X. Πασχάλη Επιβατικές µεταφορές: Ν. Νόλης Fax : ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας ιανοµής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "X. Πασχάλη 2106508512 Επιβατικές µεταφορές: Ν. Νόλης 2106508408 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας ιανοµής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Παπάγου, 23 Μαρτίου 2012 Παπάγου Τ.Κ Πληροφορίες Εµπορευµατικές µεταφορές: Αριθ. Πρωτ.: Φ450/10735/1241 X. Πασχάλη Επιβατικές µεταφορές: Ν. Νόλης Fax : ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας ιανοµής Θέµα: Κοινωνικές διατάξεις µεταφορών - Ταχογράφος - Ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών - ιοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις των Κανονισµών (ΕΟΚ) 3821/85 και (ΕΚ) 561/ Σας κοινοποιούµε για ενηµέρωση και εφαρµογή την υπ' αριθµ. Φ450/51477/5520/2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2687/ , Α Α ΧΙ) που ορίζει τις διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανονισµού (ΕΟΚ) 3821/85 για τη συσκευή ελέγχου, όπως ισχύει σήµερα, και του Κανονισµού (ΕΚ) 561/2006 (Επίσηµη Εφηµερίδα ΕΕ L 102 της σελ. 1 επ) για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών. 2. H υπουργική απόφαση περιλαµβάνει σε πίνακα στο παράρτηµά της όλες τις παραβάσεις των Κανονισµών 3821/85 και 561/2006. Στην πρώτη στήλη του πίνακα αναγράφεται ο κωδικός αριθµός της παράβασης. Στη δεύτερη στήλη αναγράφεται η νοµική βάση της παράβασης, δηλαδή το συγκεκριµένο άρθρο του Κανονισµού που προβλέπει την αντίστοιχη υποχρέωση και στο οποίο πρέπει να ανατρέχει το όργανο ελέγχου για να διαπιστώσει εάν υπάρχει παράβαση. Με άλλα λόγια, ο πίνακας των παραβάσεων της κ.υ.α προορίζεται να διαβάζεται µαζί µε τους Κανονισµούς. Στην τρίτη και τέταρτη στήλη αναγράφεται επιγραµµατικά η παράβαση. Όπως προαναφέρθηκε, η περιγραφή της παράβασης συµπληρώνεται από το αντίστοιχο άρθρο του Κανονισµού. Στην πέµπτη στήλη αναγράφεται η σοβαρότητα της παράβασης. Σελίδα 1 από 11

2 3. Το άρθρο 3 της κ.υ.α. ορίζει το ύψος του προστίµου που επιβάλλεται ανά κατηγορία παράβασης, ενώ το άρθρο 4 προβλέπει σε ποια πρόσωπα επιβάλλεται το πρόστιµο, δηλαδή στον οδηγό, στην επιχείρηση ή και στους δύο. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται περισσότερες παραβάσεις κατά τον ίδιο έλεγχο οι κυρώσεις επιβάλλονται σωρευτικά. Επιπλέον διοικητική κύρωση, εκτός από το πρόστιµο, αποτελεί η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας (άρθρο 5) και η αφαίρεση της άδειας οδηγού σε περίπτωση υποτροπής (άρθρο 6). Υποτροπή του οδηγού θεωρείται ότι υπάρχει όταν διαπιστώνεται ότι έχει τελέσει εκ νέου την ίδια παράβαση για την οποία του είχαν επιβληθεί κυρώσεις σε προηγούµενο έλεγχο από το ίδιο ή άλλο όργανο. Η διαπίστωση της υποτροπής στον καθ' οδόν έλεγχο γίνεται µε βάση την βεβαίωση ελέγχου που έχει χορηγηθεί από το όργανο που πραγµατοποίησε τον προηγούµενο καθ' οδόν έλεγχο (κατωτέρω, αρ. 29). Ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών 4. Ο Κανονισµός 561/2006 εφαρµόζεται (α) στις οδικές µεταφορές εµπορευµάτων που πραγµατοποιούνται µε φορτηγά οχήµατα ιδιωτικής ή δηµόσιας χρήσης µεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, περιλαµβανοµένου τυχόν ρυµουλκούµενου ή επικαθήµενου και (β) στις µεταφορές επιβατών µε οχήµατα άνω των εννέα θέσεων (λεωφορεία). Στην έννοια της οδικής µεταφοράς περιλαµβάνεται και το άφορτο σκέλος της. εν περιλαµβάνονται µεταφορές που πραγµατοποιούνται εξ ολοκλήρου εκτός δηµοσίων οδών. Ο Κανονισµός έχει άµεση ισχύ χωρίς να απαιτείται ενσωµάτωσή του στο εθνικό µας δίκαιο και υπερισχύει κάθε αντίθετης διάταξης νόµου, διατάγµατος, απόφασης κλπ για το ίδιο θέµα. 5. Ο Κανονισµός εφαρµόζεται ανεξάρτητα από τη χώρα ταξινόµησης του οχήµατος, όταν η µεταφορά πραγµατοποιείται αποκλειστικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή µεταξύ της ΕΕ, της Ελβετίας και των χωρών του Ενιαίου Οικονοµικού Χώρου (Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενσταϊν). 6. ιεθνής Συµφωνία. Η Ευρωπαϊκή Συµφωνία της Γενεύης του 1970 για την Εργασία των Πληρωµάτων των Οχηµάτων που εκτελούν ιεθνείς Οδικές Μεταφορές () όπως έχει κυρωθεί στην Ελλάδα µε το Ν.. 202/1973 (ΦΕΚ Α' 282) και όπως ισχύει σήµερα, εφαρµόζεται αντί του Κανονισµού 561/2006 στις µεταφορές που πραγµατοποιούνται από έναν οδηγό εν µέρει εκτός της ΕΕ, της Ελβετίας και του Ε.Ο.Χ. Ως µεταφορά για τον σκοπό αυτό εννοείται το ταξίδι που πραγµατοποιείται από ένα συγκεκριµένο οδηγό, ανεξάρτητα από τον αριθµό των οχηµάτων που χρησιµοποιήθηκαν. Παράδειγµα: Ο οδηγός Α οδηγεί από την Ιταλία στην Ελλάδα, όπου αναλαµβάνει το όχηµα ο οδηγός Β και το πηγαίνει στην Τουρκία, ενώ ο οδηγός Α επιστρέφει στην Ιταλία οδηγώντας άλλο όχηµα. Σε έλεγχο που πραγµατοποιείται στην Ελλάδα και στους δύο οδηγούς, στο οδηγό Α εφαρµόζεται ο Κανονισµός 561/2006 (δεν έχει βγει από το έδαφος της ΕΕ), ενώ στον οδηγό Β η. Το πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού 561/2006 και της παρουσιάζονται συνοπτικά στο παράρτηµα ΙΙ της παρούσας. Οι διατάξεις της ΑETR έχουν τροποποιηθεί και εναρµονιστεί σχεδόν πλήρως µε τον Κανονισµό 561/2006. Αναµένεται νοµοθετική ρύθµιση για τις κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβάσεις της. 7. Εξαιρέσεις. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Κανονισµού, ορισµένες κατηγορίες µεταφορών εξαιρούνται από την εφαρµογή του. Ακόµα, το άρθρο 13 δίνει τη δυνατότητα στα κράτη µέλη ΕΕ να εξαιρέσουν και άλλες κατηγορίες µεταφορών. Μέχρι στιγµής η Ελλάδα δεν έχει χορηγήσει καµία εξαίρεση από τις αναφερόµενες στο άρθρο Ρυθµίσεις Κανονισµού 561/2006. Παρουσιάζονται εδώ συνοπτικά οι βασικοί κανόνες για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών. Τα όργανα ελέγχου παρακαλούνται για την πλήρη Σελίδα 2 από 11

3 ενηµέρωσή τους για τις ρυθµίσεις των Κανονισµών 3821/85 και 561/2006 µε βάση τα κείµενα των Κανονισµών και το ενηµερωτικό υλικό που βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου µας. 9. ιάλειµµα. Είναι η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός αναπαύεται και δεν επιτρέπεται να οδηγεί ή να εκτελεί κάποια άλλη εργασία. Μετά από κάθε περίοδο οδήγησης τεσσερισήµισυ ωρών, ο οδηγός πρέπει να λάβει διάλειµµα διάρκειας τουλάχιστον 45 λεπτών, εκτός εάν λάβει την ηµερήσια ανάπαυσή του. Παράδειγµα: Οδήγηση 4,5 ώρες ιάλειµµα 45 λεπτά Οδήγηση 2,5 ώρες Άλλη εργασία 30 λεπτά Οδήγηση 2 ώρες ιάλειµµα 45 λεπτά 10. Το διάλειµµα των 45 λεπτών µπορεί να αντικαθίσταται από διάλειµµα 15 λεπτών που ακολουθείται από διάλειµµα 30 λεπτών. Αυτά τα διαλείµµατα πρέπει να είναι κατανεµηµένα µε αυτή τη σειρά εντός της περιόδου των 4,5 ωρών. Οδήγηση 2 ώρες ιάλειµµα 15 λεπτά Οδήγηση 2,5 ώρες ιάλειµµα 30 λεπτά 11. Ηµερήσιος χρόνος οδήγησης. Ο ηµερήσιος χρόνος οδήγησης µεταξύ του τέλους µιας ηµερήσιας ανάπαυσης και της αρχής της επόµενης ηµερήσιας ή εβδοµαδιαίας ανάπαυσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 9 ώρες. Η Εκτελεστική Απόφαση Ε. Επιτροπής αρ. C (2011) 3759 της προβλέπει τον τρόπο υπολογισµού του ηµερήσιου χρόνου οδήγησης, σε περίπτωση που ο οδηγός δεν έχει κάνει χρήση των περιόδων ανάπαυσης που προβλέπει ο Κανονισµός 561/2006. Οδήγηση 4,5 ώρες ιάλειµµα 45 λεπτά Οδήγηση 4,5 ώρες Οδήγηση 4 ώρες ιάλειµµα 45 λεπτά Οδήγηση 2,5 ώρες ιάλειµµα 45 λεπτά Οδήγηση 2,5 ώρες 12. Ο χρόνος οδήγησης µπορεί να παρατείνεται σε 10 ώρες, δύο φορές την εβδοµάδα. Οδήγηση 4,5 ώρες ιάλειµµα 45 λεπτά Οδήγηση 4,5 ώρες ιάλειµµα 45 λεπτά Οδήγηση 1 ώρα Οδήγηση 2 ώρες ιάλειµµα 45 λεπτά Οδήγηση 4,5 ώρες ιάλειµµα 45 λεπτά Οδήγηση 3,5 ώρες 13. Εβδοµαδιαίος χρόνος οδήγησης. Ο εβδοµαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν υπερβαίνει τις 56 ώρες εντός µιας εβδοµάδας. Ο συνολικός χρόνος οδήγησης στη διάρκεια δύο διαδοχικών εβδοµάδων δεν υπερβαίνει τις 90 ώρες. 14. Περίοδος ηµερήσιας ανάπαυσης. Κάθε οδηγός πρέπει να λαµβάνει µια περίοδο ηµερήσιας ανάπαυσης µέσα σε 24 ώρες από το τέλος της προηγούµενης ηµερήσιας ή εβδοµαδιαίας περιόδου ανάπαυσης. Η κανονική περίοδος ηµερήσιας ανάπαυσης είναι τουλάχιστον 11 ώρες. 24 ώρες Οδήγηση + διαλείµµατα + άλλη εργασία = 13 ώρες Κανονική περίοδος ηµερήσιας ανάπαυσης 11 ώρες Σελίδα 3 από 11

4 15. Η κανονική ηµερήσια ανάπαυση µπορεί να χωριστεί σε δύο περιόδους, η πρώτη τουλάχιστον 3 ωρών και η δεύτερη τουλάχιστον 9 ωρών. 24 ώρες 11 ώρες 3 ώρες 1 ώρα 9 ώρες Οδήγηση + διαλείµµατα + Ανάπαυση οδήγηση + άλλη εργασία Ανάπαυση άλλη εργασία 16. Κατ' εξαίρεση, ο οδηγός µπορεί να λάβει µειωµένη περίοδο ηµερήσιας ανάπαυσης διάρκειας 9 συνεχόµενων ωρών, τρεις φορές την εβδοµάδα. 17. Περίοδος εβδοµαδιαίας ανάπαυσης. Μόλις συµπληρωθούν έξι συνεχόµενα εικοσιτετράωρα από το τέλος της προηγούµενης εβδοµαδιαίας ανάπαυσης, ο οδηγός πρέπει να ξεκινήσει νέα περίοδο εβδοµαδιαίας ανάπαυσης. Η κανονική περίοδος εβδοµαδιαίας ανάπαυσης είναι διάρκειας τουλάχιστον 45 συνεχόµενων ωρών. 18. Σε διάρκεια δεκαπενθηµέρου, ο οδηγός µπορεί, αντί για δύο κανονικές περιόδους εβδοµαδιαίας ανάπαυσης, να λάβει µια κανονική και µια µειωµένη περίοδο εβδοµαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας τουλάχιστον 24 ωρών. Στην περίπτωση αυτή, η µείωση πρέπει να αντισταθµίζεται µε ισοδύναµη ανάπαυση που λαµβάνεται συνολικά πριν το τέλος της τρίτης εβδοµάδας. Εβδοµάδα 1 Εβδοµάδα 2 Εβδοµάδα 3 Εβδοµάδα 4 28 ώρες ανάπαυσης 45 ώρες ανάπαυσης 45 ώρες ανάπαυσης 45 ώρες ανάπαυσης + 17 ώρες αντιστάθµιση για την εβδοµάδα 1 ιαδικασία ελέγχου 19. Ο καθ' οδόν έλεγχος τήρησης των Κανονισµών 3821/85 και 561/2006 έχει ανατεθεί µε το άρθρο 3 της κ.υ.α. Γ438/28317/2481/2009 (ΦΕΚ Β' 989) στις αρχές ελέγχου του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ Α' 49), δηλαδή στα Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου των Περιφερειών, τις Αστυνοµικές, Λιµενικές και Τελωνειακές Αρχές και το Σώµα ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ ΟΕ). 20. Τα θέµατα οργάνωσης των ελέγχων καθ' οδόν και στις επιχειρήσεις για την τήρηση των ανωτέρω Κανονισµών έχουν ρυθµιστεί µε την ανωτέρω κ.υ.α. Κάθε όργανο διενεργεί ουσιαστικούς ελέγχους στο πλαίσιο της κατά τόπον αρµοδιότητάς του, κατά τρόπον ώστε να τηρείται γεωγραφική ισορροπία και να καλύπτεται εκτεταµένο τµήµα του οδικού δικτύου και των ζωνών λιµένος (άρθρο 6 παρ. 1 κ.υ.α. Γ438/28317/2481/2009). εν γίνεται διάκριση των οχηµάτων µε βάση τη χώρα ταξινόµησης ή το είδος του ταχογράφου (αναλογικός ή ψηφιακός). 21. Τα όργανα ελέγχου πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστούν άµεσα µε κάρτες ελέγχου, χωρίς τις οποίες δεν είναι δυνατή η πραγµατοποίηση των ελέγχων. Η αίτηση για έκδοση καρτών ελέγχου υποβάλλεται στη ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου µας. Ενηµέρωση για τη διαδικασία έκδοσης των καρτών ελέγχου από τις υπηρεσίες σας είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου µας. 22. Εξοπλισµός ελέγχου. Σε περίπτωση που τα όργανα ελέγχου δεν έχουν εξοπλιστεί ακόµα Σελίδα 4 από 11

5 σύµφωνα µε το άρθρο 12 της κ.υ.α. Γ438/28317/2481/09 µε τον τυποποιηµένο εξοπλισµό που επιτρέπει την ψηφιακή ανάγνωση των δεδοµένων απευθείας από την συσκευή του ψηφιακού ταχογράφου και την κάρτα οδηγού, ο έλεγχος γίνεται µε βάση την εκτύπωση από τη συσκευή ελέγχου (print-out) που γίνεται µε χρήση της κάρτας ελέγχου. 23. Κατά την πραγµατοποίηση του ελέγχου καθ' οδόν τα όργανα, πέραν των εκτυπώσεων που πραγµατοποιούν τα ίδια µε την κάρτα ελέγχου, ζητούν από τον οδηγό να επιδείξει τα εξής στοιχεία για την τρέχουσα και τις τελευταίες 28 ηµερολογιακές ηµέρες, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 7 του Κανονισµού 3821/85: (i) Αν το όχηµα φέρει αναλογικό ταχογράφο: - τα φύλλα καταγραφής του αναλογικού ταχογράφου για την τρέχουσα και τις τελευταίες 28 ηµερολογιακές ηµέρες - την κάρτα οδηγού, αν διαθέτει και - κάθε χειρόγραφη καταγραφή και εκτυπωµένο αντίγραφο που έχει γίνει κατά την τρέχουσα και τις τελευταίες 28 ηµερολογιακές ηµέρες. Ως 'χειρόγραφή καταγραφή' και 'εκτυπωµένο αντίγραφο' νοούνται εδώ οι καταγραφές και εκτυπώσεις που πραγµατοποιεί ο οδηγός σε περίπτωση βλάβης της συσκευής ελέγχου ή απώλειας και φθοράς της κάρτας οδηγού κλπ σύµφωνα µε τα άρθρα 15 παρ. 1 και 16 παρ. 2 του Κανονισµού 3821/85. (ii) Αν το όχηµα φέρει ψηφιακό ταχογράφο: - την κάρτα οδηγού που διαθέτει ο οδηγός - κάθε χειρόγραφη καταγραφή και εκτυπωµένο αντίγραφο που έχει γίνει κατά την τρέχουσα και τις τελευταίες 28 ηµερολογιακές ηµέρες και - τα φύλλα καταγραφής του αναλογικού ταχογράφου, εάν την τρέχουσα και τις τελευταίες 28 ηµερολογιακές ηµέρες ο οδηγός οδήγησε όχηµα µε αναλογικό ταχογράφο. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία ελέγχονται τα αναφερόµενα στο Μέρος Α του Παραρτήµατος Ι της κ.υ.α. Γ438/28317/2481/2009. Επίσης, για να προσδιοριστούν οι εφαρµοστέοι κανόνες στη συγκεκριµένη µεταφορά (Κανονισµός 561/2006 ή ), τα όργανα ελέγχου ζητούν την επίδειξη και των συνοδευτικών εγγράφων του φορτίου (φορτωτική, δελτίο αποστολής κλπ) ή των αντιστοίχων για τις µεταφορές επιβατών (φύλλο πορείας). 24. Οι οδηγοί δεν είναι υποχρεωµένοι να επιδείξουν στοιχεία πέραν του χρονικού ορίου των 28 ηµερών. Όµως τα όργανα καθ' οδόν ελέγχου, εάν διαπιστώσουν κατά τον έλεγχο παράβαση που συνέβη περισσότερες από 28 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία του ελέγχου, µπορούν να επιβάλουν τις προβλεπόµενες κυρώσεις. 25. ιευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται ο οδηγός να έχει προεκτυπώσει από τη συσκευή ελέγχου και να τηρεί στο όχηµα την απεικόνιση των δραστηριοτήτων του για τις προηγούµενες 28 ηµέρες. Η εκτύπωση των δεδοµένων πραγµατοποιείται επιτόπου κατά τον έλεγχο από το όργανο ελέγχου, µε χρήση της κάρτας ελέγχου. Με την χρήση της κάρτας ελέγχου επίσης διαπιστώνεται η ορθή λειτουργία του ψηφιακού ταχογράφου. 26. Ακινητοποίηση οχήµατος. Τα όργανα ελέγχου ακινητοποιούν το όχηµα σε εφαρµογή του άρθρου 4 παράγραφος 3 ν. 3446/2006 και του άρθρου 46 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο οδηγός δεν έχει τηρήσει τις διατάξεις του Κανονισµού 561/2006 για τα διαλείµµατα και την ανάπαυση των οδηγών. Η διάρκεια της ακινητοποίησης δεν µπορεί να είναι µικρότερη του χρονικού διαστήµατος που απαιτείται για να εξασφαλιστεί συµµόρφωση µε τις Σελίδα 5 από 11

6 ανωτέρω διατάξεις. Η χρονική διάρκεια της ακινητοποίησης καταγράφεται στο Έντυπο Ελέγχου καθ' Οδόν του παραρτήµατος της παρούσας. 27. Βεβαίωση δραστηριότητας οδηγού. Με την απόφαση υπ' αριθµ. 2009/959/ της Επιτροπής (Επίσηµη Εφηµερίδα ΕΕ L 330 σελ. 80) καθιερώθηκε νέο έντυπο βεβαίωσης δραστηριοτήτων οδηγού, το οποίο χρησιµοποιείται σε περίπτωση που δεν έχουν γίνει καταγραφές στη συσκευή ελέγχου για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στη βεβαίωση (αναρρωτική άδεια, ετήσια άδεια κλπ). Η βεβαίωση έχει σκοπό να δικαιολογήσει προς τα όργανα ελέγχου την απουσία καταγραφών στη συσκευή ελέγχου για εκείνο το χρονικό διάστηµα. Η χρήση της βεβαίωσης είναι υποχρεωτική για οχήµατα ταξινοµηµένα στην Ελλάδα. Η βεβαίωση είναι επίσης υποχρεωτική για οχήµατα ταξινοµηµένα στη Βουλγαρία, Ρουµανία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία Εσθονία, Λιθουανία και Ουγγαρία, αλλά δεν είναι υποχρεωτική για τα οχήµατα των υπολοίπων Κρατών µελών, για τα οποία επιτρέπεται η απόδειξη της ετήσιας άδειας, ασθένειας κλπ µε άλλο τρόπο (π.χ. επιστολή εργοδότη, ιατρική βεβαίωση κλπ). 28. ιαδικασία βεβαίωσης και επιβολής κυρώσεων. Για την βεβαίωση και επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες των Κανονισµών 3821/85 και 561/2006 τηρείται αναλογικά η διαδικασία που ακολουθείται υπό το ν. 3446/2006 (ΦΕΚ Α' 44), καθώς και οι διατάξεις που διέπουν την εσωτερική λειτουργία κάθε οργάνου ελέγχου. Ειδικά για την είσπραξη των διοικητικών προστίµων από τα Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου έχει εφαρµογή το άρθρο 1 παράγραφος 9 του ν. 3446/2006 (άρθρο 12 παρ. 2 ν. 3534/2007). 29. Χορήγηση βεβαίωσης ελέγχου. Σε κάθε έλεγχο, το όργανο εκτός από την διαπιστωτική και καταλογιστική πράξη που συντάσσει όταν διαπιστωθούν παραβάσεις, συµπληρώνει κατ' εφαρµογή του άρθρου 20 Κανονισµού 561/2006 και το Έντυπο Ελέγχου καθ' Οδόν (Roadside Check Form) του παραρτήµατος Ι της παρούσας, το οποίο έχει διαµορφωθεί στο πλαίσιο του έργου Monitoring the Implementation of the Digital Tachograph της Ε. Επιτροπής. Το έντυπο αυτό πρέπει να είναι τριπλότυπο. Το πρωτότυπο παραµένει στο αρχείο της υπηρεσίας και ένα αντίγραφο µε πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα χορηγείται στον µεταφορέα και βρίσκεται επί του οχήµατος για χρονικό διάστηµα 28 ηµερών από την ηµεροµηνία του ελέγχου. Η βεβαίωση επιδεικνύεται όποτε ζητηθεί από τα όργανα ελέγχου, ώστε να αποφεύγεται ο διπλός έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων δύο φορές για τις ίδιες παραβάσεις αλλά και για να διαπιστώνεται η υποτροπή του οδηγού στις ίδιες παραβάσεις. Η βεβαίωση χορηγείται ανεξάρτητα εάν διαπιστώθηκαν ή όχι παραβάσεις. 30. ιαβίβαση στατιστικών στοιχείων (άρθρο 5 κ.υ.α. Γ438/28317/2481/2009). Τα όργανα ελέγχου συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία για τους ελέγχους που πραγµατοποιούν και τα διαβιβάζουν απευθείας ανά εξάµηνο στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) Κεντρική Υπηρεσία, ιεύθυνση Συντονισµού και Προγραµµατισµού Κοινωνικής Επιθεώρησης, ραγατσανίου 8, Αθήνα Τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιούνται για τις εκθέσεις που υποβάλλει η χώρα µας ανά διετία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε εφαρµογή του άρθρου 17 Κανονισµού 561/2006. Η χώρα µας έχει υποχρέωση να ελέγχει κάθε χρόνο των 3% των ηµερών εργασίας των οδηγών, από τις οποίες τουλάχιστον το 30% πρέπει να ελέγχεται καθ' οδόν (άρθρο 4 κ.υ.α. Γ438/28317/2481/2009), για το λόγο αυτό η πραγµατοποίηση συστηµατικών ελέγχων και η τακτική διαβίβαση των στατιστικών στοιχείων έχει πολύ µεγάλη σηµασία. Για την διευκόλυνση των αρχών ελέγχου έχει διαµορφωθεί ειδική ηλεκτρονική φόρµα, η οποία είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου µας. 31. Σύστηµα αποτίµησης επικινδυνότητας επιχειρήσεων. Όταν η επιχείρηση που ελέγχθηκε καθ' οδόν είναι ελληνική, τα όργανα ελέγχου διαβιβάζουν το δεύτερο αντίγραφο του τριπλότυπου Εντύπου Ελέγχου του παραρτήµατος Ι της παρούσας στο αρµόδιο Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ της έδρας της επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν διαπιστώθηκαν ή όχι παραβάσεις, τηρώντας τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Τα Τµήµατα Σελίδα 6 από 11

7 Κοινωνικής Επιθεώρησης τηρούν µητρώο όπου καταχωρούνται οι παραβάσεις που διαπράττουν οι επιχειρήσεις της περιοχής τους, ώστε να ελέγχουν µε µεγαλύτερη συχνότητα τις επιχειρήσεις που καταγράφουν µεγαλύτερο δείκτη επικινδυνότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 2 της κ.υ.α. Γ438/28317/2481/ Απώλεια αξιοπιστίας οδικού µεταφορέα. Σε εφαρµογή του άρθρου 24 του Κανονισµού 1071/2009 (Επίσηµη Εφηµερίδα ΕΕ L 300 της σ. 51), όταν τα όργανα ελέγχου διαπιστώνουν ότι µια µεταφορική επιχείρηση εγκατεστηµένη στην ΕΕ έχει τελέσει µια από τις πάρα πολύ σοβαρές παραβάσεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα IV του Κανονισµού, τότε ενηµερώνει µε έγγραφό της την αρµόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης. Οι παραβάσεις του παραρτήµατος IV αντιστοιχούν στις παραβάσεις της κ.υ.α. Φ450/51477/5520/2011 µε κωδικούς αριθµούς Β9, Γ3, ΣΤ1, Ι1, Ι3, Ζ7 και Ζ8. Πίνακας µε τις αρµόδιες αρχές όπου κοινοποιούνται οι πληροφορίες για τις παραβάσεις θα βρίσκεται αναρτηµένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου µας, µόλις µας γνωστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Προκειµένου για ελληνικές επιχειρήσεις, η ενηµέρωση αποστέλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας όπου είναι ταξινοµηµένο το όχηµα, για την ενηµέρωση του φακέλου του µεταφορέα στο πλαίσιο του άρθρου 6 παράγραφος 2 του Κανονισµού 1072/2009. Η ενηµέρωση περιλαµβάνει τις πληροφορίες που έχουν καταγραφεί στο Έντυπου Ελέγχου καθ' οδόν. Οι ανωτέρω ενηµερώσεις γίνονται µε τήρηση των διατάξεων που ισχύουν για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 33. Τηλεφόρτωση δεδοµένων από τον ψηφιακό ταχογράφο. Σας κοινοποιείται για ενηµέρωση και εφαρµογή ο Κανονισµός ΕΕ 581/2010 της Επιτροπής της 1 ης Ιουλίου 2010 (Επίσηµη Εφηµερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/16 της ) σχετικά µε τις µέγιστες περιόδους τηλεφόρτωσης δεδοµένων από τον ψηφιακό ταχογράφο και την κάρτα οδηγού. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 5 του Κανονισµού 561/2006 και τον ανωτέρω Κανονισµό, οι επιχειρήσεις µεταφορών εξασφαλίζουν ότι τα δεδοµένα από τον ψηφιακό ταχογράφο και την κάρτα οδηγού τηλεφορτώνονται το αργότερο κάθε 90 ηµέρες (από τη συσκευή ελέγχου) και κάθε 28 ηµέρες (από την κάρτα οδηγού). Τα δεδοµένα φυλάσσονται από την επιχείρηση τουλάχιστον για ένα έτος µε τήρηση των διατάξεων του ν. 2472/1997 όπως ισχύει για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και πρέπει να είναι διαθέσιµα για έλεγχο από τα αρµόδια όργανα ελέγχου στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων που είναι στο στάδιο της επεξεργασίας θα καθοριστούν ειδικώτερες απαιτήσεις για την διαδικασία τηλεφόρτωσης, την φύλαξη και ασφαλή διάθεση των δεδοµένων στα όργανα ελέγχου. 34. Οι κεντρικές υπηρεσίες των Περιφερειών της Χώρας (για τα Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου) και οι κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων στα οποία υπάγονται τα υπόλοιπα όργανα ελέγχου του ν. 3446/2006 παρακαλούνται να µας γνωστοποιήσουν άµεσα µε έγγραφό τους προς τη ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών του Υπουργείου µας τα στοιχεία και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αρµόδιων υπαλλήλων τους που ορίζονται ως σηµεία επαφής για τις εξής δράσεις: (i) τον συντονισµό µε το Υπουργείο µας για την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων προς τα όργανα ελέγχου αρµοδιότητάς τους. Αυτά τα εκπαιδευτικά προγράµµατα θα πραγµατοποιηθούν εντός των προσεχών µηνών στο πλαίσιο προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Trace Project) και στόχο έχουν την οµοιόµορφη εφαρµογή του Κανονισµού 561/2006 από τα όργανα ελέγχου σε όλη την ΕΕ και (ii) τον συντονισµό των εθνικών δράσεων σχετικά µε τους ελέγχους (συνδυασµένοι έλεγχοι µε άλλα κράτη µέλη κλπ) και την ηλεκτρονική κοινοποίηση ενηµερώσεων που απευθύνονται προς τα όργανα ελέγχου. 35. Όλοι οι Κανονισµοί, οι νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, οι εγκύκλιοι και τα έντυπα που Σελίδα 7 από 11

8 αναφέρονται στην παρούσα είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου µας στη θέση Αρχική σελίδα > Μεταφορές > Ψηφιακός Ταχογράφος. Στην ίδια θέση είναι αναρτηµένα τα Κατευθυντήρια Σηµειώµατα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ειδικά θέµατα εφαρµογής του Κανονισµού 561/2006 και 3821/85. Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας. Ο Γενικός ιευθυντής Μεταφορών Βασίλειος Καλλιβωκάς Σελίδα 8 από 11

9 Πίνακας ιανοµής 1. Όλες οι Περιφέρειες της Χώρας ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τµήµατα, Γραφεία Για την ενηµέρωση των Μεικτών Κλιµακίων Ελέγχου 2. Υπουργείο Οικονοµικών - 19η ιεύθυνση Τελωνειακών ιαδικασιών, Αµαλίας 40 Αθήνα Με την παράκληση να ενηµερωθούν τα Τελωνεία της Χώρας - Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (Υ.Π.Ε.Ε.), Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92, Αθήνα Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - ιεύθυνση Τροχαίας, Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα ιεύθυνση Λιµενικής Αστυνοµίας, Γρηγορίου Λαµπράκη 150 Πειραιάς Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων Ανθίµου Γαζή 4 & Χρήστου Λαδά, Αθήνα European Commission, Directorate General for Mobility and Transport, Land Transport Policy Unit, Rue de Mot, Bruxelles 1040 Belgium 6. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας - Γενική ιεύθυνση Εργασίας, ιεύθυνση Όρων Εργασίας, Τµήµα Χρονικών Ορίων Εργασίας, Πειραιώς 40, Αθήνα Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, ραγατσανίου 8 Αθήνα Κοινοποίηση - Οµοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος ιεθνών Μεταφορών (ΟΦΑΕ), Πατησίων 351 Αθήνα Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών, Πειραιώς 4 Αθήνα Γεν. Πανελ/κή Οµοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισµού (ΓΕΠΟΕΤ)., Πανεπιστηµίου 57, Αθήνα Εσωτερική διανοµή Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών Κον Γενικό ιευθυντή Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών (2) ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών ιεύθυνση Τεχνολογίας Οχηµάτων ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής ιεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας Χ. Πασχάλη Σελίδα 9 από 11

10 Όνοµα και στοιχεία επικοινωνίας αρχής ελέγχου Name and contact details of control authority Παράρτηµα Ι Έντυπο ελέγχου καθ' οδόν - Roadside Check Form Έντυπο Ελέγχου καθ' Οδόν Roadside Check Form Αποτέλεσµα ελέγχου Result of check Περαιτέρω έρευνα - Further enquiries Κυρώσεις - Penalties Ακινητοποίηση - Immobilisation Όχι παράβαση - No infringement Τόπος ελέγχου - Place of control Στοιχεία ελεγκτή - Enforcement officer identity Τόπος ελέγχου - τοποθεσία και αριθµός οδού - Place of control: Location and road number Ηµεροµηνία - Date Ώρα -Time / / Τύπος οδού - Road type Αυτοκινητόδροµος - Motorway Εθνικός δρόµος - National road ευτερεύουσα οδός - Secondary road Άλλο - Other Όχηµα - Vehicle Αρ. κυκλοφορίας Registration no. Είδος οχήµατος Type of vehicle Μεικτό βάρος Max weight Εθνικότητα Nationality Αρ. κυκλοφ. ρυµουλκούµενου Trailer registration no. Είδος ρυµουλκούµενου Trailer type Μεικτό βάρος συρµού Total max weight Εθνικότητα ρυµουλκούµενου Trailer nationality : Μεταφορέας και οδηγός - Driver and operator Επωνυµία µεταφορέα - Operator name Εθνικότητα Nationality ιεύθυνση - Address Όνοµα οδηγού Name of Driver Ηµεροµηνία γέννησης Date of birth Εθνικότητα Nationality Τηλέφωνο - Telephone ιεύθυνση - Address Αριθµός κάρτας οδηγού - Driver card no. Τηλέφωνο - Telephone Είδος µεταφοράς Εθνική µεταφορά National carriage ιεθνής µεταφορά International carriage Εµπορευµατική µεταφορά Carriage of goods Επιβατική µεταφορά Carriage of passengers Ψηφιακός Ταχογράφος Digital tachograph Αναλογικός ταχογράφος Analogue tachograph Περίοδος για την οποία έγινε ανάλυση δεδοµένων - Period for which data have been analysed Από From Ηµεροµηνία Date Ώρα Time Έως To Ηµεροµηνία Date Ώρα Time Αρ. ηµερών που ελέγχθηκαν No. of days checked / / : / / : Παραβάσεις - Κωδικοί παραβάσεων σύµφωνα µε κ.υ.α. Φ450/51477/5520/2011 (ΦΕΚ Β' 2687) Offences - Offence code according to Directive 2009/5/EC Κωδικός Περιγραφή Code Description Ηµεροµηνία και ώρα Date and Time Κωδικός Code Περιγραφή Description Ταξίδι ΕΕ - EU Journey Ταξίδι - Journey Ένδειξη χιλιοµετρητή Odometer reading Ηµεροµηνία και ώρα Date and Time Έγινε ακινητοποίηση του οχήµατος έως The vehicle was immoblised until Σχόλια - Comments: Ώρα Time : Ηµεροµηνία Date / / ή OR εν έγινε ακινητοποίηση του οχήµατος Vehicle was not immobilised εδοµένα που τηλεφορτώθηκαν ή φύλλα που αφαιρέθηκαν από τον οδηγό ή/και το όχηµα Data downloaded or charts taken from driver and/or vehicle ίνεται απόδειξη για: Receipt given for: Φύλλα ταχογράφου (αριθµός) Tachograph charts (number) Εκτυπώµατα (αριθµός) Printout (number) Ψηφιακά δεδοµένα από συσκευή ελέγχου Digital data Υπογραφή ελεγκτή Controller's signature Vehicle Unit Υπογραφή οδηγού Driver's signature Ψηφιακά δεδοµένα από κάρτα οδηγού Driver card Άλλο Other Σελίδα 10 από 11

11 Παράρτηµα ΙΙ Πεδίο εφαρµογής Κανονισµού 561/2006 και της Έναρξη - τέλος ταξιδιού* Ελλάδα - Ελλάδα χώρα ΕΕ* - χώρα ΕΕ ιέλευση από άλλη χώρα Εθνικότητα οχήµατος Εφαρµοστέες διατάξεις όχι Οποιαδήποτε Κανονισµός 561/2006 όχι Οποιαδήποτε Κανονισµός 561/2006 Παράδειγµα Οδηγός πραγµατοποιεί ενδοµεταφορά στην Ελλάδα µε φορτηγό όχηµα ταξινοµηµένο στη Βουλγαρία σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 9 Κανονισµού 1072/ ) Οδηγός πραγµατοποιεί διεθνή µεταφορά από την Ελλάδα στη Γαλλία µέσω Ιταλίας µε ελληνικό φορτηγό όχηµα. 2) Οδηγός πραγµατοποιεί διεθνή µεταφορά από την Ελλάδα στην Ιταλία µε τουρκικό φορτηγό δυνάµει άδειας Ε ΥΜ χώρα ΕΕ χώρα ** χώρα ΕΕ ή χώρα Οδηγός πραγµατοποιεί διεθνή µεταφορά µε τουρκικό φορτηγό από την Ουγγαρία στην Ελλάδα µέσω Σερβίας και ΠΓ Μ. χώρα - χώρα ΕΕ ή χώρα Οδηγός πραγµατοποιεί διεθνή µεταφορά µε µολδαβικό φορτηγό από την Ελλάδα στη Ρωσία δυνάµει άδειας Ε ΥΜ. τρίτη χώρα χώρα ΕΕ χώρα τρίτη χώρα χώρα χώρα χώρα ΕΕ ή χώρα τρίτη χώρα για τη διαδροµή σε έδαφος ΕΕ και χωρών - τρίτη χώρα χώρα τρίτη χώρα για τη διαδροµή σε έδαφος ΕΕ και χωρών Οδηγός πραγµατοποιεί διεθνή µεταφορά µε ελληνικό όχηµα από την Ελλάδα στο Ιράν µέσω Τουρκίας. Οδηγός πραγµατοποιεί διεθνή µεταφορά µε συριακό όχηµα από την Ελλάδα στην Συρία µέσω Τουρκίας δυνάµει άδειας διέλευσης. * Περιλαµβάνεται η Ελβετία και οι χώρες Ενιαίου Οικονοµικού Χώρου (Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενσταϊν) **Συµβαλλόµενα µέρη στην : Τα κράτη µέλη της ΕΕ, Αλβανία, Ανδόρα, Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Γεωργία, Λευκορωσία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Καζακστάν, Κροατία, Λιχτενσταϊν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Ρωσία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, ΠΓ Μ, Τουρκία, Τουρκµενιστάν, Ουκρανία, Ουζµπεκιστάν. Σελίδα 11 από 11

X. Πασχάλη Τηλέφωνο: 2106508512 Επιβατικές µεταφορές: Α. Ιορδανίδου 2106508447 Fax : 2106508491, -8451 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής

X. Πασχάλη Τηλέφωνο: 2106508512 Επιβατικές µεταφορές: Α. Ιορδανίδου 2106508447 Fax : 2106508491, -8451 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Β' Σιδηροδροµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΝ1-ΝΡ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΝ1-ΝΡ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Παπάγου,

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως πίνακας διανοµής

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως πίνακας διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Α1/οικ. 53147 / 2702 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Α1/οικ. 53147 / 2702 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Παπάγου, 01/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Α1/οικ. 53147 / 2702 ΤΜΗΜΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υπόκειται σε περιορισμούς, κυρίως για λόγους οδικής ασφάλειας, καθώς η κόπωση είναι βασική αιτία πρόκλησης ατυχημάτων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο χρόνος εργασίας στις οδικές μεταφορές επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ 31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2009 για τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 21, 24.1.2009, σ. 39. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 29, 31.1.2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 16-01-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11509 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φ.Ε.Κ. 1130/Β /05-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜ.ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜ.ΠΡΟΤ: ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ Αρ. Πρωτ.: Β100766/05-01-2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 30-6- 2009 Αρ. Πρωτ.: 5024905/3083/Α0019 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ0Λ-Τ31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝ0Λ-Τ31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα 30.04.2013 Aριθ. πρωτ: 30638 ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 48163/3535/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΚ81-6. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ

ΑΔΑ : 4ΙΚ81-6. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. B1/ 47832/4533 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β - 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, 2. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 4 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 4 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 4 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Aριθ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16722 / 2100 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

2)Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών Πληροφορίες Τηλέφωνο. ΚΟΙΝ: 1) Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού ιδίου e-mail

2)Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών Πληροφορίες Τηλέφωνο. ΚΟΙΝ: 1) Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού ιδίου e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου 24 Ιουλίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. : Π140/36626/5782

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21 Νοεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21 Νοεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ. : 50715/6588 Ταχ. Δ/νση Τ.Κ. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015 Ειδικό βιβλίο αδειών Παλαιολόγος Λιάζος, Φοροτεχνικός, Ειδικός σε θέματα ΦΠΑ, ΚΒΣ, Τιμολόγησης, Μισθοδοσίας και Εργασιακών Σχέσεων 1. Γενικά Το βιβλίο αδειών προβλέπεται από της θεσμοθετήσεως της αδείας

Διαβάστε περισσότερα

Τραµ). Κυβέρνησης στο Φύλλο 1181 (Α Α: 7ΝΙΦ465ΦΘΘ-ΖΤ1). Ειδικότερα:

Τραµ). Κυβέρνησης στο Φύλλο 1181 (Α Α: 7ΝΙΦ465ΦΘΘ-ΖΤ1). Ειδικότερα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Βαθμός Προτ/τας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 39834/3060

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝEIΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ. (.) Ανευ

ΔΙΕΘΝEIΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ. (.) Ανευ ΔΙΕΘΝEIΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ (.) Ανευ 1. ιεθνής οδικός μεταφορέας διοργανώνει πενθήμερη έκτακτη τουριστική μεταφορά στη Ρώμη μέσω Ηγουμενίτσας - Μπάρι. Ποια είναι, γενικά, τα έγγραφα που θα πρέπει να φροντίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Πληροφορίες : Α.Τσαρούχα Β.Λαρίση Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92 Αθήνα Τηλ. : 210 69 65 895

Διαβάστε περισσότερα

3. Επειδή η διαδικασία επικύρωσης αντιγράφων 1 και η διαδικασία απόδειξης γεγονότων ή στοιχείων που δεν αποδεικνύονται από την ταυτότητα,

3. Επειδή η διαδικασία επικύρωσης αντιγράφων 1 και η διαδικασία απόδειξης γεγονότων ή στοιχείων που δεν αποδεικνύονται από την ταυτότητα, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΟΛΙΤΗ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Με βάση το Nόµο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών: δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης-έλεγχος δικαιολογητικών.

ΘΕΜΑ: Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών: δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης-έλεγχος δικαιολογητικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου 21 Iουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ Α2/25040/3788 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας α) Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.23 16:53:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΕΖ0Λ-ΝΕ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/12/2014 EΛΛHNIKH

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/25 Βαθμός Προτ/τας ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Bull bars, frontal guards, supplementary bumper κ.ο.κ.)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Bull bars, frontal guards, supplementary bumper κ.ο.κ.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ Αρ. πρωτ. ΦΑ3/22578/780 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19.8.2013 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 16 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ: 9995/680 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 22/10/2010 Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: «ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.» Μονόσπιτα Ανθεµίων, Τ.Θ. 34, Ηµαθία

Διαβάστε περισσότερα

Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. Α2/58553/2961 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την ΚΥΑ 11746/1305/6-3-2008 «εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών»

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την ΚΥΑ 11746/1305/6-3-2008 «εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ----------------- ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πρακτική άσκηση ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών / μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΠΡΟΣ: Πρακτική άσκηση ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών / μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Tαχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8 101 10,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: Κωδικός : Ο-44864 Σελίδες: 1+5 Αθήνα, 22/10/2010 «ΦΑΝΠΑΡ Α.Β.Ε.Ε.» Μεγαπλάτανος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ.: Β149113/20.12.2012 Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έτους 2012-2013

Αρ. πρωτ.: Β149113/20.12.2012 Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έτους 2012-2013 Αρ. πρωτ.: Β149113/20.12.2012 Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έτους 2012-2013 Αρ. Πρωτ.: Β149113/20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ96Λ-Ψ1Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ96Λ-Ψ1Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO 1381 Rel.1.4 Οθόνη και Στοιχεία Λειτουργίας Οθόνη Πλήκτρα µενού Αιχµή κοπής χαρτιού Κουµπιά δραστηριοτήτων & εκτίναξης κάρτας οδηγού 1 Σχισµή κάρτας οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Έλεγχος του Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων

ΘΕΜΑ : Έλεγχος του Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΤΗΓίϊΝ ώ ΥΓ,λ λ v, i-efe V' ; Q_ O C., 2 - o / O APit*. rrr- QT frg/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΛΟΜίΐΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΪΚΤΎίΙΝ Παπάγου, 27 / 05 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΚΤΑΦΟΡίΙΝ ΛΪΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΩΦ-ΦΒΠ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226

ΑΔΑ: ΒΟΧΩΦ-ΦΒΠ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226 Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ' Ταχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος ΠΡΟΣ : Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλέφ.: 2103893256 FAX: 2103301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Παπάγου, 20 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Παπάγου, 20 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ----------------- ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Παπάγου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσυκλετών με έδρα τον Δήμο ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ για τεχνικό έλεγχο ΑΠΟΦΑΣΗ

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσυκλετών με έδρα τον Δήμο ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ για τεχνικό έλεγχο ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 14 05 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 44908/2373 ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1275 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ειδικές Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις : Πράξη Κατάθεσης Αιτιολογικής Έκθεσης.» Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος ισχύουν τα κάτωθι :

«Ειδικές Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις : Πράξη Κατάθεσης Αιτιολογικής Έκθεσης.» Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος ισχύουν τα κάτωθι : EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Tαχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΥΦΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΥΦΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 12 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. Β1/ οικ18203 / 2038 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για την συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1883/1990" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2007 Από τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Ταχ. /νση Τ.Κ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER)

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER) ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER) Με την αριθ. Α1/56548/5018/7-2-2014 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που υπογράφεται από τον Υφυπουργό κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλο και δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων.

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 ΑΔΑ: Β4ΩΡΗ-Α1Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την ΚΥΑ 11746/1305/6-3-2008 «εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών»

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την ΚΥΑ 11746/1305/6-3-2008 «εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ----------------- ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις Αθήνα, 25/7/2013 Α.Π. : Φ2-1675 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος ΤΚ: 101 81, Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλ.: 210-3893256 Fax: 210 3301789

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΟΥΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΘΕΜΑ: Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονοµικού έτους 2014 (χρήση 2013)

Προς: ΘΕΜΑ: Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονοµικού έτους 2014 (χρήση 2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα, 28-5-2014 Αρ. Πρωτ. 13542 Πληρ.: Ευπρ. Αναγνωστοπούλου, Αικ.Μαρίνου Τηλ.: 2106470370

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Τ.Κ. : 11471 Τηλ. : 210.64.11.155 210.64.42.900 210.64.19.

Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Τ.Κ. : 11471 Τηλ. : 210.64.11.155 210.64.42.900 210.64.19. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 12/06/2013 /ΝΣΗ 15 ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 1022502/869/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ. 1082

Αρ. πρωτ. 1022502/869/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ. 1082 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 1022502/869/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ. 1082 Ταχ. δ/νση: Καραγ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ. (Γ) Στοιχεία Κοινωνικής Νομοθεσίας

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ. (Γ) Στοιχεία Κοινωνικής Νομοθεσίας ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ (Γ) Στοιχεία Κοινωνικής Νομοθεσίας 1. "Ποιοι είναι οι στόχοι του κανονισμού 561/2006 που ρυθμίζει τις κοινωνικές διατάξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών στην Ε.Ε.;" A. Η εναρμόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα