/σµός ΕΣΦΑ Αρ. 56/07/ Π Σελ. 2 από 10

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "/σµός ΕΣΦΑ Αρ. 56/07/ Π Σελ. 2 από 10"

Transcript

1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 56/07/ Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟMA ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΣΦΑ ΑΕ. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

2 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 56/07/ Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟMA ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΣΦΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 3. ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 5. ΟΜΑ ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 9. ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 10. ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 12. ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 13. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 15. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΣΦΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ /σµός ΕΣΦΑ Αρ. 56/07/ Π Σελ. 2 από 10

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αριθµός ιαγωνισµού : 56/07/ Π Ο ΕΣΦΑ ΑΕ προκειµένου να συνεργαστεί µε ασφαλιστική εταιρία για την σύναψη Σύµβασης Οµαδικής Ασφάλισης του Προσωπικού της, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό και σας καλεί να υποβάλετε την προσφορά σας, σε σφραγισµένο φάκελο, το αργότερο µέχρι την ΧΧ ΧΧΧΧ 2008 και ώρα 12:00, στη διεύθυνση ΕΣΦΑ Α.Ε., Λ. Μεσογείων 207, Αθήνα, µε την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ No 56/07/ Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΣΦΑ Α.Ε. ΥΠΟΨΗ κας Αικατερίνης ασκαλοπούλου, ιευθύντριας Προµηθειών. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΣΩ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Η ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ, ΑΛΛΩΣ ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΝ ΘΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ. 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ιαγωνισµός διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία η οποία εφαρµόζεται γενικώς σε όλες τις σχέσεις µεταξύ ΕΣΦΑ και προσφερόντων ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Οποιαδήποτε αντιδικία θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των ικαστηρίων της Αθήνας. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ιακήρυξη και τον ισχύοντα Κανονισµό Ανάθεσης & Εκτέλεσης Προµηθειών (ΦΕΚ 1037/Β/ / Απόφαση Αριθµ. 1/Γ/12808) όπως κατωτέρω περιγράφεται. 3. ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ εκτές στο διαγωνισµό γίνονται: Ασφαλιστικές Εταιρείες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και συγκεκριµένα τις διατάξεις του Ν.. 400/70 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα,και του N. 2496/1997 «Ασφαλιστική Σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση κα άλλες διατάξεις». Ασφαλιστικές Εταιρείες που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία άλλου πλην της Ελλάδος κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσµό µε την οικονοµία του κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Κάθε υποψήφιος αναλαµβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία που λαµβάνει από το ΕΣΦΑ στο πλαίσιο του παρόντος ιαγωνισµού ως εµπιστευτική και να µην τη χρησιµοποιήσει ή αποκαλύψει σε τρίτα πρόσωπα πλην των υπαλλήλων του και αυτό µόνο στο βαθµό που απαιτείται για την εκτέλεση της υπηρεσίας, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του ΕΣΦΑ. /σµός ΕΣΦΑ Αρ. 56/07/ Π Σελ. 3 από 10

4 Ο ΕΣΦΑ επιφυλάσσεται ρητώς του δικαιώµατος να αποκλείσει από τον παρόντα ιαγωνισµό υποψηφίους που αποδεδειγµένα έχουν παραβιάσει την υποχρέωση της παρούσας παραγράφου. Η ίδια υποχρέωση εχεµύθειας θα δεσµεύει τόσο τον Ανάδοχο του ιαγωνισµού όσο και τους µη επιλεγέντες υποψηφίους. 5. ΟΜΑ ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5.1 Η ανάδοχος ασφαλιστική εταιρεία που θα επιλεγεί από το ΕΣΦΑ, στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισµού, για την κάλυψη του Προγράµµατος Οµαδικής Ασφάλισης των εργαζοµένων του, θα προσφέρει συγκεκριµένου περιεχοµένου ασφαλιστικό πρόγραµµα, του οποίου το πλαίσιο έχει ήδη προδιαγράψει ο ΕΣΦΑ και περιγράφεται στο παρόν τεύχος της ιακήρυξης. 5.2 Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν υπόδειγµα ασφαλιστηρίου συµβολαίου, το οποίο θα συνταχθεί σύµφωνα µε τους όρους του ασφαλιστικού προγράµµατος. Το υπόδειγµα θα πρέπει να περιλαµβάνει περιγραφή του όρου αξιολόγησης αποτελεσµάτων και επιστροφής ασφαλίστρων σε περίπτωση θετικού αποτελέσµατος, καθώς και περιγραφή των εξαιρέσεων των παροχών. 5.3 Οι προσφέροντες θα πρέπει να αναφέρουν τυχόν πρόσθετες παροχές που επιθυµούν να προσφέρουν χωρίς επιπλέον κόστος 5.4 ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν όλοι οι εργαζόµενοι στο ΕΣΦΑ µε σύµβαση εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου και οι συνεργαζόµενοι δικηγόροι µε σύµβαση έµµισθης εντολής. 5.5 Όλες οι ασφαλιστικές καλύψεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α ισχύουν µέχρι τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας των 70 ετών, εκτός της καλύψεως Μονίµου Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια, που ισχύει µέχρι τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας των 65 ετών. 5.6 Άτοµα που προσλαµβάνονται µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του συµβολαίου εντάσσονται στην ασφάλιση από την ηµεροµηνία πρόσληψής τους. 5.7 Τα προστατευόµενα µέλη των κυρίως ασφαλισµένων (τέκνα από 14 ηµερών µέχρι 19 ετών ή 25 ετών εφόσον σπουδάζουν καθώς και οι σύζυγοι) θα καλύπτονται µόνο από την κάλυψη ευρείας νοσοκοµειακής και εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης όπως περιγράφεται στο πίνακα παροχών (Παράρτηµα Α) Για την ασφαλιστική κάλυψη των ήδη ασφαλισµένων δεν θα απαιτηθεί η συµπλήρωση ερωτηµατολογίων υγείας/ ιατρικών εξετάσεων από την ανάδοχο Ασφαλιστική Εταιρεία. 5.9 Η ανάδοχος Ασφαλιστική Εταιρεία θα αναλάβει από την έναρξη της ασφαλιστικής περιόδου την κάλυψη προϋπαρχουσών της ασφάλισης παθήσεων, ανικανοτήτων εν εξελίξει, ασθενειών, ατυχηµάτων και εγκυµοσύνων εν εξελίξει Οι αποζηµιώσεις θα καταβάλλονται µε επιταγές σε διαταγή των δικαιούχων µέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών και θα αποστέλλονται στη ιεύθυνση ιοικητικού & Ανθρώπινου υναµικού του ΕΣΦΑ, για διανοµή Η ισχύς των παροχών θα είναι σε 24ωρη βάση σε όλα τα µέρη του κόσµου Η ανάδοχος Ασφαλιστική Εταιρία υποχρεούται στην σύνταξη και έκδοση ενηµερωτικού εντύπου για τους ασφαλισµένους στο οποίο θα περιγράφονται οι βασικοί όροι και οι παροχές του προγράµµατος. Επίσης θα αναφέρονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή των αποζηµιώσεων στους /σµός ΕΣΦΑ Αρ. 56/07/ Π Σελ. 4 από 10

5 δικαιούχους και ο τρόπος καταβολής των παροχών σε περίπτωση που συντρέχουν προϋποθέσεις παράλληλης κάλυψης από το Φορέα Κύριας Ασφάλισης ή άλλο ασφαλιστήριο συµβόλαιο Οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν µηχανογραφικό σύστηµα διαχείρισης µεταβολών ασφαλισµένων, έκδοσης ασφαλίστρων, εκκαθάρισης αποζηµιώσεων, παροχής στατιστικών στοιχείων µε έκδοση σχετικών αναφορών (να υποβληθούν σχετικά υποδείγµατα). Ο τρόπος λήψης στοιχείων και µεταβολών των ασφαλισµένων να είναι τέτοιος ώστε να αποφεύγονται οι επαναλαµβανόµενες εισαγωγές, να εξασφαλίζεται ηλεκτρονικά η ορθότητα αυτών και να παράγονται άµεσα αναφορές και συγκεντρωτικά στοιχεία Οι προσφέροντες θα πρέπει να αναφέρουν τη δυνατότητα παροχής πρόσθετων υπηρεσιών (π.χ. τηλεφωνικό κέντρο 24ωρης εξυπηρέτησης, συνεργασίες µε νοσηλευτικά ιδρύµατα κ.λ.π) 5.15 εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών για τις ζητούµενες υπηρεσίες Οι απαλλαγές και τα όρια κάλυψης θα έχουν ισχύ για κάθε ηµερολογιακό έτος Εκπιπτόµενα ποσά δαπανών περίθαλψης που τυχόν παρακρατήθηκαν από προηγούµενο ασφαλιστικό φορέα κατά τη διάρκεια του έτους της σύναψης της νέας σύµβασης, θα αναγνωρισθούν Η διάρκεια της σύµβασης που θα υπογραφεί θα είναι από έως Ο ΕΣΦΑ θα δικαιούται να παρατείνει την πιο πάνω διάρκεια ισχύος της σύµβασης για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα ή συνεχή διαστήµατα επιθυµεί. 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία σε δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισµένους φακέλους και ειδικότερα ως εξής : ΦΑΚΕΛΟΣ Α - ικαιολογητικά Συµµετοχής 6.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ύψους σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα Παράρτηµα, διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών από την τελευταία ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η Εγγυητική Επιστολή θα πρέπει να έχει εκδοθεί από Τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή από Πιστωτικό Ίδρυµα που έχει άδεια διενέργειας τραπεζικών Εργασιών 6.2 Υπεύθυνη δήλωση της Ασφαλιστικής Εταιρίας, δεόντως υπογεγραµµένη, ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ιακήρυξης. 6.3 ήλωση διορισµού Νοµίµου Εκπροσώπου εξουσιοδοτηµένου να υπογράψει και να υποβάλει την Προσφορά και να εκπροσωπήσει τον Προσφέροντα µέχρι και την ηµεροµηνία υπογραφής της Ασφαλιστικής Σύµβασης και δήλωση υπογεγραµµένη από τον Νόµιµο Εκπρόσωπο, τον οποίο θα έχει ορίσει το αρµόδιο Όργανο του Προσφέροντα ότι αποδέχεται την ισχύ του Πληρεξουσίου χωρίς όρους 6.4 ήλωση διορισµού αντικλήτου του διαγωνιζόµενου µε τα πλήρη στοιχεία του (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, κ.λ.π.) για κάθε επικοινωνία που τυχόν απαιτηθεί και δήλωση αποδοχής του διορισθέντος αντικλήτου. 6.5 Υπεύθυνη δήλωση της Ασφαλιστικής Εταιρίας, δεόντως υπογεγραµµένη, ότι έχει µελετήσει λεπτοµερώς τα στοιχεία του ασφαλιστικού προγράµµατος και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κάλυψη των κινδύνων και την παροχή των υπηρεσιών όπως περιγράφονται στον παρόντα διαγωνισµό. /σµός ΕΣΦΑ Αρ. 56/07/ Π Σελ. 5 από 10

6 6.6 Τα παρακάτω νοµιµοποιητικά έγγραφα : - Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως όπου δηµοσιεύθηκε η άδεια συστάσεως και το καταστατικό. - Τα φύλλα της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως όπου δηµοσιεύθηκαν οι µέχρι σήµερα τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού. - Απόσπασµα Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του ισχύοντος ιοικητικού Συµβουλίου. - Πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώµα καθώς και για τις υπογραφές που δεσµεύουν την εταιρία. - Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως όπου ανακοινώνονται τα ονόµατα των µελών του νέου.σ. - Πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου το οποίο να εξουσιοδοτεί τον υπογράφοντα την προσφορά εκ µέρους του προσφέροντος. 6.7 Για κάθε µορφή Εταιρίας ή προσωπικής επιχείρησης, υπεύθυνη δήλωση ή άλλο επίσηµο έγγραφο που θα αποδεικνύει ότι: i) ο προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη παρόµοια κατάσταση και δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης των προαναφεροµένων ii) ο προσφέρων δεν έχει καταδικαστεί για παράπτωµα σχετικά µε την επαγγελµατική του δραστηριότητα και συµπεριφορά iii) ο προσφέρων δεν έχει διαπράξει καµία εµπορική απάτη 6.8 Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τις αρµόδιες Αρχές της χώρας ότι ο προσφέρων είναι ενήµερος, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού, ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης, Φορολογικές υποχρεώσεις, εισφορές σε Επαγγελµατικές ενώσεις ή ότι άλλο απαιτείται και προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας. 6.9 Αντίγραφο των γενικών και ειδικών όρων του ασφαλιστηρίου συµβολαίου άνευ ασφαλίστρων, το οποίο θα αφορά το προσωπικό του ΕΣΦΑ καθώς και : i) Πλήρη Προσφορά (στην οποία δεν θα περιλαµβάνεται κόστος) ii) Τυχόν επιπρόσθετες υπηρεσίες iii) Πίνακα Παροχών ( Παράρτηµα Α ) 6.10 Πιστοποιητικό περιθωρίου φερεγγυότητας της αρµόδιας ιεύθυνσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Ανάπτυξης της τελευταίας κλεισµένης και ελεγµένης χρήσης των προσφερόντων Βεβαίωση της αρµόδιας ιεύθυνσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Ανάπτυξης για την κάλυψη των τεχνικών αποθεµάτων της τελευταίας κλεισµένης και ελεγµένης χρήσης των προσφερόντων 6.12 Φ.Ε.Κ όπου δηµοσιεύθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις (ισολογισµοί, λογαριασµοί εκµεταλλεύσεως, αποτελέσµατα χρήσεως ειδικότερα για τον κλάδο ζωής και πίνακας διαθεσίµων) των ετών 2004, 2005 και 2006 /σµός ΕΣΦΑ Αρ. 56/07/ Π Σελ. 6 από 10

7 6.13 Αντίγραφο δηµοσιευµένων προσωρινών αποτελεσµάτων έτους 2007 Σε περίπτωση που αυτά δεν υπάρχουν δηµοσιευµένα, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο προσφέρων από τον νόµο στη δηµοσίευση προσωρινών αποτελεσµάτων Υπεύθυνη ήλωση του ν. 1599/88 υπογεγραµµένη από τον Εκπρόσωπό του προσφέροντα, στην οποία να δηλώνεται ότι διαθέτει τουλάχιστον 50 Οµαδικά Ασφαλιστήρια Ζωής (εκτός Συµβολαίων Συνταξιοδοτικών Προγραµµάτων ) τα οποία είναι σε ισχύ για το τρέχον έτος 2008 καθώς επίσης τα κάτωθι στοιχεία για τουλάχιστον δέκα (10) εξ αυτών τα οποία καλύπτουν πάνω από 200 κυρίως ασφαλισµένους έκαστο: - Επωνυµία Αντισυµβαλλοµένου - Αριθµό ασφαλιζοµένων - ιάρκεια ασφαλιστικού προγράµµατος 6.15 Υπεύθυνη ήλωση του ν. 1599/88 υπογεγραµµένη από τον Εκπρόσωπό του προσφέροντα στην οποία θα δηλώνεται i) ότι δραστηριοποιείται στον κλάδο Ζωής (κλάδος Ι) καθώς επίσης ii) ότι δραστηριοποιούταν και κατά τα έτη 2005, 2006, 2007, iii) ότι έχει µέσο όρο ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις για τα τρια (3) τελευταία έτη 2005, 2006, 2007 στον κλάδο ασφάλισης Ζωής (κλάδος Ι) τουλάχιστον ευρώ και iv) να αναφέρει το µέσο όρο ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις για τα τρία (3) τελευταία έτη 2005, 2006, 2007 στον κλάδο ασφάλισης Ζωής (κλάδος Ι). Επιµερισµός των υπηρεσιών και ανάθεση σε περισσότερες της µίας (1) ασφαλιστικής εταιρείες αποκλείεται. ΠΡΟΣΟΧΗ : ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ Α ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ Β - Οικονοµική Προσφορά Ο φάκελος Β θα πρέπει εµφανώς να φέρει την ένδειξη ότι περιέχει οικονοµικά στοιχεία. Για τον σκοπό αυτό, ο προσφέρων πρέπει να χρησιµοποιήσει την κόκκινη ετικέτα που παρέχεται µε το παρόν τεύχος διακήρυξης ή να χρησιµοποιήσει άλλη ευδιάκριτη ετικέτα, που να υποδεικνύει τα περιεχόµενα µε σαφήνεια Οι προσφέροντες καλούνται να συντάξουν την οικονοµική προσφορά τους µε τυποποιηµένο τρόπο συµπληρώνοντας το συνηµµένο πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε Η οικονοµική προσφορά πρέπει επιπροσθέτως να περιέχει: Τον πίνακα παροχών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α συµπληρωµένο µε τυχόν στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα (π.χ. ανώτατη µηνιαία παροχή, όριο για οµαδικό ατύχηµα, κ.τ.λ.), Ανάλυση των επιβαρύνσεων (π.χ Φόρος Ασφάλισης, Χαρτόσηµο,) επί των καθαρών ασφαλίστρων ανά παροχή Οι τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς που θα δοθούν από τους προσφέροντες, αποτελούν την πλήρη αποζηµίωσή τους για την κάλυψη του Προγράµµατος Οµαδικής Ασφάλισης των εργαζοµένων του ΕΣΦΑ σύµφωνα µε τους όρους του διαγωνισµού και τεκµαίρεται ότι για τον προσδιορισµό τους έχουν συνυπολογισθεί και ληφθεί υπόψη όλες οι δαπάνες για τις αµοιβές του προσωπικού που θα απασχοληθεί και κάθε µορφής έξοδα που θα απαιτηθούν, όλες οι δαπάνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, συµπεριλαµβανοµένου του Φόρου Ασφάλισης. και του τέλους χαρτοσήµου, όπως επίσης τα γενικά έξοδα και το όφελος της αναδόχου Ασφαλιστικής Εταιρίας. /σµός ΕΣΦΑ Αρ. 56/07/ Π Σελ. 7 από 10

8 6.19 Κατά τη διάρκεια της αρχικής ασφαλιστικής σύµβασης (01/07/ /06/2009), οι µηνιαίοι συντελεστές ασφαλίστρων θα παραµείνουν σταθεροί και δεν θα υπόκεινται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρµογή Στη συνέχεια, οι µηνιαίοι συντελεστές ασφαλίστρων θα µπορούν να αναπροσαρµόζονται σε ετήσια βάση ή για το χρόνο τυχόν παράτασης της σύµβασης, µόνο λόγω αποτελεσµάτων, µεταβολής του ασφαλιζόµενου κεφαλαίου και γηράνσεως των ασφαλισµένων Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Επίσης, διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην οικονοµική προσφορά ή επιφυλάξεις επ αυτής, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του διαγωνισµού και θα οδηγήσουν στην απόρριψη της οικονοµικής προσφοράς του προσφέροντα που τις διατυπώνει Σε περίπτωση υπάρξεως αριθµητικών λαθών στην Οικονοµική Προσφορά του προσφέροντα, η Επιτροπή ιαγωνισµού µπορεί να προβαίνει στη διόρθωση των αριθµητικών πράξεων και να χρησιµοποιεί για την κατάταξη των προσφορών, την διορθωµένη πλέον προσφορά του προσφέροντα.. Η οικονοµική προσφορά θα είναι δεόντως υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντος. 7. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Την 12:30 µ.µ. της ηµεροµηνίας διενέργειας του ιαγωνισµού, ήτοι την ΧΧ/ΧΧ/2008, η υπηρεσία του ΕΣΦΑ που τις παρέλαβε (Κεντρική Γραµµατεία) θα τις παραδώσει στην Επιτροπή Αποσφράγισης και Αξιολόγησης (που θα ονοµάζεται στη συνέχεια Επιτροπή Αξιολόγησης) και η οποία θα ανοίξει τους φακέλους Α. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει παρουσία των εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων των εταιριών που έχουν παραλάβει τα τεύχη του διαγωνισµού και έχουν υποβάλει εµπρόθεσµα την προσφορά εφόσον το επιθυµούν, σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία : H Επιτροπή Αποσφράγισης θα αποσφραγίσει τους φακέλους Α και θα προσυπογράψει το περιεχόµενό τους. Στη συνέχεια θα ελεγχθεί η πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, βάσει των απαιτήσεων του ιαγωνισµού. Η µη υποβολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών που αναγράφονται στο Άρθρο 6.1, 6.2, 6.5, 6.9, 6.10, και 6.15 σύµφωνα µε τους όρους του ιαγωνισµού καθιστά την προσφορά απορριπτέα. Η Επιτροπή Αποσφράγισης διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους προσφέροντες να υποβάλουν µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες, από την ηµέρα γνωστοποίησής τους (µε τηλεοµοιοτυπία) ελλείποντα δικαιολογητικά µε την εξαίρεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο. Αν τα υπόψη δικαιολογητικά δεν υποβληθούν εµπρόθεσµα ο ΕΣΦΑ επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει τις σχετικές προσφορές. Κατά το στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών δυνατόν να ζητηθεί από τους προσφέροντες να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να παρέχουν περαιτέρω δικαιολογητικά ή πληροφορίες, αλλά µόνο για τα συγκεκριµένα σηµεία που ζητούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι προσφέροντες θα πρέπει ν απαντήσουν γραπτά το αργότερο σε δύο (2) ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής του ερωτήµατος της Επιτροπής Αξιολόγησης άλλως ο ΕΣΦΑ επιφυλάσσεται του δικαιώµατος ν απορρίψει τις προσφορές αυτών που δεν απάντησαν εµπρόθεσµα. Αυτές οι απαντήσεις δεν επιτρέπεται να τροποποιούν την αρχικά υποβληθείσα προσφορά και δεν συνιστούν δικαίωµα αντιπροσφοράς στον προσφέροντα. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Εάν υποβληθούν απορρίπτονται ως απαράδεκτες. /σµός ΕΣΦΑ Αρ. 56/07/ Π Σελ. 8 από 10

9 Προϋπόθεση για την αποσφράγιση του Φακέλου Β (Οικονοµική Προσφορά) είναι η πληρότητα του Φακέλου Α ( ικαιολογητικά Συµµετοχής). Τα αποτελέσµατα της Αξιολόγησης των Φακέλων Α θα κοινοποιηθούν µέσω τηλεοµοιοτυπηµάτων στους προσφέροντες. 8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ α) Ο ΕΣΦΑ Α.Ε θα κατακυρώσει τον διαγωνισµό στην Ασφαλιστική Εταιρεία µε τη συµφερότερη προσφορά, που θα προκύψει από την συνεκτίµηση του συνόλου των ακόλουθων στοιχείων: α. την χρηµατοοικονοµική ικανότητα του προσφέροντα, β. την ειδική εταιρική ικανότητα για την παροχή των ζητουµένων υπηρεσιών, γ. το εύρος της προσφερόµενης ασφαλιστικής κάλυψης, δ. την εµπειρία του προσφέροντα σε Οµαδικά Ασφαλιστήρια Ζωής και οµάδες αντίστοιχου πλήθους ε. την οικονοµική προσφορά β) Η Ασφαλιστική Εταιρία που θα επιλεγεί υποχρεούται να επιβεβαιώσει εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών την 100% κάλυψη των ασφαλίσεων που της ανατίθενται και όχι αργότερα από την ηµεροµηνία έναρξης της ασφαλιστικής κάλυψης. 9. ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη των τριών (3) µηνών από την τελευταία ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 1 της παρούσης. 10. ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η αρχική διάρκεια της σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ του ΕΣΦΑ και της αναδόχου Ασφαλιστικής Εταιρείας θα είναι ενός έτους δηλαδή από 01/07/2008 µέχρι την 30/06/09. Ο ΕΣΦΑ θα δικαιούται να παρατείνει µονοµερώς την πιο πάνω διάρκεια ισχύος της σύµβασης για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα ή συνεχή διαστήµατα επιθυµεί. 11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνεται Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα (Παράρτηµα - Υπόδειγµα Εγγυητικής Συµµετοχής), ύψους , διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών από την τελευταία ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 1 της παρούσης. Οι προσφέροντες, στηv περίπτωση πoυ θα ζητηθεί από το ΕΣΦΑ η παράταση της ισχύoς τωv Πρoσφoρώv τoυς σύµφωvα µε τo Άρθρο 9 της παρούσης, θα πρέπει vα επεκτείvoυv τηv ισχύ της Εγγυητικής Συµµετoχής τoυς µετά από γραπτό αίτηµα του ΕΣΦΑ, oπoιαδήπoτε στιγµή πριv τo τέλoς της ισχύoς της προσφοράς. Εάv o προσφέρων δεv συµµoρφωθεί πρoς τα αvωτέρω, απoπoιείται παvτός δικαιώµατoς ή απαιτήσεως πoυ µπoρεί vα έχει έvαvτι του ΕΣΦΑ πoυ σχετίζεται µε τo ιαγωvισµό. 12. ΑΝΑΘΕΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ιαγωvισµός oλoκληρώvεται µε τηv έγκριση τωv απoτελεσµάτωv της αξιoλόγησης τωv Προσφορών απo το ΕΣΦΑ. Η ανάδοχος Ασφαλιστική Εταιρεία θα λάβει από το ΕΣΦΑ Επιστoλή (ή φαξ) Πρόθεσης Ανάθεσης. /σµός ΕΣΦΑ Αρ. 56/07/ Π Σελ. 9 από 10

10 Η ανάδοχος Ασφαλιστική Εταιρεία, µε τηv παραλαβή της αvωτέρω Επιστoλής (ή φαξ) Πρόθεσης Ανάθεσης και τo αργότερo µέσα σε δύo (2) εργάσιµες ηµέρες από τηv λήψη της και όχι αργότερα από την ηµεροµηνία έναρξης της ασφαλιστικής κάλυψης, θα υπoβάλει στο ΕΣΦΑ επιστoλή ή φαξ απoδoχής χωρίς καµία επιφύλαξη επιβεβαιώνοντας την 100% κάλυψη των ασφαλίσεων, σύµφωνα µε το άρθρου 8 παράγραφος β ανωτέρω, που της ανατίθενται. Σε περίπτωση πoυ η ΑΝΑ ΟΧΟΣ Ασφαλιστική Εταιρία δεv απoδεχθεί τηv Επιστoλή (ή φαξ) Αvάθεσης µέσα στo χρόvo τωv δύo (2) εργασίµωv ηµερώv, ο ΕΣΦΑ, θα έχει τo δικαίωµα vα ακυρώσει τηv Αvάθεση στov εv λόγω Ανάδοχο, και vα καταπέσει υπέρ του ΕΣΦΑ η Εγγυητική Επιστoλή Συµµετoχής τoυ Αναδόχου. 13. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13.1 Ο τρόπος πληρωµής ορίζεται τρίµηνος. Η καταβολή των ασφαλίστρων θα γίνει µετά την έκδοση του συµβολαίου και ένα µήνα µετά την προσκόµιση στο ΕΣΦΑ απόδειξης χρέωσης ασφαλίστρων που θα είναι πιστοποιηµένη για την ικανοποιητική τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων του ανάδοχου από τους αρµόδιους του ΕΣΦΑ (Λ. Μεσογείων 207, Αθήνα, ΑΦΜ ΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ) Κατά την αρχική διάρκεια της σύµβασης µόνο, οι µηνιαίοι συντελεστές ασφαλίστρων που θα καταβάλλονται από τον ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά της αναδόχου ασφαλιστικής εταιρείας, παραµένουν σταθεροί και δεν υπόκεινται σε αυξήσεις για οποιονδήποτε λόγο. 14. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ α) Ο ΕΣΦΑ διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει, να τροποποιήσει ή να αναβάλει το ιαγωνισµό για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς καµία υποχρέωση έναντι παντός. β) Όλη η αλληλογραφία σχετικά µε τον διαγωνισµό και οι προσφορές θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. 15. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ιεύθυνση Προµηθειών, κα. Αικατερίνη ασκαλοπούλου τηλ.: , Fax: Για το ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. Αικατερίνη ασκαλοπούλου ιευθύντρια Προµηθειών /σµός ΕΣΦΑ Αρ. 56/07/ Π Σελ. 10 από 10

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 389/13/ΔΔΠ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 389/13/ΔΔΠ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 389/13/ΔΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ ΑΕ. ΑΘΗΝΑ, IOYΛΙΟΣ 2013 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ(ΔΕΠΑ) ΑΕ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.647/10/ΔΠ. για τη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ(ΔΕΠΑ) ΑΕ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.647/10/ΔΠ. για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ(ΔΕΠΑ) ΑΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.647/10/ΔΠ για τη «ΣΥΝΑΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ KAI ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 359/13/ΔΔΠ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 359/13/ΔΔΠ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 359/13/ΔΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε.

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 154/09/ Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 119/08/ Π

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 119/08/ Π ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 119/08/ Π ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 9ΘΕΣΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΑΛΑΝ ΡΙ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 653/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 653/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 653/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 162/09/ Π ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 162/09/ Π ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 162/09/ Π ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΑΛΑΝ ΡΙ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 652/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΠΑ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 652/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 652/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/σμός ΔΕΣΦΑ 446/14/ΔΔΠ Τεύχος Ι Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Σελ. 2 από 12

Δ/σμός ΔΕΣΦΑ 446/14/ΔΔΠ Τεύχος Ι Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Σελ. 2 από 12 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 446/14/ΔΔΠ ΜΙΣΘΩΣΗ 22 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Μάρτιος 2014 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΑ ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 1339 Ημερομηνία: 05.06.2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ομαδικής ασφάλισης του προσωπικού του ΟΑΕΠ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για παροχή υπηρεσιών οµαδικής ασφάλισης ζωής και υγείας των εργαζοµένων στο ΚΑΠΕ.

ΘΕΜΑ: ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για παροχή υπηρεσιών οµαδικής ασφάλισης ζωής και υγείας των εργαζοµένων στο ΚΑΠΕ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ΠΙΚΕΡΜΙ, 01/03/2013 ΘΕΜΑ: ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για παροχή υπηρεσιών οµαδικής ασφάλισης ζωής και υγείας των εργαζοµένων στο ΚΑΠΕ. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Νο 616/09/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Νο 616/09/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Νο 616/09/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Φ.Α. ΜΕΣΗΣ (19BAR) ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S06/012015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S06/012015 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S06/012015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ, ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης (Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

«Οµαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραµµα του ανθρώπινου δυναµικού της ΑΝΚΟ»

«Οµαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραµµα του ανθρώπινου δυναµικού της ΑΝΚΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 Ανοικτός ιαγωνισµός για την επιλογή αναδόχου για το Έργο «Οµαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραµµα του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012 ΑΔΑ: Β41ΑΟΡ9Υ-Ι4Λ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Σορβόλου 24, Μετς 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 URL: www.kethea.gr Πληροφορίες: κα. Καγιά Μάγδα & κα. Βαλσαμίδου Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ:6436/13/03.12 Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα