ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων"

Transcript

1 A8-0059/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση Agustín Díaz de Mera García Consuegra A8-0059/2017 Τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν όσον αφορά τη χρήση του συστήματος εισόδου/εξόδου (COM(2016)0196 C8-0134/ /0105(COD)) 1 Αιτιολογική σκέψη 5 (5) Για τη δημιουργία του ΣΕΕ απαιτείται η προσαρμογή των διαδικασιών ελέγχου των προσώπων κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων, οι οποίες προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/399. Συγκεκριμένα, το ΣΕΕ έχει στόχο την κατάργηση της σφράγισης, κατά την είσοδο και την έξοδο, των ταξιδιωτικών εγγράφων υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής [ή άδεια παραμονής με βάση θεώρηση περιοδείας] αντικαθιστώντας την με την ηλεκτρονική καταχώριση της εισόδου και της εξόδου απευθείας στο ΣΕΕ. Ωστόσο, διατηρείται η σφράγιση ταξιδιωτικών εγγράφων σε περίπτωση άρνησης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς αφορά ταξιδιώτες υψηλότερου κινδύνου. Επίσης, στις διαδικασίες συνοριακών ελέγχων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η καθιέρωση της (5) Για τη δημιουργία του ΣΕΕ απαιτείται η προσαρμογή των διαδικασιών ελέγχου των προσώπων κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων, οι οποίες προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/399. Συγκεκριμένα, το ΣΕΕ έχει στόχο την κατάργηση της σφράγισης, κατά την είσοδο και την έξοδο, των ταξιδιωτικών εγγράφων υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής [ή άδεια παραμονής με βάση θεώρηση περιοδείας] αντικαθιστώντας την με την ηλεκτρονική καταχώριση της εισόδου και της εξόδου απευθείας στο ΣΕΕ. Επίσης, στις διαδικασίες συνοριακών ελέγχων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η καθιέρωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ του ΣΕΕ και του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS). Τέλος, το ΣΕΕ δίνει τη δυνατότητα χρήσης νέων τεχνολογιών για τις συνοριακές PE / 1

2 διαλειτουργικότητας μεταξύ του ΣΕΕ και του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS). Τέλος, το ΣΕΕ δίνει τη δυνατότητα χρήσης νέων τεχνολογιών για τις συνοριακές διελεύσεις ταξιδιωτών για σκοπούς βραχείας παραμονής. διελεύσεις ταξιδιωτών για σκοπούς βραχείας παραμονής. 2 Άρθρο 1 εδάφιο 1 σημείο 1 εισαγωγικό μέρος 1) Στο άρθρο 2, προστίθενται τα ακόλουθα σημεία 22, 23, 24 και 25: 1) Στο άρθρο 2, προστίθενται τα ακόλουθα σημεία 22, 23, 24, 25 και 25α: 3 Άρθρο 1 εδάφιο 1 σημείο 1 Άρθρο 2 σημείο 25 α (νέο) 25α) «επιβεβαίωση της γνησιότητας και της ακεραιότητας των δεδομένων του μικροκυκλώματος»: η διαδικασία με την οποία επαληθεύεται, μέσω πιστοποιητικών, ότι τα δεδομένα στο μικροκύκλωμα προέρχονται από την εκδίδουσα αρχή και δεν έχουν τροποποιηθεί. 4 Άρθρο 1 εδάφιο 1 σημείο 2 Άρθρο 6α παράγραφος 3 στοιχείο δ σημείο i i) αρχηγούς κρατών και μέλη της αντιπροσωπείας τους σύμφωνα με το παράρτημα VII σημείο 1 i) αρχηγούς κρατών, αρχηγούς κυβερνήσεων και τα μέλη των αντιπροσωπειών τους σύμφωνα με το παράρτημα VII σημείο 1 PE / 2

3 5 Άρθρο 1 εδάφιο 1 σημείο 3 στοιχείο α Άρθρο 8 παράγραφος 2 εδάφιο 1 «Εάν το ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (μικροκύκλωμα), η γνησιότητα των δεδομένων του μικροκυκλώματος επιβεβαιώνεται χρησιμοποιώντας την πλήρη έγκυρη σειρά πιστοποιητικών, εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο, για τεχνικούς λόγους ή, στην περίπτωση ταξιδιωτικού εγγράφου που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα, λόγω της έλλειψης έγκυρων πιστοποιητικών.» «Για τη διέλευση των συνόρων από άτομα που πρέπει να καταχωριστούν στο ΣΕΕ, εάν το ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (μικροκύκλωμα), η γνησιότητα των δεδομένων του μικροκυκλώματος επιβεβαιώνεται χρησιμοποιώντας την πλήρη έγκυρη σειρά πιστοποιητικών, εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο, για τεχνικούς λόγους ή, στην περίπτωση ταξιδιωτικού εγγράφου που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα, λόγω της έλλειψης έγκυρων πιστοποιητικών.» 6 Άρθρο 1 εδάφιο 1 σημείο 3 στοιχείο β σημείο i Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α σημείο i «i) εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειας του υπηκόου τρίτης χώρας και της ισχύος και της γνησιότητας του ταξιδιωτικού εγγράφου, με αναζήτηση στοιχείων στις οικείες βάσεις δεδομένων, ιδίως: 1) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν 2) στη βάση δεδομένων της Ιντερπόλ για κλαπέντα και απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα 3) στις εθνικές βάσεις δεδομένων που περιέχουν πληροφορίες για κλαπέντα, υπεξαιρεθέντα, απολεσθέντα και ακυρωθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η εν λόγω εξακρίβωση περιλαμβάνει λεπτομερή έλεγχο του ταξιδιωτικού διαγράφεται PE / 3

4 εγγράφου για τη διαπίστωση ενδείξεων παραποίησης και πλαστογράφησης. Με εξαίρεση τους υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων η είσοδος υπόκειται σε καταχώριση στο ΣΕΕ, αν το ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει εικόνα του προσώπου που είναι εγγεγραμμένη στο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (μικροκύκλωμα) και αν η πρόσβαση στην εικόνα του προσώπου που είναι εγγεγραμμένη στο μικροκύκλωμα είναι νομικά και τεχνικά εφικτή, η επαλήθευση περιλαμβάνει την επαλήθευση της εικόνας του προσώπου που είναι εγγεγραμμένη στο μικροκύκλωμα, με ηλεκτρονική αντιπαραβολή της εικόνας αυτής με την πραγματική εικόνα του προσώπου του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας. 7 Άρθρο 1 εδάφιο 1 σημείο 3 στοιχείο β σημείο i Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α σημείο ii ii) εξακρίβωση ότι το ταξιδιωτικό έγγραφο συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από την απαιτούμενη θεώρηση ή άδεια διαμονής. Εάν η άδεια διαμονής περιέχει ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (μικροκύκλωμα), η γνησιότητα των δεδομένων του μικροκυκλώματος επιβεβαιώνεται χρησιμοποιώντας την πλήρη έγκυρη σειρά πιστοποιητικών, εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο για τεχνικούς λόγους. Οι ενδελεχείς έλεγχοι κατά την είσοδο περιλαμβάνουν επίσης συστηματική εξακρίβωση της ισχύος της άδειας διαμονής ή της θεώρησης για παραμονή μακράς διάρκειας μέσω αναζήτησης, στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν και σε άλλες σχετικές βάσεις δεδομένων, πληροφοριών αποκλειστικά για κλαπέντα, υπεξαιρεθέντα, διαγράφεται PE / 4

5 απολεσθέντα και ακυρωθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα.[ 21 ] 21 Ενδέχεται να απαιτηθούν περαιτέρω προσαρμογές αυτών των παραγράφων μετά την έγκριση της πρότασης (2015)0670/2 της Επιτροπής. 8 Άρθρο 1 εδάφιο 1 σημείο 3 στοιχείο β σημείο iii Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο β iii) το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «β) εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας διαθέτει θεώρηση [ή θεώρηση περιοδείας] αναφερόμενη στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β), οι ενδελεχείς έλεγχοι κατά την είσοδο περιλαμβάνουν επίσης εξακρίβωση της γνησιότητας, της εδαφικής και χρονικής ισχύος και του καθεστώτος της θεώρησης και, κατά περίπτωση, της ταυτότητας του κατόχου της θεώρησης, με αναζήτηση στο σύστημα VIS σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (κανονισμός VIS).» διαγράφεται PE / 5

6 9 Άρθρο 1 εδάφιο 1 στοιχείο β στοιχείο iv Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο ζ σημείο i iv) το στοιχείο ζ) σημείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «i) εξακρίβωση ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας διαθέτει έγκυρο έγγραφο για τη διέλευση των συνόρων και ότι το έγγραφο αυτό συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από την απαιτούμενη θεώρηση ή άδεια διαμονής. Η εξακρίβωση του εγγράφου περιλαμβάνει τη χρήση σχετικών βάσεων δεδομένων, και ιδίως του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν στη βάση δεδομένων της Ιντερπόλ για κλαπέντα και απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα και των εθνικών βάσεων δεδομένων που περιέχουν πληροφορίες για κλαπέντα, υπεξαιρεθέντα, απολεσθέντα και ακυρωθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα 23. Με εξαίρεση τους υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων η είσοδος υπόκειται σε καταχώριση στο ΣΕΕ, αν το ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει εικόνα του προσώπου που είναι εγγεγραμμένη στο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (μικροκύκλωμα) και αν η πρόσβαση στην εικόνα του προσώπου που είναι εγγεγραμμένη στο μικροκύκλωμα είναι νομικά και τεχνικά εφικτή, η επαλήθευση περιλαμβάνει την επαλήθευση της εικόνας του προσώπου που είναι εγγεγραμμένη στο μικροκύκλωμα, με ηλεκτρονική αντιπαραβολή της εικόνας αυτής με την πραγματική εικόνα του προσώπου του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας. 23 Η εν λόγω προϋπόθεση προβλέπεται στην πρόταση (COM(2015)0670/2) για την τροποποίηση του άρθρου 7 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν και θα αποτελέσει μέρος των υποχρεωτικών ελέγχων προσώπων που απολαύουν του διαγράφεται PE / 6

7 δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας. Αναλόγως της τελικής έκδοσης του κειμένου που θα εγκριθεί, η πρόταση αυτή μπορεί να πρέπει να προσαρμοστεί.» 10 Άρθρο 1 εδάφιο 1 σημείο 4 Άρθρο 8α [...] διαγράφεται Αιτιολόγηση (Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2) του ΣΕΕ όπως προτείνεται στον κανονισμό σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) που δεν αφορά τους πολίτες της Ένωσης ούτε τις κατηγορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να διαγραφεί η παρούσα παράγραφος. 11 Άρθρο 1 εδάφιο 1 σημείο 4 α (νέο) Άρθρο 8αα 4α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 8αα: «Άρθρο 8αα Πρότυπα για τα αυτοματοποιημένα συστήματα συνοριακού ελέγχου 1. Τα αυτοματοποιημένα συστήματα συνοριακού ελέγχου σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους, με εξαίρεση τα παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών. Σχεδιάζονται επίσης κατά τρόπο ώστε να σέβονται πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ιδίως σε περιπτώσεις όπου PE / 7

8 Αιτιολόγηση εμπλέκονται ευάλωτα πρόσωπα. Εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να χρησιμοποιούν τα αυτοματοποιημένα συστήματα συνοριακού ελέγχου, διασφαλίζουν την παρουσία επαρκούς προσωπικού για την παροχή βοήθειας στα άτομα που χρησιμοποιούν τα συστήματα αυτά. 2. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τον eu-lisa εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 37 όσον αφορά τη θέσπιση πρόσθετων τεχνικών προτύπων για τα αυτοματοποιημένα συστήματα συνοριακού ελέγχου.» Χρειάζονται τεχνικά πρότυπα για τα αυτοματοποιημένα συστήματα συνοριακού ελέγχου. 12 Άρθρο 1 εδάφιο 1 σημείο 5 Άρθρο 8β [...] διαγράφεται Αιτιολόγηση (Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2) του ΣΕΕ όπως προτείνεται στον κανονισμό σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) που δεν αφορά υπηκόους τρίτων χωρών κατόχων άδειας διαμονής. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να διαγραφεί η παρούσα παράγραφος. 13 Άρθρο 1 εδάφιο 1 σημείο 6 Άρθρο 8γ παράγραφος 1 στοιχείο α PE / 8

9 α) το προσκομιζόμενο για τη διέλευση των συνόρων ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (μικροκύκλωμα) και η γνησιότητα των δεδομένων του μικροκυκλώματος επιβεβαιώνεται χρησιμοποιώντας την πλήρη έγκυρη σειρά πιστοποιητικών α) το προσκομιζόμενο για τη διέλευση των συνόρων ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (μικροκύκλωμα) και η γνησιότητα και ακεραιότητα των δεδομένων του μικροκυκλώματος επιβεβαιώνεται χρησιμοποιώντας την πλήρη έγκυρη σειρά πιστοποιητικών 14 Άρθρο 1 εδάφιο 1 σημείο 6 Άρθρο 8γ παράγραφος 1 στοιχείο β β) το προσκομιζόμενο για τη διέλευση από τα σύνορα ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει εικόνα προσώπου καταγεγραμμένη στο μικροκύκλωμα, η οποία είναι νομικά και τεχνικά προσβάσιμη από το αυτοματοποιημένο σύστημα, ώστε να εξακριβώνεται η ταυτότητα του κατόχου του ταξιδιωτικού εγγράφου μέσω αντιπαραβολής της εικόνας προσώπου καταγεγραμμένης στο μικροκύκλωμα και της πραγματικής εικόνας προσώπου β) το προσκομιζόμενο για τη διέλευση από τα σύνορα ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει εικόνα προσώπου καταγεγραμμένη στο μικροκύκλωμα, η οποία είναι νομικά και τεχνικά προσβάσιμη από το αυτοματοποιημένο σύστημα συνοριακών ελέγχων, ώστε να εξακριβώνεται η ταυτότητα του κατόχου του ταξιδιωτικού εγγράφου μέσω αντιπαραβολής της εικόνας προσώπου καταγεγραμμένης στο μικροκύκλωμα και της πραγματικής εικόνας προσώπου 15 Άρθρο 1 εδάφιο 1 σημείο 7 Άρθρο 8δ παράγραφος 1 στοιχείο α α) το προσκομιζόμενο για τη διέλευση των συνόρων ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (μικροκύκλωμα) και η γνησιότητα των δεδομένων του μικροκυκλώματος επιβεβαιώνεται χρησιμοποιώντας την α) το προσκομιζόμενο για τη διέλευση των συνόρων ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (μικροκύκλωμα) και η γνησιότητα και ακεραιότητα των δεδομένων του μικροκυκλώματος επιβεβαιώνεται χρησιμοποιώντας την πλήρη έγκυρη σειρά PE / 9

10 πλήρη έγκυρη σειρά πιστοποιητικών πιστοποιητικών 16 Άρθρο 1 εδάφιο 1 σημείο 7 Άρθρο 8δ παράγραφος 1 στοιχείο β β) το προσκομιζόμενο για τη διέλευση από τα σύνορα ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει εικόνα προσώπου καταγεγραμμένη στο μικροκύκλωμα, η οποία είναι νομικά και τεχνικά προσβάσιμη από το αυτοματοποιημένο σύστημα, ώστε να εξακριβώνεται η ταυτότητα του κατόχου του ταξιδιωτικού εγγράφου μέσω αντιπαραβολής της εικόνας προσώπου που είναι καταγεγραμμένη στο μικροκύκλωμα και της πραγματικής εικόνας του προσώπου β) το προσκομιζόμενο για τη διέλευση από τα σύνορα ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει εικόνα προσώπου καταγεγραμμένη στο μικροκύκλωμα, η οποία είναι νομικά και τεχνικά προσβάσιμη από το αυτοματοποιημένο σύστημα συνοριακών ελέγχων, ώστε να εξακριβώνεται η ταυτότητα του κατόχου του ταξιδιωτικού εγγράφου μέσω αντιπαραβολής της εικόνας προσώπου που είναι καταγεγραμμένη στο μικροκύκλωμα και της πραγματικής εικόνας του προσώπου 17 Άρθρο 1 εδάφιο 1 σημείο 7 Άρθρο 8δ παράγραφος 2 2. Στην περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, οι έλεγχοι κατά την είσοδο και την έξοδο που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) ή στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία ζ) και η) μπορούν να διεξάγονται μέσω συστήματος αυτοεξυπηρέτησης. Όταν διεξάγονται μέσω συστήματος αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου, οι συνοριακοί έλεγχοι κατά την έξοδο περιλαμβάνουν τους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο η). 2. Στην περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, οι συνοριακοί έλεγχοι κατά την είσοδο και την έξοδο που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) ή στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία ζ) και η) μπορούν να διεξάγονται μέσω συστήματος αυτοεξυπηρέτησης. Όταν διεξάγονται μέσω συστήματος αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου, οι συνοριακοί έλεγχοι κατά την έξοδο περιλαμβάνουν τους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο η). PE / 10

11 18 Άρθρο 1 εδάφιο 1 σημείο 7 Άρθρο 8δ παράγραφος 2 α (νέα) 2α. Όταν επιτραπεί η είσοδος προσώπου σε εθνικό πρόγραμμα διευκόλυνσης που έχει θεσπιστεί από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 8ε, οι συνοριακοί έλεγχοι που διενεργούνται με σύστημα αυτοεξυπηρέτησης κατά την είσοδο δεν μπορούν να περιλαμβάνουν την εξέταση των πτυχών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημεία iv) και v) κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή των εξωτερικών συνόρων ενός άλλου κράτους μέλους που έχει συνάψει συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 8ε παράγραφος 4 με αυτό το κράτος μέλος. 19 Άρθρο 1 εδάφιο 1 σημείο 8 Άρθρο 8ε παράγραφος 1 1. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να θεσπίσει εθελοντικό πρόγραμμα, προκειμένου να δίνει τη δυνατότητα σε υπηκόους τρίτων χωρών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 6, ή σε υπηκόους συγκεκριμένων τρίτων χωρών οι οποίοι δεν απολαύουν του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, να επωφελούνται από τις διευκολύνσεις που παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων κράτους μέλους. 1. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να θεσπίσει εθελοντικό πρόγραμμα, προκειμένου να δίνει τη δυνατότητα σε υπηκόους τρίτων χωρών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 6, ή σε υπηκόους συγκεκριμένων τρίτων χωρών οι οποίοι δεν απολαύουν του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, να επωφελούνται από τις διευκολύνσεις που παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων κράτους μέλους. PE / 11

12 20 Άρθρο 1 εδάφιο 1 σημείο 8 Άρθρο 8ε παράγραφος 2 στοιχείο γ σημείο iv iv) o αιτών αποδεικνύει την ακεραιότητα και την αξιοπιστία του, και ιδίως, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, όσον αφορά τη νόμιμη χρήση προηγούμενων θεωρήσεων περιορισμένης εδαφικής ισχύος, την οικονομική του κατάσταση στη χώρα καταγωγής και την πραγματική πρόθεσή του να εγκαταλείψει την επικράτεια των κρατών μελών σε εύθετο χρόνο. Σύμφωνα με το άρθρο 23 του [κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ)], οι αναφερόμενες στο στοιχείο β) του παρόντος άρθρου αρχές έχουν πρόσβαση στην αναζήτηση στο ΣΕΕ για να εξακριβώνουν ότι ο αιτών δεν έχει προγενέστερα υπερβεί τη μέγιστη διάρκεια επιτρεπόμενης παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών iv) o αιτών/η αιτούσα αποδεικνύει την ακεραιότητα και την αξιοπιστία του/της, και ιδίως, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τη νόμιμη χρήση προηγούμενων θεωρήσεων ή θεωρήσεων περιορισμένης εδαφικής ισχύος, την οικονομική του/της κατάσταση στη χώρα καταγωγής και την πραγματική πρόθεσή του/της να εγκαταλείψει την επικράτεια των κρατών μελών πριν από τη λήξη της θεώρησης, κατά περίπτωση, ή το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου διαμονής. Σύμφωνα με το άρθρο 23 του [κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ)], οι αναφερόμενες στο στοιχείο β) του παρόντος άρθρου αρχές έχουν πρόσβαση στην αναζήτηση στο ΣΕΕ για να εξακριβώνουν ότι ο αιτών δεν έχει προγενέστερα υπερβεί τη μέγιστη διάρκεια επιτρεπόμενης παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών 21 Άρθρο 1 εδάφιο 1 σημείο 8 Άρθρο 8ε παράγραφος 4 α (νέα) 4α. Οι συνοριοφύλακες μπορούν να εξακριβώνουν τα στοιχεία υπηκόων τρίτων χωρών που επωφελούνται από το πρόγραμμα κατά την είσοδο σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) και κατά την έξοδο σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) χωρίς ηλεκτρονική αντιπαραβολή βιομετρικών στοιχείων, αλλά με αντιπαραβολή της εικόνας προσώπου που λαμβάνεται από PE / 12

13 το μικροκύκλωμα και της εικόνας προσώπου στον ατομικό φάκελο ΣΕΕ του επιβάτη με τον ίδιο τον επιβάτη. Πλήρης εξακρίβωση των στοιχείων διενεργείται σε τυχαία βάση και βάσει ανάλυσης κινδύνου. 22 Άρθρο 1 εδάφιο 1 σημείο 8 Άρθρο 8ε παράγραφος 4 β (νέα) 4β. Μετά από κατάλληλη αξιολόγηση κινδύνου ως προς την ασφάλεια των πληροφοριών, επιτυγχάνεται κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας μεταξύ των εθνικών προγραμμάτων διευκόλυνσης και του ΕΕΣ. 23 Άρθρο 1 εδάφιο 1 σημείο 8 Άρθρο 8ε παράγραφος 4 γ (νέα) 4γ. Κατά τη θέσπιση παρομοίου εθνικού προγράμματος διευκόλυνσης, τα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με τον eu-lisa, διασφαλίζουν ότι τα πρότυπα για την ασφάλεια των δεδομένων είναι ισοδύναμα με αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 39 του [κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ)]. Τα κράτη μέλη διενεργούν κατάλληλη αξιολόγηση κινδύνου ως προς την ασφάλεια των μέτρων και οι αρμοδιότητες στον τομέα της ασφάλειας καθίστανται σαφείς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. PE / 13

14 24 Άρθρο 1 εδάφιο 1 σημείο 10 α (νέο) Άρθρο 10 παράγραφος 3α α (νέα) 10α) Στο άρθρο 10 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «3κζ. Εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να θεσπίσουν εθνικό πρόγραμμα διευκόλυνσης σύμφωνα με το άρθρο 8ε, μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιούν ειδικούς διαδρόμους για υπηκόους συγκεκριμένων τρίτων χωρών οι οποίοι επωφελούνται από παρόμοιο εθνικό πρόγραμμα διευκόλυνσης.» 25 Άρθρο 1 εδάφιο σημείο 14 α (νέο) Άρθρο 37 παράγραφος 2 Ισχύον κείμενο 2. Η εξουσία θέσπισης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 5 και στο άρθρο 36, ανατίθεται στην Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. 14α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 37 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Η εξουσία θέσπισης κατ εξουσιοδότηση πράξεων, που αναφέρεται στο άρθρο 8αα, το άρθρο 13 παράγραφος 5 και στο άρθρο 36, ανατίθεται στην Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.» 26 Άρθρο 1 εδάφιο 1 σημείο 14 β (νέο) Άρθρο 37 παράγραφος 3 PE / 14

15 Ισχύον κείμενο 3. Η ανάθεση εξουσίας κατά το άρθρο 13 παράγραφος 5 και το άρθρο 36 μπορεί να ανακαλείται ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύ κατ εξουσιοδότηση πράξεων. 14β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 37 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «3. Η ανάθεση εξουσίας κατά το άρθρο 8αα, το άρθρο 13 παράγραφος 5 και το άρθρο 36 μπορεί να ανακαλείται ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύ κατ εξουσιοδότηση πράξεων.» 27 Άρθρο 1 εδάφιο 1 σημείο 14 γ (νέο) Άρθρο 37 παράγραφος 3 α (νέα) 14γ) Στο άρθρο 37 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3α: «3α. Πριν από την έκδοση μιας κατ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου*. * ΕΕ L 123, , σ. 1.» 28 Άρθρο 1 εδάφιο 1 σημείο 14 δ (νέο) Άρθρο 37 παράγραφος 5 PE / 15

16 Ισχύον κείμενο «5. Κάθε κατ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 5 και του άρθρου 36 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή για το ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 14δ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 37 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «5. Κάθε κατ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8αα, του άρθρου 13 παράγραφος 5 και του άρθρου 36 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή για το ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.» 29 Άρθρο 1 εδάφιο 1 σημείο 15 α (νέο) Παράρτημα VII σημείο 1 Ισχύον κείμενο 15α) Στο παράρτημα VII, το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο: 1. Αρχηγοί κρατών «1. Αρχηγοί κρατών και αρχηγοί κυβερνήσεων Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 και τα άρθρα 8 έως 14, οι αρχηγοί κρατών και τα μέλη της αντιπροσωπείας τους, εφόσον η άφιξη και η αναχώρησή τους έχει προαναγγελθεί επισήμως στους συνοριοφύλακες διά της διπλωματικής οδού, δεν υποβάλλονται σε συνοριακό έλεγχο. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 και τα άρθρα 8 έως 14, οι αρχηγοί κρατών, οι αρχηγοί κυβερνήσεων και τα μέλη των αντιπροσωπειών τους, εφόσον η άφιξη και η αναχώρησή τους έχει προαναγγελθεί επισήμως στους συνοριοφύλακες διά της διπλωματικής οδού, δεν υποβάλλονται σε συνοριακό έλεγχο.» PE / 16

17 30 Παράρτημα σημείο 1 σημείο 2 στοιχείο α Παράρτημα IV σημείο 1 «1. Όταν προβλέπεται ρητώς από την εθνική νομοθεσία του, ένα κράτος μέλος μπορεί να επιθέτει σφραγίδα, κατά την είσοδο και την έξοδο, στα ταξιδιωτικά έγγραφα των υπηκόων τρίτων χωρών που διαθέτουν τίτλο διαμονής τον οποίο έχει χορηγήσει το ίδιο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το παράρτημα V μέρος Α, σε περίπτωση που υπήκοοι τρίτων χωρών αντιμετωπίζουν άρνηση εισόδου σύμφωνα με το άρθρο 14, ο συνοριοφύλακας θέτει επί του διαβατηρίου σφραγίδα εισόδου, που διαγράφεται από σταυρό με μαύρη ανεξίτηλη μελάνη και γράφει απέναντι, στα δεξιά, επίσης με ανεξίτηλη μελάνη το (τα) γράμμα(-τα) που αντιστοιχεί(-ούν) στο (στους) λόγο(-ους) της άρνησης εισόδου, των οποίων ο κατάλογος περιλαμβάνεται στο ενιαίο έντυπο άρνησης εισόδου που αναφέρεται στο μέρος Β του παραρτήματος V.» διαγράφεται «1. Όταν προβλέπεται ρητώς από την εθνική νομοθεσία του, ένα κράτος μέλος μπορεί να επιθέτει σφραγίδα, κατά την είσοδο και την έξοδο, στα ταξιδιωτικά έγγραφα των υπηκόων τρίτων χωρών που διαθέτουν τίτλο διαμονής τον οποίο έχει χορηγήσει το ίδιο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11.» 31 Παράρτημα I σημείο 1 σημείο 2 στοιχείο γ Παράρτημα IV σημείο 3 γ) Το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «3. Σε περίπτωση άρνησης εισόδου υπηκόου τρίτης χώρας που υπόκειται στην υποχρέωση θεώρησης, η σφραγίδα τίθεται κατά γενικό κανόνα στην γ) Το σημείο 3 διαγράφεται. PE / 17

18 απέναντι σελίδα από αυτή στην οποία έχει τοποθετηθεί η θεώρηση. Αν αυτή η σελίδα δεν είναι χρησιμοποιήσιμη, η σφραγίδα τοποθετείται στην επόμενη σελίδα. Η ζώνη που προορίζεται για ανάγνωση από μηχανήματα δεν σφραγίζεται.» 32 Παράρτημα σημείο 1 σημείο 3 στοιχείο α Παράρτημα V μέρος Α σημείο 1 στοιχείο β «β) για υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων δεν επιτρέπεται η είσοδος για παραμονή βραχείας διάρκειας [ή βάσει θεώρησης περιοδείας], τα δεδομένα σχετικά με την άρνηση εισόδου καταχωρίζονται στο ΣΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 6α παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 16 του [κανονισμού για τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ)]. Επιπροσθέτως, ο συνοριοφύλακας θέτει επί του διαβατηρίου σφραγίδα εισόδου, που διαγράφεται από σταυρό με μαύρη ανεξίτηλη μελάνη και γράφει απέναντι, στα δεξιά, επίσης με ανεξίτηλη μελάνη το (τα) γράμμα(-τα) που αντιστοιχεί(-ούν) στο (στους) λόγο(-ους) της άρνησης εισόδου, των οποίων ο κατάλογος περιλαμβάνεται στο ενιαίο έντυπο άρνησης εισόδου που αναφέρεται στο μέρος Β του παρόντος παραρτήματος» «β) για υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων δεν επιτρέπεται η είσοδος για παραμονή βραχείας διάρκειας [ή βάσει θεώρησης περιοδείας], τα δεδομένα σχετικά με την άρνηση εισόδου καταχωρίζονται στο ΣΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 6α παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 16 του [κανονισμού για τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ)].» 33 Παράρτημα I σημείο 1 σημείο 3 α (νέο) Παράρτημα V μέρος Β PE / 18

19 3α. Στο Παράρτημα V μέρος Β προστίθεται στο τμήμα με τίτλο «παρατηρήσεις» το ακόλουθο κείμενο: «Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ενημερώνεται με το παρόν ότι τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και οι πληροφορίες σχετικά με την παρούσα άρνηση εισόδου καταχωρίζονται στο σύστημα εισόδου/εξόδου σύμφωνα με το άρθρο 16 του [Κανονισμός σχετικά με την καθιέρωση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ)]. Σύμφωνα με το άρθρο 46 [Κανονισμός σχετικά με την καθιέρωση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ)] το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει το δικαίωμα να λάβει τα δεδομένα σχετικά με την καταχώρισή του/της στο ΣΕΕ και μπορεί να ζητήσει να διορθωθούν τα δεδομένα που τον/την αφορούν και είναι ανακριβή και να διαγραφούν τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί παράνομα.» PE / 19

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.4.2016 COM(2016) 196 final 2016/0105 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0105 (COD) 7676/16 ADD 1 FRONT 166 VISA 92 CODEC 392 COMIX 269 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 46/1/17 REV 1 EL

PE-CONS 46/1/17 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0105 (COD) LEX 1771 PE-CONS 46/1/17 REV 1 FRONT 333 VISA 286 COMIX 539 CODEC 1269 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0059/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0059/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0059/2017 8.3.2017 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

A8-0218/30. Τροπολογία 30 Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

A8-0218/30. Τροπολογία 30 Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 9.2.2017 A8-0218/30 Τροπολογία 30 Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση A8-0218/2016 Monica Macovei Ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.2.2013 COM(2013) 96 final 2013/0060 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0893 C8-0510/ /0433(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0893 C8-0510/ /0433(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 8.2.2019 A8-0062/ 001-017 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-017 κατάθεση: Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Έκθεση Pavel Telička Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας A8-0062/2019 (COM(2018)0893 C8-0510/2018

Διαβάστε περισσότερα

A8-0218/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

A8-0218/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 9.2.2017 A8-0218/ 001-029 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-029 κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση Monica Macovei A8-0218/2016 Ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 55/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 55/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 15 Μαρτίου 2017 (OR. en) 2015/0307 (COD) LEX 1723 PE-CONS 55/1/16 REV 1 FRONT 484 VISA 393 SIRIS 169 COMIX 815 CODEC 1854 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A8-0235/16. Τροπολογία 16 Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

A8-0235/16. Τροπολογία 16 Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 9.12.2016 A8-0235/16 Τροπολογία 16 Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση Agustín Díaz de Mera García Consuegra Τρίτες χώρες οι υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 30/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 30/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 2015/0306 (COD) LEX 1701 PE-CONS 30/1/16 REV 1 MIGR 126 FRONT 280 COMIX 498 CODEC 1003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6342/17 ΣΠΚ/σα/ΠΧΚ 1 DRI

6342/17 ΣΠΚ/σα/ΠΧΚ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0307(COD) 6342/17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0062/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0062/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0062/2019 4.2.2019 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.7.2012 COM(2012) 413 final 2012/0201 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0206/508. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0206/508. Τροπολογία 21.3.2019 A8-0206/508 508 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 8 α (νέο) Άρθρο 13 στοιχείο β Ισχύον κείμενο β) την ενθάρρυνση συνεκτικής προσέγγισης και εναρμονισμένης ερμηνείας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3820/85

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0206/286. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0206/286. Τροπολογία 22.3.2019 A8-0206/286 286 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 8 δ (νέο) Οδηγία 2006/22/ΕΚ Άρθρο 15 α (νέο) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 8δ) προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 15α: Άρθρο 15α Άσκηση της εξουσιοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0106(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0106(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 30.11.2016 2016/0106(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 20.10.2017 A8-0057/ 001-212 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-212 κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση Agustín Díaz de Mera García Consuegra A8-0057/2017 Θέσπιση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0057/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0057/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0057/2017 8.3.2017 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29.4.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/129 ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής. σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για την εισαγωγή των δεδομένων στο σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ)

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής. σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για την εισαγωγή των δεδομένων στο σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.2.2019 C(2019) 1210 final ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για την εισαγωγή των δεδομένων στο σύστημα εισόδου/εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 2013/0226 (COD) LEX 1679 PE-CONS 42/16 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 52/1/17 REV 1 EL

PE-CONS 52/1/17 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 12 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) LEX 1778 PE-CONS 52/1/17 REV 1 TRANS 415 DACT 189 CODEC 1608 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0312 C8-0202/ /0158(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0312 C8-0202/ /0158(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 9.1.2019 A8-0361/ 001-016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-016 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Godelieve Quisthoudt-Rowohl A8-0361/2018 Κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.2.2019 C(2019) 1220 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25.2.2019 σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για την πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος εισόδου/εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης

Εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης 24.4.2015 A8-0016/ 001-013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-013 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Jarosław Wałęsa A8-0016/2015 Εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

DGD 1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 2016/0142 (COD) PE-CONS 58/16 VISA 399 COMIX 821 CODEC 1872

DGD 1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 2016/0142 (COD) PE-CONS 58/16 VISA 399 COMIX 821 CODEC 1872 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2016/0142 (COD) PE-CONS 58/16 Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) VISA 399 COMIX 821 CODEC 1872 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0399 (COD) 6932/18 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία INST 96 JUR 109

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 25.6.2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου για την καταχώριση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

A8-0061/ Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως Πρόταση απόφασης (COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD))

A8-0061/ Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως Πρόταση απόφασης (COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)) 8.6.2017 A8-0061/ 001-018 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-018 κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας Έκθεση Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 A8-0061/2017 (COM(2016)0400

Διαβάστε περισσότερα

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2012 COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές

Διαβάστε περισσότερα

Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 10.4.2019 A8-0464/62 62 Αιτιολογική σκέψη 14 (14) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί μέσω προγραμμάτων εργασίας. Λαμβανομένου υπόψη του μεσομακροπρόθεσμου χαρακτήρα των επιδιωκόμενων στόχων και

Διαβάστε περισσότερα

A7-0256/

A7-0256/ 6.9.2013 A7-0256/ 001-008 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-008 κατάθεση: Επιτροπή Αλιείας Έκθεση Rareş-Lucian Niculescu A7-0256/2013 Τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συµβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I

P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο 2008-2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2012 COM(2012) 447 final 2012/0216 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 812/2004

Διαβάστε περισσότερα

A8-0253/13. Τροπολογία 13 Adina-Ioana Vălean εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

A8-0253/13. Τροπολογία 13 Adina-Ioana Vălean εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.4.2018 A8-0253/13 Τροπολογία 13 Adina-Ioana Vălean εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Έκθεση Francesc Gambús Διαδικαστικοί κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 36/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 36/ /0279 (COD) LEX 1688 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115

PE-CONS 36/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 36/ /0279 (COD) LEX 1688 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 2013/0279 (COD) LEX 1688 PE-CONS 36/16 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις

Συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις 7.2.2019 A8-0477/ 001-037 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-037 κατάθεση: Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Έκθεση Emil Radev A8-0477/2018 Συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 918 τελικό 2011/0453 (COD)C7-0005/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τροποποιητικός των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2008/97,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 10000/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: STATIS 39 TRANS 224 CODEC 851 Θέση του Συμβουλίου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 10.4.2019 A8-0020/585 Τροπολογία 585 Pavel Svoboda εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων Έκθεση A8-0020/2018 József Szájer Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1, 14.6.2018 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/155 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/853 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0177(COD) Σχέδιο έκθεσης Jarosław Wałęsa (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0177(COD) Σχέδιο έκθεσης Jarosław Wałęsa (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 15.12.2014 2014/0177(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-16 Σχέδιο έκθεσης (PE541.634v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.../2013/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.../2013/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της PE-CONS αριθ./yy - 2012/0343(COD) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.../2013/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της για την τροποποίηση ορισμένων νομοθετικών πράξεων στον τομέα των αγροτικών και αλιευτικών στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

A8-0231/1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

A8-0231/1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 9.11.2017 A8-0231/1 Τροπολογία 1 Iskra Mihaylova εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Iskra Mihaylova Εδαφικές τυπολογίες (Tercet) COM(2016)0788 C8-0516/2016 2016/0393(COD) A8-0231/2017

Διαβάστε περισσότερα

Τροπολογία 73 Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Τροπολογία 73 Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 27.3.2019 A8-0436/73 Τροπολογία 73 Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση A8-0436/2018 Gérard Deprez Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.9.2013 EP-PE_TC1-COD(2012)0075 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Σεπτεµβρίου 2013 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2018)0399 Ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής ***I Τροπολογίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.5.2018 SWD(2018) 196 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 82. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0051(COD) Σχέδιο έκθεσης Γεώργιος Παπανικολάου (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 82. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0051(COD) Σχέδιο έκθεσης Γεώργιος Παπανικολάου (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2011/0051(COD) 3.6.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 82 Σχέδιο έκθεσης Γεώργιος Παπανικολάου (PE478.678v01-00) σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 906 τελικό 2011/0445 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 774/94

Διαβάστε περισσότερα

14092/1/17 REV 1 ADD 1 ΘΚ/γομ/ΘΛ 1 DRI

14092/1/17 REV 1 ADD 1 ΘΚ/γομ/ΘΛ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0106 (COD) 14092/1/17 REV 1 ADD 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 610/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 20ής Ιουνίου 2013.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 610/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 20ής Ιουνίου 2013. 29.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 182/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 610/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 2013 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 6.1.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου /εξόδου για την καταχώριση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.10.2018 C(2018) 6665 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15.10.2018 για τον καθορισμό μέτρων κατάρτισης του καταλόγου ταυτοποιημένων προσώπων που υπερέβησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 19.5.2015 COM(2015) 216 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόταση για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

TREE.2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212

TREE.2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0434/79. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0434/79. Τροπολογία 7.12.2018 A8-0434/79 79 Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Martina Anderson, Αιτιολογική σκέψη 2 (2) Η Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την πολιτική θεωρήσεων στη

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.9.2013 EP-PE_TC1-COD(2011)0416 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Σεπτεµβρίου 2013 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.2.2019 C(2019) 1280 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25.2.2019 για τον καθορισμό των προδιαγραφών όσον αφορά την ποιότητα, την ευκρίνεια και τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

A8-0168/ Πρόταση οδηγίας (COM(2016)0370 C8-0209/ /0171(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

A8-0168/ Πρόταση οδηγίας (COM(2016)0370 C8-0209/ /0171(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 29.9.2017 A8-0168/ 001-029 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-029 κατάθεση: Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Έκθεση Izaskun Bilbao Barandica A8-0168/2017 Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL σχετικά με το πρόγραμμα καταχώρισης ταξιδιωτών (ΠΚΤ)

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL σχετικά με το πρόγραμμα καταχώρισης ταξιδιωτών (ΠΚΤ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 20.6.2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με το πρόγραμμα καταχώρισης ταξιδιωτών (ΠΚΤ) Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.1.2019 COM(2019) 4 final 2019/0002 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/79

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/79 12.6.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/79 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 599/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του

Διαβάστε περισσότερα

14092/1/17 REV 1 ADD 1 REV 1 ΘΛ/μκρ 1 DRI

14092/1/17 REV 1 ADD 1 REV 1 ΘΛ/μκρ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0106 (COD) 14092/1/17 REV 1 ADD 1 REV 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 14.6.2018 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/93 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/849 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων

ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή ιεθνούς Εµπορίου 19.9.2014 2013/0435(COD) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής ιεθνούς Εµπορίου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0336/31. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0336/31. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 8.11.2018 A8-0336/31 31 Αιτιολογική σκέψη 25 (25) Η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή με σκοπό να καταστεί δυνατή, εφόσον απαιτείται, η παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2017 COM(2017) 398 final 2017/0176 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομοσπονδίας Αγίου Χριστοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0307(COD) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0307(COD) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2015/0307(COD) 29.3.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

A8-0250/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

A8-0250/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 0..05 A8-050/ 00-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 00-00 κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση Claude Moraes Kατάργηση ορισμένων πράξεων του κεκτημένου του Σένγκεν A8-050/05

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 70/19 JAI.1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2019 (OR. en) 2018/0104 (COD) PE-CONS 70/19

PE-CONS 70/19 JAI.1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2019 (OR. en) 2018/0104 (COD) PE-CONS 70/19 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2019 (OR. en) 2018/0104 (COD) PE-CONS 70/19 JAI 228 FRONT 85 VISA 45 FAUXDOC 19 IA 85 FREMP 30 CODEC 559 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0436/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0436/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0436/2019 6.12.2018 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0049(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0049(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 29.8.2013 2013/0049(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 25-44 Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE514.663v01-00) Ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων (COM(2013)0078

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 610/13 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΕΚ: L182. Μέγεθος κειμένου: 236 KB

ΑΡΙΘ.: 610/13 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΕΚ: L182. Μέγεθος κειμένου: 236 KB ΑΡΙΘ.: 610/13 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΕΚ: L182 Μέγεθος κειμένου: 236 KB Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 182 της 29/06/2013 σ. 0001-0018 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 610/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0392(COD) 19.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 17.10.2018 A8-0348/ 001-043 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-043 κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση Jeroen Lenaers A8-0348/2017 Χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0052/2014

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0052/2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 4.3.2015 A8-0052/2014/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το άνοιγμα και τον

Διαβάστε περισσότερα

13557/17 ΘΚ/νικ 1 DRI

13557/17 ΘΚ/νικ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0106 (COD) 13557/17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.1.2019 C(2019) 111 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.1.2019 για τον καθορισμό των λεπτομερών ρυθμίσεων δυνάμει της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0177 Αναστολή της εφαρμογής των έκτακτων εμπορικών μέτρων όσον αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ***I Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στο άρθρο 290 ΣΛΕΕ

Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στο άρθρο 290 ΣΛΕΕ 10.4.2019 A8-0012/ 001-008 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-008 κατάθεση: Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Έκθεση József Szájer A8-0012/2018 Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης οι οποίες προβλέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

6960/17 ΜΑΠ/μκ/ΔΛ 1 DG D 1 A

6960/17 ΜΑΠ/μκ/ΔΛ 1 DG D 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικοί φάκελοι: 2016/0105 (COD) 2016/0106 (COD) 6960/17 FRONT 105 VISA 89 CODEC 318 COMIX 171 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 594 final 2014/0276 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων ενωσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 432 final 2012/0208 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 9.4.2019 A8-0473/ 001-041 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-041 κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση Andrejs Mamikins Κυκλοφορία στην αγορά και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών

Διαβάστε περισσότερα

A8-0251/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

A8-0251/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 20..205 A8-025/ 00-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 00-00 κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση Claude Moraes A8-025/205 Κατάργηση ορισμένων πράξεων από το κεκτημένο του Σένγκεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 22.10.2018 A8-0324/ 001-049 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-049 κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Έκθεση Adina-Ioana Vălean A8-0324/2018 Ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 578 final 2013/0278 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα