Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: ΑΡΜΟ ΙΟΣ: Αθανασιάδης Θεόδωρος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ. ΤΗΣ 18/03/2015 ΚΩ ΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1. ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ. Προϋπολογισµού δαπάνης ποσού έως ,00, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης : Απόφαση ιοικητή µε αριθµ. πρωτ. 3218/ Α Α: 7ΘΛ4469Η Χ-Ο17 Καταχωρήθηκε µε α/α 613 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής του Νοσοκοµείου. Το Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 1.Το Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/ ). 2.Του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» (ΦΕΚ Α 150/ ). 3. Το Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ.και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 256/ ). 4. Το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» ( Φ.Ε.Κ. Α 81/ ), όπως τροποποιηµένος ισχύει. 5. Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς- Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης»(Φ.Ε.Κ. Α 202/ ), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π..). 6. Του Π.. 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α 138/ ). 7. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».(φ.ε.κ. Α 134/ ). 8. Του Ν. 3867/τ.Α / (ΦΕΚ 128/ ) άρθρο 27 «περί εξόφλησης προµηθειών νοσοκοµείων και ρυθµίσεις θεµάτων σχετικών διαγωνισµών». 9. Του Ν. 4281/ (ΦΕΚ 160/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 10. Την µε υπ. 7 η / Θέµα (έκτακτο 7 ο ) απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου για διενέργεια διαγωνισµού και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών.. 2

3 Προκηρύσεται πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός ανάδειξης αναδόχου έργου για την κατάλληλη διαµόρφωση των χώρων των υπερήχων του Ακτινοδιαγνωστικού τµήµατος, για την εγκατάσταση του νέου αξονικού τοµογράφου. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΩΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓ/ΜΟΥ : π.µ. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 120 ηµέρες. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ : 30 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : Γραφείο προµηθειών του Νοσοκοµείου ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισµένο φάκελο που θα περιέχει : Α ) Φάκελο της γραπτής Οικονοµικής προσφοράς εις διπλούν και κάθε σελίδα της θα έχει υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας. Β) Φάκελο της γραπτής Τεχνικής προσφοράς εις διπλούν και θα πρέπει να περιέχει πλήρη περιγραφή του είδους ( χώρα προέλευσης - εργοστάσιο κατασκευής τύπος µέγεθος χαρακτηριστικά συσκευασία και οτιδήποτε άλλο στοιχείο που θα βοηθήσει την επιτροπή αξιολόγησης ). Η προσφορά ( Oικονοµική και Τεχνική ) υποβάλλεται, δακτυλογραφηµένη, µε σφραγίδα της εταιρείας και υπογραφή και συνοδευόµενη από ένα αντίγραφο. Θα φέρει την φίρµα του προσφέροντα, θα απευθύνεται στο Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Θεσ/νίκης #Θεαγένειο# και θα φέρει σαν τίτλο την προµήθεια που αφορά και τον αριθµό διακήρυξης,στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τον περιέχει. Η τιµή της προσφοράς θα περιλαµβάνει όλες τις νόµιµες κρατήσεις σύµφωνα µε τους ισχύοντες κάθε φορά Νόµους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών καθώς και κράτηση 2% υπέρ των οργανισµών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υ.Υ.Κ.Α., σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. Υ6α/Γ.Π./ οικ / Κ.Υ.Α. και κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε το Ν. 4013/2011 Ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται στη συνολική τιµολογιακή αξία. Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης, εκπρόθεσµες, υπό αίρεση ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές. Η παράδοση του έργου θα γίνει µέσα στο χρόνο που ορίζει η διακήρυξη µετά την υπογραφή της σύµβασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο υπέρ του ηµοσίου, ποσού ίσου µε ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόµενης αξίας της προµήθειας, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ( παράβολα από κάθε αιτία ). 3

4 Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστηµα (όχι πέρα των ύο (2) µηνών), µετά την εκτέλεση και οριστική παραλαβή του έργου µε χρηµατικό ένταλµα και βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά και για το σύνολο της αξίας. Αυτός που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µέσα σε 10 ηµέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να προσέλθει για υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θεωρείται, ότι αποδέχονται όλους τους όρους αυτού. Η προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει σε αξία το ποσό των ,00 µε Φ.Π.Α. Κατάθεση προσφορών έως και την ηµέρα του διαγωνισµού και ώρα µ.µ. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Για τους όρους εγγύησης και τις άλλες υποχρεώσεις του αναδόχου θα υπογραφεί σχετική σύµβαση. Ο Αναδόχος υποχρεώνεται µε την υπογραφή της σύµβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή ύψους 5 % της αξίας του τιµήµατος, η οποία θα εξασφαλίζει την καλή εκτέλεση των όρων της. Τα προσκοµισθέντα είδη θα είναι σύµφωνα µε την υπογραφείσα σύµβαση, σε διαφορετική περίπτωση ο αναδόχος είναι υπόχρεος σε αντικατάστασή τους. Οι εταιρείες που θα προσφέρουν να αποδεικνύουν την εµπειρία τους στην κατασκευή αντιστοίχων χώρων µε ακτινοπροστασία. Η οριστική παραλαβή του εργασιών θα πραγµατοποιηθεί µετά την εγκατάσταση του εξοπλισµού και το σχετικό έλεγχο από τον αρµόδιο Ακτινοφυσικό του Νοσοκοµείου. Σε περίπτωση εντοπισµού κατασκευαστικών αστοχιών ο ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση τους, χωρίς επιπλέον κόστος για το Νοσοκοµείο. Θεσσαλονίκη Η ιοικητής ρ Ευαγγελία Κουρτέλη - Ξουρή 4

5 Τεχνικές προδιαγραφές για τη διαµόρφωση χώρου εγκατάστασης του νέου Αξονικού Τοµογράφου στο Ακτινοδιαγνωστικό Τµήµα Το αντικείµενο των εργασιών περιλαµβάνει τη διαµόρφωση των υφιστάµενων χώρων στο Ακτινοδιαγνωστικό Τµήµα για την εγκατάσταση του Αξονικού Τοµογράφου. Για την διαµόρφωση του νέων χώρων θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες: Καθαίρεση τµήµατος τοιχοποιίας στο χώρο εγκατάστασης του αξονικού Χ1 σε µήκος 1,90µ + 0,35µ περίπου για τη διεύρυνση του υφιστάµενου ανοίγµατος. Αποξήλωση του υφιστάµενου σταθερού κουφώµατος στην είσοδο του χώρου Χ1. Στην εργασία περιλαµβάνεται η αποκατάσταση του σοβά περιµετρικά. Καθαίρεση τµήµατος τοιχοποιίας µεταξύ του χώρου Χ1 και του χειριστηρίου (Χ2) διαστάσεων 1,30µΧ0,90µ περίπου σε ύψος 0,90µ από το δάπεδο για τη δηµιουργία παραθύρου παρατήρησης (η διάσταση της µολυβδύαλου που θα τοποθετηθεί είναι 1,20µΧ0,80µ). Στην εργασία περιλαµβάνεται η αποκατάσταση του σοβά περιµετρικά και η κατασκευή κάσας θωρακισµένη µε µολύβι (θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες από τον Υπεύθυνο Ακτινοφυσικό). Στο άνοιγµα θα τοποθετηθεί πρέκι το οποίο θα προµηθεύσει ο ανάδοχος. Μετά το πέρας της καθαίρεσης θα τοποθετεί η µολυβδύαλος (2 τεµάχια επάλληλα), τα οποία θα προµηθεύσει το Νοσοκοµείο. Η τοποθέτηση θα γίνει από τον ανάδοχο (θα δοθούν οδηγίες από τον ακτινοφυσικό του Νοσοκοµείου). Καθαίρεση υαλότοιχου µε γυάλινη θύρα ( η εργασία θα γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή και τα προϊόντα αποξήλωσης θα τοποθετηθούν σε σηµείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία) Αποξήλωση χωρίσµατος του γκισέ υποδοχής των υπερήχων (περιλαµβάνεται στην εργασία η αποκατάσταση της ψευδοροφής) Αποξήλωση κουφώµατος στην εξωτερική τοιχοποιία του χώρου Χ1. Η πλήρωση του ανοίγµατος περιλαµβάνεται το σοβάτισµα. θα γίνει µε οπτόπλινθους. Στην εργασία Καθαίρεση τµήµατος της τελικής επίστρωσης του δαπέδου για την κατασκευή ενδοδαπέδιου καναλιού 30 Χ 8 εκ σε µήκος 5 µ και 25X8 εκ σε µήκος 9µ περίπου (σύµφωνα µε το σχέδιο). Περιλαµβάνεται η καθαίρεση και η αποκατάσταση µε µεταλλική γαλβανισµένη λαµαρίνα. Αποξήλωση χωρισµάτων γυψοσανίδας διαστάσεων 1,30µΧ3,00µ και 1,80µΧ3,00µ περίπου, εντός του χώρου Χ1 Αποξήλωση του υφιστάµενου κλιµατιστικού στο χώρο Χ1 Κατασκευή θωράκισης ακτινοπροστασίας περιµετρικά στις τοιχοποιίες και στην οροφή µε φύλλα µολύβδου πάχους από 1 mm, 3, mm, 3,5 mm και στην 5

6 οροφή 2,5 mm (τα ακριβή πάχη αναφέρονται στο σχέδιο της κάτοψης). Η κατασκευή θα γίνει µε φύλλα µολύβδου που θα πλαισιωθούν µε µεταλλικό σκελετό. Στην εργασία θωράκισης της οροφής περιλαµβάνεται η αποξήλωση των αεραγωγών και η επανατοποθέτησή τους σύµφωνα µε τα µέτρα ακτινοπροστασίας. Η τελική επένδυση των τοίχων θα γίνει µε γυψοσανίδα (περιλαµβάνεται ο σκελετός, η γυψοσανίδα, τοποθέτηση µόνωσης π.χ. ορυκτοβάµβακας) στο χώρο Χ1. Οι εργασίες γυψοσανίδας περιλαµβάνουν τοποθέτηση γάζας και στοκάρισµα. Η επένδυση της οροφής θα γίνει µε πλάκες ψευδοροφής µε επένδυση βινυλίου. Κατασκευή χωρίσµατος µε διπλή γυψοσανίδα (περιλαµβάνεται ο σκελετός, η γυψοσανίδα, τοποθέτηση µόνωσης π.χ. ορυκτοβάµβακας) στο χώρο Χ2 (µεταξύ του διαδρόµου και του χειριστηρίου) διαστάσεων 2,30µ Χ 3,20 µ περίπου όπως στο σχέδιο (περιλαµβάνεται η αποκατάσταση της ψευδοροφής). Κατασκευή χωρίσµατος µε γυψοσανίδα µονή πάχους 12,5 χλστ (περιλαµβάνεται ο σκελετός, η γυψοσανίδα, τοποθέτηση µόνωσης π.χ. ορυκτοβάµβακας) εντός του χώρου Χ2, διαστάσεων σύµφωνα µε το σχέδιο. Οι εργασίες γυψοσανίδας περιλαµβάνουν τοποθέτηση γάζας και στοκάρισµα. Προµήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων θυρών διαστάσεων αντίστοιχα Θ1 1,30µΧ 2,10µ, Θ2 0,90µ Χ 2,10µ, Θ3 0,90µΧ2,10µ και Θ4 0,90µΧ2,10µ στους νέους χώρους Χ1 και Χ2. Η θύρα Θ4 θα είναι αντικατάσταση της υφιστάµενης αλουµινίου στο χώρο των αποδυτηρίων. Η θύρα Θ1 θα είναι ειδική ακτινοπροστασίας µε ενσωµατωµένο φύλλο µολύβδου 3 mm (στην κατασκευή περιλαµβάνεται και µεταλλική κάσα). Οι θύρες Θ2, Θ3 και Θ4 θα είναι ξύλινες πρεσσαριστές εσωτερικά µε διάτρητη µοριοσανίδα και επένδυση HPL, η απόχρωση θα επιλεχθεί από την Υπηρεσία. Στη προµήθεια περιλαµβάνονται όλα τα παρελκόµενα (µεντεσέδες, λάστιχα, κλειδαριά, πόµολο κλπ) και ότι απαιτεί πλήρη περαιωµένη εργασία και καλή λειτουργία. Η θύρα Θ1 θα περιλαµβάνει µηχανισµό ηλεκτροµαγνητικής κλειδαριάς που θα ελέγχεται από το χειριστήριο (σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος θα λειτουργεί χειροκίνητα). Αναλυτικότερα: Θύρα ακτινοπροστασίας. Η θύρα θα αποτελείται εσωτερικά από διάτρητη µοριοσανίδα µε επένδυση MDF, διπλό φύλλο µολύβδου, πλαίσιο σκληρής ξυλείας. Η θύρα θα έχει τελική επένδυση HPL 0,90mm σε χρώµα επιλογής της Υπηρεσίας και θα φέρει έκκεντρη διάτρηση για την τοποθέτηση πόµολου και κλειδαριάς. Θα διαθέτει µονωτικό λάστιχο. Στην προµήθεια περιλαµβάνεται η προµήθεια 6

7 χειρολαβής ανοξείδωτου χάλυβα, κλειδαριά ασφαλείας και stopper δαπέδου. H κάσα θα κατασκευαστεί από στρανζαριστή λαµαρίνα µε ελαστικό παρέµβυσµα σφράγισης του φύλλου και θα περιλαµβάνει µολυβδόφυλλο αντίστοιχου πάχους µε το θύρα. Η τελική επιφάνεια θα επεξεργαστεί µε αντισκωρική επεξεργασία και θα βαφεί µε δυο στρώσεις βερνικόχρωµα. Θύρα ξύλινη πρεσσαριστή. Η θύρα θα αποτελείται από διάτρητη µοριοσανίδα µε επένδυση MDF, πλαίσιο σκληρής ξυλείας. Η θύρα θα έχει τελική επένδυση HPL 0,90mm σε χρώµα επιλογής της Υπηρεσίας και θα φέρει διάτρηση για την τοποθέτηση πόµολου και κλειδαριάς. Θα διαθέτει µονωτικό λάστιχο. Στην προµήθεια περιλαµβάνεται η προµήθεια χειρολαβής ανοξείδωτου χάλυβα, κλειδαριά ασφαλείας και stopper δαπέδου. Η κάσα θα είναι αλουµινίου για χωρίσµατα γυψοσανίδας, έτοιµη βαµµένη µε ηλεκτροστατική βαφή σε χρώµα επιλογής της υπηρεσίας. Στην κατασκευή περιλαµβάνονται εξωτερικοί µεντεσέδες και ελαστικό παρέµβυσµα φούσκα για τη σωστή επαφή ελαστικού θύρας - ηχοµόνωσης και µείωσης των θερµικών απωλειών (λόγω της κυκλοφορίας του αέρα). Προµήθεια και τοποθέτηση πλακών ψευδοροφής 60Χ60 µε επένδυση βινυλίου στους χώρους Χ1 και Χ2 συνολικής επιφάνειας 23 µ2 περίπου. Το ελεύθερο ύψος του χώρου είναι 3,20µ. Το ελάχιστο αποδεκτό ύψος µετά την τοποθέτηση της ψευδοροφής είναι 2,30 µ. Οι πλάκες θα είναι χωρίς αµίαντο και θα τοποθετούνται σε γαλβανισµένο σύστηµα ανάρτησης που θα περιλαµβάνει κύριους και κουµπωτούς εγκάρσιους οδηγούς, οι οποίοι σχηµατίζουν κάναβο. Οι οδηγοί είναι ράβδοι διατοµής «Τ», διαµορφωµένοι µε εξέλαση χαλύβδινων φύλλων γαλβανισµένων εν θερµώ και στις 2 πλευρές (πάχος γαλβάνισης 170g/m2 κατά DIN και DIN 59232). Οι οδηγοί είναι βαµµένοι ηλεκτροστατικά σε φούρνο. Το όλο σύστηµα του σκελετού αναρτάται από την οροφή µε ειδικές αυξοµειούµενες αναρτήσεις ταχείας και απόλυτης οριζοντίωσης που εφαρµόζουν στην άνω µορφή (νεύρωση) του σκελετού σε αποστάσεις που καθορίζονται από το εργοστάσιο παραγωγής του υλικού και σε µέγιστη απόσταση από τον τοίχο 45 cm. Περιµετρικά η οροφή σφραγίζει µε ράβδο διατοµής «Γ», η οποία βιδώνεται στους τοίχους σε αποστάσεις κατά τα κατασκευαστικά σχέδια ή / και τις οδηγίες 7

8 του εργοστασίου παραγωγής και είναι βαµµένη και γαλβανισµένη όπως οι υπόλοιποι οδηγοί (πάχος γαλβάνισης 170g/m2). Προµήθεια και τοποθέτηση δαπέδου linomeum στους χώρους Χ1 και Χ2 συνολικής επιφάνειας 30µ2 περίπου (περιλαµβάνεται η αποξήλωση του υφιστάµενου τάπητα, η προεργασία του δαπέδου για τη διαµόρφωση για την κατάλληλη οµαλότητα και επιπεδότητα) Επίστρωση δαπέδου µε νέο τάπητα: Στην προετοιµασµένη επιφάνεια θα στρωθεί τάπητας LINOLEUM πάχους 2mm τουλάχιστον σε ρολό. Το χρώµα του τάπητα για κάθε χώρο θα επιλεγεί από το Νοσοκοµείο κατόπιν προσκοµίσεως δειγµατολογίου από τον προµηθευτή. Ο τάπητας θα έχει µεγάλη αντοχή στο χρόνο και τη σκληρή χρήση (κατηγορία 34 κατά EN685). Θα είναι εργοστασιακά προγυαλισµένος. Θα είναι κατασκευασµένος από λάδι λιναρόσπορου, ρετσίνι, κόκκους ξύλου και φελλού και ορυκτό χρώµα πεπιεσµένα σε ειδικό καµβά. Θα είναι αποσκληρυµένος σε ειδικούς φούρνους στεγνώµατος για να αποκτήσει την απαιτούµενη ελαστικότητα, ευκαµψία και αντοχή. Θα είναι άκαυστος, δεν θα συσσωρεύει ηλεκτρικά φορτία, θα είναι µικροβιοκτόνος, υποαλλεργικός και στεγανός. Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται µε τη µέθοδο της θερµικής συγκόλλησης των αρµών. Ο τάπητας θα κολληθεί µε ειδική κόλλα επάνω σε λείο δάπεδο. Οι αρµοί θα συγκολληθούν µε τη µέθοδο της θερµικής συγκόλλησης µε τα κατάλληλα αρµοκολλητικά εργαλεία και θερµοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά (prospectus), στα οποία θα αποδεικνύεται η συµµόρφωση µε τις ανωτέρω προδιαγραφές. ιαµόρφωση περιθωρίων (σοβατεπί): Για τη διαµόρφωση των περιθωρίων, θα χρησιµοποιηθούν υλικά υποστρώµατος, αποτελούµενα από το διαµορφωτή, για την επίτευξη της καµπυλότητας µεταξύ δαπέδου και κατακόρυφου τοίχου, και το καπελάκι το οποίο τοποθετείται στην ένωση του υλικού της επίστρωσης δαπέδου (linoleum) και του κατακόρυφου τοίχου. Το υλικό των περιθωρίων θα είναι το ίδιο µε το υλικό της επίστρωσης. Προµήθεια και εγκατάσταση δύο (2) αυτόνοµων κλιµατιστικών συσκευών ψύξης θέρµανσης διαιρούµενου τύπου (split type) inverter για τον χώρο του αξονικού Χ1 και του χώρου του χειριστηρίου Χ2 1. Οι συσκευές πρέπει να είναι καινούριες, αµεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής. 2. Να λειτουργούν µε τάση 220V/50HZ 3. Οι συσκευές να αποτελούνται από: Εσωτερική µονάδα (τοίχου) παροχής θερµού και ψυχρού αέρα 8

9 Εξωτερική µονάδα συµπύκνωσης Στοιχεία σύνδεση (καλώδια σωλήνες µονωµένους µε συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόµενο µε µονωτική ταινία). 4. Εποχιακός συντελεστής απόδοσης στη ψύξη SEER τουλάχιστον 5,9 5. Εποχιακός συντελεστής απόδοσης στη θέρµανση SCOP τουλάχιστον 4,1 6. Η κάθε εξωτερική µονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση µε αντισκωριακή προστασία και για δυσµενείς καιρικές συνθήκες 7. Να διαθέτουν κατάλληλο φίλτρο. 8. Η ευαισθησία του θερµοστάτη χώρου να είναι τουλάχιστον 1 ο C. 9. Να συνοδεύεται από ασύρµατο τηλεχειριστήριο 10. Να είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α/A. 11. Στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής τύπος του κλιµατιστικού. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µαζί µε την προσφορά να καταθέσει προσπέκτους µε τα στοιχεία του προσφερόµενου κλιµατιστικού. 12. Τα ζητούµενα µεγέθη είναι ψυκτικής ικανότητας Btu/h (τεµ.1) τύπου inverter για το χώρο του αξονικού και Btu/h (τεµ.1) τύπου inverter για το χώρο Χ2 Η προµήθεια περιλαµβάνει την πλήρη τοποθέτηση, σύνδεση, µόνωση σωληνώσεων, ηλεκτροδότηση των µονάδων και παράδοση τους σε πλήρη λειτουργία, µαζί µε κάθε υλικό ή µικροϋλικό που απαιτείται για το σκοπό αυτό. Η ηλεκτροδότηση των µονάδων περιλαµβάνει την πλήρη σύνδεση τους στο δίκτυο του Νοσοκοµείου. Το σηµείο εγκατάστασης της εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας θα είναι σύµφωνα µε το σχέδιο. Η διάταξη και όδευση των σωληνώσεων θα γίνει µε τρόπο τεχνικά αποδεκτό ώστε να διατηρείται η θωράκιση του χώρου του αξονικού (υπό γωνία 45 ο ). Η µόνωση των σωληνώσεων ψυκτικού υγρού, σε όλο το µήκος τους, θα γίνει µε χρήση ελαστικών σωλήνων τύπου armaflex και τελική επένδυση µε αυτοκόλλητη ταινία του ίδιου τύπου. Η εξωτερική µονάδα των κλιµατιστικών συσκευών θα τοποθετηθεί εξωτερικά του κτιρίου σε µεταλλική βάση βαµµένη µε αντισκωρική βαφή, και θα στηρίζεται στον τοίχο. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ο ανάδοχο θα αναλάβει την εγκατάσταση των ηλεκτρολογικών δικτύων 9

10 α) φωτισµού ρευµατοδοτών και β) ισχύος- ελέγχου του µηχανήµατος όπως αυτά αναλύονται παρακάτω: α) Ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισµού ρευµατοδοτών Η εγκατάσταση φωτισµού ρευµατοδοτών θα τροφοδοτηθεί από την υφιστάµενη παροχή φωτισµού εντός του χώρου Χ1. Ο νέος πίνακας µε τα ανάλογα ηλεκτρικά στοιχεία θα τοποθετηθεί σε σηµείο που θα επιλεγεί στην διάρκεια των εργασιών έτσι ώστε να εξυπηρετεί την διέλευση των καλωδίων και σε συνδυασµό µε την τοποθετήσει της θωράκισης στο χώρο. Χώρος Χ1 (εγκατάστασης του µηχανήµατος) 1. τοποθέτηση τεσσάρων (4) φωτιστικών, 4x18W µε κάλυµµα προστασίας, µε ηλεκτρονικό εκκινητή, κατάλληλα για τοποθέτηση σε ψευδοροφή. Ο έλεγχος τους θα γίνεται από διπλό διακόπτη στην είσοδο του χώρου Χ1. 2. τοποθέτηση δύο ρευµατοδοτών (SC) στα σηµεία όπως αυτά φαίνονται στο συνηµµένο σχέδιο 3. τοποθέτηση ενός ρευµατοδότη για την τροφοδότηση κλιµατιστικού 4. τοποθέτηση δύο φωτιστικών ασφαλείας (ένα στην είσοδο και ένα πλησίον του παραθύρου παρατήρησης του χειριστηρίου) Χώρος Χ2 (χειριστήριο) 1. τοποθέτηση ενός (1) φωτιστικού, 4x18W µε κάλυµµα προστασίας, µε ηλεκτρονικό εκκινητή, κατάλληλα για τοποθέτηση σε ψευδοροφή. Ο έλεγχος τους θα γίνεται από διακόπτη στην είσοδο του χώρου Χ2. 2. τοποθέτηση ενός (1) φωτιστικού, 4x18W µε κάλυµµα προστασίας, µε ηλεκτρονικό εκκινητή, κατάλληλο για τοποθέτηση σε ψευδοροφή. Ο έλεγχος του θα γίνεται από διακόπτη στην είσοδο του χώρου που θα είναι τοποθετηµένο το PDC και ο πύργος του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 3. τοποθέτηση τριών ρευµατοδοτών (SC) στα σηµεία όπως αυτά φαίνονται στο συνηµµένο σχέδιο (δύο στο χειριστήριο σε κανάλι πάνω ακριβώς από ο γραφείο και ένας στο χώρου του PDC). 4. τοποθέτηση ενός ρευµατοδότη για την τροφοδότηση κλιµατιστικού στο χώρου του PDC 5. τοποθέτηση ενός φωτιστικού ασφαλείας 6. τοποθέτηση κατάλληλης καλωδίωσης για τον αυτοµατισµό που θα ασφαλίζει την είσοδο του χώρου Χ1. Τα υλικά θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο. β) Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχύος- ελέγχου του µηχανήµατος 10

11 Στον χώρο Χ1 του µηχανήµατος θα τοποθετηθεί από τον ανάδοχο ο πίνακας ισχύος που θα τον προµηθεύσει το Νοσοκοµείο στο σηµείο όπως αυτός φαίνεται στο σχέδιο. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την διάτρηση του τοίχου για την είσοδο της παροχής εντός του χώρου Χ1 και την σύνδεση της παροχής στον πίνακα. Η παροχή θα παραδοθεί από το νοσοκοµείο στην εξωτερική όψη του κτηρίου. Η διάταξη και όδευση των αγωγών θα γίνει µε τρόπο τεχνικά αποδεκτό ώστε να διατηρείται η θωράκιση του χώρου του αξονικού (υπό γωνία 45 ο ) 1. τοποθέτηση τριών (3) αγωγών:1x95mm 2 τεµ 3, 1x70mm 2 τεµ 1 και 1x50mm 2 τεµ 1, εντός του επιδαπέδιου καναλιού που θα οδεύουν από τον πίνακα ισχύος εντός του χώρου Χ1 προς τον χώρο που θα τοποθετηθεί το PDC. Στο σηµείο άφιξης για την σύνδεση των αγωγών στο PDC οι αγωγοί θα έχουν αναµονή µήκους 1m o καθένας. 2. τοποθέτηση ενός καλωδίου 5x10 mm 2 εντός καναλιού που θα οδεύει από τον πίνακα ισχύος στην εξωτερική µονάδα ψύξης, στον εξωτερικό τοίχο του χώρου Χ1. 3. τοποθέτηση τριών διακοπτών emergency (τύπου «µανιτάρι») στα σηµεία που φαίνονται στο σχέδιο. Οι διακόπτες θα τοποθετηθούν σε ύψος 180cm από το δάπεδο. 4. τοποθέτηση δύο ενδεικτικών λυχνιών λειτουργίας του αξονικού πάνω από την είσοδο του χώρου Χ1. 5. τοποθέτηση ενός διακόπτη ασφαλείας στην θύρα του χώρου Χ1. 6. τοποθέτηση button on-off για την λειτουργία του αξονικού τοµογράφου. Τα καλώδια µε τον ανάλογο αριθµό αγωγών, των παραγράφων (3),(4),(5) και (6) θα οδεύουν όλα στον πίνακα ισχύος εντός του χώρου Χ1. Παράλληλα µε το ενδοδαπέδιο κανάλι θα οδεύσει και επιτοίχιο πλαστικό κανάλι µε καπάκι διαστάσεων 250x70 mm για την τοποθέτηση των αγωγών ελέγχου λειτουργίας του αξονικού. Πάνω ακριβώς από το γραφείο του χειριστηρίου θα τοποθετηθεί πλαστικό κανάλι στο οποίο θα είναι τοποθετηµένα ηλεκτρικά στοιχεία και εξαρτήµατα (δύο ρευµατοδότες, τρείς πρίζες δικτύου RJ 45 Cat5, button on-off) Τα υλικά θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Οι προσφέροντες θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν γνώση των συνθηκών των εργασιών. Όλα τα παραπάνω υλικά, πλην της µολυβδυάλου θα βαρύνουν τον 11

12 ανάδοχο.οι εργασίες θα γίνουν µε τέτοιο τρόπο ώστε να µη µεταφερθούν σκόνες ή οσµές στο υπόλοιπο Νοσοκοµείο και οπωσδήποτε σύµφωνα µε τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Τµήµατος Ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων. Ο ανάδοχος θα διαµορφώσει προσωρινή κατασκευή για την αποφυγή της σκόνης και θα τοποθετήσει εξαερισµό στο υπό διαµόρφωση γραφείο. Η αποκοµιδή όλων των προϊόντων καθαιρέσεων θα είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. Η µεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης θα γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή και λαµβάνοντας τα απαραίτητα µέτρα σε ώρες που δεν θα διαταράσσει τη λειτουργία του Τµήµατος. Την ευθύνη για την τήρηση αυτών των µέτρων θα φέρει ο ανάδοχος των εργασιών, ώστε να µη τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών. Οι παραπάνω οδηγίες της Υπηρεσίας θα τηρηθούν αυστηρά. Σε αντίθετη περίπτωση, θα διακόπτονται οι εργασίες µέχρι ο ανάδοχος να λάβει τα αρµόζοντα µέτρα. Συν. σχέδια : 1) Κάτοψη Ακτινοδιαγνωστικού (1 σχεδ) 2) Κάτοψη Αξονικού (1 σχεδ) 3) Λεπτοµέρειες (2 σχεδ) 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 55/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 55/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού 80-88 Α.Π.ΟΙΚ.: 55602 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση ενός (1) ισόγειου προκατασκευασµένου οικίσκου τύπου (ISOBOX), ο οποίος θα χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. /νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες: Π.Γκiόκας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ AΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Tαχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Μ.Κ.Ε. 04/2013. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Aναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 02-01- 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 50 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 50 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 50 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002781918 2015-05-18

15PROC002781918 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 993063, FAX: 2310 993060 Αρμόδιος: Β. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ e- mail:xatzikiriakou.barbara@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. μελέτης: 28 /2013 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

COMPUTER ROOM 3-5 .

COMPUTER ROOM 3-5  . ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ COMPUTER ROOM ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήµερα, την 23/07/2014, µεταξύ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΝΞ Νάξος 29 Μαίου2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΞ/ΔΑΠ/107 Πληροφορίες : Κοντοστέργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 79/2011 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Εργασία : Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών Δήμου Βέροιας(Α'ΦΑΣΗ) Aριθμ. Μελέτης:21/2015 ΟΜΑΔΑ Α Προμήθεια ηλεκτρολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ:

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ: ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ.Μελέτης : 14/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 22

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα