλησης. 3. εν προκαλείται υπέρβαση του διαθέσιµου προϋπολογισµού του µέτρου. Σε περίπτωση ισοβαθµίας των προτάσεων, εντάσσονται στο Μέτρο όλες οι προτάσεις που ισοβαθµούν εφόσον τηρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις 2 και 3. Σε αντίθετη περίπτωση καµµία από τις προτάσεις που ισοβαθµούν δεν εντάσσεται στο Μέτρο. 1) Π.χ. Προϋπολογισµός πρόσκλησης 100. Εντάσσονται x προτάσεις συνολικού προϋπολογισµού 95. Υπόλοιπο=5. Αν η επόµενη θετικά αξιολογηθείσα έχει προϋπολογισµό 7, τότε υπέρβαση=2 < 5, άρα µπορεί να ενταχθεί. Αν έχει προϋπολογισµό 11, τότε υπέρβαση=6 > 5, άρα δεν µπορεί να ενταχθεί. 104

18 EΓKYKΛIOΣ ΓIA TIΣ IA IKAΣIEΣ ENTAΞHΣ ΠPAΞEΩN ΣTA EΠIXEIPHΣIAKA ΠPOΓPAMMATA (TEΛIKO ΣXE IO) ΙΙ.5.4 Εργα που έχουν ήδη εγγραφεί στο Π Ε Για τα έργα που έχουν εγγραφεί στο Π Ε 2000 ή/και 2001 θα εφαρµοστεί ο τύπος της άµεσης αξιολόγησης. Προτεραιότητα της.α. είναι να εκδώσει σχετικές προσκλήσεις για τις κατηγορίες πράξεων στις οποίες εµπίπτουν τα εν λόγω έργα. ΙΙ.5.5 Ενδιάµεσοι Φορείς Ειδική περίπτωση αποτελούν τα µέτρα ή κατηγορίες/οµάδες πράξεων για τα οποία προβλέπεται ως τελικός δικαιούχος ενδιάµεσος φορέας που θα καθορισθεί. Σηµειώνεται ότι ενδιάµεσος φορέας νοείται µόνο για πράξεις που αφορούν κρατικές ενισχύσεις. Στην περίπτωση καταφυγής σε ενδιάµεσο φορέα (ΕΦ), είναι προφανές πως o εν λόγω φορέας δεν είναι στην πραγµατικότητα ο υπεύθυνος για το σχεδιασµό και το περιεχόµενο της πράξης και τον καθορισµό των διαδικασιών παρακολούθησης. Ο ΕΦ, είναι µεν τυπικά τελικός δικαιούχος, αλλά ενεργεί για λογαριασµό άλλης δηµόσιας υπηρεσίας που έχει την ευθύνη των παραπάνω και η οποία συνδέεται συµβατικά (εφόσον έχει κατά νόµο το δικαίωµα) µε τον ΕΦ που αναλαµβάνει την εφαρµογή. Η εν λόγω σύµβαση ορίζει επίσης τον επιµερισµό ευθυνών µεταξύ των δύο οργανισµών. Η διαδικασία ένταξης πρέπει να αποτυπώνει την ιδιαιτερότητα αυτή: Βήµα 1: Της ένταξης της σχετικής πράξης στο µέτρο αποτελεί καταρχήν ο ορισµός του ενδιάµεσου φορέα σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και η σχετική ενηµέρωση της.α. Βήµα 2: η.α. απευθύνει πρόσκληση στον ΕΦ που έχει οριστεί να αναλάβει τις υποχρεώσεις του τελικού δικαιούχου µε ταυτόχρονη κοινοποίηση στην υπηρεσία µε την οποία αυτός έχει συµβληθεί συµβατικά. Ο ΕΦ υποβάλει Τ Ε/Υ µε την περιγραφή του καθεστώτος ενίσχυσης και των διαδικασιών που τηρούνται και επισυνάπτει σ αυτό ρητή δήλωση αποδοχής του Τ Ε/Υ από την αρµόδια υπηρεσία, καθώς και κάθε άλλο συµβατικό ή κανονιστικό έγγραφο που διέπει την εφαρµογή. 105

19 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ : Oδηγοί - Eγχειρίδια ΙΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ III.1 ΓΕΝΙΚΕΣ O ΗΓΙΕΣ Η πρόταση του δυνητικού τελικού δικαιούχου υποβάλλεται µε την ακόλουθη µορφή: 1. Αίτηση σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙ. 2. Πλήρως Συµπληρωµένο Τεχνικό ελτίο Εργου και Υποέργου (Τ Ε/Υ). 3. Απογραφικό ελτίο του Τελικού ικαιούχου (φορέα υλοποίησης) σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα του Παραρτήµατος V. Το εν λόγω ελτίο αποτελεί στο εξής αναπόσπαστο µέρος των Τ Ε όλων των τύπων (υποδοµών, ενισχύσεων, δράσεων ΕΚΤ). 4. Συνοδευτικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από την πρόσκληση. 5. Αλλα έγγραφα που κρίνονται από τον τελικό δικαιούχο αναγκαία για την εξέταση της πρότασής του. Η αίτηση πρωτοκολλείται στη ιαχειριστική Αρχή. Οι προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσµα ή χωρίς τη χρήση του τυποποιηµένου Τεχνικού ελτίου Εργου/Υποέργου απορρίπτονται και ενηµερώνεται άµεσα ο υποψήφιος τελικός δικαιούχος. Η.Α. πρέπει να επισηµαίνει την ιδιαίτερη σηµασία της αξιόπιστης συµπλήρωσης των Τ Ε/Υ. Ειδικότερα θα πρέπει να γίνεται σαφές ότι το Τ Ε είναι δεσµευτικό έγγραφο µε βάση το οποίο ο τελικός δικαιούχος αναλαµβάνει να υλοποιήσει το έργο σύµφωνα µε τα στοιχεία που περιγράφονται σε αυτό. Αποτελεί επίσης αναπόσπαστο µέρος της απόφασης ένταξης. Όσον αφορά τα πεδία του Τ Ε/Υ που αφορούν άλλους φορείς εκτός του τελικού δικαιούχου όπως π.χ. τον φορέα χρηµατοδότησης της πράξης ή τον φορέα λειτουργίας δύναται στη θέση της υπογραφής να αναφέρεται ο αριθµός πρωτοκόλλου σχετικού εγγράφου που επιβεβαιώνει την κάλυψη της χρηµατοδότησης ή την ανάληψη υποχρέωσης λειτουργίας της υποδοµής αντίστοιχα. Τα εν λόγω έγγραφα συνυποβάλλονται µε το Τ Ε/Υ. ΙΙΙ.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Οι προτάσεις που υποβάλλονται στη διαχειριστική αρχή αφορούν πράξεις µε λειτουργική και διαχειριστική αυτοτέλεια, συγκεκριµένο φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο, φυσικούς στόχους και αναµενόµενα αποτελέσµατα. 106

20 EΓKYKΛIOΣ ΓIA TIΣ IA IKAΣIEΣ ENTAΞHΣ ΠPAΞEΩN ΣTA EΠIXEIPHΣIAKA ΠPOΓPAMMATA (TEΛIKO ΣXE IO) Στις περιπτώσεις πράξεων άµεσης συνέργιας ή λειτουργικής ολοκλήρωσης µε πράξεις που χρηµατοδοτούνται από άλλα µέτρα του επιχειρησιακού προγράµµατος ή γενικώς άλλες πράξεις, θα πρέπει να γίνεται ειδική αναφορά στις προτάσεις και να τεκµηριώνεται η συµπληρωµατικότητά τους. Μελέτες ιακρίνονται οι κάτωθι περιπτώσεις: 1. Οι επί µέρους µελέτες (προµελέτες, οριστικές µελέτες κλπ) της πράξης, όπως αυτή ορίστηκε προηγουµένως, δύνανται να αποτελούν υποέργα της πράξης και να συµπεριληφθούν στο συνολικό προϋπολογισµό της. Στην περίπτωση αυτή οι εν λόγω µελέτες δεν είναι αυτοτελώς επιλέξιµες αλλά µόνο ως µέρος του συνόλου της πράξης. 2. Αν προβλέπεται από το περιεχόµενο του Μέτρου και τη σχετική πρόσκληση, οι προτάσεις που υποβάλλονται στη ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π. µπορεί να αφορούν αυτοτελώς προπαρασκευαστικές ή άλλες µελέτες, ή άλλη παροχή υπηρεσιών, οπότε η σχετική πρόταση αντιµετωπίζεται ως υποψήφια για ένταξη «πράξη» στο πλαίσιο του Μέτρου. 3. Στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας ή µέτρου Τεχνικής Βοήθειας δύνανται επίσης να χρηµατοδοτούνται µελέτες και εµπειρογνωµοσύνες σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο σχέδιο Οδηγού Τεχνικής Βοήθειας που διανεµήθη στη 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ Η απόφαση χρηµατοδότησης προπαρασκευαστικών µελετών ή υπηρεσιών δεν δεσµεύει ή προδικάζει τη µελλοντική ένταξη πράξεων στον προσδιορισµό των οποίων ενδέχεται να οδηγήσουν οι εν λόγω µελέτες. ΙΙΙ.3 ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΕΠ Για τις πράξεις που προτείνονται προς ένταξη στα ΠΕΠ υπενθυµίζονται οι οδηγίες που έχουν σταλεί µε το υπ αριθµ 3538/ έγγραφο του Υφυπουργού Εθν.Οικονοµίας. Ειδικότερα επισηµαίνεται ότι µε δεδοµένο ότι ο Ν.2860/2000 δεν θίγει τις διαδικασίες που προβλέπονται στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο περί ηµοκρατικού Προγραµµατισµού, η προγραµµατική διαδικασία και οι προτάσεις των προς ένταξη έργων στα Περιφερειακά Προγράµµατα προωθούνται και στο νέο σύστηµα εφαρµογής του Γ ΚΠΣ σύµφωνα µε το παραπάνω πλαίσιο όπως αυτό ισχύει και εφαρµόζεται µέχρι σήµερα, δηλαδή µέσω των δηµοτικών, νοµαρχιακών και περιφερειακών συµβουλίων. Είναι συνεπώς απόλυτα σαφές ότι κανένα έργο (εξαιρουµένων των πράξεων που εµπίπτουν στον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας) δεν εγκρίνεται για ένταξη στα ΠΕΠ αν δεν έχει προηγηθεί η συναίνεση από τα δηµοτικά, νοµαρχιακά και περιφερειακά συµβούλια. 107

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ηµεροµηνία: 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων,

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων, L 368/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Αθήνα 27.3. 2008 Α.Π.:14225 /ΕΥΣΣΑΑΠ 712 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα