15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002545336 2015-01-28"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ι.Τ.Α.Π.) Τηλ: Λυκόβρυση Αρ. Πρωτ.: 84 Τηλέφωνο: ΘΕΜΑ: Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια αναλωσίμων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ανά ομάδα ειδών Τίτλος έργου: «MYWINE» 11ΣΥΝ_2_704 (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 2379/ ΑΔΑ:ΒΛΛΡ9-ΛΡΥ) Ύψος προϋπολογισμού της σύμβασης: πλέον ΦΠΑ. Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180 Α / ). 2. Την παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/ ) και την υπ αριθμ / Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2284/Β/ ). 3. «Την υπ άριθμ. 919/131869/ ΚΥΑ..» σχετικά με την Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσιακών Μονάδων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ. 4. Τη με αριθμ. 15Β απόφαση της 48ης/ Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σχετικά με την εφαρμογή της ΚΥΑ τοποθέτηση Προϊσταμένων. 5. Το ν.1845/89 (ΦΕΚ 102, Α 26 Απριλίου 1989) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 6. Τις διατάξεις της αριθμ / απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.» (ΦΕΚ 419/Β/1990) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Την αριθ. πρωτ. 2379/ (ΑΔΑ:ΒΛΛΡ9-ΛΡΥ) απόφαση της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ χρηματοδότησης-υπαγωγής και το τεχνικό δελτίο του έργου με τίτλο «Μικτές εναρκτήριες καλλιέργειες ζυμών για την ανάδειξη της εντοπιότητας των οίνων» Μ-Υ WINE και κωδικό αριθμό 11ΣΥΝ_2_704, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ ΕΣΠΑ , ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και από εθνικούς πόρους. 8. Το πρακτικό της επιτροπής προμηθειών του Ινστιτούτου Οίνου (ΑΠ. 285/ ). Σελ. 1 από 44 Ε Υ Ρ ΩΠΑΪΚ Η Ε ΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑΚ ΗΣ ΑΝΑΠΤ Υ Ξ ΗΣ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΓΓΕΤ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Ε. Π. Ανταγω νισ τικότητα και Ε π ιχ ειρηματικότητα (Ε ΠΑΝ ΙΙ), ΠΕ Π Μακεδονίας Θράκης, ΠΕ Π Κ ρήτης και Νήσ ω ν Αιγαίου, ΠΕ Π Θεσ σ αλίας Σ τερεάς Ε λλάδας Ηπ είρου, ΠΕ Π

2 και το υπηρεσιακό σημείωμα του συντονιστή επιστημονικά υπευθύνου για την έγκριση διενέργειας και της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού. 9. Την έγκριση διαδικασίας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με ΑΠ 82/ (ΑΔΑ : Ω35ΔΟΞ3Μ-01Ο). ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ανά ομάδα ειδών και αντικείμενο την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων. Ο Διευθυντής Δρ. Κ. Ισραηλίδης Τακτικός Ερευνητής Σελ. 2 από 44 Ε Υ Ρ ΩΠΑΪΚ Η Ε ΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑΚ ΗΣ ΑΝΑΠΤ Υ Ξ ΗΣ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΓΓΕΤ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Ε. Π. Ανταγω νισ τικότητα και Ε π ιχ ειρηματικότητα (Ε ΠΑΝ ΙΙ), ΠΕ Π Μακεδονίας Θράκης, ΠΕ Π Κ ρήτης και Νήσ ω ν Αιγαίου, ΠΕ Π Θεσ σ αλίας Σ τερεάς Ε λλάδας Ηπ είρου, ΠΕ Π

3 Αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού Περιεχόμενα Α. Όροι Διαγωνισμού... 4 Β. Τεχνικές προδιαγραφές Γ. Παράρτημα Ι...11 Δ. Παράρτημα ΙΙ...19 Σελ. 3 από 44 Ε Υ Ρ ΩΠΑΪΚ Η Ε ΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑΚ ΗΣ ΑΝΑΠΤ Υ Ξ ΗΣ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΓΓΕΤ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Ε. Π. Ανταγω νισ τικότητα και Ε π ιχ ειρηματικότητα (Ε ΠΑΝ ΙΙ), ΠΕ Π Μακεδονίας Θράκης, ΠΕ Π Κ ρήτης και Νήσ ω ν Αιγαίου, ΠΕ Π Θεσ σ αλίας Σ τερεάς Ε λλάδας Ηπ είρου, ΠΕ Π

4 Α. Όροι Διαγωνισμού 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες και ενώσεις προμηθευτών που διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική αξιοπιστία και φερεγγυότητα με συναφή δραστηριότητα στο αντικείμενο του διαγωνισμού και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/ Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του προμηθευτή με το Ινστιτούτο Οίνου θα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. 3. Οι προσφορές θα κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (εντός του οποίου θα εμπεριέχονται ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς) που θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις : ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στοιχεία του υποψηφίου : Επωνυμία:. Διεύθυνση: Αριθμό τηλεφώνου:... (Είναι απαραίτητοστοιχείο) (Είναι απαραίτητο στοιχείο) Για το Διαγωνισμό: «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων» Κωδικός Έργου: 11ΣΥΝ_2_704 Αριθμός Πρωτοκόλλου της Διακήρυξης:.. Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών: «Διεύθυνση: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, Σοφοκλή Βενιζέλου 1, Λυκόβρυση, τηλ. επικοινωνίας: » ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο Οι επί μέρους φάκελοι θα πρέπει να φέρουν τις εντός του παραπάνω πλαισίου ενδείξεις του κυρίως φακέλου, με μόνη διαφορά ότι αντί της ένδειξης «Φάκελος Προσφοράς», θα πρέπει να αναγράφουν το είδος του επί μέρους φακέλου («Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» ή «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς»). Στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να τοποθετούνται με τη σειρά, οι σχετικοί Πίνακες Συμμόρφωσης που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ «Προδιαγραφές - Πίνακες Συμμόρφωσης» συρραμμένοι ανά ομάδα ειδών και τα έγγραφα/έντυπα της προσφοράς που αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ομάδων ειδών. Αυτά περιλαμβάνουν τα εμπορικά φυλλάδια Σελ. 4 από 44 Ε Υ Ρ ΩΠΑΪΚ Η Ε ΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑΚ ΗΣ ΑΝΑΠΤ Υ Ξ ΗΣ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΓΓΕΤ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Ε. Π. Ανταγω νισ τικότητα και Ε π ιχ ειρηματικότητα (Ε ΠΑΝ ΙΙ), ΠΕ Π Μακεδονίας Θράκης, ΠΕ Π Κ ρήτης και Νήσ ω ν Αιγαίου, ΠΕ Π Θεσ σ αλίας Σ τερεάς Ε λλάδας Ηπ είρου, ΠΕ Π

5 (PROSPECTUS), τεχνικά φυλλάδια, ή άλλα έγγραφα του κατασκευαστή από τo περιεχόμενο των οποίων θα πρέπει να προκύπτει σαφώς η συμμόρφωση των ειδών της προσφερόμενης ομάδας (ή των προσφερόμενων ομάδων) στις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Τεχνικές προδιαγραφές που δεν προκύπτει από τα προσκομιζόμενα στοιχεία του κατασκευαστή πως πληρούνται, θα θεωρείται ότι δεν πληρούνται εκτός αν κατά την κρίση της Ε.Δ.Δ.Α.Π. είναι δυνατή η από αυτή ανεξάρτητη εξακρίβωσή τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία με τις απαιτούμενες από την διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές, η τεχνική προσφορά απορρίπτεται, εκτός αν οι αποκλίσεις, κατά την κρίση της Ε.Δ.Δ.Α.Π., θεωρηθούν επουσιώδεις. Στο κείμενο της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος. Για κάθε ομάδα ειδών στην οποία υποβάλει προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται η πλήρης ονομασία της ομάδας ειδών, και η τιμή της προσφοράς εκφρασμένη σε ευρώ, τόσο χωρίς Φ.Π.Α. όσο και με Φ.Π.Α., αριθμητικώς με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου και ολογράφως. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να γίνει ανά ομάδα ειδών. 4. Οι προσφορές (Οικονομική και Τεχνική) θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Με εξαίρεση τα τυχόν συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι και στην Αγγλική γλώσσα. 5. Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο των ειδών της ομάδας των προς προμήθεια ειδών. Προσφορές για μεμονωμένα είδη μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται σε κάθε μια από τις ομάδες ειδών ή για συνδυασμό μεμονωμένων ειδών από διαφορετικές ομάδες, δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα εκτός από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6. Εναλλακτικές Προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 8. Ο προσφέρων εφόσον συμμετέχει στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του υποβάλλει παραστατικό εκπροσώπησης. 9. Προσφορές που θα υποβληθούν ή περιέλθουν στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε.Δ.Δ.Α.Π.) με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 10. Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Ε.Δ.Δ.Α.Π. 11. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγιστούν από την Ε.Δ.Δ.Α.Π., για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων. 12. Η Ε.Δ.Δ.Α.Π. με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της, μπορεί να προτείνει ότι αναφέρεται στο άρθρο 20 του Κανονισμού Προμηθειών του συγχωνευθέντος ΕΘΙΑΓΕ. 13. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα έχει διάρκεια έως την 30/5/2015. Σελ. 5 από 44 Ε Υ Ρ ΩΠΑΪΚ Η Ε ΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑΚ ΗΣ ΑΝΑΠΤ Υ Ξ ΗΣ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΓΓΕΤ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Ε. Π. Ανταγω νισ τικότητα και Ε π ιχ ειρηματικότητα (Ε ΠΑΝ ΙΙ), ΠΕ Π Μακεδονίας Θράκης, ΠΕ Π Κ ρήτης και Νήσ ω ν Αιγαίου, ΠΕ Π Θεσ σ αλίας Σ τερεάς Ε λλάδας Ηπ είρου, ΠΕ Π

6 14. Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 15. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης, λύεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο, της Αναθέτουσας Αρχής επιφυλασσομένης της αναζήτησης κάθε ζημιάς από την αιτία αυτή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση κατακύρωσης στον επόμενο υποψήφιο βάσει του πίνακα κατάταξης κοκ. 16. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Ε.Δ.Δ.Α.Π., να αποφασίσει τη τελική ματαίωση της προμήθειας που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 17. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων και απαιτήσεων του συγκεκριμένου έργου η δωρεάν προσφορά υπηρεσιών ή επιπλέον συνοδευόντων στοιχείων τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της διακήρυξης δεν αποκλείονται, θα διαχωρίζονται όμως σαφώς τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική προσφορά και θα συνεκτιμώνται από την Ε.Δ.Δ.Α.Π. 18. Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 19. Οι αναφερόμενες στην οικονομική προσφορά τιμές για τα προσφερόμενα αναλώσιμα είδη (ομάδες ειδών 1 έως και 6) θα δίνονται για την παράδοσή τους, σε καινούριες συσκευασίες με ημερομηνία λήξεως (εφόσον υπάρχει) τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσής τους, στους χώρους του Ινστιτούτου Οίνου του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», που θα υποδείξει ο Ε.Υ. και θα περιλαμβάνουν όλες τις τυχόν κρατήσεις και επιβαρύνσεις που βαρύνουν την προμήθεια τους. Η παράδοση των αναλωσίμων θα γίνεται εντός εξήντα (30) ημερών από την ημερομηνία έγγραφης παραγγελίας τους από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο (ΕΥ) του έργου. Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος ο Ανάδοχος οφείλει να έχει παραδώσει τα προμηθευόμενα με την παρούσα προϊόντα. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα προϊόντα εντός της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία για την περίπτωση αυτή. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται μονομερώς να παρατείνει το ανωτέρω χρόνο παράδοσης κατά την απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας προς τούτο εγγράφως τον Ανάδοχο. Για όλα τα προϊόντα η παραγγελία, η παραλαβή και η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά κατά παραγγελία του Επ. Υπευθύνου ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και καθόλη τη διάρκεια του έργου μέχρι Ή Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος (ΕΥ) δύναται να παραγγέλνει είδη και ποσότητες, που θα καθορίζονται κάθε φορά από τις ερευνητικές ανάγκες του έργου. 20. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προμηθευόμενων με την παρούσα προϊόντων θα πραγματοποιηθεί από την Ε.Δ.Δ.Α.Π. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής, συντάσσει Σελ. 6 από 44 Ε Υ Ρ ΩΠΑΪΚ Η Ε ΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑΚ ΗΣ ΑΝΑΠΤ Υ Ξ ΗΣ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΓΓΕΤ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Ε. Π. Ανταγω νισ τικότητα και Ε π ιχ ειρηματικότητα (Ε ΠΑΝ ΙΙ), ΠΕ Π Μακεδονίας Θράκης, ΠΕ Π Κ ρήτης και Νήσ ω ν Αιγαίου, ΠΕ Π Θεσ σ αλίας Σ τερεάς Ε λλάδας Ηπ είρου, ΠΕ Π

7 Πρωτόκολλο Απόρριψης τεκμηριώνοντας την απόφασή της και την κοινοποιεί στον Ανάδοχο. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού. 21. Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών στους προμηθευτές θα γίνει με την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αντίστοιχων ειδών. Για τους προμηθευτές Ελληνικής Επικράτειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Νόμου 4127/2013, σαν φορέας γενικής κυβέρνησης, παρακρατείται φόρος επί του καθαρού ποσού της αξίας των υπό προμήθεια ειδών. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή. 22. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α ΕΞ 2013/ έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,10% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ). 23. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που θα περιγράφονται στην υπογεγραμμένη σύμβαση με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα) και εφόσον έχει καταβληθεί η σχετική χρηματοδότηση στο Λογαριασμό του Ινστιτούτου Οίνου. 24. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. 25. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, θα αναγγέλλειπαραγγέλλει στον ανάδοχο, τις ημερομηνίες παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών. 26. Επιπλέον ισχύουν και τα ακόλουθα: Για την αξιολόγηση προσφορών, λαμβάνονται υπόψη, τα παρακάτω κριτήρια: Η προσφερόμενη τιμή Η συμφωνία της τεχνικής προσφοράς της προσφερόμενης ομάδας ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης Ο χρόνος παράδοσης των ομάδων ειδών Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. Σελ. 7 από 44 Ε Υ Ρ ΩΠΑΪΚ Η Ε ΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑΚ ΗΣ ΑΝΑΠΤ Υ Ξ ΗΣ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΓΓΕΤ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Ε. Π. Ανταγω νισ τικότητα και Ε π ιχ ειρηματικότητα (Ε ΠΑΝ ΙΙ), ΠΕ Π Μακεδονίας Θράκης, ΠΕ Π Κ ρήτης και Νήσ ω ν Αιγαίου, ΠΕ Π Θεσ σ αλίας Σ τερεάς Ε λλάδας Ηπ είρου, ΠΕ Π

8 Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης προμηθευτή, η προσφορά του οποίου κρίθηκε οικονομοτεχνικά ως η πλέον συμφέρουσα. Η διαδικασία της οικονομοτεχνικής αξιολόγησης είναι η παρακάτω: Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης πλην των οικονομικών στοιχείων (τιμή), κατατάσσονται σε δύο (2) ομάδες με συγκεκριμένους συντελεστές βαρύτητας σύμφωνα με τους ακόλουθους Πίνακες: 1 η ΟΜΑΔΑ (Τεχνικών προδιαγραφών Ποιότητας και Απόδοσης) ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Η συμφωνία της τεχνικής προσφοράς των προσφερομένων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης 80% Σύνολο ομάδας: 80% 2 η ΟΜΑΔΑ (Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης) ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Ο χρόνος παράδοσης των ομάδων ειδών 20% Σύνολο ομάδας: 20% Σύνολο συντελεστών βαρύτητας 80% + 20% = 100% Ο παραπάνω Πίνακας ισχύει για όλες τις ομάδες ειδών του Διαγωνισμού. Διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης Προσφορών Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς ανά ομάδα ειδών αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της προκήρυξης. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την Σταθμισμένη Βαθμολογία της. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου, όπως ορίζεται στη προκήρυξη, επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων. Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής λαμβάνεται υπ όψη μόνο η τιμή προσφοράς. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την Σταθμισμένη Βαθμολογία της. Συγκριτική Τιμή Λ = Σταθμισμένη Βαθμολογία Για τις δύο ομάδες βαθμολόγησης ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που ανέρχεται σε ποσοστό επί τοις εκατό 80 και 20 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Όλα τα επί μέρους στοιχεία βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Σελ. 8 από 44 Ε Υ Ρ ΩΠΑΪΚ Η Ε ΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑΚ ΗΣ ΑΝΑΠΤ Υ Ξ ΗΣ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΓΓΕΤ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Ε. Π. Ανταγω νισ τικότητα και Ε π ιχ ειρηματικότητα (Ε ΠΑΝ ΙΙ), ΠΕ Π Μακεδονίας Θράκης, ΠΕ Π Κ ρήτης και Νήσ ω ν Αιγαίου, ΠΕ Π Θεσ σ αλίας Σ τερεάς Ε λλάδας Ηπ είρου, ΠΕ Π

9 Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται επακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στους προσφέροντες την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σελ. 9 από 44 Ε Υ Ρ ΩΠΑΪΚ Η Ε ΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑΚ ΗΣ ΑΝΑΠΤ Υ Ξ ΗΣ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΓΓΕΤ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Ε. Π. Ανταγω νισ τικότητα και Ε π ιχ ειρηματικότητα (Ε ΠΑΝ ΙΙ), ΠΕ Π Μακεδονίας Θράκης, ΠΕ Π Κ ρήτης και Νήσ ω ν Αιγαίου, ΠΕ Π Θεσ σ αλίας Σ τερεάς Ε λλάδας Ηπ είρου, ΠΕ Π

10 Β. Τεχνικές προδιαγραφές Είδη προς Προμήθεια και τεχνικά χαρακτηριστικά Προϋπολογισμός: ,00 πλέον ΦΠΑ Α/Α Ομάδες ειδών προς προμήθεια Κόστος* (χωρίς Φ.Π.Α.) Αναλώσιμα μικροβιολογικών αναλύσεων (θρεπτικά υποστρώματα, τρυβλία κλπ) Αναλώσιμα μοριακής βιολογίας (αγαρόζη, πολυμεράση, κιτ απομόνωσης DNA κλπ) Αναλώσιμα χημικών αναλύσεων (στήλες για HPLC/GC, πρότυπα κτλ) Οινολογικά αναλώσιμα (πηκτινολητικά ένζυμα, φίλτρα κλπ) Αναλώσιμα γραφείου & Η/Υ (π.χ. μελάνι εκτυπωτών) Αντιδράσεις αλληλούχησης Σύνολο (*)Οι τιμές προϋπολογισμού του παραπάνω Πίνακα, συνιστούν το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών. Προσφορές που υπερβαίνουν τις τιμές αυτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αναλυτική περιγραφή των ειδών της κάθε ομάδας του υπό ανάθεση έργου οριοθετείται από τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα Ι «Προς προμήθεια είδη» και το Παράρτημα ΙΙ: «Προδιαγραφές - Πίνακες Συμμόρφωσης» της παρούσας διακήρυξης.τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να ικανοποιούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ. Ολα τα πεδία του Παραρτήματος ΙΙ θα πρέπει να συμπληρώνονται και να αιτιολογούνται με τη σειρά που αναγράφονται. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλη μορφή διαφορετική του Παραρτήματος ΙΙ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι παραπομπές για την αιτιολόγηση του κάθε χαρακτηριστικού θα πρέπει να δίνονται σύμφωνα με το παράδειγμα: Φυλλάδιο 1, σελ. 2, σημείο 7. Προσφορές που δεν αιτιολογούν τα προσφερόμενα είδη καταλλήλως θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σελ. 10 από 44 Ε Υ Ρ ΩΠΑΪΚ Η Ε ΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑΚ ΗΣ ΑΝΑΠΤ Υ Ξ ΗΣ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΓΓΕΤ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Ε. Π. Ανταγω νισ τικότητα και Ε π ιχ ειρηματικότητα (Ε ΠΑΝ ΙΙ), ΠΕ Π Μακεδονίας Θράκης, ΠΕ Π Κ ρήτης και Νήσ ω ν Αιγαίου, ΠΕ Π Θεσ σ αλίας Σ τερεάς Ε λλάδας Ηπ είρου, ΠΕ Π

11 Γ. Παράρτημα Ι : Προς Προμήθεια Είδη Ομάδα Ειδών 1. Αναλώσιμα μικροβιολογικών αναλύσεων (θρεπτικά υποστρώματα, τρυβλία κλπ) Ύψος προϋπολογισμού: πλέον ΦΠΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 MRS agar (500g) 5 2 MRS broth (500g) 4 3 Ringer s solution (1/4 strength) (Συσκευασία 100 ταμπλέτες) 5 4 Yeast extract (500g) 20 5 Tryptone (500g) 2 6 Bacteriological agar (500g) 27 7 Lysine medium agar (500g) 14 8 Peptone bacteriological (500g) 38 9 W.L. Nutrient agar (500g) Meat peptone (500g) 1 11 BHI broth (500g) 1 12 Αντικειμενοφόρες πλάκες, τροχισμένες (Συσκευασία 50 τεμαχίων) Καλυπτρίδες 22x22 mm (Συσκευασία 100 τεμαχίων) Tαινία ελέγχου υγρής αποστείρωσης (1 τεμάχιο) Parafilm (1 τεμάχιο) 9 16 Λύχνος Bunsen, φορητός (1 τεμάχιο) 2 17 θερμόμετρo υδραργύρου -10 έως 100οC (1 τεμάχιο) 3 18 Μαντιλάκια καθαρισμού φακών μικροσκοπίας (Συσκευασία 500 τεμαχίων) 19 Colilert -18 (Συσκευασία 20 τεστ) 1 20 Κυβέττες φωτομέτρου (1 τεμάχιο) Σωληνάρια 1.5ml τύπου EPPENDORF, ουδέτερα (1 τεμάχιο) Σωληνάρια 1.5ml τύπου EPPENDORF, μωβ (1 τεμάχιο) Σωληνάρια 1.5ml τύπου EPPENDORF, μπλέ (1 τεμάχιο) Σωληνάρια 1.5ml τύπου EPPENDORF, πράσινα (1 τεμάχιο) Σωληνάρια 1.5ml τύπου EPPENDORF, κίτρινα (1 τεμάχιο) Σωληνάρια 2 ml τύπου EPPENDORF, ουδέτερα (1 τεμάχιο) Σωληνάρια 2 ml τύπου EPPENDORF, κίτρινα (1 τεμάχιο) Σωληνάρια 2 ml τύπου EPPENDORF, πράσινα (1 τεμάχιο) Σωληνάρια 2 ml τύπου EPPENDORF, μώβ (1 τεμάχιο) Κουτί αποθήκευσης από χαρτόνι (1 τεμάχιο) Σωληνάρια 2ml με καπάκι (1 τεμάχιο) Σωληνάρια φυγοκέντρου, τύπου falcon όγκου 50ml (1 τεμάχιο) Σελ. 11 από 44 Ε Υ Ρ ΩΠΑΪΚ Η Ε ΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑΚ ΗΣ ΑΝΑΠΤ Υ Ξ ΗΣ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΓΓΕΤ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Ε. Π. Ανταγω νισ τικότητα και Ε π ιχ ειρηματικότητα (Ε ΠΑΝ ΙΙ), ΠΕ Π Μακεδονίας Θράκης, ΠΕ Π Κ ρήτης και Νήσ ω ν Αιγαίου, ΠΕ Π Θεσ σ αλίας Σ τερεάς Ε λλάδας Ηπ είρου, ΠΕ Π

12 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 33 Σωληνάρια φυγοκέντρου, τύπου falcon όγκου 15ml (1 τεμάχιο) Μικροπλακίδια 96 θέσεων χωρίς καπάκι (1 τεμάχιο) Καπάκι για μικροπλακίδια 96 θέσεων (1 τεμάχιο) Μικροπλακίδια 96 θέσεων με καπάκι, αποστειρωμένα (1 τεμάχιο) Μικροβιολογικός κρίκος, 10μl (Συσκευασία 10 τεμαχίων) Τρυβλία (1 τεμάχιο) Στατώ για σωληνάρια τύπoυ Eppendorf (0,5-2ml) (Συσκευασία 5 τεμαχίων) 40 Στατώ για σωληνάρια τύπoυ Eppendorf (1,5-2 ml) (Συσκευασία 5 τεμαχίων) 41 Σακούλες stomacher με φίλτρο, όγκου 400ml (Συσκευασία 25 τεμαχίων) 42 Spore Strip G. stearothermophilus 10 5 (Συσκευασία 100 τεμαχίων) 1 43 Γάντια (ψύξης-θέρμανσης) πυρίμαχα (Συσκευασία ζευγάρι) Φακελίδια για αναερόβιες συνθήκες επώασης μικροοργανισμών για τζάρες αναεροβίωσης των 2.5 L (Συσκευασία 10 τεμαχίων) 45 Τεστ για τον έλεγχο της δημιουργίας αναερόβιων συνθηκών σε τζάρες αναεροβίωσης των 2.5 L (Συσκευασία 50 τεστ) 3 1 Ομάδα Ειδών 2: Αναλώσιμα μοριακής βιολογίας (αγαρόζη, πολυμεράση, κιτ απομόνωσης DNA κλπ) Ύψος προϋπολογισμού: πλέον ΦΠΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Tris molecular biology grade (1000g) 2 2 Tris (1000g) 6 3 EDTA disodium salt dehydrate (1000g) 4 4 Βρωμιούχο αιθίδιο (100 ml) 2 5 Ισοαμυλική αλκοόλη (500ml) 1 6 β-μερκαπτοαιθανόλη (250ml) 2 7 SDS (250ml) 3 8 Αμπικιλλίνη (25g) 2 9 Φορμαμίδιο (250ml) 2 10 Αγαρόζη low EEO (Agarose Standard) (500 g) 4 11 Αγαρόζη high gel strength (100g) 2 12 Αγαρόζη Low Melt (25g) 2 13 Δεοξυνουκλεοτίδια Solution Mix (40μmol το καθένα) 4 14 Lambda DNA (250μg) 1 Σελ. 12 από 44 Ε Υ Ρ ΩΠΑΪΚ Η Ε ΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑΚ ΗΣ ΑΝΑΠΤ Υ Ξ ΗΣ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΓΓΕΤ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Ε. Π. Ανταγω νισ τικότητα και Ε π ιχ ειρηματικότητα (Ε ΠΑΝ ΙΙ), ΠΕ Π Μακεδονίας Θράκης, ΠΕ Π Κ ρήτης και Νήσ ω ν Αιγαίου, ΠΕ Π Θεσ σ αλίας Σ τερεάς Ε λλάδας Ηπ είρου, ΠΕ Π

13 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 15 Taq DNA πολυμεράση με Standard Taq Buffer (2000U) 4 16 Χλωριούχο μαγνήσιο (1ml) 3 17 BSA (12mg) kb DNA Ladder (250μg) bp DNA Ladder (250μg) 4 20 Dnase I (Rnase-Free) (1000U) 1 21 RNase A (DNase-free) (50mg) 4 22 Ρυθμιστικό διάλυμα ενζύμων περιορισμού (5ml) 3 23 ATP (1ml) 1 24 Yeast chromosome PFG marker-0.5 ml (50μg/ml) 3 25 Περιοριστική ενδονουκλεάση endonuclease Hae III (3000U) 3 26 Περιοριστική ενδονουκλεάση Hha I (2000U) 3 27 Περιοριστική ενδονουκλεάση Hinf I (5000U) 2 28 Περιοριστική ενδονουκλεάση MseI (500U) 3 29 Περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI (10000U) 1 30 Περιοριστική ενδονουκλεάση NotI (500U) 1 31 Περιοριστική ενδονουκλεάση ApaI (5000U) 2 32 Περιοριστική ενδονουκλεάση XbaI (3000U) 1 33 Περιοριστική ενδονουκλεάση Dde I (1000U) 3 34 Περιοριστική ενδονουκλεάση Dra I (2000U) 2 35 Πρωτεϊνάση K (500mg) 2 36 Λυσοζύμη (1g) 5 37 Ρύγχη GEL-LOAD µL (τεμ 1 στατώ με 96 ρύγχη) Ρύγχη για πιπέτα GILSON, 1-5ml, (Συσκευασία 250τεμ) 8 39 Ρύγχη πλαστικά για πιπέτα GILSON, μl (Συσκευασία 250τεμ) Ρύγχη πλαστικά για πιπέτα GILSON, μl (Συσκευασία 500τεμ) Ρύγχη πλαστικά διαβαθμισμένα για πιπέτα GILSON P-2, P-10, 0,5-10μl (Συσκευασία 1000 τεμ) Ρύγχη με φίλτρο αποστειρωμένα μl (rack-60tip) Ρύγχη με φίλτρο αποστειρωμένα μl (rack-96 tip) Ρύγχη με φίλτρο αποστειρωμένα, 0,5-10μl (rack-96 tip) PP rack for 1000μl tips pipette tips (1 τεμ) PP rack for 200μl tips pipette tips (1 τεμ) PP rack for 10μl tips pipette tips (1 τεμ) 5 48 Σωληνάρια PCR, 0,2 ML (συσκευασία 1000 τεμ) Σωληνάρια PCR, 0,5 ML (1000 τεμ) 8 Σελ. 13 από 44 Ε Υ Ρ ΩΠΑΪΚ Η Ε ΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑΚ ΗΣ ΑΝΑΠΤ Υ Ξ ΗΣ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΓΓΕΤ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Ε. Π. Ανταγω νισ τικότητα και Ε π ιχ ειρηματικότητα (Ε ΠΑΝ ΙΙ), ΠΕ Π Μακεδονίας Θράκης, ΠΕ Π Κ ρήτης και Νήσ ω ν Αιγαίου, ΠΕ Π Θεσ σ αλίας Σ τερεάς Ε λλάδας Ηπ είρου, ΠΕ Π

14 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 50 Σετ πιπετών 4 τεμαχίων (0,5-10μl, 2-20 μl, μl, μl) (1 κιτ) 2 51 Σετ πιπετών 3 τεμαχίων (2-20 μl, μl, μ) (1 κιτ) 1 52 Πιπέτα ρυθμιζόμενου όγκου ( μl) (1 τεμ) 1 53 Πιπέτα 8-κάναλη, ρυθμιζόμενου όγκου: 5-50 μl (1 τεμ) 1 54 Πιπέτα 8-κάναλη, ρυθμιζόμενου όγκου: μl (1 τεμ) Ρύγχη πιπετών, διαφανή, όγκου 10 µl, LOW RETENTION (1 rack 96 θεσεων) 3 Ρύγχη πιπετών, διαφανή, όγκου 20 µl, LOW RETENTION (1 rack 96 θεσεων) 2 Ρύγχη πιπετών, διαφανή, όγκου 300 µl, LOW RETENTION (1rack 96 θεσεων) 3 Ρύγχη πιπετών, διαφανή, όγκου 1250 µl, LOW RETENTION (1 rack 96 θεσεων) 2 59 PCR-STRIP, 8 WELL, 0,2 ML, [1 συσκ. (125 x 8 strips)] 2 60 Απολυμαντικό διάλυμα για το νερό των υδατόλουτρων (250ml) 1 61 Απολυμαντικό υγρό για χρήση σε κλιβάνους CO2 (100ml) 1 62 Χημικό Υγρό του Derma-Exitus Plus (50ml) 5 63 High-Fidelity DNA Polymerase (40U) 2 64 Master Mix PCR (30 αντιδράσεις) 2 65 Σωληνάρια πολυπροπυλενίου 15 ML (Συσκευασία 100 τεμαχίων) 20 Ομάδα Ειδών 3. Αναλώσιμα χημικών αναλύσεων (στήλες για HPLC/GC, πρότυπα κτλ) Ύψος προϋπολογισμού: πλέον ΦΠΑ A/A ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Γάντια latex, XL (Συσκευασία 100 τεμαχίων) 30 2 Γάντια latex, L ( Συσκευασία 100 τεμαχίων) 60 3 Γάντια latex, M (Συσκευασία 100 τεμαχίων) 40 4 Γάντια latex, S (Συσκευασία 100 τεμαχίων) 12 5 Φίλτρο σύριγγας κατάλληλο για διήθηση διαλυτών HPLC, διαμέτρου 25mm και πόρου 0,45μm (1 τεμάχιο) Screw top vial 2mL - wide mouth with cap (Συσκευασία 200 τεμαχίων) 1 7 Σύριγγες 10mL (Συσκευασία 100 τεμαχίων) 1 8 Z-guard column kit (1 τεμάχιο) 1 9 Νερό (HPLC) (2.5lt) 2 10 Στήλη Hi-Plex H, 300 x 7.7 mm-hplc (1 τεμάχιο) 1 11 PL HI-PLEX H GUARD CARTRIDGES 5X3MM (1 τεμάχιο) 1 Σελ. 14 από 44 Ε Υ Ρ ΩΠΑΪΚ Η Ε ΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑΚ ΗΣ ΑΝΑΠΤ Υ Ξ ΗΣ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΓΓΕΤ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Ε. Π. Ανταγω νισ τικότητα και Ε π ιχ ειρηματικότητα (Ε ΠΑΝ ΙΙ), ΠΕ Π Μακεδονίας Θράκης, ΠΕ Π Κ ρήτης και Νήσ ω ν Αιγαίου, ΠΕ Π Θεσ σ αλίας Σ τερεάς Ε λλάδας Ηπ είρου, ΠΕ Π

15 12 Στήλη DBwax 30mX0.25X0.25μm (1 τεμάχιο) 1 13 FS DEACTIVATED 250mm (1 τεμάχιο) 1 14 Liner (1 τεμάχιο) Φίλτρο σύριγγας με διάμετρο 13mm πόρου 0.45um (Συσκευασία 200 τεμαχίων) 1 Φίλτρο μεμβράνης κατάλληλο για διήθηση διαλυτών HPLC, διαμέτρου 47mm και πόρου 0,45μm (Συσκευασία 100 τεμαχίων) 1 17 Ποσοτικοί ηθμοί χαμηλής τέφρας, πόρου 22μm(ρολό) Dimethyl Sulfoxide (DMSO) (4ml) 1 19 Lyticase from Arthrobacterluteus lyophilized powder (50KU) 3 20 Mutanolysin from Streptomyces globisporus ATCC lyophilized powder (1000U) 2 21 Glass Beads, acid washed μm (100g) 5 22 Phenylmethanesulfonyl fluoride solution (50ml) 1 23 TWEEN 80 (500ml) 1 24 Boric acid (1000g) 4 25 Glycerol (1000ml) 2 26 N,N,N,N -Tetramethylethylenediamine (25ml) 1 27 Sodium phosphate dibasic dihydrate (250g) 1 28 Ammonium acetate (500g) 1 29 Sodium Acetate anhydrous (1000g) 1 30 Potassium acetate (500g) 2 31 D-sorbitol (1000g) 1 32 Chloroform (500ml) 1 33 Phenol equilibrated, stabilized (100ml) 2 34 Triton X-100 (500ml) 1 35 Sucrose (500g) propanol (1000ml) 1 37 Ultra pure water (5lt) 7 38 Sodium Chloride (1000g) 2 39 Urea (1000g) 1 40 Acrylamide (1000g) 1 41 Bisacrylamide (250g) 1 42 Ammonium persulfate (100g) 1 43 Glycerol (5lt) 1 44 Di-Potassium hydrogen phopshate anhydrous (1000g) 1 45 D-(-) fructose (1000g) 1 46 Sodium acetate anhydrous (250g) 1 Σελ. 15 από 44 Ε Υ Ρ ΩΠΑΪΚ Η Ε ΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑΚ ΗΣ ΑΝΑΠΤ Υ Ξ ΗΣ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΓΓΕΤ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Ε. Π. Ανταγω νισ τικότητα και Ε π ιχ ειρηματικότητα (Ε ΠΑΝ ΙΙ), ΠΕ Π Μακεδονίας Θράκης, ΠΕ Π Κ ρήτης και Νήσ ω ν Αιγαίου, ΠΕ Π Θεσ σ αλίας Σ τερεάς Ε λλάδας Ηπ είρου, ΠΕ Π

16 47 DL malic acid (250g) 1 48 Cycloheximide (5g) 1 49 Potassium L-lactate (250ml) 1 50 Polygalacturonic acid (50g) 1 51 Dextrose (125Kg) 1 52 Glacial acetic acid (2.5 lt) 1 53 Πλαστικό φιαλίδιο των 2 ml με ενσωματωμένο φίλτρο PVDF πόρου 0,45 μm. (Συσκευασία 100 τεμαχίων) 22 Ομάδα Ειδών 4. Οινολογικά αναλώσιμα (πηκτινολητικά ένζυμα, φίλτρα κλπ) Ύψος προϋπολογισμού: πλέον ΦΠΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Πηκτινολυτικό ένζυμο λευκής παραμονής (500g) 1 2 Πηκτινολυτικό ένζυμο ερυθρής παραμονής (250g) 1 3 Μεταμπισουλφίτ καλίου (1000g) 7 4 Φίλτρο σύριγγας 25 mm και πόρου 0.2μm (1 τεμάχιο) Φίλτρο για οινοποίηση κατασκευασμένο από ανοξείδωτο Χάλυβα 316 S.S. (Stainless steel pleated cartridges) κατάλληλο για φίλτρανση κρασιού ( 1 τεμάχιο) 6 Γκαζάκι βουτανίου(190g) Βιομηχανικό χαρτί (Συσκευασία 2 ρολών) 12 8 Αλουμινόχαρτο - 60m (1 τεμάχιο) 7 9 Μεμβράνη (cling film) -200m (1 τεμάχιο) 3 9 Ομάδα Ειδών 5. Αναλώσιμα γραφείου & Η/Υ (π.χ. μελάνι εκτυπωτών) Ύψος προϋπολογισμού: πλέον ΦΠΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Tόνερ (Συσκευασία 2 τεμαχίων) 8 2 Χαρτί Φωτ/κό Α4 (Συσκευασία 500 φύλλων) Φωτιστικό γραφείου (1 τεμάχιο) 2 4 Σκάλα με 2 step (1 τεμάχιο) 1 5 Κουτί Φαρμακείου (1 τεμάχιο) 1 6 Αριθμομηχανή 8 Ψηφίων (1 τεμάχιο) 4 7 Καλάθι Αχρήστων Συρμάτινο (1 τεμάχιο) 3 8 Χαρτοθήκη (1 τεμάχιο) 6 9 Αυτοκόλλητα Χαρτάκια (Συσκευασία 100 φύλλων) Κύβος Σημειώσεων (1 τεμάχιο) 4 11 Λευκά Χαρτάκια Σημειώσεων (Συσκευασία 500 φύλλων) 6 12 Αυτοκόλλητα Χαρτάκια Ανακυκλωμένα (Συσκευασία 100 φύλλων) 10 Σελ. 16 από 44 Ε Υ Ρ ΩΠΑΪΚ Η Ε ΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑΚ ΗΣ ΑΝΑΠΤ Υ Ξ ΗΣ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΓΓΕΤ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Ε. Π. Ανταγω νισ τικότητα και Ε π ιχ ειρηματικότητα (Ε ΠΑΝ ΙΙ), ΠΕ Π Μακεδονίας Θράκης, ΠΕ Π Κ ρήτης και Νήσ ω ν Αιγαίου, ΠΕ Π Θεσ σ αλίας Σ τερεάς Ε λλάδας Ηπ είρου, ΠΕ Π

17 13 Σελιδοδείκτες (Συσκευασία 4 μπλόκ, μπλόκ 35 φύλλων) 4 14 Στυλό (1 τεμάχιο) Μαρκαδόρος Υπογράμμισης (1 τεμάχιο) 5 16 Μαρκαδόρος Υπογράμμισης (1 τεμάχιο) 5 17 Μαρκαδόρος Υπογράμμισης (1 τεμάχιο) 5 18 Μαρκαδόρος Υπογράμμισης (1 τεμάχιο) 2 19 Μαρκαδόρος Υπογράμμισης (1 τεμάχιο) 2 20 Μαρκαδόρος Ανεξίτηλος 1.5mm (1 τεμάχιο) Μαρκαδόρος Ανεξίτηλος 1mm (1 τεμάχιο) Μαρκαδόρος Διαφανειών Ανεξίτηλος (1 τεμάχιο) Μαρκαδόρος Διαφανειών Ανεξίτηλος (1 τεμάχιο) Μαρκαδόρος Διαφανειών Ανεξίτηλος (1 τεμάχιο) 5 25 Μαρκαδόρος Διαφανειών Ανεξίτηλος (1 τεμάχιο) 5 26 Μαρκαδόρος Διαφανειών Ανεξίτηλος (1 τεμάχιο) Κολλητική Ταινία (1 τεμάχιο) Κολλητική Ταινία (1 τεμάχιο) Βάση Κολλητικής Ταινίας (1 τεμάχιο) 4 30 Κολλητική Ταινία (1 τεμάχιο) Βάση Κολλητικής Ταινίας (1 τεμάχιο) 4 32 Κολλητική Ταινία Συσκευασίας (1 τεμάχιο) 5 33 Ψαλίδι Γενικής Χρήσης (1 τεμάχιο) 5 34 Κοπίδι με Μεταλλική Ενίσχυση (1 τεμάχιο) 5 35 Ανταλλακτικές Λάμες για Κοπίδι 18mm (Συσκευασία 10 τεμαχίων) 36 Λάστιχα σε Κουτί (Συσκευασία 50 γραμμαρίων) 2 37 Λάστιχα σε Κουτί (Συσκευασία 50 γραμμαρίων) 2 38 Συνδετήρες Μεταλλικοί Χρωματιστοί (Συσκευασία 150 τεμαχίων) 39 Σετ Καθαρισμού Laptop (Συσκευασία 3 τεμαχίων) 3 40 Περφορατέρ (1 τεμάχιο) 1 41 Συρραπτικό Χειρός (1 τεμάχιο) 2 42 Συρραπτικό Χειρός (1 τεμάχιο) 2 43 Σύρματα Συρραπτκού 24/6mm (Σύσκευασία 1000 τεμαχίων) Σύρματα Συρραπτικού No 64 (Σύσκευασία 2000 τεμαχίων) Κλασέρ 8/32 (1 τεμάχιο) 8 46 Ντοσιέ με Έλασμα (Συσκευασία 50 τεμαχίων) 2 47 Θήκη Διαφανής (Συσκευασία 100 τεμαχίων) 5 48 Κουτί Αρχείου με Λάστιχο (1 τεμάχιο) Θήκη Περιοδικών (1 τεμάχιο) Φάκελος με αυτιά και λάστιχο Πρεσπάν Μηχανικό Μολύβι (1 τεμάχιο) Ετικέτες Αφαιρούμενες Α4 (Συσκευασία 6750 τεμαχίων) Σελ. 17 από 44 Ε Υ Ρ ΩΠΑΪΚ Η Ε ΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑΚ ΗΣ ΑΝΑΠΤ Υ Ξ ΗΣ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΓΓΕΤ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Ε. Π. Ανταγω νισ τικότητα και Ε π ιχ ειρηματικότητα (Ε ΠΑΝ ΙΙ), ΠΕ Π Μακεδονίας Θράκης, ΠΕ Π Κ ρήτης και Νήσ ω ν Αιγαίου, ΠΕ Π Θεσ σ αλίας Σ τερεάς Ε λλάδας Ηπ είρου, ΠΕ Π

18 53 Ετικέτες (Συσκευασία 900 τεμαχίων) 1 54 Μύτες (Συσκευασία 12 τεμαχίων) 120 Ομάδα Ειδών 6. Αντιδράσεις αλληλούχησης Ύψος προϋπολογισμού: 7.000,00 πλέον ΦΠΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Kit για ενίσχυση γενομικών βιβλιοθηκών για NGS (Συσκευασία: 50 x 50μl αντιδράσεις) 2 Kit για ποσοτικοποιήση βιβλιοθηκών για NGS (500 αντιδράσεις) 1 3 Kit για ενίσχυση γενομικών βιβλιοθηκών για NGS (Συσκευασία: 50 x 50μl αντιδράσεις) 4 Kit για δημιουργία RNA-Seq βιβλιοθηκών (24 αντιδράσεις) 1 5 Kit για σύνθεση cdna με το οποίο πραγματοποιείται αποτελεσματική ενσωμάτωση γνωστών αλληλουχιών σε αμφότερα τα άκρα του cdna (Συσκευασία για 10 αντιδράσεις) 6 Κιτ για απομόνωση total RNA από πολύ μικρούς όγκους δειγμάτων ακόμα και από ένα κύτταρο ή 0.1 mg ιστού (Συσκευασία των 50 απομονώσεων) 7 Κιτ για απομόνωση total RNA από < 5 x 106 cultured cells, < 109 bacterial cells, up to 108 yeast cells, < 30 mg tissue (Συσκευασία των 250 απομονώσεων) 8 Κιτ για απομόνωση mirna από < 107 cultured cells, < 30mg human/ animal tissue, < 50mg plant tissue (Συσκευασία των 50 απομονώσεων) 9 DNA standards κατάλληλα για ποσοτικοποίηση βιβλιοθηκών (6 x 80μl) Σελ. 18 από 44 Ε Υ Ρ ΩΠΑΪΚ Η Ε ΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑΚ ΗΣ ΑΝΑΠΤ Υ Ξ ΗΣ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΓΓΕΤ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Ε. Π. Ανταγω νισ τικότητα και Ε π ιχ ειρηματικότητα (Ε ΠΑΝ ΙΙ), ΠΕ Π Μακεδονίας Θράκης, ΠΕ Π Κ ρήτης και Νήσ ω ν Αιγαίου, ΠΕ Π Θεσ σ αλίας Σ τερεάς Ε λλάδας Ηπ είρου, ΠΕ Π

19 ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Δ. Παράρτημα ΙΙ : Προδιαγραφές - Πίνακες Συμμόρφωσης Οι Πίνακες Συμμόρφωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης και η συμπλήρωση τους είναι υποχρεωτική. Τα απαιτούμενα σύμφωνα με τους Πίνακες Συμμόρφωσης τεχνικά χαρακτηριστικά θεωρούνται όλα σημαντικά και η μη εξολοκλήρου κάλυψή τους ενδέχεται, κατά την κρίση της Ε.Δ.Δ.Α.Π., να αποτελέσει λόγο απόρριψης της προσφοράς. Οι Πίνακες Συμμόρφωσης έχουν διαμορφωθεί όπως ακολουθεί και θα συμπληρωθούν υποχρεωτικά σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες: 1. Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ερωτήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές στη στήλη «Απάντηση», τσεκάροντας τα τετραγωνίδια. Κλειδί απαντήσεων: ΝΑΙ = το προσφερόμενο είδος πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, ΟΧΙ = το προσφερόμενο είδος δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, ΥΠΕΡ = το προσφερόμενο είδος υπερκαλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές. Εν προκειμένω, πρέπει να δηλωθεί και ο τρόπος της υπερκάλυψης. 2. Στη στήλη «Παραπομπή», καταγράφεται η τεκμηρίωση της κάλυψης ή υπερκάλυψης της αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής (πχ με παραπομπή σε τεχνικό ενημερωτικό φυλλάδιο του κατασκευαστή (Prospectus) ή αναλυτική τεχνική περιγραφή των ειδών ή του τρόπου λειτουργίας ή με αναφορά της μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κλπ). Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η ευκρινής συμπλήρωση και η συγκεκριμενοποίηση των παραπομπών (πχ τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4, Παράγραφος 4 κλπ). Στην στήλη "Υποχρέωση" παρατίθενται οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. Τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις από τα προς προμήθεια είδη και η μη εξολοκλήρου κάλυψή τους θα αποτελέσει λόγο απόρριψης της προσφοράς. ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 1 Αναλώσιμα μικροβιολογικών αναλύσεων (θρεπτικά υποστρώματα, τρυβλία κλπ) Α/Α Προδιαγραφή - Υποχρέωση Απάντηση 1 MRS agar Υλικό σε σκόνη, κατάλληλο για τον εμπλουτισμό, καλλιέργεια και απομόνωση του lactobacillus spp. Σύμφωνα με τους de Man, Rogosa. Μετά την ανασύσταση τα 500 γρ να δίνουν τουλάχιστον 7 λίτρα έτοιμου υλικού. Σύνθεση προϊόντος (gr/lt) Enzymatic digest of casein: 10,0 Yeast Extract: 4,0 Meat Extract: 10,0 Glucose: 20,0 Dipotassium hydrogen phosphate: 2,0 Sodium acetate: 5,0 Trimmonium citrate: 2,0 Magnesium sulphate heptahydrate: 0,2 Magnanese sulphate tetrahydrate: 0,05, Polyoxyethylenesorbitan monooleate: 1,08 Agar: 15,5 Final ph 5.7 +/- 0.1 (Συσκευασία: 500g) 2 MRS broth θρεπτικός ζωμός σε σκόνη, κατάλληλο για τον εμπλουτισμό, καλλιέργεια και απομόνωση του lactobacillus spp. Σύμφωνα με τους de man, rogosa και sharpe (1960). Μετά την ανασύσταση τα 500 γρ να δίνουν τουλάχιστον 9 λίτρα έτοιμου υλικού. Σύνθεση προϊόντος ΝΑΙ ΥΠΕΡ ΟΧΙ Παραπομπή 19

20 ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ ΟΜΑΔΑ Θεσσαλίας ΕΙΔΩΝ 1 Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Αναλώσιμα μικροβιολογικών αναλύσεων (θρεπτικά υποστρώματα, τρυβλία κλπ) (gr/lt) Mixed peptones: 10,0 Yeast Extract: 5,0 Beef Extract: 10,0 Glucose: 20,0 Potassium phosphate: 2,0 Sodium acetate: 5,0 Magnesium sulphate: 0,2 Magnanese sulphate: 0,05 Tween 80: 1,08 Ammonium citrate: 2,0 ph 6.4 (Συσκευασία: 500g) 3 Ringer s solution (1/4 strength) Προϊόν σε ταμπλέτες, το οποίο χρησιμοποιείται για την παρασκευή αραιωτικού υγρού. Σύνθεση προϊόντος (gr/lt) Sodium chloride: 2,25 Potassium chloride: 0,105 Calcium chloride: 0,12 Sodium dicarbonate: 0,05 Gram per litre: 2,5. (Συσκευασία: 100 ταμπλέτες) 4 Yeast extract Yeast Extract Powder. Prepared by the autolysis of Saccharomyces cerevisiae. (Συσκευασία: 500g) 5 Tryptone To ph σε 2% διάλυμα να είναι 7.2 ± 0.5. (Συσκευασία: 500g) 6 Bacteriological agar Αgar No2 (Συσκευασία: 500g) 7 Lysine medium agar Μετά την ανασύσταση τα 500 γρ να δίνουν τουλάχιστον 7,5 λίτρα έτοιμου υλικού. Σύνθεση προϊόντος (gr/lt) Peptone tryptic digest of meat: 10, meat extract: 10, Yeast extract: 1,5, Starch:1,0, Hydrated sodium acetate:5,0, Glucose:1,0, L-cysteine hydrochloride:0,5, Sodium sulpite:0,4, Iron (III) citrate: 0,7 (Συσκευασία: 500g) 8 Peptone bacteriological Bacteriological Peptone, υλικό σε σκόνη, υψηλής θρεπτικής αξίας που χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια ιδιαίτερα απαιτητικών μικροοργανισμών. Προϊόν ενζυματικής πέψης πρωτεϊνών ζωικών ιστών. To ph σε 2% διάλυμα να είναι 7.2 ± 0.2 (Συσκευασία: 500g) 9 W.L. Nutrient Agar Σύνθεση προϊόντος (gr/lt) Yeast extract:4, tryptone: 5, Dextrose: 50, Potassium dihydrogen phosphate: 0,55, Potassium chloride: 0,425, Calcium chloride: 0,125, Magnesium sulphate: 0,125, Ferric chloride 0,0025, Manganese sulphate 0,0025, Bromocresol green 0,022, Agar No2:15, ph5.5± Meat peptone To ph σε 2% διάλυμα να είναι (Συσκευασία: 500g) 11 BHI broth Θρεπτικός ζωμός, Brain Heart Infusion Broth, για την καλλιέργεια διαφόρων απαιτητικών παθογόνων μικροοργανισμών. Μετά την ανασύσταση τα 500 γρ να δίνουν τουλάχιστον 13 λίτρα έτοιμου υλικού. Σύνθεση προϊόντος (gr/lt) Brain-Heart Infusion Solids (porcine): 17,5 Tryptose: 10,0 Glucose: 2,0 Sodium chloride: 5,0 Disodium phosphate: 2,5 (Συσκευασία: 500g) 12 Αντικειμενοφόρες πλάκες, τροχισμένες (Συσκευασία: 50 τεμαχίων) 20

15PROC002819138 2015-06-03

15PROC002819138 2015-06-03 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου 1 Λυκόβρυση Τηλ: 210 2845940 Fax: 210 2840740 E-mail: inst.itap@nagref.gr Λυκόβρυση, 03/06/2015 Αριθ. Πρωτ.: 818 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Θέρμη: 4-3-05 Αρ. Πρωτ: Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού

Προκήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΚΥΑ 679/22.08.96) Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 Ξάνθη Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783684 2015-05-18

15PROC002783684 2015-05-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.18 17:09:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΑΝ546ΨΧ6Τ-34Ξ Αριθ. Πρωτ. : 1549/18-5-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:12(ΕΛΚΕ)/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:12(ΕΛΚΕ)/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002440965 2014-12-01

14PROC002440965 2014-12-01 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για το έργο: «Προκλινική και Τοξικολογική Αξιολόγηση Πεπτιδικών / Μιμητών Αναλόγων των Ανοσοκυρίαρχων Επιτόπων της Μυελίνης Συζευγμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΣ: 16/02/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 717 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΣ: 16/02/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 717 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΣ: 16/02/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 717 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839923 2015-06-11

15PROC002839923 2015-06-11 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 02-04-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 1516 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ.

Θέμα: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. Α.Δ.Α. περίληψης: ΩΓΧΕΗ-Δ4Τ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 11786 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 5-6-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα