ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 ΤΕΛΙΚΟ A6-0028/ * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της Συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας (COM(2006)0191 C6-0168/ /0064 (CNS)) Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Εισηγήτρια: Maria da Assunção Esteves RR\ doc PE v02-00

2 PR_CNS_art83app Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα * Διαδικασία διαβούλευσης πλειοψηφία των ψηφισάντων **I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση) πλειοψηφία των ψηφισάντων **II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση) πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης *** Σύμφωνη γνώμη πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ ***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση) πλειοψηφία των ψηφισάντων ***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση) πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης ***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση) πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου (Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η Επιτροπή) Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών. PE v /17 RR\ doc

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ...5 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ...6 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ...13 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ...16 RR\ doc 3/17 PE v02-00

4 PE v /17 RR\ doc

5 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της Συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας (COM(2006)0191 C6-0168/ /0064 (CNS)) (Διαδικασία διαβούλευσης) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2006)0191) 1, έχοντας υπόψη τα άρθρα 63, παράγραφος 3, στοιχείο β) και 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, πρώτη πρόταση, της Συνθήκης ΕΚ, έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0168/2006), έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6-0028/2006), 1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας 2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ. RR\ doc 5/17 PE v02-00

6 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. Το ιστορικό και οι λόγοι της πρότασης 1.1. Το ιστορικό Η συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι η πέμπτη συμφωνία την οποία διαπραγματεύτηκε και συνήψε η Κοινότητα με μία τρίτη χώρα. Η σύναψη συμφωνίας επανεισδοχής με την Ρωσία περιλαμβανόταν ήδη στα προταθέντα μέτρα στο πλαίσιο της κοινής στρατηγικής της ΕΕ που εγκρίθηκε στις 4 Ιουλίου του Ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα στις 23 Ιανουαρίου Μετά τον Οκτώβριο του 2004, οι διαπραγματεύσεις διεξήγοντο εκ παραλλήλου με αυτές για τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τη διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων. Η επίσημη υπογραφή των δύο αυτών συμφωνιών έγινε στη Μόσχα, στις 4 Απριλίου Επειδή η συμφωνία σχετικά με τη διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων και η συμφωνία σχετικά με την επανεισδοχή είναι αλληλένδετες, και οι δύο πρόκειται να υπογραφούν, συναφθούν και τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα. Οι συμφωνίες διαπνέονται από μια αμοιβαία λογική πολιτικής αντιστάθμισης. Το τελικό περιεχόμενο της συμφωνίας επανεισδοχής με τη Ρωσία μπορεί να συνοψισθεί ως εξής: Οι υποχρεώσεις επανεισδοχής που προβλέπονται στη συμφωνία (άρθρα 2 5) έχουν καθορισθεί σε πλήρως αμοιβαία φάση και εφαρμόζονται τόσο στους υπηκόους της χώρας (άρθρα 2 και 4) όσο και στους υπηκόους τρίτων χωρών και τους απάτριδες (άρθρο 3 και 5). Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης διατάξεις σχετικά με: προϋποθέσεις για την επανεισδοχή (άρθρα 3 και 5) πράξεις μετεπιβίβασης (άρθρα 14 και 15 σε συνδυασμό με το παράρτημα 6) τεχνικές διατάξεις που απαιτούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας επανεισδοχής (άρθρα 6 13 σε συνδυασμό με τα παραρτήματα 1-5) κανόνες σχετικά με έξοδα, την προστασία των δεδομένων και την τήρηση άλλων διεθνών υποχρεώσεων (άρθρα 16-18) σύνθεση, καθήκοντα και αρμοδιότητες της μικτής επιτροπής επανεισδοχής (άρθρο 19). Με σκοπό την εκτέλεση της συμφωνίας, το άρθρο 20 επιβάλλει την υποχρέωση στη Ρωσική Ομοσπονδία να συνάψει διμερή πρωτόκολλα εφαρμογής με όλα τα κράτη μέλη Οι λόγοι Οι συμφωνίες επανεισδοχής εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στρατηγική που επιθυμεί να είναι κυρίως προληπτική και να βασίζεται στη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης. Η επανεισδοχή παρουσιάζεται ως εσχάτη λύση. Η εκούσια επιστροφή υπερισχύει της αναγκαστικής επιστροφής. Αλλά η στρατηγική, όπως παρουσιάζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν εφαρμόζεται πάντοτε ικανοποιητικά. Εν όψει της δυσκολίας της διάρθρωσης μιας ικανοποιητικής συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης, η Ένωση επικεντρώθηκε, κυρίως, στην οργάνωση των μορφών απέλασης για την επιστροφή των μεταναστών. Πολλές φορές λησμονούνται οι δίκες που αυτοί αντιμετωπίζουν κατά την μεταφορά και την άφιξη στις χώρες προέλευσής τους. Μια πολιτική ρύθμισης της παράνομης μετανάστευσης πρέπει να συνδέεται άρρηκτα με την πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι συμφωνίες επανεισδοχής, για να είναι νόμιμες, πρέπει να εγκαταλείψουν κάθε προοπτική συνοπτικών ή απλουστευμένων διαδικασιών και PE v /17 RR\ doc

7 κάθε προσέγγιση τεχνική ή λιγότερο ανθρωπιστική του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης. Το ζήτημα της επανεισδοχής δεν είναι τόσο γραμμικό όπως φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Μία σωστή διαδικασία επανεισδοχής προϋποθέτει μια αναμφίβολη δημοκρατική διάρθρωση από τα συμβαλλόμενα μέρη, την βεβαιότητα δηλαδή ότι η αρχιτεκτονική των θεσμών και η πολιτική τους εφαρμογή εξασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας διασχίζουν μια κρίσιμη φάση. Η σύναψη νέας συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μετά το 2007 συμβαδίζει με την αντίληψη σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία. 2. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Είναι παράλογο ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να είναι, σ'ό,τι αφορά τη διαδικασία σύναψης διεθνών συμφωνιών, ρόλος απλού παρατηρητή. Στην πραγματικότητα η γνώμη του Κοινοβουλίου ζητείται μόνον όταν δεν είναι πλέον δυνατόν να αλλάξει το περιεχόμενο της συμφωνίας ούτε να εμποδιστεί η σύναψή της. Είναι ακριβές ότι η Συνθήκη ΕΚ προβλέπει, στο άρθρο 300, ότι το Κοινοβούλιο έχει στον τομέα αυτό καθαρώς συμβουλευτική αρμοδιότητα. Ωστόσο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή όφειλαν να τηρούν το Κοινοβούλιο ενήμερο ήδη από την αρχή των διαπραγματεύσεων: Υπάρχει ένα καθήκον νόμιμης συνεργασίας (άρθρο 10 της Συνθήκης) που διέπει όχι μόνο τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών και των κοινοτικών οργάνων αλλά επίσης τις σχέσεις των κοινοτικών οργάνων μεταξύ τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πάψει να διεκδικεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή την τήρηση αυτού του καθήκοντος ενημέρωσης σε μελλοντικές συμφωνίες που θα συνάπτονται μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικείμενη έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (COM(2005)0391, 2005/0167), που υπόκειται στη διαδικασία συναπόφασης και που οι βασικές αρχές της θα πρέπει να τηρούνται σε κάθε συγκεκριμένη συμφωνία επανεισδοχής. Το θέμα των διεθνών συμφωνιών και το πολύπλοκο ζήτημα των μεταναστεύσεων που εμπλέκεται στις συμφωνίες αυτές απαιτούν μια δημοκρατική βάση για τη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, η Συνθήκη για το Σύνταγμα της Ευρώπης θα έρθει να επιβάλει στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης την απαραίτητη ενότητα, συνοχή και αρμοδιότητα λήψεως αποφάσεων του Κοινοβουλίου. 3. Πολιτική επιστροφής και ανθρώπινα δικαιώματα: βασικές προϋποθέσεις και διαδικαστικές προϋποθέσεις Τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να κατέχουν καίρια θέση στη συμφωνία επανεισδοχής. Τούτο σημαίνει ότι πρέπει να ορίζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, βασικές και δικαστικές, για τον σεβασμό της αξιοπρέπειας των παράνομων μεταναστών. Η φύση των συμφωνιών αυτών είναι ανθρώπινη και όχι τεχνική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παραιτηθεί μιας ειδικευμένης προσπάθειας για την επιτυχία της συμφωνίας Οι βασικές προϋποθέσεις RR\ doc 7/17 PE v02-00

8 Στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός «κοινού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης» η Ένωση διακήρυξε ότι θα στηρίξει στη Ρωσία τη μεταρρύθμιση του δικαιοδοτικού της συστήματος και του συστήματος διαχείρισης των συνόρων της. Το Κοινοβούλιο προκαλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταβάλουν κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή καθώς επίσης να προωθήσουν μαθήματα κατάρτισης του προσωπικού των υπηρεσιών των συνόρων και των υπηρεσιών μετανάστευσης Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μεταναστεύσεων, προκειμένου οι αρχές της να μπορέσουν να αναλάβουν τις ευθύνες που υπέχουν στο πλαίσιο της συμφωνίας επανεισδοχής, αφ' ης στιγμής αυτή τεθεί σε ισχύ Το Κοινοβούλιο ανησυχεί για την έλλειψη κανονιστικού πλαισίου για την εφαρμογή της συμφωνίας Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί επίμονα από την Επιτροπή να παράσχει στις ρωσικές αρχές την τεχνογνωσία που είναι απαραίτητη προκειμένου η χώρα να μπορέσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες Το Κοινοβούλιο απαιτεί ολοένα εντονότερο διάλογο με τη Ρωσία σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ρωσία δεν έχει ακόμη υπογράψει το Πρωτόκολλο αριθ. 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής εν καιρώ ειρήνης δεν έχει υπογράψει το προαιρετικό πρωτόκολλο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την απαγόρευση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης σχετικά με τις πολιτικές πτυχές της απαγωγής παιδιών δεν συνεργάζεται πλήρως με την Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης και των Ηνωμένων Εθνών δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία κύρωσης του Εθνικού Κοινωνικού Χάρτη δεν έχει μεταρρυθμίσει τη Γενική Εισαγγελία της σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στο Συμβούλιο της Ευρώπης Παρά το ότι το κείμενο της συμφωνίας περιέχει συγκεκριμένες αναφορές στις διεθνείς Συνθήκες που έχουν υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη (άρθρο 18), απαιτείται αυστηρός έλεγχος του συμβατού της επανεισδοχής των μεταναστών από τις ρωσικές αρχές με τα υψηλότερα πρότυπα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι ολοένα και συχνότερες ειδήσεις αυταρχικού εκτροχιασμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας προξενούν μείζονες ανησυχίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (βλ. ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, Ε.Ε. C 117, , σελ. 235, ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία και τη νέα νομοθεσία που εφαρμόζεται στις ΜΚΟ Ρ6_ΤΑ(2005)0534, μεταξύ άλλων) Μια πολιτική επιστροφής σύμφωνη με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκλείει μια προσέγγιση καταστολής που αποσκοπεί στην ασφάλεια και μόνο και απαιτεί διάρθρωση με τον ευρύτερο τομέα άλλων πολιτικών. Απαιτεί, όντως, ένα σχέδιο δράσης: α) εντατικοποίηση μιας πρακτικής αναπτυξιακής συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης β) αξιολόγηση της πραγματικής διάστασης του φαινομένου των επαναπατρισμών που γίνονται από τα κράτη μέλη PE v /17 RR\ doc

9 γ) αναζήτηση κοινών μηχανισμών ελέγχου που πρέπει να δημιουργηθούν με τις χώρες με τις οποίες γίνεται διαπραγμάτευση των συμφωνιών ή των ρητρών επανεισδοχής δ) ενεργό προαγωγή μιας συνεπούς πρακτικής μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών σε επίπεδο σχεδιασμού και εκτέλεσης των διμερών συμφωνιών ε) εντονότερο και πιο διαρθρωμένο διάλογο με τον Ύπατο Εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες Όντως, πρόκειται για μια πρόκληση που απευθύνεται στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Μια εξωτερική πολιτική στην οποία το φαινόμενο της μετανάστευσης αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές και ευαίσθητες πτυχές. Η μετανάστευση απαιτεί την ισορροπία των αρμοδιοτήτων της Ένωσης μεταξύ της εισόδου και της επιστροφής, ισορροπία που δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των δύο κατευθύνσεων της μετανάστευσης. Προκαλεί μια νέα θεσμική τάξη στην Ένωση, ικανή να ορίσει μια κοινή στρατηγική και να αξιώσει την αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων του Κοινοβουλίου σε όλη την έκταση του ζητήματος αυτού. Είναι απαραίτητη εδώ η ύπαρξη ενός δημοκρατικού ορθολογισμού, δηλαδή μιας διαδικασίας συναπόφασης Το ιδεώδες αυτών των βασικών προϋποθέσεων θα ήταν μια κοινή στρατηγική σχετικά με την επιστροφή των παράνομων μεταναστών. Η συχνότητα των προπαρασκευαστικών συνεδριάσεων των Υπουργών Εξωτερικών και των Υπουργών Μετανάστευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή για τη χάραξη των γραμμών της στρατηγικής αυτής καθώς επίσης και για τον έλεγχο της εφαρμογής της πρέπει να είναι ιδιαίτερα πυκνή. Τα ζητήματα της μετανάστευσης και της συνεργασίας στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων αποτελούν αποφασιστική δοκιμασία για να μετρηθεί έως ποιο σημείο οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των γειτόνων της είναι επιτυχείς. Μια πολιτική επιστροφής χωρίς βασικά θεμέλια και χωρίς η ευρωπαϊκή πολιτική τάξη να έχει αναλάβει, στον τομέα αυτό, όλες τις ευθύνες της, δεν είναι νόμιμη έναντι των αξιών της Ένωσης Οι διαδικαστικές προϋποθέσεις Είναι προφανής η δραματική ένταση του φαινομένου της επιστροφής. Η Ένωση οφείλει να εξασφαλίσει ότι κατά τη διαδικασία επιστροφής, τα κράτη μέλη και η Ρωσική Ομοσπονδία σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των ενεχόμενων προσώπων, ιδίως δε αυτά τα οποία έχουν αμεσότερη σχέση στο ζωτικό πλαίσιο των μεταναστεύσεων: έλλειψη διακρίσεων, φυσική και ψυχολογική ακεραιότητα, προστασία της οικογένειας, συνθήκες αξιοπρέπειας σε περιπτώσεις κράτησης και διαδικασίας διέλευσης, ουσιώδεις εγγυήσεις υπεράσπισης. Αυτές πρέπει να είναι οι εξ ων ουκ άνευ παράμετροι αξιολόγησης της τήρησης της συμφωνίας και της καλής πίστης των συμβαλλόμενων μερών. α) Με ποιο τρόπο σχεδιάζουν η Επιτροπή και το Συμβούλιο να βεβαιώνονται ότι τα δικαιώματα αυτά είναι σεβαστά σε περίπτωση επαναπατρισμού, κυρίως δε μαζικού; β) Ποιους κοινούς μηχανισμούς ελέγχου προτίθενται να δημιουργήσουν από κοινού με τη Ρωσική Ομοσπονδία; γ) Ποια κριτήρια θα εφαρμόζονται για να διαπιστωθεί εάν η χώρα προς την οποία γίνεται η επιστροφή προσφέρει εγγυήσεις δικαιοσύνης, στο δικαιοδοτικό της RR\ doc 9/17 PE v02-00

10 σύστημα, και δημοκρατία, στο πολιτικό της σύστημα; δ) Πώς εξασφαλίζεται κατά την αναχώρηση η ενημέρωση σχετικά με τη χώρα προορισμού των απάτριδων; Ή μήπως, βάσει της συμφωνίας, στη θέση της χώρας προορισμού για τους απάτριδες υπάρχει ένα διάστημα λευκό; Τα δικαιώματά τους πρέπει να εξασφαλίζονται, με αυτόν τον τρόπο, καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Το κείμενο της συμφωνίας δημιουργεί διάφορα ερωτηματικά: Σχετικά με τους αιτούντες άσυλο: Το γράμμα της συμφωνίας δεν αποκλείει σαφώς τους αιτούντες άσυλο. Μπορεί, κατά συνέπειαν, να συνεπάγεται την επανεισδοχή των αιτούντων άσυλο των οποίων οι υποψηφιότητες δεν έχουν ακόμη εξετασθεί ως προς το περιεχόμενο ή απερρίφθησαν ή εκρίθησαν απαράδεκτες σύμφωνα με την εφαρμογή της αρχής των «ασφαλών τρίτων χωρών». Το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να θέσει το ζήτημα αυτό στη Μικτή Επιτροπή Επανεισδοχής και να ζητήσει εγγυήσεις που θα εξασφαλίζουν ότι οι αιτούντες άσυλο θα έχουν πρόσβαση σε διαδικασία χορήγησης ασύλου που θα σέβεται το καθεστώς του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της μη επαναπροώθησης. Στο επίπεδο αυτό είναι απαραίτητο να αποφευχθεί η διάβρωση της διεθνούς προστασίας, ειδικά για τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες Σχετικά με τους πολίτες τρίτων χωρών και τους απάτριδες: α) Πώς γίνεται είναι γνωστή η κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη χώρα προορισμού των πολιτών τρίτων χωρών και των απάτριδων; β) Το άρθρο 18 της Συμφωνίας πρέπει να περιέχει ρητή αναφορά στο καθεστώς των απάτριδων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του Η αρίθμηση στο εν λόγω άρθρο είναι ανοικτή, τούτο είναι ακριβές, αλλά μια ρητή αναφορά στο καθεστώς θα είχε παιδαγωγική αποτελεσματικότητα για τις διοικητικές αρχές Οι αρμοδιότητες της Μικτής Επιτροπής Επανεισδοχής (άρθρο 19), καθώς δεν περιλαμβάνουν εξουσίες επαγρύπνησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εμφανίζονται ως προς το σημείο αυτό σαφώς ελλειμματικές και χωρίς εσωτερική ισορροπία. Μια συμφωνία σχετικά με ανθρώπους δεν μπορεί, εκ της φύσεως των πραγμάτων, να είναι συμφωνία απλώς τεχνική. Για τον λόγο αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνιστά να συμπεριληφθεί στις αρμοδιότητες της Μικτής Επιτροπής Επανεισδοχής εξουσία μέριμνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθ όλη τη διαδικασία Η συνοπτική διαδικασία (άρθρο 6, παράγραφος 3) αφήνει να διαβλέπουμε μια ανησυχητική και αμετάκλητη υποψία ότι οι άνθρωποι που εμπίπτουν σε αυτήν είναι εκ προοιμίου παράνομοι. Πού υπάρχουν, ως προς το σημείο αυτό, οι εγγυήσεις προστασίας; Πώς συνδέεται, πρακτικά, με το ειδικό καθεστώς του διεθνούς δικαίου για τους αιτούντες άσυλο; Άδεια διέλευσης: Οι εγγυήσεις προστασίας των ανηλίκων, της οικογενειακής PE v /17 RR\ doc

11 ενότητας και της φυσικής και ψυχολογικής ακεραιότητας των παράνομων μεταναστών και οι ουσιώδεις εγγυήσεις υπεράσπισης δεν διαφαίνονται στην κατάσταση των εγγυήσεων του άρθρου 14. Ωστόσο, οι εγγυήσεις αυτές αποτελούν αναπόσπαστο πυρήνα μιας ουσιώδους αρχής ανθρωπισμού που θα καθιστούσε έγκυρη τη συμφωνία έναντι των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά, επίσης, των άγραφων αρχών του διεθνούς δικαίου Από τη συμφωνία επανεισδοχής λείπει μια προοπτική συμπληρωματικότητας με την αρχή της εκούσιας επιστροφής. Σύμφωνα με την προοπτική αυτή, πρέπει να δίδεται στον παράνομο μετανάστη, ως πρώτη εναλλακτική λύση αντί της αναγκαστικής επιστροφής, μια προθεσμία για εκούσια αναχώρησή του Ανάγκη μιας ρήτρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Αντίθετα με την πιο πρόσφατη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαπραγμάτευση και σύναψη διεθνών συμφωνιών με τρίτες χώρες, η συμφωνία επανεισδοχής με τη Ρωσία δεν προβλέπει μία «ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατική ρήτρα», αμοιβαία, η παραβίαση της οποίας να μπορεί να αποτελέσει λόγο για την αναστολή ή ακόμα και την καταγγελία της συμφωνίας. Το Κοινοβούλιο υπενθυμίζει ότι στην παράγραφο 8 του ψηφίσματός του σχετικά με τη ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2005/2057(ΙΝΙ), ορίζει ότι «η ρήτρα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία θα επεκταθεί σε όλες τις νέες συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, είτε πρόκειται για βιομηχανικές χώρες ή για αναπτυσσόμενες, των τομεακών συμφωνιών και των συμφωνιών εμπορικής, τεχνικής ή χρηματοδοτικής στήριξης συμπεριλαμβανομένων, ακριβώς όπως έγινε και σε σχέση με τα κράτη ΑΚΕ». Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προβούν σε αυστηρή αξιολόγηση, υπό το φως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάθε συμφωνίας που συνάπτει σχετικά με επανεισδοχή παράνομων μεταναστών.. 4. Τελικές παρατηρήσεις Όντως, το πρόβλημα της συμφωνίας επανεισδοχής ΕΚ-Ρωσίας έγκειται στο κατά πόσον η εγγύηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει βασική θέση ή εάν προσανατολίζεται κατά προτίμηση σε μια λογική συνοπτικών διαδικασιών επιστροφής όπου η διάσταση της ασφάλειας προέχει έναντι της ανθρωπιστικής. Οι συμφωνίες επανεισδοχής δεν πρέπει να πέσουν στον στρόβιλο της σύγχυσης παράνομης μετανάστευσης με εγκληματικότητα. Δεν μπορούν να εισάγουν στον πειρασμό στο κέντρο της πολιτικής για τη μετανάστευση να τεθεί η επιστροφή. Δεν μπορούν την εξατομικευμένη εστίαση στα ανθρώπινα δικαιώματα να την βυθίσουν σ'ένα διάλυμα από αριθμούς και στατιστικές. Αρκεί μία και μοναδική περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων αυτών για να μας κάνει να ανησυχούμε. Στη συμφωνία, η πραγματιστική διάσταση δεν μπορεί να σβήνει την ηθική. Οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία διευρύνονται ολοένα περισσότερο. Η πραγματική επιτυχία των σχέσεων αυτών προϋποθέτει ότι μετατοπίζονται από τον τομέα της απλής τεχνικής στον τομέα των αξιών. Μόνον με αυτόν τον τρόπο θα φτάσουμε στο σχεδιασμό μιας Ευρώπης μεγάλης, συνειδητοποιημένης ως προς τις θεμελιώδεις αξίες και με δυνατότητα επιβεβαίωσής της στον κόσμο. Σ αυτή τη βάση το RR\ doc 11/17 PE v02-00

12 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει τη συγκατάθεσή του για τη Συμφωνία. Η νομιμότητα της Συμφωνίας διέπεται ακριβώς από ένα και μοναδικό μέτρο: την ύπατη ανθρώπινη αξιοπρέπεια που αποτελεί την αρχή και το τέλος των πολιτικών της Ένωσης. PE v /17 RR\ doc

13 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας (COM(2006)0191 C6-0168/ /0064(CNS)) Συντάκτης γνωμοδότησης: Józef Pinior ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Ο συντάκτης γνωμοδότησης επικροτεί τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με την επανεισδοχή, παράλληλα με τη συμφωνία για τη διευκόλυνση χορήγησης θεώρησης, ως ένα βήμα προς την ολοκλήρωση του Κοινού Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης εντός του πλαισίου της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας. Εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η συμφωνία θεσπίζει σαφείς υποχρεώσεις και διαδικασίες για τις αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των κρατών μελών όσον αφορά την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν παράνομα σε κράτος μέλος. Θεωρεί ότι η επικύρωση της συμφωνίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία και μια σθεναρή δέσμευση για την υλοποίησή της θα πρέπει να αποτελούν τις προϋποθέσεις για την έγκριση της συμφωνίας σχετικά με τη διευκόλυνση χορήγησης θεώρησης. Τονίζει επίσης ότι όλες οι αναγκαίες απαιτήσεις που σχετίζονται με τις συμφωνίες για την επανεισδοχή και τη διευκόλυνση χορήγησης θεώρησης χρειάζεται να πληρούνται προτού τεθούν σε ισχύ οι εν λόγω συμφωνίες. Σ' αυτό το πλαίσιο, αναμένει μια σταθερή δέσμευση εκ μέρους της Ρωσίας για την υπογραφή και εφαρμογή ενός πρόσθετου πρωτοκόλλου με τη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία όσον αφορά το ισχύον χρονικό όριο για την κράτηση παράνομων μεταναστών. Επιμένει στο ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να ενημερώσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την εκπλήρωση αυτού του όρου. Κατανοεί την ανάγκη για αύξηση της ικανότητας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη διαχείριση της μετανάστευσης προκειμένου οι αρχές της να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ευθύνες βάσει της συμφωνίας επανεισδοχής μόλις αυτή τεθεί σε ισχύ. Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει ανησυχία σχετικά με την απουσία ενός ρυθμιστικού πλαισίου για την υλοποίηση της συμφωνίας και συνεπώς θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώξει να παράσχει στις ρωσικές αρχές την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη προκειμένου η χώρα να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. RR\ doc 13/17 PE v02-00

14 Επικροτεί το γεγονός ότι η Ρωσική Ομοσπονδία έχει αρχίσει διάλογο και διαπραγματεύσεις με τους γείτονές της σχετικά με την επιστροφή και επανεισδοχή προκειμένου να μπορέσει να υλοποιήσει αυτή τη συμφωνία όσον αφορά την υποχρέωση της επανεισδοχής υπηκόων τρίτης χώρας και απάτριδων έως το τέλος της τριετούς μεταβατικής περιόδου μετά τη θέση σε ισχύ της εν λόγω συμφωνίας. Η εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής σχετικά με τη διαπραγμάτευση τέτοιου είδους συμφωνιών θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πολύτιμη συμβολή και σ' αυτή την περίπτωση. Τέλος, ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η συμφωνία δεν αποκλείει ρητώς από το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας τους αιτούντες άσυλο και συνεπώς θα μπορούσε να περιληφθεί και η επανεισδοχή αιτούντων άσυλο των οποίων οι αιτήσεις δεν έχουν ακόμη εξετασθεί επί της ουσίας, ή των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί ή θεωρούνται απαράδεκτες σύμφωνα με την εφαρμογή της έννοιας της "ασφαλούς τρίτης χώρας". Συνεπώς, επιμένει η Επιτροπή να θέσει αυτό το ζήτημα στη μικτή επιτροπή επανεισδοχής και να ζητήσει διασφαλίσεις που θα εξασφαλίζουν ότι οι αιτούντες άσυλο έχουν πρόσβαση σε μια δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία παροχής ασύλου, μεταξύ άλλων να εξασφαλισθεί ο σεβασμός της αρχής της μη επαναπροώθησης. ****** Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής. PE v /17 RR\ doc

15 Τίτλος Έγγραφα αναφοράς Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας Γνωμοδοτική επιτροπή Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια Ενισχυμένη συνεργασία ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια Συντάκτης γνωμοδότησης: Ημερομηνία ορισμού Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(αν) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας COM(2006)0191 C6-0168/ /0064(CNS) LIBE AFET Józef Pinior : Εξέταση στην επιτροπή Ημερομηνία έγκρισης Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: : 0: Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) (σύμφωνα με το άρθρο 178, παράγραφος 2) κατά την τελική ψηφοφορία Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα) Roberta Alma Anastase, Παναγιώτης Μπεγλίτης, Bastiaan Belder, Marco Cappato, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Bronisław Geremek, Ana Maria Gomes, Klaus Hänsch, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Stanimir Ilchev, Ιωάννης Κασουλίδης, Bogdan Klich, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Eugen Mihaescu, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer Pleite, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Pascu, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Mirosław Mariusz Piotrowski, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Konrad Szymański, Antonio Tajani, Charles Tannock, Paavo Väyrynen, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Josef Zieleniec Laima Liucija Andrikienė, Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Jaromír Kohlíček, Janusz Onyszkiewicz, Doris Pack, Rihards Pīks, Józef Pinior, Miguel Portas, Aloyzas Sakalas Hanna Foltyn-Kubicka, Leopold Józef Rutowicz, Czesław Adam Siekierski... RR\ doc 15/17 PE v02-00

16 Τίτλος Έγγραφα αναφοράς Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ές) Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει Ημερομηνία της απόφασης Ενισχυμένη συνεργασία Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια Εισηγητής(ές) Ημερομηνία ορισμού Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε/καν ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας COM(2006)0191 C6 0168/ /0064(CNS) LIBE AFET Maria da Assunção Esteves Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης Αμφισβήτηση της νομικής βάσης Ημερομ. γνωμοδότησης JURI / Τροποποίηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου Ημερομ. γνωμοδότησης BUDG Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή - Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια Διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών - Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια Εξέταση στην επιτροπή Ημερομηνία έγκρισης Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: : 0: Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία / Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Edit Bauer, Mario Borghezio, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Mladen Petrov Chervenyakov, Carlos Coelho, Fausto Correia, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Konstantin Dimitrov, Giovanni Claudio Fava, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Adeline Hazan, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Roger Knapman, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Σταύρος Λαμπρινίδης, Henrik Lax, Kartika Tamara Liotard, Sarah Ludford, Dan Mihalache, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Søren Bo Søndergaard, Károly Ferenc Szabó, Adina- Ioana Vălean, Ιωάννης Βαρβιστιώτης, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka PE v /17 RR\ doc

17 Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία Ημερομηνία κατάθεσης Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα) Inés Ayala Sender, Simon Busuttil, Giuseppe Castiglione, Maria da Assunção Esteves, Genowefa Grabowska, Sophia in 't Veld, Tchetin Kazak, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Radu Podgorean, Eva-Britt Svensson, Johannes Voggenhuber RR\ doc 17/17 PE v02-00

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 ΤΕΛΙΚΟ A6-0008/2004 23.9.2004 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2702/1999 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 21.1.2009 2008/2173(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 ΤΕΛΙΚΟ A6-0007/2004 23.9.2004 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 2002/54/ΕΚ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2009 2008/2135(INI) 9.12.2008 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου σχετικά με συμφωνία ελευθέρου εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2006/0196(COD) 24.10.2007 ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2000/0335(CNS) 11 Απριλίου 2001 * ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2018/0318(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2018/0318(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 25.10.2018 2018/0318(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, Έρευνας και Ενέργειας ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/0220(COD) 5 Φεβρουαρίου 2004 ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την τροποποίηση της νοµικής βάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 A6-0471/2008 4.12.2008 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε την πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για τη σύναψη της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 30.6.2008 2008/2063(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0146(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0146(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 21.9.2012 2011/0146(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0332(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0332(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 10.6.2013 2012/0332(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 29 Μαΐου 2001 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0018(COD) ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0122(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0122(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 30.9.2005 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2005/0169(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0035(CNS) 3 Απριλίου 2001 * ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για παρέκκλιση από ορισµένες διατάξεις του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2009 2009/0035(COD) 20.4.2009 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0367(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0367(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.6.2012 2011/0367(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0060B(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0060B(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 10.11.2009 2009/0060B(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2008/0105(CNS) 24.6.2008 * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0053/

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0053/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 11.11.2009 A7-0053/2009 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε την πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της συµφωνίας προσχώρησης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2003/0113(COD) 16 Ιανουαρίου 2004 ***II ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0174/2015 1.6.2015 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Ανάπτυξης 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2000/0238(CNS) 28.4.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0215/

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0215/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0215/2017 9.6.2017 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Eurojust του μνημονίου κατανόησης

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΥΣΤΑΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0196/

*** ΣΥΣΤΑΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0196/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0196/2018 30.5.2018 *** ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0166/2016 2.5.2016 ***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2008/0106(CNS) 24.6.2008 * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 2006/144/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2003/0114(COD) 20 Ιανουαρίου 2004 ***II ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0434/79. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0434/79. Τροπολογία 7.12.2018 A8-0434/79 79 Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Martina Anderson, Αιτιολογική σκέψη 2 (2) Η Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την πολιτική θεωρήσεων στη

Διαβάστε περισσότερα

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0476/

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0476/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0476/2018 19.12.2018 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (13166/2018

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0334(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0334(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 10.6.2013 2012/0334(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0359/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0359/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0359/2015 7.12.2015 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κώδικα της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0267A(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0267A(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2013/0267A(NLE) 26.3.2014 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0090/

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0090/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0090/2017 28.3.2017 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2003/0134(COD) 02.12.004 ***II ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0823(CNS)

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0823(CNS) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.1.2017 2016/0823(CNS) * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΥΣΤΑΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0382/

*** ΣΥΣΤΑΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0382/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0382/2016 12.12.2016 *** ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΥΣΤΑΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0081/

*** ΣΥΣΤΑΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0081/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0081/2019 21.2.2019 *** ΣΥΣΤΑΣΗ αναφορικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A7-0170/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A7-0170/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 A7-0170/2013 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0091/

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0091/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0091/2017 28.3.2017 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0324/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0324/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0324/2016 23.11.2016 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντικατάσταση των καταλόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2007/0097(COD) 5.11.2007 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2004/0158(COD) 27.6.2005 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΥΣΤΑΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0367/

*** ΣΥΣΤΑΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0367/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0367/2016 5.12.2016 *** ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

A8-0250/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

A8-0250/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 0..05 A8-050/ 00-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 00-00 κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση Claude Moraes Kατάργηση ορισμένων πράξεων του κεκτημένου του Σένγκεν A8-050/05

Διαβάστε περισσότερα

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0266/

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0266/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0266/2016 28.9.2016 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται ορισμένα κράτη μέλη, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0440(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0440(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 19.9.2012 2011/0440(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0457/

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0457/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0457/2018 11.12.2018 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Αυστρία και η Ρουμανία να αποδεχθούν, προς

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0431(APP)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0431(APP) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2011/0431(APP) 3.9.2012 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0358(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0358(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 22.1.2014 2013/0358(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Έγγραφο συνόδου 2009 15.2.2005 B6-.../2005 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6-.../05 και B6-.../05 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0092/

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0092/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0092/2019 26.2.2019 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 12.2.2008 B6-0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6-0005/2008 και B6-0006/2008 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5,

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0415(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0415(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 20.12.2013 2013/0415(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0068/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0068/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0068/2016 29.3.2016 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 7.6.2016 JOIN(2016) 26 final 2016/0166 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2008/0195(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2008/0195(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 18.12.2009 2008/0195(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0298(NLE) της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0298(NLE) της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2016/0298(NLE) 31.5.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2009 2007/2274(INI) 4.3.2008 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-247 Σχέδιο έκθεσης Marco Cappato (PE400.468v01-00) σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2263(INI) σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ (2012/2263 (INI))

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2263(INI) σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ (2012/2263 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 10.04.2013 2012/2263(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ (2012/2263

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 17.3.2009 PE421.375v01-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-12 Gérard Deprez (PE420.119v01-00) σχετικά με την ετήσια συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0310(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0310(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 24.10.2012 2010/0310(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0296/2017 10.5.2017 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0285/

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0285/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0285/2018 11.9.2018 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2012 για την διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0806(CNS)

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0806(CNS) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 16.10.2009 2009/0806(CNS) * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρωτοβουλία του Βασιλείου της Σουηδίας και

Διαβάστε περισσότερα

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0209/

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0209/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0209/2016 16.6.2016 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0204(APP)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0204(APP) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 23.3.2017 2016/0204(APP) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Το παράρτημα αυτό περιέχει τον κατάλογο των νομικών βάσεων στις οποίες εφαρμόζεται η «συνήθης νομοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζεται η διαδικασία έγκρισης περιγράφεται εξαντλητικά στις Συνθήκες. Κατά βάση είναι οι εξής:

Οι περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζεται η διαδικασία έγκρισης περιγράφεται εξαντλητικά στις Συνθήκες. Κατά βάση είναι οι εξής: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 21.9.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τον Κανονισμό όσον αφορά τη διαδικασία έγκρισης Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων Εισηγητής: Rafał

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0268(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0268(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0095/

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0095/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0095/2017 28.3.2017 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2018 COM(2018) 168 final 2018/0078 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, το Παγκόσμιο Σύμφωνο

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0038/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0038/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 24.2.2016 A8-0038/2016 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για να αποφευχθεί η εκτροπή του εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0364/

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0364/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0364/2017 23.11.2017 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτείται η Ρουμανία να αποδεχθεί, προς το συμφέρον της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0273(COD) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0273(COD) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 28.11.2011 2010/0273(COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0251/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0251/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0251/2015 14.9.2015 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον

Διαβάστε περισσότερα

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0189/

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0189/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0189/2019 8.4.2019 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (07651/2019

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0257/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0257/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0257/2015 21.9.2015 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 10.7.2017 JOIN(2017) 24 final 2017/0157 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A8-0157/

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A8-0157/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 12.5.2015 A8-0157/2015 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε τη σύσταση για απόφαση του Συµβουλίου για την προσχώρηση της Κροατίας στη σύµβαση της 26ης Μαΐου 1997 που καταρτίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2300(INI) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Ανάπτυξης

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2300(INI) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 18.4.2011 2010/2300(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Ανάπτυξης σχετικά με το μέλλον της δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0256/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0256/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0256/2015 21.9.2015 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0364(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0364(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0164/2016 2.5.2016 ***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 ΤΕΛΙΚΟ A6-0003/2004 6.9.2004 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε την πρόταση κανονισµού που αφορά τη σύναψη της συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά µε την παράταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0036(COD) 11.1.2005 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0298(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0298(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2016/0298(NLE) 27.3.2017 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0085/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0085/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0085/2019 22.2.2019 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2006/2118(INI) 11.7.2006 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Σουηδίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0208/

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0208/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0208/2016 16.6.2016 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0112/

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0112/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0112/2019 28.2.2019 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 940/2014/ΕΕ όσον αφορά τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0279(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0279(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 9.10.2014 2014/0279(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0088(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0088(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 25.4.2018 2017/0088(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη,

Διαβάστε περισσότερα