ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 653/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 653/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε."

Transcript

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 653/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 653/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Ι - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ1 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ3 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ( ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 Δ/σμός ΔΕΠΑ 653/10 ΤΕΥΧΟΣ Ι - Διακήρυξη Σελ. 2 από 9

3 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 653/10/ΔΠ Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε., προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της για την φύλαξη του συνόλου των εγκαταστάσεών της, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό και σας καλεί να υποβάλετε την προσφορά σας, εφόσον έχετε παραλάβει το τεύχος διακήρυξης από την ΔΕΠΑ Α.Ε., σε σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι την XX XXXX 2010 και ώρα στη διεύθυνση ΔΕΠΑ Α.Ε. Μαρίνου Αντύπα 92, Ηράκλειο Αττικής , με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ 653/10 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ ΥΠΟΨΗ κας Ι. ΚΟΜΠΟΤΙΑΤΗ, Δ/ΝΤΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση για την απόκτηση των Τευχών του Διαγωνισμού, τα οποία μπορούν να παραλαμβάνουν, το αργότερο μέχρι την ΧΧ/ΧΧ/2010 με κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ. 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Διαγωνισμός διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται γενικώς σε όλες τις σχέσεις μεταξύ ΔΕΠΑ και προσφερόντων ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Οποιαδήποτε αντιδικία θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας. 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι αιτούμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την φύλαξη της πύλης των εγκαταστάσεων και την περιπολία εντός του περιφραγμένου χώρου, επί 24ωρου βάσεως και για όλες τις ημέρες της εβδομάδος συμπεριλαμβανομένων αργιών και Σαββατοκύριακων, από έναν ή δύο όπου απαιτείται ένστολους φύλακες για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος με δυνατότητα μεταβολής του συμβατικού τιμήματος στο ύψος του πληθωρισμού μόνο για το δεύτερο έτος. Ο ακριβής αριθμός φυλάκων ανά εγκατάσταση και βάρδια που απαιτείται είναι: Εγκατάσταση / Ώρες Φύλαξης 07:00-15:00 15:00-23:00 23:00-07:00 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ (Μαρίνου Αντύπα 92) ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΠΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 207 & ΜΑΡΓΑΡΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΣΑΛΦΑ) ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Η ΔΕΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά αποκλειστική βούλησή της τους ανωτέρω αριθμούς φυλάκων, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του τιμήματος, καθώς επίσης και να μεταβάλλει τον τρόπο φύλαξης ανάλογα με τις ανάγκες της. Ειδικά για το κτίριο της ΔΕΠΑ επί της οδού Μεσογείων 207 & Μάργαρη, που η ΔΕΠΑ προτίθεται να εκμισθώσει, επισημαίνεται ότι ενδέχεται να διακοπεί η ανάγκη παροχής υπηρεσιών φύλαξης πριν από τη λήξη της παρούσας σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος, εφόσον ειδοποιηθεί εγγράφως από τη ΔΕΠΑ προ διμήνου, θα διακόψει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, μη δικαιούμενος οποιασδήποτε αποζημίωσης. Δ/σμός ΔΕΠΑ 653/10 ΤΕΥΧΟΣ Ι - Διακήρυξη Σελ. 3 από 9

4 Ο Ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει τις ανωτέρω Υπηρεσίες άμεσα με την ανάθεση. Οι υπ όψιν Υπηρεσίες υπόκεινται στον έλεγχο και την έγκριση της ΔΕΠΑ Α.Ε. 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους και ειδικότερα ως εξής: ΦΑΚΕΛΟΣ Α Δικαιολογητικά Συμμετοχής 4. 1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με το Άρθρο Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος δεόντως υπογεγραμμένη για την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης 4.3 Κατάλογο εταιριών - πελατολόγιο (Ν.Π.Δ.Δ. είτε Ν.Π.Ι.Δ.) όπου ο προσφέρων έχει πραγματοποιήσει αντίστοιχες υπηρεσίες τα τελευταία τρία (3) έτη ο οποίος να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή των συμβάσεων (Κύριος της σύμβασης, διάρκεια αυτής, κόστος αυτής, κλπ.) Επίσης θα υποβληθεί κατάλογος για συμβάσεις παρόμοιων υπηρεσιών που βρίσκονται σε εξέλιξη ο οποίος θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως στην παράγραφο ανωτέρω. 4.4 Τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα: i) Ως προς τις Ανώνυμες Εταιρίες : - Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η άδεια συστάσεως και το καταστατικό. - Τα φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκαν οι μέχρι σήμερα τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού. - Απόσπασμα Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου. - Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα καθώς και για τις υπογραφές που δεσμεύουν την εταιρία. - Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου ανακοινώνονται τα ονόματα των μελών του νέου Δ.Σ. - Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο να εξουσιοδοτεί τον υπογράφοντα τη Σύμβαση εκ μέρους του αντισυμβαλλομένου. - Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής του εξουσιοδοτούμενου ότι αποδέχεται την εξουσιοδότηση. ii) Ως προς τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης : - Αντίγραφο του καταστατικού (συμβολαιογραφικό έγγραφο). - Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού. - Οι τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού (συμβόλαια) - Τα φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκαν οι τροποποιήσεις. iii) Ως προς τη νομιμοποίηση Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιριών : Δ/σμός ΔΕΠΑ 653/10 ΤΕΥΧΟΣ Ι - Διακήρυξη Σελ. 4 από 9

5 - Αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρίας που έχει δημοσιευθεί νόμιμα στο Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας. - Αντίγραφα των τυχόν τροποποιήσεων του καταστατικού που έχουν δημοσιευθεί στο Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας Για κάθε μορφή Εταιρίας ή προσωπικής επιχείρησης, υπεύθυνη δήλωση ή άλλο επίσημο έγγραφο που θα αποδεικνύει ότι: i) δεν τελεί υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη παρόμοια κατάσταση και δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης των προαναφερομένων. ii) δεν έχει καταδικαστεί για παράπτωμα σχετικό με την επαγγελματική δραστηριότητα και συμπεριφορά. iii) δεν έχει διαπράξει εμπορική απάτη Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος, κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης, Φορολογικές υποχρεώσεις, εισφορές σε Επαγγελματικές Ενώσεις ή ότι άλλο απαιτείται και προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό Άδεια Λειτουργίας Ν 2518/97 σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής προσφορών και τουλάχιστον για τα τρία τελευταία έτη Αποδεδειγμένα Επιχειρησιακό Κέντρο 24ΩΡΟΥ λειτουργίας και εγκατάσταση ασυρμάτων με νόμιμες άδειες Προσκόμιση βεβαίωσης από την εφορία στην οποία να εμφαίνεται η λειτουργία τουλάχιστον τριών υποκαταστημάτων (εκτός της έδρας του προσφέροντος) στον Ελλαδικό χώρο. Οι εταιρίες οι οποίες διατηρούν στον Ελλαδικό χώρο υποκαταστήματα με το σύστημα δικαιόχρησης franchising ικανοποιούν το εν λόγω άρθρο για τη συμμετοχή τους στον ανωτέρω διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η κατάθεση των αντίστοιχων ιδιωτικών συμφωνητικών συμβολαίων franchising Το προσωπικό που απασχολεί να είναι σε αριθμό φυλάκων άνω των 100 με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και θα αποδεικνύεται με προσκόμιση εν ισχύει θεωρημένων καταστάσεων από την Επιθεώρηση Εργασίας Επικυρωμένα αντίγραφα των ετησίων ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών, όπου θα φαίνεται ο ετήσιος κύκλος εργασιών Μέθοδοι εκπαίδευσης, φύλαξης, υποστήριξης, παρέμβασης και ο εξοπλισμός που διατίθεται στο προσωπικό του προσφέροντος Δέσμευση χρησιμοποίησης προσωπικού εκ των μονίμων κατοικούντων στους πλησίον προς τις εγκαταστάσεις Δήμους και Κοινότητες, διατηρούμενης στο ακέραιο της ευθύνης της εταιρίας που θα επιλεγεί. Επίσης, το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί να είναι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Δ/σμός ΔΕΠΑ 653/10 ΤΕΥΧΟΣ Ι - Διακήρυξη Σελ. 5 από 9

6 4. 14 Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποίησης ISO 9001/2000 ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού από διαπιστευμένο οργανισμό, σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής προσφορών Σε περίπτωση Κοινοπραξίας όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για κάθε μία από τις εταιρίες μέλη που θα συμμετέχουν σε αυτή. Επιμερισμός των υπηρεσιών και ανάθεση σε περισσότερες της μίας (1) εταιρίας αποκλείεται. ΦΑΚΕΛΟΣ Β Οικονομική Προσφορά Ο φάκελος Β θα πρέπει εμφανώς να φέρει την ένδειξη ότι περιέχει οικονομικά στοιχεία. Για τον σκοπό αυτό, ο προσφέρων πρέπει να επικολλήσει την κόκκινη ετικέτα που παρέχεται με το παρόν τεύχος διακήρυξης στο εξωτερικό του φακέλου της οικονομικής προσφοράς ή να χρησιμοποιήσει άλλη ευδιάκριτη ετικέτα. Οι προσφερόμενες τιμές θα συμπληρωθούν στον συνημμένο πίνακα Παράρτημα 3: Πίνακας για την Υποβολή της Οικονομικής Προσφοράς. Η Οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιέχει : i) Το μηνιαίο κόστος ανά εγκατάσταση σε Ευρώ (ολογράφως και αριθμητικώς) και σε περίπτωση διαφοράς θα ισχύει η ολόγραφη τιμή ii) iii) Το ετήσιο κόστος ανά εγκατάσταση σε Ευρώ (ολογράφως και αριθμητικώς) και σε περίπτωση διαφοράς θα ισχύει η ολόγραφη τιμή Τον Φ.Π.Α. και τις τυχόν άλλες επιβαρύνσεις. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σταθερές και να μην υπόκεινται σε αυξήσεις για οποιοδήποτε λόγο κατά την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή όλων των νομίμων προσαυξήσεων προς το διατιθέμενο προσωπικό (π.χ. υπερ-εργασία, δώρο Χριστουγέννων Πάσχα, επίδομα αδείας, καταβολή ΑΤΑ, αξιώσεις και αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, εισφορές προς το ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, καταβολή ημερομισθίου σε όσους εργασθούν ημέρα αργίας κλπ). Τονίζεται ότι ουδεμία νόμιμη, συμβατική ή άλλη σχέση θα συνδέει καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης που θα υπογραφεί, την ΔΕΠΑ με το παρεχόμενο προσωπικό, για το οποίο η επιλεγείσα εταιρία θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη έναντι παντός. Η οικονομική προσφορά θα είναι δεόντως υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος. 5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 5.1 Μετά την υπογραφή της Σύμβασης και εντός είκοσι (20) ημερών ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δύναται να λάβει προκαταβολή ύψους ίσου με ένα (1) μηνιαίο τίμημα η οποία θα συμψηφιστεί με το τελευταίο τιμολόγιο. H προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής σύμφωνα με το Παράρτημα 4 (Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής), αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της προκαταβολής. Δ/σμός ΔΕΠΑ 653/10 ΤΕΥΧΟΣ Ι - Διακήρυξη Σελ. 6 από 9

7 5.2 Η τιμολόγηση των υπηρεσιών θα γίνεται μετά την εκτέλεση τους, ανά μήνα, σύμφωνα με τις ώρες απασχόλησης, ενώ το σχετικό τιμολόγιο, συνοδευόμενο από έντυπο στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι πραγματοποιηθείσες ώρες απασχόλησης υπογεγραμμένο από τον ανά εγκατάσταση αρμόδιο της ΔΕΠΑ Α.Ε., θα εξοφλείται εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΠΑ (Μαρίνου Αντύπα 92, Ηράκλειο Αττικής) και υπό την προϋπόθεση της ορθής εκτέλεσης των υπηρεσιών φύλαξης. 5.3 Επισημαίνεται ότι η ΔΕΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ κάθε δικαιολογητικό (εκκαθαριστικό πληρωμής κλπ) από το οποίο να προκύπτει ότι οι αμοιβές του διατιθέμενου προσωπικού είναι σύμφωνες με τις εκάστοτε ισχύουσες για το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και τη Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και περιλαμβάνουν όλα τα νόμιμα επιδόματα. 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Την μ.μ. της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, ήτοι την 05/06/2008, η υπηρεσία της ΔΕΠΑ που τις παρέλαβε (Κεντρική Γραμματεία) θα τις παραδώσει στην Επιτροπή Αποσφράγισης και η οποία θα ανοίξει τους Φακέλους Α. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει παρουσία εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των εταιριών που έχουν παραλάβει τα τεύχη του διαγωνισμού και έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα την προσφορά τους, εφόσον το επιθυμούν, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία : Η Επιτροπή Αποσφράγισης θα αποσφραγίσει τους φακέλους Α και θα προσυπογράψει το περιεχόμενό τους. Στη συνέχεια θα ελεγχθεί η πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, βάσει των απαιτήσεων του Διαγωνισμού. Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναγράφονται στο Άρθρο 4.1, 4.2 και 4.7 σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού καθιστά την προσφορά απορριπτέα. Η Επιτροπή Αποσφράγισης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες να υποβάλουν μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες, από την ημέρα παραλαβής του σχετικού αιτήματος, ελλείποντα δικαιολογητικά. Αν τα υπόψη δικαιολογητικά δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα η ΔΕΠΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει τις σχετικές προσφορές. Κατά το στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών δυνατόν να ζητηθεί από τους προσφέροντες να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να παρέχουν περαιτέρω δικαιολογητικά ή πληροφορίες, αλλά μόνο για τα συγκεκριμένα σημεία που ζητούνται από την ΔΕΠΑ. Οι προσφέροντες θα πρέπει ν απαντήσουν γραπτά το αργότερο σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του ερωτήματος της ΔΕΠΑ, άλλως η ΔΕΠΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος ν απορρίψει τις προσφορές αυτών που δεν απάντησαν εμπρόθεσμα. Αυτές οι απαντήσεις δεν επιτρέπεται να τροποποιούν την αρχικά υποβληθείσα προσφορά και δεν συνιστούν δικαίωμα αντιπροσφοράς στον προσφέροντα. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Εάν υποβληθούν απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προϋπόθεση για το άνοιγμα του Φακέλου Β (Οικονομική Προσφορά) είναι η πληρότητα του Φακέλου Α (Δικαιολογητικά Συμμετοχής). 7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η χαμηλότερη προσφορά για την εκτέλεση του συνόλου των υπηρεσιών. Δ/σμός ΔΕΠΑ 653/10 ΤΕΥΧΟΣ Ι - Διακήρυξη Σελ. 7 από 9

8 8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Η ΔΕΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει, να τροποποιήσει ή να αναβάλει το διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο, για οποιοδήποτε λόγο χωρίς καμία υποχρέωση έναντι παντός. Κάθε συμμετέχων, στο παρόντα Διαγωνισμό, υποχρεούται να προσφέρει για το σύνολο των υπηρεσιών φύλαξης. Η ΔΕΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μετά από έγγραφη αιτιολογημένη απαίτηση την αντικατάσταση προσωπικού του προσφέροντος κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης αν κατά τη κρίση της, το προσωπικό δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη θέση ή δεν εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σύμβαση, χωρίς καμία υποχρέωση έναντι παντός. Η ΔΕΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση που θα υπογραφεί εάν δεν μένει ικανοποιημένη από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αζημίως για την ίδια και χωρίς καμία υποχρέωση έναντι παντός. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να τηρεί τον «Κανονισμό Ασφαλείας των Εγκαταστάσεων της ΔΕΠΑ», κατά το τμήμα που αφορά στη φύλαξη των εγκαταστάσεων, όπως εκάστοτε τούτο θα διαμορφώνεται και το οποίο θα κοινοποιηθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης που θα υπογραφεί με την εταιρία που τελικά θα επιλεγεί. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να τηρεί τις εκάστοτε οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών της ΔΕΠΑ Α.Ε. Ο τρόπος συνεργασίας της ΔΕΠΑ με τον Ανάδοχο που τελικά θα επιλεγεί, θα προσδιοριστεί στη σχετική σύμβαση. Πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να καταθέσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης του προσφέροντος που θα τηρείται με την ασφαλιστική εταιρία (επιλογής του προσφέροντος) για την ασφάλιση υλικών ή προσώπων κατά την παροχή υπηρεσιών του προσωπικού του προσφέροντος, με τις κάτωθι ασφαλιστικές απαιτήσεις: Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης συμπεριλαμβάνοντας τις κάτωθι επεκτάσεις: α) Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης οχημάτων, πέραν των ισχυόντων υποχρεωτικών ορίων ασφάλισης (συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλισης ευθύνης οχημάτων για την κίνησή τους εντός των εγκαταστάσεων της ΔΕΠΑ). β) Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης (από τις προσφερόμενες υπηρεσίες φύλαξης). i) Όρια Ευθύνης: Σωματικές βλάβες (κατά άτομο) ΕΥΡΩ Σωματικές Βλάβες (ομαδικό ατύχημα) ΕΥΡΩ Υλικές Ζημίες (ανά γεγονός) ΕΥΡΩ Συνολικό όριο ευθύνης (για όλη την διάρκεια ασφαλίσεως) ΕΥΡΩ Συμπεριλαμβανομένης και της Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης με τα όρια ευθύνης: Κατωτέρω Σωματικές βλάβες (κατά άτομο) ΕΥΡΩ Σωματικές Βλάβες (ομαδικό ατύχημα) ΕΥΡΩ Συνολικό όριο ευθύνης (για όλη την διάρκεια ΕΥΡΩ Δ/σμός ΔΕΠΑ 653/10 ΤΕΥΧΟΣ Ι - Διακήρυξη Σελ. 8 από 9

9 ασφαλίσεως) ii) iii) Απαλλαγή: Όχι μεγαλύτερη των Για κάθε υλική ζημία. Σε κάθε περίπτωση πάντως η εταιρία που τελικά θα επιλεγεί θα έχει την υποχρέωση να επισκευάσει / επανορθώσει κάθε ζημιά που θα προκληθεί στις εγκαταστάσεις της ΔΕΠΑ είτε σε τρίτους λόγω πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων των φυλάκων της. Όλη η αλληλογραφία σχετικά με τον Διαγωνισμό, οι προσφορές και η εκτέλεση της Σύμβασης θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. 9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ α) Στην προσφορά σας θα πρέπει να περιλαμβάνεται Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ύψους: δέκα χιλιάδων ( ,00), ΕΥΡΩ, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα της ΔΕΠΑ (Παράρτημα 1-Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής) διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών από την τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών. β) Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού η επιλεγείσα εταιρία θα πρέπει απαραιτήτως να υποβάλει, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη γραπτή ανάθεση, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ύψους ίσο με το 10% του συνολικού κόστους ανάθεσης. (Παράρτημα 2- Υπόδειγμα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης). Οι Εγγυητικές Επιστολές θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από μία ή περισσότερες τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή από οργανισμό που έχει άδεια διενέργειας Τραπεζικών Εργασιών. Εργασιών και είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα. 10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς των ενδιαφερομένων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των τριών (3) μηνών από την τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών. Οι προσφέροντες, στηv περίπτωση πoυ θα ζητηθεί από τη ΔΕΠΑ η παράταση της ισχύoς τωv Πρoσφoρώv τoυς σύμφωvα με τo Άρθρο 10 της παρούσης, θα πρέπει vα επεκτείvoυv τηv ισχύ της προσφοράς και της Εγγυητικής Συμμετοχής τους μετά από γραπτό αίτημα της ΔΕΠΑ, oπoιαδήπoτε στιγμή πριν το τέλος της ισχύος της προσφοράς. Εάν o προσφέρων δεν συμμορφωθεί προς τα ανωτέρω, απoπoιείται παvτός δικαιώματος ή απαιτήσεως πoυ μπορεί vα έχει έvαvτι της ΔΕΠΑ πoυ σχετίζεται με τo Διαγωνισμό. 11. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για την Παροχή των Υπηρεσιών (ως παραγρ.3 ανωτέρω), θα υπογραφεί σύμβαση, με έναν (1) αντισυμβαλλόμενο, διάρκειας ενός (1) έτους με δικαίωμα της ΔΕΠΑ να ζητήσει επέκταση για ένα (1) έτος επιπλέον, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών και με δυνατότητα μεταβολής του συμβατικού τιμήματος στο ύψος του πληθωρισμού μόνο για το δεύτερο έτος. 12. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διεύθυνση Προμηθειών : τηλ ΦΑΞ: Δ/σμός ΔΕΠΑ 653/10 ΤΕΥΧΟΣ Ι - Διακήρυξη Σελ. 9 από 9

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 11/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:961 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα