Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 L 126/ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/765 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Μαΐου 2019 για την κατάργηση του δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές βιοαιθανόλης καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και για την περάτωση της διαδικασίας όσον αφορά αυτές τις εισαγωγές, κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 1 ) (ο «βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2, Αφού ζήτησε τη γνώμη των κρατών μελών, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 1.1. Ισχύοντα μέτρα 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (1) Κατόπιν έρευνας αντιντάμπινγκ («η αρχική έρευνα»), το Συμβούλιο επέβαλε, με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 157/2013 ( 2 ), οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ ύψους 62,3 EUR ανά μετρικό τόνο («τόνος») στις εισαγωγές βιοαιθανόλης καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής («ΗΠΑ» ή «η εξεταζόμενη χώρα»). Τα εν λόγω μέτρα θα αναφέρονται εφεξής ως «ισχύοντα μέτρα» Αίτηση επανεξέτασης ενόψει της λήξης των μέτρων (2) Σε συνέχεια της δημοσίευσης ανακοίνωσης για την επικείμενη λήξη της ισχύος ( 3 ) των εν ισχύ μέτρων, στις 7 Νοεμβρίου 2017 η Επιτροπή έλαβε αίτηση για επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036. (3) Η αίτηση υποβλήθηκε από την epure («ο αιτών»), εξ ονόματος παραγωγών που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 25 % της συνολικής ενωσιακής παραγωγής βιοαιθανόλης. (4) Η αίτηση βασίστηκε στο επιχείρημα ότι η λήξη της ισχύος των μέτρων θα ήταν πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα τη συνέχιση και επανάληψη του ντάμπινγκ και τη συνέχιση και επανάληψη της ζημίας για τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής Έναρξη επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων (5) Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την έναρξη διαδικασίας επανεξέτασης ενόψει της λήξης των μέτρων, ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας επανεξέτασης ενόψει της λήξης των μέτρων δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 4 ) στις 20 Φεβρουαρίου 2018 (η «ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας») Ενδιαφερόμενα μέρη (6) Στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας, η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να έρθουν σε επαφή με τις υπηρεσίες της για να συμμετάσχουν στην έρευνα. Επιπλέον, η Επιτροπή ενημέρωσε ειδικά τους άλλους γνωστούς παραγωγούς της Ένωσης, τους γνωστούς παραγωγούς-εξαγωγείς, τους εμπόρους/παρασκευαστές μειγμάτων και τις αρχές των ΗΠΑ, γνωστούς εισαγωγείς, προμηθευτές και χρήστες, καθώς και τους εμπόρους σχετικά με την έναρξη της έρευνας και τους κάλεσε να συμμετάσχουν. (7) Τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την έναρξη της έρευνας και να ζητήσουν ακρόαση από την Επιτροπή και/ή τον σύμβουλο ακροάσεων σε διαδικασίες εμπορικών προσφυγών. ( 1 ) ΕΕ L 176 της , σ. 21. ( 2 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 157/2013 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2013, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές βιοαιθανόλης, καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (ΕΕ L 49 της , σ. 10). ( 3 ) Ανακοίνωση για την επικείμενη λήξη της ισχύος ορισμένων μέτρων αντιντάμπινγκ (ΕΕ C 180 της , σ. 37). ( 4 ) Ανακοίνωση για την έναρξη επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές βιοαιθανόλης καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (ΕΕ C 64 της , σ. 7).

2 L 126/ Δειγματοληψία (8) Στην ανακοίνωσή της για την έναρξη της διαδικασίας η Επιτροπή ανέφερε ότι ήταν πιθανό να προβεί σε δειγματοληψία των ενδιαφερόμενων μερών σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού Δειγματοληψία παραγωγών-εξαγωγέων και εμπόρων/παρασκευαστών μειγμάτων στις ΗΠΑ (9) Για να αποφασίσει αν ήταν αναγκαία η δειγματοληψία και, εφόσον ήταν αναγκαία, να επιλέξει δείγμα, η Επιτροπή ζήτησε από όλους τους παραγωγούς-εξαγωγείς και από τους εμπόρους/παρασκευαστές μειγμάτων να στις ΗΠΑ παράσχουν τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας. Επιπλέον, η Επιτροπή ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ να εντοπίσουν και/ή να επικοινωνήσουν με άλλους παραγωγούς-εξαγωγείς και εμπόρους/ παρασκευαστές μειγμάτων που ενδεχομένως ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν στην έρευνα. (10) Αναγγέλθηκαν οκτώ παραγωγοί βιοκαυσίμων. Ωστόσο, κανένας από αυτούς δεν παρήγε το υπό επανεξέταση προϊόν. (11) Επιπλέον, αναγγέλθηκαν τρεις ενώσεις βιοκαυσίμων των ΗΠΑ και καταχωρίστηκαν ως ενδιαφερόμενα μέρη Δειγματοληψία ενωσιακών παραγωγών (12) Στην ανακοίνωσή της για την έναρξη της διαδικασίας, η Επιτροπή ανέφερε ότι είχε επιλέξει προσωρινά ένα δείγμα ενωσιακών παραγωγών. Το δείγμα βασίστηκε κατά κύριο λόγο στον όγκο παραγωγής, αλλά επιτεύχθηκε επίσης καλή γεωγραφική κατανομή, καθώς και εκπροσώπηση των διαφόρων ομάδων. Το προτεινόμενο δείγμα αποτελούνταν από τέσσερις ενωσιακούς παραγωγούς και η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το προσωρινό δείγμα. (13) Σε συνέχεια των παρατηρήσεων που ελήφθησαν, ένας από τους παραγωγούς που επιλέχθηκε στο προσωρινό δείγμα αντικαταστάθηκε λόγω της σχέσης του με άλλον παραγωγό του προσωρινού δείγματος. Οι τέσσερις παραγωγοί του δείγματος αντιπροσώπευαν το 25 % της ενωσιακής παραγωγής βιοαιθανόλης κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό του ενωσιακού κλάδου παραγωγής Δειγματοληψία εισαγωγέων (14) Η Επιτροπή, για να αποφασίσει αν η δειγματοληψία ήταν αναγκαία και, εάν ναι, να επιλέξει δείγμα, ζήτησε από τους μη συνδεδεμένους εισαγωγείς να παράσχουν τις πληροφορίες που προσδιορίζονταν στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας. (15) Τρεις μη συνδεδεμένοι εισαγωγείς προσκόμισαν τα στοιχεία που τους ζητήθηκαν και συμφώνησαν να συμπεριληφθούν στο δείγμα. Σ' αυτή τη βάση, η Επιτροπή αποφάσισε ότι δεν ήταν αναγκαίο να γίνει δειγματοληψία Άρνηση συνεργασίας (16) Δεδομένου ότι κανένας από τους παραγωγούς των ΗΠΑ που αναγγέλθηκαν κατά τη διαδικασία δειγματοληψίας δεν παρήγε το υπό επανεξέταση προϊόν κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, η Επιτροπή υποχρεώθηκε να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία για τους παραγωγούς-εξαγωγείς, σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού. (17) Η Επιτροπή γνωστοποίησε στις αρχές των ΗΠΑ ότι εφαρμόζεται το άρθρο 18 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού και τους έδωσε την ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. Η Επιτροπή δεν έλαβε καμία παρατήρηση. (18) Παρόλο που κανένας από τους παραγωγούς-εξαγωγείς δεν συνεργάστηκε, οι τρεις ενώσεις βιοκαυσίμων των ΗΠΑ που αναγγέλθηκαν υπέβαλαν παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της έρευνας. Οι εν λόγω παρατηρήσεις ελήφθησαν υπόψη Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο (19) Η Επιτροπή απέστειλε ερωτηματολόγια στους τέσσερις ενωσιακούς παραγωγούς του δείγματος και στους τρεις μη συνδεδεμένους εισαγωγείς που αναγγέλθηκαν. (20) Ελήφθησαν απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο από τους τέσσερις ενωσιακούς παραγωγούς του δείγματος και τους τρεις μη συνδεδεμένους εισαγωγείς. Δύο από τους τρεις μη συνδεδεμένους εισαγωγείς δεν πραγματοποίησαν στην πραγματικότητα εισαγωγές του υπό επανεξέταση προϊόντος από την εξεταζόμενη χώρα κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης και, ως εκ τούτου, δεν ελήφθησαν περαιτέρω υπόψη. Η απάντηση στο ερωτηματολόγιο από τον εναπομένοντα μη συνδεδεμένο εισαγωγέα ελήφθη δεόντως υπόψη.

3 L 126/ Επιτόπιες επαληθεύσεις (21) Η Επιτροπή αναζήτησε και επαλήθευσε όλα τα στοιχεία που έκρινε απαραίτητα για τον προσδιορισμό της πιθανότητας συνέχισης ή επανάληψης του ντάμπινγκ και της πιθανότητας συνέχισης ή επανάληψης της ζημίας, καθώς και για τον προσδιορισμό του συμφέροντος της Ένωσης. Επιτόπιες επαληθεύσεις, δυνάμει του άρθρου 16 του βασικού κανονισμού, πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις των ακόλουθων εταιρειών: Ενωσιακοί παραγωγοί Pannonia Ethanol Zrt., Dunaföldvar, Ουγγαρία CropEnergies Bioethanol GmbH, Μάνχαϊμ, Γερμανία Cristanol, Bazancourt, Γαλλία Alco Bio Fuel NV, Γάνδη, Βέλγιο Εισαγωγείς Shell Trading Rotterdam BV, Ρότερνταμ, Κάτω Χώρες 1.9. Περαιτέρω διαδικασία (22) Παρά την άρνηση συνεργασίας των παραγωγών-εξαγωγέων, όπως εξηγήθηκε στην αιτιολογική σκέψη 10 και στις αιτιολογικές σκέψεις 16 έως 18, οι τρεις ενώσεις βιοκαυσίμων των ΗΠΑ και ο καταγγέλλων υπέβαλαν σειρά παρατηρήσεων σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας. Ενόψει των συμπερασμάτων του κεφαλαίου 3 κατωτέρω, οι εν λόγω παρατηρήσεις δεν εξετάζονται περαιτέρω στο παρόν έγγραφο. (23) Την 1η Μαρτίου 2019, η Επιτροπή γνωστοποίησε τα ουσιώδη πραγματικά στοιχεία και το σκεπτικό βάσει των οποίων προτίθετο να καταργήσει τον ισχύοντα δασμό αντιντάμπινγκ («κοινοποίηση»). Σε όλα τα μέρη δόθηκε προθεσμία εντός της οποίας θα μπορούσαν να διατυπώσουν παρατηρήσεις σχετικά με την κοινοποίηση. (24) Στις 12 Μαρτίου 2019, ο αιτών υπέβαλε γραπτές παρατηρήσεις με τις οποίες διατυπώνει τις απόψεις του σχετικά με τα πορίσματα της Επιτροπής. Συνοπτικά, ο αιτών αμφισβήτησε το προκαταρκτικό συμπέρασμα της Επιτροπής ότι, εάν επιτρεπόταν η λήξη ισχύος των μέτρων, δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες επανάληψης του ντάμπινγκ. (25) Ενόψει αυτών των παρατηρήσεων, οι τρεις ενώσεις βιοκαυσίμων των ΗΠΑ ζήτησαν ακρόαση με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου Μετά από αυτή την ακρόαση, οι εν λόγω ενώσεις απέστειλαν πρόσθετα έγγραφα στην Επιτροπή για να υποστηρίξουν ορισμένες δηλώσεις. Στις 20 Μαρτίου 2019, ο αιτών εξήγησε τις απόψεις του σε ακρόαση. (26) Οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη εξετάστηκαν και ελήφθησαν υπόψη όπου κρίθηκε σκόπιμο Περίοδος έρευνας και εξεταζόμενη περίοδος (27) Η έρευνα σχετικά με το ντάμπινγκ και τη ζημία κάλυψε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 («περίοδος έρευνας επανεξέτασης»). Η εξέταση των συναφών τάσεων για την εκτίμηση της ζημίας κάλυψε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως το τέλος της περιόδου έρευνας («η εξεταζόμενη περίοδος») Υπό επανεξέταση προϊόν 2. ΥΠΟ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝ (28) Το υπό επανεξέταση προϊόν είναι η βιοαιθανόλη, που μερικές φορές αναφέρεται και ως «καύσιμη αιθανόλη», δηλαδή αιθυλική αλκοόλη που παράγεται από γεωργικά προϊόντα (όπως παρατίθενται στο παράρτημα I της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), μετουσιωμένη και μη μετουσιωμένη, εξαιρουμένων των προϊόντων με περιεκτικότητα σε νερό πάνω από 0,3 % (m/m) η οποία μετράται σύμφωνα με το πρότυπο EN 15376, αλλά συμπεριλαμβανομένης της αιθυλικής αλκοόλης που παράγεται από γεωργικά προϊόντα (όπως παρατίθενται στο παράρτημα I της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που περιέχεται σε μείγματα με βενζίνη με περιεχόμενο σε αιθυλική αλκοόλη άνω του 10 % (v/v) που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο, καταγωγής ΗΠΑ, που εμπίπτει επί του παρόντος στους κωδικούς ΣΟ ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex και ex (κωδικοί TARIC , , , , , , , , , , , , , , και ). Η βιοαιθανόλη παράγεται από διάφορες γεωργικές τροφοδοτικές ύλες, όπως το ζαχαροκάλαμο, τα ζαχαρότευτλα, οι πατάτες, η μανιόκα και ο αραβόσιτος. Ενδέχεται να υπάρχουν μικρές διαφορές στη διαδικασία παραγωγής μεταξύ των παραγωγών.

4 L 126/7 (29) Οι τύποι βιοαιθανόλης και βιοαιθανόλης σε μείγμα που καλύπτονται από την παρούσα επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων, παρά τις πιθανές διαφορές ως προς την τροφοδοτική ύλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ή τις αποκλίσεις στην παραγωγική διαδικασία, έχουν τα ίδια ή παρόμοια βασικά φυσικά, χημικά και τεχνικά χαρακτηριστικά και χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς. Τυχόν ήσσονος σημασίας διαφορές του υπό επανεξέταση προϊόντος δεν μεταβάλλουν τον βασικό ορισμό ή τα χαρακτηριστικά του. (30) Η βιοαιθανόλη που προορίζεται για εφαρμογές εκτός από τη χρήση καυσίμων δεν καλύπτεται από το πεδίο της αρχικής έρευνας και, ως εκ τούτου, δεν καλύπτεται επίσης από την παρούσα επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων Ομοειδές προϊόν (31) Στην αρχική έρευνα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η βιοαιθανόλη που παράγεται από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής και πωλείται στην αγορά της Ένωσης έχει παρόμοια βασικά φυσικά, χημικά και τεχνικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τη βιοαιθανόλη που εξάγεται στην Ένωση από τις ΗΠΑ. Παρά τη χρήση διαφόρων γεωργικών τροφοδοτικών υλών ως πρώτη ύλη, η βιοαιθανόλη καταγωγής ΗΠΑ είναι εναλλάξιμη με τη βιοαιθανόλη που παράγεται στην Ένωση. (32) Η βασική διαφορά μεταξύ του μεγαλύτερου μέρους της βιοαιθανόλης που πωλείται στην αγορά των ΗΠΑ και της βιοαιθανόλης που πωλείται στην αγορά της Ένωσης αφορά τα διαφορετικά πρότυπα ως προς την περιεκτικότητα σε υγρασία. Οι παραγωγοί των ΗΠΑ συνήθως παράγουν βιοαιθανόλη με περιεκτικότητα σε νερό 0,5 % ή περισσότερο, ενώ οι προδιαγραφές για την αγορά της Ένωσης απαιτούν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νερό κατ' ανώτατο όριο 0,3 %, που μετριέται σύμφωνα με το πρότυπο EN και, ως εκ τούτου, επιπρόσθετη βελτίωση από τους παραγωγούς τρίτων χωρών ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές της αγοράς της Ένωσης. (33) Η Επιτροπή δεν έλαβε παρατηρήσεις σχετικά με το ομοειδές προϊόν από τα ενδιαφερόμενα μέρη που υπέβαλαν παρατηρήσεις σ' αυτήν την επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων. Συνεπώς, η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι ομοειδή προϊόντα κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού. 3. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ 3.1. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις (34) Κανείς από τους παραγωγούς-εξαγωγείς ή εμπόρους/παρασκευαστές μειγμάτων των ΗΠΑ για το υπό επανεξέταση προϊόν δεν συνεργάστηκε στην έρευνα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή χρησιμοποίησε τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού, για να επιβεβαιώσει την πιθανότητα συνέχισης ή επανάληψης του ντάμπινγκ. Σ' αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή χρησιμοποίησε στατιστικά στοιχεία [δηλαδή τη βάση δεδομένων του άρθρου 14 παράγραφος 6, δεδομένα του Κέντρου Πόρων Γεωργικής Εμπορίας των ΗΠΑ («AGMRC»), της επιτροπής διεθνούς εμπορίου των ΗΠΑ («ITC ΗΠΑ») και στατιστικά στοιχεία της αρχής ενεργειακών πληροφοριών των ΗΠΑ («EIA ΗΠΑ»)], καθώς και τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αιτούντα στην αίτηση επανεξέτασης. (35) Η Επιτροπή γνωστοποίησε στις αρχές των ΗΠΑ ότι εφαρμόζεται το άρθρο 18 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού και τους έδωσε την ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. Η Επιτροπή δεν έλαβε καμία παρατήρηση Πιθανότητα συνέχισης του ντάμπινγκ στην Ένωση εάν επιτραπεί η λήξη ισχύος των μέτρων (36) Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον ακολουθούνταν πράγματι πρακτική ντάμπινγκ και αν η λήξη της ισχύος των μέτρων θα ήταν ή όχι πιθανόν να οδηγήσει στη συνέχιση ή επανάληψη του ντάμπινγκ. (37) Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου της έρευνας επανεξέτασης, οι εξαγωγές βιοαιθανόλης καταγωγής ΗΠΑ στην Ένωση ήταν αμελητέες. Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του άρθρου 14 παράγραφος 6, οι εισαγωγές από την εξεταζόμενη χώρα ανήλθαν μόνο σε 4 213,5 τόνους κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, και αντιστοιχούσαν σε μερίδιο αγοράς 0,1 %. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του όγκου (δηλαδή 99 %) εισήχθη σε ένα κράτος μέλος κατά τη διάρκεια ενός μήνα, όπως φαίνεται, στο πλαίσιο μίας παράδοσης. (38) Με βάση τα εν λόγω πραγματικά περιστατικά, η Επιτροπή αποφάσισε σε προκαταρκτικό επίπεδο ότι δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αντιπροσωπευτική ποσότητα εισαγωγών του υπό επανεξέταση προϊόντος κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης έδειξε συνέχιση του ντάμπινγκ στην Ένωση. (39) Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε την πιθανότητα επανάληψης του ντάμπινγκ από τις ΗΠΑ με βάση τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού.

5 L 126/ Πιθανότητα επανάληψης του ντάμπινγκ εάν επιτραπεί η λήξη ισχύος των μέτρων (40) Η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον υπήρχε πιθανότητα επανάληψης της πρακτικής ντάμπινγκ, εάν λήξουν τα μέτρα. Κατά την εξέταση αυτή, αναλύθηκαν τα ακόλουθα στοιχεία: Οι εγχώριες τιμές στις ΗΠΑ, οι τιμές εξαγωγής των ΗΠΑ σε τρίτες χώρες, η παραγωγική ικανότητα, η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, η κατανάλωση και τα αποθέματα βιοαιθανόλης όλων των παραγωγών στις ΗΠΑ, είτε συμμορφώνονται με την περιεκτικότητα σε υγρασία της αγοράς της Ένωσης είτε όχι, και η ελκυστικότητα της αγοράς της Ένωσης. Κανονική αξία (41) Ελλείψει συνεργασίας των παραγωγών-εξαγωγέων βιοαιθανόλης των ΗΠΑ, η κανονική αξία βασίστηκε στα στοιχεία που υπέβαλε ο αιτών στην αίτηση επανεξέτασης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού. (42) Η αίτηση επανεξέτασης βασίστηκε σε δημόσια διαθέσιμα στοιχεία του AGMRC ( 5 ). Για τον καθορισμό της κανονικής αξίας, η αίτηση επανεξέτασης χρησιμοποίησε την τιμή βιοαιθανόλης στην πολιτεία του Ιλινόις, που είναι μία από τις μεγαλύτερες παραγωγούς βιοαιθανόλης στις ΗΠΑ. (43) Για λόγους πληρότητας, η Επιτροπή συμπεριέλαβε στον υπολογισμό της κανονικής αξίας την ετήσια μέση τιμή της εγχώριας τιμής πώλησης στις τέσσερις από τις μεγαλύτερες πολιτείες-παραγωγούς βιοαιθανόλης στις ΗΠΑ, για τις οποίες το AGMRC έδωσε πλήρη στοιχεία για την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, δηλαδή την Αϊόβα, το Ιλινόις, τη Νεμπράσκα και τη Νότια Ντακότα. (44) Επιπλέον, η Επιτροπή αξιολόγησε τις τιμές αγοράς της βιοαιθανόλης, όπως αυτές αναφέρονται επίσημα στο Chicago Board of Trade («CBOT»). Η μέση τιμή στο CBOT ήταν ελαφρώς υψηλότερη από τη μέση τιμή εγχώριων πωλήσεων που ανέφερε το AGMRC κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. (45) Με βάση τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα πρότυπα για τη βιοαιθανόλη που εφαρμόζονται στις ΗΠΑ διαφέρουν από τα πρότυπα που εφαρμόζονται σε άλλες αγορές, συμπεριλαμβανομένων των τριών μεγαλύτερων εξαγωγικών αγορών των ΗΠΑ, δηλαδή της Βραζιλίας, του Καναδά και του Περού, όσον αφορά τις απαιτήσεις για την περιεκτικότητα σε νερό. Τα πρότυπα των ΗΠΑ επέτρεπαν την υψηλότερη περιεκτικότητα σε νερό σε σύγκριση με τις αγορές της Βραζιλίας, του Καναδά και του Περού. (46) Στην αίτηση επανεξέτασης, ο αιτών ισχυρίστηκε ότι, κατά την εξέταση πιθανών εξαγωγών βιοαιθανόλης από τις ΗΠΑ στην Ένωση, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη το πρόσθετο κόστος παραγωγής που σχετίζεται με τη μείωση της περιεκτικότητας σε νερό της βιοαιθανόλης («ενωσιακή πριμοδότηση μετατροπής»). Καθώς η εν λόγω μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε στην αρχική έρευνα, η Επιτροπή αποδέχθηκε αυτόν τον ισχυρισμό. (47) Για να καταστεί δυνατή η δίκαιη σύγκριση σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή προσάρμοσε την εγχώρια τιμή πώλησης των ΗΠΑ βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από το AGMRC και την CBOT για τις πρόσθετες δαπάνες μετατροπής που σχετίζονται με τη μείωση της περιεκτικότητας σε νερό της βιοαιθανόλης για εξαγωγές. Ελλείψει συνεργασίας των παραγωγών-εξαγωγέων των ΗΠΑ, η Επιτροπή βασίστηκε σε στοιχεία που υπέβαλε ο αιτών, που εκτιμούσαν την ενωσιακή πριμοδότηση μετατροπής σε 12,30 EUR ανά τόνο. Με σκοπό να υιοθετήσει μια συντηρητική προσέγγιση, η Επιτροπή εφάρμοσε αυτήν την πριμοδότηση στην κανονική αξία. Η εν λόγω κανονική αξία χρησιμοποιήθηκε για όλους τους υπολογισμούς ντάμπινγκ, ακόμη και για εκείνους που χρησιμοποιούν εξαγωγές σε αγορές όπου τα πρότυπα για τη βιοαιθανόλη επιτρέπουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε νερό σε σύγκριση με το ενωσιακό πρότυπο. Τιμή εξαγωγής (48) Οι τιμές εξαγωγής κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης καθορίστηκαν με βάση δημόσια διαθέσιμα στοιχεία, δηλαδή τα στατιστικά στοιχεία της ITC ΗΠΑ. Στην αίτηση επανεξέτασης, ο αιτών υπέδειξε τη Βραζιλία, τον Καναδά και το Περού ως τις τρεις μεγαλύτερες εξαγωγικές αγορές των ΗΠΑ και πρότεινε ότι θα πρέπει να εξεταστεί η πιθανότητα επανάληψης του ντάμπινγκ βάσει των εξαγωγών των ΗΠΑ προς τις εν λόγω χώρες. Ο αιτών υπέβαλε περαιτέρω εκτιμήσεις για τις διεθνείς και εγχώριες μεταφορές, καθώς και για την ενωσιακή πριμοδότηση μετατροπής, όπως εξηγείται περαιτέρω στην αιτιολογική σκέψη 47. Η Επιτροπή αποδέχθηκε αυτή την προσέγγιση που προτάθηκε από τον αιτούντα και αξιολόγησε τις τιμές των πωλήσεων βιοαιθανόλης καταγωγής ΗΠΑ στις τρεις μεγάλες εξαγωγικές αγορές των ΗΠΑ κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. (49) Επιπλέον, για λόγους πληρότητας, η Επιτροπή ανέλυσε τη μέση τιμή εξαγωγής των συνολικών πωλήσεων βιοαιθανόλης καταγωγής ΗΠΑ σε αγορές τρίτων χωρών, εξαιρουμένης της Ένωσης. ( 5 ) Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην εξής διεύθυνση: (τελευταία προσπέλαση στις 12 Φεβρουαρίου 2019).

6 L 126/9 (50) Οι τιμές εξαγωγής που είναι διαθέσιμες στη στατιστική βάση δεδομένων της ITC ΗΠΑ αναφέρθηκαν σε επίπεδο ελεύθερο παραπλεύρως του πλοίου («FAS»). Η Επιτροπή διόρθωσε τα εν λόγω στοιχεία σε επίπεδο «εκ του εργοστασίου» αφαιρώντας το εγχώριο κόστος μεταφορών εντός των ΗΠΑ. Ελλείψει συνεργασίας των παραγωγών-εξαγωγέων των ΗΠΑ, η Επιτροπή βασίστηκε σε πληροφορίες που υπέβαλε ο αιτών σχετικά με το εγχώριο κόστος μεταφορών εντός των ΗΠΑ. (51) Ελλείψει στοιχείων που να υποδηλώνουν το αντίθετο, η Επιτροπή θεώρησε ότι οι τιμές εξαγωγής των ΗΠΑ στις επιμέρους εξαγωγικές αγορές περιελάμβαναν ήδη δαπάνες μετατροπών που σχετίζονται με τη μείωση της περιεκτικότητας της βιοαιθανόλης σε νερό. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν εφάρμοσε καμία προσαρμογή για το πρόσθετο κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι παραγωγοί-εξαγωγείς των ΗΠΑ. Σύγκριση (52) Η μέση κανονική αξία συγκρίθηκε με τη σταθμισμένη μέση τιμή εξαγωγής από τις ΗΠΑ στις τρεις μεγαλύτερες εξαγωγικές αγορές των ΗΠΑ, όπως ορίζονται ανωτέρω ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 11 του βασικού κανονισμού, και στις δύο περιπτώσεις σε επίπεδο «εκ του εργοστασίου». Πραγματοποιήθηκε ακόμα μία σύγκριση μεταξύ της μέσης κανονικής αξίας και της σταθμισμένης μέσης τιμής εξαγωγής από τις ΗΠΑ σε όλες τις αγορές τρίτων χωρών, εξαιρουμένης της Ένωσης. (53) Με σκοπό να διενεργηθεί μια συντηρητική εκτίμηση, η Επιτροπή χρησιμοποίησε μια κανονική αξία προσαυξημένη κατά την ενωσιακή πριμοδότηση μετατροπής, όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 47, και μια τιμή εξαγωγής στην οποία η Επιτροπή θεώρησε ότι είχαν ήδη συμπεριληφθεί οι τυχόν δαπάνες μετατροπής και, ως εκ τούτου, δεν ήταν αναγκαίο να προσαρμοστεί η τιμή εξαγωγής ώστε να ληφθούν υπόψη οι δαπάνες μετατροπής. Περιθώριο ντάμπινγκ με βάση τις τιμές εξαγωγής σε τρίτες χώρες κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης (54) Για να καθοριστεί το περιθώριο ντάμπινγκ στις εξαγωγές σε τρίτες χώρες, η Επιτροπή συνέκρινε την κανονική αξία με βάση τα στοιχεία του AGMRC και του CBOT με την τιμή εξαγωγής στις τρεις κύριες εξαγωγικές αγορές των ΗΠΑ και σε όλες τις αγορές τρίτων χωρών, εξαιρουμένης της Ένωσης, δεόντως προσαρμοσμένες σε επίπεδο εκ του εργοστασίου. (55) Η Επιτροπή έκρινε ότι δεν διαπιστώθηκε ντάμπινγκ κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης για τις εξαγωγές στις τρεις κύριες εξαγωγικές αγορές των ΗΠΑ που εξετάστηκαν μεμονωμένα και σε όλες τις αγορές τρίτων χωρών συνολικά, εξαιρουμένης της Ένωσης, ούτε όταν ελήφθησαν υπόψη τα δεδομένα του AGMRC ούτε όταν ελήφθη υπόψη η τιμή του CBOT για τον υπολογισμό της κανονικής αξίας. (56) Μετά την κοινοποίηση, ο αιτών ισχυρίστηκε ότι η Επιτροπή κατέληξε εσφαλμένα στο συμπέρασμα ότι δεν διαπιστώθηκε ντάμπινγκ κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Ο αιτών, στις παρατηρήσεις του σχετικά με την κοινοποίηση, υπέδειξε ντάμπινγκ σε δύο εξαγωγικές αγορές των ΗΠΑ (Ινδία και ΗΑΕ) και επίσης σε σχέση με τις εξαγωγές σε δύο κράτη μέλη (Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο). (57) Όσον αφορά τους ισχυρισμούς του αιτούντος σχετικά με τις εξαγωγές των ΗΠΑ προς τα δύο κράτη μέλη, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάλυση της Επιτροπής βασίστηκε στις εισαγωγές που καταγράφηκαν στη βάση δεδομένων του άρθρου 14 παράγραφος 6, η οποία θεωρείται πιο αξιόπιστη από τα στατιστικά στοιχεία των ΗΠΑ για τις εξαγωγές με σκοπό τον καθορισμό του όγκου των εισαγωγών από τις ΗΠΑ στην Ένωση. Η εξέταση αυτών των εισαγωγών σε επιμέρους κράτη μέλη δεν ήταν σχετική με την έρευνα, δεδομένου ότι η Ένωση αντιμετωπίζεται ως ενιαία αγορά, και δεν υπήρξε ισχυρισμός ή αποδεικτικά στοιχεία για στοχευμένο ντάμπινγκ στον φάκελο (δεν καταδείχτηκε ότι εισαγωγές στην Ένωση που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 37 εντάσσονται σε μοτίβο τιμών εξαγωγής που διέφερε σημαντικά μεταξύ περιφερειών ή χρονικών περιόδων και, ως εκ τούτου, δεν πληρούνται οι απαιτήσεις για στοχευμένη ανάλυση ντάμπινγκ, δεδομένου ότι, ιδίως, πάνω από το 99 % των εν λόγω εισαγωγών πραγματοποιήθηκε προς ένα μόνο κράτος μέλος). (58) Σε κάθε περίπτωση, οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ στην Ένωση θεωρήθηκαν αμελητέες και μη αντιπροσωπευτικές κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, όπως ορίζεται στις αιτιολογικές σκέψεις 37 και 38. (59) Η Επιτροπή έλεγξε τον υπολογισμό που πραγματοποίησε ο αιτών στην υποβολή του μετά την κοινοποίηση και, σε αντίθεση με τον αιτούντα, δεν εντόπισε ντάμπινγκ πάνω από το επίπεδο του ελάχιστου ορίου για τις εξαγωγές των ΗΠΑ στην Ινδία, αλλά διαπίστωσε μόνο περιορισμένο ντάμπινγκ πάνω από το επίπεδο του ελάχιστου ορίου του 3,1 % ως προς τις εξαγωγές στα ΗΑΕ. Ωστόσο, οι εξαγωγές στα ΗΑΕ αντιπροσώπευαν μόνο το 3 % των συνολικών εξαγωγών βιοαιθανόλης των ΗΠΑ και, επομένως, δεν μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικές αν εξεταστούν μεμονωμένα. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η διαφορά στα αποτελέσματα αυτών των δύο υπολογισμών οφείλεται στο γεγονός ότι ο αιτών χρησιμοποίησε μόνο δεδομένα από το Ιλινόις για τον υπολογισμό της κανονικής αξίας, αν και υπήρχαν διαθέσιμα πλήρη στοιχεία για τέσσερις πολιτείες των ΗΠΑ και στη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε. Ενώ ο αιτών χρησιμοποίησε μία μέση ετήσια συναλλαγματική ισοτιμία σε ευρώ για τη μετατροπή της αξίας εξαγωγών από USD σε EUR, η Επιτροπή μετέτρεψε τις αξίες εξαγωγών σε μεμονωμένους μήνες της περιόδου της έρευνας επανεξέτασης με βάση την αντίστοιχη μέση μηνιαία συναλλαγματική ισοτιμία. Παράλληλα, ο αιτών χρησιμοποίησε προσαρμογή για τις εγχώριες μεταφορές στις ΗΠΑ σε EUR στο επίπεδο που διατυπώνεται στην αίτηση. Δεδομένου ότι ο αιτών εκτίμησε τις προσαρμογές στην αίτηση σε USD, η Επιτροπή μετέτρεψε σε EUR την εκτιμώμενη αξία σε USD σε μεμονωμένους μήνες της περιόδου της έρευνας επανεξέτασης με βάση την αντίστοιχη μέση μηνιαία συναλλαγματική ισοτιμία.

7 L 126/ (60) Με βάση τα συμπεράσματα που παρατίθενται στην αιτιολογική σκέψη 59, η Επιτροπή έκρινε ότι τα πορίσματα περιορισμένου ντάμπινγκ όσον αφορά τις εξαγωγές στα ΗΑΕ δεν ήταν τέτοιας φύσης ώστε να ανατρέψουν τα προηγούμενα πορίσματα της Επιτροπής σχετικά με την τιμολογιακή συμπεριφορά των παραγωγών και/ή εξαγωγέων των ΗΠΑ σε αγορές τρίτων χωρών. Επομένως, ο ισχυρισμός που παρατίθεται στην αιτιολογική σκέψη 56 πρέπει να απορριφθεί. (61) Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 48, η Επιτροπή εξέτασε τις εξαγωγές των ΗΠΑ στις τρεις μεγαλύτερες εξαγωγικές αγορές βιοαιθανόλης των ΗΠΑ σύμφωνα με τον αιτούντα. Σ' αυτό το πλαίσιο η Επιτροπή, ελλείψει συνεργασίας των παραγωγών-εξαγωγέων των ΗΠΑ, ακολούθησε την προσέγγιση που πρότεινε ο αιτών στην αίτησή του. Ως προς αυτό το σημείο, ο αιτών δεν παρείχε καμία αιτιολόγηση ως προς το γιατί οι τρεις εξαγωγικές αγορές των ΗΠΑ που αναφέρονται στην αίτησή του και εξετάστηκαν από την Επιτροπή δεν αποτελούν πλέον κατάλληλη βάση για ανάλυση πιθανών πρακτικών ντάμπινγκ των παραγωγών ή/και εξαγωγέων των ΗΠΑ σε αγορές τρίτων χωρών. Ομοίως, ο αιτών δεν ανέφερε γιατί οι τέσσερις χώρες που περιλαμβάνονται στις παρατηρήσεις σχετικά με την κοινοποίηση θα ήταν πιο αντιπροσωπευτικές, ούτε τον λόγο για τον οποίο θα ήταν πιο αντιπροσωπευτικές από τις μέσες τιμές εξαγωγής όλων των εξαγωγών των ΗΠΑ προς τρίτες χώρες εκτός της Ένωσης. (62) Μετά την κοινοποίηση, ο αιτών ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη τη μηνιαία ανάλυση που υπέβαλε ο αιτών, η οποία αποκαλύπτει σημαντικά περιθώρια ντάμπινγκ για τις εξαγωγές των ΗΠΑ σε ξένες αγορές. (63) Η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις προηγούμενες παρατηρήσεις του αιτούντος σχετικά με τη μηνιαία ανάλυση. Υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, προκειμένου να εξαχθούν αντιπροσωπευτικά συμπεράσματα, η περίοδος έρευνας που επιλέγεται στην περίπτωση του ντάμπινγκ θα πρέπει συνήθως να καλύπτει διάστημα όχι βραχύτερο των έξι μηνών. Στην υπό εξέταση υπόθεση, η Επιτροπή είχε προτείνει περίοδο έρευνας δώδεκα μηνών, κατά τη συνήθη πρακτική της στο πλαίσιο της διατύπωσης συμπερασμάτων για το ντάμπινγκ και τη ζημία. Με βάση την περίοδο έρευνας που προτάθηκε από την Επιτροπή, υπολογίστηκε μέσο περιθώριο ντάμπινγκ για την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Από την ανάλυση της Επιτροπής προέκυψε ότι κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης στο σύνολό της δεν υπήρχε ντάμπινγκ όσον αφορά τις εξαγωγές στις τρεις αγορές που επελέγησαν από τον αιτούντα και σε όλες τις αγορές τρίτων χωρών συνολικά, εξαιρουμένης της Ένωσης. Τα εν λόγω πορίσματα δεν καταδεικνύουν την πιθανότητα περαιτέρω άσκησης ζημιογόνων πρακτικών ντάμπινγκ, όπως απαιτείται από το άρθρο 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, αλλά μάλλον το αντίθετο. Το γεγονός ότι παρατηρήθηκε ντάμπινγκ σε ορισμένους συγκεκριμένους μήνες δεν ήταν καθοριστικής σημασίας ώστε να εξαχθεί διαφορετικό συμπέρασμα από αυτήν την άποψη. Ειδικότερα, η περίοδος έρευνας στο σύνολό της χρησιμεύει ως δείκτης ντάμπινγκ. Δεδομένου ότι ο αιτών δεν έφερε αντίρρηση στη χρήση δώδεκα μηνών για την περίοδο της έρευνας κατά το στάδιο της ανακοίνωσης για την έναρξη της διαδικασίας (ούτε σε μεταγενέστερο στάδιο), η Επιτροπή δεν διαπίστωσε λόγους να μεταβάλει το χρονικό διάστημα που θα καλύπτει η αξιολόγησή της ως προς το ντάμπινγκ. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή σημειώνει ότι περίοδος μικρότερη των έξι μηνών θα πρέπει να επιλέγεται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις. Ο αιτών δεν ισχυρίστηκε και η Επιτροπή δεν έκρινε ότι υφίσταντο οι εν λόγω περιστάσεις. Ομοίως, το γεγονός ότι υφίστατο ντάμπινγκ για ορισμένους μόνο εξαγωγικούς προορισμούς δεν μπορεί ούτε να θεωρηθεί καθοριστικό στοιχείο ως προς την ύπαρξη πρακτικών ντάμπινγκ από τους παραγωγούς και/ή εξαγωγείς των ΗΠΑ σε αγορές τρίτων χωρών, ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι θα επαναληφθεί το ντάμπινγκ προς την Ένωση. Επομένως, αυτός ο ισχυρισμός πρέπει να απορριφθεί Παραγωγική ικανότητα, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, κατανάλωση και αποθέματα (64) Τα στατιστικά στοιχεία της EIA ΗΠΑ ( 6 ) έδειξαν παραγωγική ικανότητα βιοαιθανόλης στις ΗΠΑ 46,4 εκατομμυρίων τόνων κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Η ποσότητα αυτή είναι δεκαπλάσια του μεγέθους της αγοράς της Ένωσης, όπου η κατανάλωση ανήλθε σε 4,3 εκατ. τόνους κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. (65) Ωστόσο, κατά την έρευνα δεν διαπιστώθηκε πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στις ΗΠΑ. Τα στατιστικά στοιχεία της EIA ΗΠΑ έδειξαν ότι ο κλάδος παραγωγής των ΗΠΑ παρήγαγε σε ποσοστό άνω του 100 % (47,6 εκατ. τόνους) της ονομαστικής παραγωγικής ικανότητάς του κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. (66) Στην αίτησή του για επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων, ο αιτών προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την υπερπροσφορά στην αγορά των ΗΠΑ λόγω του περιορισμένου δυναμικού ανάπτυξης της εγχώριας κατανάλωσης. Στις παρατηρήσεις που υπέβαλε στις 20 Νοεμβρίου 2018, ο αιτών επανέλαβε αυτόν τον ισχυρισμό. (67) Η Επιτροπή εξέτασε την εγχώρια κατανάλωση και τις εξαγωγές με βάση τα στατιστικά στοιχεία της EIA ΗΠΑ και της ITC ΗΠΑ και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι παραγωγοί των ΗΠΑ εξήγαγαν μόνο το 8 % του όγκου παραγωγής τους κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Ως εκ τούτου, η μεγάλη πλειονότητα της παραγωγής βιοαιθανόλης στις ΗΠΑ καταναλώθηκε σε εθνικό επίπεδο. Η κατανάλωση στις ΗΠΑ ανήλθε σε 43,3 εκατ. τόνους κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης επομένως, αντιπροσώπευε το 91 % της παραγωγής των ΗΠΑ και το 93 % της παραγωγικής ικανότητας των ΗΠΑ. ( 6 ) Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην εξής διεύθυνση: (τελευταία πρόσβαση 12 Φεβρουαρίου 2019).

8 L 126/11 (68) Τα αποθέματα βιοαιθανόλης ανέρχονταν σε 2,9 εκατ. τόνους, που αντιπροσώπευαν μόλις το 6 % της συνολικής παραγωγής βιοαιθανόλης στις ΗΠΑ κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Παρόλο που αυτός ο όγκος των αποθεμάτων αντιπροσωπεύει το 68 % της ενωσιακής κατανάλωσης κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, η Επιτροπή θεώρησε ότι ο όγκος αυτός αντιπροσωπεύει ένα κανονικό επίπεδο που είναι αναγκαίο ώστε να αποφευχθεί τυχόν διαταραχή του εφοδιασμού. Η Επιτροπή βάσισε αυτό το συμπέρασμα στα δημόσια διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία της EIA ΗΠΑ. Ιστορικά στοιχεία έδειξαν ότι τα τελικά αποθέματα αντιπροσώπευαν από 9 % έως 12 % της συνολικής παραγωγής των ΗΠΑ από το 1992 έως το 2003 και από 5 % έως 7 % από το 2004 έως την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. (69) Μετά την κοινοποίηση, ο αιτών ισχυρίστηκε ότι το γεγονός ότι το 8 % της παραγωγής βιοαιθανόλης ΗΠΑ εξήχθη κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης αποτελούσε ένδειξη υπερπροσφοράς, η οποία θα έπρεπε να εξεταστεί συγκριτικά με το μέγεθος της αγοράς της Ένωσης, δεδομένου ότι ο εν λόγω όγκος εξαγωγών αντιπροσώπευε το 98 % της κατανάλωσης της Ένωσης. Παράλληλα, ο αιτών ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση της υπερπροσφοράς θα επιδεινωθεί λόγω του περιορισμένου δυναμικού ανάπτυξης της εγχώριας κατανάλωσης, που υποστηρίζεται από την τάση της συνεχούς αύξησης των όγκων που εξάγονται από τις ΗΠΑ. (70) Η Επιτροπή αναγνώρισε ότι η αγορά των ΗΠΑ είναι πολύ μεγαλύτερη από την αγορά της Ένωσης όσον αφορά την παραγωγή, την κατανάλωση και τις εξαγωγικές πωλήσεις. Ωστόσο, ο αιτών δεν προσκόμισε κανένα στοιχείο σχετικά με τον λόγο για τον οποίο το μέγεθος του κλάδου παραγωγής των ΗΠΑ θα πρέπει να υποδηλώνει πιθανότητα επανάληψης του ντάμπινγκ. Επίσης, ο αιτών δεν προσκόμισε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η συνεχής αύξηση των εξαγωγών οφειλόταν στο περιορισμένο δυναμικό ανάπτυξης της εγχώριας κατανάλωσης των ΗΠΑ και όχι σε άλλους παράγοντες, ιδίως στην αυξανόμενη ζήτηση βιοαιθανόλης σε αγορές τρίτων χωρών. Στην πραγματικότητα, η έρευνα έδειξε ότι η κατανάλωση καύσιμης αιθανόλης στις τρεις μεγαλύτερες εξαγωγικές αγορές των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 1,3 εκατ. τόνους, ενώ η παραγωγή στις εν λόγω χώρες αυξήθηκε κατά μόλις 200 χιλιάδες τόνους. Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι δεν αυξάνονταν μόνο η παραγωγή και οι εξαγωγές των ΗΠΑ, αλλά και η εγχώρια κατανάλωση. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η παραγωγή των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 4,8 εκατ. τόνους, οι εξαγωγές κατά 1,5 εκατ. τόνους και η εγχώρια κατανάλωση κατά 3,1 εκάτ. τόνους. Επομένως, αυτός ο ισχυρισμός πρέπει να απορριφθεί. (71) Μετά την κοινοποίηση, ο αιτών ισχυρίστηκε επίσης ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να έχει εξετάσει τη μέγιστη βιώσιμη παραγωγική ικανότητα που παρέχεται από την EIA ΗΠΑ, η οποία είναι κατά 4,5 % υψηλότερη από την ονομαστική ικανότητα, καθώς και υψηλότερη από την παραγωγή των ΗΠΑ κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Ο αιτών ισχυρίστηκε ότι, εάν η μέγιστη βιώσιμη παραγωγική ικανότητα θεωρούνταν ως η πραγματική παραγωγική ικανότητα του κλάδου των ΗΠΑ, υπήρχε πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα 0,8 εκατ. τόνων κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. (72) Επιπλέον, ο αιτών υπέβαλε άρθρα από τον Τύπο με ημερομηνία από τον Σεπτέμβριο του 2018 έως τον Ιανουάριο του 2019 σχετικά με το κλείσιμο εγκαταστάσεων παραγωγής αιθανόλης το οποίο σχεδίαζαν διάφοροι παραγωγοί των ΗΠΑ για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του ως προς την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα των ΗΠΑ. (73) Ως προς αυτό το σημείο, σύμφωνα με τον αιτούντα, η Επιτροπή απέκλινε από την προηγούμενη πρακτική, σύμφωνα με την οποία όταν η συμπληρωματική ικανότητα είναι ποσοτικά σημαντική σε σύγκριση με την κατανάλωση της Ένωσης κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ [ ] [ε]άν η ικανότητα αυτή χρησιμοποιηθεί για εξαγωγή στην Ένωση και για τον ανταγωνισμό ως προς τις τιμές με τους παραγωγούς της Ένωσης ή ως προς τις τιμές κύριων εισαγωγών από τρίτες χώρες, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι οι εξαγωγές αυτές θα πραγματοποιούνται σε τιμές ντάμπινγκ ( 7 ). (74) Όσον αφορά τους ισχυρισμούς που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 71, πρέπει να σημειωθεί ότι η EIA ΗΠΑ ανέφερε την ονομαστική ικανότητα και τη μέγιστη βιώσιμη παραγωγική ικανότητα μόνο κατά τα έτη 2011 και 2012 ( 8 ). Κατά τα επόμενα έτη, η υποβολή εκθέσεων περιορίστηκε στα στοιχεία που αφορούν την ονομαστική ικανότητα. Δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τη μέγιστη βιώσιμη παραγωγική ικανότητα κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης ή κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Ως προς αυτό το σημείο, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι η ονομαστική ικανότητα δεν αποτελεί αναγκαστικά το φυσικό όριο παραγωγής για πολλές βιομηχανικές μονάδες αιθανόλης. Με την εφαρμογή αποτελεσματικότερων επιχειρησιακών τεχνικών, πολλές βιομηχανικές μονάδες αιθανόλης μπορούν να λειτουργούν σε επίπεδα που υπερβαίνουν την ονομαστική παραγωγική τους ικανότητα. Αυτό το επίπεδο λειτουργίας, που ονομάζεται μέγιστη βιώσιμη ικανότητα, είναι, ωστόσο, εγγενώς υποκειμενικό ( 9 ) και, μεταξύ άλλων, εξαρτάται από την περιεκτικότητα σε νερό στην οποία αποσκοπεί ο παραγωγός ( 10 ). Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι για να επιτευχθεί χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό, όπως απαιτείται για τις εξαγωγές προς την Ένωση, η μέγιστη βιώσιμη ικανότητα είναι σημαντικά χαμηλότερη απ' ό,τι για την υψηλότερη περιεκτικότητα σε νερό. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεώρησε ότι τα ιστορικά δεδομένα για τη μέγιστη βιώσιμη παραγωγική ικανότητα για το 2011 και το 2012, τα οποία δεν έχουν επικαιροποιηθεί, δεν συνιστούν αξιόπιστη ένδειξη ως προς την ικανότητα του κλάδου παραγωγής των ΗΠΑ να ( 7 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 191/2014 του Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2014, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων διοξειδίων του μαγγανίου καταγωγής Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 (ΕΕ L 59 της , σ. 7). ( 8 ) Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην εξής διεύθυνση: (τελευταία προσπέλαση στις 14 Μαρτίου 2019). ( 9 ) Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην εξής διεύθυνση: (τελευταία προσπέλαση στις 28 Μαρτίου 2019). ( 10 ) Βλέπε παράρτημα II των παρατηρήσεων που υπέβαλαν οι ενώσεις των ΗΠΑ μετά την ακρόαση, με ημερομηνία 20 Μαρτίου, όπως αυτές παρατίθενται στον ανοικτό φάκελο.

9 L 126/ παράγει πάνω από το επίπεδο που έχει ήδη επιτευχθεί κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, το οποίο, όπως ήδη αναγνώρισε η Επιτροπή, ήταν υψηλότερο από την ονομαστική παραγωγική ικανότητα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή επιβεβαίωσε το αρχικό της πόρισμα, δηλαδή ότι τα αποδεικτικά στοιχεία του φακέλου, στο σύνολό τους, δεν υποδηλώνουν σημαντική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στις ΗΠΑ. (75) Όσον αφορά το ενδεχόμενο κλείσιμο των εγκαταστάσεων παραγωγής στις ΗΠΑ, οι πληροφορίες δεν αφορούσαν την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης ή την εξεταζόμενη περίοδο. Παρόλο που η επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων είναι μελλοντοστραφής άσκηση, η έρευνα εξετάζει αυστηρά το τι είναι πιθανό να συμβεί υπό τις συνθήκες που επικρατούν κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. (76) Η Επιτροπή θεώρησε ότι οι ισχυρισμοί του αιτούντος όσον αφορά την παραγωγική ικανότητα, όπως περιγράφονται στις αιτιολογικές σκέψεις 71 έως 73, δεν ήταν τεκμηριωμένοι και, ως εκ τούτου, πρέπει να απορριφθούν. (77) Μετά την κοινοποίηση, ο αιτών ισχυρίστηκε ότι τα επίπεδα αποθεμάτων που αντιστοιχούσαν στο 6 % της παραγωγής δεν μπορούσαν να θεωρηθούν ως κανονικό επίπεδο για να αποφευχθεί η διακοπή του εφοδιασμού, δεδομένου ότι τα αποθέματα των παραγωγών της Ένωσης κυμαίνονταν μόνο από 1,5 % έως 4 %. Ο αιτών υπογράμμισε περαιτέρω ότι τα τρέχοντα επίπεδα των αποθεμάτων απέχουν πολύ από τα συνήθη, όπως αποδεικνύεται από άρθρο στον Τύπο που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2016 ( 11 ). (78) Όσον αφορά τα επίπεδα αποθεμάτων, ο αιτών ισχυρίστηκε επίσης ότι η Επιτροπή δεν αντιμετώπισε ένα σημαντικό πρόβλημα του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, ο οποίος θεώρησε ότι, εφόσον ο κλάδος παραγωγής των ΗΠΑ ήταν σε θέση να εξάγει σε τιμές ντάμπινγκ κατά την αρχική περίοδο έρευνας (1η Οκτωβρίου 2010 έως 30 Σεπτεμβρίου 2011), δεν υπήρχε λόγος να θεωρηθεί ότι δεν θα ήταν σε θέση να το πράξει με ακόμη υψηλότερα αποθέματα. (79) Όσον αφορά τον ισχυρισμό που περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 77, ο αιτών δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία που να επιτρέπουν στην Επιτροπή να συμπεράνει κατά πόσον τα επίπεδα των αποθεμάτων στις ΗΠΑ είναι ασυνήθιστα υψηλά και, ως εκ τούτου, παρουσιάζουν κίνδυνο. Το άρθρο στον Τύπο, με ημερομηνία Φεβρουαρίου 2016, στο οποίο αναφέρθηκε ο αιτών, περιέγραφε μια εξαιρετική κατάσταση. Πράγματι, με βάση τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από την EIA ΗΠΑ, τα τελικά αποθέματα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουαρίου 2016 ήταν τα υψηλότερα κατά την εξεταζόμενη περίοδο όταν εξέφραζαν ποσοστό της παραγωγής κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 12 μηνών που έληγαν τον μήνα για τον οποίο αναφέρθηκαν τα αποθέματα. (80) Όσον αφορά τον ισχυρισμό που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 78, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι τα αποθέματα αυξήθηκαν σε απόλυτες τιμές σε σύγκριση με την αρχική περίοδο έρευνας. Ωστόσο, η αύξηση που εκφράζεται ως ποσοστό παραγωγής ήταν αμελητέα (από 5,6 % κατά την αρχική περίοδο έρευνας σε 6 % κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης). Επιπλέον, τα αποθέματα στις ΗΠΑ παρέμειναν σταθερά κατά τα τελευταία 14 έτη και ανέρχονται σε 5 έως 7 % της παραγωγής, όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 68. Καθώς ο αιτών δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία ώστε να υποστηρίξει τον ισχυρισμό του ότι το επίπεδο των αποθεμάτων στην Ένωση θα μπορούσε να θεωρηθεί περισσότερο κανονικό από το επίπεδο των ΗΠΑ, η Επιτροπή δεν είχε λόγους να θεωρήσει το επίπεδο των αποθεμάτων των ΗΠΑ ασυνήθιστα υψηλό. (81) Ως εκ τούτου, οι ισχυρισμοί ως προς τα αποθέματα, όπως περιγράφονται στις αιτιολογικές σκέψεις 77 και 78 πρέπει να απορριφθούν Ελκυστικότητα της αγοράς της Ένωσης (82) Για να καθοριστεί το εάν η αγορά της Ένωσης θα ήταν ελκυστική για τους παραγωγούς των ΗΠΑ σε περίπτωση λήξης της ισχύος των μέτρων, η Επιτροπή εξέτασε το μέγεθος της αγοράς της Ένωσης και την ενωσιακή τιμή αγοράς, ιδίως υπό το πρίσμα ενδεχόμενης εκτροπής του εμπορίου. (83) Όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 64, η αγορά της Ένωσης είναι σχετικά μικρή αγορά, ιδίως σε σύγκριση με την παραγωγή των ΗΠΑ. (84) Οι εισαγωγές στην Ένωση ήταν περιορισμένες κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης το μερίδιο αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής ήταν 96 %. (85) Προκειμένου να αξιολογηθεί η ελκυστικότητα της αγοράς της Ένωσης από την άποψη των τιμών, η Επιτροπή συνέκρινε την ενωσιακή τιμή αγοράς με την ενωσιακή τιμή εισαγωγής εκφορτωθέντος προϊόντος με βάση τις τιμές εξαγωγής των παραγωγών-εξαγωγέων των ΗΠΑ κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης για τις τρεις σημαντικότερες εξαγωγικές αγορές των ΗΠΑ και όλες τις τρίτες εξαγωγικές αγορές, εξαιρουμένης της Ένωσης (με βάση τα στατιστικά στοιχεία της ITC ΗΠΑ για τις εξαγωγές σε επίπεδο FAS). ( 11 ) Διαθέσιμο στη διεύθυνση (τελευταία προσπέλαση 18 Μαρτίου 2019).

10 L 126/13 (86) Επειδή οι προδιαγραφές ως προς την υγρασία στην αγορά της Ένωσης είναι διαφορετικές από αυτές που ισχύουν για την εγχώρια αγορά των ΗΠΑ και από τις περισσότερες άλλες εξαγωγικές αγορές, εάν οι παραγωγοί των ΗΠΑ αποφασίσουν να συνεχίσουν τις εξαγωγές τους προς την Ένωση, θα επιβαρυνθούν με πρόσθετο κόστος παραγωγής λόγω της μείωσης της περιεκτικότητας σε νερό της βιοαιθανόλης, όπως εξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 45 έως 47. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προσάρμοσε δεόντως τις τιμές εξαγωγής των ΗΠΑ για την ενωσιακή πριμοδότηση μετατροπής. (87) Επιπλέον, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, κατά τη διάρκεια του Μαΐου 2012, η Επιτροπή δημοσίευσε κανονισμό για τον καθορισμό της ορθής δασμολογικής κατάταξης ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία ( 12 ). Έκτοτε, ορισμένες εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος οι οποίες ενδέχεται να είχαν ταξινομηθεί σε άλλους τελωνειακούς κωδικούς κατά την αρχική περίοδο έρευνας πρέπει να υπαχθούν στον κωδικό ΣΟ , που έχει εισαγωγικό δασμό ο οποίος επιδρά αποθαρρυντικά για τους εξαγωγείς. Κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, ο συμβατικός εισαγωγικός δασμός που εφαρμόζεται στο υπό επανεξέταση προϊόν ήταν 129 EUR ανά τόνο ή 243 EUR ανά τόνο, ανάλογα με τον τελωνειακό κωδικό βάσει του οποίου ταξινομήθηκε το υπό επανεξέταση προϊόν. Κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, αυτοί οι συμβατικοί εισαγωγικοί δασμοί αντιπροσώπευαν από 18 % έως 34 % της ενωσιακής τιμής εισαγωγής εκφορτωθέντος προϊόντος, όπως κατασκευάστηκε στην αιτιολογική σκέψη, ή από 18 % έως 36 % της ενωσιακής τιμής εισαγωγής εκφορτωθέντος προϊόντος, όπως κατασκευάστηκε στην αιτιολογική σκέψη 89. (88) Για τις εξαγωγές του υπό επανεξέταση προϊόντος από τις ΗΠΑ στις τρεις μεγαλύτερες εξαγωγικές αγορές των ΗΠΑ και προς όλες τις τρίτες εξαγωγικές αγορές, εξαιρουμένης της Ένωσης, η κατασκευασμένη τιμή του εκφορτωθέντος προϊόντος στην Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος των διεθνών μεταφορών, την ενωσιακή πριμοδότηση μετατροπής και τον συμβατικό εισαγωγικό δασμό, κυμάνθηκε από 694 EUR ανά τόνο έως 719 EUR ανά τόνο. Επομένως, ακόμη και η χαμηλότερη τιμή εκφορτωθέντος προϊόντος στην Ένωση ήταν υψηλότερη από την ενωσιακή τιμή αγοράς, η οποία καθορίστηκε στο επίπεδο των 655 EUR ανά τόνο κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί-εξαγωγείς των ΗΠΑ δεν θα μπορούν να πωλούν στην αγορά της Ένωσης σε τιμές τις οποίες επιτύγχαναν συνήθως σε αγορές τρίτων χωρών κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. (89) Για λόγους πληρότητας και για να υιοθετηθεί συντηρητική προσέγγιση, η Επιτροπή κατασκεύασε επίσης ενωσιακή τιμή εκφορτωθέντος προϊόντος, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ενωσιακή πριμοδότηση μετατροπής, δεδομένου ότι οι τιμές εξαγωγής των ΗΠΑ θα πρέπει κανονικά να περιλαμβάνουν ήδη ορισμένες δαπάνες μετατροπής, όπως εξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 45 έως 47. Σύμφωνα μ' αυτήν την προσέγγιση, η ενωσιακή τιμή εκφορτωθέντος προϊόντος, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη αιτιολογική σκέψη, θα μειωνόταν σε επίπεδο που θα κυμαινόταν από 682 EUR ανά τόνο έως 707 EUR ανά τόνο. Συνεπώς, ακόμη και χωρίς την ενωσιακή πριμοδότηση μετατροπής, οι παραγωγοί-εξαγωγείς των ΗΠΑ δεν θα ήταν σε θέση να επιτύχουν στην Ένωση τιμές αγοράς στις οποίες πωλούσαν το υπό επανεξέταση προϊόν σε αγορές τρίτων χωρών κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. (90) Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι παραγωγοί-εξαγωγείς των ΗΠΑ δεν θα είχαν το κίνητρο να ανακατευθύνουν τις εξαγωγές τους στην Ένωση, αν επιτρεπόταν η λήξη ισχύος των μέτρων. (91) Η αίτηση επανεξέτασης αφορούσε τα υφιστάμενα μέτρα αντιντάμπινγκ κατά της βιοαιθανόλης καταγωγής ΗΠΑ στην Κίνα, το Περού και τη Βραζιλία και τον αντίστοιχο ενδεχόμενο κίνδυνο εκτροπής του εμπορίου προς την Ένωση ως άλλη πηγή ενδεχόμενης επανάληψης του ντάμπινγκ. (92) Η Επιτροπή αναγνώρισε ότι οι εξαγωγές βιοαιθανόλης καταγωγής ΗΠΑ, λόγω αυτών των μέτρων, θα είχαν ως πιθανή επίπτωση την εκτροπή. Ωστόσο, όπως αναφέρεται κατωτέρω, έκρινε ότι ο κίνδυνος εκτροπής του εμπορίου θα περιοριζόταν σε συνολική αξιολόγηση της επανάληψης του ντάμπινγκ. (93) Πρώτον, τα μέτρα αντιντάμπινγκ και τα αντισταθμιστικά μέτρα στην Κίνα επιβλήθηκαν σε αποξηραμένα φυράματα απόσταξης, όχι σε βιοαιθανόλη, και τα εν λόγω μέτρα επιβλήθηκαν πολύ πριν από την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Επομένως, αφορούν διαφορετικό προϊόν, από το οποίο δεν μπορεί να εξαχθεί ευχερώς το συμπέρασμα ότι θα μπορούσε να υπάρξει άμεση σύνδεση με την αύξηση των εισαγωγών βιοαιθανόλης στην Ένωση. (94) Στη συνέχεια, στις παρατηρήσεις που υπέβαλε στις 5 Ιουλίου 2018, ο αιτών ισχυρίστηκε ότι οι κινεζικές αρχές αύξησαν τον εισαγωγικό δασμό που εφαρμόζεται στη βιοαιθανόλη καταγωγής ΗΠΑ από 5 % το 2016 σε 30 % το 2017, με περαιτέρω αυξήσεις στο 45 % και το 70 % το Ωστόσο, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του ΠΟΕ για τα ΜΕΚ και τους προτιμησιακούς δασμούς ( 13 ), ο εισαγωγικός δασμός στην Κίνα στη διάκριση ΕΣ ήταν 5 % το 2009, στη συνέχεια αυξήθηκε σε 40 % και μειώθηκε εκ νέου το 2017 σε 8 %. Ο εισαγωγικός δασμός που ίσχυε στην Κίνα διάκριση ΕΣ ήταν 80 % από το 2006 και μετά, μειώθηκε σε 30 % το 2016 και παρέμεινε σ' αυτό το επίπεδο κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό του αιτούντος. ( 12 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2012 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία (ΕΕ L 73 της , σ. 1). ( 13 ) Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην εξής διεύθυνση: (τελευταία προσπέλαση 13 Φεβρουαρίου 2019).

11 L 126/ (95) Από αυτήν την άποψη, τα στατιστικά στοιχεία της ITC ΗΠΑ έδειξαν ότι οι εξαγωγές του υπό επανεξέταση προϊόντος από τις ΗΠΑ στην Κίνα, σε κάθε περίπτωση, έχουν ήδη απορροφηθεί από την αύξηση των εξαγωγών σε άλλες τρίτες χώρες τα τελευταία χρόνια. Ως εκ τούτου, ο πιθανός κίνδυνος οι εν λόγω εξαγωγές να κατευθυνθούν προς την Ένωση εάν επιτραπεί η λήξης της ισχύος του μέτρου είναι περιορισμένος. Ακόμη και αν όλες οι εξαγωγές βιοαιθανόλης από τις ΗΠΑ προς την Κίνα που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, οι οποίες ανέρχονται σε 140 χιλιάδες τόνους με μέση τιμή EUR 442/τόνο σε επίπεδο FAS, ανακατευθύνονταν στην Ένωση μετά την αύξηση των εισαγωγικών δασμών, θα αντιπροσώπευαν μόνο το 3 % της κατανάλωσης της Ένωσης κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. (96) Δεύτερον, όσον αφορά τη Βραζιλία, η αίτηση επανεξέτασης αναφέρθηκε σε δασμολογική ποσόστωση που τέθηκε σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια του Αυγούστου 2017, καθορίζοντας δασμό 20 % για τις εισαγωγές βιοαιθανόλης που υπερβαίνουν την ποσόστωση των 600 εκατομμυρίων λίτρων ( 14 ) (473 χιλιάδες τόνοι). Ωστόσο, ακόμη και με τον εν λόγω δασμό, οι εξαγωγές βιοαιθανόλης από τις ΗΠΑ στη Βραζιλία ανήλθαν σε 318 εκατ. λίτρα (251 χιλιάδες τόνους) κατά το τελευταίο τρίμηνο της περιόδου της έρευνας επανεξέτασης, και ως εκ τούτου αντιστοιχούσαν σε περισσότερο από το διπλάσιο της ποσόστωσης για το εν λόγω τρίμηνο. Το υπό επανεξέταση προϊόν εξήχθη από τις ΗΠΑ στη Βραζιλία με μέση τιμή 522 EUR/τόνο. Αυτό δείχνει ότι, παρά την ύπαρξη δασμού 20 %, η Βραζιλία εξακολουθεί να είναι ελκυστική για τις εξαγωγές των ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν θεωρεί πιθανό ότι αυτές οι εξαγωγές θα ανακατευθυνθούν προς την Ένωση. (97) Τρίτον, όσον αφορά τα μέτρα που εφαρμόζει το Περού, εάν υποτεθεί ότι τα αντισταθμιστικά μέτρα που κυμαίνονται σχεδόν στο επίπεδο των 48 USD ανά τόνο τα οποία επέβαλε το Περού τον Νοέμβριο του 2018 ( 15 ) θα είχαν απολύτως απαγορευτικό αποτέλεσμα για τις εξαγωγές βιοαιθανόλης ΗΠΑ στο Περού (γεγονός για το οποίο η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία), η ανακατεύθυνση προς την Ένωση των εν λόγω εισαγωγών, που ανήλθαν σε 127 χιλιάδες τόνους κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, θα αντιπροσώπευε μόνο το 3 % της κατανάλωσης της Ένωσης κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Ως εκ τούτου, ακόμη και το χειρότερο σενάριο για εκτροπή του εμπορίου που προκύπτει από τα μέτρα του Περού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε οριστικό συμπέρασμα ως προς την επανάληψη του ντάμπινγκ βιοαιθανόλης καταγωγής ΗΠΑ. (98) Μετά την κοινοποίηση, ο αιτών ισχυρίστηκε ότι, σε αντίθεση με τα συμπεράσματα της Επιτροπής σχετικά με την ελκυστικότητα, οι παραγωγοί βιοαιθανόλης των ΗΠΑ έκριναν την αγορά της Ένωσης ιδιαίτερα ελκυστική. Ο αιτών στήριξε αυτόν τον ισχυρισμό στο γεγονός ότι ο κλάδος παραγωγής των ΗΠΑ άρχισε να ανανεώνει την πιστοποίηση βιωσιμότητας που απαιτείται για την πώληση βιοαιθανόλης στην αγορά της Ένωσης σύμφωνα με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας («οδηγία ΑΠΕ») ( 16 ). Σύμφωνα με τον αιτούντα, ο μοναδικός λόγος για τον οποίο οι παραγωγοί και οι έμποροι τρίτων χωρών επενδύουν στην πιστοποίηση σύμφωνα με την οδηγία ΑΠΕ είναι να για να καταστούν δυνατές οι εξαγωγές στην Ένωση. Ο αιτών προσκόμισε κατάλογο επτά παραγωγών των ΗΠΑ (Marquis Energy, Archer Daniels Midland, Green Plains, Cargill, Conestoga Energy Partners δύο πιστοποιητικά, Plymouth Energy), οι οποίοι, σύμφωνα με ισχυρισμούς, ανανέωσαν την ενωσιακή πιστοποίησή τους βιωσιμότητας. (99) Για να στηρίξει τους ισχυρισμούς που περιγράφονται στην αιτιολογική σκέψη 98, ο αιτών παρέθεσε άρθρο από τον Τύπο με ημερομηνία Αυγούστου 2017 σχετικά με τα σχέδια του παραγωγού και εμπόρου των ΗΠΑ Archer Daniels Midland («ADM») να [ανα]διαμορφώσει τη μονάδα της ξηρής άλεσης αιθανόλης στην Peoria του Ιλινόις με σκοπό την παραγωγή υψηλότερου περιθωρίου βιομηχανικού και πόσιμου οινοπνεύματος και καυσίμου για την εξαγωγική αγορά ( 17 ). (100) Παρόλο που ο αιτών δεν προσκόμισε κανένα αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με την ενωσιακή πιστοποίηση βιωσιμότητας της οδηγίας ΑΕΠ των παραγωγών και εμπόρων των ΗΠΑ, η Επιτροπή εξέτασε τον εν λόγω ισχυρισμό. Σ' αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ενωσιακή πιστοποίηση βιωσιμότητας της οδηγίας ΑΕΠ είναι de jure προαιρετική, δηλαδή οι εισαγωγές στην Ένωση μπορούν να πραγματοποιούνται και χωρίς αυτή. Ωστόσο, οποιαδήποτε χρήση μη πιστοποιημένων βιοκαυσίμων δεν θα λαμβάνονταν υπόψη κατά τη μέτρηση της συμμόρφωσης ενός κράτους μέλους προς τις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας όσον αφορά τους εθνικούς στόχους για το συνολικό μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας και το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές, και κατά τη μέτρηση της συμμόρφωσης του εν λόγω κράτους μέλους με τις υποχρεώσεις για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ( 18 ). Δεδομένου ότι η βιοαιθανόλη είναι ακριβότερη από τα συνηθισμένα καύσιμα, δεν υπάρχει κανένας οικονομικός λόγος, βάσει των στοιχείων του φακέλου, για εισαγωγή βιοαιθανόλης η οποία δεν έχει πιστοποιηθεί ως βιώσιμη στην Ένωση σύμφωνα με την οδηγία ΑΠΕ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σαφές κίνητρο για την πώληση στην αγορά της Ένωσης αιθανόλης πιστοποιημένης σύμφωνα με την οδηγία ΑΠΕ, γεγονός που καθιστά την πιστοποίηση της βιωσιμότητας εκ των πραγμάτων απαραίτητη για τις εξαγωγές προς την ( 14 ) Απόφαση αριθ. 72 της 31ης Αυγούστου 2017 και υπουργική απόφαση αριθ. 32 της 4ης Σεπτεμβρίου ( 15 ) Απόφαση αριθ. 152 της 6ης Νοεμβρίου ( 16 ) Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (ΕΕ L 140 της , σ. 16). ( 17 ) Διαθέσιμο στη διεύθυνση (τελευταία προσπέλαση 15 Μαρτίου 2019). ( 18 ) Άρθρο 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (ΕΕ L 140 της , σ. 16).

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.3.2014 COM(2014) 125 final 2014/0067 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την περάτωση της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης σχετικά με τα μέτρα αντιντάμπινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2012 (OR. en) 11628/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0155 (NLE) ANTIDUMPING 55 COMER 155

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2012 (OR. en) 11628/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0155 (NLE) ANTIDUMPING 55 COMER 155 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2012 (OR. en) 11628/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0155 (NLE) ANTIDUMPING 55 COMER 155 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Αυγούστου 2011 (OR. en) 13456/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0215 (NLE) ANTIDUMPING 79 COMER 161

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Αυγούστου 2011 (OR. en) 13456/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0215 (NLE) ANTIDUMPING 79 COMER 161 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Αυγούστου 2011 (OR. en) 13456/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0215 (NLE) ANTIDUMPING 79 COMER 161 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 8.4.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 84/5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.7.2018 L 165/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/931 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουνίου 2018 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές οξαλικού οξέος καταγωγής Ινδίας και Λαϊκής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.2.2014 COM(2014) 50 final 2014/0025 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων διοξειδίων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.1.2015 L 15/31 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/83 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιανουαρίου 2015 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές όξινου γλουταμινικού νατρίου καταγωγής Λαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 82/78 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/519 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Μαρτίου 2015 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συνδετήρων από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Λαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 363/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1346/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σουλφανιλικού οξέος καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.1.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 5/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 2/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιανουαρίου 2012 για την επιβολή οριστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11546/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0151 (NLE) ANTIDUMPING 54 COMER 119

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11546/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0151 (NLE) ANTIDUMPING 54 COMER 119 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11546/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0151 (NLE) ANTIDUMPING 54 COMER 119 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 50 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 62o έτος 21 Φεβρουαρίου 2019 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/295 της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.9.2015 L 239/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1518 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές βιοντίζελ καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.12.2014 L 347/17 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1283/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2014 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων, από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.8.2013 COM(2013) 604 final 2013/0293 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 857/2010 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2012 COM(2012) 227 final 2012/0114 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την περάτωση της ενδιάμεσης επανεξέτασης των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 332/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 332/17 16.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 332/17 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1186/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2010 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.5.2002 COM(2002) 226 τελικό Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την περάτωση της διαδικασίας αντιντάµπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές ποδηλάτων, καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2008 (OR. en) 13063/08 ANTIDUMPING 101 COMER 171 ASIE 93 CHINE 62

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2008 (OR. en) 13063/08 ANTIDUMPING 101 COMER 171 ASIE 93 CHINE 62 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2008 (OR. en) 13063/08 ANTIDUMPING 101 COMER 171 ASIE 93 CHINE 62 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ για την επιβολή οριστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2018 C(2018) 3973 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27.6.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 181/2014 όσον αφορά ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2013 COM(2013) 817 final 2013/0404 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές υπεροξοθειικών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 12.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 453/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Μαΐου 2011 για την επιβολή οριστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Η αριθ. πρωτ. Δ 17 Ε ΕΞ 2013/ Δ.Υ.Ο.

ΣΧΕΤ. : Η αριθ. πρωτ. Δ 17 Ε ΕΞ 2013/ Δ.Υ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ ΑΔΑ: ΩΗΙΒ46ΜΠ3Ζ-ΣΩΦ Αθήνα, 1 Απριλίου 2019 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/5 8.4.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 283/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Απριλίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1858/2005 για την επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο εργασίας της ΓΔ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Έγγραφο εργασίας της ΓΔ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2013) XXX draft Έγγραφο εργασίας της ΓΔ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ EL EL I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ΕΕ επιβάλλει μέτρα αντιντάμπινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.2.2017 COM(2017) 93 final 2017/0044 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή προστίμου στην Αυστρία για παραποίηση στοιχείων για το χρέος στο ομόσπονδο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2018 C(2018) 6113 final ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26.9.2018 δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 για το σχέδιο προληπτικής δράσης και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.5.2015 COM(2015) 209 final Embargo vista Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή προστίμου στην Ισπανία για παραποίηση των στοιχείων του ελλείμματος στην Αυτόνομη

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα : σελίδα 1 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Συνημμένα : σελίδα 1 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ ΑΔΑ: 7ΓΘΩ46ΜΠ3Ζ-03Δ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.1.2008 COM(2008) 36 τελικό Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη διατήρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 71/97 του Συμβουλίου για την επέκταση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.11.2013 COM(2013) 811 final 2013/0395 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση των μέτρων αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 12.2.2009 COM(2009) 54 τελικό Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον τερματισμό της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.09.2001 COM(2001) 550 τελικό Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την περάτωση της επανεξέτασης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2474/93 του Συµβουλίου για την

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.12.2017 L 338/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2017/2321 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.1.2014 COM(2014) 3 final 2014/0001 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της xx 2014 για την κατάργηση του δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές δικυανοδιαμιδίου

Διαβάστε περισσότερα

A8-0236/22

A8-0236/22 10.11.2017 A8-0236/22 Τροπολογία 22 Bernd Lange εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση A8-0236/2017 Salvatore Cicu Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0351 (COD) PE-CONS 50/17 COMER 103 WTO 225 ANTIDUMPING 13 CODEC 1519

DGC 1A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0351 (COD) PE-CONS 50/17 COMER 103 WTO 225 ANTIDUMPING 13 CODEC 1519 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0351 (COD) PE-CONS 50/17 COMER 103 WTO 225 ANTIDUMPING 13 CODEC 1519 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1979 EL 10.02.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1979/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0101 (NLE) 10307/17 PECHE 251 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2018 L 158/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/886 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2018 περί ορισμένων μέτρων εμπορικής πολιτικής που αφορούν ορισμένα προϊόντα καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2018 C(2018) 3963 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28.6.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 180/2014 όσον αφορά ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 15 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 84/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.3.2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2012 για την περάτωση της διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων συνδετήρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.2.2014 COM(2014) 108 final 2014/0055 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 875/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.2.2010 COM(2010) 49 τελικό 2010/0032 (COD) C7-0025/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρµογή της διµερούς ρήτρας διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.5.2019 COM(2019) 219 final 2019/0106 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 17/1/15 REV 1 EL

PE-CONS 17/1/15 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 9 Ιουνίου 2015 (OR. en) 2014/0206 (COD) LEX 1613 PE-CONS 17/1/15 REV 1 CODIF 45 ECO 38 INST 92 MI 188 CODEC 406 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 16/1/15 REV 1 EL

PE-CONS 16/1/15 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 9 Ιουνίου 2015 (OR. en) 2014/0191 (COD) LEX 1610 PE-CONS 16/1/15 REV 1 CODIF 44 ECO 37 INST 91 MI 187 CODEC 405 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της 11.1.2017 A8-0361/ 001-003 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-003 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Adam Szejnfeld A8-0361/2016 Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0017/2015

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0017/2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 22.4.2015 A8-0017/2015/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

10297/15 ROD/ech,ag DGG 1A

10297/15 ROD/ech,ag DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10297/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ECOFIN 556 UEM 274 STATIS 53 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή προστίμου στην Ισπανία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.12.2017 COM(2017) 733 final 2017/0325 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.12.2018 C(2018) 8376 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.12.2018 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 649/2012

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2017 COM(2017) 245 final 2017/0098 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2016 COM(2016) 690 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Προς μια ισχυρή εμπορική πολιτική της ΕΕ προς όφελος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS) POSEIMA 12 POSEICAN 12 POSEIDOM 12 REGIO 59 UD 268 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0103 (COD) 14113/16 LIMITE PUBLIC COMER 116 WTO 315 ANTIDUMPING 12 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0047/2015

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0047/2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 23.4.2015 A8-0047/2015/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

17055/11 IKS+GA/ag DG K

17055/11 IKS+GA/ag DG K ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2011 (OR. en) 17055/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0342 (NLE) ANTIDUMPING 95 COMER 230 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

9109/10 ΓΓ/γομ 1 DG G 1

9109/10 ΓΓ/γομ 1 DG G 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2010 (07.05) (OR. en) 9109/10 Διοργανικός φάκελος : 2009/0125 (CNS) POSEIMA 3 POSEICAN 3 POSEIDOM 3 REGIO 36 UD 117 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.9.2017 C(2017) 5993 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.9.2017 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1165, όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2017/0035(COD) 19.9.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σχετικά με την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/54 22.1.2015 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/84 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 12.8.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 720/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Αυγούστου 2010 σχετικά με την έναρξη έρευνας όσον

Διαβάστε περισσότερα

12659/09 ΖΑC/dch DG E II

12659/09 ΖΑC/dch DG E II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 1η Σεπτεμβρίου 2009 (OR. en) 12659/09 ANTIDUMPING 62 COMER 128 CHINE 34 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 2 PART 1/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.3.2019 C(2019) 2530 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28.3.2019 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 που συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

L 122/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 122/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 122/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 444/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Μαΐου 2011 για την επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2012 COM(2012) 293 final 2012/0154 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης την οποία θα λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Γενικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2013 COM(2013) 835 final 2013/0412 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον εκτελεστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 318 final 2014/0164 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2019 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 18.12.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0338/2012, του Γεωργίου Φλωρά, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2015) 275 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2015) 275 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0287 (COD) 15251/15 ADD 2 JUSTCIV 290 CONSOM 220 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης

Εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης 24.4.2015 A8-0016/ 001-013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-013 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Jarosław Wałęsa A8-0016/2015 Εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση KANONIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση KANONIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.4.2005 COM(2005) 126 τελικό Πρόταση KANONIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ για την επιβολή οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές φουρφουραλδεΰδης καταγωγής Λαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) 9633/17 UD 134

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) 9633/17 UD 134 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0097 (NLE) 9633/17 UD 134 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2012 COM(2012) 115 final 2012/0054 (COD) C7-0079/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών που συνήφθησαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2012 COM(2012) 524 final 2012/0251 (COD)C7-0297/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/97

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα