«ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ»"

Transcript

1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΝΑΚΙΑ Α.Μ.: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δρ. ΙΡΙΣ ΖΑΜΠΙΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2019

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...4 ABSTRACT...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ορισμός Περιτοναϊκής Κάθαρσης Ανατομία Νεφρών Δομή και λειτουργία νεφρών Χρόνια και Οξεία Νεφρική Νόσος Νεφρική Νόσος και παιδιά Σταδιοποίηση της Νεφρικής Νόσου στα παιδιά Πρόληψη Κλινική εικόνα Χρόνιας Νεφρικής Νόσου σε παιδιά Αντιμετώπιση Περιτοναϊκή Κάθαρση Διαδικασία Περιτοναϊκής Κάθαρσης Τύποι Περιτοναϊκής Κάθαρσης Τοποθέτηση Περιτοναϊκού Καθετήρα Εκπαίδευση Περιτοναϊκού Καθετήρα Διαλύματα που χρησιμοποιούνται στην περιτοναϊκή κάθαρση Επιπλοκές περιτοναϊκής κάθαρσης.17 1

3 3.8.9 Πρόγνωση Νοσηλευτικοί Ρόλοι Ο ρόλος του νοσηλευτή Ο ρόλος του νοσηλευτή στην τοποθέτηση περιτοναϊκού καθετήρα Ο ρόλος του νοσηλευτή στην εκπαίδευση του ασθενούς Ο ρόλος του νοσηλευτή στην διατροφή Ο ρόλος του νοσηλευτή στην ψυχολογία του παιδιού/ ασθενούς ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Είδος έρευνας Περιγραφή δείγματος Μέθοδος συλλογής Διαδικασία συλλογής Επιλογή μελετών και σύνθεση δεδομένων.24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΕΥΡΗΜΑΤΑ Η συμβολή του νοσηλευτή στην περιτοναϊκή κάθαρση Τα οφέλη της περιτοναϊκής κάθαρσης στα παιδιά και στα συστήματα υγείας..27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 6.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...29 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 30 2

4 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτρια Δρ. Ίρις Ζαμπίρα για την πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγηση που μου παρείχε για την δημιουργία και την ολοκλήρωση της εργασίας μου. 3

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η χρόνια νεφρική νόσος χαρακτηρίζεται από δυσλειτουργία των νεφρών και είναι μία παθολογική κατάσταση που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Μια μέθοδος αντιμετώπισης της χρόνιας νεφρική νόσου είναι η περιτοναϊκή κάθαρση, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά. Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να γίνει ανάλυση της θεραπευτικής μεθόδου της περιτοναϊκής κάθαρσης σε παιδιά που πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και να αναδειχθεί η σημαντικότητα του νοσηλευτικού ρόλου. Μεθοδολογία: Η παρούσα εργασία βασίστηκε σε επιστημονικά συγγράμματα δημοσιευμένα στην ελληνική γλώσσα αλλά και επιστημονικές έρευνες κατόπιν αναζήτησης σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων δημοσιευμένα στην αγγλική γλώσσα. Αποτελέσματα: Ευρήματα της παρούσας εργασίας επισημαίνουν τα πλεονεκτήματα της περιτοναϊκής κάθαρσης ως θεραπεία εκλογής για τη διαχείριση της χρόνιας νεφρικής νόσου και στα παιδιά. Σημαντική είναι η κατάλληλη εκπαίδευση από τους νοσηλευτές τόσο της οικογένειας όσο και του ασθενούς για τις διαδικασίες που αφορούν την εφαρμογή της περιτοναϊκής κάθαρσης. Επιπλέον οι νοσηλευτές κατέχουν σημαντικό ρόλο καθ όλη την θεραπευτική πορεία του ασθενούς. Συμπεράσματα: Οι επιπλοκές της χρόνιας νεφρικής νόσου εμφανίζονται κυρίως στο τελικό στάδιο, όπου και χρειάζεται και θεραπευτική αντιμετώπιση. Στην παιδική ηλικία, υπάρχουν πολλοί πιθανοί λόγοι πρόκλησης νεφρικής ανεπάρκειας και είναι σημαντικό να γίνονται προληπτικές εξετάσεις ακόμα και από την βρεφική ηλικία ώστε να αξιολογηθεί η λειτουργία των νεφρών. Τέλος, στην αντιμετώπιση της νόσου ο ρόλος του εξειδικευμένου παιδιατρικού νοσηλευτή είναι πολύ σημαντικός αφού συμμετέχει σε όλα τα βήματα για την διαχείριση της νόσου. Λέξεις-κλειδιά: νεφροί, χρόνια νεφρική νόσος, περιτοναϊκή κάθαρση, παιδιά, νοσηλευτικός ρόλος 4

6 ABSTRACT Introduction: Chronic kidney disease is characterized by kidney dysfunction and is a pathological condition that needs immediate treatment. One method of treating chronic kidney disease is peritoneal dialysis, which can be applied to both adults and children. Purpose: The aim of this dissertation is to analyze the therapeutic method of peritoneal dialysis in children with chronic kidney disease and to highlight the importance of the nursing role. Methodology: The present dissertation was based on scientific text books published in Greek and scientific research studies published in English after conducting a bibliographic search in electronic databases published in English. Results: The findings of the present dissertation point to the benefits of peritoneal dialysis as treatment of choice for the management of chronic kidney disease in children. It is important that both family and patients should receive appropriate education by nurses as far as procedures for applying peritoneal dialysis are concerned. In addition, nurses play an important role throughout the patient's treatment process. Conclusions: The complications of chronic kidney disease occur mainly in the late stages, where treatment is absolutely needed. In childhood, there are many possible causes for kidney failure and it is important to carry out preventive tests even from infancy to assess kidney function. Finally, the role of specialized pediatric nurses in the management of the disease is very important as they are involved throughout the management of the disease. Key words: kidney, chronic kidney disease, peritoneal dialysis, children, nursing role 5

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τον ρόλο του νοσηλευτή στην διαδικασία της περιτοναϊκής κάθαρσης και πως αντιμετωπίζεται στα παιδιά. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται συνοπτικά τα κεφάλαια της εργασίας καθώς και τι περιλαμβάνει το καθένα. Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελείται από τον σκοπό, τους λόγους που πραγματοποιήθηκε η παρούσα εργασία αλλά και τους στόχους της. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ορισμός της περιτοναϊκής κάθαρσης και η δομή και η λειτουργία των νεφρών. Επίσης, αναλύεται η χρόνια και η οξεία νεφρική νόσος, καθώς και αναφέρονται οι τρόποι πρόληψης, η κλινική εικόνα αλλά και η αντιμετώπισή και η πρόγνωση της νόσου. Αναλυτικό υποκεφάλαιο αποτελεί η περιτοναϊκή κάθαρση αφού είναι και το θέμα της εργασίας όπως επίσης και ο ρόλος του νοσηλευτή. Έπειτα, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το είδος της έρευνας που χρειάστηκε ώστε να βρεθούν τα νεότερα ερευνητικά δεδομένα που σχετίζονται με παιδιά τα οποία υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση και τι ρόλο διαδραματίζει ο νοσηλευτής σε αυτό. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται το δείγμα, η μέθοδος και η διαδικασία με την οποία συλλέχθηκαν τα δεδομένα της έρευνας. Στη συνέχεια ακολουθεί το πέμπτο κεφάλαιο όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και αμέσως μετά το έκτο κεφάλαιο στο οποίο πραγματοποιείται η συζήτηση των αποτελεσμάτων. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο βρίσκονται τα γενικά συμπεράσματα της εργασίας καθώς και η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε. 6

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΟΧΟΙ & ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η παρούσα εργασία αποσκοπεί να διερευνηθεί η θεραπευτική μέθοδος της περιτοναϊκής κάθαρσης σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και ειδικότερα σε παιδιά ασθενείς. Για την ολοκλήρωση της περιτοναϊκής κάθαρσης απαιτούνται αρκετές ενέργειες όπως είναι η τοποθέτηση του περιτοναϊκού καθετήρα, η εκπαίδευση του ασθενούς αλλά και η πρόληψη των επιπλοκών. Για το λόγο αυτό οι στόχοι της εκπόνησης της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μελέτη του θεραπευτικού μοντέλου της περιτοναϊκής κάθαρσης, των επιπτώσεων που έχει στην υγεία των ασθενών αλλά και του ρόλου που κατέχει ο νοσηλευτής. 7

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 3.1 Ορισμός Περιτοναϊκής Κάθαρσης Ως περιτοναϊκή κάθαρση (peritoneal dialysis) ορίζεται η μέθοδος της εξωνεφρικής κάθαρσης, η οποία επιτρέπει στους ασθενείς που βρίσκονται σε τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής νόσου να έχουν μια επιτυχημένη θεραπεία με πολλά πλεονεκτήματα και καλύτερη ποιότητα ζωής. Η μέθοδος αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο μέσα το νοσοκομείο όσο και στο σπίτι. Είναι μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ασθενών με νεφρικές δυσλειτουργίες καθώς επιλέγεται και ως αρχική θεραπεία σε ασθενείς στους οποίους δε μπορεί να πραγματοποιηθεί η αιμοκάθαρση με τεχνητό νεφρό ή δεν επιθυμούν αιμοκάθαρση με τεχνητό νεφρό ή επιθυμούν την εξ νοσοκομειακή εφαρμογή της θεραπείας. Αποτελεί μέθοδο εκλογής για την υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας κυρίως στα παιδιά με χρόνια νεφρική νόσο (Martins et al., 2016). Η περιτοναϊκή κάθαρση είναι μια μέθοδος υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας, ισοδύναμη με την αιμοκάθαρση. Μετά την τοποθέτηση ενός καθετήρα στην περιτοναϊκή κοιλότητα (ανάμεσα στα δύο φύλλα της περιτοναϊκής μεμβράνης, στην κοιλιά) χορηγείται μια ποσότητα ειδικού διαλύματος που παραμένει για ορισμένο χρόνο στη θέση αυτή. Μέσω της μεμβράνης, τοξικές και άχρηστες ουσίες που συσσωρεύονται στον οργανισμό, λόγω μη-λειτουργίας των νεφρών, περνούν προς το διάλυμα. Παροχετεύοντας το διάλυμα σε καθορισμένο χρόνο, απομακρύνονται από τον οργανισμό αυτές τις τοξικές ουσίες. Η επανάληψη των αλλαγών σε τακτά χρονικά διαστήματα προσφέρει κάθαρση ανάλογη με αυτή της αιμοκάθαρσης και της νεφρικής λειτουργίας. Η βασική διαφορά με τον τεχνητό νεφρό είναι ότι η μέθοδος μετά την αρχική εκπαίδευση και έναρξη γίνεται στο σπίτι (home therapy) και όχι σε νοσοκομείο (Martins et al., 2016). 3.2 Ανατομία Νεφρών Οι νεφροί είναι δύο και αποτελούν ζωτικής σημασίας όργανα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Βρίσκονται δεξιά και αριστερά στα πλάγια της σπονδυλικής στήλης, στο ύψος του 12 ου θωρακικού σπόνδυλου και του 3 ου οσφυϊκού σπόνδυλου και στηρίζονται στο ψοΐτη μυ στο οπίσθιο κοιλιακό τοίχωμα. O δεξιός νεφρός βρίσκεται λίγο χαμηλότερα από τον αριστερό γιατί πιέζεται από το ήπαρ το οποίο βρίσκεται ακριβώς από επάνω του (Platzer et al., 2011). 8

10 3.3 Δομή και Λειτουργία των νεφρών Οι νεφροί επιτελούν βασικές χημικές διεργασίες που είναι απαραίτητες για τον οργανισμό. Στις διεργασίες αυτές βοηθούν οι νεφρώνες οι οποίοι περιέχονται στον κάθε νεφρό. Ο κάθε νεφρός αποτελείται από ένα εκατομμύριο λειτουργικές μονάδες, τους νεφρώνες, καθώς και από μια μονάδα φιλτραρίσματος αιμοφόρων αγγείων η οποία ονομάζεται σπείραμα (Platzer et al., 2011). Το αίμα εισέρχεται στο σπείραμα, όπου διηθείται και το εναπομένον υγρό κατόπιν περνά κατά μήκος του ουροφόρου σωληναρίου μέσα στο οποίο χημικές ουσίες και νερό αποβάλλονται από το διήθημα και από τον οργανισμό. Το τελικό προϊόν του διηθήματος απεκκρίνεται με το σχηματισμό των ούρων (Platzer et al., 2011). Οι νεφροί επιτελούν την παραπάνω λειτουργία που είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ζωής διηθώντας περίπου 200 λίτρα υγρών κάθε 24 ώρες. Από αυτά, περίπου δύο λίτρα απομακρύνονται από το σώμα με τη μορφή των ούρων, και επαναρροφώνται ανακτώνται περίπου 198 λίτρα. Τα ούρα που εκκρίνονται, μπορούν να αποθηκευτούν στην ουροδόχο κύστη για 1 έως 8 ώρες (Platzer et al., 2011). Βασικές χημικές λειτουργίες που πραγματοποιούν οι νεφροί είναι η απομάκρυνση των απόβλητων προϊόντων από το σώμα, η ισορροπία των υγρών του σώματος, η έκκριση ορμονών οι οποίες ρυθμίζουν την αρτηριακή πίεση, η παραγωγή της βιταμίνης D, ο έλεγχος της παραγωγής των αιμοσφαιρίων του αίματος καθώς και η αφαίρεση των ναρκωτικών από τον οργανισμό (Platzer et al., 2011). 3.4 Χρόνια και Οξεία νεφρική νόσος Ως Χρόνια Νεφρική Νόσος ορίζεται η δυσλειτουργία που προκαλείται στα νεφρά και επηρεάζει την νεφρική λειτουργία του οργανισμού. Κατά την εξέλιξη της νόσου η λειτουργία των νεφρών επιδεινώνεται με αποτέλεσμα να επιφέρει διάφορες διαταραχές στην υγεία του ατόμου, λόγω του υψηλού επιπέδου άχρηστων ουσιών που συγκεντρώνονται στο αίμα του οργανισμού. Διαταραχές όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, η αναιμία, η κακή διατροφική υγεία, η νευρική βλάβη αλλά και τα διάφορα καρδιαγγειακά προβλήματα χαρακτηρίζουν τις επιπλοκές της χρόνιας νεφρικής νόσου. Αυτές οι διαταραχές μπορεί να προκληθούν στον οργανισμό βραδέως και επί μακρό χρονικό διάστημα. Ωστόσο, η χρόνια νεφρική νόσος μπορεί να προκληθεί από διαβήτη, υψηλή αρτηριακή πίεση αλλά και άλλες διαταραχές. Είναι σημαντικό η διάγνωση και η θεραπεία της να γίνει έγκαιρα ώστε να διατηρηθεί η κατάσταση του ατόμου σταθερή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αντίθετα, αν η νεφρική νόσος δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα υπάρχει η 9

11 πιθανότητα πτώσης σε νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου η οποία και απαιτεί άμεση θεραπεία με την μέθοδο της αιμοκάθαρσης, της περιτοναϊκής κάθαρσης ή της μεταμόσχευσης νεφρού (Martins et al., 2016: Χαράτση-Γιωτάκη, 2014). Ως οξεία νεφρική νόσος ορίζεται η ξαφνική ελάττωση ή διακοπή της δυνατότητας του νεφρού να αποβάλλει τις άχρηστες ουσίες για τον οργανισμό, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η οξεοβασική ισορροπία. Είναι κυρίως ασυμπτωματική και συνοδεύεται από ολιγουρία ή από ανουρία. Η διάγνωση της νόσου επιβεβαιώνεται όταν το ποσό της κρεατινίνη και της ουρίας του αίματος είναι αυξημένα. Ωστόσο, τα αίτια της νόσου διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες τα προ-νεφρικά, τα νεφρικά και μετανεφρικά. Πιο αναλυτικά τα προ νεφρικά αίτια αφορούν την μειωμένη αιμάτωση των νεφρών, τα νεφρικά αναφέρονται στην βλάβη που προκαλείται στον ιστό του νεφρού και τα μετανεφρικά αφορούν κυρίως την απόφραξη που προκαλείται στις ουροφόρους οδούς. Τέλος, η οξεία νεφρική νόσος είναι επείγουσα κατάσταση αφού δεν πραγματοποιείται αποσυμφόρηση στον οργανισμό, όπως είναι η υψηλή συγκέντρωση καλίου η οποία μπορεί να προκαλέσει καρδιακή ανακοπή και άλλα καρδιολογικά προβλήματα (Χαράτση-Γιωτάκη, 2014) Νεφρική Νόσος και παιδιά Στους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο περιλαμβάνονται και πολλά παιδιά, καθώς ακόμα και νεφρικά νοσήματα που εμφανίζονται κατά την παιδική ηλικία οδηγούν συχνά σε χρόνια νεφρική νόσο στην ενήλικη ζωή τους. Ως χρόνια νεφρική νόσος στα παιδιά ορίζεται η μη αναστρέψιμη νεφρική βλάβη με φυσιολογική ή επηρεασμένη νεφρική λειτουργία. Ωστόσο, στην ομάδα αυτή η δυσλειτουργία των νεφρών μπορεί να οφείλεται κυρίως σε συγγενείς ή επίκτητες, οξείες ή χρόνιες νόσους και αρκετά συχνά συνδέονται με συστηματικές νόσους. Πολλές φορές, η διάγνωσή της είναι δύσκολη λόγω των κλινικών συμπτωμάτων, τα οποία είναι ήπιας μορφής ή πολλές φορές απουσιάζουν. Αντίθετα, παρατηρείται ότι πολλές φορές η έγκαιρη διάγνωση και η θεραπευτική παρέμβαση έχουν θετική έκβαση στην εξέλιξη της νόσου (Lissauer and Clayden, 2012) Σταδιοποίηση της Νεφρικής Νόσου στα παιδιά Η χρόνια νεφρική νόσος σταδιοποιείται σε 5 στάδια, με το 5 ο στάδιο να αποτελεί το τελικό στάδιο της νόσου και χρειάζεται άμεση θεραπευτική παρέμβαση ενώ στο 1 ο στάδιο συγκαταλέγονται παιδιά όπου προϋπάρχει νεφρική βλάβη και η νεφρική λειτουργία είναι φυσιολογική (Lissauer and Clayden, 2012). 10

12 Η σταδιοποίηση της χρόνιας νεφρικής νόσου πραγματοποιείται στα παιδιά ηλικίας άνω των δύο ετών και ο βασικός δείκτης για τη σταδιοποίηση της νόσου είναι ο χρόνος σπειραματικής διήθησης (GFR). Υπό φυσιολογικές συνθήκες ο χρόνος σπειραματικής διήθησης ποικίλει στα διάφορα βιομετρικά χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, το φύλο αλλά και η μάζα σώματος. Στην ηλικία των δύο χρονών οι τιμές του GFR είναι στις ίδιες τιμές με των ενηλίκων, σε αντίθεση με την βρεφική ηλικία όπου παρατηρείται αύξηση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης λόγω της φυσιολογικής ωρίμανσης των νεφρών. Επομένως, στα παιδιά κατά την βρεφική ηλικία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σταδιοποίηση (Lissauer and Clayden, 2012). Εκτίμηση του GFR στην κλινική πράξη μπορεί να γίνει με τη χρήση του τύπου κατά Schwartz ως εξής: GFR = k X ύψος (cm) / Κρεατινίνη ορού (mg/dl), όπου: k=0,33 για πρόωρα βρέφη τον 1ο χρόνο ζωής, k=0,45 για τελειόμηνα βρέφη τον 1ο χρόνο ζωής, k=0,55 για παιδιά και κορίτσια εφηβικής ηλικίας και k=0,7 για αγόρια εφηβικής ηλικίας (Lissauer and Clayden, 2012). Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 1) αποτυπώνεται η σταδιοποίηση της νόσου με βάση το ρυθμό σπειραματικής διήθησης (Lissauer and Clayden, 2012): Πίνακας 1 Στάδιο 1 ο Στάδιο 2 ο Στάδιο 3 ο Στάδιο 4 ο Στάδιο 5 ο Φυσιολογικός GFR GFR μεταξύ 60 και 89 ml/min GFR μεταξύ 30 και 59 ml/min GFR μεταξύ 15 και 29 ml/min GFR κάτω από 15 ml/min 3.5 Πρόληψη της νεφρικής νόσου Ο προληπτικός έλεγχος κατά την παιδική ηλικία είναι απαραίτητος. Ο έλεγχος πραγματοποιείται μέσω συγκεκριμένων εξετάσεων με σκοπό την ανίχνευση των πρώιμων συμπτωμάτων της χρόνιας νεφρικής νόσου και την έγκαιρη αντιμετώπιση τους. Πιο συγκεκριμένα, είναι σημαντικό να μετράται και να αξιολογείται κυρίως το βάρος, το ύψος και η αρτηριακή πίεση του παιδιού διότι τόσο η καθυστέρηση αύξησης του ύψους και του βάρους όσο και η εμφάνιση υπέρτασης αποτελούν συχνά επιπλοκές της χρόνιας νεφρικής νόσου (Χαράτση-Γιωτάκη, 2014) Απαραίτητες εξετάσεις που θα πρέπει να πραγματοποιούνται είναι η εξέταση ούρων για τυχόν αιματουρία ή πρωτεϊνουρία και θα πρέπει να γίνεται διερεύνηση των 11

13 αποτελεσμάτων. Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε παιδιά όπου υπάρχει οικογενειακό ιστορικό χρόνιας νεφρικής νόσου ή σε εκείνα που κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης της μητέρας είχαν διαπιστωθεί παθολογικά ευρήματα (Χαράτση-Γιωτάκη, 2014). Σημαντικό στοιχείο για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της νόσου είναι διερευνάται αν το άτομο ανήκει στις λεγόμενες Ομάδες Υψηλού Κινδύνου. Στις ομάδες υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη Χρόνιας Νεφρικής Νόσου ανήκουν (Lissauer and Clayden, 2012): 1. άτομα- παιδιά με ανωμαλίες στους νεφρούς ή στο ουροποιητικό σύστημα οι οποίες είναι εμφανείς σε προγεννητικό υπερηχογράφημα 2. άτομα- παιδιά με οικογενειακό ιστορικό νεφρικής νόσου. 3. άτομα- παιδιά με συμπτώματα όπως μειωμένη ανάπτυξη, ιστορικό ουρολοίμωξης, διαταραχές στην ούρηση ή παθολογικά ευρήματα στα ούρα. 4. πρόωρα ή τελειόμηνα βρέφη με μικρό βάρος γέννησης. 3.6 Κλινική Εικόνα Χρόνιας Νεφρικής Νόσου σε παιδιά Η χρόνια νεφρική νόσος διακρίνεται σε στάδια, με αποτέλεσμα τα συμπτώματα να κατηγοριοποιούνται ανάλογα. Έτσι, η κλινική εικόνα στα αρχικά στάδια (1 ο και 2 ο ) της νόσου είναι κυρίως ασυμπτωματική, λόγω της ετερογένειας της νόσου στα παιδιά. Στα κλινικά σημεία και συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνονται διαταραχές όπως η πολυουρία, η ολιγουρία και η ανουρία, τα οιδήματα καθώς και η υπέρταση. Ειδικότερα, παιδιά με σπειραματικές παθήσεις εμφανίζουν τα παραπάνω συμπτώματα ακόμα και στα αρχικά στάδια της νόσου. Ωστόσο, παιδιά με χρόνια νεφρική νόσο υπάρχει πιθανότητα να εμφανίσουν ένα αλλά και περισσότερα συμπτώματα όπως (Lissauer and Clayden, 2012): Πολυουρία, η οποία εμφανίζεται στα αρχικά στάδια, σε παιδιά με συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος και συγγενείς ή επίκτητες παθήσεις του σωληναρίου. Παθολογική γενική εξέταση ούρων ή αυξημένη κρεατινίνη ορού σε τυχαίο έλεγχο. Πρωτεϊνουρία, που αποτελεί σημαντικό δείκτη σπειραματικής ή σωληναριακής βλάβης. Ανατομικές ανωμαλίες και παθολογικά ευρήματα τα οποία διαπιστώνονται κατά το υπερηχογράφημα. Υπέρταση, συχνά σοβαρή, εμφανίζεται στο 60-80% των παιδιών με χρόνια νεφρική νόσο, ανεξάρτητα με το στάδιο που βρίσκεται. 12

14 Μειωμένη ανάπτυξη και κοντό ανάστημα αποτελούν συχνές εκδηλώσεις της χρόνιας νεφρικής νόσου στα παιδιά. Ταχεία επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας και οξεία νεφρική ανεπάρκεια σε καταστάσεις όπως λοίμωξη ή αφυδάτωση. Γενικότερα, τα κλινικά σημεία και συμπτώματα της νόσου αρχίζουν να εμφανίζονται στο 3 ο στάδιο της νόσου και γίνονται πιο έντονα στο 4 ο και 5 ο στάδιο. Τέτοια συμπτώματα είναι η ουραιμία, η ανορεξία, οι εμετοί, η αδυναμία καθώς και η εύκολη κόπωση. Στην περίπτωση της ουραιμίας υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης περικαρδίτιδας, νευρολογικών συμπτωμάτων αλλά και νευρολογικές διαταραχές οι οποίες επηρεάζουν την ανάπτυξη του παιδιού. Επίσης, σε προχωρημένα στάδια εμφανίζονται συμπτώματα όπως αναιμία, οξέωση, υπερφωσφαταιμία, υπασβαιστιαιμία, υπερκαλιαιμία, δισλιπιδαιμία, ενδοκρινικές διαταραχές, νεφρική οστεοδυστροφία και ραχίτιδα (Lissauer and Clayden, 2012). 3.7 Αντιμετώπιση Βασικός θεραπευτικός στόχος σε παιδιά με χρόνια νεφρική νόσο αποτελεί η διατήρηση της εκάστοτε υπολειπόμενης νεφρικής λειτουργίας αλλά και η αποφυγή επιδείνωσής της με οποιοδήποτε επεισόδιο μπορεί να την επηρεάσει. Είναι σημαντική επίσης, η διατήρηση αλλά και επιβράδυνση του ρυθμού με τον οποίο μειώνεται η νεφρική λειτουργία αλλά και η έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν συμπτωμάτων που επηρεάζουν την νεφρική λειτουργία, καθώς συμβάλουν στην διατήρηση της φυσιολογικής ανάπτυξης του παιδιού. Ωστόσο, όταν η νεφρική λειτουργία δεν υφίσταται, είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί με εξωνεφρικές μεθόδους, όπως είναι η αιμοκάθαρση, η περιτοναϊκή κάθαρση και η μεταμόσχευση νεφρού. Τέλος, ένα πολύ σημαντικό μέρος στην διαδικασία αυτή αποτελεί, η σωστή προετοιμασία του παιδιού αλλά και της οικογένειας για την έναρξή της εκάστοτε θεραπευτικής μεθόδου που έχει επιλεχθεί (Lissauer and Clayden, 2012 : Keita, 2019) Περιτοναϊκή κάθαρση Στο τελικό στάδιο της χρόνιας νεφρικής νόσου, είναι απαραίτητη η αντιμετώπισή της έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας με κάποια μέθοδο. Όπως έχει προαναφερθεί, μια μέθοδος από αυτές είναι η περιτοναϊκή κάθαρση. Η περιτοναϊκή κάθαρση πραγματοποιείται στο χώρο του ατόμου που την χρειάζεται, αφού πρώτα έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα σε ειδικό χώρο στο νοσοκομείο, και μπορεί να εφαρμοστεί σε δύο χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια της ημέρας. Πιο συγκεκριμένα, είναι δυνατό να εφαρμοστεί κατά την διάρκεια της νύχτας όπου διαρκεί 8 με 10 ώρες ή κατά την διάρκεια της μέρας σε 13

15 4 εξάωρες αλλαγές. Γενικά, είναι μια μέθοδος η οποία προσαρμόζεται εύκολα στο καθημερινό πρόγραμμα του ατόμου, της οικογένειας αλλά και της κοινωνικής ζωής του. Οι ασθενείς που επιλέγουν αυτή την μέθοδο είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιούν έλεγχο κάθε τρείς με έξι μήνες ανάλογα (Martins et al., 2016) Διαδικασία Περιτοναϊκής Κάθαρσης Η περιτοναϊκή κάθαρση πραγματοποιείται στο εσωτερικό του σώματος χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας αίματος. Χρησιμοποιείται η περιτοναϊκή μεμβράνη ή το περιτόναιο της κοιλιάς σαν φίλτρο, για να φιλτραριστεί το αίμα. Ως περιτόναιο ορίζεται η μεμβράνη η οποία προστατεύει τα όργανα της κοιλιακής κοιλότητας όπως το στομάχι, το λεπτό και το παχύ έντερο, το ήπαρ και ο σπλήνας. Έπειτα, χρησιμοποιείται ειδικό υγρό (διάλυμα), το οποίο χρησιμοποιείται και κατά την αιμοκάθαρση, και χορηγείται μέσω ενός ειδικού καθετήρα στην κοιλιά του ασθενή (Javaid, 2019). Για την σωστή λειτουργία της θεραπείας αυτής, απαιτείται να εφαρμοστεί περιτοναϊκός καθετήρας, ο οποίος χρειάζεται χειρουργική τοποθέτηση στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Μέσω του καθετήρα αυτού, χορηγούνται τουλάχιστον δύο λίτρα στείρου διαλύματος το οποίο βρίσκεται σε ειδικούς σάκους έγχυσης. Το διάλυμα αυτό παραμένει στην περιτοναϊκή κοιλότητα για τέσσερις με δώδεκα ώρες. Η διαδικασία που ακολουθείται ονομάζεται «αλλαγή», όπου το αίμα φθάνει μέσω των αγγείων στο περιτόναιο, φιλτράρεται και απομακρύνονται οι τοξικές ουσίες οι οποίες μεταφέρονται με την βοήθεια του περιτοναϊκού διαλύματος έξω από τον οργανισμό (Javaid, 2019). Έπειτα, το διάλυμα μέσω του καθετήρα απομακρύνεται, σε διάστημα περίπου που διαρκεί 20 με 30 λεπτά. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται έγχυση νέου διαλύματος στην περιτοναϊκή κοιλότητα και συνεχίζεται η κυκλική πορεία. Βασικό παράγοντα στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί η γλυκόζη που περιέχεται στο περιτοναϊκό διάλυμα, η οποία βοηθά στην διαδικασία της «υπερδιήθησης» δηλαδή, στην αφαίρεση του υπολειπόμενου υγρού από τον οργανισμό αλλά και στη συγκράτηση μιας ποσότητας νερού από τον οργανισμό μέσω της περιτοναϊκής μεμβράνη (Martins et al., 2016) Τύποι Περιτοναϊκής Κάθαρσης Η μέθοδος της περιτοναϊκής κάθαρσης πραγματοποιείται με δύο τύπους, την συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση και την συνεχή κυκλική περιτοναϊκή κάθαρση. Στη συνεχή φορητή κάθαρση, οι αλλαγές πραγματοποιούνται καθημερινά από τον ίδιο τον ασθενή 14

16 κατά την διάρκεια της ημέρας. Η είσοδος και η έξοδος του περιτοναϊκού υγρού πραγματοποιείται με την βοήθεια της βαρύτητας. Αντίθετα, στη συνεχή κυκλική περιτοναϊκή κάθαρση ή αυτοματοποιημένη περιτοναϊκή κάθαρση (Automated Peritoneal dialysis) είναι απαραίτητη η χρήση ενός μηχανήματος ή κυκλοφορητή. Με τη βοήθεια του κυκλοφορητή ή cycler οι αλλαγές πραγματοποιούνται καθημερινά κατά την διάρκεια της νύχτας. Ο ασθενής συνδέεται με ειδικές γραμμές οι οποίες ρυθμίζουν την ώρα και την διάρκεια των αλλαγών του περιτοναϊκού διαλύματος στον οργανισμό. Η διάρκεια της διαδικασίας αυτής είναι περίπου 8 με 10 ώρες, όσο διαρκεί και ο νυχτερινός ύπνος του ασθενή (Javaid, 2019). Είναι σημαντικό ο ασθενής να γνωρίζει λεπτομερώς και τις δύο εναλλακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν ώστε να μπορεί να διαλέξει. Στη συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση, ο ασθενής πρέπει να διαθέτει για κάθε αλλαγή 30 με 40 λεπτά, τρεις με πέντε φορές την ημέρα. Επίσης, στο συγκεκριμένο τύπο περιτοναϊκής κάθαρσης, η νεφρική λειτουργία διατηρείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αυστηροί διατροφικοί περιορισμοί. Ωστόσο, στη συνεχή κυκλική περιτοναϊκή κάθαρση, ο ασθενής μπορεί να διαθέσει όλη του την μέρα στις δραστηριότητες του αφού η κάθαρση πραγματοποιείται κατά την διάρκεια της νύχτας (Javaid, 2019) Τοποθέτηση Περιτοναϊκού Καθετήρα Η τοποθέτηση του περιτοναϊκού καθετήρα πραγματοποιείται με χειρουργική επέμβαση υπό γενική, τοπική ή επισκληρίδιο αναισθησία. Ο καθετήρας είναι ένας πλαστικός σωλήνας με πάχος ενός μολυβιού και εισέρχεται στην περιτοναϊκή κοιλότητα μέσω του κοιλιακού τοιχώματος (Εικόνα 1). Για την σωστή σύνδεση του καθετήρα με το σύστημα έγχυσης των περιτοναϊκών διαλυμάτων, ένα τμήμα του καθετήρα βρίσκεται μόνιμα στην περιτοναϊκή κοιλότητα ενώ ένα μικρό τμήμα βρίσκεται λίγο πιο κάτω από τον ομφαλό και προεξέχει του δέρματος. Τόσο για την συνεχή φορητή κάθαρση αλλά και για την αυτοματοποιημένη ο καθετήρας είναι ίδιος. Είναι σημαντικό να γίνει χρήση του καθετήρα σε χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων μετά την τοποθέτηση αλλά και η καθαριότητα και ο χώρος που πραγματοποιείται η κάθαρση έχει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα του καθετήρα μετέπειτα. Για την αποφυγή τυχόν επιπλοκών πραγματοποιείται εκπαίδευση του ασθενούς πριν την χρήση του καθετήρα (Javaid, 2019). 15

17 Εικόνα 1. Τοποθέτηση Περιτοναϊκού Καθετήρα (Peppelenbosch et al., 2008) Εκπαίδευση Περιτοναϊκού Καθετήρα Για τη σωστή διεκπεραίωσή της περιτοναϊκής κάθαρσης ο κάθε ασθενής είναι απαραίτητο να εκπαιδευτεί σωστά και για όλες τις πτυχές ή επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν. Ο ασθενής χρειάζεται εκπαίδευση ώστε να μπορεί να συνδέει και να αποσυνδέει το διάλυμα, να μπορεί να διατηρεί καθαρό τον χώρο του, να περιποιείται τον περιτοναϊκό καθετήρα, να μπορεί να αναγνωρίσει τυχόν προβλήματα αλλά και να τα αντιμετωπίσει. Η εκπαίδευση του ασθενούς διαρκεί περίπου δύο με τρείς εβδομάδες και γίνεται σε δημόσιους φορείς που διαθέτουν Μονάδες Περιτοναϊκής Κάθαρσης (Evangelista et al., 2016) Διαλύματα που χρησιμοποιούνται στην περιτοναϊκή κάθαρση Είναι σημαντικό να τονισθεί και η κατάλληλη επιλογή περιτοναϊκού διαλύματος για κάθε ασθενή αφού υπάρχουν διάφορα είδη. Τα διαλύματα ανεξάρτητα από το είδος προκαλούν μετακίνηση ουραιμικών τοξινών και νερού στο ενδροτριχοειδικό χώρο προς το περιτόναιο και συμβάλλουν γενικά στην θρέψη. Τοποθετούνται σε σάκους των ενάμισι ή τριών λίτρων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κυρίως στην συνεχή φορητή κάθαρση, και σε σάκους έως πέντε λίτρα, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κυρίως στην αυτοματοποιημένη κάθαρση (Campbell et al., 2015). 16

18 Η επιλογή του διαλύματος είναι ανάλογη με τις ανάγκες που έχει ο κάθε ασθενής αλλά και με τυχόν διαταραχές που μπορεί να τον συνοδεύουν όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης. Επομένως, τα διαλύματα διακρίνονται ανάλογα με την συγκέντρωση της διαλυμένης ουσίας. Υπάρχουν διαλύματα με διαλυμένη ουσία την ικοδεξτρίνη, την γλυκόζη αλλά και διαλύματα με συγκέντρωση αμινοξέων και ασβεστίου. Άρα η χρήση του διαλύματος διαφέρει ανάλογα με την συγκέντρωση των ουσιών. Πιο συγκεκριμένα (Campbell et al., 2015) : Η χρήση του διαλύματος ικοδεξτρίνης, εφαρμόζεται κυρίως σε ασθενείς με ανεπάρκεια διήθησης τύπου Ι. Η χρήση του διαλύματος με περιεκτικότητα στην γλυκόζη, θεωρείται θεραπεία πρώτης εκλογής για τους περιτοναϊκούς ασθενείς λόγω της καλύτερης βιοσυμβατότητας τους στην περιτοναϊκή μεμβράνη. Η χρήση του διαλύματος με αμινοξέα εφαρμόζεται κυρίως σε ασθενείς με κακή θρέψη, για την αποφυγή μεταβολικής οξέωσης. Η χρήση του διαλύματος με συγκέντρωση το ασβέστιο εφαρμόζεται σε ασθενείς με υπερασβεστιαιμία Επιπλοκές περιτοναϊκής κάθαρσης Η περιτοναϊκή κάθαρση είναι μια μακροχρόνια θεραπεία με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές επιπλοκές. Μια από τις συχνότερες επιπλοκές αποτελεί η περιτονίτιδα. Πολλές φορές, η περιτονίτιδα αποτελεί βασική αιτία αποτυχίας της μεθόδου, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να εντάσσονται στην αιμοκάθαρση. Συγκεκριμένα, η μόλυνση δημιουργείται κατά την διάρκεια της περιτοναϊκής αλλαγής με αποτέλεσμα την περιτονίτιδα. Έτσι, η υγιεινή της περιτοναϊκής αλλαγής κατέχει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των μολύνσεων και στην ολοκλήρωση της θεραπείας. Ένδειξη της περιτοναϊκής λοίμωξης αποτελεί η φλεγμονή της περιτοναϊκής μεμβράνης. Ωστόσο, η ένταση της περιτονίτιδας διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της θεραπείας, Δηλαδή, η συνεχής φορητή περιτοναϊκή κάθαρση χαρακτηρίζεται από υψηλή συχνότητα περιτονίτιδας σε σύγκριση με την αυτοματοποιημένη περιτοναϊκή κάθαρση αφού απαιτούνται λιγότεροι χειρισμοί (Campbell et al., 2015). Ωστόσο, άλλες επιπλοκές κατά την διάρκεια της περιτοναϊκής κάθαρσης αποτελούν οι επιπλοκές στο σημείο εισόδου του περιτοναϊκού καθετήρα και οι επιπλοκές λόγω του 17

19 περιτοναϊκού διαλύματος. Οι επιπλοκές από τον καθετήρα διακρίνονται σε α) πρώιμες και σε β) σε όψιμες ενώ μία άλλη είδους επιπλοκή είναι λόγω του περιτοναϊκού διαλύματος. Πιο συγκεκριμένα (Fram et al., 2015): α) πρώιμες επιπλοκές λόγω καθετήρα Φλεγμονή τραύματος Τραύμα ή διάτρηση σπλάχνου Αιματηρό υγρό Κοιλιακός πόνος Αντανακλαστικός ειλεός Διαρροή διαλύματος Αιμάτωμα χειρουργικού τραύματος Δυσλειτουργία καθετήρα (απόφραξη, μετακίνηση) β) όψιμες επιπλοκές λόγω καθετήρα Φλεγμονή σημείου εξόδου και σήραγγας Έξοδος δακτυλίου Διαρροή διαλύματος Επιπλοκές λόγω του περιτοναϊκού διαλύματος: Κήλες Οίδημα κοιλιακού τοιχώματος ή/και γεννητικών οργάνων Αιμοπεριτόναιο Υδροθώρακας Αναπνευστική δυσλειτουργία Οσφυαλγία Πρόγνωση Γενικά, στην νεφρική νόσο είναι αρκετά τα προβλήματα που την συνοδεύουν με αποτέλεσμα να επηρεάζεται το προσδόκιμο ζωής του ασθενή. Ωστόσο, στα παιδιά με χρόνια νεφρική νόσο, όταν γίνεται έγκαιρη η διάγνωση και επιλέγεται η κατάλληλη 18

20 θεραπεία είναι πιο διαχειρίσιμη στο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, κατά την επιλογή της περιτοναϊκής κάθαρσης φαίνεται ότι η υπολειπόμενη νεφρική λειτουργία διατηρείται σε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Κυρίως κατά την συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση γίνεται καλύτερη αιμάτωση με αποτέλεσμα την αιμοδυναμική ισορροπία η οποία συμβάλλει στην νεφρική λειτουργία. Τέλος, φαίνεται ότι η επιλογή της περιτοναϊκής κάθαρσης και ειδικότερα της συνεχούς φορητής κάθαρσης συμβάλλει στην μείωση της θνητότητας των περιτοναϊκών ασθενών (Fram et al., 2015). 3.9 Νοσηλευτικοί Ρόλοι Ο ρόλος του νοσηλευτή Ο ρόλος του νοσηλευτή με τον ασθενή κατά την διάρκεια της περιτοναϊκής κάθαρσης είναι ιδιαίτερος αφού, βρίσκονται μεταξύ τους αρκετές ώρες της ημέρας τόσο στην μονάδα περιτοναϊκής κάθαρσης όσο και στο σπίτι του ασθενούς. Ο νοσηλευτής είναι εκείνος στον οποίο ο ασθενής θα απευθυνθεί για να του λύσει τυχόν απορίες για την νόσο, τις επιπτώσεις, για την διατροφή του, την θεραπεία του αλλά και να του παρέχει ψυχολογική υποστήριξη. Αρχικό βήμα του νοσηλευτή είναι η πλήρης ενημέρωση του ασθενούς για τις δύο μεθόδους της περιτοναϊκής κάθαρσης, με σκοπό να τον βοηθήσει στην κατάλληλη επιλογή που του αρμόζει. Έπειτα, ο νοσηλευτής καταγράφει και αξιολογεί τις συνθήκες διαβίωσης του ασθενή, την ατομική του υγιεινή, αν υπάρχει κάποιο άτομο ώστε να τον βοηθήσει αλλά και το μορφωτικό του επίπεδο (Hurst, 2016). Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τόσο στους ενήλικους ασθενείς όσο και στα παιδιά ο νοσηλευτικός ρόλος και η εκπαίδευση του ασθενούς είναι ίδια. Στα παιδιά δεν γίνεται αντιληπτή η σημασία της εκπαίδευσης όποτε η εκπαίδευση πραγματοποιείται με το πιο κοντινό πρόσωπο του παιδιού ή με εκείνον που θα το φροντίζει. Επίσης, είναι σημαντική η παρουσία και η συμμετοχή του παιδιού στη διαδικασία ώστε να μπορέσει να εξοικειωθεί και να τη δεχτεί μετέπειτα. Σε αυτό συμβάλει κυρίως ο νοσηλευτής με τη σωστή εκπαίδευση και συμβολή στην διαδικασία, αλλά και η οικογένεια του παιδιού (Hurst, 2016) (Hurst et al., 2016) Ο ρόλος του νοσηλευτή στην τοποθέτηση περιτοναϊκού καθετήρα Αφού πραγματοποιηθεί η ενημέρωση του ασθενούς και ληφθεί η τελική απόφαση να γίνει η εφαρμογή της περιτοναϊκής κάθαρσης, πραγματοποιείται η εισαγωγή του ασθενούς στο 19

21 νοσοκομείο. Έπειτα, ο νοσηλευτής εξηγεί την μεθοδολογία των κινήσεών αλλά και τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν, τόσο τις νοσηλευτικές όσο και τις ιατρικές, που πρόκειται να γίνουν με σκοπό την μείωση του άγχος του ασθενούς. Οι νοσηλευτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται είναι οι εξής (Javaid, 2019): Έλεγχος των ζωτικών σημείων του ασθενούς (θερμοκρασία, ΑΠ ) Περιποίηση του πεδίου όπου θα πραγματοποιηθεί το χειρουργείο. Χορήγηση ειδικών καθαρκτικών με στόχο την κένωση του εντέρου. Έπειτα, αφού πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση του περιτοναϊκού καθετήρα, χορηγείται διάλυμα σε μικρή ποσότητα στην περιτοναϊκή κοιλότητα ώστε να καθαρίσει ο καθετήρας αλλά και για την αποφυγή απόφραξής του. Ωστόσο, ο καθετήρας τοποθετείται χειρουργικά με αποτέλεσμα την απαραίτητη διαμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο. Οι νοσηλευτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται κατά την διαμονή του ασθενούς είναι (Javaid, 2019): Ο καθημερινός έλεγχος του τραύματος και το σημείου που εξέρχεται ο καθετήρας. Καθημερινός έλεγχος ζωτικών σημείων. Παρακολούθηση των αποβαλλόμενων και προσλαμβανόμενων υγρών Καθημερινός έλεγχος βάρους Ο ρόλος του νοσηλευτή στην εκπαίδευση του ασθενούς Βασικός παράγοντας στην περιτοναϊκή κάθαρση είναι η εκπαίδευση του ασθενή η οποία αρχίζει μετά από περίπου 2-3 ημέρες από την τοποθέτηση του καθετήρα, με σημαντικό παράγοντα την υγεία του ασθενή, κατά πόσο αισθάνεται καλά είναι έτοιμος να υποβληθεί σε αυτή τη διαδικασία. Η άρτια εκπαίδευση του ασθενή καθορίζει και την πορεία που μπορεί να έχει η εφαρμογή της θεραπευτικής μεθόδου, με αποτέλεσμα ο ασθενής να γίνει ανεξάρτητος και η ένταξή του στην κοινωνία να είναι ευκολότερη. Το πιο βασικό στοιχείο στην εκπαίδευση αποτελούν οι πραγματοποιημένες αλλαγές που καθορίζει η θεραπεία, τις οποίες πραγματοποιεί ο ασθενής με τα χέρια ώστε να μπορεί να εξοικειωθεί με την μέθοδο και να αφομοιώσει τα βήματα. Η διαδικασία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται από τον νοσηλευτή ώστε να βήματα να είναι ξεκάθαρα (Evangelista et al., 2016). Η εκπαίδευση που πραγματοποιείται αφορά τη διαδικασία με την οποία πρέπει να συνδέεται και να αποσυνδέεται ο σάκος του διαλύματος, το χειρουργικό πλύσιμο των χεριών για την αποφυγή οποιαδήποτε μόλυνσης αλλά και την χρήση αποστειρωμένων γαντιών και μάσκας. Επίσης, ο νοσηλευτής δείχνει τη σωστή χορήγηση των ενδοπεριτοναϊκών φαρμάκων αλλά και εκπαιδεύει τον ασθενή ώστε να μπορεί να αναγνωρίσει 20

22 σημάδια αφυδάτωσης ή υπερυδάτωσης. Τέλος, δίνει πληροφορίες για την σωστή διαχείριση της θεραπείας σε περίπτωση που ο ασθενής βρίσκεται σε κάποια δραστηριότητα ή στην εργασία του (Evangelista et al., 2016: Hurst, 2016). Στη συνέχεια, καθίσταται σαφές ότι είναι πολύ σημαντική η καθαριότητα του σημείου εξόδου του καθετήρα για αποφυγή επιπλοκών ή μόλυνσης στο σημείο αυτό. Επιπρόσθετα, ο ασθενής εκπαιδεύεται στη συμπλήρωση του ημερήσιου φυλλαδίου παρακολούθησης αλλά και δίνονται συμβουλές για την σωστή διαμόρφωση του προσωπικού χώρου του ασθενούς. Τέλος, προτείνεται από το νοσηλευτή η ύπαρξη αποθήκης ώστε να υπάρχουν τα απαραίτητα υλικά για την ολοκλήρωση της θεραπείας και δίνονται τα απαραίτητα τηλέφωνα με σκοπό την άμεση επικοινωνία με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό (Hurst, 2016). Μία άλλη σημαντική πληροφορία που πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής, είναι πόσος φορές πρέπει να πραγματοποιήσει αλλαγή κατά την διάρκεια της μέρας, καθώς και να κατανοήσει για ποιο λόγο πρέπει να πραγματοποιούνται οι αλλαγές. Βέβαια, η εκμάθηση της τεχνικής για την σωστή αλλαγή του περιτοναϊκού σάκου είναι το πιο σημαντικό κομμάτι όπου ο νοσηλευτής είναι υποχρεωμένος να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες θεωρητικής γνώσης στον ασθενή όπως είναι η φυσιολογία του νεφρού και η φύση της νόσου, για την θεραπευτική μέθοδο που έχει επιλέξει, για την σωστή δίαιτα που πρέπει να ακολουθεί, για τα νοσήματα που μπορεί να συνυπάρχουν όπως είναι η υπέρταση, για τη λήψη φαρμάκων αλλά και για το ισοζύγιο υγρών να παραμένει σε μια ισορροπία (Evangelista et al., 2016) Ο ρόλος του νοσηλευτή στη διατροφή Στο τελικό στάδιο της νόσου οι νεφροί είναι δυσλειτουργικοί έως και μη λειτουργικοί. Πιο συγκεκριμένα, οι νεφροί μπορεί να παράγουν κάποια ποσότητα ούρων αλλά δεν μπορεί να επανέλθει η πρωτύτερα νεφρική τους λειτουργία με την περιτοναϊκή κάθαρση. Ωστόσο, βασική παράμετρος στην διατήρηση της νεφρικής λειτουργίας αποτελεί η διατροφή του ασθενή. Είναι σημαντικό ο ασθενής να κατανοήσει την σημασία της σωστής διατροφής κατά την διάρκεια της νόσου (Thi et al., 2019). Σε ότι αφορά το θέμα της διατροφής, ο ρόλος του νοσηλευτή είναι ενημερωτικός και είναι προτιμότερο να συμβουλευτεί ο ασθενής έναν διατροφολόγο για τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου διατροφολογίου, καθώς πολλές φορές είτε λόγω έλλειψης στο νοσοκομείο είτε διότι ο νοσηλευτής δημιουργεί μια άμεση επαφή με τον ασθενή μπορεί να 21

23 του παρέχει πληροφορίες πάνω σε αυτό το θέμα. Πιο συγκεκριμένα του παρέχει πληροφορίες όπως για (Thi et al., 2019): Το αλάτι και την σωστή χρήση του για την αποφυγή κατακράτησης υγρών. Τα απαραίτητα λευκώματα που πρέπει να του χορηγούνται. Τις τροφές πλούσιες σε φώσφορο που θα πρέπει να τις αποφεύγει. Το κάλιο για την αποφυγή της υπερκαλιαιμίας ή υποκαλιαιμίας Ο ρόλος του νοσηλευτή στην ψυχολογία του ασθενούς Ακόμα ένας τομέας όπου η καθοδήγηση πρέπει να πραγματοποιείται από έναν ειδικό, αλλά στα πλαίσια της νοσηλευτικής φροντίδας ο νοσηλευτής έχει την δυνατότητα να βοηθήσει τον ασθενή, αφού είναι το άτομο που περνάει αρκετές ώρες μαζί του, είναι ο ψυχολογικός. Είναι σημαντικό ο νοσηλευτής να παρέχει λεπτομερώς τις ενέργειες που θα πραγματοποιήσει έτσι ώστε να μειωθεί το άγχος του ασθενούς και να εξασφαλιστεί η σιγουριά και η ασφάλεια ενώ παράλληλα ο ασθενής θα συμμετέχει πιο ενεργά στην εφαρμογή της θεραπείας (Hurst, 2016) Συχνά, η σχέση του ασθενούς με την νεφρολογική μονάδα επηρεάζεται από την ποιότητα ζωής του. Έτσι, οι ασθενείς προτιμούν μια σχέση αληθινή, φιλική αλλά και βασισμένη σε αμοιβαία εκτίμηση. Βασικός αποδοτικός παράγοντας στην σχέση τους αποτελεί η αγάπη και ο σεβασμός. Τέλος, είναι σημαντικό να παρέχεται ποιοτική φροντίδα στον ασθενή αφού τον βοηθά τόσο στην εξοικείωσή του με την θεραπεία αλλά και στην ομαλή ένταξή του στην κοινωνία (Hurst, 2016). 22

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 4.1 Το είδος της έρευνας Η έρευνα που χρησιμοποιήθηκε για την ολοκλήρωση της εργασίας είναι δευτερογενής και στηρίχθηκε σε βιβλιογραφική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας με στόχο να συλλεχθούν νεότερα δεδομένα σχετικά με τη νοσηλευτική φροντίδα παιδιών που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση βασισμένα σε έγκυρα επιστημονικά άρθρα. 4.2 Περιγραφή δείγματος Το δείγμα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε αποτελείται 7 επιστημονικά άρθρα στην αγγλική γλώσσα, τα οποία είναι δημοσιευμένα τα πέντε τελευταία χρόνια στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Pubmed. 4.3 Μέθοδος Συλλογής Δεδομένων Για την συλλογή των νεότερων ερευνητικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed. Οι τίτλοι και οι περιλήψεις των άρθρων που εντοπίστηκαν από την ηλεκτρονική αναζήτηση ελέγχθηκαν σε αντιπαραβολή με τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 4.4 Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed προκειμένου να βρεθούν οι νεότερες πληροφορίες σχετικά με τη νοσηλευτική φροντίδα παιδιών που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση. Οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την προηγμένη αναζήτηση χρησιμοποιώντας τον Boolean operator AND είναι peritoneal dialysis, child, nurse και συγκεκριμένα: ((peritoneal dialysis) AND child*) AND nurse* και τη χρήση του φίλτρου best match προέκυψαν με αποτέλεσμα να προκύψουν 134 άρθρα. Με τη χρήση του φίλτρου σχετικά με τη γλώσσα δημοσίευσης language για την ανεύρεση άρθρων δημοσιευμένα στην αγγλική γλώσσα (English) προέκυψαν 120 άρθρα, ενώ με την προσθήκη του φίλτρου ως προς το είδος του δείγματος της μελέτης «humans» προέκυψαν 116 άρθρα. Έπειτα, επιλέχθηκε φίλτρο με ηλικιακό περιορισμό τα παιδιά ηλικίας από έξι έως δώδεκα ετών με αποτελέσματα 96 άρθρα. Τέλος, για την ανεύρεση όσο το δυνατό πιο πρόσφατων πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε το φίλτρο αρχικά του 23

25 χρονικού περιορισμού της πενταετίας με αποτέλεσμα 9 άρθρα Για το λόγο ότι τα άρθρα που είχα σαν αποτελέσματα από την αναζήτηση ήταν περιορισμένα, επιλέχθηκε το φίλτρο με χρονικό περιορισμό την δεκαετία με σκοπό να διευρυνθεί το εύρος των πληροφοριών. Με χρονικό περιορισμό την δεκαετία είχα σαν αποτέλεσμα 15 άρθρα. Οι τίτλοι και οι περιλήψεις των άρθρων που εντοπίστηκαν από την ηλεκτρονική αναζήτηση ελέγχθηκαν σε αντιπαραβολή με τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Οι λόγοι αποκλεισμού των μελετών καταγράφηκαν. Από το σύνολο των 15 άρθρων αποκλείστηκαν τα 8 άρθρα και περιλήφθηκαν 7 άρθρα βάσει των κριτηρίων ένταξης και αποκλεισμού και τα κύρια χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται στο πίνακα 1. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αφηγηματική σύνθεση των αποτελεσμάτων των μελετών που πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης μετά από ανάλυση του περιεχομένου τους ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ α/α 1 2 Συγγραφέας (και συν.), έτος δημοσίευσης, χώρα (Ellis et al., 2012), Arkansas USA (Cano et al., 2010), Mexico, Chile, and Uruguay Είδος μελέτης Σκοπός μελέτης Κύρια ευρήματα Ποιοτική μελέτη σε 22 Σκοπός της μελέτης είναι να Κύρια ευρήματα έδειξαν ότι οι παιδιατρικούς ασθενείς που παρουσιάσει την επισκέψεις των νοσηλευτών στο υποβάλλονταν σε περιτοναϊκή αποτελεσματικότητα και την σπίτι βοηθούν στην κατάρτιση των κάθαρση στο σπίτι. πρόληψη που παρέχουν οι ασθενών, στην μείωση.των επισκέψεις των νοσηλευτών επεισοδίων περιτονίτιδας καθώς στο σπίτι. και επισημαίνεται η σπουδαιότητα του νοσηλευτή. Ποσοτική μελέτη που Σκοπός της μελέτης είναι να Κύρια ευρήματα της έρευνας διεξήχθη σε 74 παιδιά ηλικίας προσδιοριστούν την έδειξαν ότι η σωστή χορήγηση των 5 με 11 ετών. ανεκτικότητα που έχουν οι διαλυμάτων κατά την διάρκεια των ασθενείς στα περιτοναϊκά αλλαγών της περιτοναϊκής διαλύματα. κάθαρσης συμβάλλει στην ισορροπία των επιπέδων γλυκόζης και κρεατινίνης του οργανισμού. 24

26 (N. Gunasekara Ποιοτική μελέτη που Σκοπός της μελέτης ήταν να Κύρια ευρήματα της έρευνας et al., 2010), διεξήχθη σε 2 ομάδες, των προσδιοριστεί ο αντίκτυπος της έδειξαν ότι τα παιδιά εμφανίζουν Singapore παιδιών και των ενηλίκων. νοσηλευτικής υπηρεσίας σε πιο εύκολα επιπλοκές όπως είναι η παιδιά που υποβάλλονται σε περιτονίτιδα σε σχέση με του περιτοναϊκή κάθαρση και σε ενήλικους ασθενείς καθώς και ενήλικους ασθενείς. επισημαίνεται η συμβολή των νοσηλευτικών υπηρεσιών. (Alhameedi and Ποσοτική μελέτη για τις Σκοπός της έρευνας η ανάλυση Κύρια ευρήματα της έρευνας Collier, 2016), τεχνικές τοποθέτησης του των μεθόδων τοποθέτησης του έδειξαν ότι οι επιπλοκές που East Anglia, UK περιτοναϊκού καθετήρα. περιτοναϊκού καθετήρα καθώς προκύπτουν από την μη περιποίηση και την πρόληψη των του καθετήρα μπορεί να επιπλοκών του. καταλήξουν σε σημαντική νοσηρότητα ή θνησιμότητα. (Uemura et al., Ποσοτική έρευνα που Σκοπός της έρευνας ήταν να Κύρια ευρήματα της έρευνας 2017), Japan διεξάχθηκε σε 3042 ασθενείς προσδιοριστεί ο ρυθμός έδειξαν ότι ο ρυθμός ηλικίας 2 με 20 χρονών. σπειραματικής διήθησης σε σπειραματικής διήθησης είναι κάθε ηλικία αλλά και να σημαντικά υψηλός κυρίως στις τονισθεί η σημαντικότητα της νεότερες ηλικίες. νοσηλευτικής αξιολόγησης. (Sinha and Ποιοτική έρευνα που αφορά Σκοπός της έρευνας είναι να Κύρια ευρήματα της έρευνας Bagga, 2015), την αιμοκάθαρση και την τονίσει τις ιδιαιτερότητες της έδειξαν ότι και η περιτοναϊκή India περιτοναϊκή κάθαρση, τα περιτοναϊκής κάθαρσης και της κάθαρση και η αιμοκάθαρση είναι οικονομικά ζητήματα και την αιμοκάθαρσης. δαπανηρές αλλά η υποστήριξη από περιορισμένη κρατική κρατικές κυβερνήσεις και χρηματοδότηση για φιλανθρωπικά ιδρύματα βοήθησε προηγμένη υγειονομική στη δημιουργία μονάδων περίθαλψη. παιδιατρικής νεφρολογίας (Obiagwu and Ποσοτική έρευνα που Σκοπός της έρευνας ήταν να Ευρήματα τις έρευνας έδειξαν ότι Abdu, 2015), πραγματοποιήθηκε σε 20 υπολογιστεί και να συγκριθεί η περιτοναϊκή διάλυση ως θεραπεία Nigeria παιδιά κάτω των 15 ετών με το κόστος στις επιλογές κοστίζει λιγότερο από την οξεία νεφρική βλάβη. θεραπείας για την νεφρική αιμοκάθαρση στις δομές υγείας βλάβη. όσον αφορά τους παιδιατρικούς ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Πίνακας 1. Κύρια χαρακτηριστικά των άρθρων που συμπεριελήφθησαν στην ανασκόπηση. 25

27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΕΥΡΗΜΑΤΑ 5.1 Ανάλυση των δεδομένων Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ Η μελέτη των Ellis et al., (2012) παρόλο που διεξήχθη σε μικρό δείγμα παιδιατρικών ασθενών υπογραμμίζει τον πολυσήμαντο ρόλο των νοσηλευτών στη θεραπεία της περιτοναϊκής κάθαρσης. Στόχος της μελέτης ήταν να διαπιστωθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας ενός προγράμματος κατ οίκον επισκέψεων των νοσηλευτών σε παιδιά που υποβάλλονταν σε περιτοναϊκή κάθαρση στο σπίτι. Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν πως ότι οι επισκέψεις των νοσηλευτών στο σπίτι οδήγησαν στην μείωση των επεισοδίων περιτονίτιδας. Ακόμα, σύμφωνα με την μελέτη το πρόγραμμα αυτό έχει μικρότερο κόστος από τη χορήγηση αντιβιοτικών όταν εμφανίζεται περιτονίτιδα στους ασθενείς αυτούς, επισημαίνοντας πως οι επισκέψεις κατ οίκον είναι πολύτιμες για τη βελτίωση της φροντίδας των παιδιατρικών ασθενών που υποβάλλονται σε κατ οίκον περιτοναϊκή κάθαρση καθώς συμβάλλουν στη μείωση της εμφάνισης επιπλοκών. Ωστόσο, η συμβολή των νοσηλευτών στην κατ οίκον περιτοναϊκή κάθαρση επισημαίνεται και από την έρευνα των Alhameedi και Collier (2016). Μάλιστα οι συγγραφείς παρατήρουν ότι και στη δική τους έρευνα οι επισκέψεις των νοσηλευτών στο σπίτι σχετίζονται με τη μείωση των επεισοδίων περιτονίτιδας, ενώ παράλληλα τονίζουν πως η εκπαίδευση των ασθενών και των οικογενειών τους στη διεξαγωγή της περιτοναϊκής κάθαρσης στο σπίτι είναι πιο απαιτητική στους παιδιατρικούς ασθενείς από ότι στην περίπτωση των ενηλικών ασθενών. Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Σιγκαπούρη υπογραμμίζεται η σημαντικότητα ύπαρξης εξειδικευμένων παιδιατρικών νοσηλευτών στη περιτοναϊκή κάθαρση. Σύμφωνα με την έρευνα η ύπαρξη εξειδικευμένων παιδιατρικών νοσηλευτών στη περιτοναϊκή καθαρίσει οδηγεί σε μειωμένες εμφανίσεις περιστατικών περιτονίτιδας καθώς και άλλων επιπλοκών στους παιδιατρικούς ασθενείς που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση (Gunasekara et al., 2010). Είναι σημαντικό οι νοσηλευτές να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζουν οι παιδιατρικοί ασθενείς σε σχέση με τους ενήλικους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση 26

28 και να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους. Σε πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία, αναφέρεται η προσπάθεια προσδιορισμού του ρυθμού σπειραματικής διήθησης σε κάθε ηλικία αλλά και η συμβολή της νοσηλευτικής αξιολόγησης. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι κύρια ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης είναι σημαντικά υψηλός κυρίως στις παιδικές ηλικίες ενώ η εξίσωση που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του στους παιδιατρικούς ασθενείς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (18 ετών) (Uemura et al., 2017). Τέλος σε είναι σημαντικό οι νοσηλευτές να είναι καλά καταρτισμένοι στη διαδικασία τη περιτοναϊκής κάθαρσης. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε παιδιά ηλικίας 5 με 11 ετών με σκοπό να προσδιοριστεί η ανεκτικότητα που έχουν οι ασθενείς στα περιτοναϊκά διαλύματα κατά την διάρκεια της θεραπείας έδειξε ότι η σωστή χορήγηση των διαλυμάτων κατά την διάρκεια των αλλαγών της περιτοναϊκής κάθαρσης συμβάλλει στην ισορροπία των επιπέδων γλυκόζης και κρεατινίνης του οργανισμού (Francisco Cano et al., 2010) ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Είναι γνωστό πως η καταλληλότερη θεραπευτική προσέγγιση στη χρόνια νεφρική νόσο είναι η μεταμόσχευση νεφρού. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή δεν είναι εύκολή αλλά ούτε πάντα εφικτή για τους ασθενείς. Σύμφωνα λοιπόν με μελέτες που έχουν διεξαχθεί για την ανεύρεση της καταλληλότερης θεραπείας υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας, φαίνεται πως η επιλογή της περιτοναϊκής διάλυσης υπερτερεί, δεδομένου ότι οι ασθενείς μπορούν να την υποστηρίξουν. Από τη μελέτη λοιπόν των Obiagwu και Abdu (2015), πρόεκυψε πως παρόλο που δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά μεταξύ της αιμοκάθαρσης και της περιτοναϊκής διάλυσης ως προς το κόστος προσωπικού (νεφρολόγοι και νοσηλευτές), η περιτοναϊκή διάλυση ως θεραπεία φαίνεται πως κοστίζει λιγότερο από την αιμοκάθαρση στις δομές υγείας όσον αφορά τους παιδιατρικούς ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Από την άλλη, οι Sinha και Bagga (2015) επισημαίνουν πως παρόλο που περιτοναϊκή διάλυση πλεονεκτεί από την αιμοκάθαρση, η οποία γίνεται συνήθως τρεις φορές την εβδομάδα σε νοσοκομειακό περιβάλλον και επηρεάζει τις δραστηριότητες του ασθενούς και τις εξωσχολικές δραστηριότητες, επειδή είναι τεχνικά απλούστερη και επιτρέπει καλύτερη διατροφή και ανάπτυξη στα παιδιά, μπορεί να είναι δαπανηρή για την πλειοψηφία των ασθενών που πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους. Από την έρευνα 27

29 τους επίσης προκύπτει πως πολλές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της κατάρτισης των παιδίατρων και των νοσηλευτών σε δεξιότητες που σχετίζονται με την έναρξη και τη διαχείριση ασθενών με αιμοκάθαρση οδήγησαν στη βελτίωση της επιβίωσης των παιδιών με νεφρική νόσο τελικού σταδίου. Τέλος, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η στήριξη από τους κατάλληλους φορείς είναι πολλή σημαντική. Από την έρευνα τους προέκυψε πως η υποστήριξη από κρατικές κυβερνήσεις και φιλανθρωπικά ιδρύματα βοήθησε στη δημιουργία μονάδων παιδιατρικής νεφρολογίας που είναι εξοπλισμένες για την παροχή θεραπείας υποκατάστασης νεφρού για παιδιά τόσο για τη διεξαγωγή της αιμοκάθαρσης όσο και της περιτοναϊκής διάλυσης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Για το λόγο αυτό επισημαίνουν την αναγκαιότητα πρόσβασης σε παιδιατρικές υπο-ειδικότητες, σε υπηρεσίες διατροφής, σε εξειδικευμένους νοσηλευτές και κοινωνικές υπηρεσίες έχουν σημαντικό ρόλο στην καλύτερη αντιμετώπιση της χρόνιας νεφρικής νόσου στα παιδιά. 28

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αθήνα 8 Μαρτίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους δυο θανάτους, ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο, οφείλεται σε καρδιαγγειακό επεισόδιο και όχι στη νόσο αυτή καθ αυτή!!! Αυτό ανέφερε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ Κυριακή Σταματέλου Ειδικός Νεφρολόγος, MBA Τι είναι η νεφρολιθίαση; Η νεφρολιθίαση λέγεται κοινά «πέτρες στα νεφρά» και είναι γνωστή στην ανθρωπότητα από τα αρχαία χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιολογικών ασθενών στην εξωνεφρική κάθαρση. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιολογικών ασθενών στην εξωνεφρική κάθαρση. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιολογικών ασθενών στην εξωνεφρική κάθαρση { Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα Το νοσηλευτικό έργο στις ΜΤΝ Σκοπός της η παροχή εξειδικευµένης φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 e-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Ένας σύγχρονος ύπουλος εχθρός

Σακχαρώδης Διαβήτης. Ένας σύγχρονος ύπουλος εχθρός Σακχαρώδης Διαβήτης Ένας σύγχρονος ύπουλος εχθρός Φιρούζα Κουρτίδου Ειδικός Παθολόγος με μετεκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη Φιρούζα Κουρτίδου Ειδικός Παθολόγος Μετεκπαιδευθείσα στο Σακχαρώδη Διαβήτη Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Health South Eastern Sydney Local Health District

Health South Eastern Sydney Local Health District Πληροφορίες για ασθενείς σχετικά με προχωρημένη νεφρική νόσο Θεραπεία αιμοκάθαρσης και αγωγής χωρίς αιμοκάθαρση Αυτές οι πληροφορίες έχουν σκοπό να σας βοηθήσουν να καταλάβετε ορισμένα βασικά ζητήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην πράξη - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος :17

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην πράξη - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος :17 Απαντά ο κ. Θεμιστοκλής Ευκαρπίδης, Γενικός Χειρουργός Ίσως λίγοι από εμάς να είμαστε ενημερωμένοι για τη σπουδαία εργασία που εκτελεί στο σώμα μας, ένα από τα όργανα του, η χοληδόχος κύστη. Εκεί μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμόσχευση Νεφρού. Το όργανο και η λειτουργία του :

Μεταμόσχευση Νεφρού. Το όργανο και η λειτουργία του : Μεταμόσχευση Νεφρού Το όργανο και η λειτουργία του : Το ουροποιητικό σύστημα του ανθρώπου αποτελείται από τους νεφρούς, τους ουρητήρες, την ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα. Σκοπός του συστήματος αυτού είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΝΝ ΣΕ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ*

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΝΝ ΣΕ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ* ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Μαρία Χρίστου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τερζή Κατερίνα ΔΤΗΝ ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

Τερζή Κατερίνα ΔΤΗΝ ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Τερζή Κατερίνα ΔΤΗΝ ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Δεν έχω (προσωπικά ή ως μέλος εργασιακής/ερευνητικής ομάδας) ή μέλος της οικογένειάς μου οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλου είδους όφελος από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΣΤΑΤΙΝΗ C ΟΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΞΕΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ( Acute kidney injury )

ΚΥΣΤΑΤΙΝΗ C ΟΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΞΕΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ( Acute kidney injury ) ΚΥΣΤΑΤΙΝΗ C ΟΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΞΕΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ( Acute kidney injury ) Α. Δραγαμεστιανού, Α. Κουτρουμπέλη, Ι. Κοντοτέζα, Δ. Θεοφιλοπούλου, Ε.Μαυρομμάτη, Γ.Μαρόπουλος. Βιοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι σχετικές παράγραφοι της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα

Στις απορίες μας απαντά ο κος Θεμιστοκλής Σ. Ευκαρπίδης, Γενικός Χειρουργός

Στις απορίες μας απαντά ο κος Θεμιστοκλής Σ. Ευκαρπίδης, Γενικός Χειρουργός Στις απορίες μας απαντά ο κος Θεμιστοκλής Σ. Ευκαρπίδης, Γενικός Χειρουργός Όταν μιλάμε για σκωληκοειδίτιδα αναφερόμαστε στη φλεγμονή της σκωληκοειδούς απόφυσης του τυφλού που οφείλεται σε απόφραξη του

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α Σ Τ Ο Σ Α Κ Χ Α Ρ Ω Δ Η Δ Ι Α Β Η Τ Η

Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α Σ Τ Ο Σ Α Κ Χ Α Ρ Ω Δ Η Δ Ι Α Β Η Τ Η Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α Σ Τ Ο Σ Α Κ Χ Α Ρ Ω Δ Η Ο κ. Χ είναι 45 ετών διευθυντής πολυεθνικής και από την ηλικία των 20 ετών διαγνώστηκε με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 ενώ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ Σπουδαστές: Μποκοτσού Ανθούλα Ροποτός Θωμάς Επιβλ. καθηγήτρια: Καυκιά Θεοδώρα Επιτροπή: Κουρκούτα Λαμπρινή Μηνασίδου Ευγενία Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ) Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΌΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ

ΌΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΌΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ Kidney Health Australia σελίδα 1/6 ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ; Μέσα σε κάθε νεφρό υπάρχουν περίπου ένα εκατομμύριο μικροσκοπικές μονάδες που ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια στο Γενικό Νοσοκομείο

Ψυχολογία ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια στο Γενικό Νοσοκομείο Ψυχολογία ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια στο Γενικό Νοσοκομείο ΤΖΙΝΕΒΗ ΜΥΡΤΩ - ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ Τ.Ε. Β & Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η καρδιακή ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμόσχευση νεφρού Για αρχή θα αναφέρουμε την λειτουργία των νεφρών και τις επιπτώσεις στο λειτουργικό σύστημα του ανθρώπου.

Μεταμόσχευση νεφρού Για αρχή θα αναφέρουμε την λειτουργία των νεφρών και τις επιπτώσεις στο λειτουργικό σύστημα του ανθρώπου. Μεταμόσχευση νεφρού Για αρχή θα αναφέρουμε την λειτουργία των νεφρών και τις επιπτώσεις στο λειτουργικό σύστημα του ανθρώπου. Τα νεφρά είναι τα όργανα του ανθρώπινου σώματος που φιλτράρουν το αίμα και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πως ένα νεφρό αποφράσσεται Συχνές αιτίες απόφραξης των νεφρών και των ουρητήρων είναι:

Πως ένα νεφρό αποφράσσεται Συχνές αιτίες απόφραξης των νεφρών και των ουρητήρων είναι: ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΑ STENTS ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στους ασθενείς που έχουν ή πιθανόν να έχουν απόφραξη του νεφρού, τοποθετείται ένας εσωτερικός σωλήνας παροχέτευσης, ο οποίος ονομάζεται stent, στον ουρητήρα που είναι το σωληνάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝ Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ϊ Σ ΤΑΜ Ε Ν Η ΟΥ Ρ ΟΛΟ Γ Ι ΚΟΥ- Ο Γ ΚΟΛΟ Γ Ι ΚΟΥ Τ Μ Η Μ ΑΤΟ Σ ΑΝ Θ «Θ Ε ΑΓ Ε Ν Ε Ι Ο» ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ. ΥΓΙΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΣ ΝΕΦΡΟΥΣ

ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ. ΥΓΙΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΣ ΝΕΦΡΟΥΣ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ. ΥΓΙΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΣ ΝΕΦΡΟΥΣ Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού Η Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού εορτάζεται από το 2006 κάθε χρόνο τη δεύτερη Πέμπτη του Μαρτίου στοχεύοντας στην κινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ Μεταφορά τροφών και αποβολή μη χρήσιμων ουσιών: Διάχυση (π.χ. το CO 2 που παράγεται κατά τον μεταβολισμό των κυττάρων, διαχέεται από τα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή διατριβή ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική ημερίδα με θέμα. "Σακχαρώδης Διαβήτης: Ένα σύγχρονο πρόβλημα υγείας"

Επιστημονική ημερίδα με θέμα. Σακχαρώδης Διαβήτης: Ένα σύγχρονο πρόβλημα υγείας Επιστημονική ημερίδα με θέμα "Σακχαρώδης Διαβήτης: Ένα σύγχρονο πρόβλημα υγείας" ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Σωτήριος Τόζιος, Νοσηλευτής Τ.Ε, MSc ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 Επιδημιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Λ.Β. Αθανασίου. Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΠΘ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Λ.Β. Αθανασίου. Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΠΘ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΠΘ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ Διαπίστωση της νεφρικής βλάβης/ νεφροτοξική δράση φαρμάκων Εντόπιση της βλάβης Πρόγνωση Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ) «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους Νέους έως 29 Ετών» ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ) ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας. Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν.

Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας. Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν. Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Γ.Ν.Α Αλεξάνδρα Εξωσωματική τεχνική Αφαίρεση μεγάλου όγκου πλάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή Εισαγωγή Σημασία των νεφρών στη ζωή Βιβλιογραφία Δομή και λειτουργία των νεφρών...

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή Εισαγωγή Σημασία των νεφρών στη ζωή Βιβλιογραφία Δομή και λειτουργία των νεφρών... Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 1. Εισαγωγή... 1 2. Σημασία των νεφρών στη ζωή... 4 3. Βιβλιογραφία... 6 2. Δομή και λειτουργία των νεφρών... 7 1. Εισαγωγή... 8 2. Νεφρικά αγγεία... 9 3. Νεφρικό σπείραμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Κεντούλλα Πέτρου Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας 2008761539 Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Πια είναι η καλύτερη μέθοδος θεραπείας; Κιρσοί είναι το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ. Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ»

ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ. Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Πρόληψη εμφάνισης νοσημάτων Θεραπεία ασθενών στο χώρο του νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΑΚΟΣΑΜΙΔΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ Κωνσταντίνα Κυπριανού Α.Τ.:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Σημείωση: Αυτές οι τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Ουρολοιμώξεις: Απεικονιστικός έλεγχος ποιος και πότε. Παπαχρήστου Φώτιος Καθηγητής Παιδιατρικής Νεφρολογίας Διευθυντής Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Ουρολοιμώξεις: Απεικονιστικός έλεγχος ποιος και πότε. Παπαχρήστου Φώτιος Καθηγητής Παιδιατρικής Νεφρολογίας Διευθυντής Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. Ουρολοιμώξεις: Απεικονιστικός έλεγχος ποιος και πότε Παπαχρήστου Φώτιος Καθηγητής Παιδιατρικής Νεφρολογίας Διευθυντής Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. Σημαντικό παιδιατρικό πρόβλημα Συχνότητα Έως τα 2 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Τα καρδιαγγειακά νοσήματα παραδοσιακά θεωρούνται νοσήματα των ανδρών. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου στις γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης διαβήτης και οστεοπόρωση - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Τρίτη, 23 Νοέμβριος :22

Σακχαρώδης διαβήτης και οστεοπόρωση - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Τρίτη, 23 Νοέμβριος :22 Δημήτρης Ι. Χατζηδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας, Υπεύθυνος Ενδοκρινολογικής Mονάδας Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώνει ορμόνες, που αυξάνουν την πίεση του αίματος στους νεφρούς και επηρεάζουν την παραγωγή ερυθροκυττάρων

Απελευθερώνει ορμόνες, που αυξάνουν την πίεση του αίματος στους νεφρούς και επηρεάζουν την παραγωγή ερυθροκυττάρων ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το ουροποιητικό σύστημα (εικ.6.2), αποτελείται από τους νεφρούς, τους ουρητήρες, την ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα. Στους νεφρούς μικρά μόρια απομακρύνονται από το αίμα. Πολλά από

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Φ.Ν. Σκοπούλη Καθηγήτρια τον Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών συστηματικός ερυθηματώδης λύκος θεωρείται η κορωνίδα των αυτοάνοσων

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο πρώτο Ολοκληρωμένο Διαβητολογικό Κέντρο!

Καλωσορίσατε στο πρώτο Ολοκληρωμένο Διαβητολογικό Κέντρο! Καλωσορίσατε στο πρώτο Ολοκληρωμένο Διαβητολογικό Κέντρο! Η αλματώδης αύξηση της συχνότητας του Σακχαρώδη Διαβήτη δημιούργησε την ανάγκη ίδρυσης οργανωμένων Κέντρων, τα οποία διαθέτουν όλα τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Άσκηση ΙV. Υποχρεωτικό. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Κλινική Άσκηση ΙV. Υποχρεωτικό. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: Κλινική Άσκηση ΙV Κωδικός Μαθήματος: NPT 300 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: 3 Τετράμηνο προσφοράς Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 8 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ-ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ 8/12/2018 ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Κων/νος Κ. Θωμαϊδης Γ.Ν. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Σκοπός της διόρθωσης μίας συγγενούς καρδιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ Τι είναι η "λιθίαση του ουροποιητικού" Λιθίαση ουροποιητικού είναι η δημιουργία λίθου ή λίθων μέσα στην αποχετευτική μοίρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΝΕΦΡΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ε.Σ.Υ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν.

ΚΑΡΔΙΟΝΕΦΡΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ε.Σ.Υ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΟΝΕΦΡΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ε.Σ.Υ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ Το καρδιονεφρικό σύνδρομο (CRS) αναφέρεται σε παθοφυσιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά Καρδιακή Ανεπάρκεια Απόστολος Καραβίδας Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια σοβαρή καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ Έκδοση από 2016 2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2.1 Πως μπαίνει η διάγνωση; Γενικά ακολουθείται η παρακάτω προσέγγιση: Κλινική υποψία:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ Τι είναι ο υδροκέφαλος παθολογική αύξηση της ποσότητας εγκεφαλονωτιαίου υγρού εντός της κρανιακής κοιλότητας που αντανακλά σε αύξηση των διαστάσεων των κοιλιών του εγκεφάλου. Η

Διαβάστε περισσότερα

Δισλιάν Β 1., Φεράρ Χαφούζ Α 2., Αστεριάδης Χ 3,4., Παναγιωτίδης Π 4

Δισλιάν Β 1., Φεράρ Χαφούζ Α 2., Αστεριάδης Χ 3,4., Παναγιωτίδης Π 4 Δισλιάν Β 1., Φεράρ Χαφούζ Α 2., Αστεριάδης Χ 3,4., Παναγιωτίδης Π 4 1. Π.Ι Κουτσού-ΠΕΔΥ Ξάνθης 2. Κ.ΥΣταυρούπολης-ΠΕΔΥ Ξάνθης 3. Π.Ι Αδριανής-Χωριστής-ΠΕΔΥ Δράμας 4. Διαβητολογικό Ιατρείο Γ.Ν Δράμας Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόκειται για 4 μικρούς αδένες στο μέγεθος "φακής" που βρίσκονται πίσω από το θυρεοειδή αδένα. Οι αδένες αυτοί παράγουν μια ορμόνη που λέγεται

Πρόκειται για 4 μικρούς αδένες στο μέγεθος φακής που βρίσκονται πίσω από το θυρεοειδή αδένα. Οι αδένες αυτοί παράγουν μια ορμόνη που λέγεται Πρόκειται για 4 μικρούς αδένες στο μέγεθος "φακής" που βρίσκονται πίσω από το θυρεοειδή αδένα. Οι αδένες αυτοί παράγουν μια ορμόνη που λέγεται παραθορμόνη και ρυθμίζει τα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα. Ορμόνες

Διαβάστε περισσότερα

Οστεοπόρωση. Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Οστεοπόρωση. Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Οστεοπόρωση Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Η οστεοπόρωση είναι πιο συχνή από τις παθήσεις της καρδιάς και των πνευμόνων Οστεοπόρωση: Η σιωπηλή επιδημία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος του Νοσηλευτή στη Θεραπευτική Πλασμαφαίρεση

Ο Ρόλος του Νοσηλευτή στη Θεραπευτική Πλασμαφαίρεση Ο Ρόλος του Νοσηλευτή στη Θεραπευτική Πλασμαφαίρεση Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας Γραφείο Λοιμώξεων Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Θεραπευτική Πλασμαφαίρεση (Τ.Ρ.Ε) Εξωσωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ Πρόκειται για μία χειρουργική επέμβαση μικρής βαρύτητας, όταν είναι απλά διαγνωστική, η οποία επιτρέπει την άμεση εξέταση και τον πλήρη έλεγχο των εσωτερικών γεννητικών οργάνων της

Διαβάστε περισσότερα

15λεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα της λιθίασης του ουροποιητικού.

15λεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα της λιθίασης του ουροποιητικού. 15λεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα της λιθίασης του ουροποιητικού. Τι είναι η λιθίαση του ουροποιητικού ; Λιθίαση του ουροποιητικού Είναι η ύπαρξη των λίθων σε οποιοδήποτε σημείο του ουροποιητικού.

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν:

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν: 1 Τι είναι η Κίρρωση του Ήπατος: Η κίρρωση του ήπατος είναι μία χρόνια πάθηση του ήπατος κατά την οποία παρατηρείται καταστροφή του ιστού του ήπατος και αλλαγή της αρχιτεκτονικής του, γεγονός που οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς, είναι οι ατέλειες στη δομή της καρδιάς, που είναι παρούσες κατά τη γέννηση. Μια από αυτές είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η Καρδιακή Ανεπάρκεια(ΚΑ) είναι ένα πολύπλοκο, προοδευτικά εξελισσόμενο σύνδρομο κλινικών, αιμοδυναμικών και νευροορμονικών διαταραχών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία (6-8% των Σ.Κ.) Συχνότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΜΟΝΑ Α ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΜΟΝΑ Α ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΜΟΝΑ Α ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Στο Νεφρολογικό Τµήµα του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center αποκτάτε πρόσβαση σε ένα από τα µεγαλύτερα και πιο ολοκληρωµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΖΑΜΠΕΤΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΣΑΡΡΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΖΑΜΠΕΤΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΣΑΡΡΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΖΑΜΠΕΤΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΣΑΡΡΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 1. Τη συνέχιση της φροντίδας. 2. Την προαγωγή της υγείας. 3. Τη θεραπευτική παρέμβαση. 4. Τη φροντίδα στο τέλος της ζωής. 5. Την αποκατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Α Χειρουργική Κλινική ΛΑΙΚΟ Νοσοκομείο

ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Α Χειρουργική Κλινική ΛΑΙΚΟ Νοσοκομείο ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Α Χειρουργική Κλινική ΛΑΙΚΟ Νοσοκομείο Ως ΓΕΣ χαρακτηρίζεται κάθε επικοινωνία: μεταξύ ενός οργάνου του πεπτικού συστήματος και οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

αποτελείται από: τους διηθητικούς μηχανισμούς την αποχετευτική μοίρα νεφροί ουρητήρες ουροδόχος κύστη ουρήθρα νεφροί νεφρικοί κάλυκες νεφρική αρτηρία

αποτελείται από: τους διηθητικούς μηχανισμούς την αποχετευτική μοίρα νεφροί ουρητήρες ουροδόχος κύστη ουρήθρα νεφροί νεφρικοί κάλυκες νεφρική αρτηρία νεφροί ουρητήρες ουροδόχος κύστη ουρήθρα 2 αποτελείται από: τους διηθητικούς μηχανισμούς την αποχετευτική μοίρα νεφροί νεφρικοί κάλυκες νεφρική αρτηρία νεφρική πύελος Νεφρική φλέβα μυελός ουρητήρας φλοιός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της υπερδιήθησης στο Καρδιονεφρικό Σύνδροµο.! Ιωάννης Μακρής Νοσηλευτής MSc Μ.Τ.Ν. ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Ο ρόλος της υπερδιήθησης στο Καρδιονεφρικό Σύνδροµο.! Ιωάννης Μακρής Νοσηλευτής MSc Μ.Τ.Ν. ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» Ο ρόλος της υπερδιήθησης στο Καρδιονεφρικό Σύνδροµο Ιωάννης Μακρής Νοσηλευτής MSc Μ.Τ.Ν. ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» Καρδιονεφρικό Σύνδροµο (CRS) Ορισµός Οι διαταραχές της καρδιάς και των νεφρών, όπου οξεία ή χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα ενήλικα με Σακχαρώδη Διαβήτη στο νοσοκομείο και στο σπίτι

Φροντίδα ενήλικα με Σακχαρώδη Διαβήτη στο νοσοκομείο και στο σπίτι Φροντίδα ενήλικα με Σακχαρώδη Διαβήτη στο νοσοκομείο και στο σπίτι Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2016 ΚΩΤΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Αναπληρώτρια προϊσταμένη στην Α ΠΡΠ του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Σακχαρώδης διαβήτης Ετυμολογία όρου «διαβαίνω»

Διαβάστε περισσότερα

Κοιλιακός πόνος στους ηλικιωμένους. Πέππας Γεώργιος Χειρουργός

Κοιλιακός πόνος στους ηλικιωμένους. Πέππας Γεώργιος Χειρουργός Κοιλιακός πόνος στους ηλικιωμένους Πέππας Γεώργιος Χειρουργός Σημαντικά Δεδομένα Περίπου 60% ηλικιωμένων με κοιλιακό πόνο που προσέρχονται στο ΤΕΠ με κοιλιακό πόνο χρήζουν εισαγωγής και 40% χρήζουν χειρουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας»

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Όσο πιο προσεκτικοί, ήπιοι και ευγενικοί είναι οι χειρουργικοί χειρισμοί, τόσο λιγότερος είναι ο μετεγχειρητικός πόνος του ασθενούς, πιο σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΠΑΜΑΡΙΝΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα.

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Μαρία Φωτουλάκη Επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ 2 ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ Κατά κανόνα, η διάγνωση µιας συγγενούς καρδιοπάθειας γίνεται στη βρεφική ηλικία, αν και αρκετές περιπτώσεις µπορούν να διαγνωσθούν σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Η προεκλαµψία είναι πολύ πιο συνήθης από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Στην πραγµατικότητα είναι η συνηθέστερη σοβαρή επιπλοκή της κύησης. Η προεκλαµψία

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Dr. Μιχάλης Λαζανάκης M.R.C.O.G, C.C.S.T, Γυναικολόγος - Χειρουργός - Μαιευτήρας

Γράφει: Dr. Μιχάλης Λαζανάκης M.R.C.O.G, C.C.S.T, Γυναικολόγος - Χειρουργός - Μαιευτήρας Γράφει: Dr. Μιχάλης Λαζανάκης M.R.C.O.G, C.C.S.T, Γυναικολόγος - Χειρουργός - Μαιευτήρας Τί είναι η λαπαροσκόπηση; Λαπαροσκόπηση είναι μια χειρουργική μέθοδος η οποία μέσω μιάς μικρής «τρύπας» στην κοιλιά

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συγγραφική ομάδα: Δίπλα Κωνσταντίνα, Ph.D., Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ Καρατράντου Κωνσταντίνα, MSc, Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ - ΠΘ Ιπποκράτης

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Καρκίνος του προστάτη Επιδημιολογία: Αποτελεί τον συχνότερα διαγνωσμένο καρκίνο στον άνδρα. 186.320

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Chronic Kidney Disease. Ιωάννης Γ. Γριβέας,MD,PhD

Chronic Kidney Disease. Ιωάννης Γ. Γριβέας,MD,PhD Chronic Kidney Disease Ιωάννης Γ. Γριβέας,MD,PhD Η Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ) επηρεάζει το 10-16% του πληθυσμού παγκοσμίως, έχει κακή πρόγνωση ιδιαίτερα σε ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

Kidney Health Australia σελίδα 1/6

Kidney Health Australia σελίδα 1/6 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Kidney Health Australia σελίδα 1/6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι νεφροί σας είναι σημαντικοί διότι ορισμένες φορές μπορεί να σταματήσουν να λειτουργούν. Μια ξαφνική μείωση της λειτουργίας των νεφρών ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή Ημέρα Καρδιακής Ανεπάρκειας, 5-7 Μαϊου 2017

Πανευρωπαϊκή Ημέρα Καρδιακής Ανεπάρκειας, 5-7 Μαϊου 2017 Πανευρωπαϊκή Ημέρα Καρδιακής Ανεπάρκειας, 5-7 Μαϊου 2017 Αλέξανδρος Δούρας Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος Γ.Ν.Νοσοκομείου Βόλου Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας της ΕΚΕ Μύθοι και αλήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μία χημική ουσία (στερόλη), που αυξάνει στον οργανισμό με την κατανάλωση λιπαρών ουσιών.

Είναι μία χημική ουσία (στερόλη), που αυξάνει στον οργανισμό με την κατανάλωση λιπαρών ουσιών. Υψηλή Χοληστερίνη: Αίτια και Θεραπεία - Συνήθη Ερωτήματα των ασθενών στη Μαχόμενη Κλινική Γράφει: Αναστασία Μοσχοβάκη, Ιατρός Ειδικός Παθολόγος Τι είναι η χοληστερόλη; Είναι μία χημική ουσία (στερόλη),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση / Στάση Νοσηλευτών για το Χειρισμό Χημειοθεραπευτικών Φαρμάκων Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Καψούλης Αντρέας Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

PERITONEAL EQUILIBRATION TEST P.Ε.T. Κύρογλου Ευτυχία Ειδική Νοσηλεύτρια Παθολογίας Προϊσταμένη Νεφρολογικού Τμήματος ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

PERITONEAL EQUILIBRATION TEST P.Ε.T. Κύρογλου Ευτυχία Ειδική Νοσηλεύτρια Παθολογίας Προϊσταμένη Νεφρολογικού Τμήματος ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ PERITONEAL EQUILIBRATION TEST P.Ε.T. Κύρογλου Ευτυχία Ειδική Νοσηλεύτρια Παθολογίας Προϊσταμένη Νεφρολογικού Τμήματος ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ P.E.T. Peritoneal Equilibration Test Η δοκιμασία εξισορρόπησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ,MSc ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ Επιδημιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml

NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας για γιατρούς Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να παρέχει σε γιατρούς με δικαίωμα συνταγογράφησης και χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα