ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Φ.392/5/13789 Σ Αυγ 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Η Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: α.π.. 270/1998 (Οργανισµός Σχολής) β.πα 3-16/2009/ΓΕΕΘΑ γ.φ.300/153261σ.2605/31 Ιουλ 2012/ΓΕΕΘΑ ΚΛ Β /Β2/ΤΜ. ΙΑΚΛ.ΕΚΠ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι την πρόσληψη µε επιλογή, «Εκπαιδευτικού Προσωπικού µε Σύµβαση (ΕΠΣ)» ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και ωριαία αντιµισθία για το Aκαδηµαϊκό Eτος (χρονικό διάστηµα από 1 Σεπ 2012 µέχρι 31 Αυγ 2013), για τα ακόλουθα µαθήµατα θέσεις-δραστηριότητες και ώρες απασχόλησης όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΩΡΕΣ 1 ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Προαιρετικά) ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Προαιρετικά) ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ - ΣΟΥΗ ΙΚΗ (Προαιρετικά) 5 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (Προαιρετικά) ΣΤΙΒΟΣ (Προαιρετικά) ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (Προαιρετικά) ΞΙΦΑΣΚΙΑ (Προαιρετικά) ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Για αλλοδαπούς) ΧΟΡΟΣ 1 40

2 - 2 - Για τα µε αα 4 έως 10 µαθήµατα, ο αριθµός αφορά στο µέγιστο των θέσεων που δύνανται να υπάρξουν, ως εκ τούτου ο ακριβής αριθµός θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής, µε την ολοκλήρωση κατάταξης των νέων µαθητών της Σχολής και την αποτίµηση των πραγµατικών αναγκών για προσλήψεις στις συγκεκριµένες θέσεις. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ α. Στον παραπάνω πίνακα όπου αναγράφεται ο όρος ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, η πρόσληψη θα πραγµατοποιηθεί εφόσον στα ανάλογα µαθήµατα ο αριθµός των συµµετεχόντων σπουδαστών ανά µάθηµα είναι τουλάχιστον οκτώ (8). β. Ο διορισµός των υποψηφίων ΕΠΣ για τις θέσεις των αθλητικών µαθηµάτων θα πραγµατοποιηθεί εφ όσον δεν καλυφθούν αυτές από υποψήφιους Στρατιωτικούς Εκπαιδευτές (ΣΕ) (στελέχη ή οπλίτες των Ε ). γ. Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις, καλούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά στη ΣΑΝ από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της προκήρυξης και για δεκαπέντε (15) ακόµη ηµέρες, µέχρι και την Τρίτη 4 Σεπτεµβρίου 2012, από 09:00 έως 13:00. δ. Η προκήρυξη, υπόδειγµα Αίτησης και πληροφορίες για το διαγωνισµό, υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Σχολής ε. Η διεύθυνση της ΣΑΝ είναι: Στρατόπεδο ΣΑΚΕΤΤΑ Α, Βύρωνας, ΤΚ , Αθήνα, Τηλ , /636, (FAX). 2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Οι υποψήφιοι πρέπει: α. Να είναι Έλληνες πολίτες. (1) Όσοι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα(1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. (2) ικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον µέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (3) ύνανται επίσης να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι αυτούς απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθµό επαρκή (Β επιπέδου) για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται µε Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας, που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, όπως επίσης αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. β. Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα. γ. Να µην έχουν καταδικαστεί για τα αδικήµατα που συνεπάγονται τις στερήσεις των άρθρων 59 και 65 του Ποινικού Κώδικα.

3 - 3 - δ. Οι άρρενες να έχουν εκπληρώσει τις Στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν απαλλαχθεί νόµιµα. ε. Να έχουν υγεία και αρτιµέλεια που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων τους. στ. Να µην έχουν υπερβεί το 67 ο έτος της ηλικίας τους την 31 η εκ 2012 (έτος προκήρυξης του διαγωνισµού). 3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ α. Κατά την κατάθεση της αιτήσεως : (1) Αίτηση στην οποία να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφεροµένου, µε µια πρόσφατη φωτογραφία (σύµφωνα µε το υπόδειγµα που βρίσκεται στο τέλος της προκήρυξης). (2) Επικυρωµένη φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνοµικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια καθώς και ο τρόπος και η ακριβής ηµεροµηνία κτήσης αυτής. (3) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι δεν κατέχει δηµόσια θέση, ή στην περίπτωση που κατέχει, δήλωση για την κατηγορία, το βαθµό και το είδος της κατεχόµενης θέσης, έχοντας υπόψη τους περιορισµούς περί πολυθεσίας των Ν. 1256/82 και 1305/82. Στην υπεύθυνη δήλωση να αναγράφεται ο κύριος ασφαλιστικός φορέας, ο αριθµός Μητρώου Ασφαλισµένου, o AMKA, ο ΑΦΜ και η ΟΥ στην οποία ανήκει. Σε περίπτωση πρόσληψής τους, οι ηµόσιοι Υπάλληλοι θα προσκοµίζουν εντός µηνός από την ηµέρα κοινοποίησης του διορισµού τους, απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Υπουργείου που ανήκουν η οποία θα επιτρέπει την απασχόλησή τους, άλλως θα ανακαλείται ο διορισµός τους. Σε κάθε περίπτωση, οι ηµόσιοι Υπάλληλοι δεν θα διορίζονται παρά µόνο για µαθήµατα των οποίων οι συνολικές ώρες διδασκαλίας δεν θα υπερβαίνουν τις εκατόν εβδοµήντα έξι (176). (4) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία να αναφέρει: (α) εάν έχει καταθέσει αίτηση υποψηφίου «Εκπαιδευτικού Προσωπικού µε Σύµβαση (ΕΠΣ)» και σε άλλη παραγωγική Σχολή των Ενόπλων υνάµεων (β) σε ποιες Σχολές κατέθεσε αίτηση (γ) σε ποιο / ποια γνωστικά αντικείµενα ανά Σχολή, και (δ) για πόσες ώρες διδασκαλίας ανά µάθηµα. (5) Βιογραφικό σηµείωµα του αιτούντος, στο οποίο θα παρατίθενται σύντοµα βιογραφικά στοιχεία (Ονοµατεπώνυµο, έτος και τόπος γέννησης, σηµερινή απασχόληση, οικογενειακή κατάσταση, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας). (6) Αντίγραφα πτυχίων ή διπλωµάτων επικυρωµένα. (7) Πιστοποιητικό ισοτιµίας από το ΟΑΤΑΠ (πρώην ΙΚΑΤΣΑ) αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεµηθεί από Πανεπιστήµιο του εξωτερικού.

4 - 4 - (8) Η πάσης φύσεως προϋπηρεσία σε σχέση µε το συγκεκριµένο µάθηµα σε άλλο δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα, όπως αυτή προκύπτει από τα συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά. Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, κατά περίπτωση: (α) Οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα : 1/ Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. 2/ Χωριστά από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της προϋπηρεσίας καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης εάν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. Εναλλακτικά, οι µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα, µπορούν αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίζουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα, από την οποία να προκύπτει και το είδος της προϋπηρεσίας. (β) Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες : 1/ Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης. 2/ Υπεύθυνη δήλωση, χωριστά από την αίτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 1599/86, ότι πραγµατοποίησε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο της θέσης. 3/ Υποβολή µίας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικά τη διάρκεια και το είδος της προϋπηρεσίας. 4/ Για την προϋπηρεσία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο υποψήφιος προσκοµίζει βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισµού, είτε πρόκειται για αµιγώς κρατική ή αµιγώς ιδιωτική ή µικτή ασφάλιση. 5/ Όταν ο χρόνος προϋπηρεσίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δηµόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής µπορεί να αποδεικνύεται και µε βεβαίωση του αντίστοιχου δηµόσιου φορέα. 6/ Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου ο οποίος επικαλείται προϋπηρεσία που διανύθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 7/ Οι βεβαιώσεις επαγγελµατικής απασχόλησης (προϋπηρεσίας) θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς, το χρονικό διάστηµα της απασχόλησης σε µήνες. 8/ Οι βεβαιώσεις των ασφαλιστικών φορέων, εφόσον καλύπτονται τα παραπάνω, αρκούν από µόνες τους για την απόδειξη της

5 - 5 - επαγγελµατικής δραστηριότητας, αρκεί να εκδίδονται από τις ιευθύνσεις ή τα Τµήµατα Προσωπικού. 9/ Οι βεβαιώσεις από ιδιώτες θα πρέπει να είναι θεωρηµένες από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. (9) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα είναι αριθµηµένα µε ενιαία αρίθµηση, από την πρώτη µέχρι την τελευταία σελίδα του τελευταίου δικαιολογητικού. (10) Επίσης, όλα τα έγγραφα θα είναι καταγεγραµµένα σε Πίνακα Περιεχοµένων, στον οποίο θα αναγράφεται ο/οι αριθµός/-µοί σελίδας/-δων του καθενός. (11) Αποκλειστικά υπεύθυνος για την εγκυρότητα ή µη της υποβαλλόµενης αίτησης και των δικαιολογητικών, είναι ο ίδιος ο αιτών. β. Με το διορισµό θα υποβληθούν: (1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να αναφέρουν οι υποψήφιοι ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν διώκονται ποινικά. (2) Πιστοποιητικό υγείας και αρτιµέλειας της Α /βάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής. (3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης. (4) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δύναται να διδάξει στη Σχολή, σύµφωνα µε το πρόγραµµα µαθηµάτων που θα καθορισθεί από αυτήν και ότι εξουσιοδοτεί την υπηρεσία να ζητήσει αυτεπάγγελτα αντίγραφο ποινικού µητρώου από την Εισαγγελία Πρωτοδικών και πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής για τη µη ποινική δίωξή του καθώς και Πιστοποιητικό τύπου Α εκπλήρωσης Στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νοµίµου απαλλαγής για τους άνδρες. 4. ΘΕΜΑΤΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ α. Η ανάρτηση του Πίνακα ιορισθέντων θα πραγµατοποιηθεί από τη Σχολή την επόµενη ηµέρα από την επίσηµη παραλαβή του από το ΓΕΕΘΑ. β. Ο πίνακας θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων της Σχολής και θα εµφανίζεται στο διαδίκτυο (www.san.mil.gr). γ. Την τελική έγκριση για την πρόσληψη έχει ο κ. ΥΕΘΑ. δ. Ο µέγιστος αριθµός των διδακτικών ωρών που είναι επιτρεπτό να διδάξει ένας ωροµίσθιος σε διάφορες Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων υνάµεων στο διδακτικό έτος , είναι οκτακόσιες ογδόντα (880) ώρες. ε. Εφ όσον υποψήφιος αιτηθεί τη γνώση της αξιολόγησης άλλων υποψηφίων, αυτή είναι δυνατόν να δοθεί από τη Σχολή κατόπιν εγκρίσεως του ΓΕΕΘΑ, αποκλειστικά και µόνο για τους συνυποψήφιους της συγκεκριµένης θέσης που έχουν λάβει βαθµολογία υψηλότερη από τον αιτούντα. Οι υποψήφιοι µε τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, εξουσιοδοτούν τη ιοίκηση, σε περίπτωση

6 - 6 - έννοµου συµφέροντος των αιτούντων, να έχει το δικαίωµα να γνωστοποιήσει σε συνυποψήφιους τους τα ακαδηµαϊκά, επαγγελµατικά και συνεκτιµώµενα προσόντα τους, τηρώντας όµως τα προβλεπόµενα από τη Νοµοθεσία για τη γνώση των διοικητικών εγγράφων και για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. στ. Οι αποκλεισθέντες υποψήφιοι έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν ενστάσεις, η προθεσµία υποβολής των οποίων ορίζεται σε δεκαπέντε(15) ηµέρες, ηµερολογιακά υπολογιζόµενες, και θα αρχίζει την επόµενη µέρα από την ανάρτηση του Πίνακα ιορισθέντων. Οι ενστάσεις είναι δυνατόν να κατατίθενται από τον ενδιαφερόµενο προσωπικά ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο προς τούτο άτοµο, είτε στις Σχολές-Μονάδες, είτε στα Γραφεία Ενηµερώσεως Κοινού των Ενόπλων υνάµεων. Επί των υποβαλλοµένων ενστάσεων θα συντάσσεται σχέδιο απαντητικής επιστολής, από τη Σχολή, το οποίο θα υποβάλλεται ιεραρχικά προς το ΓΕΕΘΑ, το οποίο θα αποφαίνεται τελικά επί της ενστάσεως. ζ. Είναι δυνατός ο αποκλεισµός υποψηφίου από το διαγωνισµό χωρίς ειδοποίηση, όταν: (1) τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή όταν απαραίτητα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται εµπρόθεσµα (2) όταν δεν πληρούνται τα ειδικά κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά ορίζονται παρακάτω. Ωστόσο, η επιτροπή ελέγχου των αιτήσεων διατηρεί το δικαίωµα να καλέσει υποψηφίους για την παροχή διευκρινίσεων επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών σε περιπτώσεις που αυτό κριθεί αναγκαίο. η. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα καταστραφούν την 31 η Αυγ Οι υποψήφιοι είναι δυνατόν να ζητήσουν την επιστροφή της αίτησης και των δικαιολογητικών τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση. Θα δοθούν δε µετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων. θ. Τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών πρέπει να είναι νόµιµα θεωρηµένα, και τα ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. ι. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής δεν θα γίνονται δεκτοί αν δεν είναι αρµοδίως αναγνωρισµένοι, µε υποχρεωτική την αναγωγή της βαθµολογίας σε δεκαβάθµια κλίµακα. ια. Όλα τα αντίγραφα εγγράφων πρέπει να είναι επίσηµα θεωρηµένα ή να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία θα δηλώνεται ότι είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2690/1999. ιβ. Όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται από την προκήρυξη θα πρέπει να υποβληθούν απ ευθείας στην Κεντρική Γραµµατεία της ΣΑΝ ή µε συστηµένη επιστολή το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας κατάθεσης (ευανάγνωστη ηµεροµηνία σφραγίδας κρατικού ταχυδροµείου) στη διεύθυνση ΣΑΝ- Στρατόπεδο ΣΑΚΕΤΤΑ Ά, Βύρωνας ΤΚ 16201, Αθήνα. Μετά την ηµεροµηνία αυτή, κανένα έγγραφο δεν θα γίνει δεκτό. ιγ. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωµα να µην καλύπτει (µερικά ή ολικά) τις θέσεις ή τις ώρες διδασκαλίας που προκηρύσσονται για οποιοδήποτε µάθηµα, κατά την κρίση της.

7 - 7 - ιδ. Η Σχολή έχει το δικαίωµα να κάνει επαλήθευση της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών των υποψηφίων καθηγητών που διορίσθηκαν. Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί ότι διορίσθηκαν µε βάση ψευδή και αναληθή δικαιολογητικά, θα λύεται ο διορισµός τους και θα κινείται η διαδικασία για την ποινική τους δίωξη. ιε Όταν η διάρκεια απασχόλησης, συνεχούς ή διακεκοµµένης, δεν υπερβαίνει τις 176 ώρες, η επιλογή να γίνεται επίσης από την Τριµελή Επιτροπή. 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψήφιων είναι τα παρακάτω : α. Βασικός τίτλος σπουδών (1) Η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διδασκαλία µαθήµατος και στις περιπτώσεις µη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πτυχιούχους ΑΕΙ, η κατοχή πτυχίου ΤΕΙ. Το πτυχίο θα πρέπει να προέρχεται από τη Σχολή και το αντίστοιχο τµήµα αυτής όπου απαιτείται, που είναι συναφή µε τη διδασκαλία του µαθήµατος. (2) Οι τίτλοι που αποκτήθηκαν από πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι επίσηµα µεταφρασµένοι και αναγνωρισµένοι από το πρώην ΙΚΑΤΣΑ ή το ΟΑΤΑΠ. Η βαθµολογία του πτυχίου θα πρέπει να αναφέρεται σε δεκαβάθµια κλίµακα. (3) Τίτλοι που αποκτήθηκαν από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΑΕΠ), αναγνωρίζονται ως επίσηµοι. (4) Για τους καθηγητές Θεάτρου ως βασικός τίτλος σπουδών θεωρείται η κατοχή σχετικού πτυχίου ΑΕΙ. Επιπλέον των ανωτέρω, θα µοριοδοτούνται και πτυχία κρατικών ή αναγνωρισµένων ιδιωτικών σχολών. (5) Τέλος, η υποψηφιότητα των καθηγητών Φυσικής Αγωγής- Χορού θα γίνεται δεκτή, εφόσον ο υποψήφιος έλαβε την κατάλληλη προπτυχιακή ειδικότητα στο συγκεκριµένο αντικείµενο και έχει άδεια άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από την αντίστοιχη Οµοσπονδία του συγκεκριµένου αθλήµατος εφ όσον χορηγείται. Η µη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος προπονητή θα προκύπτει από τη σχετική βεβαίωση της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. Στην περίπτωση αυτή που για την συγκεκριµένη θέση δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον από κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος να προσλαµβάνονται υποψήφιοι κάτοχοι προπτυχιακού τίτλου σπουδών για το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο. β. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών επί των γνωστικών αντικειµένων των µαθηµάτων, θα µοριοδοτούνται µε τα αντίστοιχα ποσοστά του βασικού τίτλου σπουδών και όχι αθροιστικά µαζί µε το κατεχόµενο βασικό πτυχίο. Ως µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θεωρούνται οι τίτλοι-πτυχία επιπέδου Master που αποκτήθηκαν από εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. γ. ιδακτορικοί τίτλοι σπουδών επί των γνωστικών αντικειµένων των µαθηµάτων θα µοριοδοτούνται µε τα αντίστοιχα ποσοστά του βασικού τίτλου σπουδών και όχι αθροιστικά µαζί µε το κατεχόµενο βασικό πτυχίο. Ως διδακτορικοί τίτλοι σπουδών θεωρούνται οι τίτλοι - πτυχία που αποκτήθηκαν από εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Όσον αφορά στην κατάταξη των

8 - 8 - υποψηφίων στους πίνακες αξιολόγησης, θα καταρτισθούν, κατά σειρά προτεραιότητας, τέσσερις (4) πίνακες ανά διδασκόµενο µάθηµα: (1) Πίνακας πρώτης προτίµησης: θα περιλαµβάνει τους κατόχους: (α) Βασικού τίτλου σπουδών (β) Μεταπτυχιακού και διδακτορικού, τα οποία θα προέρχονται από αντίστοιχη Σχολή µε αυτή που χορήγησε τον βασικό τίτλο σπουδών. (2) Πίνακας δεύτερης προτίµησης: Θα περιλαµβάνει τους κατόχους: (α) Βασικού τίτλου σπουδών (β) ιδακτορικού το οποίο θα προέρχεται από αντίστοιχη Σχολή µε αυτή που χορήγησε τον βασικό τίτλο σπουδών. (3) Πίνακας τρίτης προτίµησης: Θα περιλαµβάνει τους κατόχους: (α) Βασικού τίτλου σπουδών (β) Μεταπτυχιακού το οποίο θα προέρχεται από αντίστοιχη Σχολή µε αυτή που χορήγησε τον βασικό τίτλο σπουδών. (4) Πίνακας τέταρτης προτίµησης: Θα περιλαµβάνει τους κατόχους µόνο βασικού τίτλου σπουδών. δ. Ξένες Γλώσσες (1) Θα µοριοδοτείται η γνώση µόνο της αγγλικής, γαλλικής και γερµανικής γλώσσας. Σε περίπτωση που υποψήφιος θα κατέχει πτυχίο σε περισσότερες της µίας γλώσσας, θα µοριοδοτηθεί µόνο για την ξένη γλώσσα του ανώτερου επιπέδου. (2) Η κατοχή πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου της αλλοδαπής διάρκειας σπουδών τουλάχιστον ενός (1) έτους, θα αναγνωρίζεται ως γνώση της αντίστοιχης γλώσσας, υπό την προϋπόθεση ότι τα µαθήµατα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. ε. Προϋπηρεσία (1) Η προϋπηρεσία σε εκπαιδευτικά καθήκοντα µοριοδοτείται αθροιστικά µε τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης. Ως τέτοια νοείται η απασχόληση στο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό φορέα ή η άσκηση ιδιωτικού επαγγέλµατος, σε εκπαιδευτικά καθήκοντα ή έργα συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο του τίτλου σπουδών. (2) Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν σωρευτικά βεβαίωση επαγγελµατικής απασχόλησης και βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, στις οποίες θα περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία: (προϋπηρεσίας): (α) Για τη βεβαίωση επαγγελµατικής απασχόλησης 1/ Το χρονικό διάστηµα της απασχόλησης, σε µήνες - ηµέρες (όχι αόριστα, όπως ακαδηµαϊκό έτος, χειµερινό εξάµηνο κλπ.). 2/ Το αντικείµενο απασχόλησης.

9 - 9 - εργάστηκε. 3/ Τη σχέση εργασίας. 4/ Την ιδιότητα µε την οποία ο υποψήφιος υπηρέτησε ή (β) Για τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. (3) Οι βεβαιώσεις από δηµόσιους φορείς, εφόσον καλύπτονται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, αρκούν από µόνες τους για την απόδειξη της επαγγελµατικής δραστηριότητας, αρκεί να εκδίδονται από τις ιευθύνσεις ή τα Τµήµατα προσωπικού. (4) Η προϋπηρεσία στην αλλοδαπή επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται στις προηγούµενες υποπαραγράφους της παρούσας παραγράφου, θα πρέπει επιπλέον να αναγνωρίζεται από Ελληνικό Ασφαλιστικό Φορέα ως συντάξιµος χρόνος. στ. Να λαµβάνεται υπόψη το ερευνητικό έργο των υποψηφίων (µελέτες, έρευνες, συµµετοχή σε συνέδρια, δηµοσιεύσεις κ.λ.π.) 6. ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗ α. Η συνολική ανώτατη βαθµολογία των υποψηφίων καθορίζεται στα 1000 µόρια, τα οποία κατανέµονται αναλογικά ως ακολούθως: (1) Ποσοστό 55%(550 µόρια): Βασικός τίτλος σπουδών επί του γνωστικού αντικειµένου του µαθήµατος, όπου αναγράφεται ο ακριβής βαθµός του πτυχίου. Ο υποψήφιος βαθµολογείται µε βάση τις µονάδες που προκύπτουν από τον βαθµό που αναγράφεται στο πτυχίο του, µε συντελεστή βαρύτητας 55( π.χ. για βαθµό πτυχίου 6,90 η βαθµολογία είναι 55Χ6,90=379,5 µόρια). Με τον ίδιο συντελεστή (ποσοστό 55%) θα υπολογίζεται και η µοριοδότηση των µεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών. (2) Ποσοστό 15% (150 µόρια): Γνώση ξένων γλωσσών. Προσµετράται η γνώση µίας(1) µόνο ξένης γλώσσας όπου οι υποψήφιοι λαµβάνουν τα µόρια που αναγράφονται παρακάτω αναλόγως του επιπέδου γνώσεως. Ως επίπεδα γνώσης νοούνται τα ακόλουθα: Άριστη: 150 µόρια Πολύ Καλή: 125 µόρια Καλή: 100 µόρια Το µέγιστο που µπορεί να λάβει ο υποψήφιος από το κριτήριο αυτό είναι εκατόν πενήντα(150) µόρια. (3) Ποσοστό 10% (100 µόρια): Προϋπηρεσία στον ίδιο ή άλλο (δηµόσιο ή ιδιωτικό) φορέα η οποία θα αποδεικνύεται µε τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, όπου κάθε ηµερολογιακός µήνας προϋπηρεσίας θα λαµβάνει δύο (2) µόρια. Εφόσον οι χρόνοι προϋπηρεσίας συµπίπτουν ηµερολογιακά, υπολογίζονται ως ένας.

10 (4) Ποσοστό 20% (200 µόρια) : Ερευνητικό έργο (δηµοσιεύσεις, µελέτες, έρευνες, συµµετοχή σε συνέδρια κ.λ.π.) β. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι λάβουν συνολικά τον αυτό βαθµό µορίων τότε προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο, ως προς την ηµεροµηνία κτήσεως, βασικό τίτλο σπουδών( είτε πρόκειται για κύριο πτυχίο είτε για µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών). Αν συµπίπτει η ηµεροµηνία κτήσεως του τίτλου σπουδών, προτάσσεται ο υποψήφιος που έχει τέκνα, προηγουµένου αυτού που έχει τον µεγαλύτερο αριθµό τέκνων και ούτω καθεξής. Αν συµπίπτει και ο αριθµός των τέκνων, προηγείται ο µεγαλύτερος στην ηλικία. Αν τέλος συµπίπτουν ο βαθµός και η ηµεροµηνία κτήσεως του τίτλου σπουδών και οι υποψήφιοι δεν έχουν τέκνα, προηγείται ο µεγαλύτερος στην ηλικία. γ. εν θα µοριοδοτούνται οι τίτλοι σπουδών που δεν απαιτούνται από την προκήρυξη. δ. Να εξαιρούνται της διαδικασίας µοριοδότησης οι υποψήφιοι οι οποίοι είναι µέλη ΕΠ, ΑΕΙ, ΑΣΕΙ και ΤΕΙ και να επιλέγονται-κρίνονται από το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο των Σχολών. 7. ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ α. εν θα µοριοδοτηθούν: (1) Οι εκπαιδεύσεις που είναι κατώτερες των µεταπτυχιακών ειδικεύσεων (π.χ. η µεταπτυχιακή επιµόρφωση µε σεµινάρια, ανεξαρτήτως των ωρών παρακολούθησης). (2) Η γνώση άλλων ξένων γλωσσών πέραν των προαναφερθεισών. ΑΣΠΑΙΤΕ. (3) Οι βραβεύσεις, από οποιονδήποτε φορέα. (4) Οι προπτυχιακές διακρίσεις και επιδόσεις. (5) Υποτροφίες του ΙΚΥ. (6) Πιστοποίηση από Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, ή από πρώην ΣΕΛΕΤΕ, ή από (7) Μεταπτυχιακοί και ιδακτορικοί τίτλοι σπουδών που δεν θα είναι συναφείς µε το γνωστικό αντικείµενο του µαθήµατος για το οποίο δηλώνουν υποψηφιότητα. (8) Βασικοί τίτλοι πτυχίων που δεν θα είναι συναφείς µε το γνωστικό αντικείµενο του µαθήµατος για το οποίο δηλώνουν υποψηφιότητα. β. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ δικαιολογητικά που δεν θα µοριοδοτηθούν βάσει της παρούσας προκήρυξης. γ. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι όλα τα έγγραφα που προέρχονται από την αλλοδαπή και είναι διατυπωµένα σε ξένη διεθνώς γνωστή γλώσσα, θα πρέπει να είναι επικυρωµένα και επίσηµα µεταφρασµένα. (1) Η επικύρωση γίνεται :

11 (α) µε την επίθεση επί του εγγράφου της σφραγίδας της σύµβασης της Χάγης (επισηµείωση), ή Προξενείο, ή (β) µε τη θεώρηση του εγγράφου από το αρµόδιο Ελληνικό (γ) µε την επικύρωση του εγγράφου από το Προξενείο του Κράτους στο οποίο εκδόθηκε το έγγραφο (µόνο εφόσον υφίσταται διακρατική συµφωνία για επικύρωση ξένων δηµοσίων εγγράφων). (2) Ως επίσηµη µετάφραση θεωρείται αυτή της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ή φορέων που έχουν δικαίωµα µεταφράσεων ή από το αρµόδιο Ελληνικό Προξενείο. δ. Η διαδικασία της µοριοδότησης θα διενεργηθεί από Τριµελή Επιτροπή, η οποία θα προβεί και στην υποβολή προτάσεων στο ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛ/Β2 για την επιλογή του προσωπικού. ε. Η ωριαία αποζηµίωση του ανωτέρω προσωπικού καθορίζεται από τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Κοινής Απόφασης των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας και Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε βάση τα προσόντα που απαιτεί η προκήρυξη και όχι τα κατεχόµενα από τους υποψηφίους. στ. Οι προσληφθέντες προσέρχονται στις Σχολές, εντός χρονικού διαστήµατος επτά (7) ηµερών από την ανάρτηση του πίνακα προσληφθέντων, για την υπογραφή της ατοµικής τους σύµβασης εργασίας. ζ. Σε περίπτωση που µε την λήξη της προθεσµίας για την κατάθεση υποψηφιοτήτων διαπιστωθεί πως δεν έχουν καλυφθεί όλες οι προκηρυσσόµενες θέσεις, τότε δύναται η ενδιαφερόµενη Σχολή-Μονάδα να εκδώσει την προκήρυξη ακόµη µία φορά. η. Σε όσες περιπτώσεις οι προσληφθέντες διδάσκοντες δεν προσέλθουν για ανάληψη υπηρεσίας ή αποχωρήσουν πριν από τη λήξη της χρονικής διάρκειας της πρόσληψής τους, αντικαθίστανται µε διαταγή του ιοικητή της Σχολής-Μονάδας, η οποία υποβάλλεται προς τούτο ιεραρχικά. θ. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι τυχόν προβλήµατα συµπεριφοράς καθώς και αρνητικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από αξιολογήσεις αξιωµατικών και σπουδαστών της Σχολής σε προηγούµενες ακαδηµαϊκές περιόδους, όπως προβλέπεται από το Γενικό Πρόγραµµα Σπουδών, θα λαµβάνονται υπ όψιν κατά την επιλογή του διδακτικού προσωπικού. ι. Καθορισµός Τίτλων Γλωσσοµάθειας (1) Οι τίτλοι γλωσσοµάθειας που αποδεικνύουν τα επίπεδα γνώσης της κάθε ξένης γλώσσας είναι οι ακόλουθοι : (α) Η Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται: 1/ Για την Αγγλική γλώσσα: Ν. 3149/03, επιπέδου Γ2.

12 β/ CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH(CPE) του Πανεπιστηµίου του CAMBRIDGE. γ/ CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH(CPE) του Πανεπιστηµίου του MICHIGAN. δ/ Edexcel Certificate in Proficient Communication. ε/ Lancashire Certificate of Proficiency in English. στ/ TOEFL, (Internet based). ζ/ TOEFL, (compt. based). η/ TOEFL, 620/677 (paper based). θ/ IELTS, score ι/ Πιστοποιητικά επιπέδου Γ2 Πανεπιστηµίων 2/ Για την Γαλλική γλώσσα: Ν. 3149/03, επιπέδου Γ2. Παιδείας). β/ ALLIANCE FRANCAISE. γ/ DALF ή DALF C2 (του Γαλλικού Υπουργείου δ/ DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONE II). (SORBONNE III). ε/ DIPLOME SUPERIER D ETUDES FRANCAISES στ/ CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστηµίου της Γενεύης. ζ/ Πιστοποιητικά επιπέδου Γ2 Πανεπιστηµίων 3/ Για την Γερµανική γλώσσα : Ν. 3149/03, επιπέδου Γ2. παν/µίου του Μονάχου. β/ GROSSES DEUTSCΗES SPRACHDIPLOM του γ/ KLEINES DEUTSCΗES SPRACHDIPLOM του Παν/µίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου. του Παν/µίου της Γενεύης. δ/ ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN ε/ Πιστοποιητικά επιπέδου Γ2 Πανεπιστηµίων

13 (β) Η Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται: 1/ Για την Αγγλική Γλώσσα: Ν. 3149/03, επιπέδου Γ1. α/ CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH(CΑE) του Πανεπιστηµίου του CAMBRIDGE. β/ TOEFL, (Internet based). γ/ TOEFL, (compt. based). δ/ TOEFL, (paper based). ε/ Edexcel Certificate in Advanced Communication. στ/ Advanced Level Certificate in English (ALCE). ζ/ Test of English for International Communication (TOEIC) 785 και άνω (Educational Testing Service/CHAUNCEY) USA. η/ IELTS, score θ/ Πιστοποιητικά επιπέδου Γ1 Πανεπιστηµίων 2/ Για την Γαλλική γλώσσα: Ν. 3149/03, επιπέδου Γ1. β/ DIPLOME D ETUDES SUPEREURES (DES) του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών. γ/ DELF 2 nd degree (UNITES A 5 ET A 6). δ/ SORBONNE I ή DALF C1. ε/ Genève Certificat V.B.L.T. Niveau opirationnel. στ/ Πιστοποιητικά επιπέδου Γ1 Πανεπιστηµίων 3/ Για την Γερµανική γλώσσα: Ν. 3149/03, επιπέδου Γ1. GOETHE). GOETHE). Ινστιτούτου GOETHE). β/ Zentrale Mittelstufenprufung (του Ινστιτούτου γ/ Zentrale Oberstufenprufung (του Ινστιτούτου δ/ Prufung WIRTSCHAFTSDEUTSCΗE (του

14 ε/ Geneva Zertifikat V.B.L.T. Selbstandiges Leben. στ/ Πιστοποιητικά επιπέδου Γ1 Πανεπιστηµίων (γ) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται: 1/ Για την Αγγλική γλώσσα: Ν. 3149/03, επιπέδου Β2. β/ FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστηµίου του CAMBRIDGE. γ/ MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου MICHIGAN. δ/ CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS. ε/ TOEIC στ/ TOEFL, (Internet based). ζ/ TOEFL, (compt. based). η/ TOEFL, (paper based). θ/ IELTS, score ι/ Πιστοποιητικά επιπέδου Β2 Πανεπιστηµίων 2/ Για την Γαλλική γλώσσα: Ν. 3149/03, επιπέδου Β2. β/ DELF 1ER DEGRE ή DELF B2. γ/ CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE. δ/ Genève Certificat V.B.L.T. Niveau social. ε/ Πιστοποιητικά επιπέδου Β2 Πανεπιστηµίων 3/ Για την Γερµανική γλώσσα: Ν. 3149/03, επιπέδου Β2. του Ινστιτούτου Goethe. β/ ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) γ/ ZERTIFIKAT V.B.L.T. Soziales Leben του Πανεπιστηµίου της Γενεύης.

15 δ/ Πιστοποιητικά επιπέδου Β2 Πανεπιστηµίων Ακριβές Αντίγραφο Ταξχος Παρασκευή Παπαδοπούλου- Σπαθάρου ιοικητής Πχης (ΥΝ) Βασιλική Ρόκα ΠΝ Τµηµατάρχης Εκπαίδευσης

16 ΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Α/Α ΑΙΤΗΣΕΩΣ:... ΠΡΟΣΟΧΗ Η φωτογραφία να σφραγισθεί από την ίδια Αρχή που θα θεωρήσει το γνήσιο της υπογραφής ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Α. ΠΡΟΣ:... Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ Ή ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΑΤΡΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ(ΗΜ/ΜΗΝ/ΕΤΟΣ) ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΟΣ:... ΑΡΙΘΜΟΣ:... ΠΟΛΗ:... Τ.Κ:... Α.Τ. ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:... ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ (ΣΤΑΘΕΡΟ-ΚΙΝΗΤΟ):... ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Είµαι έγγαµος ΝΑΙ (Ν) ή ΟΧΙ (Ο) 12. Έχω... τέκνο (-α) 13. Έχω / εν έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές µου υποχρεώσεις

17 Κατέχω / εν κατέχω ηµόσια θέση Τίτλοι σπουδών Γνώση Ξένων Γλωσσών 17. Υποβάλλω υποψηφιότητα για να προσληφθώ µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ωριαία αντιµισθία σε θέση έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, προκειµένου να διδάξω το µάθηµα ή ένα από τα µαθήµατα όπως αυτά αναγράφονται στην παρούσα Επισυνάπτω επικυρωµένα όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την προκήρυξη, δηλώνω δε υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόµου περί ψευδούς δηλώσεως ότι όλα είναι πραγµατικά και πλήρη. Αθήνα Υπογραφή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΕΝΙΚΑ 1. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 28 ΜΑΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΟ-ΑΗΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 12.11.2013 Α.Π. 25672

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΟ-ΑΗΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 12.11.2013 Α.Π. 25672 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. & Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 28 / 07 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 5121.1/ 43 / 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ύδρα, 22/0/203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΣ Αριθ.πρωτ. 52./28/203 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων ευθύνης με Τριετή Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 1. Τις διατάξεις : Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ α. Του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 2. ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 2. ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ.πρωτ: 59144 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ηµ/νία: 24/07/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας διανομής

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: i. Ναυτικών Μαθημάτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: i. Ναυτικών Μαθημάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος, 30 /06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ.Πρωτ. 2901.03/03/15 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ Αθήνα, 22/8/2014 Α. Π. : 18019 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφ. /νση Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφ. /νση Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθµ.πρωτ: 41256 Ηµ/νία: 22/05/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ. Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ. Ανακοινώνει Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807 Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr Λεωνίδιο, 06/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Προκήρυξη Διαγωνισμού κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος Ειδικότητας Οικονομικού (ανδρών-γυναικών ) έτους 2008»

Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Προκήρυξη Διαγωνισμού κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος Ειδικότητας Οικονομικού (ανδρών-γυναικών ) έτους 2008» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ο.ΕΚ. ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Διεύθυνση : Υψηλάντου 109 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ.πρωτ: 71532 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ημ/νία: 27/08/2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑ 27.8.2013 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.Π 19355 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε. Λαχανά 5 - Λήμνου, 38334 ΒΟΛΟΣ Τηλ: 24210-28251-2 Fax: 24210-28255 E-mail: secretariat@anevo.gr Ιστοσελίδα: www.anevo.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 09/03/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -365- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/12/2014 Αρ. Πρωτ: 660/18/84859 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 20/11/2014 Αρ. Πρωτ: 660/17/79656 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ» ΓΙΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι :

κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι : ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σε λειτουργικά κενά για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 30-10-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Α.Π. 24548 & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Πίνακας ιανοµής & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ --------------------------------------------------------- Κωνσταντινουπόλεως 8, 66 100 ΔΡΑΜΑ, Τηλ.: 25210 55740, Fax: 25210 47612, e-mail: synergasia@aned.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι:

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: α.- Αθανάσιος ηµητρακόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 30-01-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/2/3463 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΗΣ/ΥΗΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΑΣΠ/ΤΣΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα