Accountants & business advisers PANNELL KERR FORSTER

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Accountants & business advisers PANNELL KERR FORSTER"

Transcript

1 Ενδιάµεση Συνοπτική Οικονοµική Κατάσταση της περιόδου 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2012 Σύµφωνα µε το ΛΠ 34 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου... 2 Β. Έκθεση επισκόπησης ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης... 4 Γ. Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου Στοιχεία και πληροφορίες Α. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου ηλώνεται µε την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουµε οι ενδιάµεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου 2012 εως την 30 η Σεπτεµβρίου 2012, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ιεθνή 2

3 Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως του Οµίλου και της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και των κατά εξουσιοδότηση αποφάσεων του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Πέραµα, 4 εκεµβρίου 2012 ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Σ & /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΠΙΤΣΟΥΛΗΣ Α..Τ. Χ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Σ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ Α..Τ. ΑΚ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α..Τ. ΑΒ

4 Β. Έκθεση επισκόπησης ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Προς τους µετόχους της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Εισαγωγή Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) και των θυγατρικών της, της 30ης Σεπτεµβρίου 2012 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της εννεάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εννιαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του Ν 3556/2007. Η ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά ( ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΛΠ» 34). ική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. Εύρος της εργασίας επισκόπησης ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. Συµπέρασµα Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ΛΠ 34. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στο συµπέρασµά µας, εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 3.1 των επεξηγηµατικών σηµειώσεων, όπου περιγράφεται το θέµα, ότι η εταιρεία και ο όµιλος παρουσιάζουν σηµαντικές ζηµιές, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων έχει καταστεί αρνητικό, οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις είναι µεγαλύτερες του κυκλοφορούντος ενεργητικού και υπάρχουν µεγάλες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσµων τραπεζικών και λοιπών υποχρεώσεων. Επίσης, λόγω των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων και του προβλήµατος ρευστότητας που αντιµετωπίζει η εταιρεία, στις υπεγράφη ''Συµφωνία Εξυγίανσης'' µε την πλειοψηφία των πιστωτών της σύµφωνα µε τα άρθρα 106α και 106β του ν.3588/2007. Η συµφωνία αυτή, σύµφωνα µε το άρθρο 106στ του ν.3588/2007, υποβλήθηκε προς επικύρωση στο αρµόδιο ικαστήριο την και ορίσθηκε ηµεροµηνία συζήτησης στις 21 Νοεµβρίου Ταυτόχρονα ζητήθηκε και 4

5 προσωρινή διαταγή για τη λήψη των προληπτικών µέτρων του άρθρου 109 του ν.3588/2007 η οποία και χορηγήθηκε µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στις στο Μονοµερές Πρωτοδικείο Πειραιά. Η διαδικασία επικύρωσης εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός των προσεχών δύο ως τριών µηνών. Η επιτυχής επικύρωση της αίτησης για την συµφωνία εξυγίανσης από το αρµόδιο ικαστήριο για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισµού και των λοιπώνυποχρεώσεων, κρίνονται ως καθοριστικής σηµασίας παράγοντες για την συνέχιση της οµαλής λειτουργίας της εταιρείας και του οµίλου στο µέλλον. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & business advisers PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Αθήνα, 4 εκεµβρίου 2012 Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής PANNELL KERR FORSTER Κηφισίας 124, Αθήνα Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 132 Χρυσή Γ. ραµητινού Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

6 Γ. Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2012 Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις του Γ τριµήνου εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ» στις 4/12/2012 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση καθώς και στον διαδικτυακό χώρο του Χ.Α., όπου και θα παραµείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία της συντάξεως και δηµοσιοποιήσεώς τους. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρίας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης, των χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων και των ταµειακών ροών της Εταιρίας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Συνοπτική κατάσταση οικονοµικής θέσης...7 Συνοπτική κατάσταση συνολικών εσόδων...7 Συνοπτική κατάσταση ταµειακών ροών...10 Συνοπτική κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία και τον Όµιλο Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων Έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων οµή Οµίλου Ένταξη στην κατηγορία επιτήρησης Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές Πληροφόρηση κατά τοµέα δραστηριότητας Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις άνεια Μακροπρόθεσµα άνεια Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Φόρος εισοδήµατος Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη Eνδεχόµενες υποχρεώσεις Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα...21 Συνοπτική κατάσταση οικονοµικής θέσης 7

8 Ενοποιηµένα Στοιχεία Εταιρικά Στοιχεία Σηµείωση ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ιδιοχρησιµοποιούµενες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Αϋλα περιουσικά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέµατα Πελάτες Λοιπές απαιτήσεις Ταµειακά ιαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο Ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εισ νέον ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόµενα σε µετόχους µητρικής ( ) ( ) ( ) ( ) ικαίωµα µειοψηφίας (1.351 ) (506 ) 0 0 ( ) ( ) ( ) ( ) Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ανειακές υποχρεώσεις Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές Λοιπές βραχυπρόθεσµος υποχρεώσεις Φόρος Εισοδήµατος Βραχυπρόθεσµο µέρος εντόκων δανείων ανειακές υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Συνοπτική κατάσταση συνολικών εσόδων 8

9 Ενοποιηµένα Στοιχεία Πωλήσεις Κόστος πωλήσεων ( ) ( ) ( ) ( ) Μεικτό κέρδος Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης Συναλλαγµατικές διαφορές 0 (14.906) Έξοδα διάθεσης ( ) ( ) ( ) (89.182) Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης ( ) (85.195) (48.186) (14.711) Έξοδα ιοίκησης ( ) ( ) (87.153) (93.294) Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης ( ) ( ) (39.029) (1.223) Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης ( ) ( ) Χρηµατοοικονοµικό κόστος ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδη/(Ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις ( ) (36.506) Κέρδη προ φόρων ( ) ( ) Φόρος εισοδήµατος Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους ( ) Κατανεµηµένα σε: Ιδιοκτήτες της µητρικής ( ) ( ) ικαιώµατα µειοψηφίας (845) (103) (121) 485 ( ) ( ) Βασικά κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή 0,0093 0,0072 0,0072 Καθαρό κέρδος / (ζηµιά) περιόδου ( ) ( ) Λοιπά συνολικά εισοδήµατα Λοιπα συνολικά έσοδα για την περίοδο µετά από φόρους Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδοµετά από φόρους ( ) ( ) Κατανεµηµένα σε: Ιδιοκτήτες της µητρικής ( ) ( ) ικαιώµατα µειοψηφίας (845) (103) (121) 485 ( ) ( ) Συνοπτική κατάσταση συνολικών εσόδων 9

10 Εταιρικά Στοιχεία Πωλήσεις Κόστος πωλήσεων ( ) ( ) ( ) ( ) Μεικτό κέρδος Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης Συναλλαγµατικές διαφορές Έξοδα διάθεσης ( ) ( ) ( ) (75.209) Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης ( ) (85.195) (48.186) (14.710) Έξοδα ιοίκησης ( ) ( ) (83.738) (77.768) Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης ( ) ( ) (39.029) (1.223) ιάφορες προβλέψεις ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης ( ) ( ) Χρηµατοοικονοµικό κόστος ( ) ( ) (66.823) ( ) Κέρδη/(Ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις ( ) Κέρδη προ φόρων ( ) ( ) Φόρος εισοδήµατος 0 Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους ( ) ( ) Κατανεµηµένα σε: Ιδιοκτήτες της µητρικής ( ) ( ) ικαιώµατα µειοψηφίας ( ) ( ) Βασικά κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή 0,0136 0,0136 0,0046 0,0046 Καθαρό κέρδος / (ζηµιά) περιόδου ( ) ( ) Λοιπά συνολικά εισοδήµατα Λοιπα συνολικά έσοδα για την περίοδο µετά από φόρους Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδοµετά από φόρους ( ) ( ) Κατανεµηµένα σε: Ιδιοκτήτες της µητρικής ( ) ( ) ικαιώµατα µειοψηφίας 0 0 ( ) ( ) Συνοπτική κατάσταση ταµειακών ροών 10

11 Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ενοποιηµένα Στοιχεία Εταιρικά Στοιχεία Κέρδη / (Ζηµίες) Περιόδου προ φόρων ( ) ( ) Προσαρµογές για: Αποσβέσεις Ενσώµατων & άϋλων παγίων στοιχείων Προβλέψεις Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού Ζηµιές αποτίµησης επενδύσεων Κέρδη / (Ζηµιές) επενδυτικών δραστηριοτήτων Έσοδα τόκων (43 ) (43 ) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης ( ) (Αύξηση)/Μείωση αποθεµάτων (Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων Αύξηση/(Μείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων ( ) ( ) Καταβληθέντες Τόκοι ( ) ( ) Καταβληθείς Φόρος Εισοδήµατος ( ) 0 ( ) Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώµατων παργίων περιουσιακών στοιχείων ( ) ( ) Απόκτηση άϋλων περιουσιακών στοιχείων ( ) ( ) Τόκοι που εισπράχθηκαν Καθαρές ταµειακές ροές από ενεδυτικές δραστηριότητες 0 ( ) 0 ( ) Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 0 Εξοφλήσεις δανείων ( ) ( ) Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρή (Μείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και εσοδύναµα ( ) ( ) ( ) ( ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα κατά την έναρξη Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου Συνοπτική κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 11

12 Για τον Όµιλο Ποσά σε Μετοχικό κεφάλαιο Ενοποιηµένα Στοιχεία Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο Λοιπά Αποθεµατικ ά Αποτελέσµατ α εις νέον ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 01/01/ ( ) ( ) Καθαρό κέρδος / (ζηµιά) καταχωρηθέν κατ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια 0 0 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -Συναλλαγµατικές διαφορές Καθαρό κέρδος (ζηµιά) περιόδου (103) Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30/09/ ( ) 949 ( ) Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 01/01/ ( ) (507) ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους : 0 -Συναλλαγµατικές διαφορές 0 Καθαρό κέρδος (ζηµιά) περιόδου ( ) (845) ( ) Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30/09/ ( ) (1.351) ( ) Για την Εταιρεία Ποσά σε Σ η Μετοχικό µ κεφάλαιο ε Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο Λοιπά Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 01/ 01/ ( ) ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους : Καθαρό κέρδος (ζηµιά) περιόδου Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30/ 09/ ( ) ( ) Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 01/ 01/ ( ) ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους: Καθαρό κέρδος (ζηµιά) περιόδου ( ) ( ) Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30/ 09/ ( ) ( ) 1 Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία και τον Όµιλο Η ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ιδρύθηκε τον 12

13 Σεπτέµβριο του 1981 µε την υπ αριθµ / απόφαση του Αναπληρωτή Νοµάρχη Αττικής (ΦΕΚ 3485/ ) και προήλθε από τη µετατροπή της Οµόρρυθµης Εταιρίας Ν. ΠΙΠΙΤΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. η οποία είχε συσταθεί το 1976 και τις εργασίες της οποίας συνεχίζει. Η έδρα της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε, είναι στο ήµο Περάµατος Αττικής, επί της Λεωφόρου ηµοκρατίας 455, όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε Αριθµό Μητρώου Α.Ε. 6620/06/Β/86/23. Η διάρκεια της Εταιρίας έχει ορισθεί 50ετής από τη δηµοσίευση του καταστατικού της στο ΦΕΚ τ. Α.Ε.& Ε.Π.Ε. ήτοι µέχρι και µπορεί να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της. A. Σκοπός της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 4 του καταστατικού της, είναι: 1. Τοµέας Ηλεκτρονικων 1.1. Η εµπορία γενικώς ηλεκτρονικών οργάνων, συστηµάτων και συσκευών, η ολική ή µερική κατασκευή αυτών, η εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τους καθώς και εκείνων ειδικότερα που αποτελούν τον εξοπλισµό των πλοίων Η εµπορία, κατασκευή ολική ή µερική, εγκατάσταση συντήρηση ή επισκευή ηλεκτρονικών τηλεφωνικών κέντρων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και µέσων τηλεπικοινωνίας και πληροφορικής Η παροχή και µεταπώληση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εν γένει Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς προς τις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου εργασίας. 2. Τοµέας Ενεργειακών Εφαρµογών 2.1. ραστηριοποίηση σε τοµείς Παραγωγής Ενέργειας, Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού θερµότητας και Ψύξης, Γεωθερµικών Εφαρµογών, Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων, Φυσικού Αέριου και άλλων τοµέων ενεργειακών εφαρµογών, Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόµησης Ενέργειας Αντιπροσώπευση κατασκευαστικών Οίκων, Οίκων Παροχής Υπηρεσιών και Οίκων Ενεργειακών Εφαρµογών Εµπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισµού. Σχεδίαση, υλοποίηση και συντήρηση έργων «µε το κλειδί στο χέρι». Συναρµολόγηση ή / και κατασκευή ενεργειακού εξοπλισµού Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου και εκπόνηση µελετών σχετικών µε τα παραπάνω Συµµετοχή µε οποιαδήποτε µορφή σε επενδύσεις εκµετάλλευσης ενεργειακών εφαρµογών και διενέργεια κάθε άλλης συναφούς προς τα παραπάνω εργασίας. B. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία µπορεί: 1) Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Ιδρύµατα, ερευνητικά κέντρα κ.λ.π. µε οποιοδήποτε τρόπο και να συµµετέχει σε εταιρείες, οποιασδήποτε νοµικής µορφής κοινοπραξίες κ.λ.π που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεµφερείς σκοπούς που λειτουργούν ή πρόκειται να συσταθούν. 2) Να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. 3) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό. 4) Να αναλαµβάνει την εκπροσώπηση ή αντιπροσωπεία Εµπορικών και Βιοµηχανικών οίκων κατασκευής ηλεκτρονικών ή µη προϊόντων εξωτερικού ή εσωτερικού κατ' αποκλειστικότητα ή µη για την Ελλάδα καθώς επίσης και οµοίων οίκων εσωτερικού για προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων τους σε χώρες του εξωτερικού. 5) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που τροποποιεί το παρόν άρθρο, µπορεί να µεταβάλλεται ή να διευρύνεται ο σκοπός της Εταιρίας. 13

14 2 Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) Κατά το τρέχων έτος ο Όµιλος υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρηµένα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) τα οποία σχετίζονται µε τις εργασίες του και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές πρειόδους που αρχίζουν την 1ην Ιανουαρίου Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές της Εταιρίας και του Οµίλου. Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των ενοποιηµένων οικονοµκών καταστάσεων τα πιο κάτω λογιστικά πρότυπα είχαν εκδοθεί από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων αλλά δεν είχαν τεθεί ακόµη σε εφαρµογή. Πρότυπο / ιερµηνεία Εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την (α) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Έωνση ΠΧΠ 9 - Χρηµατοοικονοµικά µέσα πρόσθετες πληροφορίες 1 ην Ιανουαρίου 2013 (β) εν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Έωνση Τροποποίηση στο ΛΠ 12 Φόρος Εισοδήµατος 1 ην Ιανουαρίου 2012 Τροποποίηση στο ΛΠ 24 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 1 ην Ιανουαρίου 2011 Ε ΠΧΠ 19 ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους 1 ην Ιουλίου 2010 Τροποποίηση Ε ΠΧΠ 19 Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδραση τους 1 ην Ιανουαρίου 2011 ΠΧΠ 3 - Συνενώσεις Επιχειρήσεων 1 ην Ιανουαρίου 2011 ΠΧΠ 7 - Χρηµατοοικονοµικά µέσα γνωστοποιήσεις 1 ην Ιανουαρίου 2011 ΛΠ 1 - Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων 1 ην Ιανουαρίου 2011 ΛΠ 27 - Ενοποιηµένες και ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις 1 ην Ιανουαρίου 2011 ΛΠ 34 - Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις 1 ην Ιανουαρίου 2011 Ε ΠΧΠ 13 Προγράµµατα πιστότητας πελατών 1 ην Ιανουαρίου Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος 3.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Οι ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν καταρτιστεί µε βάση το ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Οικονοµική Πληροφόρηση». Για την σύνταξή τους έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (IFRIC) του IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως την 30η Σεπτεµβρίου Για την σύνταξη των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων της 30ης Σεπτεµβρίου 2012 έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για την ετοιµασία της Κατάστασης της Οικονοµικής Θέσης της, την 31ης εκεµβρίου Οι ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή ορισµένων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού. 14

15 Λόγω της παρούσας δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας της χώρας και του κλάδου που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, έχει ως αποτέλεσµα η Εταιρεία και ο Όµιλος να εµφανίζουν σηµαντικές ζηµιές, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων έχει καταστεί αρνητικό, οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις είναι µεγαλύτερες του κυκλοφορούντος ενεργητικού και υπάρχουν µεγάλες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσµων τραπεζικών και λοιπών υποχρεώσεων. Λόγω των ανωτέρω και του προβλήµατος ρευστότητας που αντιµετωπίζει η εταιρεία, στις υπεγράφη ''Συµφωνία Εξυγίανσης'' µε την πλειοψηφία των πιστωτών της σύµφωνα µε τα άρθρα 106α και 106β του ν.3588/2007. Η συµφωνία αυτή, σύµφωνα µε το άρθρο 106στ του ν.3588/2007, υποβλήθηκε προς επικύρωση στο αρµόδιο ικαστήριο την και ορίσθηκε ηµεροµηνία συζήτησης στις 21 Νοεµβρίου Ταυτόχρονα ζητήθηκε και προσωρινή διαταγή για τη λήψη των προληπτικών µέτρων του άρθρου 109 του ν.3588/2007 η οποία και χορηγήθηκε µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στις στο Μονοµερές Πρωτοδικείο Πειραιά. Η διαδικασία επικύρωσης εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός των προσεχών δύο ως τριών µηνών. Στις άµεσες ενέργειες της ιοίκησης της Εταιρείας προκειµένου να αντιµετωπίσει τον κίνδυνο µη εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών της είναι : ο περιορισµός των λειτουργικών εξόδων µέσω της καλύτερης διαχείρισης αυτών, κάτι το οποίο έχει ήδη σε µεγάλο βαθµό επιτευχθεί και αναµένουµε τα αποτελέσµατα του να φανούν το προσεχές διάστηµα. Επίσης για να επιτύχει περαιτέρω µείωση κόστους η εταιρεία έχει επιλέξει το κλείσιµο ζηµιογόνων επιχειρήσεων στην ΝΑ Ευρώπη εξαιρουµένης της UNIAXIS SRL στην Ρουµανία η ενίσχυση του κλάδου παροχής υπηρεσιών, ο οποίος έχει µεγαλύτερο µικτό κέρδος H ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ, όπως αυτό έχει ήδη ανακοινωθεί από τους αρµόδιους φορείς, θα συµβάλει στην υλοποιήσει των έργων τα οποία έχουν ήδη ανατεθεί από την Εταιρεία, «Νaftilos» συνολικού ποσού 3,5 εκ περίπου και «enaftilia» συνολικού ποσού 1,5 εκ περίπου. η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο εξωτερικό. νέα ανάληψη της προµήθειας ασυρµατικού υλικού WiFi της σειράς MRC, που παράγεται στο εργοστάσιό της Αλεξανδρούπολης και το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά ώστε να ανταποκρίνεται µε απόλυτη επιτυχία στις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Σαουδική Αραβία. Η επικοινωνία µε µεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του περσικού κόλπου, προκειµένου να αναλάβει από κοινού µαζί τους, σηµαντικά έργα υψηλής και εξειδικευµένης τεχνολογίας, στην οποία εξειδικεύεται και επενδύει όλα τα χρόνια λειτουργίας της. Οι συνεργασίες αυτές αναµένεται να ευδοκιµήσουν και να ενισχύσουν τον συνολικό τζίρο της Εταιρείας χωρίς να απαιτείται σηµαντική αύξηση του παρόντος επιπέδου των λειτουργικών εξόδων της. Λαµβάνοντας υπόψη και του όρους πληρωµής που επικρατούν στις εν λόγω αγορές και για το συγκεκριµένο αντικείµενο εργασίας (ανάπτυξη υψηλής και εξειδικευµένης τεχνολογίας), αναµένουµε οι συνεργασίες αυτές να βελτιώσουν σηµαντικά και τις ταµειακές ροές της Εταιρείας. Παρόλα αυτά, το ενδεχόµενο µη επιτυχούς ολοκλήρωσης των ανωτέρω σχεδίων, υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά µε την δυνατότητα οµαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Οµίλου. 3.2 Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων Οι παρούσες ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, το οποίο αποτελεί και το νόµισµα αναφοράς του οµίλου, δηλαδή το 15

16 νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η µητρική εταιρεία. Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 3.3 Έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων Οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας στις 4 εκεµβρίου οµή Οµίλου Στο παρακάτω πίνακα παρατίθεται ανάλυση των συµµετοχών της µητρικής Εταιρίας σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες: Επωνυµία Εταιρείας ραστηριότητα Χώρα Ποσοστό Συµµετοχής Μ έθ οδος Ενοποίησης UNIAXIS S.R.L MARAC ROMANIA S.R.L MARAC BULGARIA E.O.O.D Εµπόριο Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Εµπόριο Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Εµπόριο Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Ρουµανία 98,00% Ολική Ρουµανία 100,00% Ολική Βουλγαρί α 100,00% Ολική UKRAVTOM ATIKA TOV Αυτοµατισµοί Μηχανηµάτων Ουκρανία 35,00% Καθαρή Θέση GLOSEC A.E. Συστήµατα Ασφαλείας Ελλάδα 31,53% Καθαρή Θέση MARAC ALBANIA Sh.p.k Εµπόριο Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Αλβανία 49,00% Καθαρή Θέση 3.5 Ένταξη στην κατηγορία επιτήρησης Το ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίαση της 9ης Απριλίου 2010 αποφάσισε την ένταξη των µετοχών της εταιρείας από 12/04/2010 στην κατηγορία Επιτήρησης. 4 Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές Οι λογιστικές αρχές και οι εκτιµήσεις βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις της 30ης Σεπτεµβρίου 2012 είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2011 και οι οποίες έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Η λεπτοµερής περιγραφή του πλαισίου καθώς και οι βασικές λογιστικές αρχές κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου έχουν παρατεθεί στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις της ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης της 31ης εκεµβρίου Κατά συνέπεια η ανάγνωση των συνηµµένων εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασµό µε αυτές της 31ης εκεµβρίου 2011, ώστε να παρέχεται στον αναγνώστη πιο ολοκληρωµένη πληροφόρηση. 5 Πληροφόρηση κατά τοµέα δραστηριότητας Οι τοµείς αναφοράς του Οµίλου ΜΑΡΑΚ AΒΕΕ είναι στρατηγικές επιχειρηµατικές µονάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εµπορία ηλεκτρονικού εξοπλισµού και στη συντήρηση και επιδιόρθωση του. Η δραστηριότητα «Εµπόριο Εξοπλισµού Φυσικού Αερίου» δεν παρουσίασε οποιαδήποτε δραστηριότητα κατά την διάρκεια της χρήσης Για το λόγο αυτό δεν θεωρήθηκε αναγκαία η ετοιµασία κατάστασης ανά προϊοντικό κλάδο για το τρέχον εννιάµηνο. Η µόνη δραστηριότητα της Εταιρίας και του Οµίλου επικεντρώνεται στο «Εµπόριο Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού». Οι δραστηριότητες της Εταιρίας και του Οµίλου έχουν επεκταθεί πέραν του Ελληνικού χώρου χωρίς όµως τα µεγέθη αυτά να αποτελούν διαφορετικό γεωγραφικό τοµέα. 16

17 6 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υφίσταντο καθαρές επενδύσεις σε επίπεδο Εταιρίας και Οµίλου όσον αφορά ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Επί των ακινήτων της µητρικής έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις και υποθήκες συνολικού ποσού ,91 και υφίσταται ενέχυρο επί του µηχανολογικού εξοπλισµού του εργοστασίου, πρός εξασφάλιση Τραπεζικών δανείων, το ύψος των οποίων την 30/09/2012 ανερχόταν στο ποσό των ,69 (30/9/ ). 7 Άυλα περιουσιακά στοιχεία Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν έξοδα για περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν αναπτυχθεί πλήρως και εµπορεύονται στην Ελληνική και διεθνή αγορά. Το αποτέλεσµα της ανάπτυξης των εν λόγω προϊόντων θα αξιολογηθεί στο τέλος της χρήσης ως προς την εµπορευσιµότητα τους. Η εν λόγω αξιολόγηση θα γίνει µε σκοπό την εξακρίβωση αποµείωσης της αξίας τους. 8 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Οι προµηθευτές του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως: Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρικά στοιχεία Προµηθευτές Γραµµάτια πληρωτέα Επιταγές πληρωτέες Οι λοιπές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρικά στοιχεία Φ.Π.Α. (Σηµείωση 1) Φόροι Μισθωτών Υπηρεσιών και αµοιβών τρίτων (Σηµείωση 2) Λοιποί Φόροι Τέλη (Σηµείωση 3) Ασφαλιστικοί Οργανισµοί (Σηµείωση 4) Προκαταβολές Πελατών Υποχρεώσεις προς συνδ/νες εταιρείες 0 Μερίσµατα πληρωτέα 0 Πιστωτές διάφοροι Εξοδα χρήσεως δεδουλευµένα Βραχυπρόθεσµο µερος λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Σύνολο ) Στο κονδύλι «ΦΠΑ» περιλαµβάνονται : 17

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 - 2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5.

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 -  2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6620/06/Β/86/23 Λεωφ. ηµοκρατίας 455-188 63 Πέραµα - Πειραιά, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 15ο χιλ. Ε.Ο. Ρεθύµνου - Ηρακλείου ήµος

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως που έληξε στις Μαρτίου 2014 Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 58202/01AT/B/0580 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 129 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσης 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η εκεµβρίου 2011 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E.

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 (Από 23η Ιουλίου έως 31η εκεµβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 23.07.2014-31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΕ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 1-2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 31 2015 (Ν.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 31 2015 (Ν. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου, της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 (Ν. 3556/2007, άρθρο 6) ΜΑΪΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. EΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΛΙ Α ηλώσεις µελών του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Σε ενοποιηµένη και εταιρική βάση Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα