Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη."

Transcript

1 Συνεδρίαση 59 η Απόφαση υπ αριθμ. 2427/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Στην Αθήνα, σήμερα στις 08/11/2013, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 05/11/2013. Θέμα 1 o Α) Εκδίκαση ένστασης κατά του Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού του έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. «ΞΕΡΕΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού ,32 Ευρώ (με ΦΠΑ), β) Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου, γ) Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε. Ανατολικής Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. Παρόντες: Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Στυλιανός Μαριδάκης Βασίλειος Κόκκαλης Γεώργιος Καστρινάκης Δημοσθένης Μπαρούτας Άννα Μεθυμάκη Ιωάννης Αξαρλής Σπυρίδων Σπυρίδων Ελένη Ζαφειρίου Απόντες: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Χαράλαμπος Καραθάνος Χρήστος Κουρούσης Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στoν κ. Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.3852/ (ΦΕΚ 87 Α ), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το Π.Δ. 145/ (ΦΕΚ 238 Α ), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής». 3.Την Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής (δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ). 4. Την Εγκύκλιο 6 (2067/ ) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 5. Τις ισχύουσες διατάξεις κατασκευής δημοσίων Έργων του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων». 6. Την εγκύκλιο 17/10 (αρ. πρωτ. Δ17γ/9/154/ΦΝ437/ ) της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού & Κωδικοποίησης (Δ17) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

2 7. Τη συγχρηματοδότηση του έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ(ΕΠΠΕΡΑΑ) Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς Πόρους(απόφαση ένταξης οικ / ). 8. Την αρ. 490/2013 απόφαση οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη για την εκτέλεση του έργου του θέματος, η Διακήρυξη της Δημοπρασίας και η αποστολή Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο και στο ΦΕΚ. 9. Την αρ.681/2013 απόφαση οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία συστήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του έργου. 10. Την αρ.1644/2013 απόφαση Οικονομικής Eπιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό άγονου του διαγωνισμού της 30/4/2013 και ορίστηκε νέα ημερομηνία δημοπράτησης η 29/8/ Τον διαγωνισμό του έργου του θέματος που διεξήχθη την και επειδή Την 29η Αυγούστου 2013 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος. Οι διαγωνιζόμενοι προσήλθαν με τη σειρά που φαίνεται στο συνημμένο πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι) και παρέδωσαν στην επιτροπή τα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται από τη Διακήρυξη Δημοπρασίας του υπόψη Έργου για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Η επιτροπή για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατέθηκε ενώπιόν της, κατέγραψε (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο) τα στοιχεία του προσώπου που τον υπέβαλε (ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου) τον αρίθμησε κατά σειρά παραδόσεως και τον μονόγραψε και καταχώρησε στο πρακτικό περιληπτικά την επωνυμία της Εργοληπτικής Επιχείρησης και κήρυξε τη λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Πίνακας Ι). Ο Πρόεδρος του διαγωνισμού επικοινώνησε με την Υπηρεσία πρωτοκόλλου και διαπίστωσε ότι αφίχθησαν και ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 4.1 της Διακήρυξης του έργου, τις οποίες και παρέλαβε. Για το σύνολο των φακέλων προσφοράς που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό, η Επιτροπή μονόγραψε και κατέγραψε στον πίνακα Ια τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και έλεγξε την βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. Στη συνέχεια αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Καταχώρησε επίσης όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές (μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις) σε πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό της (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ). Η Επιτροπή, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, διαπίστωσε: α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο συγκεκριμένο διαγωνισμό έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 4.1 της Διακήρυξης, β) την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της Διακήρυξης, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της Διακήρυξης. Έλεγξε επίσης για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής του προσφοράς, κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) για το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών, και σύμφωνα με την Διακήρυξη (άρθρο 24.2 ). Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, ελέγχθηκε η πληρότητα υπογραφών-μονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του Ν. 3669/08(ΚΔΕ)) στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων και παρακρατήθηκαν τα μηχανόσημα του άρθρου 24.1 παρ. 6 της Διακήρυξης, τα οποία ο πρόεδρος διέγραψε. Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της Διακήρυξης, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζομένων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης. Επίσης, μερίμνησε για την εφαρμογή της Εγκυκλίου 17/10 (αρ. πρωτ. Δ17γ/9/154/ΦΝ437/ ) της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού & Κωδικοποίησης (Δ17) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, με την αποστολή των ακόλουθων εγγράφων προς τα Πιστωτικά ιδρύματα έκδοσης των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στο διαγωνισμό: ΤΕ /4900/οικ/ (προς ΕΤΑΑ Αθήνας), ΤΕ /4902/οικ/ (προς ALPHA BANK Κεντρικό), ΤΕ /4901/οικ/ (προς ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Θερίσου) και τη λήψη των ακόλουθων απαντήσεων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων: ΕΤΑΑ αρ.πρωτ.64518/ , ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Θερίσου αρ.πρωτ. 3299/ και ALPHA BANK Κεντρικό αρ.πρωτ. 318/

3 Η Επιτροπή διαγωνισμού την ολοκλήρωσε τον έλεγχο των Δικαιολογητικών σύμφωνα με την Διακήρυξη και διαπίστωσε τα εξής: 1. Η προσφορά της «ALPHA DOMUS A.T.E.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 45,03 % γίνεται δεκτή. 2. Η προσφορά της «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 42,97 % γίνεται δεκτή. 3. Η προσφορά της «ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Τ.Ε.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 38,00 % γίνεται δεκτή. 4. Η προσφορά της «ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 36,51 % γίνεται δεκτή. 5. Η προσφορά της «ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 33,70 % γίνεται δεκτή. 6. Η προσφορά της «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 31,60 % γίνεται δεκτή. 7. Η προσφορά της «ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 31,33 % γίνεται δεκτή. 8.Η προσφορά της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 31,00 % γίνεται δεκτή. 9.Η προσφορά της «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 28,05 % γίνεται δεκτή. 10.Η προσφορά της «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 28,00 % γίνεται δεκτή. 11.Η προσφορά της «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 25,65 % γίνεται δεκτή. 12.Η προσφορά της «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 23,00 % γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή Διαγωνισμού την συνέταξε το Πρακτικό Δημοπρασίας, σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. «ΞΕΡΕΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού ,32 Ευρώ (με ΦΠΑ) είναι η εταιρεία «ALPHA DOMUS A.T.E.» που επέδωσε ποσοστό μέσης έκπτωσης 45,03%. Με το αρ.πρωτ. ΤΕ /5213/οικ/ έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, γνωστοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους η ανάρτηση του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου του θέματος. Εντός του προβλεπόμενου διαστήματος των πέντε ημερών και συγκεκριμένα την υποβλήθηκε ένσταση κατά του αναρτηθέντος Πρακτικού από την εταιρεία ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ. Με το αρ.πρωτ. ΤΕ /5398/ έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α. διαβιβάσθηκε η αρ.πρωτ /5472/ αναφορά του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού και ζητήθηκαν οι απόψεις της Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε.Α.Α. σχετικά με την από ένσταση της ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ. Με το αρ.πρωτ /6259/ έγγραφό της η Νομική Υπηρεσία Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής απέστειλε τις απόψεις της. Την και μετά την αρ.πρωτ. ΤΕ /6259/ πρόσκληση του Προέδρου της, συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού και συνέταξε το Πρακτικό II του διαγωνισμού σχετικά με την υποβληθείσα ένσταση. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω οι απόψεις της Επιτροπής, αφού αυτή έλαβε υπόψη της και το αρ.πρωτ /6259/ έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.: 1. Ως προς τον προβαλλόμενο λόγο ακύρωσης της εταιρείας ALPHA DOMUS ATE σχετικά με το ότι η ALPHA DOMUS ATE δεν έχει προσκομίσει ανεκτέλεστο για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ», ούτε έχει προσκομίσει ασφαλιστική ενημερότητα για το έργο αυτό: Σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε.Α.Α.( παρ.α, β, σελ.1,2): α) «Η ενιστάμενη εταιρεία ισχυρίζεται ότι η εταιρεία «ALPHA DOMUS ATE» δεν έχει προσκομίσει ανεκτέλεστο για το έργο «Ολοκλήρωση Δικτύου Ακαθάρτων Θρακομακεδόνων» του Δήμου Αχαρνών στο οποίο είναι εγκεκριμένος υπεργολάβος. επαγγελματικά προσόντα: 7. Να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου». Περαιτέρω, στο άρθρο 23.2 της διακήρυξης προβλέπεται ότι η εκπλήρωση των προσόντων του άρθρου 22 αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α έως ε της παρ ενώ στο άρθρο ορίζεται ότι οι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις προσκομίζουν εφόσον κατέχουν «Ενημερότητα Πτυχίου» η οποία απαλλάσσει από την - 3 -

4 υποχρέωση προσκόμισης των αντίστοιχων επιμέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου Περαιτέρω, στο άρθρο α περ. iv προβλέπεται ότι για την απόδειξη της περίπτωσης 7 του άρθρου 22 (περί μη υπάρξεως ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νομίμου ορίου) η εργοληπτική επιχείρηση υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση δια του νομίμου εκπροσώπου της ότι «Το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ)». Όπως αναφέρεται στην δεύτερη σελίδα υπό (β), α/α 8 της από ενημερότητας πτυχίου της «ALPHA DOMUS ATE» ισχύος έως , η επιχείρηση «Δεν έχει υπερβεί το Ανώτατο όριο Ανεκτέλεστου. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών της επιχείρησης είναι: 0.00 ευρώ». Επίσης, στην από Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας υπό α/α 8 δηλώνεται ότι «το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων της εταιρείας ALPHA DOMUS ATE δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ)» β) «Η ενιστάμενη εταιρεία ισχυρίζεται ότι η εταιρεία «ALPHA DOMUS ATE» δεν έχει προσκομίσει ασφαλιστική ενημερότητα για το έργο «Ολοκλήρωση Δικτύου Ακαθάρτων Θρακομακεδόνων» του Δήμου Αχαρνών στο οποίο είναι εγκεκριμένος υπεργολάβος. επαγγελματικά προσόντα: 3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης» ενώ σύμφωνα με το άρθρο 23.2 η εκπλήρωση των προσόντων του άρθρου 22 αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α έως ε της παρ ενώ στο άρθρο ορίζεται ότι οι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις προσκομίζουν εφόσον κατέχουν «Ενημερότητα Πτυχίου» η οποία απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκόμισης των αντίστοιχων επιμέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο ορίζεται ότι στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφονται στην Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ημερομηνία αυτή, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση ότι ο συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του διαγωνισμού και είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή εφόσον αναδειχθεί μειοδότης. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο β για την απόδειξη της καταβολής των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης προσκομίζονται από την εργοληπτική επιχείρηση πιστοποιητικά περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για την εργοληπτική επιχείρηση και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί στην Ελλάδα. Στην από Ενημερότητα Πτυχίου της «ALPHA DOMUS ATE» δεν δηλώνεται ασφαλιστική ενημερότητα για το έργο «Ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων Θρακομακεδόνων» του Δήμου Αχαρνών που φέρεται να έχει αναλάβει ως υπεργολάβος ούτε έχει προσκομιστεί ασφαλιστική ενημερότητα για το εν λόγω έργο. Στην δε από Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με θεώρηση γνησίου υπογραφής από το ΚΕΠ Δ. Βριλησσίων δηλώνεται υπό α/α 6 ότι «η εταιρεία ALPHA DOMUS ATE καθώς και οι Κοινοπραξίες που συμμετέχει και τα έργα είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες κατά την ημέρα του διαγωνισμού και είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή εφόσον αναδειχθεί μειοδότρια». Ωστόσο, η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση δεν δύναται να θεωρηθεί ότι αναπληρώνει την μη αναγραφή στην Ενημερότητα Πτυχίου της «ALPHA DOMUS ATE» της ασφαλιστικής ενημερότητας για το έργο «Ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων Θρακομακεδόνων» που έχει αναλάβει ως υπεργολάβος η εταιρεία καθώς η Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου προσκομίζεται σε περίπτωση που η ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφεται στην Ενημερότητα Πτυχίου έχει λήξει και όχι σε περίπτωση που δεν αναγράφεται καν ασφαλιστική ενημερότητα για κάποιο έργο που εκτελεί η εργοληπτική επιχείρηση οπότε σε μια τέτοια περίπτωση απαιτείται, κατά την άποψη μας, η προσκόμιση πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας για το εκτελούμενο έργο σύμφωνα με το άρθρο β.» ALPHA DOMUS ATE για τη μη προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ», ενώ δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού της υπόψη εταιρείας για τη μη προσκόμιση ανεκτέλεστου του ιδίου έργου. 2. Ως προς τον προβαλλόμενο λόγο ακύρωσης της εταιρείας ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ σχετικά με το ότι η ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ δεν έχει προσκομίσει ανεκτέλεστο για το έργο «5 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ(Τμ. Α1 και Β1)», ούτε έχει προσκομίσει ασφαλιστική ενημερότητα για το έργο αυτό: Σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε.Α.Α.(παρ. α,β σελ. 4): - 4 -

5 α) «Η ενιστάμενη εταιρεία ισχυρίζεται ότι η εταιρεία «ΊΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» δεν έχει προσκομίσει ανεκτέλεστο για το έργο «5 ο Ενιαίο Λύκειο Λαμίας» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας το οποίο έχει αναλάβει σε κοινοπραξία με την εταιρεία «Λατομική ΑΤΕ». επαγγελματικά προσόντα: 7. Να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου». Περαιτέρω, στο άρθρο 23.2 της διακήρυξης προβλέπεται ότι η εκπλήρωση των προσόντων του άρθρου 22 αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α έως ε της παρ ενώ στο άρθρο ορίζεται ότι οι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις προσκομίζουν εφόσον κατέχουν «Ενημερότητα Πτυχίου» η οποία απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκόμισης των αντίστοιχων επιμέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου Όπως δε αναφέρεται στην δεύτερη σελίδα υπό (β), α/α 8 της από ενημερότητας πτυχίου της «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» ισχύος έως , η επιχείρηση «Δεν έχει υπερβεί το Ανώτατο όριο Ανεκτέλεστου. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών της επιχείρησης είναι ,71 ευρώ». β) «Η ενιστάμενη εταιρεία ισχυρίζεται ότι η εταιρεία «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» δεν έχει προσκομίσει ασφαλιστική ενημερότητα για την έδρα και το έργο που έχει αναλάβει σε κοινοπραξία με την εταιρεία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» καθώς και φορολογική ενημερότητα της Κοινοπραξίας αυτής. επαγγελματικά προσόντα: 3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης 4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά στην καταβολή των φόρων» ενώ σύμφωνα με το άρθρο 23.2 η εκπλήρωση των προσόντων του άρθρου 22 αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α έως ε της παρ ενώ στο άρθρο ορίζεται ότι οι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις προσκομίζουν εφόσον κατέχουν «Ενημερότητα Πτυχίου» η οποία απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκόμισης των αντίστοιχων επιμέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου και ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς ενημερότητα πτυχίου υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο β για την απόδειξη της καταβολής των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης προσκομίζονται από την εργοληπτική επιχείρηση πιστοποιητικά περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για την εργοληπτική επιχείρηση και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί στην Ελλάδα ενώ σύμφωνα με το άρθρο γ για την απόδειξη της καταβολής των φόρων η Εργοληπτική επιχείρηση προσκομίζει αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το Ελληνικό Δημόσιο τόσο μεμονωμένα όσο και για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει. Στην από ενημερότητα πτυχίου της «ΙΛΙΟΝ ΕΛΚΚΑΤ ΑΤΕ» δεν δηλώνεται φορολογική ενημερότητα της κοινοπραξίας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ», ούτε δηλώνεται ασφαλιστική ενημερότητα της εν λόγω κοινοπραξίας ούτε ασφαλιστική ενημερότητα για το έργο «5 ο ενιαίο Λύκειο Λαμίας» που φέρεται να εκτελεί η ανωτέρω κοινοπραξία. Επίσης στα επιμέρους αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που προσκομίζει η «ΙΛΙΟΝ ΕΛΚΚΑΤ ΑΤΕ» δεν αναφέρεται η κοινοπραξία «ΙΛΙΟΝ ΕΛΚΚΑΤ ΑΤΕ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» ούτε το έργο «5 ο Ενιαίο Λύκειο Λαμίας». ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ για τη μη προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του έργου «5 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ(Τμ. Α1 και Β1)», ενώ δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού της υπόψη εταιρείας για τη μη προσκόμιση ανεκτέλεστου του ιδίου έργου. 3α. Ως προς τον προβαλλόμενο λόγο ακύρωσης της εταιρείας ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ σχετικά με το ότι η ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ δεν έχει υποβάλει ασφαλιστική ενημερότητα για το στέλεχός της Μουστάκη Γεώργιο: Σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε.Α.Α.(παρ. α, σελ. 5): α) «Η ενιστάμενη εταιρεία ισχυρίζεται ότι ως προς το στέλεχος της Γεώργιος Μουστάκη, Μηχανολόγο Υπομηχανικό το οποίο αναγράφεται στην από Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ ενώ δεν αναγράφεται στην από Ενημερότητα Πτυχίου, η εταιρεία «ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ» έχει μεν προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση περί του ότι το ως άνω πρόσωπο είναι ασφαλιστικά ενήμερο στον οικείο Ασφαλιστικό Οργανισμό πλην όμως δεν έχει προσκομίσει αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον οικείο Ασφαλιστικό Οργανισμό κατά παράβαση του άρθρου β επαγγελματικά προσόντα: 3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά στην - 5 -

6 καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης» ενώ σύμφωνα με το άρθρο 23.2 η εκπλήρωση των προσόντων του άρθρου 22 αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α έως ε της παρ ενώ στο άρθρο ορίζεται ότι οι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις προσκομίζουν εφόσον κατέχουν «Ενημερότητα Πτυχίου» η οποία απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκόμισης των αντίστοιχων επιμέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο β για την απόδειξη της καταβολής των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης προσκομίζονται από την εργοληπτική επιχείρηση πιστοποιητικά περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για την εργοληπτική επιχείρηση και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί στην Ελλάδα. Όπως ορίζεται στο άρθρο β οι επιχειρήσεις που δεν κατέχουν ενημερότητα πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρονται i) ότι τα πρόσωπα που απασχολούν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική ΥΔ), ii) τα πρόσωπα (ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση» Εν προκειμένω στην από Ενημερότητα Πτυχίου που προσκόμισε η εταιρεία δεν αναφέρεται ως στέλεχος ο Γεώργιος Μουστάκης ενώ στην από Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ αναγράφεται στα στελέχη της «ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ» ο Γεώργιος Μουστάκης, Μηχανολόγος Υπομηχανικός. Στην από Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας δηλώνεται ότι το «ο Γεώργιος Μουστάκης, Μηχανολόγος Υπομηχανικός βασικό στέλεχος δεν είναι Μηχανικός και ως εκ τούτου δεν απαιτείται ασφάλιση του στο ΤΣΜΕΔΕ. Το ως άνω πρόσωπο είναι ασφαλιστικά ενήμερο στο Ταμείο του». Ωστόσο, δεν προσκομίζεται από την «Πρωτεύς ΑΤΕΕ» αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας ως προς το στέλεχος Γεώργιο Μουστάκη από τον οικείο Ασφαλιστικό Οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο β, τελευταίο εδάφιο, δεδομένου ότι ο Γεώργιος Μουστάκης δεν αναφέρεται στην από Ενημερότητα Πτυχίου που προσκόμισε η «ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ» ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ για τη μη προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του στελέχους της Μουστάκη Γεωργίου. 3β. Ως προς τον προβαλλόμενο λόγο ακύρωσης της εταιρείας ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ σχετικά με το ότι η ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ δεν έχει προσκομίσει επικαιροποιημένη βεβαίωση ΣΑΤΕ για το στέλεχός της Τσίπρα Δημήτριο: Σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε.Α.Α.(παρ. β, σελ. 6): β) «Η ενιστάμενη εταιρεία ισχυρίζεται ως προς το στέλεχος Δημήτριο Τσίπρα ο οποίος αναγράφεται στην από βεβαίωση εγγραφής και ο οποίος έχει αντικαταστήσει τον αναγραφόμενο στην από Ενημερότητα Πτυχίου Παναγιώτη Κουίνη, ότι έχει μεν προσκομιστεί βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ για πειθαρχικό παράπτωμα δεν έχει όμως προσκομιστεί επικαιροποιημένη βεβαίωση ΣΑΤΕ. επαγγελματικά προσόντα: 6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον είναι εγγεγραμμένη...» ενώ σύμφωνα με το άρθρο 23.2 η εκπλήρωση των προσόντων του άρθρου 22 αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α έως ε της παρ ενώ στο άρθρο ορίζεται ότι οι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις προσκομίζουν εφόσον κατέχουν «Ενημερότητα Πτυχίου» η οποία απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκόμισης των αντίστοιχων επιμέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο ε για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τις εργοληπτικές οργανώσεις προσκομίζονται «Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες οργανώσεις» Εν προκειμένω στην από Ενημερότητα Πτυχίου αναγράφεται ως στέλεχος ο Παναγιώτης Κουίνης ενώ στην από βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ αναγράφεται ως στέλεχος ο Δημήτριος Τσίπρας ο οποίος αντικατέστησε τον Παναγιώτη Κουίνη. Για τον Δημήτριο Τσίπρα προσκομίζονται, καθώς δεν αναφέρεται στην ενημερότητα πτυχίου που προσκόμισε η «ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου ήτοι ασφαλιστική ενημερότητα από το ΤΣΜΕΔΕ ισχύος μέχρι , βεβαίωση ΤΕΕ περί μη τελέσεως πειθαρχικού παραπτώματος και βεβαίωση ΤΕΕ εξόφλησης εισφορών ωστόσο δεν προσκομίζεται από την εταιρεία «ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ» επικαιροποιημένη βεβαίωση από εργοληπτική ένωση (πχ ΣΑΤΕ) που να περιλαμβάνει και τον Δημήτριο Τσίπρα ούτως ώστε να προκύπτει η - 6 -

7 εκπλήρωση των οικονομικών της υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένη σε τέτοια οργάνωση σύμφωνα με το άρθρο ε» ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ για τη μη προσκόμιση επικαιροποιημένης βεβαίωση ΣΑΤΕ για το στέλεχός της Τσίπρα Δημήτριο. 3γ. Ως προς τον προβαλλόμενο λόγο ακύρωσης της εταιρείας ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ σχετικά με το ότι η ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ συμμετείχε στον διαγωνισμό της με το έντυπο οικονομικής προσφοράς της αρχικής δημοπράτησης( ): Σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε.Α.Α.(παρ. γ, σελ. 7): γ) «Η ενιστάμενη εταιρεία ισχυρίζεται ότι η «ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ» μετείχε στον διαγωνισμό με έντυπο οικονομικής προσφοράς μη έγκυρο διότι φέρει ημερομηνία προγενέστερη του διαγωνισμού και συγκεκριμένα της ημερομηνίας της αρχικής δημοπράτησης ( ). Κατ αρχήν η οικονομική προφορά πρέπει να φέρει την ημερομηνία υποβολής της δεδομένου ότι σύμφωνα και με το άρθρο 19 της διακήρυξης κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Περαιτέρω, οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Στην προκειμένη περίπτωση το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που προσκομίζει η «ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ» φέρει στις σελ. 3 και 5 ημερομηνία η οποία είναι διαγραμμένη με διαγώνια γραμμή και δίπλα έχει τεθεί η ημερομηνία ». ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ για την υποβολή εντύπου οικονομικής προσφοράς που φέρει την ημερομηνία του αρχικού διαγωνισμού διορθωμένη χωρίς τη μονογραφή του προσφέροντα. Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή εισηγείται: 1. Α) Να γίνει μερικώς δεκτή η ένσταση της ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ κατά της ALPHA DOMUS ATE ως προς το σκέλος της μη προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ» και να απορριφθεί ως προς το σκέλος της μη προσκόμισης ανεκτέλεστου του ίδιου έργου. Β) Να γίνει μερικώς δεκτή η ένσταση της ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ κατά της ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ ως προς το σκέλος της μη προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας του έργου «5 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ(Τμ. Α1 και Β1)» και να απορριφθεί ως προς το σκέλος της μη προσκόμισης ανεκτέλεστου του ίδιου έργου. Γ) Να γίνει δεκτή στο σύνολό της η ένσταση της ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ κατά της ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ και ειδικότερα για τη μη προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του στελέχους Μουστάκη Γεωργίου, για τη μη προσκόμιση επικαιροποιημένης βεβαίωσης ΣΑΤΕ του στελέχους Τσίπρα Δημητρίου και για την υποβολή εντύπου οικονομικής προσφοράς που φέρει την ημερομηνία του αρχικού διαγωνισμού διορθωμένη χωρίς τη μονογραφή του προσφέροντα. 2. Τον αποκλεισμό των εταιρειών ALPHA DOMUS ATE, ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ και ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ από τη συνέχεια της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. «ΞΕΡΕΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού ,32 Ευρώ (με ΦΠΑ). 3. Την ανάδειξη της εταιρείας ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ ως προσωρινό μειοδότη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. «ΞΕΡΕΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού ,32 Ευρώ (με ΦΠΑ), η οποία επέδωσε ποσοστό μέσης έκπτωσης 36,51 %, με δεύτερο προσωρινό μειοδότη την ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε. που επέδωσε ποσοστό μέσης έκπτωσης 33,70% και τρίτο προσωρινό μειοδότη την 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. που επέδωσε ποσοστό μέσης έκπτωσης 31,60% Η προσκομισθείσα από την εταιρεία «ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ» εγγυητική επιστολή συμμετοχής με αρ / εκδόσεως Ε.Τ.Α.Α., σύμφωνα με την αρ.πρωτ.64518/ απάντηση ΕΤΑΑ είναι έγκυρη

8 Η οικονομική προσφορά της «ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 36,51% ικανοποιεί τους όρους της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου κατασκευής δημοσίου έργου σύμφωνα με τον Ν.3669/08 και είναι συμφέρουσα για το ελληνικό Δημόσιο. Εισηγούμαστε 1. Α) Να γίνει μερικώς δεκτή η ένσταση της ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ κατά της ALPHA DOMUS ATE ως προς το σκέλος της μη προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ» και να απορριφθεί ως προς το σκέλος της μη προσκόμισης ανεκτέλεστου του ίδιου έργου. Β) Να γίνει μερικώς δεκτή η ένσταση της ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ κατά της ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ ως προς το σκέλος της μη προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας του έργου «5 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ(Τμ. Α1 και Β1)» και να απορριφθεί ως προς το σκέλος της μη προσκόμισης ανεκτέλεστου του ίδιου έργου. Γ) Να γίνει δεκτή στο σύνολό της η ένσταση της ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ κατά της ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ και ειδικότερα για τη μη προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του στελέχους Μουστάκη Γεωργίου, για τη μη προσκόμιση επικαιροποιημένης βεβαίωσης ΣΑΤΕ του στελέχους Τσίπρα Δημητρίου και για την υποβολή εντύπου οικονομικής προσφοράς που φέρει την ημερομηνία του αρχικού διαγωνισμού διορθωμένη χωρίς τη μονογραφή του προσφέροντα. 2. Τον αποκλεισμό των εταιρειών ALPHA DOMUS ATE, ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ και ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ από τη συνέχεια της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. «ΞΕΡΕΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού ,32 Ευρώ (με ΦΠΑ). 3. Την ανάδειξη της εταιρείας ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ ως προσωρινό μειοδότη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. «ΞΕΡΕΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού ,32 Ευρώ (με ΦΠΑ), η οποία επέδωσε ποσοστό μέσης έκπτωσης 36,51 %, και οικονομική προσφορά ,33 (με ΦΠΑ 23%), που αναλύεται ως εξής: Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ): ,98 Γ.Ε & Ο.Ε. 18% ,44 Άθροισμα ,42 Απρόβλεπτα 9% ,62 Άθροισμα ,04 ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ(Σα) ,37 ΓΕ & ΟΕ 18% x Σα 1644,22 Αναθεώρηση ,84 Σύνολο ,47 Φ.Π.Α. (23%) ,86 Συνολική Δαπάνη (με Φ.Π.Α.) : ,33 Με 2 ο προσωρινό μειοδότη την ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε. με ποσοστό μέσης έκπτωσης 33,70% και 3 ο προσωρινό μειοδότη την 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με ποσοστό μέσης έκπτωσης 31,60% 4. Να δοθεί εξουσιοδότηση στη Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του έργου του θέματος μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει 1. Α) Να γίνει μερικώς δεκτή η ένσταση της ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ κατά της ALPHA DOMUS ATE ως προς το σκέλος της μη προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ» και να απορριφθεί ως προς το σκέλος της μη προσκόμισης ανεκτέλεστου του ίδιου έργου. Β) Να γίνει μερικώς δεκτή η ένσταση της ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ κατά της ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ ως προς το σκέλος της μη προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας του έργου «5 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (Τμ. Α1 και Β1)» και να απορριφθεί ως προς το σκέλος της μη προσκόμισης ανεκτέλεστου του ίδιου έργου

9 Γ) Να γίνει δεκτή στο σύνολό της η ένσταση της ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ κατά της ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ και ειδικότερα για τη μη προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του στελέχους Μουστάκη Γεωργίου, για τη μη προσκόμιση επικαιροποιημένης βεβαίωσης ΣΑΤΕ του στελέχους Τσίπρα Δημητρίου και για την υποβολή εντύπου οικονομικής προσφοράς που φέρει την ημερομηνία του αρχικού διαγωνισμού διορθωμένη χωρίς τη μονογραφή του προσφέροντα. 2. Τον αποκλεισμό των εταιρειών ALPHA DOMUS ATE, ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ και ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ από τη συνέχεια της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. «ΞΕΡΕΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού ,32 (έξι εκατομμυρίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δεκαεννέα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών) με ΦΠΑ. 3. Την ανάδειξη της εταιρείας ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ ως προσωρινό μειοδότη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. «ΞΕΡΕΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού ,32 (έξι εκατομμυρίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δεκαεννέα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών) με ΦΠΑ, η οποία επέδωσε ποσοστό μέσης έκπτωσης 36,51% (τριάντα έξι κόμμα πενήντα ένα τοις εκατό), και οικονομική προσφορά ,33 (τρία εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά ευρώ και τριάντα τρία λεπτά) με ΦΠΑ 23%, που αναλύεται ως εξής: Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ): ,98 Γ.Ε & Ο.Ε. 18% ,44 Άθροισμα ,42 Απρόβλεπτα 9% ,62 Άθροισμα ,04 ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ(Σα) ,37 ΓΕ & ΟΕ 18% x Σα 1644,22 Αναθεώρηση ,84 Σύνολο ,47 Φ.Π.Α. (23%) ,86 Συνολική Δαπάνη (με Φ.Π.Α.) : ,33 Με 2 ο προσωρινό μειοδότη την ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε. με ποσοστό μέσης έκπτωσης 33,70% (τριάντα τρία κόμμα εβδομήντα τοις εκατό) και 3 ο προσωρινό μειοδότη την 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με ποσοστό μέσης έκπτωσης 31,60% (τριάντα ένα κόμμα εξήντα τοις εκατό) 4. Να δοθεί εξουσιοδότηση στη Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του έργου του θέματος μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. Η Πρόεδρος Λιλίκα Βασιλάκου Η Γραμματέας Άννα Τρουλάκη Τα Μέλη Στυλιανός Μαριδάκης Βασίλειος Κόκκαλης Γεώργιος Καστρινάκης Δημοσθένης Μπαρούτας Άννα Μεθυμάκη Ιωάννης Αξαρλής Σπυρίδων Σπυρίδων Ελένη Ζαφειρίου - 9 -

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 77/2012 Αρ.Πρωτ.: 5.101 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1 ΟΥ & 8 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 16ο / 29-6 -2015 Πρακτικό Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜ: 14PROC002340681

ΑΔΑΜ: 14PROC002340681 ΑΔΑΜ: 14PROC002340681 ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών χώρων υπόγειο)

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών χώρων υπόγειο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002783604 2015-05-18

15REQ002783604 2015-05-18 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 280/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002365875 2014-10-29

14PROC002365875 2014-10-29 Μελίσσια: 22/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 25.450 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΣΤΟ 1 Ο Ν/ΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002708277 2015-04-16

15PROC002708277 2015-04-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Μελ.: 1/2015 Αρ. Πρωτ.: 6159/2015 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Μελ.: 1/2015 Αρ. Πρωτ.: 6159/2015 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αποπεράτωση Κ.Η.Φ.Η - Υποέργο 3 (Ανακαίνιση και επισκευή. Προϋπολογισµού: 470.064,38 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αποπεράτωση Κ.Η.Φ.Η - Υποέργο 3 (Ανακαίνιση και επισκευή. Προϋπολογισµού: 470.064,38 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: Αποπεράτωση Κ.Η.Φ.Η - Υποέργο 3 (Ανακαίνιση και επισκευή παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ, ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΤΕΦΕΛΙ) Προϋπολογισµού: 715.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ, ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΤΕΦΕΛΙ) Προϋπολογισµού: 715.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ, ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΤΕΦΕΛΙ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Ασφάλισης οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ για ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρµογών Ανανεώσιµων Πηγών. Λύκειο Χάρακα του ήµου Αρχανών Αστερουσίων - Υποέργο: Έργο ενεργειακής αναβάθµισης

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρµογών Ανανεώσιµων Πηγών. Λύκειο Χάρακα του ήµου Αρχανών Αστερουσίων - Υποέργο: Έργο ενεργειακής αναβάθµισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρµογών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα