Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο"

Transcript

1 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2018)0399 Ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής ***I Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής και την τροποποίηση των οδηγιών 86/278/ΕΟΚ, 2002/49/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2007/2/ΕΚ, 2009/147/ΕΚ και 2010/63/ΕΕ, των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 166/2006 και (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 338/97 και (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου (COM(2018)0381 C8-0244/ /0205(COD)) 1 (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 1 Τίτλος Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής και την τροποποίηση των οδηγιών 86/278/ΕΟΚ, 2002/49/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2007/2/ΕΚ, 2009/147/ΕΚ και 2010/63/ΕΕ, Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον τομέα της νομοθεσίας σε σχέση με το περιβάλλον και την τροποποίηση των οδηγιών 86/278/ΕΟΚ, 2002/49/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2007/2/ΕΚ, 2009/147/ΕΚ και 1 Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0324/2018).

2 των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 166/2006 και (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 338/97 και (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2010/63/ΕΕ, των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 166/2006 και (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 338/97 και (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2 Αιτιολογική σκέψη 1 (1) Για να αντιμετωπιστεί η ανάγκη για ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή και τη συμμόρφωση, θα πρέπει να εισαχθούν τροποποιήσεις αρκετών νομοθετικών πράξεων στον τομέα του περιβάλλοντος, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα της έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με τις δράσεις για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας υποβολής περιβαλλοντικών εκθέσεων και του συναφούς ελέγχου καταλληλότητας 46. (1) Για να αντιμετωπιστεί η ανάγκη για ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή και τη συμμόρφωση, θα πρέπει να εισαχθούν τροποποιήσεις αρκετών νομοθετικών πράξεων που αφορούν το περιβάλλον, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα της έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με τις δράσεις για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας υποβολής περιβαλλοντικών εκθέσεων και του συναφούς ελέγχου καταλληλότητας COM(2017) COM(2017) SWD(2017) SWD(2017) Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) (1α) Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης των πληροφοριών και η εξασφάλιση μιας πιο συνεκτικής προσέγγισης όσον αφορά τις νομοθετικές πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, μέσω της απλούστευσης της υποβολής εκθέσεων ούτως ώστε να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση, βελτιώνοντας τη βάση δεδομένων για μελλοντικές αξιολογήσεις και ενισχύοντας τη διαφάνεια προς

3 όφελος των πολιτών, πάντοτε ανάλογα με τις περιστάσεις. 4 Αιτιολογική σκέψη 2 (2) Η προσβασιμότητα στα δεδομένα θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η διοικητική επιβάρυνση σε όλες τις οντότητες παραμένει όσο το δυνατόν πιο περιορισμένη. Απαιτείται ενεργός διάδοση σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις οδηγίες 2003/4/ΕΚ 47 και 2007/2/ΕΚ 48 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τους εκτελεστικούς κανόνες τους, ώστε να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες υποδομές για την πρόσβαση του κοινού, την υποβολή εκθέσεων και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ δημόσιων αρχών. 47 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 41 της , σ. 26). 48 Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (ΕΕ L 108 της , σ. 1). (2) Η προσβασιμότητα στα δεδομένα θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η διοικητική επιβάρυνση σε όλες τις οντότητες παραμένει όσο το δυνατόν πιο περιορισμένη, ιδιαίτερα στις μη κυβερνητικές οντότητες όπως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Απαιτείται ενεργός διάδοση σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις οδηγίες 2003/4/ΕΚ 47 και 2007/2/ΕΚ 48 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τους εκτελεστικούς κανόνες τους, ώστε να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες υποδομές για την πρόσβαση του κοινού, την υποβολή εκθέσεων και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ δημόσιων αρχών. 47 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 41 της , σ. 26). 48 Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (ΕΕ L 108 της , σ. 1).

4 5 Αιτιολογική σκέψη 3 (3) Τα δεδομένα που υποβάλλουν τα κράτη μέλη είναι απαραίτητα ώστε η Επιτροπή να παρακολουθεί, να επανεξετάζει και να αξιολογεί τις επιδόσεις της νομοθεσίας σε σχέση με τους στόχους που επιδιώκει, προκειμένου να επικαιροποιεί τυχόν μελλοντική αξιολόγηση της νομοθεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 22 της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης Απριλίου , μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Είναι σκόπιμο να προστεθούν διατάξεις σε αρκετές νομοθετικές πράξεις στον τομέα του περιβάλλοντος, με σκοπό τη μελλοντική αξιολόγησή τους, βάσει των δεδομένων που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, τα οποία συμπληρώνονται ενδεχομένως από επιπρόσθετα επιστημονικά, αναλυτικά δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό, χρειάζονται σχετικά δεδομένα που θα επιτρέπουν την καλύτερη αξιολόγηση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της συνάφειας, της συνοχής και της προστιθέμενης αξίας της ενωσιακής νομοθεσίας για την ΕΕ, εξ ου και η ανάγκη να διασφαλιστούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί υποβολής εκθέσεων που μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως δείκτες προς τον σκοπό αυτό. (3) Η διαδικασία υποβολής των σχετικών δεδομένων από τα κράτη μέλη έγκαιρα και ολοκληρωμένα είναι απαραίτητη ώστε η Επιτροπή να παρακολουθεί, να επανεξετάζει και να αξιολογεί τις επιδόσεις της νομοθεσίας σε σχέση με τους στόχους που επιδιώκει, προκειμένου να επικαιροποιεί τυχόν μελλοντική αξιολόγηση της νομοθεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 22 της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης Απριλίου , μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Είναι σκόπιμο να προστεθούν διατάξεις σε αρκετές νομοθετικές πράξεις στον τομέα του περιβάλλοντος, με σκοπό τη μελλοντική αξιολόγησή τους, βάσει των δεδομένων που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, τα οποία συμπληρώνονται ενδεχομένως από επιπρόσθετα επιστημονικά, αναλυτικά δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό, χρειάζονται σχετικά δεδομένα που θα επιτρέπουν την καλύτερη αξιολόγηση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της συνάφειας, της συνοχής και της προστιθέμενης αξίας της ενωσιακής νομοθεσίας για την ΕΕ, εξ ου και η ανάγκη να διασφαλιστούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί υποβολής εκθέσεων που μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως δείκτες προς τον σκοπό αυτό τόσο για τους φορείς λήψης αποφάσεων όσο και για το ευρύ κοινό. 49 ΕΕ L 123 της , σ ΕΕ L 123 της , σ. 1.

5 6 Αιτιολογική σκέψη 5 (5) Σύμφωνα με την αξιολόγηση της οδηγίας 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 50, υπάρχει ανάγκη για εξορθολογισμό των προθεσμιών υποβολής εκθέσεων για τους χάρτες θορύβου και τα σχέδια δράσης, ώστε να παραχωρείται επαρκής χρόνος για τη δημόσια διαβούλευση των σχεδίων δράσης. Προς τον σκοπό αυτό, και για μία φορά μόνο, η προθεσμία για την επανεξέταση ή την αναθεώρηση των σχεδίων δράσης αναβάλλεται κατά ένα έτος, ούτως ώστε η προθεσμία του επόμενου (τέταρτου) γύρου των σχεδίων δράσης να μην είναι η 18η Ιουλίου 2023, αλλά η 18η Ιουλίου Επομένως, από τον τέταρτο γύρο και εφεξής, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους περίπου δύο έτη από την εκπόνηση των χαρτών θορύβου έως την ολοκλήρωση της επανεξέτασης ή της αναθεώρησης των σχεδίων δράσης, αντί του ενός έτους που ισχύει σήμερα. Για τους επόμενους γύρους του προγραμματισμού των δράσεων, θα επαναληφθεί στη συνέχεια ο πενταετής κύκλος για την επανεξέταση ή την αναθεώρηση. Επιπλέον, για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της οδηγίας 2002/49/ΕΚ και την παροχή βάσης για την ανάπτυξη μέτρων σε ενωσιακό επίπεδο, η υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη θα πρέπει να πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα. Επίσης, πρέπει να ενισχυθεί η δημόσια συμμετοχή, με την απαίτηση ορισμένες πληροφορίες να καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό, σε συνδυασμό με την ευθυγράμμιση αυτής της υποχρέωσης με άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, όπως η οδηγία 2007/2/ΕΚ, χωρίς επανάληψη των πρακτικών απαιτήσεων. (5) Σύμφωνα με την αξιολόγηση της οδηγίας 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 50, υπάρχει ανάγκη για εξορθολογισμό των προθεσμιών υποβολής εκθέσεων για τους χάρτες θορύβου και τα σχέδια δράσης, ώστε να παραχωρείται επαρκής χρόνος για τη δημόσια διαβούλευση των σχεδίων δράσης. Προς τον σκοπό αυτό, και για μία φορά μόνο, η προθεσμία για την επανεξέταση ή την αναθεώρηση των σχεδίων δράσης αναβάλλεται κατά ένα έτος, ούτως ώστε η προθεσμία του επόμενου (τέταρτου) γύρου των σχεδίων δράσης να μην είναι η 18η Ιουλίου 2023, αλλά η 18η Ιουλίου Επομένως, από τον τέταρτο γύρο και εφεξής, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους περίπου δύο έτη από την εκπόνηση των χαρτών θορύβου έως την ολοκλήρωση της επανεξέτασης ή της αναθεώρησης των σχεδίων δράσης, αντί του ενός έτους που ισχύει σήμερα. Για τους επόμενους γύρους του προγραμματισμού των δράσεων, θα επαναληφθεί στη συνέχεια ο πενταετής κύκλος για την επανεξέταση ή την αναθεώρηση. Επιπλέον, για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της οδηγίας 2002/49/ΕΚ και την παροχή βάσης για την ανάπτυξη μέτρων σε ενωσιακό επίπεδο, η υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη θα πρέπει να πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα. Επίσης, θα πρέπει να ενισχυθεί η δημόσια συμμετοχή, με την απαίτηση να καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό κατανοητές, ακριβείς και συγκρίσιμες πληροφορίες, σε συνδυασμό με την ευθυγράμμιση αυτής της υποχρέωσης με άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, όπως η οδηγία 2007/2/ΕΚ, χωρίς επανάληψη των πρακτικών απαιτήσεων.

6 50 Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου (ΕΕ L 189 της ). 50 Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου (ΕΕ L 189 της ). 7 Αιτιολογική σκέψη 7 (7) Με βάση την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ και την αξιολόγηση REFIT 52, κρίνεται σκόπιμο, ενόψει της απλούστευσης της εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας και της μείωσης της διοικητικής επιβάρυνσης που συνδέεται με την παρακολούθηση από τα κράτη μέλη, να μην απαιτείται πλέον από τα κράτη μέλη να αποστέλλουν στην Επιτροπή εκθέσεις ανά τριετία, και από την Επιτροπή να υποβάλλει συνοπτική έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, δεδομένου ότι ο έλεγχος καταλληλότητας για την υποβολή εκθέσεων επιβεβαίωσε την περιορισμένη χρήση τέτοιων εκθέσεων 53. (7) Με βάση την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ και την αξιολόγηση REFIT 52, κρίνεται σκόπιμο, ενόψει της απλούστευσης της εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας και της μείωσης της διοικητικής επιβάρυνσης που συνδέεται με την παρακολούθηση από τα κράτη μέλη, να μην απαιτείται πλέον από τα κράτη μέλη να αποστέλλουν στην Επιτροπή εκθέσεις ανά τριετία, και από την Επιτροπή να υποβάλλει συνοπτική έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, δεδομένου ότι ο έλεγχος καταλληλότητας για την υποβολή εκθέσεων επιβεβαίωσε την περιορισμένη χρήση τέτοιων εκθέσεων 53. Ωστόσο, η Επιτροπή θα πρέπει να εξακολουθήσει να προβαίνει, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε αξιολόγηση αυτής της οδηγίας και να δημοσιοποιεί την εν λόγω αξιολόγηση. 52 COM(2016)0478 και SWD(2016) COM(2016)0478 και SWD(2016) COM(2017) COM(2017)0312.

7 8 Αιτιολογική σκέψη 9 (9) Η τροποποίηση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 43, 54 και 57 της οδηγίας 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 56 είναι απαραίτητη. Αυτές οι διατάξεις περιλαμβάνουν, με σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας και τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης, τη δημιουργία κεντρικής, ανοικτής πρόσβασης, με δυνατότητα αναζήτησης βάσης δεδομένων για μη τεχνικές περιλήψεις έργων και σχετικές εκ των υστέρων αξιολογήσεις, την ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για τη θέσπιση κοινού μορφότυπου για την υποβολή μη τεχνικών περιλήψεων έργων και σχετικών εκ των υστέρων αξιολογήσεων, την ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή και την αντικατάσταση της υποβολής από την Επιτροπή στατιστικών στοιχείων ανά τριετία με την απαίτηση για δημιουργία δυναμικής κεντρικής βάσης δεδομένων την οποία φιλοξενεί η Επιτροπή και την παροχή πληροφοριών ετησίως. 56 Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (ΕΕ L 276 της , σ. 33). (9) Η τροποποίηση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 43, 54, 57 και 58 της οδηγίας 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 56 είναι απαραίτητη. Αυτές οι διατάξεις περιλαμβάνουν, με σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας και τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης, τη δημιουργία κεντρικής, ανοικτής πρόσβασης, με δυνατότητα αναζήτησης βάσης δεδομένων για μη τεχνικές περιλήψεις έργων και σχετικές εκ των υστέρων αξιολογήσεις, την ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για τη θέσπιση κοινού μορφότυπου για την υποβολή μη τεχνικών περιλήψεων έργων και σχετικών εκ των υστέρων αξιολογήσεων, την ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή και την αντικατάσταση της υποβολής από την Επιτροπή στατιστικών στοιχείων ανά τριετία με την απαίτηση για δημιουργία δυναμικής κεντρικής βάσης δεδομένων την οποία φιλοξενεί η Επιτροπή και την παροχή πληροφοριών ετησίως. Υπό το φως μιας έκθεσης της Επιτροπής το α, η ρήτρα αναθεώρησης της εν λόγω οδηγίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 58 αυτής, θα πρέπει να επανεξεταστεί ενόψει μελλοντικής αναθεώρησης. 56 Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (ΕΕ L 276 της , σ. 33). 56a Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, σύμφωνα με το άρθρο

8 58 της οδηγίας 2010/63/ΕΕ περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (COM(2017)0631). 9 Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) (14a) Οι οδηγίες 86/278/ΕΟΚ, 2002/49/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2007/2/ΕΚ, 2009/147/ΕΚ και 2010/63/ΕΕ, οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 166/2006 και (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 338/97 και (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 θα πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθούν ανάλογα, 10 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο -1 (νέο) Οδηγία 86/278/ΕΟΚ Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ α (νέο) -1) Στο άρθρο 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: «δα) "υπηρεσίες χωρικών δεδομένων": λειτουργίες που μπορούν να εκτελεστούν, με τη χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής, στα χωρικά δεδομένα που περιέχονται σε σύνολα χωρικών δεδομένων ή στα σχετικά μεταδεδομένα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* * Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (ΕΕ L

9 108 της , σ. 1).». 11 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο -1 α (νέο) Οδηγία 86/278/ΕΟΚ Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ β (νέο) -1α) Στο άρθρο 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: «δβ) "σύνολο χωρικών δεδομένων": αναγνωρίσιμη συλλογή χωρικών δεδομένων, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ.». 12 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 Οδηγία 86/278/ΕΟΚ Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο δ δ) τα ονόματα και οι διευθύνσεις των παραληπτών της ιλύος και οι τόποι όπου θα χρησιμοποιηθεί διαγράφεται 13 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 Οδηγία 86/278/ΕΟΚ Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο ε ε) κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας που παρέχουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17. διαγράφεται

10 14 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 Οδηγία 86/278/ΕΟΚ Άρθρο 10 παράγραφος 1 εδάφιο 2 Οι υπηρεσίες χωρικών δεδομένων, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, χρησιμοποιούνται για την υποβολή των συνόλων χωρικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις πληροφορίες οι οποίες είναι καταχωρισμένες στα εν λόγω βιβλία. Οι υπηρεσίες χωρικών δεδομένων χρησιμοποιούνται για την υποβολή των συνόλων χωρικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις πληροφορίες οι οποίες είναι καταχωρισμένες στα εν λόγω βιβλία. 15 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 Οδηγία 86/278/ΕΟΚ Άρθρο 10 παράγραφος 2 εδάφιο 1 Τα βιβλία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθίστανται διαθέσιμα στο κοινό κάθε ημερολογιακό έτος, εντός τριών μηνών από το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους, σε ενοποιημένη μορφή, όπως καθορίζεται στο παράρτημα της απόφασης 94/741/ΕΚ της Επιτροπής**, ή σε άλλη μορφή που προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 17. Τα βιβλία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθίστανται διαθέσιμα και εύκολα προσβάσιμα στο κοινό κάθε ημερολογιακό έτος, εντός τριών μηνών από το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους, σε ενοποιημένη μορφή, όπως καθορίζεται στο παράρτημα της απόφασης 94/741/ΕΚ της Επιτροπής**, ή σε άλλη μορφή που προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 1 Οδηγία 86/278/ΕΟΚ Άρθρο 10 παράγραφος 3 3. Πληροφορίες για τις μεθόδους 3. Πληροφορίες για τις μεθόδους

11 επεξεργασίας και τα αποτελέσματα των αναλύσεων ανακοινώνονται στις αρμόδιες αρχές κατόπιν αιτήματός τους. επεξεργασίας και τα αποτελέσματα των αναλύσεων ανακοινώνονται στις αρμόδιες αρχές. 50 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 2 Οδηγία 86/278/ΕΟΚ Άρθρο 17 Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίσει, με εκτελεστική πράξη, μορφότυπο σύμφωνα με τον οποίο τα κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ, όπως απαιτείται από το άρθρο 10 της παρούσας οδηγίας. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 15 παράγραφος 2. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δημοσιεύουν επισκόπηση σε επίπεδο Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων χαρτών, με βάση τα στοιχεία που διατίθενται από τα κράτη μέλη δυνάμει των άρθρων 10 και 17. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίσει, με εκτελεστική πράξη, μορφότυπο σύμφωνα με τον οποίο τα κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ, όπως απαιτείται από το άρθρο 10 της παρούσας οδηγίας. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 15 παράγραφος 2. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δημοσιεύουν επισκόπηση σε επίπεδο Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων χαρτών, με βάση τα στοιχεία που διατίθενται από τα κράτη μέλη δυνάμει των άρθρων 10 και 17. Υπό το φως αυτών των στοιχείων, η Επιτροπή υποβάλλει, εάν κρίνεται απαραίτητο, προτάσεις κατάλληλες για την εξασφάλιση αυξημένης προστασίας του εδάφους και του περιβάλλοντος. 17 Άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 4 Οδηγία 2002/49/ΕΚ Άρθρο 10 παράγραφος 2 2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να αποστέλλονται στην Επιτροπή, εντός έξι μηνών από τις ημερομηνίες που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8, 2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να αποστέλλονται στην Επιτροπή, εντός έξι μηνών από τις ημερομηνίες που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8,

12 αντιστοίχως, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στους στρατηγικούς χάρτες θορύβου και οι περιλήψεις των σχεδίων δράσης, όπως αναφέρονται στο παράρτημα VI. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη παρέχουν τις πληροφορίες μόνο ηλεκτρονικά στο αποθετήριο δεδομένων που πρόκειται να θεσπιστεί σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3. Στην περίπτωση που κράτος μέλος επιθυμεί να επικαιροποιήσει πληροφορίες, περιγράφει τις διαφορές μεταξύ των επικαιροποιημένων και των αρχικών πληροφοριών και τους λόγους της επικαιροποίησης, όταν καθιστά τις επικαιροποιημένες πληροφορίες διαθέσιμες στο αποθετήριο δεδομένων. αντιστοίχως, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στους στρατηγικούς χάρτες θορύβου και οι περιλήψεις των σχεδίων δράσης, όπως αναφέρονται στο παράρτημα VI. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη παρέχουν τις πληροφορίες μόνο ηλεκτρονικά σε υποχρεωτικό αποθετήριο δεδομένων. Στην περίπτωση που κράτος μέλος επιθυμεί να επικαιροποιήσει πληροφορίες, περιγράφει τις διαφορές μεταξύ των επικαιροποιημένων και των αρχικών πληροφοριών και τους λόγους της επικαιροποίησης, όταν καθιστά τις επικαιροποιημένες πληροφορίες διαθέσιμες στο αποθετήριο δεδομένων. 18 Άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 4 α (νέο) Οδηγία 2002/49/ΕΚ Άρθρο 10 παράγραφος 2 α (νέα) 4α) Στο άρθρο 10, μετά την παράγραφο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «2α. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12α, για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τη συγκρότηση του υποχρεωτικού αποθετηρίου δεδομένων στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος 2 και τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων του ψηφιακού μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών για την ανταλλαγή πληροφοριών από τους στρατηγικούς χάρτες θορύβου και τις περιλήψεις των σχεδίων δράσης.».

13 19 Άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 4 β (νέο) Οδηγία 2002/49/ΕΚ Άρθρο 12 α (νέο) 4β) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: «Άρθρο 12α Άσκηση της εξουσιοδότησης 1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου. 2. Η εξουσία έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2α ανατίθεται στην Επιτροπή για διάστημα πέντε ετών από... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου. 3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2α μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. 4. Πριν από την έκδοση μιας κατ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη

14 μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου*. 5. Μόλις εκδώσει μια κατ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 6. Μια κατ εξουσιοδότηση πράξη η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου 10 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός περιόδου δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την εκπνοή της εν λόγω περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να διατυπώσουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. * ΕΕ L 123 της , σ. 1.». 20 Άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 5 Οδηγία 2002/49/ΕΚ Παράρτημα VI σημείο 3 5) Στο παράρτημα VI, το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «3. Μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, αναπτύσσει υποχρεωτικό ψηφιακό μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών για την ανταλλαγή πληροφοριών από τους στρατηγικούς χάρτες θορύβου και τις 5) Στο παράρτημα VI, το σημείο 3 διαγράφεται.

15 περιλήψεις των σχεδίων δράσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία αναφέρεται το άρθρο 13 παράγραφος 3.». 21 Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο -1 (νέο) Οδηγία 2004/35/ΕΚ Άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 16 α (νέο) -1) Στο άρθρο 2, προστίθεται το ακόλουθο σημείο: «16α. "υπηρεσίες χωρικών δεδομένων": λειτουργίες που μπορούν να εκτελεστούν, με τη χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής, στα χωρικά δεδομένα που περιέχονται σε σύνολα χωρικών δεδομένων ή στα σχετικά μεταδεδομένα, όπως ορίζεται στην οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* * Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (ΕΕ L 108 της , σ. 1).». 22 Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 2 Οδηγία 2004/35/ΕΚ Άρθρο 18 παράγραφος 1 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε επαρκείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες, τουλάχιστον σχετικά με τις επικείμενες απειλές ζημιών, να είναι διαθέσιμες στο κοινό υπό μορφότυπο ανοικτών 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε επαρκείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες, τουλάχιστον σχετικά με τις επικείμενες απειλές ζημιών, να είναι διαθέσιμες στο κοινό και στην Επιτροπή

16 δεδομένων, επιγραμμικά, σύμφωνα με το παράρτημα VI της οδηγίας και το άρθρο 7 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*. Για κάθε συμβάν, παρέχονται τουλάχιστον οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα VI της παρούσας οδηγίας. υπό μορφότυπο ανοικτών δεδομένων, επιγραμμικά, σύμφωνα με το παράρτημα VI της οδηγίας και το άρθρο 7 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*. Για κάθε συμβάν, παρέχονται τουλάχιστον οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα VI της παρούσας οδηγίας. 23 Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 2 Οδηγία 2004/35/ΕΚ Άρθρο 18 παράγραφος 1 α (νέα) 1α. Η Επιτροπή εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, για την τροποποίηση του παραρτήματος VI της παρούσας οδηγίας σχετικά με τα λεπτομερή κριτήρια σύμφωνα με τα οποία ταξινομείται η κλίμακα και ο τύπος της περιβαλλοντικής ζημίας. 24 Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 2 Οδηγία 2004/35/ΕΚ Άρθρο 18 παράγραφος 2 2. Οι υπηρεσίες χωρικών δεδομένων, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**, χρησιμοποιούνται για την υποβολή των συνόλων χωρικών δεδομένων, όπως η χωρική θέση των συμβάντων, που περιλαμβάνονται στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 2. Οι υπηρεσίες χωρικών δεδομένων χρησιμοποιούνται για την υποβολή των συνόλων χωρικών δεδομένων, όπως η χωρική θέση των συμβάντων, που περιλαμβάνονται στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

17 25 Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 2 Οδηγία 2004/35/ΕΚ Άρθρο 18 παράγραφος 3 3. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δημοσιεύουν επισκόπηση σε επίπεδο Ένωσης, μεταξύ άλλων χάρτες βάσει των δεδομένων που καθίστανται διαθέσιμα από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δημοσιεύουν επισκόπηση σε επίπεδο Ένωσης, μεταξύ άλλων χάρτες βάσει των δεδομένων που καθίστανται διαθέσιμα από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 1, και την επικαιροποιούν τακτικά. 26 Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 2 Οδηγία 2004/35/ΕΚ Άρθρο 18 παράγραφος 4 εισαγωγικό μέρος 4. Η Επιτροπή προβαίνει, ανά τακτά διαστήματα, σε αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας. Η αξιολόγηση βασίζεται, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα στοιχεία: 4. Η Επιτροπή προβαίνει, το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2022 και στη συνέχεια τουλάχιστον ανά πενταετία, σε αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας και της εφαρμογής της. Η αξιολόγηση δημοσιοποιείται και βασίζεται, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα στοιχεία: 27 Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 2 Οδηγία 2004/35/ΕΚ Άρθρο 18 παράγραφος 4 στοιχείο β α (νέο) βα) στην ανάλυση των εξελίξεων και των συναφών μεταβολών στα κράτη μέλη.

18 28 Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 2 Οδηγία 2004/35/ΕΚ Άρθρο 18 παράγραφος 4 α (νέα) 4α. Η Επιτροπή ενημερώνει σε εύθετο χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, υποβάλλει κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις. 29 Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 2 Οδηγία 2004/35/ΕΚ Άρθρο 18 παράγραφος 4 β (νέα) 4β. Η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 εξετάζει επίσης την επέκταση του ορισμού της «περιβαλλοντικής ζημίας» όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, καθώς και του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας για να περιλαμβάνει ζημίες στην ανθρώπινη υγεία, ούτως ώστε να περιλαμβάνει και ζημίες στην ατμόσφαιρα οι οποίες μπορούν να ενέχουν σημαντικούς κινδύνους για την υγεία.

19 30 Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 2 α (νέο) Οδηγία 2004/35/ΕΚ Άρθρο 18 α (νέο) 2α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: «Άρθρο 18α Άσκηση της εξουσιοδότησης 1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου. 2. Η εξουσία έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1α ανατίθεται στην Επιτροπή επ αόριστον, αρχής γενομένης από... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. 3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1α μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. 4. Πριν από την έκδοση μιας κατ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου*. 5. Μόλις εκδώσει μια κατ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

20 6. Μια κατ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1α αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπώσει αντίρρηση ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εφόσον, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να διατυπώσουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. * ΕΕ L 123 της , σ. 1.». 31 Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 3 Οδηγία 2004/35/ΕΚ Παράρτημα VI παράγραφος 1 εισαγωγικό μέρος Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 αφορούν εκπομπές, γεγονότα ή συμβάντα που επιφέρουν περιβαλλοντική ζημία ή επικείμενη απειλή ζημίας, και για κάθε περίπτωση περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες και τα δεδομένα: Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 περιλαμβάνουν κατάλογο εκπομπών, γεγονότων ή συμβάντων που επιφέρουν περιβαλλοντική ζημία ή επικείμενη απειλή ζημίας, και για κάθε περίπτωση περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες και τα δεδομένα: 32 Άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 3 Οδηγία 2004/35/ΕΚ Παράρτημα VI σημείο 7 στοιχείο γ α (νέο) γα) συναφείς δικαστικές διαδικασίες

21 33 Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο α α (νέο) Οδηγία 2007/2/ΕΚ Άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο γ α (νέο) αα) στην παράγραφο 2 παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο: «γα) μιας ανάλυσης της εξέλιξης των υποδομών για το INSPIRE στα κράτη μέλη» 34 Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 2 Οδηγία 2007/2/ΕΚ Άρθρο 23 παράγραφος 2 εισαγωγικό μέρος Η Επιτροπή προβαίνει, ανά τακτά διαστήματα, σε αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας. Η αξιολόγηση βασίζεται, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα στοιχεία: Η Επιτροπή προβαίνει, το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2022 και στη συνέχεια τουλάχιστον ανά πενταετία, σε αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας και της εφαρμογής της, και δημοσιοποιεί την εν λόγω αξιολόγηση. Η αξιολόγηση βασίζεται, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα στοιχεία: 35 Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 2 Οδηγία 2007/2/ΕΚ Άρθρο 23 παράγραφος 2 α (νέο) Η Επιτροπή ενημερώνει σε εύθετο χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, υποβάλλει κατάλληλες

22 νομοθετικές προτάσεις. 36 Άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο 1 Οδηγία 2009/147/ΕΚ Άρθρο 12 παράγραφος 1 1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή ανά εξαετία, ταυτόχρονα με την έκθεση που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου*, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και τις βασικές επιπτώσεις αυτών των μέτρων. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ειδικότερα πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις των ειδών άγριων πτηνών που προστατεύονται από την παρούσα οδηγία, τις απειλές και τις πιέσεις που δέχονται, τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται γι αυτά και τη συμβολή του δικτύου ζωνών ειδικής προστασίας στους στόχους που ορίζει το άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας.» 1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή ανά εξαετία, ταυτόχρονα με την έκθεση που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου*, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και τις βασικές επιπτώσεις αυτών των μέτρων. Η εν λόγω έκθεση τίθεται στη διάθεση του κοινού και περιλαμβάνει ειδικότερα πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις των ειδών άγριων πτηνών που προστατεύονται από την παρούσα οδηγία, τις απειλές και τις πιέσεις που δέχονται, τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται γι αυτά και τη συμβολή του δικτύου ζωνών ειδικής προστασίας στους στόχους που ορίζει το άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας. 37 Άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο 2 Οδηγία 2009/147/ΕΚ Άρθρο 12 παράγραφος 2 πρώτη περίοδος 2. Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, συντάσσει ανά εξαετία συνολική έκθεση βάσει των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, συντάσσει και δημοσιεύει, ανά εξαετία, συνολική έκθεση βάσει των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

23 38 Άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 2 στοιχείο α Οδηγία 2010/63/ΕΕ Άρθρο 54 παράγραφος 1 εδάφιο 3 Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δημοσιοποιούν ενωσιακή επισκόπηση βάσει των δεδομένων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη. Το αργότερο 6 μήνες αφότου τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα δεδομένα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δημοσιοποιούν ενωσιακή επισκόπηση βάσει των εν λόγω δεδομένων και την επικαιροποιούν τακτικά. 39 Άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 2 στοιχείο β Οδηγία 2010/63/ΕΕ Άρθρο 54 παράγραφος 4 4. Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 56 παράγραφος 3, κοινό μορφότυπο και περιεχόμενο των πληροφοριών για την υποβολή των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου. 4. Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με την διαδικασία εξέτασης του άρθρου 56 παράγραφος 3, κοινό μορφότυπο και περιεχόμενο των πληροφοριών για την υποβολή των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου. 40 Άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 2 α (νέο) Οδηγία 2010/63/ΕΕ Άρθρο 56 παράγραφος 3 Ισχύον κείμενο 3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 2α) Στο άρθρο 56, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

24 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. 182/2011.» 43 Άρθρο 7 παράγραφος 1 σημείο 2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 Άρθρο 7 παράγραφος 2 2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν ηλεκτρονικά, ετησίως, στην Επιτροπή, έκθεση που περιέχει όλα τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 σε μορφότυπο και έως μια ημερομηνία που θεσπίζει η Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2. Η ημερομηνία υποβολής της έκθεσης είναι, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο 9 μήνες μετά το τέλος του έτους υποβολής της έκθεσης. 2. Το αργότερο την 31η Μαρτίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Επιτροπή, έκθεση που περιέχει όλα τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 σε μορφότυπο που θεσπίζει η Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2. Η ημερομηνία υποβολής της έκθεσης είναι, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο 9 μήνες μετά το τέλος του έτους υποβολής της έκθεσης. 44 Άρθρο 8 παράγραφος 1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 Άρθρο 20 παράγραφος 1 1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στο κοινό και στην Επιτροπή, έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τον μορφότυπο και τη διαδικασία με την οποία τα κράτη μέλη καθιστούν τέτοιες πληροφορίες διαθέσιμες. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος Τα κράτη μέλη παρέχουν στο κοινό και στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τον μορφότυπο και τη διαδικασία με την οποία τα κράτη μέλη καθιστούν τέτοιες πληροφορίες διαθέσιμες. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

25 45 Άρθρο 8 παράγραφος 1 Κανονισμός 995/2010/EE Άρθρο 20 παράγραφος 3 3. Έως τις 3 Δεκεμβρίου 2015 και κατόπιν κάθε έξι έτη, η Επιτροπή επανεξετάζει, βάσει των πληροφοριών περί εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και της σχετικής πείρας, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόληψη της διάθεσης παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων τέτοιου είδους ξυλείας στην αγορά. Ειδικότερα εξετάζει τις διοικητικές συνέπειες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και τα προϊόντα που καλύπτονται. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της επανεξέτασης και συνοδεύει τέτοιες εκθέσεις, αν απαιτείται, με κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις. 3. Έως τις 3 Δεκεμβρίου 2021 και κατόπιν κάθε πέντε έτη, η Επιτροπή επανεξετάζει, βάσει των πληροφοριών περί εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και της σχετικής πείρας, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόληψη της διάθεσης παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων τέτοιου είδους ξυλείας στην αγορά. Ειδικότερα εξετάζει τις διοικητικές συνέπειες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και τα προϊόντα που καλύπτονται. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της επανεξέτασης και συνοδεύει τέτοιες εκθέσεις, αν απαιτείται, με κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις. 46 Άρθρο 9 παράγραφος 1 σημείο 1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 Άρθρο 8 παράγραφος 1 1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στο κοινό και στην Επιτροπή, έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. 1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στο κοινό και στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

26 47 Άρθρο 9 παράγραφος 1 σημείο 2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 Άρθρο 9 παράγραφος 1 Έως τον Δεκέμβριο του 2021 και στη συνέχεια κάθε εξαετία, η Επιτροπή επανεξετάζει, βάσει των πληροφοριών περί εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και της σχετικής πείρας, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος στην εφαρμογή των εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με το αποτέλεσμα της επανεξέτασης και συνοδεύει τέτοιες εκθέσεις, κατά περίπτωση, με προτάσεις για τη βελτίωση του συστήματος χορήγησης αδειών FLEGT. Έως τον Δεκέμβριο του 2021 και στη συνέχεια κάθε πενταετία, η Επιτροπή επανεξετάζει, βάσει των πληροφοριών περί εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και της σχετικής πείρας, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος στην εφαρμογή των εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με το αποτέλεσμα της επανεξέτασης κάθε πέντε έτη και συνοδεύει τέτοιες εκθέσεις, κατά περίπτωση, με προτάσεις για τη βελτίωση του συστήματος χορήγησης αδειών FLEGT. 48 Άρθρο 10 παράγραφος 1 σημείο 1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 Άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο γ γ) Με την επιφύλαξη του άρθρου 20, τα διαχειριστικά όργανα των κρατών μελών κοινοποιούν στην Επιτροπή, ένα έτος πριν από κάθε συνεδρίαση της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης, όλες τις πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη περίοδο οι οποίες είναι αναγκαίες για τη σύνταξη των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο VIII παράγραφος 7 στοιχείο β) της σύμβασης, καθώς και αντίστοιχες πληροφορίες για τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της γ) Με την επιφύλαξη του άρθρου 20, τα διαχειριστικά όργανα των κρατών μελών κοινοποιούν στην Επιτροπή, ένα έτος πριν από κάθε συνεδρίαση της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης, όλες τις πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη περίοδο οι οποίες είναι αναγκαίες για τη σύνταξη των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο VIII παράγραφος 7 στοιχείο β) της σύμβασης, καθώς και αντίστοιχες πληροφορίες για τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της

27 σύμβασης. Οι πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται και ο μορφότυπος της παρουσίασής τους καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 2. σύμβασης. Ο μορφότυπος της παρουσίασής τους καθορίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με την διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος Άρθρο 10 παράγραφος 1 α (νέα) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 Άρθρο 18 παράγραφος 2 Ισχύον κείμενο 2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες. Για τα καθήκοντα που εμπίπτουν στην επιτροπή δυνάμει του άρθρου 19 σημεία 1 και 2, εάν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή. Στο άρθρο 18, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.».

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 22.10.2018 A8-0324/ 001-049 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-049 κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Έκθεση Adina-Ioana Vălean A8-0324/2018 Ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0324/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0324/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0324/2018 15.10.2018 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τροπολογία 51 Adina-Ioana Vălean εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Τροπολογία 51 Adina-Ioana Vălean εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 20.3.2019 A8-0324/51 Τροπολογία 51 Adina-Ioana Vălean εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Έκθεση A8-0324/2018 Adina-Ioana Vălean Ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 2013/0226 (COD) LEX 1679 PE-CONS 42/16 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 36/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 36/ /0279 (COD) LEX 1688 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115

PE-CONS 36/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 36/ /0279 (COD) LEX 1688 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 2013/0279 (COD) LEX 1688 PE-CONS 36/16 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1, 14.6.2018 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/155 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/853 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

A8-0253/13. Τροπολογία 13 Adina-Ioana Vălean εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

A8-0253/13. Τροπολογία 13 Adina-Ioana Vălean εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.4.2018 A8-0253/13 Τροπολογία 13 Adina-Ioana Vălean εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Έκθεση Francesc Gambús Διαδικαστικοί κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 14.6.2018 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/93 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/849 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.../2013/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.../2013/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της PE-CONS αριθ./yy - 2012/0343(COD) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.../2013/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της για την τροποποίηση ορισμένων νομοθετικών πράξεων στον τομέα των αγροτικών και αλιευτικών στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 10000/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: STATIS 39 TRANS 224 CODEC 851 Θέση του Συμβουλίου σε

Διαβάστε περισσότερα

Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 10.4.2019 A8-0464/62 62 Αιτιολογική σκέψη 14 (14) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί μέσω προγραμμάτων εργασίας. Λαμβανομένου υπόψη του μεσομακροπρόθεσμου χαρακτήρα των επιδιωκόμενων στόχων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 10.4.2019 A8-0020/585 Τροπολογία 585 Pavel Svoboda εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων Έκθεση A8-0020/2018 József Szájer Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του

Διαβάστε περισσότερα

A8-0231/1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

A8-0231/1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 9.11.2017 A8-0231/1 Τροπολογία 1 Iskra Mihaylova εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Iskra Mihaylova Εδαφικές τυπολογίες (Tercet) COM(2016)0788 C8-0516/2016 2016/0393(COD) A8-0231/2017

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0206/508. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0206/508. Τροπολογία 21.3.2019 A8-0206/508 508 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 8 α (νέο) Άρθρο 13 στοιχείο β Ισχύον κείμενο β) την ενθάρρυνση συνεκτικής προσέγγισης και εναρμονισμένης ερμηνείας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3820/85

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0399 (COD) 6932/18 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία INST 96 JUR 109

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2012 COM(2012) 447 final 2012/0216 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 812/2004

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.9.2013 EP-PE_TC1-COD(2011)0416 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Σεπτεµβρίου 2013 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.9.2013 EP-PE_TC1-COD(2012)0075 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Σεπτεµβρίου 2013 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 52/1/17 REV 1 EL

PE-CONS 52/1/17 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 12 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) LEX 1778 PE-CONS 52/1/17 REV 1 TRANS 415 DACT 189 CODEC 1608 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29.4.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/129 ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2017)0069 Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

DGE 1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2018 (OR. en) 2015/0272 (COD) PE-CONS 9/18 ENV 126 ENT 32 MI 109 CODEC 250

DGE 1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2018 (OR. en) 2015/0272 (COD) PE-CONS 9/18 ENV 126 ENT 32 MI 109 CODEC 250 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2015/0272 (COD) PE-CONS 9/18 Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2018 (OR. en) ENV 126 ENT 32 MI 109 CODEC 250 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA-PROV(2011)0032 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής ***II

P7_TA-PROV(2011)0032 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής ***II P7_TA-PROV(2011)0032 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 19.5.2015 COM(2015) 216 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόταση για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0206/286. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0206/286. Τροπολογία 22.3.2019 A8-0206/286 286 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 8 δ (νέο) Οδηγία 2006/22/ΕΚ Άρθρο 15 α (νέο) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 8δ) προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 15α: Άρθρο 15α Άσκηση της εξουσιοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.7.2012 COM(2012) 413 final 2012/0201 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/79

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/79 12.6.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/79 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 599/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 60 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (16446/1/2010 C7-0427/2010),

έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (16446/1/2010 C7-0427/2010), P7_TA-PROV(2011)0031 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006) ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 918 τελικό 2011/0453 (COD)C7-0005/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τροποποιητικός των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2008/97,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2014 COM(2014) 379 final 2014/0194 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

A8-0061/ Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως Πρόταση απόφασης (COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD))

A8-0061/ Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως Πρόταση απόφασης (COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)) 8.6.2017 A8-0061/ 001-018 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-018 κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας Έκθεση Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 A8-0061/2017 (COM(2016)0400

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0364(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0364(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0312 C8-0202/ /0158(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0312 C8-0202/ /0158(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 9.1.2019 A8-0361/ 001-016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-016 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Godelieve Quisthoudt-Rowohl A8-0361/2018 Κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2019)0056 Εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς (ΑΕΕ) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I

P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 578 final 2013/0278 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2012 COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.10.2016 COM(2016) 650 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης

Εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης 24.4.2015 A8-0016/ 001-013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-013 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Jarosław Wałęsa A8-0016/2015 Εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 24.1.2019 A8-0009/2 Τροπολογία 2 Roberto Gualtieri εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση Roberto Gualtieri Εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 799 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0893 C8-0510/ /0433(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0893 C8-0510/ /0433(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 8.2.2019 A8-0062/ 001-017 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-017 κατάθεση: Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Έκθεση Pavel Telička Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας A8-0062/2019 (COM(2018)0893 C8-0510/2018

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0062/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0062/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0062/2019 4.2.2019 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 65/19 JUR.5 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2019 (OR. en) 2016/0400 (COD) PE-CONS 65/19

PE-CONS 65/19 JUR.5 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2019 (OR. en) 2016/0400 (COD) PE-CONS 65/19 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2019 (OR. en) 2016/0400 (COD) PE-CONS 65/19 INST 49 IND 65 JUR 114 COMPET 209 TELECOM 90 MAP 5 DEVGEN 38 POLARM 3 EMPL 127 COARM

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0400 (COD) 6933/18 ADD 4 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία INST 97 CHIMIE

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0077(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0077(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αλιείας 18.9.2012 2012/0077(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ - μέρος ΙΙ

Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ - μέρος ΙΙ 15.4.2019 A8-0190/ 001-488 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-488 κατάθεση: Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Έκθεση József Szájer A8-0190/2019 Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0177(COD) Σχέδιο έκθεσης Jarosław Wałęsa (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0177(COD) Σχέδιο έκθεσης Jarosław Wałęsa (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 15.12.2014 2014/0177(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-16 Σχέδιο έκθεσης (PE541.634v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις

Συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις 7.2.2019 A8-0477/ 001-037 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-037 κατάθεση: Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Έκθεση Emil Radev A8-0477/2018 Συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 906 τελικό 2011/0445 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 774/94

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0336/31. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0336/31. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 8.11.2018 A8-0336/31 31 Αιτιολογική σκέψη 25 (25) Η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή με σκοπό να καταστεί δυνατή, εφόσον απαιτείται, η παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0279 C8-0191/ /0140(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0279 C8-0191/ /0140(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 6.3.2019 A8-0060/ 001-055 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-055 κατάθεση: Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Έκθεση Claudia Schmidt Ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές A8-0060/2019 (COM(2018)0279

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2017 COM(2017) 423 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0052/2014

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0052/2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 4.3.2015 A8-0052/2014/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το άνοιγμα και τον

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I

P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο 2008-2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 Έγγραφο συνόδου 2019 C8-0226/2016 2013/0279(COD) 22.06.2016 Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15.4.2014 EP-PE_TC1-COD(2013)0278 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 ενόψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγια την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

Πρόταση. ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγια την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.9.2012 COM(2012) 530 final 2012/0260 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγια την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0302(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0302(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 27.12.2013 2013/0302(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0177 Αναστολή της εφαρμογής των έκτακτων εμπορικών μέτρων όσον αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ***I Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0297(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0297(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2013/0297(COD) 23.10.2013 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0392(COD) 19.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2016 COM(2016) 506 final 2013/0297 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 171/144 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0109/341. Τροπολογία. Renate Sommer. εξ ονόµατος της Οµάδας ECR. Glenis Willmott. Gerben-Jan Gerbrandy

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0109/341. Τροπολογία. Renate Sommer. εξ ονόµατος της Οµάδας ECR. Glenis Willmott. Gerben-Jan Gerbrandy 10.6.2010 A7-0109/341 341 Άρθρο 30 παράγραφος 4 4. Οι δηλούµενες τιµές είναι, σύµφωνα µε την εκάστοτε περίπτωση, µέσες τιµές βασιζόµενες: α) στην ανάλυση του τροφίµου από τον παρασκευαστή ή β) σε υπολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2011 COM(2011) 704 τελικό 2011/0310 (COD) C7-0395/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0400 (COD) 6933/18 ADD 1 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία INST 97 CHIMIE

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3.6.2014 L 164/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

A8-0227/29. Τροπολογία 29 Roberto Gualtieri εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

A8-0227/29. Τροπολογία 29 Roberto Gualtieri εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 4.5.2016 A8-0227/29 Τροπολογία 29 Roberto Gualtieri εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση A8-0227/2015 Sven Giegold Στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο

Διαβάστε περισσότερα

Τροπολογία 7 Lucy Anderson εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Τροπολογία 7 Lucy Anderson εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 6.3.2019 A8-0342/7 Τροπολογία 7 Lucy Anderson εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση A8-0342/2018 Jasenko Selimovic Μεταβατική χρήση μέσων άλλων από τις ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 432 final 2012/0208 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0377 (COD) PE-CONS 76/14

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0377 (COD) PE-CONS 76/14 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0377 (COD) PE-CONS 76/14 CLIMA 29 ENV 303 ENER 135 TRANS 167 IND 111 ONU 30 AGRI 235 ECOFIN 284 ISL 15 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2018 COM(2018) 381 final 2018/0205 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 19.10.2017 A8-0059/ 001-033 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-033 κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση Agustín Díaz de Mera García Consuegra A8-0059/2017 Τροποποίηση του κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 όσον αφορά την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

DGD 1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 2016/0142 (COD) PE-CONS 58/16 VISA 399 COMIX 821 CODEC 1872

DGD 1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 2016/0142 (COD) PE-CONS 58/16 VISA 399 COMIX 821 CODEC 1872 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2016/0142 (COD) PE-CONS 58/16 Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) VISA 399 COMIX 821 CODEC 1872 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

A7-0256/

A7-0256/ 6.9.2013 A7-0256/ 001-008 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-008 κατάθεση: Επιτροπή Αλιείας Έκθεση Rareş-Lucian Niculescu A7-0256/2013 Τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συµβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επιτροπήςτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επιτροπήςτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα) ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,20Νοεμβρίου2012(29.11) (OR.en) Διοργανικόςφάκελος: 2012/0075(COD) 16260/12 LIMITE PUBLIC DENLEG109 AGRI759 SAN279 CODEC2680 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπήςτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2011 COM(2011) 479 τελικό 2011/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.1.2014 COM(2014) 28 final Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2019 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2019 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2019 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0210(COD) 12660/1/19 REV 1 LIMITE PECHE 415 CADREFIN 333 CODEC 1437 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων

ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή ιεθνούς Εµπορίου 19.9.2014 2013/0435(COD) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής ιεθνούς Εµπορίου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2019)0072 Έγκριση και εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

A8-0376/7 ΤΡΟΠΟΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

A8-0376/7 ΤΡΟΠΟΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 30.3.2017 A8-0376/7 Τροπολογία 7 Alain Cadec εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας Έκθεση Werner Kuhn Χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (COM(2016)0273 C8-0187/2016 2016/0145(COD)) A8-0376/2016 Πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 22.3.2012 2011/0409(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα