ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 14557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /3651 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγ χου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 «Οργά νωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μετα φορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 268Α ). β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικοποιή θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα απόφαση καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λει τουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημά των (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) σε όλη την Επικράτεια, καθώς και τη δια δικασία χορήγησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διάρκεια ισχύος των αδειών αυτών. Άρθρο 2 Ορισμοί 1. «Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο.» είναι τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων που ιδρύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268Α ), όπως ισχύει κάθε φορά, και έχουν ως αντικείμενο τη διενέργεια τε χνικών ελέγχων, όπως αυτοί ορίζονται με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 18 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49Α ). 2. «Οχήματα» θεωρούνται όλες οι κατηγορίες οχημά των του Παραρτήματος Ι της υπ αριθμ. Φ2/64580/2288/99 (ΦΕΚ 1523Β ) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ισχύει κάθε φορά. Άρθρο 3 Κυκλοφοριακές συνδέσεις 1. Σε περίπτωση που το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ιδρύεται σε περιο χή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 ή οριοθετη μένων σύμφωνα με τους όρους του από π.δ. (ΦΕΚ 181Δ ) εκτός αμιγούς κατοικίας, η κυκλοφοριακή σύνδεση διαμορφώνεται με την κατασκευή: α. ενιαίας εισόδου εξόδου, πλάτους 6 μ. έως 10 μ. ή β. χωριστής εισόδου εξόδου, πλάτους 4 μ. έως 8 μ. η κάθε μία, με ξεχωριστές κυκλοφοριακές συνδέσεις προς την ίδια ή προς ανεξάρτητες μεταξύ τους οδούς. Για την απότμηση υφισταμένου και διαμορφωμένου πεζοδρομίου χορηγείται σχετική έγκριση από την αρμό δια Δημοτική αρχή. Σε περιοχές όπου δεν προβλέπεται πεζοδρόμιο, τούτο κατασκευάζεται με ελάχιστο πλάτος 2 μ.σε βάρος του οικοπέδου. Η καταλαμβανόμενη από το οικόπεδο επιφάνεια για τη διαμόρφωση του πεζοδρο μίου δεν αφαιρείται από την ελάχιστη απαιτητή κατά περίπτωση επιφάνεια του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. 2. Σε περίπτωση που το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ιδρύεται σε περιο χή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 ή οριοθετη μένων σύμφωνα με τους όρους του από π.δ. (ΦΕΚ 181Δ ), επί εθνικής ή επαρχιακής οδού, απαιτείται διαμόρφωση κυκλοφοριακής σύνδεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 24 του β.δ. 465/1970 (ΦΕΚ 150Α ), όπως ισχύει, πληρουμένων όλων των σχετικών όρων και προϋποθέσεων περί ορατότητας και αποστάσεων από συμβολές οδών που περιλαμβά νονται στο εν λόγω Διάταγμα, όπως ισχύει. Σε περίπτωση που το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οι κισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 ή οριοθετη μένων σύμφωνα με τους όρους του από π.δ. (ΦΕΚ 181Δ ), αλλά επί δημοτικής ή κοινοτικής οδού ή κοινόχρηστης αγροτικής οδού, κατασκευάζεται είσο

2 14558 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δος και έξοδος όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή κόμβος σύνδεσης τύπου Δ σύμφωνα με το υπόδειγμα του β.δ. 465/1970, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 118/2006 (ΦΕΚ 119Α ), πλη ρουμένων όμως πάντοτε όλων των σχετικών όρων και προϋποθέσεων περί ορατότητας και αποστάσεων από συμβολές οδών που περιλαμβάνονται στο παραπάνω β.δ. (465/1970), όπως ισχύει. 3. Η οδός πρόσβασης από το βασικό οδικό δίκτυο προς το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. πρέπει να είναι από ασφαλτικό τάπητα ή τάπητα από σκυρόδεμα και να έχει πλάτος τουλάχιστον 3 μ. προκειμένου για οδό μονής κατεύθυνσης και τουλά χιστον 6 μ. προκειμένου για οδό διπλής κατεύθυνσης. 4. Σε όλα τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. απαιτείται πλήρης ηλεκτροφωτι σμός της εισόδου εξόδου, με τρόπο ώστε να γίνονται εύκολα αντιληπτοί οι διερχόμενοι πεζοί και να αποφεύ γεται η τύφλωση των οδηγών των διερχομένων την οδό οχημάτων. Η είσοδος και η έξοδος του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. φέρει πλήρη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση. Άρθρο 4 Γενική Διάταξη Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. 1. Η γενική διάταξη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. διαμορφώνεται ώστε: α. Να απορροφώνται τα οχήματα στο χώρο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο προ του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. οδικό δίκτυο. β. Να τηρούνται οι κανόνες ποιότητας και οι γενικό τερες απαιτήσεις που προκύπτουν από τις διαδικασίες πιστοποίησης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. γ. Να ελαχιστοποιούνται οι μετακινήσεις στο χώρο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και να καλύπτονται οι ανάγκες σε κάθε είδους στάση και στάθμευση αυτοκινήτων. δ. Να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη κίνηση από την είσοδο μέχρι την έξοδο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. αυτοκινήτων με διαστάσεις 7x2,3 μ. και ύψους 4,0 μ. Ο μελετητής αποτυ πώνει τόσο στο σχέδιο γενικής διάταξης, όσο και στην κάτοψη του υπόστεγου δοκιμών, σχηματικά την πορεία του οχήματος από την είσοδο μέχρι την έξοδο από το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ήτοι είσοδο, στάθμευση, ελιγμό στάθμευσης, είσοδο προς έλεγχο, αναμονή και έξοδο. ε. Ανάμεσα στα κτίρια της εγκατάστασης και στις επιφάνειες κυκλοφορίας των οχημάτων παρεμβάλλεται απαραιτήτως δίκτυο πεζοδρομίων, πλάτους τουλάχι στον 1,2 μ. και ύψους από 0,12 έως 0,15 μ. κατάλληλα πλακοστρωμένων και διαμορφωμένων, ώστε να διευκο λύνεται η αυτόνομη και ασφαλής μετακίνηση όλων των χρηστών και ιδιαίτερα των χρηστών αμαξιδίων αλλά και λοιπών εμποδιζομένων ατόμων. Οι απολήξεις των πεζο δρομίων επισημαίνονται με έντονο χρώμα σε αντίθεση με αυτό των παρακειμένων επιφανειών. στ. Το ελεύθερο ύψος διέλευσης των αυτοκινήτων κάτω από οριζόντια στοιχεία, τυχόν στέγαστρα ή πύλες εισόδου ή δικτυώματα ανάρτησης πινακίδων είναι 4,0 μ. τουλάχιστον. 2. Οι επιφάνειες κυκλοφορίας και στάθμευσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. είναι κατάλληλα επιστρωμένες με ασφαλτοτά πητα ή με άλλο κατάλληλο υλικό και διαθέτουν κατάλ ληλη υπόβαση, ανθεκτική στο βάρος των διερχομένων οχημάτων. Τυχόν διαφορετικές επίπεδες στάθμες της όλης επιφάνειας κυκλοφορίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. επικοινω νούν με κεκλιμένες επιφάνειες μέγιστης κλίσης 10%. 3. Η όλη εγκατάσταση διαθέτει κατάλληλη διάταξη εξωτερικού ηλεκτροφωτισμού που θα καλύπτει το γή πεδο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.. 4. Η όλη εγκατάσταση φέρει οριζόντια και κατακό ρυφη σήμανση για την ομαλή και απρόσκοπτη πορεία των οχημάτων και των πεζών (πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, ρυθμιστικές, πληροφοριακές, ενδεικτικά βέλη πορείας κ.λπ., σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕ ΧΩΔΕ). 5. Στα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου ή του τμήματος αυτών, που απαιτείται και έχει οριστεί κατά περίπτωση για την εγκατάσταση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., τοποθετείται περί φραξη. Η εκάστοτε εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση επιτρέπεται να μη φέρει περίφραξη, αλλά αν αυτή υπάρ χει πρέπει να μην παρεμποδίζει την ορατότητα. 6. Η απόσταση της παραγράφου 5 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 μετριέται ακτινικά μεταξύ του περιγράμμα τος του οικοπέδου του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και του περιγράμματος των απαγορευόμενων κτιρίων ή των κατά περίπτωση ειδικών εγκαταστάσεων (π.χ. χαρακτηριστικά στοιχεία πρατηρίου υγραερίου, δηλαδή κέλυφος δεξαμενής, ση μείο πλήρωσης, περίβλημα συσκευών διανομής, αντλίες και συμπιεστής υγραερίου). Άρθρο 5 Κτιριακές εγκαταστάσεις Προδιαγραφές 1. Κάθε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. διαθέτει απαραιτήτως κτίριο ελέγχων, χώρους διοίκησης και εξυπηρέτησης πολιτών, βοηθητι κούς χώρους εξυπηρέτησης και θέση για τη λειτουργία της πύλης. Εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. διαμορφώνονται χώροι αναμονής και στάθ μευσης των προς έλεγχο οχημάτων (πριν και μετά τον έλεγχο), χώρος στάθμευσης των αυτοκινήτων του προ σωπικού, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται και στο τυχόν υπόγειο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Οι κύριες δραστηριότητες του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. (τεχνικός έλεγχος και εξυπηρέτηση πολιτών) αναπτύσσονται στον ισόγειο χώρο του ή των κτιρίων. 2. Το κτίριο ελέγχων, αποτελείται από ένα χώρο ενι αίο ή μη, του οποίου η μεν διάταξη δεν θα πρέπει να εμποδίζει την ασφαλή κίνηση και την οπτική επαφή των ελεγχομένων οχημάτων κατά μήκος της/των γραμμών τεχνικού ελέγχου, τα δε υλικά που χρησιμοποιούνται προς διαμόρφωση αυτού δεν θα πρέπει να είναι εύ φλεκτα. Τα μηχανήματα ελέγχου και οι τυχόν λάκκοι κατό πτευσης καλύπτουν όλους τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις ελέγχους. Το δάπεδο του κτιρί ου κατασκευάζεται από αντιολισθητικό τάπητα ή άλλο κατάλληλο σκληρό και αντιολισθητικό υλικό μη αντα νακλαστικό. Η είσοδος και η έξοδος του κτιρίου είναι κατά το δυνατόν ελεύθερες δομικών στοιχείων και καλύπτονται από πόρτες (πτυσσόμενες ή ολόσωμες) ή ρολά ασφα λείας με ενσωματωμένο υαλοπίνακα ή άλλο κατάλληλο διαφανές υλικό, που ανοίγουν και κλείνουν αυτόματα. Οι δύο άλλες πλευρές και καθ όλο το μήκος του κτι ρίου φέρουν μέχρι ύψους 1,5 μ. πλακίδια ή άλλο υλικό που καθαρίζεται εύκολα, και επί πλέον φέρουν ανα βαθμό (πεζοδρόμιο) πλάτους τουλάχιστον 0,6 μ. και ύψους 0,15 μ. για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Η απαγωγή καυσαερίων γίνεται ή με διάταξη απαγωγής που προσαρμόζεται στην εξάτμιση του αυτοκινήτου

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ή με σύστημα εξαεριστήρων, ο αριθμός το μέγεθος και η ισχύς των οποίων προκύπτει από μελέτη που θα υποβληθεί προς έγκριση. Το κτίριο διαθέτει επαρκή φωτισμό, τόσο οροφής όσο και λάκκων, ως αποτέλε σμα μελέτης, καθώς και πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση για την εξυπηρέτηση των μηχανημάτων και των τυχόν φορητών συσκευών. Οι τυχόν κατασκευαζόμενοι λάκκοι κατόπτευσης φέρουν σχάρα στο δάπεδο με ελάχιστο καθαρό ύψος από την επιφάνεια της σχάρας ως την επιφάνεια του δαπέδου 1,75 μ., σύστημα εξαερισμού με αεραγωγούς και θέρμανση. Μεταξύ των λάκκων κατό πτευσης υπάρχει διάδρομος επικοινωνίας. Επίσης, είναι επιτρεπτή η κατασκευή πρόσθετων λάκκων κατόπτευσης σε κατάλληλο και επαρκή χώρο εντός του κτιρίου ελέγχου, στους οποίους διενεργείται ο προβλεπόμενος οπτικός έλεγχος σε αυτοκίνητα που παρουσιάζουν εκτεταμένες ελλείψεις, η τεκμηρίωση των οποίων είναι χρονοβόρα. Η κατασκευή, οι εν γένει τε χνικές προδιαγραφές και ο εξοπλισμός τους είναι σύμ φωνες με τα προβλεπόμενα για τους κύριους λάκκους κατόπτευσης. Ο έλεγχος του θορύβου των οχημάτων, εφόσον καθορισθεί τέτοιος, γίνεται σε κατάλληλο χώρο, εντός ή εκτός του στεγασμένου χώρου ελέγχων, κατά την κρίση της Υπηρεσίας που χορηγεί την άδεια. 3. Μελετάται και κατασκευάζεται πλήρες δίκτυο συλ λογής και αποχέτευσης υδάτων του δαπέδου και των λάκκων. 4. Οι χώροι εξυπηρέτησης πολιτών διατάσσονται σε επαφή με το κτίριο ελέγχων ή επικοινωνούν με αυτό με στεγασμένο διάδρομο ή εντάσσονται μέσα σ αυτό, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση από και προς αυτό. Αποτελούνται από το γραφείο διοίκησης, γρα φείο υπευθύνων γραμμών, χώρο διαμονής ελεγκτών (τα δύο τελευταία γραφεία μπορούν να αποτελούν ένα γραφείο), χώρο εξυπηρέτησης πελατών, που περιλαμ βάνει Γραμματεία, Ταμείο και έκδοση δελτίων τεχνικού ελέγχου και το χώρο αναμονής πελατών με στοιχειώδες αναψυκτήριο. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις κατασκευ άζονται από μη ευκόλως αναφλέξιμα υλικά και είναι ηχομονωμένες και θερμομονωμένες μεταξύ των χώρων διοίκησης και του χώρου ελέγχων. Επιπλέον υπάρχει πλήρης ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση και κλιμα τισμός στους χώρους διοίκησης και αναμονής πελατών. Η είσοδος των κτιριακών εγκαταστάσεων αλλά και όλοι οι εσωτερικοί χώροι του είναι άμεσα προσβάσιμοι σε άτομα με ειδικές ανάγκες. 5. Οι βοηθητικοί χώροι περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα αναλογούντα wc, χωριστά για το προσωπικό και χωριστά για τους προσερχόμενους πολίτες. Τα wc των πολιτών, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον διατίθεται για άτομα με ειδικές ανάγκες, τοποθετούνται στο ισόγειο. Όλα τα wc είναι επενδεδυμένα με πλακίδια στο δάπεδο και στους τοίχους μέχρι ύψους 2,0 μ.στους βοηθητικούς χώρους περιλαμβάνονται απαραιτήτως χώρος αποθή κης, χώρος αποδυτηρίων για το προσωπικό και χώροι εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού και τυχόν πυ ρόσβεσης. 6. Από την είσοδο του οικοπέδου του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. μέχρι το χώρο αναμονής και στάθμευσης των προς έλεγχο οχημάτων δύναται να υπάρχει κατάλληλη θέση, κατ επιλογή του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., η οποία αποτυπώνεται στο σχέδιο σήμανσης (περίπτωση (ι) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της παρούσας), για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας της πύλης. Η θέση αυτή είναι κατάλληλα στεγασμένη με μόνιμη ή προσωρινή κατασκευή, με την απαραίτητη υποδομή για τη λειτουργία του τερματικού και εξα σφαλίζει άνετη και απρόσκοπτη από καιρικές συνθή κες εργασία του χειριστή. Ως λειτουργία της πύλης, εφόσον αυτή υπάρχει, νοείται η υποδοχή των προς έλεγχο οχημάτων και η εισαγωγή των στοιχείων τους στο σύστημα μηχανογράφησης, σύμφωνα με τα άρθρο 2 της υπ αριθμ /7516/2002 (ΦΕΚ 1350Β ) υπουργι κής απόφασης και επίσης, προαιρετικά, ο έλεγχος των εκπεμπόμενων καυσαερίων. Άρθρο 6 Λοιπές εγκαταστάσεις Επιτρέπεται στο οικόπεδο ή στο γήπεδο κάθε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., στο χώρο που εκτείνεται πέραν του περιγράμματος που καθορίζεται από τις ελάχιστες διαστάσεις αρτι ότητας του οικοπέδου για τη συγκεκριμένη περιοχή και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 36 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά, να υφίστα νται εγκαταστάσεις επιχειρήσεων με δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του ν. 2963/2001 και δεν δημιουργεί πρόβλημα, κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής, υπό τον όρο τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων που κάθε φορά ισχύουν. Άρθρο 7 Άδεια Ίδρυσης 1. Η άδεια ίδρυσης των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. χορηγείται από την Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών (Δ.Α.Χ.Μ.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, μέχρι να συσταθούν και λειτουργήσουν σε όλες τις Περιφέρει ες οι αρμόδιες υπηρεσίες. Μετά την ολοκλήρωση της ίδρυσης αρμόδιων υπηρεσιών σε όλες τις Περιφέρειες του Ελληνικού κράτους, οι άδειες ίδρυσης χορηγούνται από τους κατά τόπους Γενικούς Γραμματείς της Περι φέρειας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας κάθε Περιφέρειας. 2. Για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σχετική αίτηση, η οποία συνο δεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία βεβαιώνεται η κυριότητα ή κατοχή: i) Οικοπέδου επιφανείας τουλάχιστον τ.μ. σε περιοχές των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών προϋφισταμέ νων του έτους 1923 ή οριοθετημένου σύμφωνα με τους όρους του από π.δ. (ΦΕΚ 181Δ ) εκτός αμιγούς κατοικίας ή ii) Γηπέδου επιφάνειας τουλάχιστον τ.μ. σε εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού περιοχές όλης της χώρας, επιφυλασσομένης της υπάρξης ειδικών πολεοδομικών διατάξεων στις συγκεκριμένες περιοχές. β. Καταστατικό και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα, προκειμένου για εταιρείες που ιδρύουν Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.. γ. (i) Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα που ιδρύ ουν Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία βεβαιώνεται ότι το φυσικό πρό σωπο δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά. Επίσης, βεβαιώνεται ότι σε περίπτωση που μελλοντικά μεταβληθεί κάτι από όσα δηλώνονται, θα

4 14560 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ενημερωθεί εγγράφως εντός ενός (1) ημερολογιακού μηνός η Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών του ΥΜΕ. (ii) Προκειμένου για Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε.), Ετε ρόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.) και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) που ιδρύουν Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του διαχειριστή ή των διαχειριστών της εταιρείας, στην οποία βεβαιώνεται ότι η εταιρεία, οι εκάστοτε διαχειριστές, καθώς και τα μέλη της εταιρείας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά. Σε περίπτωση που μέλη της εταιρείας είναι νομικά πρό σωπα, βεβαιώνεται ότι και τα μέλη αυτών των νομικών προσώπων δεν εμπίπτουν στις ως άνω αναφερόμενες απαγορεύσεις. Επίσης, βεβαιώνεται ότι σε περίπτωση που μελλοντικά μεταβληθεί κάτι από όσα δηλώνονται, θα ενημερωθεί εγγράφως εντός ενός (1) ημερολογιακού μηνός η Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών του ΥΜΕ. (iii) Προκειμένου για Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) που ιδρύουν Ι.Κ.Τ.ΕΟ., υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλί ου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας, στην οποία βεβαιώνεται ότι η εταιρεία, ο ίδιος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι μέτοχοι της εται ρείας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που συμμετείχαν, με δικαίωμα ψήφου, στην τελευταία Γενική Συνέλευση η οποία εξέλεξε το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και σε κάθε επόμενη Γενική Συνέλευση δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά. Σε περίπτωση που μέτοχοι της εταιρείας είναι νομικά πρόσωπα, βεβαιώνεται ότι και τα μέλη μέτοχοι αυτών των νομικών προσώπων δεν εμπίπτουν στις ως άνω αναφερόμενες απαγορεύσεις. Επίσης, βεβαιώνεται ότι σε περίπτωση που μελλοντικά μεταβληθεί κάτι από όσα δηλώνονται, θα ενημερωθεί εγγράφως εντός ενός (1) ημερολογιακού μηνός η Διεύθυνση Ασφάλειας Χερ σαίων Μεταφορών του ΥΜΕ. (iv) Προκειμένου για Συνεταιρισμούς που ιδρύουν Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου του Διοικη τικού Συμβουλίου, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο Συνε ταιρισμός, ο ίδιος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα μέλη του Συνεταιρισμού δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά. Επίσης, βε βαιώνεται ότι σε περίπτωση που μελλοντικά μεταβληθεί κάτι από όσα δηλώνονται, θα ενημερωθεί εγγράφως εντός ενός (1) ημερολογιακού μηνός η Διεύθυνση Ασφά λειας Χερσαίων Μεταφορών του ΥΜΕ. δ. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής, με κατάλλη λη κλίμακα, στο οποίο αποτυπώνεται το οικόπεδο και η συνολική έκτασή του που απαιτείται για την εν γένει διαμόρφωση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., καθώς και οι περιμετρικές ζώνες 100 και 150 μέτρων από τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου, κατά περίπτωση, και όλα τα λοιπά στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋπο θέσεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268Α ), όπως ισχύει κάθε φορά. Το τοπογραφικό διάγραμμα υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται από τον κατά νόμο υπεύθυνο μηχανικό. Το ανωτέρω διάγραμμα θεωρείται από την αρμόδια πολεοδομική αρχή, μόνο όσον αφορά στο επιτρεπτό ή μη της χρήσεως του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. στην περιοχή. Αντί της θεώρησης μπορεί να υποβληθεί σχετική βεβαίωση από την ανωτέρω υπηρεσία. ε. Αναλυτική τεχνική περιγραφή, σε τρία αντίτυπα, των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., η οποία περιλαμβάνει και περιγραφή της κυκλοφορίας των οχη μάτων στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. από την είσοδο μέχρι το πέρας του ελέγχου και τις απαραίτητες θέσεις στάθμευσης και αναμονής. στ. Κατόψεις όλων των επιπέδων των κτιρίων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., όπως αναλυτικά περιγράφονται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας και χαρακτηριστικές τομές των παραπάνω κτιρίων, σε τρία αντίτυπα. Επί των σχεδίων πρέπει να αναφέρεται το ύψος της εισόδου και εξόδου του κτιρίου ελέγχων. ζ. Τεχνική περιγραφή, σε τρία αντίτυπα, των ηλεκτρο μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. διαρθρω μένη στα εξής κεφάλαια: Ηλεκτρολογικά (ασθενή ρεύ ματα, φωτισμός, τροφοδοσία μηχανημάτων), ύδρευση, αποχέτευση (αντλίες ακαθάρτων, εσχάρες και σηπτική/ στεγανή διάταξη), κλιματισμός, εξαερισμός, πεπιεσμένος αέρας, που αφορά στο κτίριο ελέγχων, τους χώρους διοίκησης εξυπηρέτησης πολιτών, τους βοηθητικούς χώρους εξυπηρέτησης και τον περιβάλλοντα χώρο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. η. Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και σχέδια του κτι ρίου ελέγχων και του περιβάλλοντος χώρου, σε τρία αντίτυπα. Ειδικότερα, πλήρη σχέδια ηλεκτρολογικά, αποχέτευσης και εξαερισμού για το κτίριο ελέγχων και ηλεκτροφωτισμού του περιβάλλοντος χώρου. Τα σχέδια συνοδεύονται από ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών. θ. Μελέτη εγκατάστασης αυτομάτων γραμμών ελέγ χου και του λοιπού εξοπλισμού του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Η μελέτη αυτή υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα και περιλαμβάνει όλα τα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητα για την αυτοματοποίηση του ελέγχου σύμ φωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, την τεχνική περιγραφή τους και την διαδικασία ελέγχων. Η μελέτη υπογράφεται από τον κατά νόμο υπεύθυνο Διπλωματού χο Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό. ι. Σχέδια σήμανσης (που απεικονίζονται επί σχεδί ου γενικής διάταξης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.), σε τρία αντίτυπα. Στα σχέδια αυτά περιλαμβάνεται η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, τόσο παρά τις εισόδους εξόδους του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., όσο και μέσα στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., δηλαδή βέλη πορείας οχημάτων, πινακίδες απαγορευτικές, αναγγελί ας κινδύνου, πληροφοριακές προειδοποιητικές, τυχόν ηχητική σήμανση και όποιο άλλο υλικό απαιτείται για την ενημέρωση και καθοδήγηση του κυρίως κοινού, των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και των οδηγών. ια. Σχέδιο γενικής διάταξης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υπό κλίμακα 1:200, σε τρία αντίτυπα. Στο σχέδιο σημειώνονται η οικοδομική και η ρυμοτομική γραμμή, εφόσον υφίστα νται, το κτίριο και η γενική διάταξη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., οι χώροι αναμονής και στάθμευσης (πριν και μετά τον έλεγχο) των ελεγχόμενων οχημάτων και των οχημάτων του προσωπικού, οι χώροι προσπέλασης (εισόδου και εξόδου) των οχημάτων και η κυκλοφοριακή σύνδεση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. με την προ αυτού οδό ή οδούς. ιβ. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης από την αρμόδια για την οδό υπηρεσία για τα εκτός σχεδίου και εκτός οι

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κισμών ιδρυόμενα Κ.Τ.Ε.Ο. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της παρούσας ή έγκριση απότμησης πεζοδρομίου από τον οικείο Δήμο ή Κοινό τητα για τα εντός σχεδίου πόλεως ιδρυόμενα Κ.Τ.Ε.Ο.. ιγ. Παράβολο υπέρ του Δημοσίου, όπως καθορίζε ται κάθε φορά από την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνι ών του άρθρου 36 εδάφιο (ζ) του ν. 2963/ Σε περίπτωση που από τα υποβαλλόμενα στοιχεία προκύπτει η ακαταλληλότητα της προτεινόμενης θέ σης για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. (δηλαδή ότι δεν πληρούνται οι διατάξεις των άρθρων 34 και 36 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά), ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά εγγράφως, με πλήρη αιτιολόγηση. 4. Μετά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στον έλεγχό τους και εφόσον αυτά πληρούν τους όρους που καθορίζονται με τις διατάξεις της παρούσας, χορηγείται άδεια ίδρυσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. με τις εγκαταστάσεις του. 5. Η εκδιδόμενη άδεια ίδρυσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, με πλήρη σειρά εγκεκριμένων σχε διαγραμμάτων και κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία Πολεοδομίας, στη Δ.Α.Χ.Μ., στην οικεία Περιφέρεια και στο οικείο Αστυνομικό τμήμα. 6. Η άδεια ίδρυσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ισχύει για δύο (2) χρόνια και μπορεί να παραταθεί, με αίτηση του ενδια φερομένου, για δύο (2) ακόμη χρόνια. 7. Σε περίπτωση που λήξει το ανωτέρω χρονικό δι άστημα, υποβάλλονται εκ νέου όλα τα ως άνω δικαιο λογητικά που αναφέρονται για την εξ αρχής χορήγηση άδειας ίδρυσης. Σε περίπτωση που δεν έχει επέλθει μεταβολή στα τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης, αντί των απαιτουμένων μελετών, σχεδιαγραμμάτων και τε χνικών περιγραφών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και του υπεύθυνου μηχανικού περί μη μετα βολής των τεχνικών στοιχείων της εγκατάστασης. 8. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος άδειας ίδρυσης επιθυμεί την αλλαγή οποιωνδήποτε, από τα υποβληθέ ντα κατά το στάδιο χορήγησής της, σχεδίων και λοιπών στοιχείων, υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη με τα σχέ δια αυτά που απεικονίζουν τις αιτούμενες μεταβολές. Τα σχέδια αυτά συνοδεύονται απαραίτητα από τεχνική έκθεση στην οποία περιγράφονται οι αιτούμενες μετα βολές. Εφόσον εγκριθεί η αιτηθείσα μεταβολή, η αρχική άδεια ίδρυσης παραμένει σε ισχύ. 9. Η μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. είναι επιτρεπτή. Η έκδοση της νέας άδειας γίνεται εφ όσον υποβληθούν από το νέο ιδιοκτήτη: α. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά. β. Η πράξη μεταβίβασης της άδειας ίδρυσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. γ. Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2, περίπτωση (α) του παρόντος άρθρου υπεύθυνη δήλωση και δ. Υπεύθυνες δηλώσεις του αιτούντος και του αρμό διου μηχανικού περί μη μεταβολής των στοιχείων της εγκατάστασης με βάση τα οποία εκδόθηκε η ισχύουσα άδεια ίδρυσης. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και σε περίπτωση μετασχηματισμού ή μετατροπής του δι καιούχου της άδειας ίδρυσης (φυσικού ή νομικού προ σώπου). Άρθρο 8 Άδεια λειτουργίας 1. Η άδεια λειτουργίας των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. χορηγείται από την υπηρεσία που έχει εκδώσει την άδεια ίδρυσης αυ τού, κατόπιν υποβολής, πριν από τη λήξη της άδειας ίδρυσης, αίτησης του ενδιαφερομένου, που συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Οικοδομική άδεια, θεωρημένη από την αρμόδια πολεοδομική αρχή για τη σύνδεση του ακινήτου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. β. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία επισυνάπτονται: (i) Οι τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου. (ii) Σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου, υποβάλλεται το μισθωτήριο συμβόλαιο και στην οποία δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη ότι τα ως άνω έγγραφα αποδεικνύ ουν την κυριότητα και κατοχή του οικοπέδου για τις εγκαταστάσεις του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.. γ. Υπεύθυνες δηλώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, των κατά νόμο υπεύθυνων τεχνικών που επέβλεψαν το έργο, ότι η κατασκευή του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και ειδικότερα οι κτιριακές, οι ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές ειδικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τα λοιπά στοιχεία που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν κατά το στάδιο της άδειας ίδρυσης. δ. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. ε. Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 του επιβλέψαντος κατά νόμο Διπλωματούχου Μηχανικού, ότι η εγκατάσταση των αυτομάτων γραμμών και του αναγκαίου εξοπλισμού έγινε σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τα σχεδιαγράμματα και τα λοιπά στοι χεία που υποβλήθηκαν κατά το στάδιο της μελέτης. στ. Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 του αντίστοιχου εγκαταστάτη, ότι η εγκα τάσταση μηχανογράφησης του υπόψη Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. είναι αντίστοιχη των δημοσίων Κ.Τ.Ε.Ο. και συμβατή με αυτή, έχει δε συνδεθεί με το μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. ζ. Πιστοποιητικό Διαπίστευσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., ως προς τον περιοδικό και εκούσιο τεχνικό έλεγχο, από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης του ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139Α ) ή άλλο φορέα διαπίστευσης κράτους μέλους της Ευρω παϊκής Ένωσης, ως Φορέα Ελέγχου Τύπου Α σύμφωνα με το αντίστοιχο Τυποποιητικό Παράρτημα του Προτύ που ΕΛΟΤ EN ISO/IEC Τα λειτουργούντα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που έχουν πιστοποιητι κό διαπίστευσης μόνο ως προς τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο πρέπει, εφόσον επιθυμούν να διενεργούν και εκούσιους τεχνικούς ελέγχους, να επεκτείνουν το πιστο ποιητικό διαπίστευσης και ως προς τον εκούσιο τεχνικό έλεγχο κατά την αμέσως επόμενη επιτήρηση ή επανα ξιολόγηση από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης. η. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία να αναφέρεται η στελέχωση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. με το αναγκαίο ελεγκτικό και λοιπό προσωπικό, οι σχετικοί τίτλοι σπουδών, οι αριθμοί των πιστοποιητικών που έχουν χορηγηθεί από τη Δ.Α.Χ.Μ. στο ελεγκτικό προσωπικό και οι αντίστοιχες συμβάσεις έργου. Στην ίδια δήλω ση αναφέρεται ο αριθμός έγκρισης από τη Δ.Α.Χ.Μ. του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) που πρόκειται

6 14562 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) να χρησιμοποιηθεί από το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Εντός 10 ημερών από τη χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας υποβάλλονται υποχρεωτικά τα δελτία αναγγελίας πρόσληψης του προσωπικού, η ημερομηνία έκδοσης των οποίων πρέπει να είναι προγενέστερη της άδειας λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής του προσωπικού λειτουργίας θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση με τα αναγκαία στοιχεία των νέων υπαλλήλων. Αν ο υπεύθυνος λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ή ο υπεύθυ νος γραμμής είναι συγχρόνως ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο διαχειριστής ή (για περίπτωση ανώνυμης εταιρείας) ο Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος του Δ.Σ., τότε υποβάλ λονται τα αντίστοιχα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εν λόγω σχέση. θ. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για την ορθή εκτέλεση των εργασιών της εγκεκριμένης κυκλοφορι ακής σύνδεσης. ι. Το αρχικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που θα εφαρμόζεται. 2. Διενεργείται αυτοψία των εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. από υπαλλήλους του Υπουργείου Μεταφο ρών και Επικοινωνιών. Στη συνέχεια συντάσσονται δύο εκθέσεις αυτοψίας, μία για τις κτιριακές, ηλεκτρομη χανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών του ΥΜΕ και μία για το μηχανογραφικό σύστημα του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., περί λειτουργίας αυτού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που υποβάλλεται στη Διεύ θυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του ΥΜΕ. Εφόσον δεν διαπιστωθούν παρατηρήσεις, η Δ.Ο.Π. ενημερώνει τη Δ.Α.Χ.Μ. ότι το μηχανογραφικό σύστημα του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. έχει συνδεθεί με το μηχανογραφικό σύστημα του ΥΜΕ και διαχειρίζεται ικανοποιητικά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις δεδομένα και στη συνέχεια εκδίδεται η άδεια λειτουργίας από τη Δ.Α.Χ.Μ., η οποία είναι διάρ κειας πέντε (5) ετών. Η αυτοψία των κτιριακών, ηλε κτρομηχανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. διενεργείται βάσει των σημείων ελέγχου του Παραρτήματος Ι της παρούσας. Σε περίπτωση που στις εκθέσεις αυτοψίας καταγρα φούν αποκλίσεις που κατά την κρίση των υπηρεσιών δικαιολογούν τη μη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, ειδοποιείται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος για την απο κατάστασή τους. Για την πιστοποίηση της αποκατάστα σης των αποκλίσεων ακολουθείται η ίδια παραπάνω διαδικασία. Για αποκλίσεις για τις οποίες η αποκατάστασή τους μπορεί να διαπιστωθεί με κάθε πρόσφορο μέσο (όπως φωτογραφίες κ.λπ.) είναι δυνατή η χορήγηση άδειας λειτουργίας χωρίς να προηγηθεί νέα αυτοψία, εφόσον υποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο δικαιολογητικά (όπως υπεύθυνες δηλώσεις του επιβλέποντος μηχα νικού και του ιδιοκτήτη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., αναθεωρημένα σχέδια αν απαιτείται, φωτογραφικό υλικό κ.λπ.) που να αποδεικνύουν την αποκατάσταση των ελλείψεων. Στην παραπάνω περίπτωση η αποκατάσταση των ελλείψεων θα ελεγχθεί κατά την πρώτη επιθεώρηση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας. 3. Σε περίπτωση, που ο δικαιούχος άδειας λειτουρ γίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. επιθυμεί την αλλαγή των στοιχείων εγκατάστασης υποβάλλει αίτηση με νέα σχέδια. Τα νέα σχέδια που απεικονίζουν τις επιθυμητές μεταβολές, συ νοδεύονται απαραίτητα από τεχνική έκθεση στην οποία περιγράφονται οι μεταβολές. Μετά τον έλεγχο των σχε δίων χορηγείται άδεια μεταβολής των εγκαταστάσεων στην οποία καθορίζονται και οι τυχόν περιορισμοί στη λειτουργία του Κ.Τ.Ε.Ο. κατά το χρόνο των εργασιών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών χορηγείται νέα άδεια λειτουργίας η οποία ισχύει για το υπόλοιπο της πενταετίας με την επιφύλαξη των διατάξεων της πα ραγράφου 10 του παρόντος άρθρου. 4. Η άδεια λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα σ αυτόν, στο όνομα του οποίου εκδό θηκε ή σε τρίτο, ούτε για το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. μπορεί δε, εφόσον διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί προσωρινά ή οριστικά, με πλήρως αιτιολογημένη ειδική απόφαση της αρχής που τη χορήγησε. 5. Η μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. είναι επιτρεπτή. Η έκδοση της νέας άδειας γίνεται εφό σον υποβληθούν από το νέο ιδιοκτήτη: α. Οι τίτλοι κυριότητας της περίπτωσης (β) της πα ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. β. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά. γ. Η πράξη μεταβίβασης της άδειας λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. δ. Υπεύθυνη δήλωση αρμοδίου τεχνικού ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλι σμό του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και ε. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (ζ) και (η) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και σε περίπτωση μετασχηματισμού ή μετατροπής του δικαιούχου της άδειας λειτουργίας (φυσικού ή νομι κού προσώπου). Σε περίπτωση που απαιτείται νέο πι στοποιητικό διαπίστευσης, αυτό δύναται να υποβληθεί εντός τριών (3) μηνών από την τροποποίηση της άδει ας λειτουργίας. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται η άδεια. 6. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του δικαιώματος χρη σιμοποίησης του ακινήτου: α) πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης, ανα στέλλεται η χορήγηση αυτής μέχρι προσκομίσεως τε λεσίδικης εκτελεστής δικαστικής απόφασης που θα επιλύει τη διαφορά ή υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 των αμφισβητούντων το δικαίωμα, περί αναγνώρισης του σχετικού δικαιώματος των αιτούντων β) μετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης, το αίτημα προωθείται μέχρι του τελικού σταδίου (μέχρι τη χορή γηση άδειας λειτουργίας) στο όνομα υπέρ του οποίου εκδόθηκε η άδεια ίδρυσης ή του υπ αυτού υποδεικνυ ομένου. 7. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του δικαιώματος εκμε τάλλευσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., δεν ανακαλείται η χορηγηθεί σα άδεια λειτουργίας μέχρι προσκομίσεως τελεσίδικης εκτελεστής δικαστικής απόφασης. 8. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. οφείλει να ανανεώνει έγκαιρα το Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις πυροσβεστικές δια τάξεις, που κάθε φορά ισχύουν. 9. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υποχρεούται στην έγκαιρη υποβολή στη Δ.Α.Χ.Μ. του νέου ή του ανα

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νεωμένου πιστοποιητικού διαπίστευσης. Επισημαίνεται ότι όταν παρέλθει η προβλεπόμενη χρονική διάρκεια ισχύος του υπάρχοντος πιστοποιητικού διαπίστευσης χωρίς την προσκόμιση νέου ή ανανεωμένου, η άδεια λειτουργίας αυτόματα ανακαλείται και επαναχορηγείται μετά την προσκόμιση του νέου ή ανανεωμένου πιστοποι ητικού διαπίστευσης από την αρμόδια υπηρεσία για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της άδειας λειτουργίας. 10. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. οφείλει να γνωστοποιεί έγκαιρα στο φορέα διαπίστευσης την οποιαδήποτε αλλαγή στην οποία προτίθεται να προβεί στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.Ο φορέας διαπίστευσης αποφαίνεται αν η συγκεκριμένη αλλαγή επηρεάζει ή όχι την ισχύουσα διαπίστευση, εκδίδοντας αντίστοιχη βεβαίωση ή νέο πιστοποιητικό, το οποίο προσκομίζει ο ενδιαφερόμε νος για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της παρα γράφου 3 του άρθρου αυτού. Όταν για οποιονδήποτε λόγο ο φορέας διαπίστευσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ανακαλέσει ή αναστείλει το χορηγηθέν πιστοποιητικό διαπίστευσης πέραν των λοιπών υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό το γεγονός ανακαλείται αυτοδίκαια και η άδεια λειτουργίας, η οποία επαναχορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία για το υπόλοιπο της πενταετίας με την προ σκόμιση ισχύοντος πιστοποιητικού διαπίστευσης. 11. Η άδεια λειτουργίας κοινοποιείται στη Δ.Α.Χ.Μ., στην οικεία Περιφέρεια, καθώς και στην οικεία Αστυνομική Αρχή και Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής. 12. Για τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας σε χρόνο προγενέστερο από τυχόν άδειες που χορηγούνται σε εγκαταστάσεις οι οποίες εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268Α ), όπως ισχύει κάθε φορά, στην πρώτη μεν περίπτωση (μόνο άδεια ίδρυσης) προωθού νται οι σχετικές διαδικασίες μέχρι του τελικού σταδίου της χορηγήσεως και της άδειας λειτουργίας τους, στη δεύτερη δε περίπτωση (με άδεια λειτουργίας) αυτά συ νεχίζουν τη λειτουργία τους, ακόμη και εάν απέχουν από τις μεταγενέστερες αυτές εγκαταστάσεις απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη στην παραπάνω δι άταξη, υπό την επιφύλαξη ότι δεν ορίζεται το αντίθετο από ισχύουσες πολεοδομικές ή άλλες διατάξεις κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.Η παρούσα διάταξη ισχύει και στην περίπτωση ανανέωσης της άδειας λειτουργίας κατά το άρθρο 11 της παρούσας. Άρθρο 9 Αναγκαίο προσωπικό Το προσωπικό των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. θα αποτελείται κατ ελά χιστο από: 1. Ένα (1) προϊστάμενο ως υπεύθυνο λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., ο οποίος θα πρέπει να είναι: α. Διπλωματούχος μηχανικός ειδικότητας: μηχανο λόγου, ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ναυπηγού, ναυπηγού μηχανολόγου, μέ λος ΤΕΕ, ή β. Πτυχιούχος τεχνολόγος μηχανικός κατεύθυνσης: μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ναυπηγού, μηχανικού oχημάτων. 2. Ένα (1) υπεύθυνο γραμμής ανά λειτουργούσα γραμμή ελέγχου, ο οποίος θα πρέπει να είναι ειδικότητας εκ των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Εναλλακτικά τη θέση αυτή μπορεί να καταλάβει απόφοιτος Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτήριου (Τ.Ε.Ε.) Β κύκλου ή άλλης ισότιμης σχολής, ειδικότητας: μηχανολόγου, μηχανικού αυτοκινήτων, μηχανών και συ στημάτων αυτοκινήτου ή ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων, ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτοκινήτου, ηλεκτρομη χανικών συστημάτων και αυτοματισμού αυτοκινήτων ή απόφοιτος Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Διπλωματούχος του Οργανισμού Επαγγελμα τικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), ειδικότητας τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή τεχνικού ηλεκτρο λόγου αυτοκινήτων οχημάτων, με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στον τεχνικό έλεγχο σε Κ.Τ.Ε.Ο. 3. Ένα (1) ελεγκτή ανά λειτουργούσα γραμμή ελέγχου, ο οποίος θα πρέπει να είναι ειδικότητας εκ των ανα φερόμενων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, χωρίς να απαιτείται προϋπηρεσία. 4. Ένα (1) υπάλληλο με απολυτήριο λυκείου ή με άδεια ελεγκτή Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. για την Γραμματεία και το Ταμείο. 5. Ένα (1) υπάλληλο για τη λειτουργία της πύλης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., εφόσον αυτή υπάρχει, κάτοχο απολυτηρίου λυ κείου εφόσον δε διενεργείται έλεγχος καυσαερίων. Εάν στην πύλη γίνεται και έλεγχος καυσαερίων, ο ανωτέρω υπάλληλος πρέπει να έχει άδεια ελεγκτή Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.. 6. Ως λειτουργούσα γραμμή ελέγχου κατά τις ανωτέ ρω παραγράφους 2 και 3 νοείται η γραμμή στην οποία είναι εγκατεστημένα και σε λειτουργία όλα τα μηχανή ματα και συσκευές που προβλέπονται σε απόφασή μας που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001. Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυ σης μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να αιτηθεί τη μείωση των αυτομάτων γραμμών ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 7 της παρούσας. Για το λόγο αυτό, ο ιδιοκτήτης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υποβάλλει αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώ νει ποιες εκ των αυτομάτων γραμμών δεν πρόκειται να λειτουργήσουν. Επιπλέον, στην περίπτωση που έχει γίνει η εγκατάσταση των γραμμών, απομακρύνονται τα φορητά μηχανήματα αυτών (αναλυτής καυσαερίων, νεφελόμετρο και φωτόμετρο) και οι οθόνες ενδείξεων και σφραγίζεται η αλυσίδα κίνησης των κυλίνδρων του φρενομέτρου. Η σφράγιση γίνεται από τους υπαλλήλους που διενεργούν την αυτοψία πριν τη χορήγηση της άδει ας λειτουργίας, οπότε και διαπιστώνεται η απομάκρυν ση των μηχανημάτων που αναφέρονται παραπάνω. Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια λει τουργίας μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να αιτηθεί τη διακοπή της λειτουργίας αυτομάτων γραμμών ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται νέα άδεια λειτουργίας για το υπόλοιπο της πενταετίας, βάσει της διαδικασί ας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 της παρούσας. Για το λόγο αυτό, ο ιδιοκτήτης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υποβάλλει αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει τις αυτόματες γραμμές των οποίων θα διακοπεί η λειτουργία και μετά από ποια ημερομηνία. Επιπλέον, ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω σχετικά με την απομάκρυνση και τη σφράγιση των μηχανημάτων. 7. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου 9, η λειτουργία Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. με μειωμένο προσωπικό, έναντι του ελάχιστου προβλεπόμενου διά του παρόντος άρθρου,

8 14564 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) είναι επιτρεπτή για χρονικό διάστημα δύο μηνών, χωρίς να είναι απαιτητή η διακοπή της λειτουργίας γραμμής ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση ανά γραμμή ελέγχου πρέ πει να υπάρχει ένας υπεύθυνος γραμμής ή ελεγκτής. 8. Ο προϊστάμενος υπεύθυνος λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. κατά την απουσία του αναπληρώνεται από μηχανικό ή τεχνολόγο μηχανικό υπεύθυνο γραμμής, ο οποίος ορίζεται προς τούτο. 9. Στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., καθόλη τη διάρκεια του ωραρίου λει τουργίας, υποχρεωτικά παρευρίσκεται ο προϊστάμενος υπεύθυνος λειτουργίας του ή ορισμένος αναπληρωτής του. Άρθρο 10 Επέκταση Εγκαταστάσεως Η άδεια για τυχόν επέκταση των εγκαταστάσεων χορηγείται από την υπηρεσία που χορηγεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας. Άρθρο 11 Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας Η ανανέωση της άδειας λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. χο ρηγείται με απόφαση της αρμόδιας αρχής που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 38 του ν. 2963/2001 με την υποβολή, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την εκπνοή της άδειας λειτουργίας, των εξής δικαιολογητικών: α) αίτησης, β) υπεύθυνης δήλωσης αρμόδιων τεχνικών ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στις εγκαταστάσεις του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., καθώς και του εγκατεστημένου μηχανογραφι κού συστήματος και γ) υπεύθυνης δήλωσης του υπεύθυ νου της επιχείρησης ότι η στελέχωση της επιχείρησης είναι η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 12 Επιθεώρηση Εγκαταστάσεως Ο έλεγχος των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ασκείται από τη Δ.Α.Χ.Μ. και το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών του Υπουργείου Μετα φορών και Επικοινωνιών για τη διαπίστωση της καλής και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας λειτουργίας τους. Οι επιθεωρήσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων, αλλά πάντως εντός της διετίας από την προηγούμενη επιθεώρηση. Άρθρο 13 Ανάρτηση Αδειών Σε εμφανές μέρος, εντός των κτιριακών εγκαταστά σεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., αναρτάται εντός πλαισίου η άδεια λειτουργίας του. Επιπλέον στο χώρο εξυπηρέτησης πολιτών αναρτάται αναλυτικός πίνακας με το τιμολό γιο παροχής υπηρεσιών, όπως εκάστοτε ισχύει. Επίσης αναρτώνται τυχόν ειδικές άδειες, όποτε αυτές απαι τούνται. Άρθρο 14 Παραρτήματα Προσαρτάται το Παράρτημα Ι που αποτελεί αναπό σπαστο μέρος της απόφασης αυτής. * *

9 ΦΕΚ 895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 14565

10 14566 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 14567

12 14568 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 15 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργού νται οι υπ αριθμ /4751/2002 (ΦΕΚ 847Β ), 55108/ 5451/2003 (ΦΕΚ 1364Β ), 23491/2675/2006 (ΦΕΚ 499Β ) και 49474/5734/2006 (1350Β ) αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και οι υπ αριθμ. 3373/325/2005 (ΦΕΚ 148Β ), 16857/1845/2005 (ΦΕΚ 777Β ) και 52726/5672/2005 (ΦΕΚ 1284Β ) αποφάσεις του Υφυ πουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Άρθρο 16 Έναρξη ισχύος Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσί ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 24 Μαΐου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΑΠΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 895 6 Ιουνίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30861/3651 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 915 15 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24326/2886 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1975 10 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ50/48597/5875 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 21-04-2016 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 5348 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.: 11322/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1224Β Αριθμ. 11322/09 (ΦΕΚ 1224 Β/22-6-2009) : Τροποποίηση της υπ αριθμ. 514170/Ειδ. υπ αριθμ. 64/ 26.4.1995 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36515 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3608 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Στα πλαίσια της αλλαγής του νόμου περί των εκδόσεων αδειών, ελέγχου και εκτέλεσης οικοδομικών έργων (ν.4030/2012), παρατίθενται ενδεικτικά τα παρακάτω : Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΓΕΕ) ΠΡΟΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΓΕΕ) ΠΡΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΓΕΕ) ΠΡΟΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

( Ν. Π. Δ. Δ. ) Ιατρικός Σύλλογος Πατρών - Σελίδα 1 από 5

( Ν. Π. Δ. Δ. ) Ιατρικός Σύλλογος Πατρών - Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ.262 21 ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: 2610278866, 2610277553, Fax: 2610275609 http://www.ispatras.gr & e-mail: ispatras@yahoo.gr ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 29 06 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. Προτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ α) Αίτηση, με τρεις πρόσφατες φωτογραφίες στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

LPG και CNG. Γιαννιτσών 90&Χαλκίδος, Θεσσαλονίκη, Τηλ , , fax:

LPG και CNG. Γιαννιτσών 90&Χαλκίδος, Θεσσαλονίκη, Τηλ , , fax: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ Ν.4070/12 ΜΕΡΟΣ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΡΘΡΟ 114 ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ζ ΑΡΘΡΟ 185 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ ΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Τα εκτός σχεδίου πρατήρια υγρών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΑΜΙΓΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (σύμφωνα με την ΥΙΒ/8577/83 και την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012, Υγειονομική Διάταξη) και την ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 416/91 Τροποποίηση διατάξεων του Π.. 78/1988 «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506)

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αυγούστου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α' ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΥΨΤ. 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 3919/2011 όπως έχει τροποποιηθεί

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΥΨΤ. 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 3919/2011 όπως έχει τροποποιηθεί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΕΠΑΝΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΕΠΑΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο 14/06/2016 ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 12025 /ΝΣΗ: Βασιλέως Κων/νου 34 Τηλ: 2752360914 ΦΑΞ: 2752360967 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 14-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 15935 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 369 17 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.1046 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση ίδρυσης και λειτουργίας και μελέτη περίπτωσης για τη. δημιουργία ενός Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.

Ανασκόπηση ίδρυσης και λειτουργίας και μελέτη περίπτωσης για τη. δημιουργία ενός Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων. TEI ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα μηχανολογίας Ανασκόπηση ίδρυσης και λειτουργίας και μελέτη περίπτωσης για τη δημιουργία ενός Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Σπουδαστές: Βρακάς Γεώργιος Σαλτζίδης Νικόλαος Πτυχιακή Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ Κωδικοποίηση Οδηγός του Πολίτη Αριθμ. ΠΟΛ. 1004 - ΦΕΚ B 2-02.01.2015 Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός των ορίων της χερσαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 3 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. (1) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδι

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός αποδεκτών αποκλίσεων μεταχειρισμένων λεωφορείων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κ.Υ.Α. αριθμ. 71287/6443/31.12.2014 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, για την εγκατάσταση αυτών σε υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2371 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 200 7 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός της υφιστάμενης δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α < 500 Αίτηση στην Περιφέρεια για βεβαίω- Για µη προστατευόµενες περιοχές ση απαλλαγής από Έγκριση Περι- (Απαλλαγή ΕΠΟ) βαλλοντικών Όρων ΕΠΟ (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 161 30 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14091 Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 224Α').

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224Α'). Αρθρο 0 Αριθμ. 36873 (ΦΕΚ Β 1364/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραµµα για κτίρια (ιδιώτες και πολύ µικρές επιχειρήσεις)

Ειδικό πρόγραµµα για κτίρια (ιδιώτες και πολύ µικρές επιχειρήσεις) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 63100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης, διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών Δόμησης»

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης, διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών Δόμησης» ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: «Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης, διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών Δόμησης» Άρθρο 1 Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-5 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ» Προυπολογισμός: 25.000 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν, για τον έλεγχο επανέλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 1. Για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), ο ενδιαφερόμενος

Διαβάστε περισσότερα

γ. Του πδ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 243).

γ. Του πδ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 243). Κ.Υ.Α. αριθμ. 59589/6166/14.12.2011 Καθορισμός των οργάνων ελέγχου των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤ ΕΟ, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων που επιβάλλονται στους φορείς Ιδιωτικών ΚΤ ΕΟ, καθώς και των κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης»

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2014 Βελτίωση των διαδικασιών που αφορούν την αδειοδότηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 7. ΕΙΣΟ ΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η ΕΙΣΟ ΟΣ κάθε κτιρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Αριθμ /5032/ Καθορισμός των οργάνων ελέγχου των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Κ.Υ.Α. Αριθμ /5032/ Καθορισμός των οργάνων ελέγχου των Δημόσιων και Ιδιωτικών Κ.Υ.Α. Αριθμ. 48680/5032/12.11.2012 Καθορισμός των οργάνων ελέγχου των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων που επιβάλλονται στους φορείς Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, καθώς και των κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Η προσπέλαση από το πεζοδρόμιο στο εσωτερικό του κτιρίου πρέπει να γίνεται και αυτή στο ίδιο επίπεδο.

Η προσπέλαση από το πεζοδρόμιο στο εσωτερικό του κτιρίου πρέπει να γίνεται και αυτή στο ίδιο επίπεδο. 7. ΕΙΣΟ ΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Γενικά Η Είσοδος κάθε κτιρίου είναι το καθοριστικότερο στοιχείο της προσβασιμότητάς του, καθορίζοντας ταυτόχρονα τον βαθμό αυτονομίας της διακίνησης των χρηστών του. Με την έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Τμήμα Α Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1184 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1101 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν κατάστημα το οποίο θα μισθωθεί από την ΕΥΑΘ Α.Ε. για τις ανάγκες μετεγκατάστασης του καταστήματος ταμείων είσπραξης και γραφείων εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:... ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:... ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:... (απο...) Με την παρούσα σας δηλώνω οτι το προσφερόμενο για εκμίσθωση ακίνητό μου της εν θέματι προσφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος: 20-7-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ Πρωτ: οικ. 12534 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα