ΕΤΟΣ ΙΑΛ Ε Κ Δ ΙΔ Ο Τ Α Ι Κ Α Τ Α Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΟΣ ΙΑΛ Ε Κ Δ ΙΔ Ο Τ Α Ι Κ Α Τ Α Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Ν"

Transcript

1 AptO. 526 Λ επ τά είκοσι π έν τε. ΕΤΟΣ ΙΑΛ Ε Κ Δ ΙΔ Ο Τ Α Ι Κ Α Τ Α Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Ν Τόμος ΚΑ' Χυνέφομΐ) Ιχ τ,β ία ; Ρ.«'Κ λ λ ά ί ι φ?. 1 2, 1» t i Α )Λ «ίβι«?, β?. 2 0 At «υνίφομ,βλ Από 1 Ία νουαφ. Ιά<ττ. ίτοιις «α\ ιτν» Ιτη «ια< ΓοαφίΓον AnuS θ! δ ς Ιτβ ίιο υ Ιανουαρίο\> 1986 ΚΟΛΟΜΒΑ Διήγημα ΙΙροσπέρου ΙΗεριμί. (Μ ειάφραβις Ν. Γ. Π.) ( Σ υ ν έ χ ε ι» ' Γ δ ί π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο υ φ ύ λ λ ο ν ). Ε'ι καί διατελών έν ταραχή, εύεξηγήτω κα τά τήν περίστασιν εκείνην, δ κύριος Βαρρικίνης έμε- ρίμνησε νά σφράγιση τό σημειωματάριον τοϋ συνταγματάρχου καί νά ένεργήση όσας ήδύνατο ανακρίσεις- άλλά τό πόρισμα αύτών ούδαμώς διεφώτισε την ύπόθεσιν. Έλθόντος τοϋ τα κ τικού άνακοιτού, ήνοιξαν τό σημειωματάριον καί έντινι σελίδι αύτού, ε χούση κηλιδας αΐματος, είδον γράμματσ κεχαραγμένα διά χειρός ασθενούς, ευανάγνωστα όμως. ΤΗ το δέ γεγραμμένον : Ά γ ο α τ ί...καί ό ανακριτής έπείσθη έντελώ ς, ότι ό συνταγματάρχης ήθέλησε νά κα τα γγείλη ώς φονέα του τόν Άγοστίνην. "Ομως ή Κολόμβα Δ ίλλα 'Ρέββια, κληθεΐσα ύπό τοϋ άνακριτού, έ - ζήτησε νά έξετάση τό σημειωματάριον. Φ υλλολογήσασα δ αυτό έπί πολύ, έξέτεινε την χ ειρ«πρός τόν δήμαρχον καί άνεφώνησεν; «Αΰτος είναι ό δολοφόνος!» Καί έπειτα μ ετ ακρίβειας καί σαφήνειας κινούσης τόν θαυμασμόν, διότι ή παραφορά τής θλίψεως δέν ΐσχυσε νά έπ ισκοτίση τήν διάνοιάν τη ς, οιηγήθη ότι ό πατήρ της λαβών πρό τινων ήμερων έπιστολήν τοϋ υιού του τήν έκαυσε, πρό τούτου όμως έσημείωσε διά μολυβδοκόνδυλου έν τώ σημειωματαρίω του τήν διεύθυνσιν τού Ό ρσο, άρτίως μεταστχθμεύσχνπος. Επειδή δ' ή σημείωσις κείνη τη ς διευθύνσεως έλειπεν έκ τοϋ σημ.ειωματαρίου, ή Κ ο λόμβα συνεπέρανεν ότι δ δήμαρχος ε'σχισε το φύλλον, έν φ ήτο γεγραμμένη καί οπερ θά ητο τό ίδιον, έφ ού έσημείωσεν δ πατήρ τη ς καί τού φονέως τό όνομ.α καί άντί τοϋ ονόματος τούτου δ δήμαρχος ώς δ'.ετείνετο ή Κολόμβα, έγραψε τό τού Ά γοστίνη. Ό ανακριτής είδε πράγματι, 0τι έλειπεν έν φύλλον έκ τού τετραδίου, έν ώ ητο γεγραμμένον τό όνομα- άλλά μ ετ' ολίγον παρετήρησεν, οτι ε"λειπον επίσης φύλλα καί έξ άλλων τετραδίων τοϋ αύτού σημειωματάριου, και μάρτυρες κατέθεσαν ότι δ συνταγματάρχης συνήθιζε νά σ χίζη ο ίτω φύλλα έκ τού σημειωματάριου, όπως άνάπτη τό σιγάρον του όθεν π ι- θανώτατον έφάνη, ότι έξ απροσεξίας θά έκαυσε καί τό φύλλον έκεϊνο, έν ώ είχεν αντιγράψω τήν διεύθυνσιν τοϋ Ό ρσο. Πλήν τούτου όμως έβεβαιώθη, ότι δ δήμαρχος, τήν ώραν, ότε ή Π ιέ- τρη τώ εδωκε τό σημειωματάριον, δέν ήτο δυνατόν νά άναγνώση τήν σημείωσιν ένεκα τοϋ σκότους άπεδείχθη προσέτι, ότι ούδέ στιγμήν εσταθη πριν έμβη εις τό δημαρχεΐον καί οτι μ ε τ αύτού είσήλθεν έκεί καί δ ένωμοτάρχης, και τον είδε πρό τών οφθαλμών του άνάψκντα λυχνίαν, έγκλείσαντα τό σημειωματάριον έν φακέλλω καί σφραγίσαντα αύτόν. Περατούσαντος τοϋ ενωμοτάρχου τήν κα τά θεσίν του, ή Κολόμβα έξαλλος προσέπεσεν εις τούς πόδας του καί ίκέτευσεν, έξορκίζουσα αύτόν εις ό τ ι έχει ίερώτατον, νά μαρτυρήση άν μηδέ πρός στιγμήν άφήκε τόν δήμαρχον. Ό δ ένωμοτάρχ ης, εί καί διστάσας έπί μικρόν, προδήλως συγκινηθείς έκ τή ς παραφοράς τή ς νεάνιδος, ώ μ ο- λόγησεν ότι ύπήγεν εις παρακείμενον δωμάτιον διά νά φέρη φύλλον μεγάλου χάρτου, ά λλ ότι όλίγας στιγμάς μόνον έμεινεν έξω, καί ότι δ δ ή - μ,αρχος τ ώ ώ μίλει, έν οσω αυτός ψηλαφών έζή - τει νά εύρη τόν χάρτην εν τινι συρταρίω. Έ β ε - βαίωσε προσέτι ότι έπανελθών είδε τό αίμ,ατω- μ,ένον σημειωματάριον εις τήν αύτήν θέσιν έπί τή ς τραπέζης, όπου τό είχε ρίψη δ δήμαρχος εί- σελθών. Ό κ. Βαρρικίνη άναχρινόμενος έδειξε μεγίστην αταραξίαν. Είπεν, ότι είνε συγγνωστή ή παραφορά τής δεσποσύνης Δ ελλα 'Ρέββια καί ότι αύτός συγκατανεύει νά άπολογηθή. Απέδειξεν ότι κατά τήν εσπέραν έκείνην δέν άπεμακρύνθη τού χ ω ρίου, δ δε υιός του Βικεντέλλο ήτο μ ε τ αύτού έμπροσθεν τού δημαρχείου κα τά τήν ώραν τού έγκλήμ-ατος καί ότι τέλος δ έτερος υιός του Ό ρ- λανδούτσιο πυρέσσων ήτο κλινήρης καθ ολην τήν ημέραν. Έ δ ειξ εν δ λ α τ ά όπλα τού οίκου του, πρός βεβαίωσιν ότι ούδενός έξ αύτού είχε γείνη άρτίως χρήσις. Περί δέ ιού σημειωμ.αταρίου προσέ θηκεν, ότι παραχρήμα κατενόησε τήν σπουδαιότ η τ α αύτού ώς πειστηρίου, διό σφραγίσας αύτό τό παρέδωκαν εις χειρ ας τού παρέδρου, προβλέπων ότι ένεκα τή ς έχθρας του προς τόν συνταγματάρχην ήτο ενδεχόμενον νά τόν ύποπτεύσωσιν τομο» κα. 1886

2 50 ΕΣΤΙΑ ΕΣΤΙΑ Μ ώς ένοχον. Τελευταΐον ύπέμνησεν, ότι ό Ά γο ΐ στίνης ήπείλησε θάνατον κα τά του γράψαντος έξ 1 ονόματος αύτού επιστολήν, καί ύπέδειξεν ότι δ αλιτήριος εκείνος, ϋποπτεύσας τον συνταγματάρχην ώς αδ-.ουργόν, τον εδολοφόνησε. Τοιαύτη δ έκδίκησις δι' άνάλογον αιτίαν οΰδαμώς ήτο α συμβίβαστος προς τα ληστρικά ε θιμα. Πέντε ημέρας μ ετά τόν φόνον του συνταγματάρχου Δ έλλα 'Ρέββια, δ Ά γοστίνης έμπεσών εις απόσπασμα εύζώνων έφονεύθη μ ετ' άπεγνωσμένην άντίστασιν. Έ π αύτού εύρέθη επιστολή τή ς Κολόμβης, δ ι ής τόν έξώρκιζε νά φανέρωση «ν ή το ένοχος ή μή του άποδιδομένου εις αύτόν φόνου. Μή άπαντήσαντος δέ του φυγοδίκου,συν- επέραναν έκ τούτου γενικώς, 8τι δέν έτόλμησε νά είπη εις τήν θυγατέρα, ότι έφόνευσε τόν π α τέρα τη ς. "Ομοις οί ίσχυριζόμενοι, οτι έγνώριζον καλώς τόν χαρακτήρα του Ά γοστίνη, έλεγον έμπιστευτικώς, οτι άν είχε φονεύτε] τόν συνταγματάρχην θά κόμπαζε μ,άλλον διά την πράξίν του αντί νά τ-ήν άποκρύπτη. Αλλος δέ τις φυ- γόδικος, γνωστός ύπό τό όνομα Βρανδολάτσιο, έπέδωκεν εις τ-ήν Κολόμβαν δήλωσιν, δ ι ής έβε- βαίου έ π ϊ τω.ιόγω τής τιμ ής τ ο υ, ότι δ σύντροφός του ήτο άθώος ά λλ ώς μόνην άπόδειξιν ε - φερεν, ότι δ Ά γοστίνη ουδέποτε είπεν εις αύτόν, ότι ϋπώπτευε τόν συνταγματάρχην. Πάντων τούτων τό πόρισμα ή το, ότι οί Β α ρ- ρικίνη άφέθησαν ανενόχλητοι- μάλιστα δ ανακριτής έπήνεσε πολύ τόν δήμαρχον, ούτος δε πρός έπιστέγασιν τών αγαθών αύτοϋ διαθέσεα>ν παρητήθη πάσης άξιώσεως έπί του μ ετά τή ς οικογένειας Δ έλλα 'Ρέββια έπιδίκου ΰδατος τού μύλου. Ή Κολόμβα, κα τά τ-ήν εγχώριον συνήθειαν, παρόντων τών φίλων τής οικογένειας, έτρ α γώ - δησεν αΰτοσχεδίως μοιρολόγιον του πατρός της, δ ι ού εχυσεν ολον τό μισός τη ς κα τά τών Βαρ- ρικίνη, ούς διαρρήδην κατηγορεί ώς φονεΐς, απειλούσα αυτούς προσέτι, ότι δ αδελφός τη ς θά έκδικηθή. Τό μοιρολόγιον τούτο, δημοτικώτατον γενόμενον, έψαλε καί δ ναύτης έν τή ημιολία, παρούσης τ ή ς μις Λ υδίας. Ό δέ Ό ρσος, ευρισκόμενος έν τή βορειω Γα λλία, οτε ε'μαθε τόν θάνατον τού πατρός του, έζήτησεν άδειαν, ή τις όμως δέν τ ω έδόθη. Κ αί κ α τ άρχάς μέν, έκ τίνος ε πιστολής τής αδελφής του πεισθείς, ΰπέλαβεν ε νόχους τούς Βαρρικίνη- άλλά μ ετ ού πολύ λα βών αντίγραφου τών καταθέσεων τών μαρτύρων καί επιστολήν Ιδιαιτέραν τού άνακριτού σχεδόν έβεβαιώθη, ότι μόνος ένοχος ήν δ Ά γοστίνης. Κ α τά τριμηνίαν ε γραφε πρός αύτόν ή Κολόμβα έπαναλαμβάνουσα τάς ύπονοίας τη ς, τά ς όποιας έκάλει αποδείξεις. Έ ν εκ α τών κατηγοριών τούτων καί άκων ήσθάνετο άναβράζον τό κορσικα- νικόν αίμά του καί παρ ολίγον συνεμερίζετο τ-ήν προκατάληψιν τής αδελφής του. Ά λ λ δσάκις έγγραφε πρός αύτήν, έπανελάμβανεν ότι αΐ κα τηγορίαι ήσαν άβάσιμοι καί άναξιαι πίστεω ς. Τ ή ά - πηγόρευε μάλιστα, άλλά ματαίω ς πάντοτε, νά ποιήται εις τό εξής λόγον περί τούτων. Π αρήλ- θον οϋτω δύο έτο, ότε δ Ορσος τεθείς εις διαθεσιμότητα, άπεφάσισε νά επανέλθη εις τήν πατρίδα του, ούχί όπως έκδικηθή ανθρώπους, αθώους κα τά τήν πεποίθησίν του, ά λ λ όπως ύπανδρεύση τήν αδελφήν αυτού καί πωλήση τά όλίγα κ τή μ α τά του, άν ειχον άξίαν έπαρκή πρόςσυν- τήρησίν του μακράν τής Κορσικής. Ζ Ε ίτε ή έλευσις τής αδελφής του άνεκάλεσεν εις τήν διάνοιαν τού Ό ρσο ζωηροτέραν τήν άνά - μνησιν τή ς πατρικής εστίας, είτε έντρέπετο κάπως τούς έξηυγενισμένους φίλους του διά τήν ενδυμασίαν καί τήν άγροϊκον συμπεριφοράν τής Ινο- λόμβας, άνήγγειλεν αύτοΐς εύθύς τήν επαύριον οτι άπεφάσισε νά άναχωρήση έξ Αΐακείου καί νά μεταβή εις Πετρανέραν. "Ο μως έπίμεινε νά τω ϋποσχεθή δ συνταγματάρχης, ότι πορευόμενοι εις Βάστιαν θά έλθωσι νά καταλύσωσιν εις τόν πενιχρόν πύργον του, καί πρός άπόδοσιν τής χάριτος ταύτης άνέλαβε τήν ύποχρέωσιν, νά προ- μηθεύση κυνήγιον άφθονον δορκάδων, φασιανών, άγροιοχοίρων καί τών τοιούτων. Τήν παραμονήν τή ς άναχωρήσεως έπρότεινεν δ Όρσος νά μη έξέλθωσιν εις Θήραν, άλλά νά περιπατήσωσιν άνά τόν αίγιαλόν. Ή μις Λ υ δία έστηρίζετο εις τόν βραχίονα του, ώ στε έδύ- νατο νά συνομιλή έλευθέρως μ ετ' αυτής, διότι ή μ.έν Κολόμ.βα έμεινεν έν τή πόλει πρός άγοράν διαφόρων πραγμάτων, δ δέ συνταγματάρχης ά- πεμακρύνετο άνά πάσαν στιγμήν, όπως σκοτώνη λάρους καί φαλακροκόρακας, προκαλών ουτω τόν άμετρον θαυμασμόν τών διαβατών, άδυνατούντων νά κατανοήσωσι πώς εύρίσκονται άνθρωποι άποφασίζοντες νά δαπανώσι πυρίτιδα εις τοιούτο κυνήγιον. Ή όδός, όπου πεοιεπάτουν, έφερεν εις τό παρεκκλήσιον τών Ελλήνων, δπόθεν φαίνεται ώ - ραιοτάτη ή θέα τού λιμένος ά λ λ εκείνοι ούδαμώς προσείχον εις αύτήν. «Μις Λ υδία, είπεν δ Όρσος μ ετά μακράν σιωπήν, ής ή παράτασις ένέβαλλεν άμφοτέρους εις αμηχανίαν είλικρινώς νά μού είπ ή τε, τί φρονείτε περί τής άδελφής μου; Μού άρέσει πολύ, άπεκρίθη ή μις Ν έβιλ. Περισσότερον άπό σάς, προσέθηκε μειδιώ σα, ε πειδή είναι γνησία Κορσικανή, έν ώ σείς είσθε άγριος ύπέρ τό δέον εξευγενισμένος. Γπ έρ τό δ έ ο ν!..κ α ί όμως, χωρίς νά τό θέλω, αισθάνομαι ότι γίνομαι πάλιν άγριος, άφ οτου έπάτησα τόν πόδα εις τήν νήσον ταύτην. Μυρίοι άπαίσιοι διαλογισμοί συνταράσσουσι καί βασανίζουσι τήν ψυχήν μου... καί ειχον άνάγ- κην νά συνομιλήσω ολίγον μεθ ύμών, προτού νά χωθώ εις τήν έρημόν μ.ου. Πρέπει νά εϊσθε γενναίος, κύριε- ίδέτε τήν υπομονήν τής άδελφής σας καί μιμήθητε αύτήν. Ά I μη πλανάσθε! Μή πιστεύσητε πώς ή αδελφή μου έχει υπομονήν. Δέν μού είπεν άκό- μη ουδέ λέξιν, ά λ λ άπό καθε βλέμμα τη ς εννοώ τί περιμένει παρ εμού. Τί λοιπόν θέλει νά κ ά μ ετε; Ω I τίποτε!... μόνον νά δοκιμάσω άν τό τουφέκιον τού κυρίου πατρός σας είναι καλόν καί δι άνθρώπους, καθώς είναι διά πέρδικας. Τ ί είναι αυτά! Πώς σάς ήλθεν αύτή ή ιδέα ; άφ ού ομολογείτε, ότι ούδέ λέξιν σάς εΐπεν. Αυτό δέν τό έπερίμενα άπό σάς! "Αν δέν είχε κα τά νούν τήν έκδίκησιν, θά μού έκαμνε λόγον εύθύς ές άρχής περί τού πατρός μας- άλλά τό άπέφυγε. Θ ά άνέφερε τό ό νομα εκείνων τούς δποίους θεω ρεί... παραλόγως τό είξεύρω, ώς φονεΐς του όχι, ούδέ λέξιν είπε. Διότι, πρέπει νά είξεύρητε, ήμεΐς οί Κορσικανοί είμεθα πανούργος φυλή. Ή άδελφή μου εννοεί, οτι δέν μέ έχει άκόμη δλοτελώς εις τήν έξουσίαν της, καί δέν θέλει νά μέ τρομάξη, έν οσψ ημπορώ άκόμη νά τ ή ; διαφύγω. Κ αί όταν κ α - τορθώση νά μέ φέρη εις τό χείλος τού κρημνού, όταν σαλεύση ό νους μου, θά μέ κρημνίση εις το βάραθρον.» Τότε δ Όρσος διηγήθη εις τήν μις Ν έβιλ λεπτομέρειας τινάς περί τού φόνου τού πατρός του καί άνέφερε τά κυριώτατα τεκμήρια, τά δποϊα συνδυάζων έπείθετο ότι δ φονεύς ητο δ Ά γοστίνης. «Ούδέν τούτων, προσέθηκεν, ισχυσε νά μεταπείση τήν Κολόμβαν. Τό ένόησα απο την τελευταίαν επιστολήν της. Ωμοσε τόν θάνατον τών Βαρρικίνη- κ α ί... μ.ίς Ν έβιλ, βλέπετε πόσον σάς εμπιστεύομαι... ίσως δέν θά ύπήρχον ούτοι πλέον έν τ ή ζω ή, άν μή έφρόνει, ενεκα προλήψεως, συγγνωστής διά τήν παρημε- λημένην άνατροφήν της, ότι μόνος έγώ ώ ; άρχηγός τής οικογένειας έχω τό δικαίωμα νά έκδικηθώ, καί ότι θά άτιμασθώ άν δέν τό κά μ ω. Τ ή άληθεία, κύριε Δ έλλα 'Ρ έβ β ια, συκοφαντείτε τήν αδελφήν σας. Ό χ ι, σείς ή ίδια τό είπ ε τ ε... είναι Κορσικανή... σκέπτεται ώς σκέπτονται όλοι. Είξεύρετε διατί χθές ήμην τόσον κα τη φ ή ς; Ό χ ι, ά λ λ άπό τίνος χρόνου φαίνεσθε ε πιρρεπής εις μελαγχολίαν... Κ α τά τά ς πρώτας ήμέρας τή ς γνωριμίας μας δέν ήσθε τόσον άθυμος, έξ έναντίας... Χθές όμως ήμην παρά τό σύνηθες φαιδρότατος καί εύθυμότατος.είχον παρατηρήση,ότι έ - φάνητε εις άκρον αγαθή καί επιεική; πρός τήν ά- δελφήν μου!...ε ίξεύρετε τί μού είπεν είς λ εμ βούχος μ.έ τήν κατηραμένην αύτήν διάλεκτον τής νήσου. «Πολύ κυνήγι σκότωσες, Ό ρ σ Ά ντώ νη-»ά λλά θά ίδής πώς δ Όρλανδούτσιος Βαρρικίνη»είναι κυνηγός καλλίτερος σου.» Κ αί τί μέ αύτό; πώ ς άνεκαλύψετε είς τούς λόγους αύτούςτόσον φοβεράς έννοίας;μήπως έχετε τυχόν τήν άξίωσιν νά μή θεωρώσι κάνένα άλλον κυνηγόν καλλίτερόν σας ; Ά λ λ ά δέν βλέπ ετε, πώ ς δ άθλιος εκείνος ένόει ότι δέν θά τολμήσω νά φονεύσω τόν Ό ρ - λανδούτσιον; Είξεύρετε, κύριε Δ έλλα 'Ρ έβ β ια, οτι μέ τρομάζετε ; Φαίνεται ότι δ άήρ τή ς νήσου σας δέν προξενεί μόνον πυρετόν, ά λλά καί παραφροσύνην. Τό εύτύχημα είναι, ότι θά φύγωμεν γρή- Τ Ρα, Ό χ ι όμως προτού νά ε λθη τε εις Π ετρανέραν. Τό ύπεσχέθητε είς τήν άδελφήν μου. Κ αί άν παραβώμεν τήν ύπόσχεσίν μας, πρέπει ίσως νά φοβώμεθα κάμμίαν έκδίκησιν άπό σάς; Ένθυμεΐσθε τί μάς διηγήθη προχθές δ κύριος πατήρ σας περί τών Ινδών εκείνων, οίτινες άπειλούσι τού; διοικητά; τή ς εταιρίας, ότι θά ά- ποθάνωσιν έξ άσιτίας άν δέν ε'ισακουσθώσιν αί αιτήσεις τω ν; Δ ηλα δή θέλετε νά εϊπ η τε, ότι θά άπο- θάνετε καί σείς έξ ά σιτίν ς. Α μφ ιβάλλω. Θά μείνητε μίαν ημέραν νήστις, ά λλ έπ ειτα ή δεσποσύνη Κολόμβα θά σάς φέρη εν όρεκτικώτα τον μ π ρ ο ύ τ σ ιο 1) καί θά μεταπεισθήτε. Είναι σκληρά τά σκώ μματά σας, μις Ν έ βιλ ε πρεπε νά μέ λυπηθήτε. Β λέπ ετε, είμαι μόνος ενταύθα. Σείς μόνη μέ εμποδίζετε νά κα τα στώ παράφρων, ώς λ έγ ετε. Υ μ ά ς μόνην είχον άγγελον φύλακα, καί τώ ρ α... Τώρα, ειπεν ή μις Λυδία σοβαρώς, έχετε όπως υποστήριξή τόν τόσον εύκόλως σαλευόμενον νούν σας, τήν ίδιαν σας τιμήν, ώς άνδρός καί στρατιώτου- κ α ί... προσέθηκε στραφεΐσα ί'να δρέψη έν άνθος, τήν άνάμνησιν τού φύλακος άγγέλου σας, άν σάς είνε αΰτη χρήσιμος είς τίποτε. Ά! μις Ν έβιλ, άν ήδυνάμην νά έλπίζω, ότι αληθώς μεριμνάτε... Ακούσατε, κύριε Δέλλα 'Ρ έβ β ια, είπεν ή μις Ν έβιλ συγκινηθεΐσά πω ς, θά προσενεχθώ πρός ύμάς, ώ ; πρός παιδίον, έπειδή καί παιδίον είσθε. "Ο τε ήμην μικρά, μοί ε'δωκεν ή μήτηρ μου κομψόν περιδέραιον, τό δποΐον διακαώς έπεθύμουν άλλά μοί είπεν: «Οσάκις θά Ιρορή; αύτό τό πε» ριδέραιον, νά συλλογίζεσαι ότι δέν έμαθες ά»κόμη τά γ α λ λ ικ ά.» Έ κ τ ο τ ε ύπετίμησα κάπως ) Ε^δος τυροϋ έξ άνοογάλακτος, έθνικόν δισμα τών Κορσικανών.

3 52 ΕΣΤΙΑ τήν αξίαν τού περιδέραιου, επειδή μοί έ'φερεν ί - κάστοτε τύψεις συνειδότος τό έφόρουν ο y. ως καί έμαθα τα γαλλικά. Β λέπ ετε αυτόν τόν δακτύλιον; είναι αιγυπτιακός κάνθαρος, εύρεθείς, άν α γ α π ά τε, έντό; μιάς πυραμίδος. Α ύτό τό παράξενο / σχήμ α, τό όποιον ίσως θά έκλάβητε ώ ; φιάλην, δηλοί τ o r ανθρώ π ινον β ίο ν. Ύ πάρχου- σι πολλοί ομοεθνείς μου, οϊτινες θα ένέκοινον ώ ; εύστοχωτάτην την εκλογήν τοιούτου ιερογλυφικού συμβόλου πρός παραστασιν τού ανθρωπίνου βίου. Τό δε μ ε τ αύτό είναι θυρεός, έν τω όποίω είναι έζωγραφημένη χειρ κρατούσα δόρυ, όπεο δηλοϊ ά γ ώ ν α, μ ά χ η ν. Ό συνδυασμός των δύο τούτων χαρακτήρων αποτελεί έμβλημα, τό ό ποιον εύρίσκω αρκετά επιτυχές, ό β ίοι: fe r a i α γώ ν. Μη ύποθέσητε όμως, ότι είμαι εις θέσιν νά μεταφράζω έπιτροχάδην τά ιερογλυφικά- αυτά μοί τ ά έξήγησεν εις σοφός όνόματι καί ττρχγ μ α τι. Ιδού λάβετε λοιπόν τόν κάνθαρόν μου- δ- σάκις σάς επέρχεται πονηρος τις κορσικανικός στοχασμός νά παρατηρήτε τό περίαπτόν μου καί νά συλλογίζεσθε, οτι πρέπει νά νικήσητε έν τω ά- γώνι, τον οποίον συνάπτουν έν τή ψυχή μας τά κακά π ά θ η. Ά λ λ αλήθεια εγεινα εξαίρετο; ίεροκήρυξ. Θ ά συλλογίζωμαι σάς, μις Ν έβιλ, καί θά σκέπ τω μ α ι... Νά σκέπτεσθε, ότι έχετε φίλην, ή δποία τά μέγιστα θά λυπηθή... ά ν... αν μάθγι ότι σάς έκρέμασαν. "Α λλως δέ τούτο Οά κακοφανή πολύ καί εις τούς κυρίους δεκανείς τού; προπάτοράς σας.» Κ αί τα ύτα είπούσα άφήκε γελώ σχ τόν βραχίονα τού Ό ρσο καί δραμούσα πρό; τόν πατέρα τ η ς : «Π α π ά, είπεν, άφησα, ήσυχα τά κακομοίρα τά πουλιά καί έ'λα μαζί μας νά ένθουσιασθής άπο ποίησιν εις τό άντρον τού Ν α - πολέοντος.» Η. Ή αναχώρησες ενέχει πάντοτε επίσημόν τι κα' επιβλητικόν καί όταν ακόμη ήναι Βραχυχρόνιος Ό Όρσος μέλλων νά αναχωρήσει μ ετά τή ς α δελφής του πολύ πρωί άπεχαιρέτισεν άφ εσπέρας την μις Λυδίαν, επειδή δέν ήλπιζεν, ότι πρό; χάριν του θά έξύπνα ένωρι; παρά την συνήθειάν τη ς. Ό αποχαιρετισμός αυτής ήτο ψυχρό; καί σοβαρός, διότι άπό τή ς συνδιαλέξεώς των παρά τόν αίγιαλόν, ή μ.έν μις Λ υδία έφοβεϊτο μήπως ε'δειξεν υπερβολικήν ίσως συμπάθειαν πρός τόν Όρσον, δ δέ Όρσος πάλιν άνεμιμνήσκετο μ ετ άλγους τά σκυίμματα αύτής καί μαλιστα τήν κουφότητα τή ς δμιλ.ίας τη ς. Ιΐρός στιγμήν είχε πιστεύσν), ότι έκ των τρόπων τ ή ; νέας Ά γ γ λ ί- δος διεφαίνετο αίσθημά τι συμπάθειας πρός αυτό ν νύν όμως τά σκώ μματα.α υτής διέψευδον τ ά ; έλπίδ ας του καί έσκέφθη, ότι εκείνη τόν θεωρεί ώ ; άπλού/ γνώριμον καί ούδέν πλέον, καί ότι μ ε τ ολίγον θά τον λησμονήσν) παντελώς. Ό θεν τά μέγιστα έξεπλάγη, ότε τήν πρωίαν έν ώ έπινε τόν καφέν μετά τού συνταγματάρχου είδε νά είσέλθν) εις τήν αίθουσαν ή μις Λ υδία, συνοδευομένη ύπό τή ς αδελφής του. Είχεν έξυπνήσν; τήν πέμπτην ώραν τής πρωίας, ήτο δέ πρόδηλον, ότι διά νά κατορθώσν) τούτο Ά γ γ λ ίς καί μαλιστα ή μις Ν έβιλ, θά κατέβαλε μεγάλους αγώνας, ιόν ένεκα εδικαιούτο δ Όρσος νά ήναι ό πως δήποτε υπερήφανος. «Πολύ λυπούμαι, ότι έταραζατε την ησυχίαν σας τόσον πρωί, είπεν δ Ό ρσος. Βεβαίως ή α δελφή μου θά σάς έξύπνησε, παρκκούουσα τήν παραγγελίαν μου. Φοβούμαι μήπως σάς έπροξενήσχμεν πολλήν δυσαρέσκειαν.. καί μήπως τώρα λυπείσθε, διότι δέν μ ε ίχ ρ έ ρ α σ α ν ακόμη. "Οχι, είπεν ή μις Λ υδία, ταπεινή τή, φωνή καί ίταλιστί προφανώς διά νά μή τήν άκούση δ πατήρ τη ς. Α λ λ έθυμώσατε χθες διά τάς ά - κάκους μου αστειότητας καί δέν έπεθύμουν νά αναχωρήσετε, έχοντε; δυσάρεστο / ανάμνησιν τής δούλης σας. Τ ί φοβεροί άνθρωποι, δπού είσθε σείς οί Κορσικανοί! Χαίρετε λοιπόν καί καλήν έντάμωσιν, γρήγορα έλ π ίζω.» Κ αί έτεινε πρός αυτόν τήν δεξιάν. Ό Όρσος έστέναξεν αντί νά άποκριθή. Ή δέ Κολ.όμβα πλησιάσασα πρός αυτόν τόν έφερε προς έν τών παρθύρων, καί δείξασα πράγμα τι, δπερ έκράτει ύπό τόν πέπλον τη ς τώ είπεν όλίγας λέξεις ταπεινή τή φωνή. «Ή αδελφή μου, είπεν δ Ό ρ σ ο ; πρός τήν μις Ν έβιλ, επιθυμεί νά σάς δώσνι παράξενον δώρον, δεσποσύνη ήμεϊς οί Κορσικανοί δέν έχομεν μεγάλα πράγματα νά χκρίσωμεν... πλ.ην τ ή ; α γ ά π η ; μ α ς.... τήν όποιαν δέν εξαλείφει δ χρόνος. Ή αδελφή μου μοί είπεν, 0 π σάς έφάνη περίεργον αύτό τό εγχειρίδιο /, τό δποΐον έφυλάττομεν ώς άρχαϊον οικογενειακόν μνημεϊον. Πιθανώς Οά ήτο ποτέ κρεμασμένο / άπό τήν ζώνην ενός τών δεκανέων εκείνων, είςτούς όποιους οφείλω την τ ι μήν τ ή ; γνωριμίας σας. Ή Κολόμβα τό νομίζει τόσον πολύτιμον, ώ στε έκρινεν χναγκαΐον νά ζ η τήσω τήν άδειαν μου διά νά σάς τό προσφέρει, έγώ όμως διστάζω νά συγκατατεθώ, διότι φοβούμαι μήπω ς μάς χλευά σητε. Τό έγχειρίδιον αύτό είναι έξαϊρετον, ειπεν ή μις Λ υδία- άλλ. είναι οικογενειακόν κειμήλιον καί ώς τοιούτον δέν δύναμαι νά τό δεχθώ. Δεν είναι τό έγχειρίδιον τού πατρός μου, άνεφώνησε ζωηρώς ή Κολόμβα δ βασιλεύς Θεόδωρος τό είχε χαρίση εις ένα προπάππον τής μητρό; μου. "Αν ή δεσποσύνη τό δεχθή θά μάς ευχαρίστηση τά μέγιστα. Λοιπόν, μις Λυδία είπεν, δ "Ορσος, μη περιφρονήσητε βασιλικόν έγχειρίδιον.» Ε ί; τά μνημεία τών χρόνων τού βασιλέως Θεοδώρου οί φιλάρχαιοι άποδίδουσι πολλφ μ εί- ζονκ άξίαν ή εις τά τών κραταιοτάτοιν μοναρχών. Ό θεν δ πειρασμός ήτο μ εγχς, ή δέ μις Λυδία έφχντάζετο άπό τούδε όποιαν έντύπωσιν θά ένεποίει τό δπλον ε κεϊνο, άποτεθειμένον έπί μέλανος στιλπνού τραπεζίου έν τή παρά τή πλα τείς τού Αγίου Ιακώβου κατοικία τ η ς. «Ό μ ω ς, είπε λαβούσα τό έγχειρίδιον μ ε τ ' ενδοιασμού, οίον συνήθως δεικνύουσιν οί ποθούνιες άήλά μή τολμώντες νά λ.αβωσι προσφερόμενον δώρον, καί μειδιάσασχ φιλοφρονέστατα πρό; τήν Κολόμβαν: Α γ α π η τή μοι Κ ο λ ό μ β α..., δεν δύναμαι.,.δέν τολμώ νά οά; άφήσω χωρήσητε άοπλος. ΕΣΤΙΑ 53 νά άνα- Μέ συνοδεύει δ αδελφός μου, είπε / ή Κολόυ.βα ύπερηφάνως, καί έχομεν τό ώραϊον του- φέκιον, τό δποΐον δ πατήρ σας μάς έχάρισε.ό ρσο, τό έγέμισες μέ σφαίρας;» Ή μις Νέβιλ έκράτησε τό έγχειρίδιον ή δέ Κολόμβα πρός αποτροπήν τού κινδύνου, εις ον είναι εκτεθειμένος δ χ α ρ ίζ ω ν εις φίλους α ιχμ η ρά όπλα άπήτησεν Ιν πεντάλεπτον εις π λ η ρωμήν. Έ πιστάσης τής ώρας τής αναχωρήσει»; δ Όρσος έθλιψε καί πάλιν την χεϊρα τή ς μις Νέβιλ, ή δέ Κολόμβα άσπασθεϊσα αύτην παρουσίασε πρός ασπασμόν τά ρόδινα χείλη της καί εις τόν συνταγματάρχην, έκπλαγέντα διά τήν κορσικανικήν φιλοφροσύνην. Ά π ό τού παραθύρου τής αιθούσης είδεν ή μις Λυδία έπιβαίνοντας τών ίππων τόν αδελφόν καί την α δελφ ήν παρετή- ρησε δ έ, οτι τά βλέμματα τής Κολόμβα; άπήστραπτον, έμφαίνοντα κακεντρεχή χαράν, ήν τό πρώτον τότε έβλεπεν άποτυπουμένην εις τήν μορφήν τη ς. Ή ύψηλή εκείνη καί ισχυρά γυνή, ή στερρώς έμμένουσα εις τάς βαρβάρους περί τ ι μής δοξασίας, ή ύψούσα ύπερηφάνως τό μ έτω πο /, καί τής όποιας τά χείλη άνεκύρτου σαρδά- νιον μειδίαμα, ή γυνή αυτή άγουσα ώς εις εργον άπαίσιον τόν νέον εκείνον ώπλισμένον, ύπενθύμι- σεν αυτή τούς φόβους τού Ό ρσου, καί τή έφάνη ότι έβλεπε τόν κακόν του δαίμονα, φέροντα αύτόν ; εις απώλειαν. Ό Όρσος ίππεύσας ύψωσε την ; κεφαλήν καί τήν είδε καί είτε έμάντευσε τους διαλογισμούς τη ς, είτε άπλώς ήθέλησε νά τήν αποχαιρετίσει τό ύστατον, λαβών τόν διά σειρητίου άνηρτημένον άπό τού τραχήλου του αιγυπτιακόν δακτύλιον προσήγγισεν αύτόν είς τά χείλη του. Ή μις Λυδία έρυθριάσασα ά π εχ ώ - ρησε τού παραθύρου, είτα δέ παραχρήμα σχεδόν έπανελθούσα, είδε τούς δύο Κορσικανού; απομακρυνόμενους μ ετά τα χύ τη τα ; έπί τών καλπαζόν- παρά τόν αίγιαλόν έν τώ μυχφ τού κόλπου, καί είδεν ή μις Λ υδία, Οτι δ Όρσος έστρεφε συνεχώς τήν κεφαλήν πρός τήν πόλιν, μιχρις όταυ έγέ- νοντο άφαντοι, παρακάμψαντες τά τέλμ α τα, όπου σήμερον υπάρχει κάλλιστον φυτώριον. Ή μις Λ υδία, έμβλέψασα είς τά κάτοπτρο / είδε τό πρόσωπόν -της ώχρόν. «Τ ί νά σκέπτετα ι αράγε περί εμού δ νέος ούτος; διενοήθη καί έγώ τί περί αύτού σκέπτομαι ; άλλά καί δια τί νά σκέπτωμαι περί αυτ ο ύ :... Α πλούς γνώριμος τού ταξειδίου... Τί ήλθα νά κάμω είς τήν Κορσικήν;... "Ω! δεν τόν ά γ α π ώ... Ό χ ι, όχι- ε"πειτα τούτο είναι α δ ύ ν α το ν... Κ αί ή Κ ο λ ό μ β α... έγώ νά γείνω νύμφη μιάς μοιρολογιστρία;! ή δποία μάλιστα φέρει επάνω της καί εν μακράν έγχειρίδιον!» ΙΙαρατηρήσασα δ ότι έκράτει τό τού βασιλέω: Θεοδώρου, έ'ρριψεν αύτό έπί τής κοσμοδόχου πυ- ξίδος. «Φαντάζομαι τήν Κολόμβαν είς τό Λονδίνο /... να χορεύη μάλιστα είς τού Ά λ μ ά κ!... ύψιστε Θ εέ, τί Λέων ) διά την έκθεσιν!... Ή μπορεΐ όμως καί νά κάμη κρότον ή Κολόμβα είς τό Λονδϊνον... Εκείνος μέ αγαπά, είμαι βέβαια... Είναι ήρω; μυθιστορικές τού όποιου έγώ διέκοψα τό πολυκίνδυνον σ τ ά δ ιο ν... Ά λ λ ' είχε πραγματικέ»; ίρεξιν νά έκδικήση τόν πατέρα του, κα τά τήν Κορσικανικήν μ έθοδον;... Ή το κάτι τι κυμαινόμενον μεταξύ ρωμαντικού ήρωος καί κομψευομένου τού συρμού... Έ γ ώ τόν έκαμα τέλειον κομψευόμενον, άλλά κομψευόμενον ε χοντα κορσικανόν δ ά π τη ν!...» Κατακλιθεΐσα ήθέλησε νά κοιμηθή, άλλά δέ / τό κατώρθωσεν- έγώ όμως δέν θά επιχειρήσω νά αναφέρω τήν συνέχειαν τού μονολόγου τη ς, έν ώ άπειράκις έπανέλαβεν οτι δ κύριος Δέλλα Ί έββια καί ήτο καί είναι καί θά ήναι παντελώς αδιάφορος εί; αυτήν. ["Επεται οννέχεια] - Γ Ü ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΡΙΝΟΣ Κ αί ή σεβαστή μνήμη έντιμου καί έπιστήμονος πολίτου, ούτινος προ ολίγων ημερών έστερήθη ή κοινωνία, τού Σταματίου Κρίνου, καί ή ένθερμο; φιλία, ήτις μέ συνέδεε πρός αύτόν έπί σειράν α διάλειπτο / πολλών ετών, μοί έπιβάλλουσι τό πένθιμο / καθήκον ν άποτίσω φόρο / έλάχιστον σεβασμού είς τήν μνήμην αύτού καί τήν αρετήν, άναγράφων έν άτέχνω καί ά τελ εΐ διαγράμματι εξ αναμνήσεων την εικόνα αύτού ώς πολίτου καί έπιστήμονος. των ΐππων των καί προχωροϋντας πρός τά ορη. ) Οΰτω; έχάλουν τότε έν Αγγλία τού; χαλλωπιστάι, τούς Μεθ ήμίσειαν ώραν δ συνταγματάρχης τή έδειχινοοντας τήν γενιχήν περιέργειαν Βι έχτάχτου τινός προξεν αυτούς διά τού τηλεσκοπίου του όδεύοντας σόντος.

4 54 ΕΣΤΙΑ ΕΣΤΙΑ 5 5 Ο Σταμάτιος Κρίνος άνήκεν είς τού; άνδρχς τής ευθύς μ ετά τον αγώνα άποτελεσάσης τήν 'Ελληνικήν κοινωνίαν γενεάς, εις ήν άνετέθη το έργον νά θέση τ ά θεμέλια του νέου κοινωνικού οικοδομήματος επί τού ε λευθερωθέντος εδάφους τή ς Ε λλη ν ικ ή ς γής ε'ργον μίγιστον, καί δυσχερές, απαιτούν εργασίαν ένδελεχή, αδιάλειπτου έπαγρύπνησιν, εθελοθυσίαν,καί κόπους άνευ υλικής αμοιβής, έν μέσω ελλείψεων άπειρων. Ή γενεά τής σήμερον, ή δρέπουσα καθ έκάστην τούς καρπούς τής νέα; ευρύθμου κχί ομ α λή ; κ κ - ταστάσεω ς τών πραγμάτων, αγνοεί ίσως μέ ποιους ιδρώτας ιδιωτών έποτίσθη τό ε"δαφος τού κοινωνικού αγρού, κχί τίνες κόποι, καί ήλίκη εργασία κχτεβλήθησαν προς καλλιέργειαν αύτού καί γο- νιμοποίησιν. Διά τούτο πολλοί έξ έσφχλμ,ένης θεωρίας, ή προς άπόκρυψιν ίσως τής ιδίας άνικα- νότητος καί πονηριάς, διακηρύττουσιν οτι οί πολιτευόμενοι μόνον, οί ιθύνοντες τά τής πολιτείας συντελούσιν εις τήν εΰδαιμενίαν ή κακοδαιμονίαν αυτής καί τούτους κηρύττουσιν ύπευθύνους καί τούτους τιμ,ώσι καί άφηροιίζουσιν, ή κχτα ρώ ν- τ χ ι καί τιμωρούσιν, ενώ ε ν τή κοινωνική μυομηκιά πολλοί ύπάρχουσιν οί έργάται, οίτινες διά τή ς αφανούς αύτών εργασίας, διά τού ευθέος χ α - ρακτήρος, διά τής τιμιότητος επιδρώ τι σω τη- ρίως ε'π αύτής, μ.ή αναμιγνυόμενοι παντάπασιν εις τά ς μικρολόγους έριδας τών πολιτικών παθών. Ε ις τούς άνδρχς τούτους άνήκεν ο Σταμάτιος Κρίνος, οστις υπήρξε μέχρι τέλους τού βίου του είς τών γνησιωτέρων τύπων τών άνδρών, ούς ή μ ετα τον αγώνα κοινωνία άνέθοεψε καί έγαλού- γησε, καί τους οποίους κυρίως διέκρινε τό ζω η ρόν αίσθημα τή ς φιλοπατρίας καί τού καθήκοντος, οπερ είχον ου μόνον πρός έαυτούς, άλλά καί προς την κοινωνίαν. Ά ναπτύξας εαυτόν ένωοί; διά τή ς επιστημονικής προπχρασκευής, καί δικπλάσας διά τής φιλοπονία; αύτού ιδιωτικόν βίον αύτοαρκή, διετήρησε μέχρι τέλους αμείωτους τ ά ; άριτάς τής έκπληρώσεως τού καθήκοντος, αΐτινες έχαρακτήριζον τούς άνδρας τών πρώτων η μερών τής ελληνικής ελευθερίας. Διά τούτο ε'τρεφεν άπειρον, καί άσβεστον αγάπην πρός τό π α ρελθόν, όπερ συγκρίνων πρός τά παρόν, είς τό ό ποιον, ώς ελεγεν, ή ηλικία του είσήγαγεν αυτόν, ε'χαιρε μέν ώς πολίτης φιλόπατρις έπί τή γενομένη προόδω, άλλά καί έλυπεϊτο, διότι πολλαχού ε βλεπε κρημνιζόμενα μέρη τού οικοδομήματος άνευ έλ.πίδος έπανορθώσεως. "Ας αρχίσω δ εντεύθεν τών άναμνήσεων τών λόγων τού φίλου μου έν τή άτέχνω τα ύτη άπεικονίσε1.. «Δέν ά γαπώ, μ.οί έλεγε πολλάκι; έν συνομιλία και αναστροφή, τούς ανθρώπους έκείνους τή ς νέας γενεάς, οίτινες δημοκοπούντες καί βωνασκούντες ζητούσι μόνον νά κρημνίσωσιν, άνίκανοι έντελώς αυτοί οντες νά θέσωσι λίθον έπί λίθου. Άγνοούσι, προσέθετε, τους νόμ.ους τής προόδου τών άνθρωπίνοιν κοινωνιών, λησμονούσιν ότι έν τή ιστορία υπάρχει άδιάορηκτος σύνδεσμος αίτιου καί αποτελέσματος, τόν όποιον ούτε πολιτικός, οϋτε ιδιώτη ς όρθώς πολιτευόμενος καί σωφρόνως δρών, πρέπει νά δικσπή τουναντίον οφείλει νά μ ελ ετγ καί σπουδάζη, όπως είς έκαστον βήμα πρός τά πρόσω βαίνη άσφαλώς καί έν πλήρει φ ωτί.» Ά - πηρίθμει δέ άπειρα παραδείγματα έκ τή ς πολιτικής ιστορίας τών χρόνων του, δι' ών άπεδεί- κνυε τίνες παρ ήμ.ϊν καινοτομίαι έπέτυχον καί τίνες ή άπέτυχον έντελ.ώς, ή ουδόλως ωφέλησαν. Ή τ ο δέ ό Κρίνος είπερ τις καί άλλος φιλίστωρ, καί ή πολύτομ,ος αύτού βιβλιοθήκη ε'βρι- θεν ιστορικών έργων, περί Ε λ λ ά δ ο ς πραγματευόμενων ήτο δέ αύτος οΰτο; ή ζώσα ιστορία τών συγχρόνων του άνεμΐχθη δ έκα ί έπί βραχεί, κο - μιδή νέο; ών, μ ετά τόλμης καί πολιτικού θάρρους μ ετ άλλων ήλικιωτών ώ ; πρωταγωνιστής είς τά ς άντιδράσεις, αϊτινες έςηγέρθησαν έν Ά - θήναι; κα τά τής βαυαροκρατίας. Έσυνείθιζε νά λέγη «Λ αός άγνοών τήν ιστορίαν του καί την γεωγραφίαν του δέν δύναται νά βαδίση τα χ εϊ βήματι πρός τήν πρόοδον ό δ Ε λλη νικ ός λαός δέν έχει ιστορικόν βιβλίον άλλο είς γεϊρας, πλήν τής αρχαίας ιστορίας τής Ελλάδος, διό καί πιστεύει οτι ό βίος αύτού εινε άμεσος απόρροια τού άρχαίου, ένώ χωρίζουσι τούτον άπ εκείνου αιώνες ολόκληροι. Ή άγνοια τή ς ιστορίας, ή άγνοια τή ς γεωγραφίας καθιστά τόν άνθρωπον μικρο- πολίτην, μή έμπνεόμ-ενον πρός ούδέν μέγα ή έ - νέργειά του, ή κρίσις του, αϊ σκέψεις του, περιορίζονται είς τό χωρίον του, είς τόν δήμ.όν του, είς τήν έπαρχίαν του. Έ κ τούτου δέ αναπτύσσονται πάθη τοπικά, διαιρούνται οί πολϊται είς δύο στρατόπεδα, έρίζοντα περί τή ς άρχής, ών έκά τε- ρον βλέπει καταστρεφόμενα τά έργα του ύπό τού ετέρου, ε ν τφ άγώνι δέ τούτω συμ,παρασύροντα καί μηδενίζοντα πάσαν μεμ-ονωμένην ιδ ιω τικήν εργασίαν πολιτών, οίτινες εύρυτέραν έχον- τες άνάπτυξιν. καί δραστηριωτέραν φιλοπονίαν δέν Οέλουσι ν άναμιχθώσιν είς τούς σπουδαρχικούς τούτους αγώνας.» Έ κ τοιούτων ιδεών έλαυνόμενος ήγά π α, ώς είπον, τό παρελθόν, διότι έν αύτφ είδε π ά ντα ; οίκοδομ.ούντας. Διά τούτο δέ άνάγνωσιν πρός αναψυχήν είχε τά πνευματικά Ε λλη νικ ά εργα,άτινα το παρελθόν παρήγαγεν. Ε ν ίο τε έπρόφθανα αύτόν άναγινώσκοντα στοιχειωδέστατου βιβλίον διδακτικόν τής κα τω τά τη ς έκπαιδεύσεοις, γ ε- γραμμένον ύπό παλαιού διδασκάλου τού Γένους όπερ μοί έπεδείκνυεν αμέσως καί συνέκρινε πρός πολλά τή ς παρ ήμΐν βιβλιοκαπηλικής εργολαβίας αποκυήματα. Τοιαύτη δέ ήτο ή προσκόλ- λησις τού Κρίνου είς ταύτα τά έργα, ώ στε ή - σχολήθη δι ολου αύτού, δύναμαι νά εϊπω, τού βίου νά καταρτίση συλλογήν όσον οϊον τε πλήρη τών έκδοθέντων βιβλίων άπό τή ς άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τού , πλήν τών εκκλησιαστικών, συλλογήν πολύτιμον, ή τις επ ούδενί λόγω πρέπει νά διασπασθή διότι εϊνε κειμήλιον έθνικόν, είς ιδιώτου χεΐρας ευρισκόμενον. Θά χρησιμεύση, μ.οί έ'λεγε, μίαν ημέραν ή συλλογή αότη δ ι εκείνον, δστις θά Οελήση νά γράψη περί τής πνευματικής κινήσεως, καί περί τής καταστάσεως τώ ν γραμμάτων, τής παιδείας καί τής διδασκαλίας κα τά τούς χρόνους τή ς δου λείας τού Ελληνισμού, διότι τό ιστορικόν νήμα δέν άρχεταιάπό τού » Ό τ ε δ εγώ, τού λόγου παρεμπεσόντος περί διδασκαλίας,είπον ότι τά στοιχεία τής πειραματικής φυσικής καί τής αστρονομίας έδιδάχθησαν δ ι οργάνων τό πρώτον ύπό τού Θεοφίλου Κχΐρη έν τφ Όρφχνοτροφείω τής "Ανδρου,μετά τήν άπελευθέρωσιν τή ς Ε λ λάδος καί κατόπιν έν τώ Ιίχνεπιστημ.ίω, "Ο χι, άπήντησεν όργίλως άτενίζων μ ε, α γνοείτε τήν ιστορίαν, καί νομίζετε οτι σείς έδη- μιουργήσατε τά πάντα, καί καυχάσθε καί θρασύνεσθε έν τή άγνοια σας», καί έγερθείς κατεβίβασεν έκ τής βιβλιοθήκης του σωρείαν Ελληνικών βιβλίων ιστορικών καί διδακτικών τών δύο π χ- ρελθουσών έκατονταετηρίδων, δι ών μο: κ α τέ- δειξεν ότι έν τοίςσχολείοις τών Ίωαννίνων καί τή ς Κωνσταντινουπόλεως ή πειραματική φυσική έδιδάσκετο δι οργάνων, ών στερούνται σήμερον τά Γυμνάσια. «Πού διδάσκεται ή φιλοσοφία σας, είπεν, πού γενική ιστορία, πού ή όητορική; Ό άμβων μ ετά τόν θάνατον τού τελευταίου τών ψοτόρων τής εκκλησίας Κωνσταντίνου τού έξ Οικονόμων έσίγησε καί σιγά μόλις δ έχετε δύο ή τρεϊς νά έπιδείξητε ρήτορας τού πολιτικού καί δικανικού βήματος.» Ή αγάπη, ήν είχε πρός τούς διδασκάλους, οίτινες έδίδαξαν αύτφ τά πρώτα γράμματα ήτο συγκινητική, ίδια δέ συχνάκις μνημόνευε τού Δημητρίου ΙΙεζάρου. Έ ν τώ σπουδαστηρίω του ειχεν άνηρτημένα; μόνα; εικόνας τών Γάλλω ν καθηγητών του τή ς χημείας καί τή ς βοτανικής. Η πρός τόν Ινοραήν ύπόληψίς του καί έρως είχε φθάσει μέχρις ιδιοτροπίας. «Ε χ ω τήν πληρεστέραν τών ϋπαρχουσών συλλογών το>ν έργων τού Κοραή» μοί έλεγε μίαν ημέραν, «άλλά μοί λείπει έν. ή εναίσιμο; διατριβή αύτού ή λατινική, ήν έδημοσίευσεν έν Μονπελιέ.» Α υτή ανετυπώθη είπον. Α λ λ εκείνος μειδιών άπήντησεν, ώς εμμανης συλλέκτη; αρχαίων γνησίων καλλιτεχνημάτων, «Τό γνωρίζω, ά λ λ ήθελα τήν πρωτότυπον.» Τοιούτο; ών περί τά παλα ιά,κα ί ύπό τοιούτων ιδεών έρ.πνεόμενος, δ ι όλου αύτού τού βίου έπ ε- ζήτησεν ώς πολίτης έχων καθήκοντα πρός τήν κοινωνίαν, έν ή έζη, τήν βελτίωσιν τού ύπάρ- χοντος, άνευ καταστροφής τούτου, ήθελε νά π ε ριποιείται έφ όσον ήδύνατο καί γνώριζε πάν φυτόν χρήσιμον όπως άναπτύξη αυτό, ούχί δέ νά έκριζοϊ καί άποκόπτη. Διά τούτο ήγά πα ιδιαζόντως καί ΰπελήπτετο πάντας τους έν τή κοινωνία ϊργαζομ.ένους, ών πολλάκις έπ εζήτει αυτός ούτος τήν γνωριμίαν καί την αναστροφήν. Ησθά- νετο άφατον άγαλλίασιν, καί κατέλειπεν άγογγύστως καί τήν σπουδαιοτάτην εργασίαν, οσάκις προσήρχετό τ ι; είς τό σπουδαστήριον αύτού, ή τό φαρμακευτικόν έργοστάσιον όπως ζητήση συμβουλήν ή έπικαλεσθή τάς γνώσεις του,καί τήν πείράν του. Δέν ε"χω τό δικαίωμα νά μ.νημονεύσω ενταύθα άλλων ονομάτων, άλλά τό επ έμοί ο μολογώ ότι πολλών διατριβών μου καί έργων τήν σύνταξιν καί δημοσίευσιν οφείλω είς τά ς προτρο- π ά ; αύτού,καί τά ς συμβουλάς. Καί τις νέος επιστήμων μεταφραστής ή συγγραφεύς άξίου λόγου φυσικοίστορικού έργου δεν προσηλθεν είς αυτόν, ΐνα μάθη τήν ακριβή μετάφρασιν όρου επιστημονικού, ή τόν καθαρισμόν φυτού, καί φαρμάκου; καί ποιον γλωσσάριον παλαιόν ή νέον, ή χημικόν βιβλίον ήθελε τ ι; ζη τήσει καί δέν ήθελεν ά - νεύρει είς τήν βιβλιοθήκην του; Δέν έπραττε δέ τούτο χάριν έπιδείξεως άλλ έκ πεποιθήσεως καί έκ καθήκοντος, όπερ εΐχ εν,ώ ; έλεγε νά ποδηγετή τούς άλλους, να πράξωσιν ό,τι αυτός δέν ή θελε δυνηθή, ουδέ είχε τήν άξίωσιν νά μνημονεύωσιν αύτού, θεωρών τούτο άσκοπον έπίδειξιν περί μικρά. Έπρέσβευεν ότι ή έν τ φ Πανεπιστημίιρ άνωτέρα έκπαίδευσις θ' άπίφερε άφθονωτέρου; καρπούς, εάν οϊ κχθηγητα ί συνεχρωτίζοντο πλειότερον μ ετά τών φοιτητών, σήμερον γνωστοί μόνον οντες έκ τών παραδόσεων καί τών εξετάσεων, άσχετοι δέ μένοντες καί ξένοι πρός αυτούς, ουδόλως έπιδρώντε; δγ ιδιαιτέρων συνεντεύξεων έν τώ οϊκω καί τώ σπουδαστηρίω. Έθεώρει δ'ε ούχί άτόπως καί τά ς σχέσεις τών παρ ήμΐν λογιών μ ετά τών επιστημόνων τής Ε σ π ερ ία ς ώ ;μοχλόν, ε στω καί ασθενή, πρός έ- ςέγερσιν τής νεναρκωμένης παρ ήμΐν επιστημονικής εργασίας, έτίμα δέ τούτους μεγάλως, καί προθύμως ύπήκουεν, είς ο,τι ήθελον ζητήσει παρ αύτού.ν ωπη εϊνε είς τήν μνήμην μου ή είκών,δτε πρό τινων μηνών, κα τά πρόσκλησίν του,μεταβάς είς τον οίκόν του, εύρον αύτόν έν τώ σπουδαστηρίω του καθήμενον έν μέσω βιβλίων, καί φιαλών φαρμάκων,καί βότανών, καί σημειώσεων χει-! ρογράφων, πολιόν τήν τρίχα, καί καταβεβλημένου ύπό τ ή ; άσθενείας, άναγινώσκοντα τόν περιηγητήν Βελλώνιον. Θ ά σοί αναθέσω μ.οί λέγει μίαν έργασίαν. "Ελαβον έπιστολά ; έξ έπιστημόνων χημικών καί βοτανικών τή ς Γαλλίας, όπως ζητήσω ένταύθχ

5 ΕΣΤΙΑ 57 σύνδρομά; ττρος ϊδρυσιν άνδριάντος έν Μάνς τής Γαλλίας είς τόν περιηγητήν Βελλώνιον. Οΐ άνθρωποι αυτοί εξ άβρότητος προσκχλούσιν ημάς τούς Έ λ λ η ν α ς, νά καταβάλωμεν είς τόν έρανον εκείνων μικράν εισφοράν ύπέρ μνημείου άνδρός, πολλά περί Ε λ λ ά δ ο ς γράψαντος, καί πηγής οντος ιστορικών περί αυτής γνώσεων. Ά λ λ εις τίνα ν' αποταθώ, τίς γνωρίζει τόν Βελλώνιον καί τ ά έργα του παρ ή μ ϊν ; Γράψε όλίγα είς τήν 'Ε σ τ ία ν περί τού βίου του, ΐνα καταστήσωαεν αύτόν γνωστόν» όπερ καί ε - πραξα. Ε ξα ίρ ετο δέ όταν διά των φίλων συλ- ών αυτός συνέταττε τά σχέδια, άφορώντων τήν δημοσίαν ύγείαν ή τήν διοργάνωσιν τού φαρ λέζας όλίγα χρήματα άπεστειλεν αυτά έκ μ ε - ί : μακευτικού κλάδου. ρους τή ς Ε λλά δος εις τήν Επιτροπήν μ ετά του Τ ω 1883διω ρίσθη μ.έλος έπιτροπής πρός διεύκαταλόγου τών συνεισενεγκόντων. θυνσιν τού Σχολείου τών τεχνών, καί είργάσθη έν τή υπηρεσία τα ύτη πρός σύνταξιν νέου κανονισμού, δ Γ ού ή Σχολή αϋτη καθίστατο χρησι- Ό Σ ταμά τιος Κρίνος είς τών πρώτων επιστημόνων χημικών καί βοτανικών, οΰς άπέκτησεν ή Ε λ λ ά ς κα τά τά πρώτα έτη τής άνα - γεννήσεώς τη ς έγεννήθη είς Τ α τα ϋλα τής Κωνσταντινουπόλεως τώ Μ ετά έπανειλημμένας συμφοράς, Ιπισυμβάσα; είς τόν πατρώον οίκον μετέβη είς Σύρον έν ήλικίιγ 15 ετώ ν, ένθα έμαθήτευσε παρά τώ Νεοφύτω Β άμβα καί Δ Π εζάρω, εργαζόμενος συνάμα έν τώ φαρμακείω του πρισβυτέρου άδελφού του Αθανασίου, ό ό ποιος προηγουμένως είχε μεταβή εκεί. Κ α τά τό ήλθεν είς Αθήνας, όπου ή - κουσε φαρμακευτικά μαθήματα είς τήν τότε, ένεκα τών αναγκών τή ς άρτισυστάτου κοινωνίας, συστηθεϊσαν σχολήν πρός μόρφωσιν εμπειρικών φαρμακοποιών. Λαβών τό δίπλωμα του φαρμακοποιού συνέστησε τώ φαρμακεϊον εν Ά θ ή - ναις, έν τώ μεταξύ δ έφοίτα είς τό Πανεπιστήμιο ν, κ έσπούδαζε τήν γαλλικήν. Τά φαρμακεϊον του διετήρησε μέχρι τού 181-1, τό δ επόμενον έτος άπήλθεν είς Ευρώπην όπως αϋξήση τάς γνώσεις του, λάβη άληθή έπιστη- μονικην παίδευσιν,καί μετάγγιση αυτήν είς τήν πατρίδα του. Κ α τ άρχάς μ ετέβ η είς Πίσαν, όπου ήκουσε φυσικήν από τόν Κάρολον Μ α τα ι- ούτση καί χημείαν καί βοτανικήν εξ άλλων διασήμων καθηγητών. Έ κ Π ίσης δέ μ ετέβ η είς Παρισίους, όπου επί τινα έτη διέμεινεν, είδικώς καταγινόμ-ενος είς τήν χημείαν καί τήν βοτανικήν, διατελέσας καί ίπ ί χρόνον τινά προπαρασκευαστής τού διάσημου χημικού Δουμα. Έ πχνελθώ ν είς Αθήνας συνέστησε φαρμακεϊον αύθις επί επιστημονικωτέρων βάσεων. Έ ξη κο- λούθησε δέ τάς έπιστημονικάς αύτού μ.ελέτχς, ενήμερος πάντοτε ποθών νά είνε πρός πάσαν ά- νακάλυψιν επιστημονικήν έν τή χημεία, καί πρός πάσαν νέα ν θεωρίαν. Έ λυ π εϊτο δέ, ώς μοί έλεγε περί τά τέλ η τού βίου του, ότι δέν ήδύ-! νατο πλέον νά παρακολουθήση τά γιγαντιαΐα ά λ μ α τα, άτινα ή χημεία έκαμεν επ έσχάτων τών χρόνων περί τε τήν θεωρίαν καί τήν πρχξιν. Υ π η ρ έτη σ ε δ έκτοτε καί τήν πολιτείαν είς διαφόρους υπηρεσίας. Έ ν τώ Σχολείψ τών τεχνών έδίδαξε τεχνολογικήν χημ.είαν τώ , καί κατόπιν τώ Υ π ή ρ ξε μέλος τού ίατροσυνεδρίου άπό τού μέχρι τού θανάτου του, καί συνετέλεσε διά τών γνώσεων οεϋτού είς τήν σύνταξιν καί μεταρρύθμ.ισιν πολλών νόμων, μω τέρα είς τήν κοινωνίαν. «Δέν ήθελεν, έλεγε, τήν πολυτεχνικήν σχολήν μονόφθαλμου, διδα σκαλεΐον μόνον τών ωραίων τεχνών, ώς ήτο κυρίως πριν, αλλά σχολεϊον πρακτικών γνώσεων,καί τεχνών διά τόν λαόν, διά τόν έργατην, διά τόν τιχνουργόν, διά τόν βιομήχανον. Τό έργον του δ έπί τοιαύτης βάσεως ίδρυθέν συνεπλήρωσαν οί μ ετ' αυτόν διευθυνταί, καί συμ.πληρούται ό- σημέραι. «"Οπου άνεπτύχθησαν αϊ ώραϊαι τ έ - χναν, έλεγεν, είχε προηγηθή πολιτισμός μακρών χρόνων, κοινωνική άνάπτυξις εύρεϊα, ευμάρεια βίου, καί πλούτος. Αδύνατον έλεγε τό φυτόν αύτό νά προαχθή καί νά εύδοκιμήση επί τού παρόντος έν τή ατμόσφαιρα τηςέ λληνικής κοινωνίας, ήτις δέν είνε είς καταστασιν νά τό κρίνη καί νά αίσθανθή τήν ευωδίαν του, ή τις δέν έμαθε νά τιμ ά τόν καλλιτέχνην καί τόν επιστήμονα. Διά τούτο το πολυτεχνεϊον πρέπει νά έχη διπλούν σκοπόν.» Δέν σημειώ τά ς σκέψεις ταύτας ώς τινα καινοφανή ιδέαν, διότι παρά πολλών έλέχθη καί έγράφη, ά λλ' ιός παράδειγμα τού τρόπου καθ δν έμορφου τά ς σκέψεις του, καί άντελαμβάνετο, όρμώμενος έκ γενικωτέρας θεωρίας,τών πραγμάτω ν. Διά τούτο πολλάκις έχων ύπ' όψιν τά διδά γματα τού παρελθόντος καί τήν μακράν αϋτού πείραν έπέμενεν έν τοϊς συλλόγοις καί ταϊς έπιτροπαϊς, ών η το μίλος είς τά ς πεποιθήσεις του μ ετ' ακαμψίας σιδηράς, ουδέ βήμα ύποχωρών, ά λλ έπιτιθέμενος κα τά τών άντιδοξούντων πολ λάκις διά τρόπου οργίλου, καί φράσεως δριμείας. "Οταν δέ διέβλεπεν όπισθεν τών άντιφρονοΰντων είς τάς συζητήσεις καί αποφάσεις ότι ύπεκού π τετο υλικόν καί ίδιοτελές ευτελές συμφέρον, κ α - λυπτόμενον ύπό πρήους λόγους καί πατριωτικούς πολλάκις, είχε τό θάρρος καί τήν θέλησιν νά τό φέρη είς φώς, άπογυμνών διά μ.ιάς λέξεω ; τόν αντίπαλόν του. ΓΙόσοι έν τοϊς σωματείοις, ών ήτο μέλος δέν θίλουσιν άναμνησθή αύτού,καί δέν θέ λουσιν αίσθανθή τήν έλλειψίν του, άτολμοι αυτοί όντες νά πολεμήσωσιν άνδρικώς ίδιοτελεΐς σκέψεις ώς έκεϊνος, ούτινος ό βίος καί ή μικρά περιουσία ήτο προϊόν έντιμου εργασίας, καί ούτι- νος ό γρόνθος προτεινόμενος ήτο χειρός, ήν δέν έμόλυνέ ποτε πράξις ίδιοτελής ; Ώ ς έν τώ πολυτεχνείω ουτω καί έν τή επιτροπή τών 'Ολυμπίων, ής μέλος ήτο άπό τού 1858, ότε συνέστη ή πρώτη έκθεσις τών Ολυμπίων, είργάζετο ύπό πνεύμα πρακτικόν. Έ λ α β ε δέ μέρος είς όλας τάς γενομένας εκθέσεις καί ή τελευταία αύτού εργασία, όλίγας ημέρας πρό τής τελευτής του, είνε ή σύνταξις τή ς νέας τχξινομήσεως τών εκθεμάτων τής εκθέσεως τών Ο λυμπίων, τής γενησομένης τ φ ,είς ήν είργάζετο μετά δύο συναδέλφων του, οϋς ήγά πα τού Ν. Αποστολίδου καί Έ μ. Δρχγούμη. Τήν έν τή Ε πιτροπή τών Όλυμ.πίων εργασίαν του ίθεώρει εν τών σπουδαιοτάτων καθηκόντων του. Διότι έ- ποέσβευεν δτι ή επιτροπή αυτή είχεν ού μόνον την αποστολήν συλλογής, προς έκθεσιν προϊόντων τής γεωργίας, τή ς βιομηχανίας καί τής τέχνης καθ ώρισμένον χρόνον, ά λλ έθεώρει αυτήν, ώς σπουδαίως δυναμένην νά επίδραση έπί τ ή ; ίμψυ- χώσεως τής έν γένει εγχωρίου παραγωγής. Ό Κρίνος ώς χημικός επιστήμων μεγάλω ς συνετέλεσε είς τήν άνάπτυξιν τή ς φαρμακευτικής χημείας. Τό φαρμακευτικόν αύτού έργαστήριον ητο διδασκαλεϊον αληθές πάντων τών παρ αύτώ μαθητευσάντων. Έπρέσβευε δ ένδομύχως ότι πρόοδος έν Έ λ λ ά δ ι δέν δύναται νά ύπάρξ-η, ούδε θέλει προαχθή ή γεωργία, ή βιομηχανία άνευ τής άναπτύξεως τών φυσικών έπ ιστημώ ν. Λιωρί- σθη δέ τώ υφηγητής τή ς οργανικής χημείας έν τώ Πανεπιστήμιο». Ώ σ α ύ τη ς διωρίσθη τώ τακτικός καθηγητής τή ς φαρμακευτικής, άλλ έκ τή ς θέσεω; τα ύτης χπ ηλλάγη τώ Ό δέ καθηγητής νύν τή ς χημεία ς κ. Χρηστομάνος έκφωνών τόν επιτάφιον τού τεθνεώτος, άνωμολόγησεν ότι ότε έκλήθη ώ ; υφηγητής τής χημείας τώ νά παραλάβη τό χημείαν τού Πανεπιστημήου, εύρεν έν αύτώ τόν πρώτον απο τή ς ίδρύσεως τού ΙΙανεπιστημίου κομισθέντα αναλυτικόν ζυγόν, παρά τού Κρίνου άγορασθέντα, α ί ότι ό ζυγός ούτος ένέπλησεν αύτόν χ α ράς, διότι ήτο τό πρώτον τεκμήοιον επιστημονικής έρεύνης, ήν προεσχεδίαζεν ό μ.ακαρίτης Κοί- νθς προμηθευθείς αύτόν, καλώ ς γινώσκων οτι άνευ ζυγού δέν δύναται νά ϋπάρξη χημ εία. Ο Σταμάτιος Κρίνος δέν συνέγραψε μ.έγα καί ιγκώδες σύγγραμ.μα, άλλ έξέδωκε π ολλά ; μονοί ο μ ο ε κ α γραφίας καί διατριβάς έν περιοδικοί;, έν οίς καί (έν αύτή τή α Ε σ τία», ιόν ενθυμούμαι προχείρως βιογραφίαν τού Αθανασίου Ψ α λίδα δημοσευ- θεϊσαντώ Έδημοσίευσε δέ μονογραφίαν περί στύρακος, καί πολλάς διατριβάς ά λλα ; είς Ασκληπιόν, δν έξέδιδε μ ετ άλλων τώ Α λλά έν κοινωνίιγ, οϊα ή ήμ ετέρα, μή ά - φθονούση άνδρών επιστημόνων, έν τή όποια τά ήθη δέν διεπλάσθησαν έτι αρκούντως ώ στε ή ι δέα τού καθήκοντος νά πρώτεύη έν παντί, δέν πρέπει οί έπιστήμονες νά κρίνωνται μονομερώς, άν συνέγραψαν ή μ ή, διότι τό συγγράφειν έν Έ λ λ ά δ ι επιστημονικά; συγγραφάς δεν είνε εύκολον ε ργον,όσον φαίνεται έκ πρώτης όψεως έςετα - ζόμενον, άλλά πρέπει νά έρευνάται άν ώς κ χ θ η - γηταί, ή ώς υπάλληλοι, ή ώς μέλη σωματείων ύπέρ τή ς κοινωνίας είργαζομένων έπέδρασαν σω- τηρίως πρός άνάπτυξιν τή ς επιστήμης, καί πρός τήν πρόοδον τής κοινωνίας, καί άν τχ ύ τα πάντα συνεδυάζοντο πρός χαρακτήρα εύθύν καί έντιμον, ανδρικόν καί αξιωματικόν. Ο ύχ ήττον ό Κρίνος, ήσχολεϊτο είς συγγραφήν έργου μεγάλου τής κ φυτικής ά ρ χ α ίο.ΐο γ ία ς» ο περ, άν ό θανατο; δέν άφήρπαζεν αύτόν, κυρίως δέ άν ή κκτχτρύχουσχ αύτόν νόσος δέν έμείου τήν φιλοπονίαν του, ήθελε φέρει είς πέρας, μ-όνος ούτος, παρασκευχσθείς είς τήν εργασίαν ταύτην διά μακρού χρόνου,δυνάμενος νά συγγράψ-η ούτον έργον. τοι- Τό έργον του τούτο συνίστατο είς τόν καθορισμόν τών φυτών, τών είς τούς αρχαίους συγγραφείς άνχφερομ.ένων, ών πολλά άγνωστον προς ποϊα άντιστοιχούσι, μ.ή ονομαζόμενα σήμερον διά τού άρχαίου αυτών ονόματος. Οί συγγραφείς τής Δύσεως, οί άσχοληθέντες περί τόν προσδιορισμόν τούτον τή ς κλασικής καί βυζαντινής χλωρίδος, ύπέπεσαν έξ άγνοιας τής νεοελληνικής, καί έκ τής ατελούς περιγραφής τών αρχαίων,είς πολλά σφάλματα. Ιίερί τή ς μεθόδου δέ καθ ήν είργάζετο περί τόν προσδιορισμόν τούτον έξέδωκε διατριβήν ειδικήν, Ϊνα διαφώτιση καί άλλους, θεω ρών καί πάνυ όρθώς ταύτην ώς τήν κα τα λλη λοτά τη ν. Ή περί ταύτης μ ελέτη του έδημοσιεύθη, τώ ύπό τόν τίτλον «Π ερί επιστημονικού προσδιορισμού τών αρχαίων έλληνικών φυτών διά τών ονομάτων τού λαού κα τά τόπου; καί χρόνους, καί τής έκ τούτου ώφελείας είς την ετυμολογίαν καί λεξικογραφίαν τή ς Ε λλη νικής γλώ σσης.» Ε ίς τό έργον του τούτο ητο προσκεκολλημένος ψυχή τε καί σώ μ απ. Παρά παντός,καταγόμενου ιδίως έκ τής Α να τολής, καί τών νήσων τού Αιγαίου, έζήτει φυτά καί γλωσσάρια άνεζήτει τήν δημώ δη ονομασίαν έκαστου φυτού κα τά τόπους διαφόρους, καταγραφών πάντα τά συνώνυμα επειδή δέ τό κοινόν όνομα ήδύνατο νά είνε αύτό τό χρχαϊον, άλλά παρεφθαρμένον καί ή λ λο ι- 8

6 .'.s Ε Σ Τ Ι Α ωμένον έκ του χρόνου, άνέτρεχεν είς τού; κλασικούς Έ λ λ η ν α ς, εις τούς Βυζαντινούς, ε ις τού; περιηγητάς, ών είχε πλουσιωτάτην συλλογήν, εις τα γλωσσάρια,ιατροσόφια τού μέσου αίώνος, εις αρχαία χειρόγραφα, διότι μόνον διά τοιαύτης ιστορικής μεθόδουήτο δυνατόν ν απόφανσή τις άσφαλώ;.. "Ο τε έπανελθών εγώ εκ τής έν Ά νδρω περιοδείας μου τώ Ι879,έκόμισαχάριν του Κρίνου, ολίγα φυτ ά μ ετά σημειώσεως των κοινών ονομάτων, καί επέδειξα εις αυτόν εν, τό παράσιτον φυτόν θανάτου του, ότε συναντήσας αυτόν καθ όδόν βαδίζοντα, κεκυρτωμένον καί έξησθενωμένον εκ τή ς επαράτου άσθενείας,ήτις έπί δεκατρία όλα έτη έβασάνιζε καί έταλαιπώρει αυτόν, ήρώτησα πώ ς έχει. Αφησε μοί είπε τα τή ς υγείας μου είμαι πλήρης χαράς διότι βαίνω έπί τ ά ίχνη του προσδιορισμού τού λωτού τών αρχαίων. Ά λ λ όλα τάϋτα έν μια στιγμή, έξέλιπον. Π άσα έκείνη ή ζωηρά καί νοήμων άτομικότης έκειτο νεκρά περί το μεσονύκτιον τής 11 Ιανουάριου, περιτε τυλιγμένη έν τή σινδόνη τού Οανατου. Ό Κρίνος απέκτησε πολλά τέκνα, άλλά δύο μόνον έπέζησανυίός καί θυγάτηρ, άτινα η ύ τύ χ η - σε νά ίδή άναπτυχθέντα έν ακμή νεότητο; ώς ί βλαστούς νεοθαλού; έλαίας κύκλω τή ς τρ α π έ- Έ ν τή 'Ε πισνημοηχγι Έ.Ίί& εοιρήσει τώ ν Παζ η ; του. Υ π ή ρ ξε κα τά τόν βίον αυτού δίκαιο;, ρισίων άνεκινήθη πρό τριετίας περίπου τό ζή τη ύπερήφανο; άνευ αλαζονείας, μετριόφρων μέχρι μα τή ς νοημοσύνης παρά τοίς ζώοις πολλαί δ δειλίας, ειλικρινής καί άδολος φίλος καί εύγενής τήν ψυχήν. Έ μ ίσει μόνον την ύπόκρισιν, καί την κολακείαν καί τούς νόθους εκείνους τρόπους τή ς φιλοφροσύνης τινών, οΐτινες μέ το μειδίαμα εις τά χείλη καί τό δηλητήριον εις τήν καρδιάν περιποιούνται πάντας άτενίζοντες ε'ι; το ίδιον μόνον συμφέρον καί περί τούτο μόνον σπου- δάζοντες,οΐτινες χαιρετώσι μέχρις έδάφους τόν συναντώμενον γνώριμον, παρερχομένου δ ί τούτου ύπονομεύουσι τήν ύπόληψιν καί τήν αρετήν. Κ ι- χεν ό Κρίνος πλήρει τήν συναίσθησιν τής αξίας του καί τών χρόνων του καί τή ς ήλικίας του. ΕΙς τά συνέδρια καί τά σωματεία, ών ήτο μέλος δεν ήγάπα νά κά θητα ι πρόσωπον βωβόν εις ούδέν συντελούν, ά λ λ ' ένεργόν καί δρών, διά τούτο άμα ώς έβλεπεν ότι εις ούδέν ήδύνατο νά συντελέση π α ρ η τϊτο καταλείπων εις άλλου; την θέσιν.είχε τήν φιλοπατρίαν τού σώφρονος άνδρός, οΰχί τήν έπιδεικτικήν καί δημαγωγικήν, τήν άδιαλεϊπτως μεμψιμοιρούσαν κα τά παντός πολιτευομένου. Τ ώ άνετύπωσενίδία δαπάνη έκ τής Γεωγραφίας τού Δανιήλ Φιλιππίδου καί Γρηγ. Κωνσταντά, τής έκδοθείσης τ φ , το μέρος τό άφορών τά opta τής όλης Ε λ λ ά δ ο ς, προσθέσας καί γεωγραφικόν πίνακα, ϋπό τόν τίτλον ασύνοψι; εθνική, περιέχουσα έπιτομήν χρονολογικήν καί ιστορικήν τών μεταβολών τής 'Ε λ λάδος καί Γεωγραφίαν αυτής κ τ λ.ο Εδημοσίευσε δ έ άνωνύμως καί διένειμεν είς τούς φίλους αυτού δωρεάν,όπως μάθωσιν, ε λεγεν, όποια τά αληθινά όρια τής 'Ε λλάδος, καί πώς έγράφοντο αϊ γεω - γοαφίαι τή ς Ελλάδος ύπότών παλαιών διδασκάλων, καί όποίαι ίδέαι ένεπνέοντο είς τούςέ λληνα ς των κυάμων καί του όρόβου, είπών ότι ονομ περί τής όλης Πατρίδος. ά ζετα ι έν Ά νδρω ρούβαλ ο. «Ώ! μοί είπε I «χαίρων, είνε ή όροβάγχη τών αρχαίων, ής το όνομα διετηρήθη έν Ά νδρ ω παραφθαρέν εις 1 Ό Σ τα μ ά τιο ; Κρίνος ήτένιζε πρός τό τέλος τό ρούβα.ιο. Κ α ί όλίγας ετι ήμερα; πρό τού τού βίου του,όπερ ε'βλεπεν έγγίζον, μ ετά τή ς ά - 1 ταραξίας έκείνης, ήν έμπνέει είς τά άτομα ή μαθησις,καί ή γνώσις τού ανθρώπου καί τών νόμων τή ς φύσεως, διετήρησε δέ τήν αταραξίαν ταύτην καί κα τά τάς τελευταίας αύτού σ τιγ - μάς. Τό πρόσωπόν του τεθνεώτος ήτο πλήρες γα λήνης καί ήμερότητος, δέν ήτο πρόσωπον νεκρού, ά λ λ ανθρώπου ζώντος, κλείσαντος διά παντός τούς οφθαλμούς πρός τό φώ; τής ζωής, έν πλήρει I συν^ισθήσει ότι έξεπλήρωσε τό καθ' έαυτόν έν τ ώ κόσμω ώς πολίτης, ώς έπιστήμων, ώς οίκογε νειάρχης τό καθήκον του. A n. M h a ia p a k h s. ΘΥΜΟΣΟΦΙΑ Ψ ΙΤΤΑ ΚΟ Υ έκτοτε πειστικαί αφηγήσεις έδημοσιεύθησαν έν αυτή καί περιγραφαί καταδεικνύουσαι τό θυμόσοφον τών ζώ ω ν.έ ν τινι δέ τών τελευταίων φυλλαδίων τού μνησθέντος περιοδικού ό I I. (Ιβ -ί,3-0&ζβ-ϋΐΐί.1ΐϊθγ8μέλος τού Γαλλικού Ινστιτούτου, έπιστέλλει τά έπόμενα περί τού ψιττακού αύτού. «Έ χ ω ψιττακόν ίκανώς πράο/, διάφορον κα τά τούτο τών δμοφύλων του καί ούτος δέ δέν δεικνύει πρός πάντας αγάπην άλλά μόνον πρός τινας κ α τ' έπιλογήν, πρός άλλους δέ αντιπαθεί σφόδρα καταδιώκων αυτούς διά ραμφισμών καί π λή ττω ν διά τών πτερύγων. Ό ψιττακός ούτος έχει ίσχυράν μνήμην. Μέ παρακολουθεί είς τά τα ξείδιά μου, αντιλαμβάνετα ι δ έ πληρέστατα πού εύρίσκεται, έν τή έξοχή ή έν τή πόλει ή συμπεριφορά αυτού είνε διάφορος κα τά τόν τόπον τή ς διαμονής του, καί αί φι- λίαι δ αύτού μεταβάλλονται ώς καί αί έξεις, άς ανακτάται ταχέως. Ώ ς άπόδειξις τή ς διάρκειας τών άναμνήσεών του ας χρησιμεύση τόδε. Δέν είνε κακός, ώς είπον, άλλά δέν δυσκολεύεται νά ^αμφίση πάντα έμβάλλυντα αυτόν είς αδημονίαν. Ποθεί καθ ύ- περβολήν τάς θωπείας ένό; τών οικείων μου, ίδια δ οταν πτεροφυή όταν λοιπόν προχωρή ή χειρ του πρός αυτόν κατανεύει τήν κεφαλήν, κρατείται διά τού ράμφους του άπό τού σύρματος τού κλωβίου όπως στηρίζηται καί α ισθάνηται κάλλιον τήν θωπείαν. Ά λ λ αν έπιθυμή νά μείνη ήσυχος, άποσύρεται παρακολουθούν διά τού βλέμματος λίαν προσεκτικώς τά ς κινήσεις τής χειρός. Είνε προφανές ότι οπισθοδρομεί έκ προθέσεως. "Αν δ έγώ πλησιάσω τήν στιγμήν έκείνην, προχωρεί ά- πειλητικώς κατά τής χειρός μου. Δεικνύει έναρ- γέστατα διά τή ς στάσεώς του άν έπιθυμή νά θωπευθή ή μή, ότι φοβείται τούτον καί προκαλεί άψηφών έκεΐνον. Ιδού δέ τό αίτιον. Πρό τριών περίπου έτών, ε'δηξε τόν οίκεΐόν μου, όν αγαπά διά τόν τρόπον δι οΰ τόν θωπεύει. Ή ρωτήθη αμέσως ό π ω λ η - τής τού πτηνού. Κ τυπήσατέ τον είς τό όάμφος άμα δαγκά- cr, καί δέν θά τό ξανακάμη, είπεν. Ά μ έπος άμ έργον. Έ κ τ ο τ ε ουδέποτε ό ψιττακός έδηξε τόν τιμωρήσαντα αυτόν, άν δ άποστίργτ, ποτέ τάς θωπεία; του άπομακρύ.εται αύτού φοβούμενος μή καί πάλιν ύποστή τήν ποινήν έκείνην. Ώ ς πρός έμέ τό πράγμα είνε ολως διάφορον. 'Επειδή συνείθισα νά πλήττο» αύτόν έλαφρώς καί φιλ.ίως είς τό ράμφος, δέν μέ φοβείται παντάπασι δι ό άν μικρόν έξαφθή κ α τ έ- μού μέ άπειλεί ετοιμαζόμενος εύθύς νά έφορμήση έναντίον μου. Άναμιμνήσκεται λοιπόν τιμωρίας άπαξ καί άπό τριών ήδη έτών έπιβληθείσης αύτώ. Ή γά πα πολύ νεάνιδά τινα, ή τις σφόδρα π α - ρώξυνεν αύτόν μιά τών ημερώ ν πρό πολλοδ έκτοτε μισεί αύτήν ά μειλίκτω ς κ α ίδ ια τελ εΐ είς έμ - πόλεμον πρό; αυτήν κατάστασιν. Ό τ α ν δέ μετά πολλούς μήνας έπιστρέφη μεθ ήμών είς την έ- ξοχήν, όπου διαμένει ή νεαρά έχθρά του, εύθύς α μέσως άρχεται τών κ α τ αύτής έχθροπραξιών. Ό π ω ς τ ώ δώση τροφήν άναγκάζεται νά προφύλα ξη τήν χεΐρά της δ ι υφάσματος άν κύψη ό πως καθαρίση τό κάτω μέρος τού κλωβίου ό ψιττακός άφίνει είς τό μέσον τό γεύμά του καί κατέρχεται μεθ ορμής όπως δήξη αύτήν. Υ π έρ πάν άλλ.ο άγαπα τό κλωβίον του. Έ ν τούτοις δέν άρνείται νά κάμη περίπατον έπί τού βραχίονός τίνος έξ ήμών. Τήν έποχήν τών κυάμων, τούς όποιου; ύπεραγαπά, άρέσκεται νά π ε- ριφέρηται έπί τού βραχίονός μου διά τών πρασιών τού κήπου καί νά δρέπη τό φυτόν τούτο. Ά λ λ εύθύ; ώς λάβη καί κρατή αύτό διά τού ράμφους άνάγκη νά τόν έπαναφέρω είς τό κλω βίον όπου μόνον δύναται νά φάγη, άν δέ δέν έκτελέσω αμέσως τήν επιθυμίαν αύτού κινδυνεύω νά τιμωρηθώ αύστηρώς άπορρϊπτει τόν κύαμον όπως μέ πλήξη διά τού ράμφους, προχωρών έπί Ε Σ Τ Ι Α. 59 τού βραχίονος μέχρι τής χειρός ήν γινιόσκει εύ - τρωτοτέραν. Ά ναντιρρήτω; τό πτηνόν τούτο είνε λίαν νοή- μον. Δεικνύει μέν ζηλοτυπίαν διά τά ς παρεχομένας είς κύνα τινά ή μικράν γαλήν ή παιδίον πρό πάντων θωπείας, ά λλ έντούτοις διακρίνει κά λλιστα τά σύνοικα ζώα καί δέν βλά π τει α ύ - τά άν άγνωστος όμως κύων είσέλθη είς τόν οίκον, τότε α ί κραυγαί αύτού είνε όλως διάφοροι. Ή μεροί τινες περιστεραί ίδούσαι ότι πολλοί κόκκοι κανναβόσπορου έπιπτον έκ τού κλωβίου του καθίπταντο καί τούς έτρωγον. Τά ς πρώτας ημέρας ό ψιττακός κατέβη τά ς βαθμίδας τή ς κατοικίας του όπως έξετάση έκ τού σύνεγγυς τά ς περιστεράς. Έφάνη μάλιστα θέλων νά τάς έ κ - διώξορ, ά λλ' είτα κα τά μικρόν έγένετο φίλος των, καί συχνάκις είδον αύτόν νά σκορπίζη έκ του δοχείου τή ς τροφής του πολλούς κόκκους είς τάς φίλας του, ών ένίοτε μιμείτο τήν φωνήν. Δέν κρίνω έπάναγκε; νά ένδιατρίψω περιπλέον ούδέ νά προσαγάγω καί ά λλα παραδείγματα ό πως άποδείξο» τήν άναμφισβήτητον τού ψιττακού τούτου θυμοσοφίαν. Πλεϊστοι τών έχόντων ψιττακού: έξηκοίβωσαν βεβαίως τα ύτά καί έναργέστερα ε τι νοημοσύνης τεκμήρια. Έ γ ώ άνέφερα τ άνωτέρω όπως κατα στήσω γνωστόν τοίς άναγνώσταις τόν ψιττακόν μου έφ' ού πχρετήρη- σα τό έξής φαινόμενον. Ά γ α π γ υπερβαλλόντως παιδίον τ ι όνομαζό- μενον Γιάννην. Τ ά παεδία έχουσιν όξυτάτην τήν παρατήρησιν, ούχί δέ σπανίως δύναται νά έπωφεληθή έπιστήμων τις τό παρατηρητικόν αύτών. 'Ημέραν τινά ό Γιάννης μοί είπε θωπεύων τόν ψιττακόν Κ ύ ττα ξε, κύριε, τόν παπαγάλο πώς κάνει κόκκινα τά μάτια του όταν είνε εύχαριστη- μένος. Ή παρατήρησές ήτο άκριβεστάτη καί έκ τή? έντάσεως τού χρώματος τού οφθαλμού τού ψιτ τακού ένόει τό παιδίον πόσον ήρεσκον ή άπήρε- σκον αύτώ αί θωπεϊαί του. Ή φιλία τού ψιττακού πρό; τόν Γιάννην ε ι- νε απεριόριστος. Εύθύς ώς άκούσγ τήν φωνήν του καί τά βήματά του, άτινα διακρίνει πάντων τών άλλων, κραυγάζει Γιάννη! Γιάννη! Δέν παύεται δέ φωνάζων άχρις ού πλησιάση ό φίλο; του. Κ α ί όταν π λη σιά ση, ό ψιττακός έρυθραίνει τούς όφθαλ.μούς, έκτείνει τά πτερά τή ς ούρας του, ανοίγει τά ς πτέρυγάς του, ανορθοί τα πτερά τής κεφαλής του, τού τραχήλου του.τ ότε έκβάλλει θωπευτικόν κλωγμόν ή έπαναλαμβάνει εύκρινέστατα τάς λέξεις: «Έ ρού, ε ρού.» Περιφέρεται έπί τή ς χ ο ι'ρ η α ς του περιστρεφόμενος, κινών τήν κεφαλ.ήν, έν ένί λόγω φουσκόνων ώς ινδική όρν.ς. Ά λ λ ά ταύτα παν τα αποτείνονται

7 60 προς το παιδίον μ εθ οΰ φαίνεται συνδιχλεγόμενος. Διότι έκβάλλει φωνχς τινας ώσεί συνωμίλει χαμηλοφώνως. Ο ψ ιττακό; τηλικαύτην αισθάνεται εϋχχρίστησιν ών μ ετά τού φίλου του, ώ στε δέν ανέχετα ι να παρέμβη τότε τρίτο; τις- π ούδενί λόγω ενν,ει να^μερισθή ρ.ετ άλλου την εύτυχίαν του' εινε ικανός νά δήξη καί πλήξη διά τ ής πτέρυ- γο; παντα τολμώντα νά προχωρήση, ό 5 οφθαλμός του γίνεται δλονέν ε'ρυθρότερος. Τήν στιγμήν εκείνην παύει τρώγων, ίέν δ ίν ε ται δέ ούτε όπώραν ούτε γλύκισμα, εί καί ύπερα- γαπά τα ύ τα. Αν το παιδίον προσποιηθή ό τι' θ απελθη, κραυγάζει δυνατά : Γιάννη! Γιάννη! ΓΙολλακις είδον έπαναλαμβανομένην την σκηνήν ταύτην διότι και τό ενδιαφέρον μου ε κινει καί μ έτερπεν.^ώς έλεγον εις τό παιδίον ν άπελθη, τούτο ^ό έκρύπτετο όπίσω παρακειμένου σμίλα- κος, ευθύς δ ψιττακός έπαυε βρενθυόμενος, 6 οφθαλμός του έγινε το πάλιν κίτρινος, έξέβαλλιν έπανειλημμένας κραυνάς: Γ ιά ν ν η! Γιάννη.. F T j ~TE ""έρ υγά ς του όπως π ετά ξη πρός το δενδρον όπου έκρύπτετο τό παιδίον. Ό Γ ιά ν - νης άπεκρίνετρ μ ετά στιγμάς τινας- τότε αίφνης οοφίαλμος υποκαθίστατο ερυθρός ώς τό πριν, α στραπή έρυθρότητος διήλαυνεν αυτόν- ή προσοχή αύτοϋ έγίνετο σύντονος καί δ ψιττακός έμενε τ ε ταμένα έχων την κεφαλήν καί τόν τράχηλον πρός ι την οιευθυνσιν άφ: ής έξήλθεν ή φωνή του κε - κρυμμένου παιδιού. Ε ιτα εςήρχετο δ Γιάννη; καί δ μίμος έπανελαμβάνετο. Ο φιττακός τόσην χαράν αίσοανεται όταν δ μικρός φίλος του δμιλή πρός αύτόν καί τόν θωπεύη, ώ στε λαμβάνει τήν χεΐρά του διά του ποδός του, καί μασσά κινών τήν γλώσσαν εντός του ράμφους, ώς νάτρώ γη γλύκισμα τι. Ούδέν τούτων συμβαίνει έν Παρισίοις, πάσα δέ τοιαύτη έκόήλωσις φιλίας παύει έν τή έξοχη ώς τό παιδίον έπιστρέψη εις τό έκπαιδευτήριόν του. Πώς έςηγητέον την παροδικήν έκείνην του οφθαλμού έρυθρότητα; Έ ξετά σ α ς έκ του σύνεγγυς, τνζν κόρην^τού οφθαλμού τού ψιττακού τούτου, είόον ότι είνε μεγάλη, διεσταλμένη συνήθως καί 1 οτι ή ίρις παρίσταται ύπό κυκλοτερούς κιτοίνης ταινίας περιβαλλομένης έξωθεν ύπό ζωηρού έρυ- Οροχρόου σειραδίου. Ώ ς γνωστόν ή κόρη τού ο φθαλμού των ψιττακών είνε λίαν ευκίνητος. "Οταν το πτηνόν έκδηλοϊ τήν χαράν του, συστέλλει έκονσίακ την ίριδα αύτοϋ, τό κίτρινον μ ετα - Ε Σ Τ Ι Α Κ αλημέρα, α γαπητέ μου θείε. φερόμενονείς τό κέντρον εξαφανίζεται, τό δ έρυθρόν καταλαμβάνει έπεκτεινόμενον όλην τήν επιφάνειαν τού βάθους τού εμπρόσθιου θαλάμου τού Ά λ λ ό λοχαγός πκρατηρήσας τήν νέαν έγ έ- νετο σοβαρώτερος. Κ α λά, έσκέφθη, άς ίδωμεν άν θά κατοροφθαλμού,εκ τούτου ^έ τό ζωηρόνέρυθρόνέκεϊνοχρώ- ι Οώσωμεν τίποτε καί μέ αύτήν τήν νεοσύλλε μα,οπερ δεν Ιιεφυγε τό παρατηρητικόν τοϋπαιδός. ^ κτόν μου. Ο υτω λοιπον εχομεν πτηνόν νοημονέστατον, πλήρες στοργής προ; ανθρώπινον όν, έκφαινον τήν χαράν αύτοϋ διά τή ς συστολής τή ς κόρης τού ο φθαλμού του καί μεταβάλλον έκουσίως τό χρώμα τού οφθαλμού τούτου. Οσάκις καταλαμβάνεται αίφνης ύ π όργήςκαί απειλεί τήν νεάνιδα, ής έμνήσθην, τόν οφθαλμόν του διέρχονται τα χέω ς άστραπαί τινες έρυθρότητος ά λ λ ή μεταβολή της χροιάς δέν εινε συνεχ ή ; ώς κα τά τήν έκδήλωσιν της χαράς. Είνε περίεργον ότι τό φαινόμενον τούτο, οπερ θεωρείται ανεξάρτητον τής θελήσεως παρά τοίς. ύπερτέροις ζώοις, εύρίσκεται ουτω έν σχέσει πρός έ- κούσια αισθήματα καί εκούσιας πράξε'ις, άς έ π ή - νεγκον ή χαρά ή ή όργή, απαράλλακτα ώ ; αί κραυ- γαί, αί κινήσεις των πτερών, καί πάσαι αί άλλαι προφανείς έκδηλώσεις πράξεων ούσιωδώς εκουσίων. ΤΟ ΣΤ0ΙΧΙΙΜ 1 τ ο ν ΣΥΝ ΤΑΓΜ ΑΤΑΡΧ Ο Υ «Α γ α π η τέ μου θ ε ί ε, εγραφεν δ λοχαγός Ε ρ ρίκος ίίρ ά τ, δεν μοϋ αναφέρετε πλέον περί γ ά - μ.ου. ΓΙαρητηθητε τέλος τή ς μανίας τού νά με νυμφεύσετε ; ΙΙαραδεχεσθε ότι έχάσατε τό στοί- Ζ.7!'. σ χ ί! Τ ό τε, ετοιμάσατε τό βαλάντιόν σας. Έ λ α β α δίμηνον άδειαν καί ε ρχομαι παρ ύμϊν προσεχώς.» ^α Α γαπητέ μου ανεψιέ, άπήντησεν δ άναγνούς την επιστολήν ταύτην, νομίζω ότι μέ περιπαίζεις καί δέν έχεις ίσως άδικον. Ά λ λ αν δέν-ή- δυνήθην μέχρι τούδε νά σέ νυμφεύσω μέ καμμίαν άπό τά ς προστατευομενας μου, δέν απελπίζομαι ακόμη. Γό μικρόν γυναικεϊον τά γμα μου δέν έξηντλήθη ακόμη καθ ολοκληρίαν. Έ χ ω ί σα ίσα μίαν νεοσύλλεκτον, εις τήν όποιαν έχω ανατεθειμένα; τάς ελπίδας μου. Έ λ θ έ, καί άν καί αύτήν τήν φοράν δέν καταβάλω τήν άντίστασίν σου, θα δμολογήσω ότι μ. νίκησες.» ΙΙαρήλθον οκτώ ήμέοαι άπό τής ανταλλαγής τή ς επιστολογραφίας τα ύτης. Ό Κ. Π ράτ,συνταγματάρχης έν αποστρατεία, έκάθητο εις τήν τράπεζαν μετά δεκαοκταετούς περικαλλεστάτης νέας. Τό γεύμα είχε σχεδόν τελείωση ύτε ήκούσθη θόρυβος εις τόν άντιθαλαμον, ακολούθως ήνοίχθη άποτόμως ή θύρα καί νέος αξιωματικός έρρίφθη εις τάς άγκάλας τού Κ. ΓΙράτ. Κ Αλήθεια, είπεν δ θείος, λησμόνησα νά σέ συστήσω πρός τήν δεσποινίδα Δουβρέλ. Δεσποινίς, είπεν αποτεινόμενος πρός τήν νέαν, σάς συνιστώ τόν ανεψιόν μου. Οί δύο νέοι χαιρέτισαν σοβαρώ; άλλήλους. Δεσποινίς, είπεν δ άξιωμ.ατικός, έλαβον τήν τιμήν νά γνωρίσω τον κύριον πατέρα σας- ήτο τίμιος καί ανδρείος στρατιωτικός. Τόν έχασα πρό ένός έτους, άπήντησεν ή νέα, «ύρον δέ πάσας τά ς παρηγοριάς, αί δποίαι δύνανται νά πραύνουν τοιαύτην συμφοράν όταν.δέν έχη τις μητέρα, παρά τώ κυρίψ θείω σας. Εδώ έπανεύρον έστίαν, άλλον πατέρα καί στοργήν, διά τήν δποίαν θά ήμαι αιωνίως ευγνώμων. Ό τ α / ή νέα άπεσύρθη εις τό δωμάτιόν τη ς δ Ερρίκος είπε μειδιών- Θείε- ή νεοσύλλεκτός σας είνε πολύ ώραία, άλλά σάς ειδοποιώ οτι καί μέ αύτήν τίποτε,δέν θά κατορθώσετε καθώς καί μέ τά ς άλλας. θ έλ ω ν άποθάνω άγαμος. Ά π α τά σ α ι, φίλε μου, άπήντησεν δ θείος. Ή Μαγδαληνή δέν ήτο ή νεοσύλλεκτο; περί τής δποία; σοϋ άνέφερα. Εκείνην θά τήν ίδής ΕΣΤΙΑ 61 αϋ- ριον. Σ έ παρακαλώ νά φερεσκι πρός την Μ χ - γδαληνήν μ ετά σεβασμού διότι μ ετά ένα μήνα θά γείνη θεία σου. 'Ο λοχαγός πρός στιγμήν έξεπλά γη, ειτα έ- κάγχασεν. Ά στειεύεσθε, θεϊέ μου, έκραξε τέλος, αύτό τό παιδί θεία μου! Μ άλιστα, άπήντησεν δ συνταγματάρχης, καί σέ παρακαλώ νά φέρεσαι πρός με μ ετά μεγαλειτέρου σεβασμ.ού. Α λ λ ά, είπεν δ Ερρίκος, αυτή είνε μόλις δεκαεπταέτις καί σείς είσθε πενήντα δύο ετών- ύπάρχει μεταξύ σας ετών. διαφορά τριχντχτεσσάρων Ξηρά αριθμητική, άπήντησεν δ θείος- α ληθές ότι ή Μ αγδαληνή είνε δεκαοκτώ ετών, ά λλ άνετράφη εις τό σχολεΐον τής δυστυχίας, καί ε ις αύτό τό σχολεΐον αναπτύσσεται τις τα χέω ς. Έ χ ε ι χαρακτήρα γυναικός τριακοντούτιδος, έγώ δέ ομοιάζω άνθρωπον τεσσαράκοντα έτών. "Ω στε, κύριε άνεψιέ μου, ύπάρχει μεταξύ μας διαφορά μόνον δέκα έτώ ν. Έ π ε ιτ α, τούτο δέν άφορασέ- πηγαίνω νά κοιμηθώ, κάμε δέ καί σύ τό ίδιον. Αϋριον θά ίδωμεν τήν οικογένειαν ΙΙισών, μ ετά τής δποίας έσχετίσθην τελευτα ίω ς. Οϊ ΙΙισών έχουν ώραιοτάτην θυγατέρα, εις τήν δποίαν θά δώσουν προίκα πλουσιωτάτην. Ε π ω - φελήθητι αύτήν τήν ευκαιρίαν καί μή διατρέξης τόν κίνδυνον, καθώς έγώ, ν άγαπήσης νέαν δεκαοκτετή όταν γείνης πενήντα δύο έτώ ν. Καλήν νύκτα. Η Μαγδαληνή ήτο ώραιοτάτη. Η φυσική χάρις καί ή γλυκεία μελαγχολία αυτής παρεϊχον εις τήν φυσιογνωμίαν τη ς άνέκφραστον θέλ- γητρον, ένεκα δέ τή ς νοημοσύνης καί τής μ.ορ- φώσεως αυτής καθίστατο αξιαγάπητος. Μεταξύ τών δύο νέων έγεννήθη τα χέω ς συμπάθεια. Τήν εσπέραν δ λοχαγός έπχρουσιχσθη πρό: τούς ΙΙισών, γείτονας τού συνταγματάρχου. Ή Μαγδαληνή καί ή δεσποινίς Κλαίρη ΙΙισών ήσαν φίλαι. Τάς εσπέρας δ συνταγματάρχης καί δ πατήρ Πισών συνεχώς έκαμνον π ικ έ τ ο ενώ αί δύο νέαι συνδιελέγοντο καί έπαιζον μουσικήν. Τήν έσπέραν ούδέν λόγου άξιον συνέβη, ά λ λ δ συνταγματάρχης μετά δυσκολίας συνεκράτει τήν ανυπομονησίαν του. Λοιπόν, πώς ευρίσκεις τήν νέαν νεοσύλλεκτόν μου; ήρώτησε τόν ανεψιόν του όταν έπανήλθον εις τήν οικίαν του καί έμειναν μόνοι. Ώ ραιοτά την, άπήντησεν δ 'Ερρίκος. Ώραιοτάτην I καί όμως ούδέ καν τήν πα- ρετήρησες, άνέκραξεν δ συνταγματάρχης. Πώς! ύπάρχουν εις τήν αίθουσαν δύο νέαι, καί σύ, άντί νά χαριεντίζεσαι μ ετ αυτών,χαρτοπαιχτείς μέ τρεις γέροντας, ήτοι μέ έμέ καί τόν κύριον καί τήν κυρίαν ΙΙισών! Κ αί όταν ή δεσποινίς Πισών σοϋ προσφέρη το τέι ον τήν ευχαριστείς προσκλίνων τόσον ώ στε παρ ολίγον νά χώσης τήν μ.ύτην σου εις τό κύπελλον χωρίς καν νά ύψωσης έπ αύτής τούς οφθαλμούς! Ά λ λ ά, φίλτατε θεΐέ μου, μ.ή θυμώνετε. Σάς αφιέρωσα τάς οκτώ πρώτας ημέρας τής άδειας μου, άφήσατέ με νά τά ς διέλθω ήσύχ ω ς πλησίον σας. Διόλου, άπήντησεν δ συνταγματάρχης καί τό στοίχημά μου; Ά λ λ ω ς, αύτή ή πρώτη συνέντευξις ούδέν απολύτως σημαίνει. Εννοώ νά λαμ-βάνης τόν κόπον νά παρατηρής τούς ανθρώπους τούς δποίους σού συνιστώ. Θ ά μείνης εδώ όκτώ ημέρας, θά ίδής τήν δεσποινίδα Πισών όκτώ φοράς, θά τήν παρχτηρής καί θά τή ς δ - μιλής. Ά ν μ ετά τούτο δέν αίσθανθής τίπ οτε, Οά σού πληρώσω τά χίλια φράγκα καί Οά δυνηθής νά ΰπάγης εις τόν διάβολον νά έξακολουθήσης τήν κωμικήν ζωήν σου. Ό Ερρίκος έβλεπε καθ έκάστην τήν δεσποινίδα Πισών, την παρετήρει, τ ή ώ μίλει, καί προσηνέχθη μάλιστα πρός αύτήν μ ετά μεγίστης φιλοφροσύνης. Τούτο ευχαριστεί τόν θεΐόν μου, έσκέπτετο ένδυόμενος τήν τετάρτην πρωίαν τής άφίξεώς του. θ ά ήνε πάντοτε καιρός, κα τά τήν στιγμήν της άναχωρήσεώς μου νά τού είπώ δριστικώς ότι τίποτε δέν αίσθάνομ.αι. Κ α ί έτυπτε τό στήθος του διά ν άποδείξη πρός εαυτόν οτι ή καρδίχ του δεν ήτο ασθενής. Ά λ λ ά πχρετήρησεν εις τόν κήπον τήν Μ αγδα- ληνήν, ποιούσαν την εις τά άνθη της πρωινήν αύτής έπίσκεψιν.

8 62 Εφάνη τχρχχθείσχ κα τά τήν προσέγγισίν του, έρυθριώσα δ άπήντησεν εις τόν χαιρετισμόν του. Ά λ λ ά τί έκάμνετε χ θ έ ς ; ήρώτησεν δ νέος όλις έφάνητε. Ε π ί τοϋ παρόντος έχω πολλχς άσχολίας, άπήντησεν εκείνη μέ γλυκύ μειδίαμα, άσχολού- μαι εις μεγάλας προετοιμασίας. Είνε λοιπόν αληθές οτι θα γίνετε θεία μου ; Ν χί, άπήντησεν εκείνη, κχί τό μειδίαμά τη ς έξηφχνίσθη άποτόμως. Ά λ λ α μέ ποιον τρόπον μού τό λ έγ ετε! Μ ήπως τούτο σάς δυσχρ ε σ τ εΐ; Αυτός δ γάμος, είπεν δ λοχαγός, θ' αύξηση περισσότερον τούς δεσμούς τή ς στοργής, ή δποία ήδη υιέ συνδέει μ εθ ύμών. Σ ά ς βεβχιώ, δεσποινίς, δτι άπητεΐτο νέα ώς σείς διά να μ ετχ - βχλη δ θεΐός μου τάς πεποιθήσεις τ ο υ... Είμαι βέβαιος οτι Οχ σάς κ χ τχ σ τή σ η ευτυχή, ώς είσθε ά ξ ί χ... δέν είνε πλέον νέος ά λ λ α... Ό Ερρίκος έδυσκολεύετο νά τελείω ση τήν φράσιν του. ά λ λ ή Μ αγδαληνή ήλθε προς βοήθειαν του. Ά λ λ είνε τόσον καλός, είπεν. Ό πατήρ [ ου δέν είχεν οικογένειαν, ή δέ μ ήτη ρ μου από τοϋ γάμου της ουδέποτε έπανεΐδε τήν ίδικήν τη ς. 'Ορφανή, σχεδόν π τω χή, θά ήμην μόνη εις τόν κόσμον. Ό Κ. Π ράτ ήλθε πρός βοήθειαν μου, μέ παρηγόρησε, καί μου κατέστησε τήν ζωήν όλιγώτερον βχρείαν. Μού απέδειξε στοργήν τόσον γλυχειχν, τόσον τρυφεράν, ώ σ τε δέν θ άρκέση ή άφοσίωσις ολης τή ς ζωής μου διά τόν ανταμείψω. Φ ιλτά τη καί κα λή Μ αγδαληνή! έψιθύρισεν δ νέος. Τ ί διηγείσαι εις τήν μελλόνυμφόν μου ; άνέκοαξεν δ συνταγματάρχης πλησιάζων τούς δύο νέους. Μήπως μ έ ζη λεύετε, θείέ μου ; Σ έ, άνέκραξεν δ Κ. Π ρ ά τ. Αιόλου! "Αλλως, είμαι βέβαιος διά τήν καρδίαν τής Μ χγδχλη ν ή ς. Ό σον δ άφορκ τήν ίδ ικ ή ν σ ο υ... μήπ ω ς σύέχεις καρδίαν; Τήν όγδόην ημέραν εις τό γεύμα δ συνταγμα τάρχης είπε πρός τόν ανεψιόν του Φ ίλτα τέ μου Ερρίκε, επειδή αναχωρείς αϋριον, τό εσπέρας θά εχωμεν εις τό δεΐπνον τούς Πισών. 'Αναχωρώ! έψέλλισεν δ λοχαγός, ά λ λ ά δέν αναχωρώ ακόμη. Ά! ένόμιζα, άπήντησεν δ Κ. Π ράτ, ότι μού είχες κάμει λόγον περί όκτώ ημερών. Αυτή ή εΐδησις θά εύχαριστήση τούς Πισών. Ώ! πρός θεού, θείέ μου, είπεν δ Ερρίκος μή δυνηθείς νά κα τα στείλη αίσθημα δυσαρέσκειας. νά Β23ΤΙ A Διαρκούσης τή ς συνδιαλέξεως τα ύτης δ 'Ε ρ ρίκος είδεν ότι οΐ οφθαλμοί τή ς Μ αγδαληνής έ - ξήστραψαν. Θ ά ή το κακόν, έσκέφθη, νά μείνω εδώ περισσότερον καιρόν. "Επρεπε ν' αναχωρήσω άμα είδον άναφαινόμενον τόν κίνδυνον. Ά λ λ ά μ ή πως τό γνώριζα ; Κ α ί άποτομως άνήγγειλεν οτι θ άναχωρήση. Δέν μού αναθέτεις καμμ.ίαν εντολήν διά τούς Πισών ; ήρώτησεν δ θείος. Ό χ ι, άπήντησε ξηρώς δ Ερρίκος. Ή Μαγδαληνή ήσχολεΐτο εις τόν κήπον οτε, είδε τόν Ερρίκον προχωροϋντα πρός αυτήν. Δεσποινίς, είπεν δ νέος, αναχωρώ. Τ ό πρόσωπον τής νέας κάλυψε θανάτου ώ - χρότης, ήσθάνθη ότι έλιποθύμει, καί έκάθησεν ήσύχως έπί ένός καθίσματος, ευρισκομένου έκεΐ πλησίον ύπό μίαν σκιάδα. Ό Ερρίκος έκάθησε πλησίον της. Κ αί πότε αναχωρείτε ; ήριΰτησεν άσθενώς ή Μ αγδαληνή. Άμ.έσως, ήλθον νά σάς αποχαιρέτισα«, είπεν δ 'Ερρίκος τείνων τήν χεϊρά του εντός τή ς δποίας ήσθάνθη τρέμουσαν τήν τής νέας. Τ ότε υγιαίνετε, κύριε. Χ αίρετε, δεσποινίς. Είχονέγερθή. Ή Μ αγδαληνή έκλονήθη δ δ 'Ερρίκος έκράτησεν εις τά ς άγκάλας του τό εύλύγιστον σώμα τής νέας, ής ή κεφαλή κατέπεσεν έπί τού ώμου του. Μ αγδαληνή, Μ αγδαληνή! ανέκραξε. Τί σημαίνει τούτο; ήρώτησε τρα χεία φωνή εις τήν είσοδον τής σκιάδος. Ό συνταγματάρχης εύρίσκετο ενώπιον του μέ τούς βραχίονας εσταυρωμένους, μέ ήθος αύστηρόν. Θείέ μ.ου, άπήντησεν δ 'Ερρίκος διά σοβαρής φωνής, άνεκαλύψατε μυστικόν, τό δποϊον δέν είχομεν ακόμη ά νταλλάξη μεταξύ μας. Μάς διέφυγεν έν λιποψυχία προκληθείση συνεπεία τής άναχωρήσεώς μου. Ά λ λ ά σάς δρκίζομαι ότι ούτε λόγου απλού είμεθα ένοχοι. " Ω! θείέ μου, προσέθεσε πιριλύπως δ νέος, δ ια τί μοί έπεφυλάσσετο νά σάς προξενήσω αυτήν τήν λύπην. Ω! κύριε, ε'λεγεν όλολύζουσα ή Μ αγδαληνή, συρόμενη πρό τών γονάτων τοϋ συνταγματάρχου, έπιμαρτύρομαι τόν Θεάν ότι ήθελον ν αφιερώσω εις ύμάς τήν ζωήν μου, νά σάς α ποδώσω άπασαν τήν δυνατήν εύτυχίαν καί α μοιβήν τοϋ καλού τό όποιον έπράξατε πρός με... Ή λ θ ε...δέν εϊξευρεν... Ώ! άκουσίως μου... Συγγνώμην, κύριε, ώ! συγγνώμην. Δάκρυ ύγρανε τά ς βλεφαρίδας τού συνταγματάρχου. Κ α λά, άνέκραξεν απομακρυνθείς άποτόμως, ί λ θ ε τ ε... μ ε τ ολίγον. Ό τ ε δ Ερρίκος καί ή Μ αγδαληνή επαρου- «άσθησκν λήνιον. ενώπιον τοϋ κ. Π ράτ, τόν εΰρον γα- Παιδιά μου, είπε πρός αυτούς, ήμην τρελ- λός, ά λλ τελείωσε κάί έθεραπεύθην. Μ αγδαληνή, ή προίξ σου είνε έτοιμη. Θ ά νυμφευθής τόν Ε ρ ρίκον. Άποσυρθήτε, άφήσατέ με, είπ εμ έ χειρονομίαν παρακωλύσασαν την έκφρασιν τή ς ευγνωμοσύνης τών νέων. Ο συνταγματάρχης έδειξε μέχρι τής ημέρας τού γάμου στωίκήν απάθειαν. Ό τ ε μ ετά μηνιαΐον ταξείδιον οί νεόνυμφοι έ-.πανήλθον π χ ρ ά τώ συνταγματάρχη νά διατρίψωσιν ημέρας τινάς πριν ή μεταβώσιν εις τήν δριστικήν κατοικίαν των, δ κ. Πράτ τούς ύπεδέχθη μέ ανοικτάς άγκάλας. Λοιπόν, παιδιά μου, είσθε ευτυχείς; τούς ή ρώτησε. Ν α ι! άγαπητέ πατέρα, άνέκραξαν ριπτό- μενοι εις τάς άγκάλας του. Ε ρρίκε, προσέθηκε, δέν είνε καιρός νά κ α - νονίσωμεν τούς λογαριασμούς μ α ς; "Ω! θείε μου, ας μή δμιλώμεν περί τούτου, είπεν δ νέος. Ά λ λ ά θέλω τά χίλια φράγκα μου, άνέκραξεν δ κ. Π ράτ, άφοϋ τά έκέρδήσα. Π ώ ς! ήρώτησεν 6 Ερρίκος έκπληκτος. Η νέα μου νεοσύλλεκτος, άπήντησεν δ συνταγματάρχης, είνε ή Μ αγδαληνή, δ δέ γάμος μου ήτο κωμωδία. Εύρον μόνον αύτό τό μέσον διά νά έφελκύσω τήν προσοχήν σου επ εκείνης τήν δποίαν σοί προώριζα. Ά λ λ ά, κράτησε τά χρήματά σου. Τ ά προσθέτω εις τό γαμήλιον δ ώ - ρόν μου. Εύθυμος γέλως έτςηκολούθησε τήν δήλωσιν ταύτην, καταδείξασαν τήν διπλω ματίαν τοϋ συνταγματάρχου καί άπαλλάξασαν τόν Ερρίκον καί τήν Μαγδαληνήν άναμνήσεω; πιεζούσης τήν ευτυχίαν τω ν. ( «. ι ι ΐ κ ο ι ι ί β ε. ) Ο ΝΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Ό Άδόλφος Βλόκ έν σπουδαιοτάτι.) άρθρω δημοσιευθέντι παρ αύτού έν τή ' Λ νθρω πο.ιογιxf) Ε π ιθ εω ρ ή σ ει περί τή ς ύπαρχούσης σχέσεως τού νοϋ πρός τόν όγκον τού εγκεφάλου κα τα λήγει εις τά έξής πορίσματα. 1 ) Δέν ύπάρχει άπόλυτος σχέσις τοϋ νού πρός τόν όγκον τοϋ εγκεφάλου, διότι ώς γνωστόν καί ευφυείς άνθρωποι συμβαίνει νά ε χωσι μικρόν εγκέφαλον, καί ήκιστα ευφυείς ογκώ δη. Εκτός τούτου παρά τισι φυλ,αΐς, αΐτινες θεωρούνται μικράς διανοητικής άνχπτύξεως άπαντα εγκέφαλος ή κρανίο / σχετικώ ς εύρυχωρότατον. 2 ) Οί λόγοι ών ένεκα δ έγκέταλος είναι μ.άλλον ή ή τ - ΕΣΤΙΑ τον ογκώδης είναι ποικίλοι διότι δ όγκος τού εγκεφάλου δύναται νά είναι ανάλογος πρός τό 63 μέγεθος, τό βάρος τού σώματος ή τήν δύναμιν τών μυών. Τέλος δ κυρίως εγκέφαλος δύναται νά κα τα στή ογκώδης παρά τινι φυλή ή άτόμω ένεκα τής διανοητική; δραστηριότητος. 3) Ό κυριώτατος παραγων τοϋ βαθμού τής νουνεχείας παρά τώ άτόμω είναι ή π οιότη ς τού έγκεφ αλικοϋ κυττάρου. Ή ποιότης αΰτη συνίσταται ιίς μείζονα ή έλάσσονα ευ α ισθη σίαν εις εν τυπώ σεις ή ερεθισμ ούς τοϋ έγκεφαλικοϋ κυττάρου, θ εω - ρουμένου ώς ύποστάσεω ς τού νοϋ. Ή ευαισθησία αϋτη τών έγκεφαλικών κυττάρων δύναται νά είναι ε μφυτος ή επ ίκτητος. Ή πρώτη μέν είναι τεκμήριον ύπερόχου διανοίας, ή δέ δευτέρα άποκτάται διά συνεχούς έργασίας, ή τις είναι άναπόφευκτος εις παντα εύφυά άνδρα. Ν ευρώ σεις τινές δύνανται έπίσης νά πχράγωσι τήν εύαισθησίαν ταύτην. 4 ) Κ α θ όσον άφορα εις τάς φυλάς, ύπάρχουσι περιστάσεις μ ή έξαρτώμεναι έκ τοϋ άτόμου, ά λ λ ε νεργοϋσαι έπί πάντων, α ί- τινες συντείνουσιν εις τήν άνάπτυξιν τής διάνοιας καί εις τήν έπιλογήν τών έξοχων άνδρών. Ή φύσις καί δ βαθμός τή ς διανοίας είναι διάφοροι παρά τα ϊς διαφόροις φυλαΐς, ά λ λ ούδαμοϋ μόνος δ όγκος τού εγκεφάλου άποτελεί τόν κυριώδη παράγοντα τού νοϋ. Δ Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ ΙΑ Τ Ο Υ Χ Ω Ρ ΙΟ Υ 'U Σχλαβα κι 6 Γεννίτσαρος Τ ο ΰ ρ χ ο ι έ π α τ ή σ α ν τ ό χ ω ρ ώ χ έ χ ά ψ α ν ε τ α σ π ί τ ι, Π ή ρ α ν ε λ ί τ ρ α ι ς μ ά λ α μ μ α, π ή ρ α ν χ α ν τ ά ρ ^ ' α σ ή μ ι, Π ή ρ α ν χ α ί σ χ λ ά β α ι ς δ ι α λ ι χ τ α ί ς, ά π ά ρ β ε ν α κ ο ρ ί τ σ ι α Κ ι α ύ τ ή τ ή ν χ ό ρ η τ ο ϋ Μ η ν α μ έ τ α γ λ α ρ ά τ ά μ ά τ ι α Τ ή ν σ έ ρ ν ε ι έ ν α ς γ ε ν ν ί τ σ α ρ ο ς π ι σ β ά γ χ ω ν α δ ε μ έ ν η. Κ ο ί ό χ λ ο ι Τ ο ΰ ρ χ ο ι λ α χ τ α ρ ο ύ ν τ ή ν ο μ μ ο ρ φ η τ ή σ χ λ ά ί α Κ ι ό μ π έ η ς ό λ ο τ ή θ ω ρ ε ϊ χ α ι χ α ί γ ε τ ή χ α ρ δ ι ά τ ο υ : Έ λ α, μ ω ρ έ γ ε ν ν ί τ σ α ρ ε, χ ι 5 ν τ ή ν π ο υ λ ή ς τ ή ν χ ό ρ η, Χ ί λ, ι α φ λ ο υ ρ ι ά σ ο ΰ δ ί ν ω ' γ ώ γ ι ά ν ά τ ή ν α γ ο ρ ά σ ω, Κ ι ' α ν ό έ ν σ ο υ φ τ ά ν ο υ ν μ ό ν α υ τ ά, σ ο ΰ ί ί ν ω χ ι ό λ λ α τ ό σ α, Κ ι α ν ί έ ν σ ο υ φ τ ά ν ο υ ν μ η δ ' α υ τ ά, σ ο ΰ δ ί ν ω τ ό ρ μ α τ ά μ ο υ, Κ ι ν δ έ ν σ ο υ φ τ ά ν ο υ ν μ η δ ' α υ τ ά, σ ο ΰ δ ί ν ω τ δ λ ο γ ό μ ο υ, Γ ι α τ ε ί ν ' ή ν ι ά γ λ υ χ ό μ μ α τ η χ ι δ, τ ι ν ά π ή ς ά χ ρ ή ζ ε ι. " Ο σ α χ ι α ν δ ώ σ ^ ς, μ π έ η μ ο υ, τ ή σ κ λ ά β α δ έ ν τ ή π α ί ρ ν ε ι ς. Τ ι ε γ ώ τ ή σ κ λ ά β α τ ή ν π ο ν ώ, π ρ α μ μ ά τ ι α δ έ ν τ ή ν χ ά ν ω. Κ α λ ά, μ ω ρ έ γ ε ν ν ί τ σ α ρ ε, γ χ _ ια ο υ ρ ο γ ε ν ν η μ έ ν ε, Κ ι α ς μ ή μ έ 'π ο ΰ ν Χ α λ ή λ μ π ε η, ά ν δ έ ν σ ο υ τ ή ν ε π ά ρ ω. Κ α ρ δ _ ι ο χ τ υ π ά ό γ ε ν ν ί τ σ α ρ ο ς γ ι ά τ ή ν χ α λ ή τ ή σ κ λ ά β α, Κ α ί σ ά ν έ φ τ ά σ α ν 'ς τ ό β ο υ ν ό χ έ π λ ά χ ω σ ε ν ή ν ύ χ τ α Π α ί ρ ν ε ι τ ή ν σ τ ρ ά τ α τ ή ς π λ α γ ι ά ς μ α κ ρ ι ά ά π ό τ ό λ λ ο ά σ χ έ ρ ι. Κ ι ο ί ά λ λ ο ι δ ί ν τ ο ν 'ν ν ο ι ώ σ α ν ε. γ ι α τ ί β α ρ υ ο χ ο ι μ ώ ν τ α ν, Μ ό ν ο ν ό μ π έ η ς τ ί ν ν ο ι ω σ ε, π ο υ χ ε κ α ϋ μ ό 'ς τ ά σ τ ή δ η. Σ ά ν μ α ΰ ρ ο φ ί δ ι ξ ε γ λ υ σ τ ρ α χ Γ ά π ό χ ο ν τ α τ ό ν ε χ ε ι Κ α ί σ ά ν τ ό ν έ χ ο ν τ ό φ δ α σ ε μ ^ ά κ ο υ μ π ο υ ρ ^ ά τ ο ΰ δ ί ν ε ι, Π ε τ ά χ β η κ ε ό γ ε ν ν ί τ σ α ρ ο ς σ ά ν τ ό γ ρ ι ο ζ α ρ κ ά δ ι, Ν ο ι ώ θ ε ι τ ό β ό λ ι κ ό λ α σ ι, φ ω τ ι ά ς τ ά σ ω θ ι κ ά τ ο υ Κ α ί σ υ μ μ α ζ ε ύ ε ι μ ε ν ο μ ι α ς τ ή ν ύ σ τ ε ρ η ζ ω ή τ ο υ, Σ τ ό ν μ π έ η χ ύ ν ε τ α ι, π ε τ α, ' ς τ ή γ ή τ ό ν γ ο ν α τ ί ζ ε ι

9 64 Εa 'ΓI A Κ α ι τού καρφώνει τή ν καρδιά μ άσταφ τερό χαντζάρι: Μ π έ η μ ο ύ 7 ix lp v «n τ ή ν ζ ω ή τ ή σ κ λ ά β α δ έ ν τ η ν π α ίρν «ις!._ Κ ' ή χ ό τ η κ λ α ί ε ι, δ έ ρ ν ε τα ι, π ια θ ά γ χ ω ν α δ ε μ έν η Σ α ν π ο ύ να φ ύ γ η, π ο ύ να π ϊ μ έ σ α ' { τ ή μ α ύ ρ η ν ύ χ τ α ; Κ ι ' ό λαβωμένος τή ς 'μ ιλ εγ καί τή γλυχοφ ωνάζει: Κ ό ρ η μ ο υ, μ ή μ ι σ χ ι ά ζ ί σ α ι, χ α ί μ ή μ ε κ α τ α ρ ιέ σ α ι' Β γ α ίν ε ι ή ψ υ χ ή ά π τ ά σ τ ή θ ια μ ο υ, 'ς ε λ ίγ ο βά 'π ε θ ά ν ω... Μον ελα, κοντοζύγω σε, γονάτισε ς το χ ώ μ α, ΙΙρίν ξυλ,ιασθούν τά χέρια μου νά χδψ ω τδ σχοινί σου, Ν ά φ υγ ή ς, νά Άευ6ερωθί ς τι σ ε πονεγ ή καρδιά μ ο υ Ε ί χ ' ά δ ερφ ο ύ λα μ ιά φορά πώμο_)ζε μ ε τ ' ε σ έ ν α ΐ... Ιν ή κόρη «κοντοζύγω σε κ α ι τό σχοινί τή ς κόβει. Κ ά ν ε ι νά φ ύ γ η. νά κ ρ υ φ τή, μ η ν έρθουν κ α ί τή. βρούνε Κ α ί πάλι κ α τι την τραβά κοντά 'ς τό λαβω μένο... Ξ εχ ν ά πούνε τα λιότουρκος καί χριστιανός προδότης, Μ όνο τόν β λ έ π ε ι ό π ο υ π ονεγ κ α ι σ π α ρ τ α ρ ά ' ς τ ό χ ώ μ α Κ α ί νοιώ θει μ,ιά κρυφή χα ρά τόν πόνο του νά γιά νη. Ε τ σ ι ή γ υ ν α ίκ α έ π λ ά σ θ η κ ε γ :ά νά π ο ν ή τ ο ύ ς ά λ λ ο υ ς 1 Τ ο ύ χάχου σ χ ίζει τήν ποδιά νά δέσο- τήν π ληγή του 0 ν ιό ς δεν έ χ ε ι π λε,ιχ 'μ ι λ ι ά κ ι ' ό ν ιό ; ζω ή Βάν έ χ ε ι... Μ όνο 'σ ά ν νά μ α λ ά χ θ η κ ε, σ ά ν ν α χ ε μ ε τ α ν ο ιώ σ η. Σ ά ν ναννιοωθε π ο ώ ς άγγελος π α ρέστεκε κοντά του, Ή μ έ ρ ω σ ε ν ή όψι το υ 'ς τή ν υ σ τερ ν ή του ώρα Κ ι ά π 'τά θολά τά μ ά τια του δυό δάκρυα κυλούνε, Δ υ ό δά κ ρ υ α π ο ύ π λ έν ο υ ν ε τή ν μ α ύ ρ η τή ν ψ υ χ ή τ ο υ.... Ό νιός σάν τούρκος έζη σ ε, σάν χριστιανός π εθα ίνει. ΣΗ Μ ΕΙΩΣΕΙΣ Γ ε ο ρ γ ι ο ε Δ ρ ο ε χ ν η ε Κατά τινα άπογραφικήν σημείωσιν, ήν ό Κάρολος Βιμπερ έδημοσίευσεν εν τή Ι α τ ρ ο δ ι κ α σ τ ι κ ή αότοΰ, αί αυτοκτονία! πολλαπλά οιάσθησαν μεγάλω; έν Γαλλία κατά τήν τελευταίαν πενταετίαν. Έ ν ώ επί μίαν πενταετίαν άπό του 182(5 μέχρι τού 1830 έγένοντο , άπ'ο τοΰ 1876 μέχρι τοΰ 1880 έγίνοντο έξακισχίλιαι.συνηθέστεραι είνε αί αύτοκτονίαι τώνάνδρών.'εξ αύτοκτονηθέντωνάπότοϋ 1836 μέχρι τοϋ 1876 άνδρες μεν ή σαν γυναίκες δέ , ήτοι άναλογοϋσι 10 γυναίκες έπί 3 4 άνδρών. Αί πλείσται αύτοκτονίαι γίνονται κατ' Ιούνιον καί Ι ούλιον, διπλάσιαι περίπου τών κατά τον χειμώνα. Οι τρόποι τής αυτοκτονίας είναι διάφοροι, καί άλλους τούτων προτιμώσιν οί άνδρες, άλλους δέ αί γυναίκες. ΙΙαρατηρείται δ ή επομένη αναλογία ώς προς τοϋτο' έπί χιλίων αυτοκτονιών, αύτοκτονοΰνται διά στραγγαλισμού ή άπαγχονίσεως άνδρες μεν γυναίκς δέ διά πνιγμού έν δδατι άνδρες 2 4 4, γυναίκες ' διά πυροβόλων Οπλων άνδρες 134, γυναίκες 7 ' δι ά- σφυξίας έξ άνοράκων άνδρες 5 8, γυναίκες 122' διά κοπτερών όπλων άνδρες 4 2, γυναίκες 2 7 διά κατακρημνίσεως άνδρες 2 7, γυναίκες 5 2 ' διά δηλητηρίου άνδρες 16, γυναίκες 4 0 ' διά ποικίλων άλλων τρόπων άνδρες 10, γυναίκες 5- Βιομηχανική τις έταιρία έν Λός Αγγελος τής Νοτίου Καλιορονία: ελαβε το προνόμιον τή ; έφευρέσεως κατασκευής χάρτου έκ των φύλλων ακοής τίνος καλουμένης έπιστημονικώς 'Γούκκης τής βραχυφύλλου (Yucca breviflora.) Το φυτόν τούτο φύεται έν άφθονία έν τοϊς πυκνοτάτοις δάσεσι τής Νοτίου Καλλιφρονίας, τής Ούτάχ, τής Άριζώνης καί τοΰ βορείου Μεξικού. 11 ποιότης τού οϋτω κατασκευασμένου χάρτου είναι πολλψ ανώτερα τοΰ έξ άχυρου χάρτου, εις ον έκτυποΰνται αί πλείσται των έφημερίδων καί βιβλίων, ή δ I τιμή αύτοΰ είναι ή ιδία. 'Επιστήμων Βέλγος,μελετήσας έντολή τής Α καδημίας των Βρυξελλών τα κατά τήν οπτικήν των έντιμων, κατέληξεν εις τά επόμενα πορίσματα. Τ ά ημερόβια Ιντομα εχουσι χρείαν άπλετου φωτός, διότι α σθενούς οντος τοϋ φωτός άουναιοΰσι νά πετάοωσιν ά- σφαλώς παραπλανώμενα έν τψ δρέμω των. Οί άπλοί οφθαλμοί των εχοντων σύνθετον τόν οφθαλμόν έντόμων έλαχίστην Ιχου οι χρησιμότητα'καθόλου δέ τά τοιαύτα έντομα δεν διακρίνουσίν τό σχήμα των αντικειμένων ή άμυδροτάτην έχουσιν έννοιαν αΰτών. Έ ν έκτάκτω φΰλλφ τής Ά κ ρ ο π ό λ ε ω ς φιλοκάλως έκτετυπωμένψ, έδημοσιεόθςσαν ποιήματα, γνώμαι, κρίσεις ήμεδαπών καί αλλοδαπών λογίων περί Μακεδονίας καί τοΰ ελληνισμού αύτής. Έ κ τού φύλλου τούτου σταχυολογούμεν τάς Ιπομένας σκέψεις επιφανών ξένων: Age quod agis (ενεργών ένέργει σπουδαιως) είναι τό έμβλημα τού σοφού. (Φερδ Λεσοέψ.) Ή Ε λ λ ά ς καί πάντες οί λαοί, οϊτινες ΰπέστησαν τήν οίκτραν κατάκτησιν του Ι Ε ' αίώνος, όμοιάζουσι τούς πρός βορρβν τής Σκανδιναυίατ λειμ.ώνας, οίτινες διατηρούνται υπό τήν χιόνα' ύπό τό πένοιμον αύτδ κάλυμμα διδάσκεται ή πρός άλλήλους αγάπη. (Έρνέστος Ρενάν.) Έ ν τή Μακεδονία, γινομένη καί πάλιν Ε λ λ η ν ι κή, θέλουσι σχήμα οισθή τά ρεύματα έκεΐνα τών ιδεών, άτινα έν μεγάλαις έποχαίς προσήγγισαν τήν Ανατολήν εις τήν Δύσιν. ( Ιουλία Ά δάμ. ) Ό Αλέξανδρος ήτο ό μέγιστος τών Ε λλήνω ν. Είνε δυνατόν ή Μακεδονία, ή κοιτίς του, νά μή ήτο Ε λλη νική; Έκεϊθεν ό 'Ελληνικός πολιτισμός είτεχώρησεν εις τήν Ασίαν. Ή Μακεδονία μόνον εις φυλήν πολιτισμένην δύναται ν άνήκη. (Ο. Μεξιέρ.) Εί'θε ή χώρα, όπου ό Αριστοτέλης τόν υιόν τοΰ Φιλίππου δίδασκε, καί πάλιν νά προέλθη εις τό φως τής ημέρας, οί δέ περίοικοι ουδέποτε νά λησμονήσωσι τήν σημασίαν τοΰ τόπου τούτου. (Έρνέστος Κούρτιος.) Συ όψιγενές θαρραλέον τέκνον Ελλήνω ν νικήτριά ποτε τής Ανατολής, Μακεδονία, πιστώς διαφύλαττε τήν μητρικήν γλώσσαν, έως ου είσέλοης εις τόν πάτριον οίκον! (Richard Boeckh.) Έ ν Ά β ή ν α ι ς, έ κ τ ο ύ τ υ π ο γ ρ α φ ε ί ο υ τ ώ ν Κ α τ α σ τ η μ ά τ ω ν Α Ν Ε Σ Τ 1 Ι Κ Ώ Ν Σ Τ Λ Ν Τ Ι Χ Ι Λ Ο Τ

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα 31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Κορινθίους Α 2: 12 Hμείς Ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει Κύριε των Δυνάμεων «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη. «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό

προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να δώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΛΟΓΩΝ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΛΟΓΩΝ ΤΟΥ http://hallofpeople.com/gr/bio/demosthenes.php ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Δημοσθένους Λόγος., Μτφρ. Κ.Θ. Αραπόπουλος. 1950. [1] Βλέπω μεν, ω άνδρες Αθηναίοι, ότι η παρούσα κατάστασις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00 -.00 5 ZE MI WA 0 0 0 9 0,95 9 ΑΓ ΓΕ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 95 ΑΔ ΡΟ ΙΩ 0 0 0 0 0 0 97 ΑΙ ΚΩ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 5 507 ΑΛ ΕΥ ΤΖ 0 0 0 0 0 0 6 99 ΑΝ ΟΡ ΚΩ 7 5 0 0 0,65 7 95 ΑΝ ΙΩ ΟΡ 9 9 9 6

Διαβάστε περισσότερα

28 Αυγούστου 3 Σεπτεμβρίου 2017 Άνθρωπος

28 Αυγούστου 3 Σεπτεμβρίου 2017 Άνθρωπος 28 Αυγούστου 3 Σεπτεμβρίου 2017 Άνθρωπος ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Δανιήλ 9: 23 Είσαι έως άνω τελεία Είσαι σφόδρα αγαπητός. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ Κορινθίους Β 1: 2-4, 21, 22, 9: 8, 6: 16, Σεις, 17 Θέλω, 18 2 Χάρις υμίν

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος

27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος 27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Ψαλμοί 23: 6 Θέλω Θέλω κατοικεί εν τω οίκω του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ Ψαλμοί 119: 89, 90 έως άνω τελεία, 97, 111, 142, 152,

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία

Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία Ποιά ηρωικά χαρακτηριστικά έχει η ηρωίδα κατά τη γνώμη σας; Κατά τη γνώμη μου και μόνο που χαρακτηρίζουμε την Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου ηρωίδα δείχνει ότι

Διαβάστε περισσότερα

αναλυτικός απλός 1 Ο αναλυτικός βλέπει τον κόσμο σαν να αποτελείται από πολλά μικρά κομμάτια.

αναλυτικός απλός 1 Ο αναλυτικός βλέπει τον κόσμο σαν να αποτελείται από πολλά μικρά κομμάτια. αναλυτικός απλός 1 Ο αναλυτικός βλέπει τον κόσμο σαν να αποτελείται από πολλά μικρά κομμάτια. Σπάν άνια δέχ εται τα πράγ μα τα όπω πως είνα ναι. Θεω εωρε ρεί ότι όλα πρέπ έπει να τα ανα ναλύ ουμε εξο ξονυ

Διαβάστε περισσότερα

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ιωάννης α:1 (1:1) Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Ιωάννης α:4 (1:4) 1 Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

Κα λόν ύπ νο και όνειρ α γλυκά

Κα λόν ύπ νο και όνειρ α γλυκά Κα λόν ύπ νο και όνειρ α γλυκά Οδηγίες ανάγνωσης Προσοχή! Μη διαβάσετε ποτέ μεγαλόφωνα το βιβλίο αυτό σε κάποιον που οδηγεί αυτοκίνητο ή άλλο όχημα, διότι το παραμύθι έχει ως σκοπό να αποκοιμίσει αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ο Πρωταγόρας εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. «Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕ1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ- ΣΙΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕ1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ- ΣΙΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ 935 Ό περί Αυξήσεως Συντάξεων Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 'Αριθμός 128 του 1968 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Το Συμβούλιον των εν Σύρω Πλημμελειοδικών

Το Συμβούλιον των εν Σύρω Πλημμελειοδικών Το Συμβούλιον των εν Σύρω Πλημμελειοδικών Του τμήματος των διακοπών. 28 Ιουλίου 1851 Οι Γεώργιος Νέγρος, Δ.Κ., και Ιωάννης Σάρδης κατηγγέλθησαν ότι την 10 10βρίου π. ε. έκλεψαν επί της παραλίας της Μυκώνου

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα κινδυνεύουμε είτε να μας απορροφήσουν τα δεινά του βίου και να μας εξαφανίσουν κάθε

Σήμερα κινδυνεύουμε είτε να μας απορροφήσουν τα δεινά του βίου και να μας εξαφανίσουν κάθε Οι Έλληνες φώτισαν τον κόσμο με τα δικά τους έργα σήμερα πρέπει να βρούμε ξανά τις δικές τους ιδιότητες Περίληψη: Η σοφία της ψυχής είναι μια ξεχασμένη ιδιότητα που ο άνθρωπος πρέπει πάλι να την βρει για

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Οδύσσειας: θέμα 2 ο «Γράφω το ημερολόγιο του κεντρικού ήρωα ή κάποιου άλλου προσώπου» Το ημερολόγιο της Πηνελόπης

Εργασία Οδύσσειας: θέμα 2 ο «Γράφω το ημερολόγιο του κεντρικού ήρωα ή κάποιου άλλου προσώπου» Το ημερολόγιο της Πηνελόπης Το ημερολόγιο της Πηνελόπης Εργασία Οδύσσειας: θέμα 2 ο «Γράφω το ημερολόγιο του κεντρικού ήρωα ή κάποιου άλλου προσώπου» Το ημερολόγιο της Πηνελόπης Το ημερολόγιο: «ημέρα της αποχώρησης Αγαπημένο μου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α. ΘΕΜΑ Α1 α. Να δώσετε µε συντοµία το περιεχόµενο των ακόλουθων ιστορικών εννοιών: Τανζιµάτ Εθνικόν Κοµιτάτον Οµάδα των Ιαπώνων.

ΟΜΑ Α Α. ΘΕΜΑ Α1 α. Να δώσετε µε συντοµία το περιεχόµενο των ακόλουθων ιστορικών εννοιών: Τανζιµάτ Εθνικόν Κοµιτάτον Οµάδα των Ιαπώνων. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να δώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι για την παιδαγωγική της οικογένειας (Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης)

Λόγοι για την παιδαγωγική της οικογένειας (Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης) 22 Οκτωβρίου 2019 Λόγοι για την παιδαγωγική της οικογένειας (Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης) Θρησκεία / Κοινωνικά θέματα / Πνευματική ζωή «Είναι πολλά πράγματα, τα οποία ο άνθρωπος δεν τα γνωρίζει, ή, αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ελισάβετ Μουτζάν -Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ελισάβετ Μουτζάν -Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ελισάβετ Μουτζάν -Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία Εις τούτον τον καιρόν, δηλαδή τη 25 Μαρτίου 1821, την ημέραν του Ευαγγελισμού, έρχεται ο ποτέ διδάσκαλός μου Θεοδόσιος Δημάδης, και μας κάμνει γνωστόν

Διαβάστε περισσότερα

Μητρ.Λεμεσού: Όταν δεν υπάρχει η ειρήνη του Θεού, τότε ζηλεύουμε και φοβόμαστε ο ένας τον άλλο

Μητρ.Λεμεσού: Όταν δεν υπάρχει η ειρήνη του Θεού, τότε ζηλεύουμε και φοβόμαστε ο ένας τον άλλο 31 Ιανουαρίου 2019 Μητρ.Λεμεσού: Όταν δεν υπάρχει η ειρήνη του Θεού, τότε ζηλεύουμε και φοβόμαστε ο ένας τον άλλο / Επικαιρότητα Όταν ο άνθρωπος έχει ειρήνη μέσα του και βεβαιωθεί η ψυχή του ότι όντως

Διαβάστε περισσότερα

Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς. Θεματική ενότητα: «Οικουμενικές αξίες και Λογοτεχνία» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς. Θεματική ενότητα: «Οικουμενικές αξίες και Λογοτεχνία» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σχολική Χρονιά 2012-2013 Κ ε ί μ ε ν α Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς Θεματική ενότητα: «Οικουμενικές αξίες και Λογοτεχνία» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κείμενα προς συνανάγνωση συνεξέταση Έριχ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰττ" Άρ. 734 της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ Διοικητικάi Πράξεις καΐ Γνωστοποιήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰττ Άρ. 734 της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ Διοικητικάi Πράξεις καΐ Γνωστοποιήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰττ" Άρ. 734 της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1969 Διοικητικάi Πράξεις καΐ Γνωστοποιήσεις Αριθμός 545 Οί περί Ταμείου Βοηθείας Ζημιωθέντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον XAE 7 (1906), Περίοδος A' Σελ Λουκάς ΡΟΥΦΟΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΑΘΗΝΑ 1906

Δελτίον XAE 7 (1906), Περίοδος A' Σελ Λουκάς ΡΟΥΦΟΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΑΘΗΝΑ 1906 Αγόρευσις του εριτίμου βουλευτού Αττικής κ. Φωκίωνος Νέγρη υπέρ της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας γενομένη επί της συζητήσεως του νομοσχεδίου περί συγχωνεύσεως του Λαχείου της Αρχαιολογικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες μου απορίες. ΚΟΙΤΑΖΑ τ αγόρια και σκέπτουμουν. [7]

Πρώτες μου απορίες. ΚΟΙΤΑΖΑ τ αγόρια και σκέπτουμουν. [7] A Πρώτες μου απορίες ΚΟΙΤΑΖΑ τ αγόρια και σκέπτουμουν. Ο Λουκάς έγραφε σιωπηλά, τα φρύδια του σουφρωμένα, θυμωμένος ακόμα, ενώ ο Βρασίδας, με τα χέρια στις τσέπες, πήγαινε κι έρχουνταν, κάθουνταν και σηκώνουνταν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

1-7 Ιανουαρίου 2018 Θεός

1-7 Ιανουαρίου 2018 Θεός 1-7 Ιανουαρίου 2018 Θεός ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Ψαλμοί 66: 4, 5 έως άνω τελεία Πάσα η γη θέλει σε προσκυνεί και ψαλμωδεί εις σε. Θέλουσι ψαλμωδεί το όνομά σου. Έλθετε και ίδετε τα έργα του Θεού. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

Παραινέσεις 1 ενός πατέρα του καιρού μας. Αγαπημένο μου παιδί,

Παραινέσεις 1 ενός πατέρα του καιρού μας. Αγαπημένο μου παιδί, Παραινέσεις 1 ενός πατέρα του καιρού μας Αγαπημένο μου παιδί, Ξαφνικά ψήλωσες, ωρίμασες. Παρατήρησες, άραγε, κι εσύ ότι η σχέση μας άλλαξε τον τελευταίο καιρό; Τώρα, μου φαίνεται πως δεν έχεις πια το ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις Κ.Δ.Π. 173/75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1220 της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 'Αριθμός 173 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον.

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. n 00211000Aqq11j1w Εκ νε ό τη τός μου ο εχ θρό ός με πει ρά ζει, 00qaj-1`q`qq+0)q11l1 ταίς η δο ναίς φλέ γει με ε γώ δέ πε ποι θώς, 0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. 211`w1l1+000 0wl1

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές;

τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ; τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές; ποια είναι η σχέση των πεποιθήσεών μας με την πραγματικότητα, για να είναι αληθείς και

Διαβάστε περισσότερα

1107 Ν. 164/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2241,

1107 Ν. 164/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2241, E.E., Παρ. I, Αρ. 2241, 10.7.87 1107 Ν. 164/87 Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ. Μετάφραση ΔΉΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 2017

ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ. Μετάφραση ΔΉΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 2017 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ Μετάφραση ΔΉΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 2017 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ ΑΘΗΝΑ 2017 ΝΕΦΕΛΗ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΠΑΝΤΑ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Σοφοκλέους, Οιδίπους επί Κολωνώ, μετάφραση Δημήτρης Δημητριάδης Σχεδιασμός βιβλίου:

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε τόπος έχει έναν Επίσκοπο ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής

Kάθε τόπος έχει έναν Επίσκοπο ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής 27/07/2019 Kάθε τόπος έχει έναν Επίσκοπο ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής Πατριαρχεία / Οικουμενικό Πατριαρχείο Στη σημασία της τήρησης των δογμάτων της Εκκλησίας αλλά συνάμα και της γνήσιας και αυθεντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Αποσπάσματα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Αποσπάσματα http://hallofpeople.com/gr/bio/aristotles.php ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Αποσπάσματα ΠΟΛΙΤΙΚΑ Ποιος πρέπει, άραγε, να κυβερνά; [ ] Ποιος πρέπει, άραγε, να κυβερνά; Ο λαός; Οι πλούσιοι; Οι γενικής αποδοχής, Ο ικανότερος;

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο)

1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο) 1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο) Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Οι μαθητές/μαθήτριες να: - εξετάζουν το φαινόμενο της αθεΐας ως άρνηση/απόρριψη του Θεού, διακρίνουν την επίδραση της αθεΐας σε διαμόρφωση πεποιθήσε

Διαβάστε περισσότερα

Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος :11

Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος :11 Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος 2017-11:11 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη Ο ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει γράψει περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μας είναι η γη

Σπίτι μας είναι η γη Σπίτι μας είναι η γη 1.α. Ο αρχηγός των Ινδιάνων λέει ότι η φύση είναι το σπίτι τους. Τι εννοεί; β. Πώς βλέπει ο λευκός τη φύση, σύμφωνα με τον Ινδιάνο; α. Η πρόταση αυτής της αγοραπωλησίας ήταν εντελώς

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ»

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» «Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ τι πιστεύω για την εξαφάνιση, αλλά δώσε μου λίγο χρόνο. Όχι,

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε

ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε. 2 0 1 9 Κλ ά δο ς θερ µ ι κώ ν τη λ εκα τ ευθυ νό µ εν ω ν α υ το κι νή τω ν. Υπ εύ θυνο ς Κ λ ά δ ο υ Ζωτιαδης Κωστας bo d @ e l - m e. gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 1 ΚΥΘΗΡΑ, 28 η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Σεβασμιώτατε Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ»

ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ» ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ» Αν είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος γεννιέται καλός και γίνεται μοχθηρός μόνο μέσα από την κακή επιρροή της κοινωνίας στην οποία ζει, η μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη: Στόχος μου είναι να πείσω τους αναγνώστες μου να μην σκοτώσουν το μικρό παιδί που έχουν μέσα τους 11 May 2018

Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη: Στόχος μου είναι να πείσω τους αναγνώστες μου να μην σκοτώσουν το μικρό παιδί που έχουν μέσα τους 11 May 2018 Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη: Στόχος μου είναι να πείσω τους αναγνώστες μου να μην σκοτώσουν το μικρό παιδί που έχουν μέσα τους 11 May 2018 by Rena Mavridou Αγαπητή Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη, πώς προέκυψε η συγγραφή στη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3) Διδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας, 324 Α-C Εἰ γάρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τό κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τούς ἀδικοῦντας τί ποτε

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Πώς να μελετάμε τη Βίβλο του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική. Ενότητα 5: Η ποίηση ως μιμητική τέχνη στον Αριστοτέλη ΙΙ. Όνομα Καθηγητή Καλέρη Αικατερίνη. Τμήμα Φιλοσοφίας

Αισθητική. Ενότητα 5: Η ποίηση ως μιμητική τέχνη στον Αριστοτέλη ΙΙ. Όνομα Καθηγητή Καλέρη Αικατερίνη. Τμήμα Φιλοσοφίας Αισθητική Ενότητα 5: Η ποίηση ως μιμητική τέχνη στον Αριστοτέλη ΙΙ Όνομα Καθηγητή Καλέρη Αικατερίνη Τμήμα Φιλοσοφίας 1. Σκοποί ενότητας Διαιρετική μέθοδος: παράδειγμα προσδιορισμού επί μέρους ποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος φταίει; (Κυριακή του Τυφλού)

Ποιος φταίει; (Κυριακή του Τυφλού) 1 Ιουνίου 2019 Ποιος φταίει; (Κυριακή του Τυφλού) Θρησκεία / Ιερός Άμβων Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς «Και τον ρώτησαν οι μαθητές του: Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, για να γεννηθεί τυφλός;»

Διαβάστε περισσότερα

ι λ γεται τετραγωνικη ρ ζα εν Θετικ αριθμ α και πι υμβ λ ζεται αυτη και τραιτεζι με ΔΓ Δ ην πλευρ ΔΓ

ι λ γεται τετραγωνικη ρ ζα εν Θετικ αριθμ α και πι υμβ λ ζεται αυτη και τραιτεζι με ΔΓ Δ ην πλευρ ΔΓ ι λ γεται τετραγωνικ ρ ζα εν Θετικ αριθμ α και πι υμβ λ ζεται αυτ Ποι αριθμ νομ ζεται ρρτ Πι ρ ζ νται ι πραγματικ αριθμ Θ ια ι λ γεται μ τ ν μια ξε α γων α ω ε ρθ γων υτριγι ν υ ι Μγεται εφαπτ μι μια οξε

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: κυνήγι θησαυρού»

«Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: κυνήγι θησαυρού» «Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: κυνήγι θησαυρού» Η ταξινόµηση µνηµείων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες αναζήτησης. Παιχνίδι θησαυρού: «Ο Πλάτων ταξιδεύει στην περιοχή σου! Ένα φανταστικό ταξίδι...» Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014 Τμήμα Α Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 7 ΑΙΩΝΕΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτικη της Maria Kleanthous Kouzapa για το βιβλίο : " ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ " του Γιώργου Παπαδόπουλου-Κυπραίου

Κριτικη της Maria Kleanthous Kouzapa για το βιβλίο :  ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ  του Γιώργου Παπαδόπουλου-Κυπραίου Ημερομηνία 13/07/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://vivliopareas.blogspot.gr/ Μαρία Κλεάνθους Κουζάπα http://vivliopareas.blogspot.gr/2015/07/maria-kleanthous-kouzapa_40.html Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015 Κριτικη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ Ἦχος Νη Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας μίλησε για το νέο της μυθιστόρημα με τίτλο "Πώς υφαίνεται ο χρόνος"

Η συγγραφέας μίλησε για το νέο της μυθιστόρημα με τίτλο Πώς υφαίνεται ο χρόνος Σοφία Δημοπούλου: «Το παρελθόν μάς καθορίζει» Η συγγραφέας μίλησε για το νέο της μυθιστόρημα με τίτλο "Πώς υφαίνεται ο χρόνος" Συνέντευξη στη Λεμονιά Βασβάνη Το "Πώς υφαίνεται ο χρόνος" απασχολεί τη Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ http://hallofpeople.com/gr/bio/ηράκλειτος.php ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ» Ι. Ενώ ο λόγος αυτός υπάρχει πάντα, ωστόσο οι άνθρωποι δεν τον κατανοούν ούτε προτού τον ακούσουν ούτε όταν τον

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997, 2.3.73 'Αριθμός 31 Οι περί Συλλογικών Στοιχημάτων Κανονισμοί του 1973, κατατεθέντες εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων και τροποποιηθέντες υπ' αύτης, δημοσιεύονται,

Διαβάστε περισσότερα

Η αόρατος χειρ και η σιδηρά πυγμή: βίοι παράλληλοι(;) Χρήστος Κόλλιας Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η αόρατος χειρ και η σιδηρά πυγμή: βίοι παράλληλοι(;) Χρήστος Κόλλιας Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Η αόρατος χειρ και η σιδηρά πυγμή: βίοι παράλληλοι(;) Χρήστος Κόλλιας Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Καρίων προς Πλούτο: «κρατοῦσι γοῦν κἀν τοῖς πολέμοις ἑκάστοτε, ἐφ οἷς

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

5 Μαρτίου Το μυστήριο της ζωής. Θρησκεία / Θεολογία. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ( 1979)

5 Μαρτίου Το μυστήριο της ζωής. Θρησκεία / Θεολογία. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ( 1979) 5 Μαρτίου 2019 Το μυστήριο της ζωής Θρησκεία / Θεολογία Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ( 1979) Η ζωή πάνω στη γη έλκει την καταγωγή της από τον ουρανό η ζωή του ανθρώπου έλκει την καταγωγή της από τον Θεό. Τα

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

30 Οκτωβρίου 5 Νοεμβρίου 2017 Ο Αδαμ και ο εκπεσών άνθρωπος

30 Οκτωβρίου 5 Νοεμβρίου 2017 Ο Αδαμ και ο εκπεσών άνθρωπος 30 Οκτωβρίου 5 Νοεμβρίου 2017 Ο Αδαμ και ο εκπεσών άνθρωπος ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Ησαίας 52: 1έως 2 ο κόμμα, 2 έως άνω τελεία Εξεγέρθητι, εξεγέρθητι. Εκτινάχθητι από το χώμα. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ Εφεσίους 4: 24

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

[1] Α Ν Τ Ι Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ Ε Ι Σ Τ Η Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α Ν ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΥ κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ τήν

[1] Α Ν Τ Ι Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ Ε Ι Σ Τ Η Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α Ν ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΥ κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ τήν [1] Α Ν Τ Ι Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ Ε Ι Σ Τ Η Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α Ν ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΥ κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ τήν 19.03.2019 Μακαριώτατε, η σύγκλησις εκτάκτως της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα