X. Πασχάλη Επιβατικές µεταφορές: Ν. Νόλης Fax : ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας ιανοµής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "X. Πασχάλη 2106508512 Επιβατικές µεταφορές: Ν. Νόλης 2106508408 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας ιανοµής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Παπάγου, 23 Μαρτίου 2012 Παπάγου Τ.Κ Πληροφορίες Εµπορευµατικές µεταφορές: Αριθ. Πρωτ.: Φ450/10735/1241 X. Πασχάλη Επιβατικές µεταφορές: Ν. Νόλης Fax : ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας ιανοµής Θέµα: Κοινωνικές διατάξεις µεταφορών - Ταχογράφος - Ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών - ιοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις των Κανονισµών (ΕΟΚ) 3821/85 και (ΕΚ) 561/ Σας κοινοποιούµε για ενηµέρωση και εφαρµογή την υπ' αριθµ. Φ450/51477/5520/2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2687/ , Α Α ΧΙ) που ορίζει τις διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανονισµού (ΕΟΚ) 3821/85 για τη συσκευή ελέγχου, όπως ισχύει σήµερα, και του Κανονισµού (ΕΚ) 561/2006 (Επίσηµη Εφηµερίδα ΕΕ L 102 της σελ. 1 επ) για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών. 2. H υπουργική απόφαση περιλαµβάνει σε πίνακα στο παράρτηµά της όλες τις παραβάσεις των Κανονισµών 3821/85 και 561/2006. Στην πρώτη στήλη του πίνακα αναγράφεται ο κωδικός αριθµός της παράβασης. Στη δεύτερη στήλη αναγράφεται η νοµική βάση της παράβασης, δηλαδή το συγκεκριµένο άρθρο του Κανονισµού που προβλέπει την αντίστοιχη υποχρέωση και στο οποίο πρέπει να ανατρέχει το όργανο ελέγχου για να διαπιστώσει εάν υπάρχει παράβαση. Με άλλα λόγια, ο πίνακας των παραβάσεων της κ.υ.α προορίζεται να διαβάζεται µαζί µε τους Κανονισµούς. Στην τρίτη και τέταρτη στήλη αναγράφεται επιγραµµατικά η παράβαση. Όπως προαναφέρθηκε, η περιγραφή της παράβασης συµπληρώνεται από το αντίστοιχο άρθρο του Κανονισµού. Στην πέµπτη στήλη αναγράφεται η σοβαρότητα της παράβασης. Σελίδα 1 από 11

2 3. Το άρθρο 3 της κ.υ.α. ορίζει το ύψος του προστίµου που επιβάλλεται ανά κατηγορία παράβασης, ενώ το άρθρο 4 προβλέπει σε ποια πρόσωπα επιβάλλεται το πρόστιµο, δηλαδή στον οδηγό, στην επιχείρηση ή και στους δύο. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται περισσότερες παραβάσεις κατά τον ίδιο έλεγχο οι κυρώσεις επιβάλλονται σωρευτικά. Επιπλέον διοικητική κύρωση, εκτός από το πρόστιµο, αποτελεί η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας (άρθρο 5) και η αφαίρεση της άδειας οδηγού σε περίπτωση υποτροπής (άρθρο 6). Υποτροπή του οδηγού θεωρείται ότι υπάρχει όταν διαπιστώνεται ότι έχει τελέσει εκ νέου την ίδια παράβαση για την οποία του είχαν επιβληθεί κυρώσεις σε προηγούµενο έλεγχο από το ίδιο ή άλλο όργανο. Η διαπίστωση της υποτροπής στον καθ' οδόν έλεγχο γίνεται µε βάση την βεβαίωση ελέγχου που έχει χορηγηθεί από το όργανο που πραγµατοποίησε τον προηγούµενο καθ' οδόν έλεγχο (κατωτέρω, αρ. 29). Ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών 4. Ο Κανονισµός 561/2006 εφαρµόζεται (α) στις οδικές µεταφορές εµπορευµάτων που πραγµατοποιούνται µε φορτηγά οχήµατα ιδιωτικής ή δηµόσιας χρήσης µεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, περιλαµβανοµένου τυχόν ρυµουλκούµενου ή επικαθήµενου και (β) στις µεταφορές επιβατών µε οχήµατα άνω των εννέα θέσεων (λεωφορεία). Στην έννοια της οδικής µεταφοράς περιλαµβάνεται και το άφορτο σκέλος της. εν περιλαµβάνονται µεταφορές που πραγµατοποιούνται εξ ολοκλήρου εκτός δηµοσίων οδών. Ο Κανονισµός έχει άµεση ισχύ χωρίς να απαιτείται ενσωµάτωσή του στο εθνικό µας δίκαιο και υπερισχύει κάθε αντίθετης διάταξης νόµου, διατάγµατος, απόφασης κλπ για το ίδιο θέµα. 5. Ο Κανονισµός εφαρµόζεται ανεξάρτητα από τη χώρα ταξινόµησης του οχήµατος, όταν η µεταφορά πραγµατοποιείται αποκλειστικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή µεταξύ της ΕΕ, της Ελβετίας και των χωρών του Ενιαίου Οικονοµικού Χώρου (Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενσταϊν). 6. ιεθνής Συµφωνία. Η Ευρωπαϊκή Συµφωνία της Γενεύης του 1970 για την Εργασία των Πληρωµάτων των Οχηµάτων που εκτελούν ιεθνείς Οδικές Μεταφορές () όπως έχει κυρωθεί στην Ελλάδα µε το Ν.. 202/1973 (ΦΕΚ Α' 282) και όπως ισχύει σήµερα, εφαρµόζεται αντί του Κανονισµού 561/2006 στις µεταφορές που πραγµατοποιούνται από έναν οδηγό εν µέρει εκτός της ΕΕ, της Ελβετίας και του Ε.Ο.Χ. Ως µεταφορά για τον σκοπό αυτό εννοείται το ταξίδι που πραγµατοποιείται από ένα συγκεκριµένο οδηγό, ανεξάρτητα από τον αριθµό των οχηµάτων που χρησιµοποιήθηκαν. Παράδειγµα: Ο οδηγός Α οδηγεί από την Ιταλία στην Ελλάδα, όπου αναλαµβάνει το όχηµα ο οδηγός Β και το πηγαίνει στην Τουρκία, ενώ ο οδηγός Α επιστρέφει στην Ιταλία οδηγώντας άλλο όχηµα. Σε έλεγχο που πραγµατοποιείται στην Ελλάδα και στους δύο οδηγούς, στο οδηγό Α εφαρµόζεται ο Κανονισµός 561/2006 (δεν έχει βγει από το έδαφος της ΕΕ), ενώ στον οδηγό Β η. Το πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού 561/2006 και της παρουσιάζονται συνοπτικά στο παράρτηµα ΙΙ της παρούσας. Οι διατάξεις της ΑETR έχουν τροποποιηθεί και εναρµονιστεί σχεδόν πλήρως µε τον Κανονισµό 561/2006. Αναµένεται νοµοθετική ρύθµιση για τις κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβάσεις της. 7. Εξαιρέσεις. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Κανονισµού, ορισµένες κατηγορίες µεταφορών εξαιρούνται από την εφαρµογή του. Ακόµα, το άρθρο 13 δίνει τη δυνατότητα στα κράτη µέλη ΕΕ να εξαιρέσουν και άλλες κατηγορίες µεταφορών. Μέχρι στιγµής η Ελλάδα δεν έχει χορηγήσει καµία εξαίρεση από τις αναφερόµενες στο άρθρο Ρυθµίσεις Κανονισµού 561/2006. Παρουσιάζονται εδώ συνοπτικά οι βασικοί κανόνες για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών. Τα όργανα ελέγχου παρακαλούνται για την πλήρη Σελίδα 2 από 11

3 ενηµέρωσή τους για τις ρυθµίσεις των Κανονισµών 3821/85 και 561/2006 µε βάση τα κείµενα των Κανονισµών και το ενηµερωτικό υλικό που βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου µας. 9. ιάλειµµα. Είναι η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός αναπαύεται και δεν επιτρέπεται να οδηγεί ή να εκτελεί κάποια άλλη εργασία. Μετά από κάθε περίοδο οδήγησης τεσσερισήµισυ ωρών, ο οδηγός πρέπει να λάβει διάλειµµα διάρκειας τουλάχιστον 45 λεπτών, εκτός εάν λάβει την ηµερήσια ανάπαυσή του. Παράδειγµα: Οδήγηση 4,5 ώρες ιάλειµµα 45 λεπτά Οδήγηση 2,5 ώρες Άλλη εργασία 30 λεπτά Οδήγηση 2 ώρες ιάλειµµα 45 λεπτά 10. Το διάλειµµα των 45 λεπτών µπορεί να αντικαθίσταται από διάλειµµα 15 λεπτών που ακολουθείται από διάλειµµα 30 λεπτών. Αυτά τα διαλείµµατα πρέπει να είναι κατανεµηµένα µε αυτή τη σειρά εντός της περιόδου των 4,5 ωρών. Οδήγηση 2 ώρες ιάλειµµα 15 λεπτά Οδήγηση 2,5 ώρες ιάλειµµα 30 λεπτά 11. Ηµερήσιος χρόνος οδήγησης. Ο ηµερήσιος χρόνος οδήγησης µεταξύ του τέλους µιας ηµερήσιας ανάπαυσης και της αρχής της επόµενης ηµερήσιας ή εβδοµαδιαίας ανάπαυσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 9 ώρες. Η Εκτελεστική Απόφαση Ε. Επιτροπής αρ. C (2011) 3759 της προβλέπει τον τρόπο υπολογισµού του ηµερήσιου χρόνου οδήγησης, σε περίπτωση που ο οδηγός δεν έχει κάνει χρήση των περιόδων ανάπαυσης που προβλέπει ο Κανονισµός 561/2006. Οδήγηση 4,5 ώρες ιάλειµµα 45 λεπτά Οδήγηση 4,5 ώρες Οδήγηση 4 ώρες ιάλειµµα 45 λεπτά Οδήγηση 2,5 ώρες ιάλειµµα 45 λεπτά Οδήγηση 2,5 ώρες 12. Ο χρόνος οδήγησης µπορεί να παρατείνεται σε 10 ώρες, δύο φορές την εβδοµάδα. Οδήγηση 4,5 ώρες ιάλειµµα 45 λεπτά Οδήγηση 4,5 ώρες ιάλειµµα 45 λεπτά Οδήγηση 1 ώρα Οδήγηση 2 ώρες ιάλειµµα 45 λεπτά Οδήγηση 4,5 ώρες ιάλειµµα 45 λεπτά Οδήγηση 3,5 ώρες 13. Εβδοµαδιαίος χρόνος οδήγησης. Ο εβδοµαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν υπερβαίνει τις 56 ώρες εντός µιας εβδοµάδας. Ο συνολικός χρόνος οδήγησης στη διάρκεια δύο διαδοχικών εβδοµάδων δεν υπερβαίνει τις 90 ώρες. 14. Περίοδος ηµερήσιας ανάπαυσης. Κάθε οδηγός πρέπει να λαµβάνει µια περίοδο ηµερήσιας ανάπαυσης µέσα σε 24 ώρες από το τέλος της προηγούµενης ηµερήσιας ή εβδοµαδιαίας περιόδου ανάπαυσης. Η κανονική περίοδος ηµερήσιας ανάπαυσης είναι τουλάχιστον 11 ώρες. 24 ώρες Οδήγηση + διαλείµµατα + άλλη εργασία = 13 ώρες Κανονική περίοδος ηµερήσιας ανάπαυσης 11 ώρες Σελίδα 3 από 11

4 15. Η κανονική ηµερήσια ανάπαυση µπορεί να χωριστεί σε δύο περιόδους, η πρώτη τουλάχιστον 3 ωρών και η δεύτερη τουλάχιστον 9 ωρών. 24 ώρες 11 ώρες 3 ώρες 1 ώρα 9 ώρες Οδήγηση + διαλείµµατα + Ανάπαυση οδήγηση + άλλη εργασία Ανάπαυση άλλη εργασία 16. Κατ' εξαίρεση, ο οδηγός µπορεί να λάβει µειωµένη περίοδο ηµερήσιας ανάπαυσης διάρκειας 9 συνεχόµενων ωρών, τρεις φορές την εβδοµάδα. 17. Περίοδος εβδοµαδιαίας ανάπαυσης. Μόλις συµπληρωθούν έξι συνεχόµενα εικοσιτετράωρα από το τέλος της προηγούµενης εβδοµαδιαίας ανάπαυσης, ο οδηγός πρέπει να ξεκινήσει νέα περίοδο εβδοµαδιαίας ανάπαυσης. Η κανονική περίοδος εβδοµαδιαίας ανάπαυσης είναι διάρκειας τουλάχιστον 45 συνεχόµενων ωρών. 18. Σε διάρκεια δεκαπενθηµέρου, ο οδηγός µπορεί, αντί για δύο κανονικές περιόδους εβδοµαδιαίας ανάπαυσης, να λάβει µια κανονική και µια µειωµένη περίοδο εβδοµαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας τουλάχιστον 24 ωρών. Στην περίπτωση αυτή, η µείωση πρέπει να αντισταθµίζεται µε ισοδύναµη ανάπαυση που λαµβάνεται συνολικά πριν το τέλος της τρίτης εβδοµάδας. Εβδοµάδα 1 Εβδοµάδα 2 Εβδοµάδα 3 Εβδοµάδα 4 28 ώρες ανάπαυσης 45 ώρες ανάπαυσης 45 ώρες ανάπαυσης 45 ώρες ανάπαυσης + 17 ώρες αντιστάθµιση για την εβδοµάδα 1 ιαδικασία ελέγχου 19. Ο καθ' οδόν έλεγχος τήρησης των Κανονισµών 3821/85 και 561/2006 έχει ανατεθεί µε το άρθρο 3 της κ.υ.α. Γ438/28317/2481/2009 (ΦΕΚ Β' 989) στις αρχές ελέγχου του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ Α' 49), δηλαδή στα Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου των Περιφερειών, τις Αστυνοµικές, Λιµενικές και Τελωνειακές Αρχές και το Σώµα ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ ΟΕ). 20. Τα θέµατα οργάνωσης των ελέγχων καθ' οδόν και στις επιχειρήσεις για την τήρηση των ανωτέρω Κανονισµών έχουν ρυθµιστεί µε την ανωτέρω κ.υ.α. Κάθε όργανο διενεργεί ουσιαστικούς ελέγχους στο πλαίσιο της κατά τόπον αρµοδιότητάς του, κατά τρόπον ώστε να τηρείται γεωγραφική ισορροπία και να καλύπτεται εκτεταµένο τµήµα του οδικού δικτύου και των ζωνών λιµένος (άρθρο 6 παρ. 1 κ.υ.α. Γ438/28317/2481/2009). εν γίνεται διάκριση των οχηµάτων µε βάση τη χώρα ταξινόµησης ή το είδος του ταχογράφου (αναλογικός ή ψηφιακός). 21. Τα όργανα ελέγχου πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστούν άµεσα µε κάρτες ελέγχου, χωρίς τις οποίες δεν είναι δυνατή η πραγµατοποίηση των ελέγχων. Η αίτηση για έκδοση καρτών ελέγχου υποβάλλεται στη ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου µας. Ενηµέρωση για τη διαδικασία έκδοσης των καρτών ελέγχου από τις υπηρεσίες σας είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου µας. 22. Εξοπλισµός ελέγχου. Σε περίπτωση που τα όργανα ελέγχου δεν έχουν εξοπλιστεί ακόµα Σελίδα 4 από 11

5 σύµφωνα µε το άρθρο 12 της κ.υ.α. Γ438/28317/2481/09 µε τον τυποποιηµένο εξοπλισµό που επιτρέπει την ψηφιακή ανάγνωση των δεδοµένων απευθείας από την συσκευή του ψηφιακού ταχογράφου και την κάρτα οδηγού, ο έλεγχος γίνεται µε βάση την εκτύπωση από τη συσκευή ελέγχου (print-out) που γίνεται µε χρήση της κάρτας ελέγχου. 23. Κατά την πραγµατοποίηση του ελέγχου καθ' οδόν τα όργανα, πέραν των εκτυπώσεων που πραγµατοποιούν τα ίδια µε την κάρτα ελέγχου, ζητούν από τον οδηγό να επιδείξει τα εξής στοιχεία για την τρέχουσα και τις τελευταίες 28 ηµερολογιακές ηµέρες, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 7 του Κανονισµού 3821/85: (i) Αν το όχηµα φέρει αναλογικό ταχογράφο: - τα φύλλα καταγραφής του αναλογικού ταχογράφου για την τρέχουσα και τις τελευταίες 28 ηµερολογιακές ηµέρες - την κάρτα οδηγού, αν διαθέτει και - κάθε χειρόγραφη καταγραφή και εκτυπωµένο αντίγραφο που έχει γίνει κατά την τρέχουσα και τις τελευταίες 28 ηµερολογιακές ηµέρες. Ως 'χειρόγραφή καταγραφή' και 'εκτυπωµένο αντίγραφο' νοούνται εδώ οι καταγραφές και εκτυπώσεις που πραγµατοποιεί ο οδηγός σε περίπτωση βλάβης της συσκευής ελέγχου ή απώλειας και φθοράς της κάρτας οδηγού κλπ σύµφωνα µε τα άρθρα 15 παρ. 1 και 16 παρ. 2 του Κανονισµού 3821/85. (ii) Αν το όχηµα φέρει ψηφιακό ταχογράφο: - την κάρτα οδηγού που διαθέτει ο οδηγός - κάθε χειρόγραφη καταγραφή και εκτυπωµένο αντίγραφο που έχει γίνει κατά την τρέχουσα και τις τελευταίες 28 ηµερολογιακές ηµέρες και - τα φύλλα καταγραφής του αναλογικού ταχογράφου, εάν την τρέχουσα και τις τελευταίες 28 ηµερολογιακές ηµέρες ο οδηγός οδήγησε όχηµα µε αναλογικό ταχογράφο. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία ελέγχονται τα αναφερόµενα στο Μέρος Α του Παραρτήµατος Ι της κ.υ.α. Γ438/28317/2481/2009. Επίσης, για να προσδιοριστούν οι εφαρµοστέοι κανόνες στη συγκεκριµένη µεταφορά (Κανονισµός 561/2006 ή ), τα όργανα ελέγχου ζητούν την επίδειξη και των συνοδευτικών εγγράφων του φορτίου (φορτωτική, δελτίο αποστολής κλπ) ή των αντιστοίχων για τις µεταφορές επιβατών (φύλλο πορείας). 24. Οι οδηγοί δεν είναι υποχρεωµένοι να επιδείξουν στοιχεία πέραν του χρονικού ορίου των 28 ηµερών. Όµως τα όργανα καθ' οδόν ελέγχου, εάν διαπιστώσουν κατά τον έλεγχο παράβαση που συνέβη περισσότερες από 28 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία του ελέγχου, µπορούν να επιβάλουν τις προβλεπόµενες κυρώσεις. 25. ιευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται ο οδηγός να έχει προεκτυπώσει από τη συσκευή ελέγχου και να τηρεί στο όχηµα την απεικόνιση των δραστηριοτήτων του για τις προηγούµενες 28 ηµέρες. Η εκτύπωση των δεδοµένων πραγµατοποιείται επιτόπου κατά τον έλεγχο από το όργανο ελέγχου, µε χρήση της κάρτας ελέγχου. Με την χρήση της κάρτας ελέγχου επίσης διαπιστώνεται η ορθή λειτουργία του ψηφιακού ταχογράφου. 26. Ακινητοποίηση οχήµατος. Τα όργανα ελέγχου ακινητοποιούν το όχηµα σε εφαρµογή του άρθρου 4 παράγραφος 3 ν. 3446/2006 και του άρθρου 46 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο οδηγός δεν έχει τηρήσει τις διατάξεις του Κανονισµού 561/2006 για τα διαλείµµατα και την ανάπαυση των οδηγών. Η διάρκεια της ακινητοποίησης δεν µπορεί να είναι µικρότερη του χρονικού διαστήµατος που απαιτείται για να εξασφαλιστεί συµµόρφωση µε τις Σελίδα 5 από 11

6 ανωτέρω διατάξεις. Η χρονική διάρκεια της ακινητοποίησης καταγράφεται στο Έντυπο Ελέγχου καθ' Οδόν του παραρτήµατος της παρούσας. 27. Βεβαίωση δραστηριότητας οδηγού. Με την απόφαση υπ' αριθµ. 2009/959/ της Επιτροπής (Επίσηµη Εφηµερίδα ΕΕ L 330 σελ. 80) καθιερώθηκε νέο έντυπο βεβαίωσης δραστηριοτήτων οδηγού, το οποίο χρησιµοποιείται σε περίπτωση που δεν έχουν γίνει καταγραφές στη συσκευή ελέγχου για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στη βεβαίωση (αναρρωτική άδεια, ετήσια άδεια κλπ). Η βεβαίωση έχει σκοπό να δικαιολογήσει προς τα όργανα ελέγχου την απουσία καταγραφών στη συσκευή ελέγχου για εκείνο το χρονικό διάστηµα. Η χρήση της βεβαίωσης είναι υποχρεωτική για οχήµατα ταξινοµηµένα στην Ελλάδα. Η βεβαίωση είναι επίσης υποχρεωτική για οχήµατα ταξινοµηµένα στη Βουλγαρία, Ρουµανία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία Εσθονία, Λιθουανία και Ουγγαρία, αλλά δεν είναι υποχρεωτική για τα οχήµατα των υπολοίπων Κρατών µελών, για τα οποία επιτρέπεται η απόδειξη της ετήσιας άδειας, ασθένειας κλπ µε άλλο τρόπο (π.χ. επιστολή εργοδότη, ιατρική βεβαίωση κλπ). 28. ιαδικασία βεβαίωσης και επιβολής κυρώσεων. Για την βεβαίωση και επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες των Κανονισµών 3821/85 και 561/2006 τηρείται αναλογικά η διαδικασία που ακολουθείται υπό το ν. 3446/2006 (ΦΕΚ Α' 44), καθώς και οι διατάξεις που διέπουν την εσωτερική λειτουργία κάθε οργάνου ελέγχου. Ειδικά για την είσπραξη των διοικητικών προστίµων από τα Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου έχει εφαρµογή το άρθρο 1 παράγραφος 9 του ν. 3446/2006 (άρθρο 12 παρ. 2 ν. 3534/2007). 29. Χορήγηση βεβαίωσης ελέγχου. Σε κάθε έλεγχο, το όργανο εκτός από την διαπιστωτική και καταλογιστική πράξη που συντάσσει όταν διαπιστωθούν παραβάσεις, συµπληρώνει κατ' εφαρµογή του άρθρου 20 Κανονισµού 561/2006 και το Έντυπο Ελέγχου καθ' Οδόν (Roadside Check Form) του παραρτήµατος Ι της παρούσας, το οποίο έχει διαµορφωθεί στο πλαίσιο του έργου Monitoring the Implementation of the Digital Tachograph της Ε. Επιτροπής. Το έντυπο αυτό πρέπει να είναι τριπλότυπο. Το πρωτότυπο παραµένει στο αρχείο της υπηρεσίας και ένα αντίγραφο µε πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα χορηγείται στον µεταφορέα και βρίσκεται επί του οχήµατος για χρονικό διάστηµα 28 ηµερών από την ηµεροµηνία του ελέγχου. Η βεβαίωση επιδεικνύεται όποτε ζητηθεί από τα όργανα ελέγχου, ώστε να αποφεύγεται ο διπλός έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων δύο φορές για τις ίδιες παραβάσεις αλλά και για να διαπιστώνεται η υποτροπή του οδηγού στις ίδιες παραβάσεις. Η βεβαίωση χορηγείται ανεξάρτητα εάν διαπιστώθηκαν ή όχι παραβάσεις. 30. ιαβίβαση στατιστικών στοιχείων (άρθρο 5 κ.υ.α. Γ438/28317/2481/2009). Τα όργανα ελέγχου συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία για τους ελέγχους που πραγµατοποιούν και τα διαβιβάζουν απευθείας ανά εξάµηνο στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) Κεντρική Υπηρεσία, ιεύθυνση Συντονισµού και Προγραµµατισµού Κοινωνικής Επιθεώρησης, ραγατσανίου 8, Αθήνα Τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιούνται για τις εκθέσεις που υποβάλλει η χώρα µας ανά διετία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε εφαρµογή του άρθρου 17 Κανονισµού 561/2006. Η χώρα µας έχει υποχρέωση να ελέγχει κάθε χρόνο των 3% των ηµερών εργασίας των οδηγών, από τις οποίες τουλάχιστον το 30% πρέπει να ελέγχεται καθ' οδόν (άρθρο 4 κ.υ.α. Γ438/28317/2481/2009), για το λόγο αυτό η πραγµατοποίηση συστηµατικών ελέγχων και η τακτική διαβίβαση των στατιστικών στοιχείων έχει πολύ µεγάλη σηµασία. Για την διευκόλυνση των αρχών ελέγχου έχει διαµορφωθεί ειδική ηλεκτρονική φόρµα, η οποία είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου µας. 31. Σύστηµα αποτίµησης επικινδυνότητας επιχειρήσεων. Όταν η επιχείρηση που ελέγχθηκε καθ' οδόν είναι ελληνική, τα όργανα ελέγχου διαβιβάζουν το δεύτερο αντίγραφο του τριπλότυπου Εντύπου Ελέγχου του παραρτήµατος Ι της παρούσας στο αρµόδιο Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ της έδρας της επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν διαπιστώθηκαν ή όχι παραβάσεις, τηρώντας τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Τα Τµήµατα Σελίδα 6 από 11

7 Κοινωνικής Επιθεώρησης τηρούν µητρώο όπου καταχωρούνται οι παραβάσεις που διαπράττουν οι επιχειρήσεις της περιοχής τους, ώστε να ελέγχουν µε µεγαλύτερη συχνότητα τις επιχειρήσεις που καταγράφουν µεγαλύτερο δείκτη επικινδυνότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 2 της κ.υ.α. Γ438/28317/2481/ Απώλεια αξιοπιστίας οδικού µεταφορέα. Σε εφαρµογή του άρθρου 24 του Κανονισµού 1071/2009 (Επίσηµη Εφηµερίδα ΕΕ L 300 της σ. 51), όταν τα όργανα ελέγχου διαπιστώνουν ότι µια µεταφορική επιχείρηση εγκατεστηµένη στην ΕΕ έχει τελέσει µια από τις πάρα πολύ σοβαρές παραβάσεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα IV του Κανονισµού, τότε ενηµερώνει µε έγγραφό της την αρµόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης. Οι παραβάσεις του παραρτήµατος IV αντιστοιχούν στις παραβάσεις της κ.υ.α. Φ450/51477/5520/2011 µε κωδικούς αριθµούς Β9, Γ3, ΣΤ1, Ι1, Ι3, Ζ7 και Ζ8. Πίνακας µε τις αρµόδιες αρχές όπου κοινοποιούνται οι πληροφορίες για τις παραβάσεις θα βρίσκεται αναρτηµένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου µας, µόλις µας γνωστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Προκειµένου για ελληνικές επιχειρήσεις, η ενηµέρωση αποστέλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας όπου είναι ταξινοµηµένο το όχηµα, για την ενηµέρωση του φακέλου του µεταφορέα στο πλαίσιο του άρθρου 6 παράγραφος 2 του Κανονισµού 1072/2009. Η ενηµέρωση περιλαµβάνει τις πληροφορίες που έχουν καταγραφεί στο Έντυπου Ελέγχου καθ' οδόν. Οι ανωτέρω ενηµερώσεις γίνονται µε τήρηση των διατάξεων που ισχύουν για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 33. Τηλεφόρτωση δεδοµένων από τον ψηφιακό ταχογράφο. Σας κοινοποιείται για ενηµέρωση και εφαρµογή ο Κανονισµός ΕΕ 581/2010 της Επιτροπής της 1 ης Ιουλίου 2010 (Επίσηµη Εφηµερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/16 της ) σχετικά µε τις µέγιστες περιόδους τηλεφόρτωσης δεδοµένων από τον ψηφιακό ταχογράφο και την κάρτα οδηγού. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 5 του Κανονισµού 561/2006 και τον ανωτέρω Κανονισµό, οι επιχειρήσεις µεταφορών εξασφαλίζουν ότι τα δεδοµένα από τον ψηφιακό ταχογράφο και την κάρτα οδηγού τηλεφορτώνονται το αργότερο κάθε 90 ηµέρες (από τη συσκευή ελέγχου) και κάθε 28 ηµέρες (από την κάρτα οδηγού). Τα δεδοµένα φυλάσσονται από την επιχείρηση τουλάχιστον για ένα έτος µε τήρηση των διατάξεων του ν. 2472/1997 όπως ισχύει για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και πρέπει να είναι διαθέσιµα για έλεγχο από τα αρµόδια όργανα ελέγχου στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων που είναι στο στάδιο της επεξεργασίας θα καθοριστούν ειδικώτερες απαιτήσεις για την διαδικασία τηλεφόρτωσης, την φύλαξη και ασφαλή διάθεση των δεδοµένων στα όργανα ελέγχου. 34. Οι κεντρικές υπηρεσίες των Περιφερειών της Χώρας (για τα Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου) και οι κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων στα οποία υπάγονται τα υπόλοιπα όργανα ελέγχου του ν. 3446/2006 παρακαλούνται να µας γνωστοποιήσουν άµεσα µε έγγραφό τους προς τη ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών του Υπουργείου µας τα στοιχεία και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αρµόδιων υπαλλήλων τους που ορίζονται ως σηµεία επαφής για τις εξής δράσεις: (i) τον συντονισµό µε το Υπουργείο µας για την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων προς τα όργανα ελέγχου αρµοδιότητάς τους. Αυτά τα εκπαιδευτικά προγράµµατα θα πραγµατοποιηθούν εντός των προσεχών µηνών στο πλαίσιο προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Trace Project) και στόχο έχουν την οµοιόµορφη εφαρµογή του Κανονισµού 561/2006 από τα όργανα ελέγχου σε όλη την ΕΕ και (ii) τον συντονισµό των εθνικών δράσεων σχετικά µε τους ελέγχους (συνδυασµένοι έλεγχοι µε άλλα κράτη µέλη κλπ) και την ηλεκτρονική κοινοποίηση ενηµερώσεων που απευθύνονται προς τα όργανα ελέγχου. 35. Όλοι οι Κανονισµοί, οι νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, οι εγκύκλιοι και τα έντυπα που Σελίδα 7 από 11

8 αναφέρονται στην παρούσα είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου µας στη θέση Αρχική σελίδα > Μεταφορές > Ψηφιακός Ταχογράφος. Στην ίδια θέση είναι αναρτηµένα τα Κατευθυντήρια Σηµειώµατα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ειδικά θέµατα εφαρµογής του Κανονισµού 561/2006 και 3821/85. Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας. Ο Γενικός ιευθυντής Μεταφορών Βασίλειος Καλλιβωκάς Σελίδα 8 από 11

9 Πίνακας ιανοµής 1. Όλες οι Περιφέρειες της Χώρας ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τµήµατα, Γραφεία Για την ενηµέρωση των Μεικτών Κλιµακίων Ελέγχου 2. Υπουργείο Οικονοµικών - 19η ιεύθυνση Τελωνειακών ιαδικασιών, Αµαλίας 40 Αθήνα Με την παράκληση να ενηµερωθούν τα Τελωνεία της Χώρας - Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (Υ.Π.Ε.Ε.), Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92, Αθήνα Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - ιεύθυνση Τροχαίας, Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα ιεύθυνση Λιµενικής Αστυνοµίας, Γρηγορίου Λαµπράκη 150 Πειραιάς Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων Ανθίµου Γαζή 4 & Χρήστου Λαδά, Αθήνα European Commission, Directorate General for Mobility and Transport, Land Transport Policy Unit, Rue de Mot, Bruxelles 1040 Belgium 6. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας - Γενική ιεύθυνση Εργασίας, ιεύθυνση Όρων Εργασίας, Τµήµα Χρονικών Ορίων Εργασίας, Πειραιώς 40, Αθήνα Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, ραγατσανίου 8 Αθήνα Κοινοποίηση - Οµοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος ιεθνών Μεταφορών (ΟΦΑΕ), Πατησίων 351 Αθήνα Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών, Πειραιώς 4 Αθήνα Γεν. Πανελ/κή Οµοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισµού (ΓΕΠΟΕΤ)., Πανεπιστηµίου 57, Αθήνα Εσωτερική διανοµή Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών Κον Γενικό ιευθυντή Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών (2) ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών ιεύθυνση Τεχνολογίας Οχηµάτων ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής ιεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας Χ. Πασχάλη Σελίδα 9 από 11

10 Όνοµα και στοιχεία επικοινωνίας αρχής ελέγχου Name and contact details of control authority Παράρτηµα Ι Έντυπο ελέγχου καθ' οδόν - Roadside Check Form Έντυπο Ελέγχου καθ' Οδόν Roadside Check Form Αποτέλεσµα ελέγχου Result of check Περαιτέρω έρευνα - Further enquiries Κυρώσεις - Penalties Ακινητοποίηση - Immobilisation Όχι παράβαση - No infringement Τόπος ελέγχου - Place of control Στοιχεία ελεγκτή - Enforcement officer identity Τόπος ελέγχου - τοποθεσία και αριθµός οδού - Place of control: Location and road number Ηµεροµηνία - Date Ώρα -Time / / Τύπος οδού - Road type Αυτοκινητόδροµος - Motorway Εθνικός δρόµος - National road ευτερεύουσα οδός - Secondary road Άλλο - Other Όχηµα - Vehicle Αρ. κυκλοφορίας Registration no. Είδος οχήµατος Type of vehicle Μεικτό βάρος Max weight Εθνικότητα Nationality Αρ. κυκλοφ. ρυµουλκούµενου Trailer registration no. Είδος ρυµουλκούµενου Trailer type Μεικτό βάρος συρµού Total max weight Εθνικότητα ρυµουλκούµενου Trailer nationality : Μεταφορέας και οδηγός - Driver and operator Επωνυµία µεταφορέα - Operator name Εθνικότητα Nationality ιεύθυνση - Address Όνοµα οδηγού Name of Driver Ηµεροµηνία γέννησης Date of birth Εθνικότητα Nationality Τηλέφωνο - Telephone ιεύθυνση - Address Αριθµός κάρτας οδηγού - Driver card no. Τηλέφωνο - Telephone Είδος µεταφοράς Εθνική µεταφορά National carriage ιεθνής µεταφορά International carriage Εµπορευµατική µεταφορά Carriage of goods Επιβατική µεταφορά Carriage of passengers Ψηφιακός Ταχογράφος Digital tachograph Αναλογικός ταχογράφος Analogue tachograph Περίοδος για την οποία έγινε ανάλυση δεδοµένων - Period for which data have been analysed Από From Ηµεροµηνία Date Ώρα Time Έως To Ηµεροµηνία Date Ώρα Time Αρ. ηµερών που ελέγχθηκαν No. of days checked / / : / / : Παραβάσεις - Κωδικοί παραβάσεων σύµφωνα µε κ.υ.α. Φ450/51477/5520/2011 (ΦΕΚ Β' 2687) Offences - Offence code according to Directive 2009/5/EC Κωδικός Περιγραφή Code Description Ηµεροµηνία και ώρα Date and Time Κωδικός Code Περιγραφή Description Ταξίδι ΕΕ - EU Journey Ταξίδι - Journey Ένδειξη χιλιοµετρητή Odometer reading Ηµεροµηνία και ώρα Date and Time Έγινε ακινητοποίηση του οχήµατος έως The vehicle was immoblised until Σχόλια - Comments: Ώρα Time : Ηµεροµηνία Date / / ή OR εν έγινε ακινητοποίηση του οχήµατος Vehicle was not immobilised εδοµένα που τηλεφορτώθηκαν ή φύλλα που αφαιρέθηκαν από τον οδηγό ή/και το όχηµα Data downloaded or charts taken from driver and/or vehicle ίνεται απόδειξη για: Receipt given for: Φύλλα ταχογράφου (αριθµός) Tachograph charts (number) Εκτυπώµατα (αριθµός) Printout (number) Ψηφιακά δεδοµένα από συσκευή ελέγχου Digital data Υπογραφή ελεγκτή Controller's signature Vehicle Unit Υπογραφή οδηγού Driver's signature Ψηφιακά δεδοµένα από κάρτα οδηγού Driver card Άλλο Other Σελίδα 10 από 11

11 Παράρτηµα ΙΙ Πεδίο εφαρµογής Κανονισµού 561/2006 και της Έναρξη - τέλος ταξιδιού* Ελλάδα - Ελλάδα χώρα ΕΕ* - χώρα ΕΕ ιέλευση από άλλη χώρα Εθνικότητα οχήµατος Εφαρµοστέες διατάξεις όχι Οποιαδήποτε Κανονισµός 561/2006 όχι Οποιαδήποτε Κανονισµός 561/2006 Παράδειγµα Οδηγός πραγµατοποιεί ενδοµεταφορά στην Ελλάδα µε φορτηγό όχηµα ταξινοµηµένο στη Βουλγαρία σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 9 Κανονισµού 1072/ ) Οδηγός πραγµατοποιεί διεθνή µεταφορά από την Ελλάδα στη Γαλλία µέσω Ιταλίας µε ελληνικό φορτηγό όχηµα. 2) Οδηγός πραγµατοποιεί διεθνή µεταφορά από την Ελλάδα στην Ιταλία µε τουρκικό φορτηγό δυνάµει άδειας Ε ΥΜ χώρα ΕΕ χώρα ** χώρα ΕΕ ή χώρα Οδηγός πραγµατοποιεί διεθνή µεταφορά µε τουρκικό φορτηγό από την Ουγγαρία στην Ελλάδα µέσω Σερβίας και ΠΓ Μ. χώρα - χώρα ΕΕ ή χώρα Οδηγός πραγµατοποιεί διεθνή µεταφορά µε µολδαβικό φορτηγό από την Ελλάδα στη Ρωσία δυνάµει άδειας Ε ΥΜ. τρίτη χώρα χώρα ΕΕ χώρα τρίτη χώρα χώρα χώρα χώρα ΕΕ ή χώρα τρίτη χώρα για τη διαδροµή σε έδαφος ΕΕ και χωρών - τρίτη χώρα χώρα τρίτη χώρα για τη διαδροµή σε έδαφος ΕΕ και χωρών Οδηγός πραγµατοποιεί διεθνή µεταφορά µε ελληνικό όχηµα από την Ελλάδα στο Ιράν µέσω Τουρκίας. Οδηγός πραγµατοποιεί διεθνή µεταφορά µε συριακό όχηµα από την Ελλάδα στην Συρία µέσω Τουρκίας δυνάµει άδειας διέλευσης. * Περιλαµβάνεται η Ελβετία και οι χώρες Ενιαίου Οικονοµικού Χώρου (Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενσταϊν) **Συµβαλλόµενα µέρη στην : Τα κράτη µέλη της ΕΕ, Αλβανία, Ανδόρα, Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Γεωργία, Λευκορωσία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Καζακστάν, Κροατία, Λιχτενσταϊν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Ρωσία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, ΠΓ Μ, Τουρκία, Τουρκµενιστάν, Ουκρανία, Ουζµπεκιστάν. Σελίδα 11 από 11

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Β' Σιδηροδροµικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 1 / 97

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 1 / 97 A/A ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 1 Κράτη Μέλη της Ευρωπαικής Ενώσεως 7 2 Συνδεδεµένα Κράτη 7 3 Κράτη Μέλη της Ευρωπαικής Ενώσεως και συνδεδεµένα Κράτη τα οποία έχουν καταργήσει τους ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΚ81-6. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ

ΑΔΑ : 4ΙΚ81-6. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. B1/ 47832/4533 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2).

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ------------ Παπάγου 2012 Αριθ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ : Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA MHXANOΛΟΓΙΑΣ Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Quality System, Procedures and Certification of Technical Control in vechicles in

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 63/86 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις Οδηγιών και λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την θέσπιση κοινών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες. Σχέδιο νόµου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης µέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες ηµόσιας Χρήσης (Μ..Χ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ»

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» Μαρούσι, Μάρτιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΕΗ ΠΟΛ: 1106 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΕΗ ΠΟΛ: 1106 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. : 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. : 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κατάταξη Άρθρων ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Αναστάσεως & Τσιγάντε : 10191 Παπάγου : Α. Βλάχου : 210 6508510 : 210 6508491

: Αναστάσεως & Τσιγάντε : 10191 Παπάγου : Α. Βλάχου : 210 6508510 : 210 6508491 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 4 Φεβρουάριου 2009 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΠΕΙΓΟΝ Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά.

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά. Αρ. Πρωτ. 83065/06-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οδηγός για τα τελωνειακά καθεστώτα που εφαρµόζονται στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γενική ιεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ενωσης Γενικη ιευθυνση Ενεργειασ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εκτύπωση των αδειών οδήγησης από την ιεύθυνση ιαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας

Θέµα : Εκτύπωση των αδειών οδήγησης από την ιεύθυνση ιαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Ιανουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµός Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα 24 Mαΐου 2007 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αρ. πρωτ. Τ. 2556/80/Α0019 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 17 η 18 η 19 η- - ΕΦΚ 33 η Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γεν. Δ/νση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β/οικ.52536/4730/13/24-10-2013 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ... 5 1.1 Μεθοδολογία... 5 1.2 Ορισμοί... 6 2.

Διαβάστε περισσότερα