Πίνακας Επιτοκίων Δανειακών Προϊόντων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Επιτοκίων Δανειακών Προϊόντων"

Transcript

1 Όθωνος 8, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΦΜ: ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών Πίνακας Επιτοκίων Δανειακών Προϊόντων Διευκρινίσεις: Τα προϊόντα και τα επιτόκια τους είναι τα βασικά, τα οποία δύναται να αυξάνονται ή µειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Για το λόγο αυτό συνιστάται να συµβουλεύεστε τους αρµοδίους Λειτουργούς της Τράπεζας πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή σας. Το παρόν Τιµολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση. Ηµεροµηνία ισχύος:

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δανειακά Προϊόντα 3 1. Καταναλωτικά Δάνεια Καταναλωτικά Δάνεια Ανοιχτή Γραµµή Overdraft Πρόγραµµα Συγκέντρωσης Ενήµερων Οφειλών Χρηµατοδοτήσεις Αυτοκινήτου, Δικύκλου, Σκαφών & Ειδών Διαρκείας 5 2. Στεγαστικά Δάνεια Στεγαστικά Δάνεια µε Στεγαστικά Δάνεια µε Σταθερό Πράσινα Δάνεια Κατοικίας 6 3. Καταναλωτικά Δάνεια µε Εξασφάλιση Επιτόκια Βάσης Δάνεια Κάλυψης Καταναλωτικών Αναγκών µε εξασφάλιση 6 4. Πιστωτικές Κάρτες VISA - Διάθεσης µέσω Δικτύου Eurobank VISA - Διάθεσης µέσω Δικτύου Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου MASTERCARD - Διάθεσης µέσω Δικτύου Eurobank MASTERCARD - Διάθεσης µέσω Δικτύου Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου 7 5. Δάνεια Μικρών Επιχειρήσεων Επιτόκια Βάσης Κεφάλαιο Κίνησης Overdraft Επαγγελµατικός Εξοπλισµός Επαγγελµατική Στέγη 8 6. Δάνεια Μεσαίων, Μεγάλων Επιχειρήσεων & Specialized Lending Βάσης Κεφάλαιο Κίνησης (Βραχυπρόθεσµη ή / και Μεσοπρόθεσµη Χρηµατοδότηση) Πάγιες Εγκαταστάσεις & Εξοπλισµός Λοιπές Βραχυπρόθεσµες, Μεσοπρόθεσµες & Μακροπρόθεσµες Χρηµατοδοτήσεις 9 ΣΕΛ.

3 Α. Α. Δανειακά Προϊόντα Δανειακά Προϊόντα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισφορά Ν. 128/75: (α) Καταναλωτικά Δάνεια / Πιστωτικές Κάρτες / Δάνεια Μικρών Επιχειρήσεων / Δάνεια Μεσαίων, Μεγάλων Επιχειρήσεων & Specialized Lending: Τα επιτόκια προσαυξάνονται µε την προβλεπόµενη εισφορά του Ν.128/75 (0,60%) ετησίως. (β) Στεγαστικά Δάνεια: Τα επιτόκια προσαυξάνονται µε την προβλεπόµενη εισφορά του Ν.128/75 (0,12%). Εξαίρεση αποτελούν οι κάρτες Post Credit, οι οποίες δεν επιβαρύνονται µε την εισφορά του Ν.128/75. Κυµαινόµενα επιτόκια δανείων τακτής λήξης: Υπολογίζεται ως το άθροισµα του Βάσης και ενός σταθερού περιθωρίου επιτοκίου, ανάλογα µε το είδος του δανείου. Το επιτόκιο βάσης αναπροσαρµόζεται σε µηνιαία βάση, σύµφωνα µε τη µεταβολή του επιτοκίου Euribor διάρκειας 3 µηνών (Euribor 3m). Ειδικότερες πληροφορίες σχετικά µε την περίοδο εφαρµογής του επιτοκίου και τον τρόπο υπολογισµού του περιλαµβάνονται στην κατά περίπτωση δανειακή σύµβαση. Euribor 3m: Ο επιτοκιακός δείκτης αναφοράς Εuribor και οι ιστορικές τιµές του εµφανίζονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα Επιπρόσθετα, σχετική ενηµέρωση παρέχεται και από την Τράπεζα Ελλάδος (Στατιστικό Δελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας) στην ιστοσελίδα Τέλος, το ισχύον Euribor 3 µηνών δηµοσιεύεται και στον ηµερήσιο οικονοµικό τύπο. Ειδικές Τιµολογήσεις Δανείων (εκπτώσεις επιτοκίου): Κατά περίπτωση, και εφόσον ο πελάτης πληροί συγκεκριµένα κριτήρια υιοθετούνται ειδικές τιµολογήσεις µε την µορφή έκπτωσης επιτοκίου, οι οποίες υπολογίζονται αθροιστικά στο επιτόκιο του δανείου. Ισχύς Ειδικών Τιµολογήσεων: Σε περίπτωση που παύει να πληρείται κάποιο από τα κριτήρια απόδοσης έκπτωσης επιτοκίου, µόνο η έκπτωση που συνδέεται µε το εν λόγω κριτήριο θα εξαιρεθεί της ειδικής τιµολόγησης. Αντίθετα, η ασυνέπεια αποπληρωµής των µηνιαίων δανειακών υποχρεώσεων συνεπάγεται την απώλεια της ειδικής τιµολόγησης στο σύνολο της. Χρονική Βάση Υπολογισµού Τόκων: (α) Καταναλωτική Πίστη: Ηµέρες έτους: 365 / Ηµέρες µήνα: 30/31, (β) Στεγαστική Πίστη: Ηµέρες έτους: 365 / Ηµέρες µήνα: 12 ισόχρονοι µήνες των 30,41666 ηµερών, (γ) Δάνεια Μικρών Επιχειρήσεων: Ηµέρες έτους: 365 / Ηµέρες µήνα: 30/31, (δ) Δάνεια Μεσαίων, Μεγάλων Επιχειρήσεων & Specialized Lending: Ηµέρες έτους: 365 / Ηµέρες µήνα: 30/31. Υπερηµερία: Η ληξιπρόθεσµη οφειλή, κατά κεφάλαιο, τόκους, έξοδα, επιβαρύνεται µε 2,50% πλέον του συµβατικού επιτοκίου. Υπολογίζεται από την 1η ηµέρα καθυστέρησης επί του ποσού της ληξιπρόθεσµης οφειλής και ανατοκίζεται κάθε ηµερολογιακό εξάµηνο. Έναρξη περιόδου εκτοκισµού: (α) Καταναλωτικά: Μηνιαίος Εκτοκισµός, κάθε 1η ή 15 ή τέλος µήνα ή σε ηµεροµηνία αντίστοιχη της εκταµίευσης του δανείου (β) Overdraft / Ανοιχτή Γραµµή: Μηνιαίος Εκτοκισµός, µε δυνατότητα επιλογής του πελάτη κατά την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης (γ) Στεγαστικά: Μηνιαίος εκτοκισµός, 1η εργάσιµη κάθε µήνα (δ) SBB: Μηνιαίος / Τριµηνιαίος / Εξαµηνιαίος εκτοκισµός, 1η εργάσιµη κάθε µήνα (ε) Corporate: Μηνιαίος / Τριµηνιαίος / Εξαµηνιαίος εκτοκισµός µε επιλογή του πελάτη πριν την έναρξη της νέας εκτοκιστικής περιόδου. Πρόωρη µερική ή ολική εξόφληση δανείου: Η πρόωρη µερική ή ολική εξόφληση δανείου δύναται να πραγµατοποιηθεί χωρίς κόστος σε δάνεια κυµαινόµενου επιτοκίου, ενώ για τα δάνεια σταθερού επιτοκίου µε «αποζηµίωση», σύµφωνα πάντα µε τους όρους της σύµβασης του δανείου Προµήθειες Έξοδα: Κατά περίπτωση χρεώνονται οι προβλεπόµενες δαπάνες εξέτασης αιτηµάτων δανείων, καθώς και άλλα έξοδα όπως Εφάπαξ Δαπάνη για Νοµικό & Τεχνικό Έλεγχο Ακινήτου κ.λ.π. (δείτε Βασικό Τιµολόγιο Εργασιών Τράπεζας). Δάνεια σε Συνάλλαγµα: Επιβαρύνονται µε επιτόκιο LIBOR (πλέον ενός συµφωνηµένου ποσοστού επιτοκίου) και ενέχουν τον κίνδυνο µεταβολής του συνολικού κόστους και του οφειλόµενου ποσού κάθε δανείου ανάλογα µε την µεταβολή της τιµής του νοµίσµατος του δανείου ή του επιτοκίου. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης µπορεί να απευθύνεται στην αρµόδια υπηρεσία για να ενηµερωθεί για τις ισχύουσες τεχνικές κάλυψης των κινδύνων των συναλλαγµατικών δανείων και για το ανάλογο κόστος χρήσης τους. Λοιπές επιβαρύνσεις κατά περίπτωση. Για τα Στεγαστικά Δάνεια και για τα Καταναλωτικά Δάνεια µε Εξασφάλιση, µπορείτε να λάβετε τις «Γενικές Πληροφορίες για Στεγαστικά/Δάνεια Κάλυψης Καταναλωτικών Αναγκών µε Εξασφάλιση» που είναι διαθέσιµες σε όλα τα Καταστήµατα της Τράπεζας. Εφόσον εκδηλώσετε ενδιαφέρον για συγκεκριµένο δάνειο, θα λάβετε προσωποποιηµένη και ακριβέστερη πληροφόρηση µέσω του Ευρωπαϊκού Τυποποιηµένου Δελτίου Πληροφοριών (ESIS). Η ακριβής τιµολόγηση του δανείου σας θα σας γνωστοποιηθεί µε τη δεσµευτική προσφορά που θα λάβετε από την Τράπεζα κατά την τελική έγκριση του δανείου σας και πριν από τη σύναψη της σύµβασης. Ηµεροµηνία έκδοσης: 20-Μαρ-2019 Σελίδα 3 από 9

4 1. 1. Καταναλωτικά Δάνεια Καταναλωτικά Δάνεια 1.1 Καταναλωτικά Δάνεια 1.1. Καταναλωτικά Δάνεια 1.2. Ανοιχτή Γραµµή 1.3. Overdraft 1.4. Πρόγραµµα Συγκέντρωσης Ενήµερων Οφειλών Καταναλωτικό Δάνειο από 9,10% έως 14,50% Το επιτόκιο διαµορφώνεται λαµβάνοντας υπ όψιν τυχόν εκπτώσεις σε όφελος του πελάτη, ανάλογα µε τον πιστωτικό κίνδυνο και τη σχέση του µε την Τράπεζα. Το επιτόκιο είναι κυµαινόµενο και η Τράπεζα δικαιούται κάθε µήνα να αποφασίζει την τυχόν αναπροσαρµογή του µε βάση το Euribor τριµήνου (Euribor 3m) Άµεση Αγορά Σταθερό από 11,25 % έως 13,75 % Το επιτόκιο διαφοροποιείται ανά συνεργαζόµενη επιχείρηση. Για πληρέστερη πληροφόρηση, ο καταναλωτής µπορεί να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε από τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις, από τις οποίες µπορεί να λάβει πλήρη, προσωποποιηµένη πληροφόρηση µέσω των «Τυποποιηµένων Ευρωπαϊκών Πληροφοριών Καταναλωτικής Πίστης», προσαρµοσµένη στην ανάγκη της αγοράς που θα πραγµατοποιήσει. 1.2 Ανοιχτή Γραµµή Το επιτόκιο διαµορφώνεται βάσει του οφειλόµενου κεφαλαίου, είναι κυµαινόµενο και η Τράπεζα δικαιούται κάθε µήνα να αποφασίζει την τυχόν αναπροσαρµογή του µε βάση το Euribor τριµήνου (Euribor 3m) Ανοιχτή Γραµµή (Οφειλόµενο Κεφάλαιο) 1.3 Overdraft µέχρι 6.000,00 Κλιµακούµενο 12,50% από 6.000,01 µέχρι ,00 12,00% από ,01 µέχρι ,00 11,00% άνω ,01 8,50% Το επιτόκιο διαµορφώνεται βάσει του οφειλόµενου κεφαλαίου, είναι κυµαινόµενο και η Τράπεζα δικαιούται κάθε µήνα να αποφασίζει την τυχόν αναπροσαρµογή του µε βάση το Euribor τριµήνου (Euribor 3m) Overdraft Classic (Οφειλόµενο Κεφάλαιο) Overdraft για µισθοδοτούµενους πελάτες της Τράπεζας µέχρι 3.000,00 από 3.000,01 µέχρι 6.000,00 από 6.000,01 µέχρι 9.000,00 από 9.000,01 µέχρι ,00 από ,01 µέχρι 150,00 από 150, Πρόγραµµα Συγκέντρωσης Ενήµερων Οφειλών 15,80% 14,80% 14,30% 13,80% 13,30% 0,00% 13,10% Το επιτόκιο είναι κυµαινόµενο και η Τράπεζα δικαιούται κάθε µήνα να αποφασίζει την τυχόν αναπροσαρµογή του µε βάση το Euribor τριµήνου (Euribor 3m) Πρόγραµµα Συγκέντρωσης Ενήµερων Οφειλών 9,90% Ηµεροµηνία έκδοσης: 20-Μαρ-2019 Σελίδα 4 από 9

5 1.5 Χρηµατοδοτήσεις Αυτοκινήτου, Δικύκλου, Σκαφών & Ειδών Διαρκείας 1.5. Χρηµατοδοτήσεις Αυτοκινήτου, Δικύκλου, Σκαφών & Ειδών Διαρκείας Στεγαστικά Δάνεια Στεγαστικά Δάνεια 2.1. Στεγαστικά Δάνεια µε 2.2. Στεγαστικά Δάνεια µε Σταθερό H ελάχιστη τιµή και το είδος του επιτοκίου προσδιορίζεται από την εκάστοτε συνεργαζόµενη επιχείρηση, βάση της ισχύουσας εµπορικής µαζί της η οποία είναι προσαρµοσµένη και από τα χαρακτηριστικά του χρηµατοδοτούµενου είδους. Σε περίπτωση κυµαινόµενου επιτοκίου, η Τράπεζα δικαιούται κάθε µήνα να αποφασίζει την τυχόν αναπροσαρµογή του µε βάση το Euribor τριµήνου (Euribor 3m). Για πληρέστερη πληροφόρηση, ο καταναλωτής µπορεί να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε από τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις, από τις οποίες µπορεί να λάβει πλήρη, προσωποποιηµένη πληροφόρηση µέσω των «Τυποποιηµένων Ευρωπαϊκών Πληροφοριών Καταναλωτικής Πίστης», προσαρµοσµένη στην ανάγκη της αγοράς που θα πραγµατοποιήσει Αγοράς Καινούριου Αυτοκινήτου Αγοράς Μεταχειρισµένου Αυτοκινήτου Αγοράς Καινούριου / Μεταχειρισµένου Δικύκλου Αγοράς Ειδών Διάρκειας Αγοράς Καινούριου / Μεταχειρισµένου Σκάφους έως 11,00% έως 13,00% έως 13,95% έως 13,00% έως 13,00% H Τράπεζα εφαρµόζει το εκάστοτε ισχύον Euribor 3m (τριµήνου) αρχικά την ηµέρα εκταµίευσης του δανείου, και σε κάθε περίοδο µεταβολής του επιτοκίου, εφαρµόζει το εκάστοτε ισχύον την τελευταία εργάσιµη ηµέρα της προηγούµενης µεταβολής του επιτοκίου. Το επιτοκίου και το σταθερό επιτόκιο, ανά κατηγορία δανείων, διαµορφώνονται εντός του ανωτέρου εύρους βάσει της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη, της σχέσης του µε την Τράπεζα, του είδους της εξασφάλισης του δανείου και του ποσοστού χρηµατοδότησης επί της αξίας του ακινήτου, όπως αυτή εκτιµάται από την Τράπεζα. Στα παρακάτω προσφερόµενα προγράµµατα παρέχονται επιπλέον εκπτώσεις επιτοκίου σε όφελος του δανειολήπτη, ανάλογα µε το προφίλ του δανειολήπτη, την καταθετική / επενδυτική σχέση του µε την Τράπεζα και το είδος εξασφάλισης. Τυχόν παρεχόµενη έκπτωση ενδέχεται να αρθεί σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις παροχής της. 2.1 Στεγαστικά Δάνεια µε Αγορά / Κατασκευή Ακινήτου Επισκευή Ακινήτου 2.2 Στεγαστικά Δάνεια µε Σταθερό Euribor 3M από 2,75% έως 4,40% Euribor 3M από 3,15% έως 4,40% Το επιτόκιο παραµένει σταθερό για την αρχική περίοδο που περιγράφεται στο και µετά µετατρέπεται αυτόµατα σε κυµαινόµενο (Euribor 3m πλέον περιθωρίου), έως τη λήξη του δανείου Αγορά / Κατασκευή Ακινήτου Επισκευή Ακινήτου Σταθερό για 1 έτος Σταθερό για 1 έτος από 4,55% έως 6,00% από 5,05% έως 6,50% Ηµεροµηνία έκδοσης: 20-Μαρ-2019 Σελίδα 5 από 9

6 2.3 Πράσινα Δάνεια Κατοικίας Πράσινα Δάνεια Κατοικίας Πράσινο Δάνειο Κατοικίας - Εξοικονόµηση Ενέργειας Καταναλωτικά Δάνεια µε Εξασφάλιση Καταναλωτικά Δάνεια µε Εξασφάλιση 3.1. Επιτόκια Βάσης 3.2. Δάνεια Κάλυψης Καταναλωτικών Αναγκών µε εξασφάλιση Πιστωτικές Κάρτες Πιστωτικές Κάρτες 4.1. VISA - Διάθεσης µέσω Δικτύου Eurobank µε εξασφάλιση χωρίς εξασφάλιση Euribor 3M από 3,65% έως 4,90% Euribor 3M από 6,50% έως 7,25% Στα παρακάτω προσφερόµενα προγράµµατα στο αναγραφόµενο εύρος τιµών επιτοκίων περιλαµβάνονται εκπτώσεις σε όφελος του δανειολήπτη, ανάλογα µε το προφίλ του δανειολήπτη, την καταθετική / επενδυτική σχέση του µε την Τράπεζα και το είδος εξασφάλισης. Τυχόν παρεχόµενη έκπτωση ενδέχεται να αρθεί σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις παροχής της. 3.1 Επιτόκια Βάσης Το επιτόκιο βάσης BEKXE είναι κυµαινόµενο και η Τράπεζα δικαιούται κάθε µήνα να αποφασίζει την τυχόν αναπροσαρµογή του µε βάση το Euribor τριµήνου (Euribor 3m) Βασικό Καταναλωτικών Χορηγήσεων µε Εξασφάλιση (ΒΕΚΧΕ) 7,90% 3.2 Δάνεια Κάλυψης Καταναλωτικών Αναγκών µε εξασφάλιση Τα Καταναλωτικά δάνεια µε εξασφάλιση χορηγούνται µε έκπτωση µία µονάδας επί του επιτοκίου βάσης ΒΕΚΧΕ για όσο χρονικό διάστηµα ο δανειολήπτης παραµένει ενήµερος. Το επιτόκιο διαµορφώνεται εντός του ανωτέρου εύρους βάσει της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη, της σχέσης του µε την Τράπεζα, του είδους της εξασφάλισης του δανείου. Η Τράπεζα δικαιούται κάθε µήνα να αποφασίζει την τυχόν αναπροσαρµογή του µε βάση τη διακύµανση του επιτοκιακού δείκτη Euribor τριµήνου. Αναλυτικά, για τον τρόπο διακύµανσης του κυµαινόµενου επιτοκίου, µπορείτε να ενηµερωθείτε από τις «Γενικές Πληροφορίες για τα Δάνεια Κάλυψης Καταναλωτικών Αναγκών µε Εξασφάλιση» που διατίθενται σε όλα τα Καταστήµατα της Τράπεζας Καταναλωτικό Δάνειο µε εξασφάλιση «Home Cash» 4.1 VISA - Διάθεσης µέσω Δικτύου Eurobank Το επιτόκιο µεταφοράς υπολοίπου είναι 6,90%. µε ΒΕΚΧΕ Αγορών από 5,65% έως 7,90% Αναλήψεων Eurobank Visa Classic 17,85% 20,00% Eurobank Visa Gold 17,25% 18,50% Eurobank Visa Business 17,80% 20,00% WWF Eurobank Visa 17,95% 20,00% µασούτης Visa 17,85% 20,00% YES Visa 17,85% 20,00% Military Club Visa 17,85% 20,00% Student Eurobank Visa Electron 16,95% 19,45% Ηµεροµηνία έκδοσης: 20-Μαρ-2019 Σελίδα 6 από 9

7 4.2 VISA - Διάθεσης µέσω Δικτύου Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου 4.2. VISA - Διάθεσης µέσω Δικτύου Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου Το επιτόκιο µεταφοράς υπολοίπου είναι 6,90% M ASTERCARD - Διάθεσης µέσω Δικτύου Eurobank 4.4. M ASTERCARD - Διάθεσης µέσω Δικτύου Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου Δάνεια Μικρών Επιχειρήσεων Δάνεια Μικρών Επιχειρήσεων 5.1. Επιτόκια Βάσης Αγορών Αναλήψεων NTT Visa Classic 16,85% 20,00% NTT Visa Gold 16,25% 18,50% µασούτης Visa 17,85% 20,00% YES Visa 17,85% 20,00% WWF Eurobank Visa 17,95% 20,00% Military Club Visa 17,85% 20,00% 4.3 MASTERCARD - Διάθεσης µέσω Δικτύου Eurobank Το επιτόκιο µεταφοράς υπολοίπου είναι 6,90%. Αγορών Αναλήψεων Mastercard 17,75% 20,00% Gold Eurobank Mastercard 17,25% 18,50% Platinum Mastercard 15,25% 16,50% Premium Club Platinum Mastercard 11,50% 13,50% Reward World Mastercard 17,85% 20,00% COSMOTE World Mastercard 17,85% 20,00% Euroline Style 16,60% 18,35% 4.4 MASTERCARD - Διάθεσης µέσω Δικτύου Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου Το επιτόκιο µεταφοράς υπολοίπου είναι 6,90%. Αγορών Αναλήψεων NTT Mastercard 16,85% 20,00% NTT Mastercard Gold 16,25% 18,50% COSMOTE World Mastercard 17,85% 20,00% Reward World Mastercard 17,85% 20,00% 5.1 Επιτόκια Βάσης Η τιµολόγηση των δανείων Μικρών Επιχειρήσεων (εξαιρουµένων των επιδοτούµενων και ειδικών προγραµµάτων) έχει ως βάση επιτοκίου το Euribor 3M ή ανάλογα µε το σκοπό και το ύψος της χρηµατοδότησης τα Βασικά Επιτόκια ΒΕΚΚΕ, ΒΕΕΕ και ΒΕΕΣ. Το τελικό Χρηµατοδότησης διαµορφώνεται σύµφωνα µε την πιστοληπτική αξιολόγηση της επιχείρησης, το ύψος της χρηµατοδότησης και την παρεχόµενη εξασφάλιση Βασικό Κεφαλαίου Κίνησης Επαγγελµατιών (ΒΕΚΚΕ) 9,40% Βασικό Επαγγελµατικού Εξοπλισµού (ΒΕΕΕ) 8,15% Βασικό Leasing Επαγγελµατικού Εξοπλισµού 9,00% Βασικό Επαγγελµατικής Στέγης (ΒΕΕΣ) 7,00% Βασικό Χορηγήσεων (ΒΕΧ) 8,55% Ηµεροµηνία έκδοσης: 20-Μαρ-2019 Σελίδα 7 από 9

8 5.2 Κεφάλαιο Κίνησης 5.2. Κεφάλαιο Κίνησης 5.3. Overdraft 5.4. Επαγγελµατικός Εξοπλισµός 5.5. Επαγγελµατική Στέγη Βραχυπρόθεσµη ή/και Μεσοπρόθεσµη χρηµατοδότηση Κεφαλαίου Κίνησης 5.3 Overdraft 5,00% έως ΒΕΚΚΕ + 2,50% Χρηµατοδότηση µέσω ορίου Υπερανάληψης (Overdraft) από 11,00% 5.4 Επαγγελµατικός Εξοπλισµός Χρηµατοδότηση Επαγγελµατικού Εξοπλισµού Leasing Επαγγελµατικού Εξοπλισµού 5.5 Επαγγελµατική Στέγη Χρηµατοδότηση για την αγορά, την κατασκευή, την ανακαίνιση / επέκταση της Επαγγελµατικής Στέγης Leasing Επαγγελµατικής Στέγης 5,00% έως ΒΕΕΕ + 0,50% 5,00% έως Βασικό Leasing - 0,75% 5,00% έως ΒΕΕΣ + 0,65% 5,75% έως 3M Euribor 6,25% Ηµεροµηνία έκδοσης: 20-Μαρ-2019 Σελίδα 8 από 9

9 6. 6. Δάνεια Μεσαίων, Μεγάλων Επιχειρήσεων & Specialized Δάνεια LendingΜεσαίων, Μεγάλων Επιχειρήσεων & Specialized Lending 6.1 Βάσης 6.1. Βάσης 6.2. Κεφάλαιο Κίνησης (Βραχυπρόθεσµη ή / και Μ εσοπρόθεσµη Χρηµατοδότηση) 6.3. Πάγιες Εγκαταστάσεις & Εξοπλισµός 6.4. Λοιπές Βραχυπρόθεσµες, Μεσοπρόθεσµες & Μακροπρόθεσµες Χρηµατοδοτήσεις Τα επιτόκια χρηµατοδότησης προσαυξάνονται µε το οποίο αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης και συµφωνείται µε τον πελάτη Βασικό Κεφαλαίου Κινήσεως Επιχειρηµατικής Πίστης (ΒΕΧ) 8,55% 6.2 Κεφάλαιο Κίνησης (Βραχυπρόθεσµη ή / και Μεσοπρόθεσµη Χρηµατοδότηση) Βραχυπρόθεσµη ή/και Μεσοπρόθεσµη χρηµατοδότηση Κεφαλαίου Κίνησης 6.3 Πάγιες Εγκαταστάσεις & Εξοπλισµός Μεσοπρόθεσµη ή / και Μακροπρόθεσµη Χρηµατοδότηση Παγίων Εγκαταστάσεων & Εξοπλισµού 6.4 Λοιπές Βραχυπρόθεσµες, Μεσοπρόθεσµες & Μακροπρόθεσµες Χρηµατοδοτήσεις Project / Leverage Finance Hotel Finance Shipping Finance Commercial Real Estate ΒΕΧ ή Ηµεροµηνία έκδοσης: 20-Μαρ-2019 Σελίδα 9 από 9

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός Φορέας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ: 094014250

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προθεσµιακών Καταθέσεων

Πίνακας Προθεσµιακών Καταθέσεων Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 ΑΦΜ: 094014250 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών www.eurobank.gr Πίνακας Προθεσµιακών Καταθέσεων Διευκρινίσεις: Τα προϊόντα και τα επιτόκια τους είναι τα βασικά, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προθεσµιακών Καταθέσεων

Πίνακας Προθεσµιακών Καταθέσεων Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 ΑΦΜ: 094014250 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών www.eurobank.gr Πίνακας Προθεσµιακών Καταθέσεων Διευκρινίσεις: Τα προϊόντα και τα επιτόκια τους είναι τα βασικά, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προθεσµιακών Καταθέσεων

Πίνακας Προθεσµιακών Καταθέσεων Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 ΑΦΜ: 094014250 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών www.eurobank.gr Πίνακας Προθεσµιακών Καταθέσεων Διευκρινίσεις: Τα προϊόντα και τα επιτόκια τους είναι τα βασικά, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικές Λύσεις > Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματίες & ΜΜΕ > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προθεσµιακών Καταθέσεων

Πίνακας Προθεσµιακών Καταθέσεων Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 ΑΦΜ: 094014250 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών www.eurobank.gr Πίνακας Προθεσµιακών Καταθέσεων Διευκρινίσεις: Τα προϊόντα και τα επιτόκια τους είναι τα βασικά, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηλαδή, το ποσό του κεφαλαίου δανεισµού συν τους τόκους και τις ενδεχόµενες δαπάνες που σχετίζονται µε την πίστωση που λαµβάνετε

ηλαδή, το ποσό του κεφαλαίου δανεισµού συν τους τόκους και τις ενδεχόµενες δαπάνες που σχετίζονται µε την πίστωση που λαµβάνετε Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Τελευταία Ενημέρωση:26.8.2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικές Λύσεις > Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματίες & ΜΜΕ > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικές Λύσεις > Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματίες & ΜΜΕ > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

... 15,80% , 14,80% , 14,30% , 13,80%. άνω, 13,30%.

... 15,80% , 14,80% , 14,30% , 13,80%. άνω, 13,30%. Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank, µετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρµόζει τα επιτόκια της από 18.6.2007 ως ακολούθως: ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ιευκρίνιση: Η υπηρεσία Alpha Prime Personal Banking της Τραπέζης μετονομάζεται σε Alpha Bank Gold Personal Banking. Η τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57 ΠΡΟΪΟΝΤΑ «ESTIA 3 ΠΡΟΝΟΜΙΟ (10 40 ΕΤΗ)» Πρόκειται για πρόγραμμα χρηματοδότησης σε ευρώ, το οποίο έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την ιδιαίτερα χαμηλή επιτοκιακή επιβάρυνση του πελάτη για τα πρώτα 3 έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank µετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρµόζει τα επιτόκιά της από 19.3.2007 ως ακολούθως: ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικές Λύσεις > Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματίες & ΜΜΕ > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Bank µετά την αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης και λαµβάνοντας υπ όψιν τις συνθήκες αγοράς αυξάνει τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ιευκρίνιση: Οι πελάτες της υπηρεσίας Alpha Prime Personal Banking θα ενημερώνονται για την τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών που αυτή προσφέρει μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank μετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρμόζει τα επιτόκια της από 14.08.2006 ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-14 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 4-15 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 3. ΚΑΡΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. Ι ΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank λαµβάνοντας υπ όψιν την µείωση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης µειώνει: - το Ελάχιστο ανειστικό Επιτόκιο (Ε Ε) Επιχειρηµατικών ανείων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-15 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. Ι ΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-15 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. Ι ΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-15 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. Ι ΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-15 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. Ι ΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-15 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών Ιδιώτες Πιστωτικές Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS / ΑΓΡΟΚΑΡΤΑ DEBIT MASTERCARD/ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ DEBIT MASTERCARD ) Προπληρωμένες Επαγγελματίες και ΜΜΕ Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

(Luxembourg) SA ή την Eurobank EFG Cyprus Ltd,

(Luxembourg) SA ή την Eurobank EFG Cyprus Ltd, Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Ημερομηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών Ιδιώτες > Πιστωτικές > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS) > Προπληρωμένες Επαγγελματίες και ΜΜΕ > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD BUSINESS /ΑΓΡΟΚΑΡΤΑ DEBIT MASTERCARD / ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ DEBIT MASTERCARD)

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών Ιδιώτες > Πιστωτικές > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS / ΑΓΡΟΚΑΡΤΑ DEBIT MASTERCARD/ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ DEBIT MASTERCARD ) > Προπληρωμένες Επαγγελματίες και ΜΜΕ > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα Επικοινωνία : Ανδρέας Γκότζης, Τηλ.: 210-3294203 1 / 18 Αθηνά Κάρμη, Τηλ.: 210-3704846

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα ΠιστωτικόςΦορέας: Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης Αγορά Οικοπέδου Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Γενικές Πληροφορίες

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Γενικές Πληροφορίες ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Γενικές Πληροφορίες 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Η Τράπεζα παρέχει στεγαστικά και πράσινα δάνεια κατοικίας που καλύπτουν τις παρακάτω στεγαστικές ανάγκες: Α. Στεγαστικό Δάνειο με σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλουμε συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των νέων προϊόντων.

Σας αποστέλλουμε συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των νέων προϊόντων. ΠΡΟΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 Αρ.Πρωτ. 152259 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ 2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «ΕΣΤΙΑ 1 ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ» ΚΑΙ «ΕΣΤΙΑ 2 ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ» 3. ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Εισαγωγή Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια παροχής όσο το δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων

Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 ΑΦΜ: 094014250 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών www.eurobank.gr Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων Διευκρινίσεις: Τα προϊόντα και τα επιτόκια τους είναι τα βασικά, τα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Α.Τ.Α. Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την προσφορά μας για το πρόγραμμα «ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ προνόμιο» της Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ* I. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Α ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ. 3. Δυνατότητα δωρεάν πάγιων εντολών. 4. Δυνατότητα έκδοσης Καρνέ Επιταγών.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ* I. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Α ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ. 3. Δυνατότητα δωρεάν πάγιων εντολών. 4. Δυνατότητα έκδοσης Καρνέ Επιταγών. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ* I. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Α ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΠΛΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΟΨΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΨΕΩΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών Ιδιώτες > Πιστωτικές > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD / DEBIT VISA / ΕΘΝΟCASH PLUS) > Προπληρωμένες Επαγγελματίες και ΜΜΕ > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD BUSINESS / DEBIT MASTERCARD BUSINESS ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΑΓΡΟΚΑΡΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1 Στεγαστικά δάνεια Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 2 Τι πρέπει να γνωρίζουµε 2 Η λήψη στεγαστικού δανείου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης Αγορά Οικοπέδου Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ Γενικές Πληροφορίες

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ Γενικές Πληροφορίες ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ Γενικές Πληροφορίες 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Η Τράπεζα παρέχει δάνεια που χορηγούνται με εμπράγματη εξασφάλιση (βλ. 6. Μορφές Εξασφάλισης) και καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα.

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα. Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών Ιδιώτες > Πιστωτικές > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS / ΕΘΝΟCASH PLUS AGROKARTA) > Προπληρωμένες Επαγγελματίες και ΜΜΕ > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD BUSINESS /ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS/ ΕΘΝΟCASH

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων

Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 ΑΦΜ: 094014250 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών www.eurobank.gr Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων Διευκρινίσεις: Τα προϊόντα και τα επιτόκια τους είναι τα βασικά, τα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων

Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 ΑΦΜ: 094014250 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών www.eurobank.gr Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων Διευκρινίσεις: Τα προϊόντα και τα επιτόκια τους είναι τα βασικά, τα

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοτικός Reward. ΕΥΡΩ 0, ,50% 0,431% ΕΥΡΩ 1.000, ,03% 0,026% ΕΥΡΩ ,01 και άνω 0,01% 0,009% (κλιμακωτό)

Μισθοδοτικός Reward. ΕΥΡΩ 0, ,50% 0,431% ΕΥΡΩ 1.000, ,03% 0,026% ΕΥΡΩ ,01 και άνω 0,01% 0,009% (κλιμακωτό) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Ημερομηνία: Μισθοδοτικός Reward Η Εθνική Τράπεζα σας ενημερώνει ότι θέτει στη διάθεσή σας το καταθετικό προϊόν «Μισθοδοτικός Reward», που σας εξυπηρετεί κατά τις συναλλαγές σας και

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων

Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 ΑΦΜ: 094014250 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών www.eurobank.gr Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων Διευκρινίσεις: Τα προϊόντα και τα επιτόκια τους είναι τα βασικά, τα

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα.

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα. Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ/ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ/ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ/ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 1 KATAΘΕΣΕΙΣ & ΔΑΝΕΙΑ ΙΔΙΩΤΩN Ημ/νία Εφαρμογής: 10/09/2014 Α ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Ετήσια Πραγματική ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙA ΣΕ Α.1 ΑΠΛΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 0,01-15.000 0,05% 0,04% 15.000,01

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός Plus. (κλιμακούμενο)

Επαγγελματικός Plus. (κλιμακούμενο) Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών Δελτίο πληροφόρησης περί τελών Όνομα του παρόχου πληρωμών: Τράπεζα Κύπρου Δ.Ε. Λτδ Όνομα του : Τρεχούμενος με όριο (για πελάτες IBU) Ημερομηνία: 01/02/2019 Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει σχετικά με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: CLASSIC MASTERCARD

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: CLASSIC MASTERCARD ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: CLASSIC MASTERCARD 1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα/μεσίτη πιστώσεων Πιστωτικός φορέας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Επιτοκιακών Κινδύνων Eurobank Τραπεζική Επιχειρήσεων

Διαχείρισης Επιτοκιακών Κινδύνων Eurobank Τραπεζική Επιχειρήσεων Διαχείρισης Επιτοκιακών Κινδύνων Eurobank Τραπεζική Επιχειρήσεων Διεύθυνση Διεθνών Κεφαλαιαγορών Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελ.3 Πρόλογος Οι λύσεις μας: Σελ.4 Σελ.5 Σελ.6 Σελ.7 Σελ.8 Σελ.9 Σελ.10 Σελ.11 Σελ.12

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος Ημερομηνία Για την Τράπεζα Ο/Η Αιτών/ούσα για Κύρια Κάρτα Ο/Η Αιτών/ούσα για Πρόσθετη Κάρτα

Τόπος Ημερομηνία Για την Τράπεζα Ο/Η Αιτών/ούσα για Κύρια Κάρτα Ο/Η Αιτών/ούσα για Πρόσθετη Κάρτα ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ της σύμβασης πιστωτικών καρτών της Alpha Bank Τυποποιημένες ευρωπαϊκές πληροφορίες καταναλωτικής πίστεως 1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα: Α)

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡ. ΘΕΜΑ: Τα στεγαστικά δάνεια των υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας για το Νομό Μαγνησίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σπηλιόπουλος Οδυσσέας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡ. ΘΕΜΑ: Τα στεγαστικά δάνεια των υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας για το Νομό Μαγνησίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σπηλιόπουλος Οδυσσέας ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑ ΣΧ#ΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙ ΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ Λ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡ \ % / μ / / ΘΕΜΑ: Τα στεγαστικά δάνεια των υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας για το Νομό Μαγνησίας. I! ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σπηλιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Αθήνα, 13-2-2009 Σειρά Β Αριθ. 27 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ «ΕΣΤΙΑ ΜΕΙΚΤΟ» Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ 1η ΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΓΙΑ 1η ΚΑΤΟΙΚΙΑ (i) Αγορά κατοικίας /οικοπέδου για 1η Κατοικία/ ανέγερση 1ης Κατοικίας/ Μεταφορά από (i)αγορά/ ανέγερση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 3. Εμβάσματα : Εξερχόμενα Σελίδα 4 4. Εμβάσματα : Εισερχόμενα Σελίδα 5 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ Α Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Κ Α Ι ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ Α Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Κ Α Ι ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ Α Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Κ Α Ι ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΤΑ Δάνεια Τραπεζών Στον Νομό Καβάλας Σπουδαστής: ΠΟΙΜΕΝΟΠΟΥΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 3. Εμβάσματα : Εξερχόμενα Σελίδα 4 4. Εμβάσματα : Εισερχόμενα Σελίδα 5 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014 ΘΕΜΑ : Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικός Plus. (κλιμακούμενο)

Αγροτικός Plus. (κλιμακούμενο) Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ. Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ. Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (013) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (012) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (004) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (014) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ (953) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι Περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 1999 έως 2015

Οι Περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 1999 έως 2015 Ανεπίσημη Ενοποίηση των περί της Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 με τον περί της Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 1999 («βασικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank λαμβάνοντας υπ όψιν τις συνθήκες αγοράς μειώνει το Ελάχιστο Δανειστικό Επιτόκιο (ΕΔΕ) Επιχειρηματικών Δανείων κατά 0,50% και τα επιτόκια Καταθέσεων έως και

Διαβάστε περισσότερα

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο.

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Επαγγελματικός Plus

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Επαγγελματικός Plus ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Ημερομηνία: Επαγγελματικός Plus Η Εθνική Τράπεζα σας ενημερώνει ότι θέτει στη διάθεσή σας το καταθετικό προϊόν «Επαγγελματικός Plus», ένα λογαριασμό που προσφέρει πολλές πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ 1η ΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΓΙΑ 1η ΚΑΤΟΙΚΙΑ (i) Αγορά κατοικίας /οικοπέδου για 1η Κατοικία/ ανέγερση 1ης Κατοικίας/ Μεταφορά από (i)αγορά/ ανέγερση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

(β) Για την απόκτηση ή τη διατήρηση δικαιωμάτων κυριότητας σε γη ή σε υφιστάμενα ή υπό κατασκευή κτίρια.

(β) Για την απόκτηση ή τη διατήρηση δικαιωμάτων κυριότητας σε γη ή σε υφιστάμενα ή υπό κατασκευή κτίρια. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2017 1. Στοιχεία πιστωτή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ) L 69/25 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2001 σχετικά µε τις προσυµβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές από πιστωτές που χορηγούν στεγαστικά δάνεια [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε H Εθνική Τράπεζα παρέχει από το 1956 υπηρεσίες εκκαθάρισης συναλλαγών για λογαριασμό των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τα οποία διατηρούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Α Τριμήνου 2009 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Α Τριμήνου 2009 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Α Τριμήνου 2009 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του Α Τριμήνου αντικατοπτρίζουν την παρατεινόμενη οικονομική κρίση και το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Μισθοδοτικός Value

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Μισθοδοτικός Value ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Ημερομηνία: Μισθοδοτικός Value Η Εθνική Τράπεζα σας ενημερώνει ότι θέτει στη διάθεσή σας το καταθετικό προϊόν «Μισθοδοτικός Value», που σας εξυπηρετεί κατά τις συναλλαγές σας και σας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ 1η ΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΓΙΑ 1η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ( EURIBOR ΕΙΔΙΚΟΝ ΠΡΟΙΟΝ) (i) Αγορά κατοικίας /οικοπέδου για 1η Κατοικία/ ανέγερση 1ης Κατοικίας/ Μεταφορά από

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓAΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Αθήνα, 26 Απριλίου 2018

ΠΡΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓAΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Αθήνα, 26 Απριλίου 2018 ΠΡΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓAΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Αθήνα, 26 Απριλίου 2018 Αξιότιμoι κύριοι, Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την προσφορά 1 μας για το πρόγραμμα «Μισθοδοσία ΠΡΟΝΟΜΙΟ» της Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Euribor 6μήνου, πλέον περιθωρίου 6,76% εφαρμοζόμενο στο 60% του ποσού του δανείου (το 40% είναι άτοκο) (10)

Euribor 6μήνου, πλέον περιθωρίου 6,76% εφαρμοζόμενο στο 60% του ποσού του δανείου (το 40% είναι άτοκο) (10) Σελίδα 1 από 3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/311002) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους.

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος Ημερομηνία Για την Τράπεζα Ο/Η Αιτών/ούσα για Κύρια Κάρτα Ο/Η Αιτών/ούσα για Πρόσθετη Κάρτα

Τόπος Ημερομηνία Για την Τράπεζα Ο/Η Αιτών/ούσα για Κύρια Κάρτα Ο/Η Αιτών/ούσα για Πρόσθετη Κάρτα ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ της σύμβασης πιστωτικών καρτών της Alpha Bank Τυποποιημένες ευρωπαϊκές πληροφορίες καταναλωτικής πίστεως 1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα: Α)

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Πληροφόρησης Τελών

Δελτίο Πληροφόρησης Τελών Δελτίο Πληροφόρησης Τελών Όνομα του παρόχου λογαριασμού πληρωμών: Alpha Bank Cyprus Ltd Όνομα του λογαριασμού: Λογαριασμός με Όριο (Ευρώ) Ημερομηνία: 31.10.2018 Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ Το παρόν Τιµολόγιο Εργασιών Εγκρίθηκε κατά την υπ αρίθµ 222/02.02.2011 Συνεδρίαση του /Σ. Ισχύει από την 03 η Φεβρουαρίου 2011 και µέχρι την αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα