ή αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου (οι-ε), ή τη νόσηση από τον κορωνοιό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ή αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου (οι-ε), ή τη νόσηση από τον κορωνοιό"

Transcript

1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροιάς - Πρόγραμμα ΑΡΓΟΣ και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Ι Διευκόλυνση με ηλεκτρονικά μέσα της εφαρμογής των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊσύ ςονιο-19 στις εκπαιδευτικές δομές 1. 0 έλεγχος συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της ψυσικής παρουσίας σε εκπαιδευτική δομή, ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, δημόσιας και ιδιωτικής, στο πλαίσιο εψαρμογής μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού 0νΙΟ-19, μπορεί να διενεργείται ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατψόρμας «υρ.ον.γ», που είναι προοβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηιιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (όον.όγ-εψπ). Μέσω της πλατψόρμας πραγματοποιείται η ηλεκτρονική επιβεβαίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, για το επιτρεπτό της ψυσικής παρουσίας προσώπων, ανάλογα με την ιδιότητά τους, σε εκπαιδευτικές δομές, ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, δημόσιες και ιδιωτικές, και καταχωρίζεται το αποτέλεσμα της επιβεβαίωσης αυτής σε αυτοτελές αρχείο ή σύνολο δεδομένων που τηρούνται στις θυρίδες της ΕΨΠ σύμψωνα με τις Παρ. 3 και 4 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020 (Α 184). Η πρόσβαση στην πλατψόρμα γίνεται σύ μψωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/ Κατόπιν αίτησης του ψυσικού προσώπου, η πλατψόρμα αντλεί δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου όσον αψορά στον εμβολιασμό, το αποτέλεσμα της τελευταίας ι5οκιμασίαςταχέων μοριακών ελέγχων (ΓρΊι ε) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης ρς ή αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου (οι-ε), ή τη νόσηση από τον κορωνοιό ςονιο-19. Τα στοιχεία αυτά αντλούνται μέσω διασύνδεσης με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού ςονο-ι9 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α 256), το Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοιό ςονιο-19 του άρθρου εικοστού ένατου της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν. 4684/2020 (Α 86), το πληροψοριακό σύστημα της ειδικής ηλεκτρονικής πλατψόρμας του Ψηψιακού Πιστοποιητικού ςονιο-ι9 του άρθρου πρώτου της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α1 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν. 4806/2021 (Α 95) και το πληροψοριακό σύστημα της ηλεκτρονικής πλατψόρμας για την καταχώριση και ηλεκτρονική διαχείριση του αποτελέσματος της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό ςονιο-ι9 (5οΙ1-ε5) του άρθρου 27 του ν. 4792/2021 (Α 54). 3. Τα δεδομένα της παρ. 2 αποστέλλονται μέσω της πλατψόρμας στη θυρίδα της εκπαιδευτικής δομής που καταχωρίζειτο αιτούν πρόσωπο κατά την υποβολή της αίτησης της ίδιας παραγράψου, με τη μορψή δεδομένων χαρακτηρισμού κατάστασης, σύμψωνα με τα

2 σχέσης οποία επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η Φυσική παρουσία του προσώπου σε Χώρο της εκτιαιδευτικής δομής. 4. Τα ως άνω δεδομένα διατηρούνται για επτά (7) ημέρες από την καταχώρισή τους στη θυρίδα της εκπαιδευτικής δομής. Μετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος διαγράφονται αυτόματα από τη θυρίδα. 5. Η πλατφόρμα δύναται να διαλειτουργεί και με άλλες βάσεις δεδομένων ή ολοκληρωμένα πληροψοριακά συστήματα Φορέων του δημόσιου τομέα αποκλειστικά α) για την εξακρίβωση της ιδιότητας - του αιτούντος Φυσικού προσώπου προς την εκπαιδευτική δομή στη θυρίδα της οποίας αιτείται να καταχωρισθεί η κατάστασή του και β) για τη συνολική απεικόνιση της κατάστασης των προσώπων που δύνανται ή υποχρεούνται να έχουν Φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική δομή, σύμψωνα με τις παρ. 1 έως Τα δεδομένα που αποστέλλονται στη θυρίδα της εκτιαιδευτικής δομής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παρουσιολόγιο ή για άλλον σκοπό πέραν των ρητώς οριζόμενων στο παρόν. Στις εκπαιδευτικές δομές στις οποίες δεν είναι υποχρεωτική η προσέλευση, η αίτηση της παρ. 2 περιλαμβάνει και εκδήλωση βούλησης ψυσικής παρουσίας στον χώρο της δομής. 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηψιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα για τη λειτουργία της πλατόρμας, οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμψωνα με το παρόν, οι κατηγορίες των υποκειμένων, σι ρόλοι ως προς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι τυχόν αποδέκτες δεδομένων, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας αυτών, η μορφή των δεδομένων χαραιιτηρισμού κατάστασης, η διασύνδεση της πλατψόρμας με άλλα πληροφοριακά συστήματα Φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και κάθε αναγκαία, τεχνική ή άλλη, λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Άρθρο 2 Θυρίδες ιδιωτών ψορέων στην Ενιαία Ψηψιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης Τροποποίηση άρθρου 26 και παρ. 17 άρθρου 107 ν. 4727/ Στο άρθρο 26 του ν. 4727/2020 (Α 184) προστίθεται παρ. 4 ως εξής: «4. Στην ΕΨΠ μπορούν να τηρούνται θυρίδες νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, με σκοπό την εκπλήρωση έννομης υποχρέωσής τους και για λόγους δημοσίου συμψέρσντος. Στις θυρίδες αυτές καταχωρίζονται μέσω της ΕΨΠ, έγγραψα ή άλλα δεδομένα που δύνανται να αφορούν και ψυσικά πρόσωπα, κατόπιν αίτησης των τελευταίων ή εψόσον προβλέπεται από τον νόμο. Αν δεν ορίζεται διαψσρετικά, υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων που τηρούνται στις θυρίδες της παρούσας ορίζονται τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που είναι υπεύθυνοι ιδίως για τον ορισμό των εσωτερικών όρων χρήσης των θυρίδων τους και των εξουσιοδοτημένων χρηστών αυτών. 2. Στην παρ. 17 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 προστίθεται νέο δεύτερο εδάψιο και η παρ. 17 διαμορφώνεται ως εξής: «17. Με κοινή απόψαση του Υπουργού Ψηψιακής Διακυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζεται η τήρηση θυρίδας στην ΕΨΠ σε κάθε Φορέα του δημοσίου τομέα, η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας κάθε θυρίδας και κάθε τεχνικό και ειδικότερο ζήτημα. Με

3 όμοια απόψαση μπορούν να ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα για την τήρηση θυρίδων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, η διαδικασία πρόσβασης, οι κατηγορίες των εγγράψων και άλλων δεδομένων που καταχωρίζονται σε αυτές, ο χρόνος και ο τρόπος τήρηοης, διαχείρισης και διαγραψής των δεδομένων, η μεθοδολογία άντλησης και περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων και κάθε άλλο ειδικότερο ή τεχνικό Θέμα για την εψαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 26.». Άρθρο 3 Δυνατότητα σύναψης δημοσίων συμβάσεων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για την αντιμετώπιση αναγκών ως προς την τήρηση των έκτακτων μέτρων κατά της διασπ0ράς του κορωνοϊσύ ςονιο Εψόσον εξακολουθεί να υψίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοιού ιονιο 19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόψαοη του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 3Ι.3.2Ο22, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) δύνανται να προβαίνουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο τον έλεγχο της τήρησης των έκτακτων μέτρων για τη συμμετοχή των ψοιτητών κάθε κύκλου σπουδών, καθώς και του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων. Η χρονική διάρκεια της δημόσιας σύμβασης του πρώτου εδαψίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Ως αρμόδιο όργανο για την έγκριση της δαπάνης της δημόσιας σύμβασης, καθώς και κάθε διαδικαοτικής ενέργειας για την έκδοση της πρόοκλησης και τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης ορίζεταιτο Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Ε.Ι.. 2. Με απόψαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να παρέχεται έκτακτη επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς κάθε Α.Ε.Ι. για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων της παρ. 1. Άρθρο 4 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στο ξένο σχολείο ιινειιτα ΙΝΤΕΠΝΑΤΙΟΝΑΙ 5ςΗσοι» - Προσθήκη περ. 31 στην παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4186/2013 Στην παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4186/2013 (Α 193) προστίθεται περ. 31, για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στο ξένο σχολείο: «νειτα ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑ1 5ΗΟΟ1», και η παρ. 8 διαμορψώνεται ως εξής: «8. Αναγνωρίζονται ως ξένα σχολεία κατά την έννοια της παρ. Ι του άρθρου Ι του ν. 4862/1931 (Α 156) τα ακόλουθα σχολεία: 1. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

4 2. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3. ΕΛΛΗ ΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ 4. ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 5. ΑΜ ΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 6. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 7. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 8. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ.ΙΕΑΝΝΕ 0 ΑΡ 9. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙ 10. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΔΕΛΑΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11. ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 12. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ 13. ΕΛΛΗ ΝΟ ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ 14. ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 15. ΑΜΕΙΑΝ ΕΟΜΜυΝΙΤΥ 5ίΗΟΟΙ5 ΟΕ ΑΤΗΕΝ5 16. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 17. ΓΑΛΛΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΛΥΚΕΙΟ) 18. ΙΝΤΕΝΑΤΙΟΝΑ1 ΟΜΜΝΙΤΥ 5ΗΟΟ1 ΟΕ 1ΑΙ5Α 19. ΚΑΤΙΡΝΑΝ ΡΗΙΙΙΙΡΙΝΕ5 υιτυι ΑΑ0ΕΜΥ 20. ΒΥΡΟΝ ιοιιε6ε 21. ΡΙΝΕΟΟ0 5ΗΟΟ1 ΟΓ ΤΗΕ55ΑΙΟΝΙΚΙ 22. ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΥ6ΜΝΤ ΜΙΝΕΥΚΟ 23. 5Τ. ςατηεβινε 5 ΒΒΙΤΙ5Η 5ΗΟΟ Τ. 1ΑΛΙΒΕΝΕ Ο11Εί3Ε 25. ΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑ15ςΗΟΟ1ΟΕΑΤΗΕΝ5 26. ΑΜΡΙΟΝ 5ίΗΟΟΙ 27. ΙΡΑΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 28. ΛΙΒΥΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ι7ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 29. ΚΑΝΑΔΙΚΟ ΛΥΚΕΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 30. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 31. ΕΒΙΤΑ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑ1 5ΗΟΟ1 Στα σχολεία αυτά χορηγούνται, διά του παρόντος, άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας.».

5 _, )0 ΙΓΙ1. Δ/ντής Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2021 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 1ίΡ.ΊΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 5ί.\1Κ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΧΙΚΙ ΚΕα\\ΐΕΪΞ Ι.Ο9.2Ο2 Ι 5:36 ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ \Ν \01(1 1ΕΕ\0Ι ι οο 2021 Ι524, ΚΟί1)ΙΞ \Ο1ί11)10 4( :23 ΚΥΙζΙοΚ( Ι1:[\ΚοΚΙΟ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι ΗΕ 1)0009 ΟΚΥΕΑΚΑΚΙΟ ο Ί..\0Ν 14 ΙΙ )ΟΙ 1711) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ο μ 1 )0Ε1Ι α τέοηκήμ σ Νομ. γε

6 Συνοπτική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Τ[ΤΛΟΣ ΑΞΟΛ0Γ0ΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΣΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ «Νέο Πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροψιάς - Πρόγραμμα ΑΡΓΟΣ και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών» Επισττεύδσν Υπουργείο: Παιδείας και Θρησκευμάτων Στοιχεια ε-ιικοινωνίας: Γραψείο Υτιουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, , πο ΓΤΙ Πό υ ον.γ Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλο ο τον τομέα ή τους τομείς νομοέτησης στους οποίους αφορούν σι όασικές διατάξεις της ο.ξισ2ο ούμενης ρύιμισης: ΤΜΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΠΙΣΜΟΣ1 (Χ) χ ΕΘΜΚΗ ΑΜΥΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΗΚΗ2 0ΊΚΟΝΟΜΚΗ / ΔΚΜΟΣ0ΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΙ(Η3 ΔΚΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΝμ Η ΠΟΛΓΓιΚ 4 ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ ΔΚΑΟΣΥΝΗ5 ΕΠΕΝΔΥΙΙΚΗ ΔΡΑΣΤΡ0ΤΗΤΑ< Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. 2 Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας. Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. 6 Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

7 ΕΨΠ) ΕΝΟ7ΗΤΑ Α: Αιΐισλονι έκεες Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; Με τη ρύθμιση για τη διευκόλυνση με ηλεκτρονικά μέσα της εψαρμσγής των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊσύ ςονιο-ι9 στις εκπαιδευτικές δομές Θεσμοθετείται η δημιουργία και λειτουργία της πλατψόρμας η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (8ον.8Γ-ΕΨΠ). Παράλληλα, θεσπίζεται η δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη ψυσική Παρουσία σε εκπαιδευτική δομή, ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, δημόσιας και ιδιωτικής, στο πλαίσιο εψαρμογής μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορωνσιού ςονιο-ι9, ο οποίος έλεγχος Θα πραγματοποιείται μέσω της προαναψερθείσας ειδικής πλατψόρμας. Με τη ρύθμιση για τις θυρίδες ιδιωτικών Φορέων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (8ον. τροποποιείται σ ν. 4727/2020 (Α 184) για την Ψηψιακή Διακυβέρνηση και, ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας θυρίδων στην ΕΨΠ και για ιδιωτικούς Φορείς (νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες), με σκοπό την εκπλήρωση έννομης υποχρέωσής τους και για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Με την τροποποίηση αυτή καθίσταται δυνατή, μεταξύ άλλων, η χρησιμοποίηση της πλατψόρμας <ύυρ» και από ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές. Παράλληλα, δίδεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ψηψιακής Διακυβέρνησης και στον εκάστοτε συναρμόδιο Υπουργό να ρυθμίζουν, με κοινή απόψασή τους, ειδικότερα ζητήματα για την τήρηση των θυρίδων των ιδιωτικών ψορέων στο Εον.8Γ. Με τη ρύθμιση που αφορά στην αντιμετώπιση των αναγκών ως προς την τήρηση των έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοιού ςονιο-ιο στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) αντιμετωπίζεται το ζήτημα της διασψάλισης της τήρησης των έκτακτων αυτών μέτρων, μέσα και από την πρόσληψη προσωπικού με αρμοδιότητα να ελέγχει την εψαρμογή Τους. Παράλληλα, προβλέπεται και η δυνατότητα για την έκτακτη επιχορήγηση των Α.Ε.Ι. για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών. Η ρύθμιση για το ξένο σχολείο νε8ιτα ΙΝΤΕΙΝΑΤΙΟΝΑ1 ΗΟΟ1 αντιμετωπίζει το ζήτημα της χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στο σχολείο αυτό, καθώς σύμψωνα μετην παρ. 3 του άρθρου Ι του ν. 4862/1931 (Α 156) η χορήγηση άδειας ίδρυσης ξένων σχολείων πραγματοποιείται μόνο με διάταξη νόμου. 2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα; ιιιυρ», Η ρύθμιση για τη διευκόλυνση με ηλεκτρονικά μέσα της εψαρμογής των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοιού ίονιο-19 στις εκπαιδευτικές δομές αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας ελέγχου από τα αρμόδια όργανα κάθε εκτταιδευτικής δομής της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων παρουσίας κάθε

8 προσώπου στους χώρους της δομής και στην αποτελεσματικότερη προστασία της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας της τιλατψόρμας διαμορψώνεται ένα λειτουργικό και αδιάβλητο Πλαίσιο ελέγχου και τήρησης των έκτακτων μέτρων και διασψαλίζεται η διασταυρούμενη άντληση των αναγκαίων δεδομένων από τα αρμόδια όργανα, με ειδική μέριμνα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στην υγεία, μέσα από την επεξεργασία τους για βραχύ χρονικό διάστημα και υπό αυστηρούς όρους πρόσβασης. Τη ρύθμιση συμπληρώνουν οι προτεινόμενες διατάξεις για τις θυρί.δες ιδιωτικών ψορέων στην Ενιαία Ψηψιακή Πύλη (Εον.-ΕΨΠ), οι οποίες είναι αναγκαίες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρησιμοποίηση της πλατψόρμας «ει1υρ55» και από ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές. Η σχετική προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να δύναται να επεκταθεί και στους ιδιωτικούς Φορείς η δυνατότητα αξιοποίησης των δυνατοτήτων χωρητικότητας και των υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας των υποδομών του Κυβερνητικού ΝέΦους του Δημόσιου Τομέα για την αποθήκευση εγγράφων ή άλλων δεδομένων Φυσικών προσώπων, όπως εργαζομένων και πελατών, στις ειδικές περιπτώσεις όπου η επεξεργασία αυτών είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση του ιδιωτικού Φορέα με έννομη υποχρέωση που σχετίζεται με την εκπλήρωση κατά περίπτωση καθοριζόμενων σκοπών δημοσίου συμψέροντος. Το ζήτημα της προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία του ςονιο-ι9 στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας, αλλά και η διασψάλιση της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας σε αυτά, δημιουργούν την ανάγκη επιτήρησης και ορθής εφαρμογής των έκτακτων μέτρων, η οποία μπορεί να καλυψθεί και μετην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού επιψορτισμένου με το εν λόγω αντικείμενο, Προκειμένου να διασψαλιστεί τόσο ο περιορισμός Φαινομένων μη τήρησης των μέτρων όσο και ο περιορισμός της διασποράς του κορωνοϊού ίο ν ΙΟ-19 στην κοινότητα. ΣύμΦωνα με την παρ. 3 του άρθρου Ι του ν. 4Ξ62/1931 (Α 156) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε ξένο σχολείο χορηγείται μόνο με νόμο, ως εκ τούτου για τη λειτουργία του ξένου σχολείου νειιτα ΙΝΤΕΙΝΑΤΙΟΝΑ1 5ςΗΟΟΙ είναι αναγκαία η σχετική νομοθετική ρύθμιση. ιυρ» (-Ιου) 3. Ποιους Φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αψορούν: Στους ψοιτητές όλων των κύκλων σπουδών, καθώς και στο τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που συμμετέχουν στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και ειδικότερα στο Προσωπικό που θα αιτασχοληθεί στα Α.Ε.Ι. με αντικείμενο τον έλεγχο της τήρησης των έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού ςονιο-ι9. Στους ιδιωτικούς Φορείς (νομικά πρόσωπα ή λοιπές οντότητες) οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν χρήση των υποδομών της ΕΨΠ για την αποθήκευση δεδομένων Φυσικών προσώπων, με τα οποία συναλλάσσονται ή με τα οποία τελούν σε κάποια έννομη σχέση. Στα Φυσικά πρόσωπα που παρίστανται στις εκπαιδευτικές δομές, ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, δημόσιων και ιδιωτικών, στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων

9 προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊσύ ςονιο49, καθώς και στα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της εψαρμογής των μέτρων αυτών. Στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και στους μαθητές του ξένου σχολείου νερ,ιτα ΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑ1 5ΗΟΟ1. Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; ΝΑΙ Χ Οχι Π Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό Πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα; Άρθρο 2: Άρθρο 26 και παρ. 17 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 (Α 184). Άρθρο 4: Παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4816/2013 (Α 193). 5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιοτεί στο Πλαίσιο της υψιοτάμενης νομοθεσίας 1) με αλλαγή προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόψασης ή άλλης κανονιστικής πράξης; ΙΙ) με αλλαγή δισ ικητικής πρακτικής συ μπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της υψιστάμενης νομοθεσίας; Ι) με διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων; Πρόκειται για νέες ρυθμίσεις, για τις οποίες δεν υψίστανται εξουσιοδοτικές διατάξεις, ή για τροποποιήσεις υψιστάμενων διατάξεων νόμων, η τροποποίηση των οποίων είναι δυνατή μόνο με διατάξεις της ίδιας τυπικής ισχύος. Σε ό,τι αψσρά τη ρύθμιση για το νεριτα ΙΝΤΕΕΝΑΤΙΟΝΑ1 5ΗΟΟ1, η νομοθετική ρύθμιση επιβάλλεται από τη ρητή πρόβλεψη της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4862/1931 (Α 156). Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστσύν με αλλαγή δισ ικητικής πρακτικής συ μπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της υψιστάμενης νομοθεσίας. Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με διάθεση περισσότερων ανθρωπίνων και υλικών πόρων.

10 Συναψείς πρακτικές 6. Εχετε λάβει υπόψη συναψείς Πρακτικές; ΝΑΙ ΓΙ Οχι Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα: 1) σε άλλη/ες χώρα/ες της Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ: 1) σε όργανα της ΕΕ.: Η) σε διεθνείς οργανισμούς: τόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 7 Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση ΓΙ ΓΙ ΓΙ 1_. ΓΙ ΓΙ ΓΙ ΓΙ ΓΙ ΓΙ ΓΙ.ΓΙ ΓΙ

11 8. Ποιοι είναι οι όχοιτης αξιολογούμενης ρύθμισης; Η προστασία της δημόσιας υγείας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, με τη δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη ψυσική παρουσία σε εκπαιδευτικές δομές. Η διαμόρψωση του νομικού πλαισίου για την υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις δημιουργία θυρίδων από ιδιωτικούς ψορείς, μεταξύ των οποίων και σι ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές, στην Ενιαία Ψηψιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ). Επιδιώκεται, δια της αξιοποίησης των σχετικών δημόσιων υποδομών, η διασψάλιση της τήρησης και 1) βραχυπρόθεσμοι: επεξεργασίας των κρίσιμων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ένα περιβάλλον υψηλών προδιαγραψών ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας. ο έλεγχος της τήρησης των έκτακτων μέτρων για τη συμμετοχή των ψοιτητών κάθε κύκλου σπουδών, καθώς και του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στο ξένο σχολείο νεριτα ΙΝΤΕΙΝΑΤΙΟΝΑ1 5ίΗΟΟ1, καθώς πληροί τις σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις. Η επέκταση της δυνατότητας αξιοποίησης των τεχνολογικών δυνατοτήτων που προσψέρουν τα ψηψιακά εργαλεία της ΕΨΠ σε όσο το δυνατόν περισσότερα υποκείμενα ψορείς προς τον σκοπό της συνεχούς προώθησης του ΙΙ) μακροπρόθεσμοι: ψηψιακού μετασχηματισμού της χώρας. Αντιστοίχως, οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με την τήρηση και τον έλεγχο της εψαρμογής των έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοίσύ ίονιο19 αψορούν μόνο στο χρονικό διάστημα εψαρμογής των μέτρων

12 αυτών. Ωστόσο, η εψαρμογή των ρυθμίσεων αυτών διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, με μακροπρόθεσμες θετικές συνέπειες σε ό,τι αψορά την εκπαίδευση, αλλά και την ολόπλευρη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων. Η ρύθμιση γιατη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στο νειτα ΙΝΤΕΝΑΤΟΝΑ1 ΗΟΟ1 αψορά στη σύννομη λειτουργία του σχολείου αυτού, σύμψωνα με το πλαίσιο που διέπει τα ξένα σχολεία. 9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον Τομέα νομοέτησης7 - Εκπαίδευση - Πολιτισμός: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξέλιξη ΐτιν τελευταία ετία Πρόσφατα στοιχεια Επιδιωκόμενος στοχος (3ετια) Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΙ ί1τοστο σ υ11 γβαθι,ισς εκπαίδυοσι)ς που βρίσκουν στισ σουτ τοι,έο των στοτ ιδιύν τοι ςεντος ό μηνών από ητ τ1 τισε1:ιττσ νηεπις λριε)ιιός τιιττοποιι1μενων ΓΙπτ εττισ πιιιιιικών σνολών οο,ι Αριΰιιός σοιιιτετνχώι Πε πν,ο σ1ι,ιιι1ιτα Ερευνας, Τεχνολογίας & Καινοτο,ιίος (διεθνή & εθνικά), ανα Πσνττιτσν,1ιοαΗ Σχολή Αοιθμος εργωτ /ιιελετων Που Ζ011Ι ετνατεδει από σο, ιδιωτικό τομεα, αι ά Πσνεπιστητιιαοή / Τεχνολογιοη Σχσ ι ή Δαπάι η ανά φοιτητη τριτοβαθμιας εκοιτίδεοοης στό ΑΕΙ Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του ννεργοό πληοιτσμού) σον στιαοετεχουν νε προνμσιιιιιττο δισ δίον τνιτσιδειιιτης Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / ΑΘΜΙΑ / ΕΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ποσοστό σ\ αλφάβιίϊων/σντ ολο πλτιθοσμού :ηιιθιιος ιττόιιω, Που νγκοτσλεισοον σο σχολείο Πριν Την ολοκ) ηρτιση της β βάθμιας και τ, βυθιτιας εκπαίδευσης / ττος Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοττοιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ και της ΕΛΣΤΑΤ( :,ύτ.1 ::ΙΞ). (Ί::ύ: : σ Ί)

13 Εξωτεμική Άρι διιος διτι-πολιτιοοιοττ οχο/τιωτ ανά Π τριωτροιο (ποσοστά μοδητωτ στο ονιοδο οωτ ιιοδι(τωι ( Που ιροισοοι σο άιοιπολιτισιιιοά σχολείο Ποσοστά αλλοδαπών οαδητωτ στν σονολο (των μοδητώτ) - Κοτανοιιι) ονά πτριιοέρτια Αριδιιάς ολοήιιτρωτ / απογτοιιστιτωτ σχολείων ται αριδοος ιιοδι1τάιι σον ιροιτοιιι σο οστά ΜΙ οσος άρος τοδηγητων / σύνολο ιιαδητών λίοσος Ορος Π/δΙ σύνολο ιισδι(τωτ Άοιάιιάς ιιοδητώτ οσο τοωηιτδοονται απο σροτράιιιιιτο οιιτνιτιτι(ς ετποίάτοσης / ττος δττοιη ανά οαδητη οσο βοδιιίάο Αδοια Εδιιισ( τι: οοιλτοοιιτ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. - Πρόσφατα Ετιιδιωκόμενος Εξελιξη την τελευταια σετια στοιχεια ατοχος (3ετια) Π ριιιιιιτοποιι(δοίοττ οι οσοπιρτς τασο τιλοτ ναι οποττλτσιιοτα ναι οριδιισς τιριριοοιοτ λρι(ιιοοοδοτηστιτ ατασταιμωτ, νατο ριορτα διοττδιι:στ ται ποσα σον Πιστωστις ιο οσασοαωτς σον διστέδηοπι στ Ειρορτιτς Αρχαιοτήτων Κιμιολι ορχσιολογιοων χάιρων οοιμτιωι, τισροδοσιαοών ται ιιοοοριοοιι οιοισμωτ ΙΙροιιττοοοιιδτίστς αοσίώοτριωστις ται ταταβλιδτίσοτ οπο:ηοιοιστις ιο οτιτιτο ορχαιολο:ιοοά τνδιοηιτροι τογ Άίιτο:νςτνοι ποτ οχοιν τττοοοσδοι σο ιιτηιιτιο ται ορτιιινλο:ιοοιιτ χώρους οο άοοοττς τ ρτωι ποτ δρίστοτοσι Αοοοττς τργωτ σον έχουν τοτολτοδνί στ ιιοοστία ται λοιπά οτίρια ται δοοσττς έρνων οσο δρίστοι τοι ον τδέλιδη Αριδοος διβλιοδοοω, τασο οοι,ιινι) ιιοοι,:γ οο είδος διδιοδτοις ανάλογο οο γο δέοο. οστά τωνροωιοέ δινιοτρισυο - Εΰνική άμυνα - πολιτική: Λόγω της ιδιάζουσας ψύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαψίεται στην κρίση του επισπεύδοντος υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν θα ενσωματώνονται δείκτες στην Ανάλυση. Οικονομική /Δημοσιονομική / Φομολογική πολιτική: ΟικοΝοΜιΑ - Προσφατα Ειτιδιωκόμενας Εξελιξη την τελευταια σετια στοιχεια σταχος (3ετια) λοαδαριστο ογχωριο σροίοτ σο ονοραιτς :ιοές (δισ ιομοάς ιτταβολιτ ΑΕΠ οο στσδνρέτ οιοές Ισολιχιο τροχοοσώι οσ, ολλογώτ (% ΑΕΙ] Ιοοάχιο γτσιτής οοβέρνισις (χωρίς τις τράατζος, χ ΑΕΠ) λρέος γοι ιοής τοβέρτισις (οοτο Μααστριχτ, ώ ΑΕΠ) Πρωτογενές ολοάοασμα (ως ώ ΑΕΙ) Εναροοι ισιιέι ος άτίοτης Τιιιών Εοτανολωτι) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Φοροί οριτά έσοδα ως ποσοστά το,ι ΑΕΙ Εξέλιξη την τελευταία Πετία : Πρόσφατα Επιδιωκόμενος στοιχεια ατοχος (3ετια) ½

14 , λι ιιί ογίιι αμτσης και τιιιιτσης ηο)ικιοτιιις Ποσιι Που αισιιροττοι τιιι ιιόχρι τιιιιτρα τισό ται ψάρι ή τους»ορους τιτοος οποιοος αιροροιτ οι διαττιξκις του υοιιοιιχτδίοο. Ποσό που τιιιιτρύχδιριαι αού φοροόογοιούς τλόχχοος Ποσοστο Προτωι διοικητικού τιροιιδιοριιιιιού ιρορσο ςπιβοόης προστιοωι Που ακορωδι και ιι ιιτρτι η τι ολοι από τα δικαστιιοιο # Κοινωνική πολιτική: ΑΠΑΣΧΟΛΙ{ΣΙ{. Τίρόσφιιτιι Εττιδιωκόμενσς Εξειλξη την τελευταια αετια στοιχεια στοχος (3ετια) Ποοοττιι ιιυκρχιας Ποσοστό ρακροχροι ια αι όργωι Ποσοστό αι τργίας ι όωκ Π οσιιστιι αι τργίας γοι αιιιώι Ποσοστό οι τργιας ουδ γκωχραηιικη ατριφόρτια Ποαοστο ιιι τργιις βάστ. ιιοριρωτικοό τιιιοαδοιι άτίκτητ απασχολησητ / Δτίετης πρωι τργαοίιις / λτίιιτι1ς οσοιβώτ (ανα βιισικό τκιιόο της οικαι κιιιας π.χ. κττααοίητ η. κατιιοιιτςιός αλτ.) Μ τρικς ιιαιισχοόηση κις τιοστιττό της ιιοι ολικι(ς ααιιτχόόηο ης (στο τιι οόσ του ιτληδιισιιοό και τιύικόττριι για ι όοος) Ποτοτττ ιιιιαιςτ.τλττιιόιττ ι»ς συοβιιση οριτιιόι αι χρόι κτ (στο τυι ιιόο του στηδοσιιοι ιισι τιδικοττρο γιο ι όοος) ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την τελευταία Εετία Πρόσφατα στοιχεια Επιδιωκόμενας στσχος (3ετια) Αριδιιός ταιχτιρηαιακώι. κλαδικόιυ και οροιοτπαχρτλιιατικώυ σιιρβάατωι (και εγσσε, αάι συι ήφδη το αογττκριμόι ο ότος( και αριδιιός/ποαοστό τρ αζοιιόι αιι Που ααλόπτοι ται από αιιτός. Αριδιιάς/αταοστό σ.σ.ε. αοο σοι ι(ηιδηαοι χωρίς ιτροσιροχη αα αιαιιτσοόάβηση?ιριδιιός/ποαοστό τ.α.τ. που συι ι(φδιιαοι χωρις Ηυ-στρ ι( αα διαιτι1τιπ \Ιιτιις χαοι ος ολοιτλι(ρωτ ης διαδικαοίιις ρταιιόάβησης :ιότοςχοόι ος ολοκλι(ρωαης διαδικασίας διαιτησίας Μόο η διαρατιτι α.σ.ε. (προβλτοοιιτι ιι στα σχττικά ττίρττα αι.) α και πρα) ρατικη αα την όι υοια της οαράτααης οττά ιιι συιιβιιτιιιη τοος_λήξη( Ωρτς εργασίας ανά ηιιόρα, εβδοράδα και ανά κλάδο οικοι οριας.ηριδιός αρτιβόρτνωι οπτρωριώι (που δηόώδηααι ( ανά τρχαζόρτυο και κλάδο οικοιορίας Αριδράς οτιχηάτωι ανά κλάδο οικοι οοίας και αριδιιός/ποσοσεό ατιχηράταιν αοο προκάλεσαι δάυατο ι( αι αιιηρία

15 ΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εξέλιξη την τελευταία δετία Πρόσφατα στοιχεια Εττιδιωκομενος στοχος (3ετια) Πρειςιοοιιιό ύψος σνι ττιςοωι αι α ασφαλιο τιτη οιιαδα ) ιιισδωτοί ταν ιδιατικον τσιιεο, δτιιοσιοι οαιώ.ληδοι, εαιο χελραοίος και έοπαροι. αχρακεςί και ανά έτη σνι σλιι:ής ασιριιδιαης και αντίστοιχες δαπάνες Ύψος ασφαλιστικών οισφαρωι αι ν ασφαδιοτιιοη οιιάδο ιιισδωκοί οσο ιδιωτικού τσιιέο, δηιιοσιοι ιιοοόώηδοι. εααγχεδμαοίος και έμποροι, αγρότες) και αι τίστοιχα έσοδα οσο ΕΦΚε\ Πλικια αχαχιιατική) σιιι οαξιαδόοηοης πια αιημιισιιιακη οπόδα και_οτι)_αονολιιιις_ασφάλισης Ιέσας χρόνος ααννοσης σύνταξης Ποααοτο αοι ταξιαδοοικής δαααο ης εαί ταν :\ΕΠ Ποσοστό αροαφι ι ιλο σχετικό. κε την ααονοιιη αονταςης σαν χιι ανται ει μέρει ι) ον αλο δεκτές ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΛ Εξέλιξη την τελευταία δετία Πρόσφατα σταιχεια Επιδιωκόμενας στοχος(3ετια) Ποσοστό αδηοααροό σο καδεσοκο ηιτώχειας. σο κιι όονο - φτώρειας ή σο εοινκ ι ικό ααοκλνισιιό Ποσοστό οδικής στέρησης σο οέσαορο η σοριτακτορα βασικά Ι οναρά ή σαησοσίος 3 Ποσοστό νοικοκοριών στο σύνολα οσο πίτέίι σιιοό σον αντ,σοτωαίξοσν δασκολία ανειιιοοωαι πιο έκταιοο,, ν ανα κκ ν Ποσοστό πληθιιαροό ασι λοιαβαο ει εοοιδοσοτα κοιι η αντισοσεχη κροιοικιι δααάνη )σνο αδικό και αι ό εσίδοιια :ιιδιιύς ααιδ ιαι, σο σρφαοστροφοια.δριδιιός οισσέχων (εκοιιιιιαιί) ασι οιοιέσι τιιι ιιαό όιιιοιις κιιι ο ) ες_νιοηροοιος Ποοοσοο πληθοσιιοσ ποσ ρενοι σο σροοωρισ ιι ιιοριοι) κιιοοικίας έέιγο ιιμίσης_)σ.χ._σεισρός._πτιρκσι ισ) Κοστος κατ άεοαο ανά αρσγ ραιιιιο φρονοιδσς )οητχοτητας. διιακολίος ιιάθηιοιις ολα),, Πρόσφατα Ετιιδιωκόμενας Εξελιξη την τελευταια 5ετια στοιχεια σταχσς (3ετια).\ριίιοος εαωτερικωσ / εξωτεριιιοιν ιισμει ων ανα οτος οασοστό σαιδικής Ονησιιιόοητας Ί Γ Σιινοί ιι,ος δακονες ν οείσς κατά ιιεφιιδι άαπιιι ος φοιριιέιιαοσ κοτό ιιειρολ ι.-λριθιιός ιατρών ανά ιορμ καοοίκονς.δριέιειός νσσοκοροιακωι κλινών αι ά ιρρρ κνοοίκαιις ίοση διάρκεια οσκίοασιασς νοσηλείας Ειδικές ι οαηλεοτικές οαησοσίες: νσκιοορικσί οσδνι εις )σασδστος αριθιιος κοιι ποά διορέαιρσ κρεβάτι). ιιεση σαραιιοι ι), αοριθαδψη εξοοτερικων ααρενών )εεοιτεριιεο ιατρεία κα οοοις σντα σνρ ιστατικά) Αριέ ιιος σσθενοίιν σοσ σεριιιέι σοο για δ ιιι)νος ι α οξιιια1χεα1ροόσ (γιο ιιη οποίγοσσο νοσ ιίοία ι νια ιιο ι οειοχς σοριθαδ4 ι1 ι γιο την σρο τη_εξεοσαη) Αριριιός νοσηλειόισ ανά ιρμρ καοοικσιις Αριθμός κλινώ ι ανά σ οαηλεοτική νσηρεσιο Γ 15

16 Ποσοστο Μέσος Ι ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιςη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα στοιχεια Επι&ωκόμενος στοχος (3ετια) σο\ ελικ (η ςι πτειριμεια στό ελοδο οιτο( οιιιες Ποσοστό_ατερνίας_ανά_φύλο στα οιιειδί ανα Περιφερεια στό ι:ίαδε ιεις( υιίιιε στα η/ικισιιη ομαδα Ποσοστό σετοσπαεη ο, Πω ετωι στό φοεο [Ιοαοατό ερνονοτιετ αττ φυέο Ποσοστό μελών Ιλ. εταισειώτ ανα ρόλο Ποσοστό ελώτ Κιττοβουλίου, περιφτρειαιωτ και ριττιετ σοιιβουλιωι [(τό ιιτο ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΙΙΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξέλιξη τ ην τελευταία 5ετία Πρόσφατα στοιχεια Ειιιδιιωκόμενος στόχος (3ετια) \ιτήιιατει οσο/οο αποφάσεων αποδεχης χρονος εκδοο ης Μτταναστειτικςς ρενς ανα πολη τισοδοι/ριρα προέλεοσης/ ηλικιαιιή οοάδα/φό/.ο Αριθοος απελσσειιτ ανα χώρα προελειισης των αοελαονομόιων/σιςία αοέλεισις Μονοδες φιλοξει ιας οττα/αστων (σχέση διιναοικόπ1τπς και ορα/ιιαεικοό αριθι οι φιό οξει οεοει ων) Περιστατικά Και είδος παραβατικότητας ατό μονάδα φιλοξενιας Προφανώς, στο πεδίο ναού Θα ιπιίρχοιν και στοιχεία Που ιιφοροει τοις αόλοδο ποότ ιουν προερεοιται από σόλους δείκτες (ιεπασχόληση, εκπαίδευση, παραβατικότητα κλπ.) Ψηψιακή διακυβέρνηση Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια Θα είναι 10. η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης: ΑΜΕΣΗ ή/και ΕΜΜΕΣΗ ΓΙ Η δημιουργία και λειτουργία της ψηψιακής τιλατψόρμας «θυρ55», η οποία Θα είναι ιτροσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ), Θα συμβάλλει άμεσα στον 1) Εάν είναι άμεση, έλεγχο των νόμιμων προϋποθέσεων για τη ψυσική εξηγήστε: παρουσία σε εκπαιδευτική δομή και στη διαψύλαξη της δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο της εψαρμογής των μέτρων προστασίας κατά του κορωνοϊού ςονιο-ι9 Τα κρίσιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αντλούνται από επιμέρους μητρώα πληροψοριακά

17 συστήματα του δημόσιου τομέα καταχωρίζονται μέσω της ιτλατψόρμας στην ηλεκτρονική Θυρίδα της σχετικής εκπαιδευτικής δομής με Τη μορψή δεδομένων χαρακτηρισμού κατάστασης, σύμψωνα με τα οποία επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η ψυσική παρουσία του προσώπου σε αυτή. Στις Θυρίδες ψορέων του ιδιωτικού τομέα, που Θα συστήνονται κατά Περίπτωση και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, Θα αποθηκεύονται τα έγγραψα ή λοιπά δεδομένα των ψυσικών προσώπων με τα οποία αυτοίτελούν σε κάποια έννομη σχέση, προκειμένου η τήρηση, η άντληση και η εν γένει επεξεργασία των δεδομένων να πραγματοποιούνται υπό τους βέλτιστους δυνατούς όρους ασψαλείας. ϋ) Εάν είναι έμμεση, εξηγήστε: Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή 11. στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού); ΝΑΙ Χ ΟΧΙ Π 12 άλλα Εξηγήστε: Οι προβλεπόμενες υπηρεσίες και τα πληροψοριακά τους συστήματα έχουν σχεδιασθεί σε πλήρη εναρμόνιση με τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις της Βίβλου Ψηψιακού Μετασχηματισμού. Ειδικότερα, ως ψηφιακά εργαλεία που Παρέχονται μέσω της ΕΨΠ, οι εν λόγω υπηρεσίες εμπίπτουν στο Κεψάλαιο 6.1 της Βίβλου με τίτλο (<Ενιαία Ψηψιακή Πύλη (6Ο.Ι)». Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ Ε3Ι ΟΧΙ Π Προβλέπεται η δυνατότητα διασύνδεσης του πληροψοριακού συστήματος στο οποίο στηρίζεται η ηλεκτρονική πλατψόρμα «ευρ.βον.» με άλλα πληροψοριακά συστήματα και μητρώα των Φορέων του δημόσιου τομέα όπως: 1) το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του Αναψέρατε ποια είναι κορωνοιού ςονιο-19, αυτά τα συστήματα: 2) το Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοιό ονιυ-ι9, 3) το πληροφοριακό σύστημα της ειδικής ηλεκτρονικής πλατψόρμας για την έκδοση του Ψηψιακού Πιστοποιητικού ςονιο-19, 4) το πληροψοριακό σύστημα της ηλεκτρονικής πλατψόρμας για την καταχώριση και ηλεκτρονική διαχείριση του αποτελέσματος

18 της αυτοδιαγνωοτικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό ςονι-ι9 (&- 13. Εχει προηγηθεί. μελέτη βιωοιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού συστήματος; ΝΑΙ Π Οχι Π Εξηγήστε: Κατ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου Στόχος Άρθρο 1 Η δημιουργία και λειτουργία της πλατψόρμας για τη διευκόλυνση του ελέγχου, με ηλεκτρονικά μέσα, της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη δυνατότητα ψυσικής παρουσίας σε εκπαιδευτική δομή, στο πλαίσιο εψαρμογής των μέτρων προστασίας κατάτης διασποράς του κορωνοϊού. Άρθρο 2 Με την παρ. 1 της προτεινόμενης ρύθμισης επεκτείνεται νομοθετικά η δυνατότητα τήρησης θυρίδων στην ΕΨΠ και από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου οι ανωτέρω να δύνανται να αντλούν άμεσα, εύκολα και με ασψάλεια δεδομένα ψυσικών προσώπων με τα οποία τελούν σε κάποια έννομη σχέση, αποκλειστικά για την εκπλήρωση έννομης υποχρέωσης, και πάντως, εψόσον η Τελευταία συνάπτεται με την εξυπηρέτηση σκοπών δημοσίου συμψέροντος. Στο πλαίσιο αυτό, με την παρ. 2 παρέχεται η εξουσιοδότηση στον καθ ύλην αρμόδιο υπουργό να ρυθμίζει, σε συνεργασία με τον Υπουργό Ψηψιακής Διακυβέρνησης, τα ειδικότερα ζητήματα για την τήρηση των ως άνω θυρίδων, ανά περίπτωση. Άρθρο 3 Η αντιμετώπιση των αναγκών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών : Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ως προς τον έλεγχο της τήρησης των έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού ςονιο-19. Άρθρο 4 Η χορήγηση άδειας ίδρυσης καιλειτουργίας στο ξένο σχολείο νεγιτα ΙΝΤΕΙΝΑΤΙΟΝΑ1 5ςΗΟΟ1. «υρ»,

19 . σ 18. Οψέλη αξισλογσύμενης ρύθμισης Θ ΕΣΙ\ί ΟΙ, ΔΗΜ ΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΑΦΑΝ ΕΙΔ ΑΓΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΦΥΣΙ ΝΟ, ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΑΛΟΝ ΝΗΣΙΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Αύξηση εσόδων Μείωση δαπανών ΑιίΕΣΑ Εξοικονόμηση χρονου Μ ε γαλύτερη οποδοτικότητα / Χ Χ αποτελεσμοτικύτητο Άλλο ΟΦΕΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Βελτίωση πειρεχόμενων υπηρεσιών Χ Χ Δίκαιη μεταχείριση πολιτών ΕΜΜ ΕΣΑ Αυξημένη αξιοπιστία / διαφάνεια Θεσμών Βελτιωμένη διαχείριση κινδύνων Άλλο Σχολιασμός / ποιοτική αιτοτίμηση Με την προτεινόμενη τοοπολογμ δο όαλεται ο νλεγος της τήρηοης των μετρων κατά τον ΟάΟ-Ι9 οκ ολεν λδ Δλσ1ι ΖΙΙ]0 ςπο νμο ΕΟΓλλ5 Τ ι Ο\ ΟΊ Ο\ επο: )ιο ΩΞΕι οκ ου υν ιοοο ορο υόο:ξ::ο ϋιιι λ και εν γένει τη λειτουν:α των εκπαιόεντιοών δομών όλων των Βαθμόων της εχπμ:ςμ διποόοιων Και ίδιωτικών. 9

20 Ξοόσεετα, στην Εσ.ο: Πλ ΊΓε πιιοσιε:ε Δοιης Η-Γύ ερεε, 3: ώμ2άλλε. με:σ :ι:εργ:\ σε 19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης ΘΕΣΜΟΙ, ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΙ-ΙνΗ, ΑΝΤλΓΟΚΙνΜΟν ΟΜλΔΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟ, τικο ΚΑΙ ΓΟ\ΙΤΙνΤΙΟ ΠΕΡΙΒΛΑΔΟΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ Σχεδιασμός / Προετοιμασία ΓΙΑ ΤΗΝ Ε ΝΑΡΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΙ-ΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Υποδομή / εξοπλισμό ς Προσληψεις / κινητικοτητα Ενημέρωση εκπαίδευση Χ Χ εμπλεκομένων ΚΟΣ ΤΟ Σ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Αλι,ο Στήριξη και λειτουργία διαχείρισης ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΑΠ Ο ΔΟΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Διαχείριση αλλαγών κατά την εκτέλεση Κοστος συμμετοχης στιι νεα ρύθμιση Άλλο Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: Δεν υώισταται :όιατετσ κόστος τέσαν τος ενεμέοωσος των ε:στλεκομένων ια τις νέες ρυθςιίσκω. Σε ό,τι αοοό τις ρυόέιιειτ νια τον αντυετώτισε των τ αγκών των Ανώτατων Εκιταιόευτικων δρυμάτων : ττετ ι ΕΟ Κα ςοστ ττο στν τισ η δυνατότετα έκτακτης επιχσσπγησπς των ιόρυ άτων. 20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης -ε /\_ι4

21 Θ ΕΣιΙΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΑΦΑΝ ΕΙΔ Α ΓΟ ΡΑ, ΟΙΚΟΝΟ ΙιΙ [Α. Α Ν ΤΑ ΡΟΝ ΙΣΜ ΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΚΟΙ ΧΟΝ Ι ΚΕΣ Ο ιιαδεσ ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ ΚώΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ Αναγνώριση / εντοπισμό ς κινδυνου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΔΥ Ν Ω Ν Διαττίστωση συνεπε ιών κινδυνων στους στόχους Σχεδιασμός αποτροπής / αντιστάθμισης κινδυνων Αλλο ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Πιλοτική εφαρμογή ΜΕΙ ΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Ανάδειξη καλών πριικτικών κατά την υλοποίηση της ρύθμισης Συνεχή ς αξιολόγηση διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων Άλλο 21. Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική εττισύναψη). Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.

22 Ε$0ΤΉΤΑ ΣΤ: Εκ3τττ,0ίττας 24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις Άρθρα 5, 9Α, 16, 21 παρ. 3 και 25 του Συντάγματος. 25. Ενωσιακό δίκαιο Πρωτογενές ενωσιακό Άρθρα 2, 8 και 14 του ΧΘΔΕΕ. δίκαιο ΓΙ (συμιτεριλαμόανομένου του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου ΓΙ 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού Κανονισμός χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΓΙ Οδηγία ΓΙ Απόψαση 26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών Ευρωπαική Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Διεθνείς συμβάσεις

23 27. αποψάοεις Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και των Ανεξάρτητων Αρχών Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης, Άρθρα 2 και 8 και άρθρο 2 του Πρώτου Πρόσθετου Ανωτατο η αλλο εθνικο, Πρωτοκολλου της ΕΣΔΑ. δικαστηριο (αναψέρατε) Ανεξάρτητη Αρχή 1 (αναψέρατε) 28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης Π Νομολογία Δικαστηρίου Ε. Ε. Νομολογία Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Άλλα ευρωπαϊκά ή διεθνή δικαοτήρια ή διαιτητικά όργανα

24 αντικατάσταση συμπλήρωση 29. Τροποποίηση διατάξεων Διατάξεις αξιολογούμενης ρύιμισης Υφιστάμενες διατάξεις Άρθρο 2 1. Στο άρθρο 26 του ν. 4727/2020 (Α 184) προστίθεται παρ. 4 ως εξής: «4. Στην ΕΨΠ μπορούν να τηρούνται θυρίδες νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, με σκοπό την εκπλήρωση έννομης υποχρέωσής τους και για λόγους δημοσίου συμιέροντος. Στις θυρίδες αυτές καταχωρίζονται μέσω της ΕΨΠ, έγγραψα ή άλλα δεδομένα που δύνανται να αψορούν και ψυσικά πρόσωπα, κατόπιν αίτησης των τελευταίων ή εψόσον προβλέπεται από τον νόμο. Αν δεν ορίζεται διαψορετικά, υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων που τηρούνται στις θυρίδες της παρούσας ορίζονται τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που είναι υπεύθυνοι Ιδίως για τον ορισμό των εσωτερικών όρων χρήσης των θυρίδων τους και των εξουοιοδοτημένων χρηστών αυτών Το άρθρο 26 του ν. 4727/2020 (Α 184) έχει ως εξής: «Αρθρο 26 Θυρίδες στην Ενιαία Ψηψιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης 1. Στην ΕΨΠ τηρούνται θυρίδες χρηστών και θυρίδες ψορέων. Για την πρόσβαση στη θυρίδα απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση. 2. Στις θυρίδες των χρηστών τηρούνται τα έγγραψα που εκδίδουν τα ψυσικά πρόσωπα μέσα από την ΕΨΠ, καθώς και τα δημόσια έγγραψα που εκδίδονται από τους ψορείς του δημόσιου τομέα κατόπιν αίτησης των ψυσικών προσώπων. Οι ψσρείς του δημόσιου τομέα μπορούν να αποστέλλουν δημόσια έγγραψα στη θυρίδα του χρήστη μετά από αίτησή του. Η αποστολή του προηγούμενου εδαψίσυ επέχει θέση επίδοσης με τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 29. Τα έγγραψα του πρώτου εδαψίου αποθηκεύονται προσωρινά στις

25 θυρίδες των χρηστών για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και μετά από επιλογή των χρηστών μπορούν να παραμένουν αποθηκευμένα στις θυρίδες τους για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) ετών. 3. Κάθε ψορέας που επιθυμεί τη δημιουργία θυρίδας στην ΕΨΠ υποβάλλει αίτημα στην Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης. Στις θυρίδες των Φορέων τηρούνται τα έγγραψα που απευθύνονται σε αυτούς και αποστέλλονται μέσω της ΕΨΠ. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που τηρούνται στη θυρίδα κάθε Φορέα ορίζεται ο ίδιος ο ψορέας, ο οποίος είναι υπεύθυνος ιδίως για τον ορισμό των εσωτερικών όρων χρήσης της θυρίδας του και των εξουσιοδοτημένων χρηστών αυτής, καθώς και για τον χρόνο τήρησης και τον τρόπο διαχείρισης και διαγραψής των δεδομένων.)) 2. Στην παρ. 17 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 προστίθεται νέο δεύτερο εδάψιο και η παρ. 17 διαμορψώνεται ως εξής: «17. Με κοινή απόψαση του Υπουργού Ψηψιακής Διακυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζεται η τήρηση θυρίδας στην ΕΨΠ σε κάθε Φορέα του δημοσίου τομέα, η έναρξη Η παρ. 17 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 (Α 184) έχει ως εξής: «17. Με κοινή απόψαση του Υπουργού Ψηψιακής Διακυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζεται η τήρηση θυρίδας στην ΕΨΠ οε κάθε ψορέα του δημοσίου Τομέα, η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας κάθε

26 ιταραγωγικής λειτουργίας κάθε Θυρίδας και κάθε τεχνικό και ειδικότερο ζήτημα. Με όμοια απόφαση μπορούν να ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα για την τήρηση θυρίδας καικάθετεχνικό και ειδικότερο ζήτημα.» θυρίδων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, η διαδικασία πρόσβασης, οι κατηγορίες των εγγράφων και άλλων δεδομένων που καταχωρίζονται σε αυτές, ο χρόνος και ο τρόπος τήρησης, διαχείρισης και διαγραής των δεδομένων, η μεθοδολογία άντλησης και περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων και κάθε άλλο ειδικότερο ή Τεχνικό Θέμα για την ειαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 26.». ΆρΘρο 4 Στην παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4186/2013 (Α 193) προστίθεται περ. 31, για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στο ξένο σχολείο: «νεριτα ΙΝΤΕΝΑΤΙΟΝΑ1 5ΗΟΟ1», και η παρ. 8 διαμορψώνεται ως εξής: «8. Αναγνωρίζονται ως ξένα σχολεία κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου Ι του ν. 4862/1931 (Α 156) τα ακόλουθα σχολεία: 1. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 2. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4186/2013 (Α 193) έχει ως εξής 8. Αναγνωρίζονται ως ξένα σχολεία κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου Ι του ν. 4862/1931 (Α 156) τα ακόλουθα σχολεία: 1. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 2. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ 4. ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 5. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ

27 Ι - ΑΑ0ΕΜΥ 3. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 6. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ 4. ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 7. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΣ 5. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΠΟ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 8. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ.ΙΕΑΝΝΕ 0 6. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΠΟ ΑΡ ΕΛΛΑΔΑΣ 9. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙ 7. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 10. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 8. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ]ΕΑΝΝΕ ΔΕΛΑΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 9. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙ 12. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΣ 10. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕΠΟ ΙΩΣΗΦ ΔΕΛΑΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 11. ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΝΕΑΣ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 14. ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 12. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΣ 15. ΑΜΕΙΑΝ ΟΜΜΝΙΤΥ 5ΗΟΟ15 ΙΩΣΗΦ ΟΓΑΤΗΕΝ5 13. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 16. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 14. ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 17. ΓΑΛΛΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15. ΑΜΕΙΑΝ ΟΜΜΝΙΤΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ) 5ΗΟΟ15 ΟΓ ΑΤΗΕΝ5 16. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ 18. ΙΝΤΕΓΝΑΤΙΟΝΑ1 ιομμυνιτυ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 5ΗΟΟ1 ΟΕ 1ΑΙΙ5Α 17. ΓΑΛΛΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 19. ΚΑΤΙΡΝΑΝ ΡΗΙΙΙΙΡΙΝΕ5 υίτυαι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ) 20. ΒΥΡΟΝ ίοιιε6ε 18. ΙΝΤΕΙΝΑΤΙΟΝΑ1 ΟΜΜΝΙΤΥ 21. ΡΙΝΕ\ΟΟ0 5ΗΟΟ1 ΟΕ 5ΟΗΟΟΙ ΟΓ 1Α815Α ΤΗΕ55ΑΙΟΝΙΚΙ 19. ΚΑΤΙΡΝΑΝ ΡΗΙΙΙΙΡΙΝΕ5 22. ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΥ6ΜΝΤ ΜΙΝΕΥΚΟ 20. ΒΥΕΟΝ ίοιιε6ε 23. 5Τ. ΑΤΗΕΡΙΝΕ 5 ΒΙΙΤΙ5Η 5ΗΟΟ1 21. ΡΙΝΕΟΟ0 5ΗΟΟ1 ΟΕ ΤΗΕΑ1ΟΝΙΚΙ 24. 5Τ. 1Α\ νήενε Ο11ΕΕ 22. ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΥ6ΜΝΤ 25. ΙΝΤΕΓΝΑΤΙΟΝΑ1 5ςΗΟΟΙ ΟΕ ΜΙΝΕΥΚΟ ΑΤΗΕΝ5 26. ΑΜΡΙΟΝ 5ΗΟΟ1

28 23. 5Τ. ΑΤΗΕΙΙΝΕ5 ΒΙΤΙΗ 5Η ΟΟ Ι 24. 5Τ. 1Αν/8ΕΝΕ ΟΟΙΙΕΟΕ 25. ΙΝΤΕΝΑΤΙΟΝΑ1 5ΉΟΟ1 ΟΕ ΑΤΗ Ε Ν ΟΑΜΡΙΟΝ 5ΗΟΟί 27. ΙΡΑΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 28. ΛΙΒΥΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ι7ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 29. ΚΑΝΑΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 30. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ 31. ΕΙΤΑ ΙΝΤΕΝΑΤΙΟΝΑΙ 5ΗΟΟΙ Στα σχολεία αυτά χορηγούνται, διά του παρόντος, άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας.». 27. ΙΡΑΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 28. ΛΙΒΥΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ι7ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 29. ΚΑΝΑΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 30. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Στα σχολεία αυτά χορηγούνται, διά του παρόντος, άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας.» 30. Κατάργηση διατάξεων Διατάξεις αξιολοούμενης ρύιμισης που προόλέπουν Καταρούμενες διατάξεις κατάριηση Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επέρχεται κατάργηση ισχυουσών διατάξεων. 9ζ?

29 ΚΥ01.\Ο5 Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 11151Ο55Ι\1ΚΟϊ\5 ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ $ 1Κ1ΚΕ1Ε ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜ ΕΩΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.\ΤΗ.\Ν.\1Ο 1 ΙΓ\ Ρ1ίΑΚΚ : \1Α\Ι(01 Τ)1 \ Οκ1υΙ 14(19.2(121 15:33 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΗΕΟυο%οο ΟΚ,1.ΑΚ.\Κ Ρ09 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

30 Αριθμ. 266 / 15 / 2021 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ Γενικού Λογιστη ρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ.2 του Συντάγματος) Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Νέο Πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «ΛΡΓΟΣ» και λοιπές διατάζεις Υπουργείου Εσωτερικών» Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροτιολογίας, ρυθμίζονται Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα: 1. Παρέχεται η δυνατότητα. μέσω της ειδικής πλατφόρμας να διενεργείται ηλεκτρονικά και σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία. ο έλεγχος της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας σε εκπαιδευτικές δομές, στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοιού ΟνΙ 19. Με κ.υ.α., ρυθμίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα για τη λειτουργία της εν λόγω πλατφόρμας καθώς και κάθε συναφές ζήτημα σχετικά με την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης. 2. Παρέχεται η δυνατότητα τήρησης, στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ψ.Π.), θυρίδων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, με σκοπό την εκπλήρωση έννομης υποχρέωσής τους και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. 3. Παρατείνεται, για όσο διάστημα υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοιού και έως , κατ ανώτατο όριο, η δυνατότητα σύναψης, από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), με απευθείας ανάθεση και κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, με αντικείμενο τον έλεγχο της τήρησης των έκτακτων μέτρων για τη συμμετοχή των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα. Προς τούτο μπορεί να παρέχεται έκτακτη επιχορήγηση προς κάθε Α.Ε.Ι. από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 4. Συμπεριλαμβάνεται και το «νειιτα ΙΝΤΕΙΝΑΤΙΟΝΑΓ ΞίΞΗΟΟΕ» στα σχολεία που αναγνωρίζονται ως ξένα σχολεία και χορηγείται σε αυτό η σχετική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Μέτρι ΕΟ\ΙΟ ΟΤΓ εκπαει)σπ, θυρίδες ιδιωτών ωορέων στην ΕΨΠ, Συμβάσεις ΑΕΙ. άδεια ξένου σχολείου (ΧΑ) Ι

31 Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται σε βάρος του κρατικού προυπολογισμου. ενδεχόμενη δαπάνη, σε περίπτωση παροχής έκτακτης επιχορήγησης από τον τακτικό προίπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς κάθε Α.Ε.Ι., για τη σύναψη, με απευθείας ανάθεση, δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, σχετικά με τον έλεγχο της τήρησης των έκτακτων μέτρων για τη συμμετοχή των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2021 Η Γενική Διευθύντρια ΙΟϊΕΙΑ ΑΚΜΛ8Ο :54 Ιουλία Γ. Αρμάγου Μέτρα ίουι ατην εκπαιδευση, Ουρίδες ιδιωτών ιτορέω\ σιην ΕΨΠ. Συμβάσεις ΛΕΙ. άδεια ξένου σχσλείσιι (ΧΑ) 2

32 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 75 παρ.3 του Συντάγματος) Επί τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο σχέδιο νόμου «Νέο πλαίσιο για την ευωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών» Από τις διατάεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. ενδεχόμενη δαπάνη. σε περίπτωση παροχής έκτακτης επιχορήγησης Προς κάθε Α.Ε.Ι.. για τη σύναψη. με απευθείας ανάθεση, δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. σχετικά με τον έλεγχο της τήρησης των έκτακτων μέτρων για τη συμμετοχή των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. στη δια ώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Η ε λόγω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από Τις πιστώσεις του προϋποιογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΊ τξ.:κ: ίί]τοτ\ιοϊκ\ξ Χ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ Ν. ΚΕΡΑΜΕΩΣ Μέτρα ίξο\ιό σττ1ν εκπυίδτυση. θιρίδε: ιδιωτών φορέων στην ΕΨΠ. Συιιβάσει; ΑΕΙ. έδεια ένιι σ7ώείου (ΧΑ)

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Α. ΑlτΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης» Άρθρο 1. Σύσταση και συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης» Άρθρο 1. Σύσταση και συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης» Άρθρο 1 Σύσταση και συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.) 1. Στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης συνιστάται Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθμ. απόφ. ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ ΕΞ

Κ.Υ.Α. αριθμ. απόφ. ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ ΕΞ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Διαδικασία υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης Άρθρο 2 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης Άρθρο 3 Διασφαλίσεις για την ηλεκτρονική υποβολή Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (Α 130),

Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (Α 130), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 7/10/2019 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

Πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΦΕΚ: 1032/Β/22-3-2018 Αθήνα, 16-3-2018 Αριθ. Πρωτ.: 2259 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83). ΑΔΑ: 75ΞΗΗ-21Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43913 17 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3656 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 110285/ΔΤΒΝ 1851/Τμ. A/Φ.15 Δημιουργία, οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Αθήνα, 13-4-2018 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ---------- Ταχ. Δ/νση: Κεφαλληνίας 45 Τ.Κ. Πόλη: 112 57 Αθήνα Πληροφορίες: Γ. Κυρίτσης & Αλ. Τάττης Τηλέφωνo:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α /28-6-2000) [όπως τροποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α /22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α /31-12-2002)] Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Αθήνα, 13-4-2018 Ταχ. /νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2018 COM(2018) 349 final 2018/0181 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2012 για την διοικητική συνεργασία στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. για την προστασία Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τους

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. για την προστασία Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τους ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για την προστασία Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τους Εισαγωγή Ο κανονισμός 679/2016 της Ε.Ε. θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 2082/2016, ΦΕΚ 3289/Β/

Αριθμ. 2082/2016, ΦΕΚ 3289/Β/ 1 Αριθμ. 2082/2016, ΦΕΚ 3289/Β/13.10.2016 2η Τροποποίηση της υπ αριθμ. 540/18-03-2015 (ΦΕΚ 666/21-04-2015) απόφασης Σύστασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

2. τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3984/2011 (Α'150)

2. τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3984/2011 (Α'150) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2013»

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2013» ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2013» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012 2(I) του 2013.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 3775/2016, ΦΕΚ 3291/Β/

Αριθμ. 3775/2016, ΦΕΚ 3291/Β/ 1 Αριθμ. 3775/2016, ΦΕΚ 3291/Β/13.10.2016 Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ. στην έκθεση

Έγγραφο συνόδου ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ. στην έκθεση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 12.1.2018 A8-0395/2017/err01 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον έλεγχο αναλογικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί

Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Ειδικός Λογαριασμός Γραφείο Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα δυνάμει του αρ. 90 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα δυνάμει του αρ. 90 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: ΥΔΙΜΗΔ : 213 131-3240, 3250, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 8.2.2018 2017/0128(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2012 COM(2012) 52 final 2012/0025 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

16/οικ.914/ΕΥΣΕΚΤ/102565/2016,ΦΕΚ-3280/Β/

16/οικ.914/ΕΥΣΕΚΤ/102565/2016,ΦΕΚ-3280/Β/ 1 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/ 66166/22-06-2016 (ΦΕΚ 1850/τ. Β'/24-06-2016) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ /ΙΑ - 20/12/ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη

Κ.Υ.Α. αριθ /ΙΑ - 20/12/ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010 Άρθρο 1:

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν υποβληθέντων ερωτημάτων σχετικά με την ανωτέρω αναφερόμενη Διακήρυξη, διευκρινίζονται τα εξής:

Κατόπιν υποβληθέντων ερωτημάτων σχετικά με την ανωτέρω αναφερόμενη Διακήρυξη, διευκρινίζονται τα εξής: Αριθμ. Πρωτ : 2017015007 Σχετ. Έγγραφο : 2017009118 Αθήνα : 20.11.2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μενάνδρου 22 Τ.Θ. 1091 - Τ.Κ. 10552 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη δημοσίων εγγράφων με επεξεργαστές κειμένου

Σύνταξη δημοσίων εγγράφων με επεξεργαστές κειμένου Σύνταξη δημοσίων εγγράφων με επεξεργαστές κειμένου Μέρος 2 ο Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις» 1 Άρθρο 1 Σκοπός του νόμου α) η αναγνώριση του δικαιώματος των φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.

Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. Α3/13948/1902 Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

74/5074/2017,ΦΕΚ--99/Β/

74/5074/2017,ΦΕΚ--99/Β/ 1 74/5074/2017,ΦΕΚ--99/Β/24.1.2017 Περί πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν» του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 28.8.2019 L 224/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1376 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Ιουλίου 2019 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων που αφορούν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αριθ.23204/13 07 2015 (ΦΕΚ 1475 Β/14-07- 2015) Καθορισμός Οργανικών Μονάδων για την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας: Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων:

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας: Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Η δήλωση αυτή αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο ερευνών για κρατικές ενισχύσεις που διενεργεί η Επιτροπή και άσκησης συναφών καθηκόντων προς το κοινό

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση & χορήγηση Πιστοποιητικού Εταιρικής Διακυβέρνησης σε θέματα λειτουργίας Εισηγμένων Εταιρειών

Επιμόρφωση & χορήγηση Πιστοποιητικού Εταιρικής Διακυβέρνησης σε θέματα λειτουργίας Εισηγμένων Εταιρειών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ELEARNING ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ονομασία ELEARNING ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Κεφαλληνίας 45 & Κόμνα Τράκα Τ.Κ. Πόλη: 112 57, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Αθήνα, 19-7-2018 Μονάδα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Αντικείμενο και Πεδίο Εφαρμογής. ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης και εθνικής εμβέλειας.

Σχέδιο Νόμου ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Αντικείμενο και Πεδίο Εφαρμογής. ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης και εθνικής εμβέλειας. Σχέδιο Νόμου «Τηλεοπτική κάλυψη στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας μέσω της εξασφάλισης της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Απόφαση υπ. αρ. 5696/ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (ΑΔΑ:7ΒΓ74653ΟΞ-ΣΦ3) ΠΡΟΣ: Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Τμήμα Κατασκευών

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Απόφαση υπ. αρ. 5696/ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (ΑΔΑ:7ΒΓ74653ΟΞ-ΣΦ3) ΠΡΟΣ: Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Τμήμα Κατασκευών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αθήνα 2017 27 Ιανουαρίου ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Απόφαση υπ. αρ. 5696/2-9-16 ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (ΑΔΑ:7ΒΓ74653ΟΞ-ΣΦ3)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 28/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 135934 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INOX MARE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ» (εφεξής «ο εργοδότης») που εδρεύει στο Κρυονέρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Β1 Αθήνα, 6/03/2012 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24485 22 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2278 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 74124/ΔΤΒΝ 1431 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/68/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΠ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.» ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΠ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.» ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 6.4.2018 L 90/105 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/546 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων που αφορούν ίδια κεφάλαια (ΕΚΤ/2018/10) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθμός 4161 Πέμπτη, 24 Απριλίου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθμός 4161 Πέμπτη, 24 Απριλίου Ν. 14(l)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4161 Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 105 Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4432 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ).../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ).../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.7.2019 C(2019) 5470 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ).../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/287/ΕΕ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/109/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 93/109/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. L 329/34 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων 30. 12. 93 ΟΔΗΓΙΑ 93/109/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Δεκεμβρίου 1993 για τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι

Διαβάστε περισσότερα

1. της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του ν. 4173/2013 «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση», (Α 169),

1. της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του ν. 4173/2013 «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση», (Α 169), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων & Επαγγελματικών Οργανώσεων Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2019 L 157/61 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/976 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Μαΐου 2019 για τη θέσπιση των αρχών που πρέπει να διέπουν τον καθορισμό στόχων και την ανταλλαγή στοιχείων αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016

ΠΟΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Tαχ. Δ/νση : Καραγεώργη

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.1.2019 COM(2019) 53 final 2019/0019 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης στον τομέα του

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής Ταχ.

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής Ταχ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: Β 1642/10-05-2018 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.) ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Για ποια σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

2. Για ποια σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα; Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία. Η Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31691 19 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2992 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός αριθμού εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε. 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (εφεξής Α.Α.Δ.Ε.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις, ως ισχύουν:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις, ως ισχύουν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κάνιγγος 20, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α ΕΞ 2014/ Τροποποίηση και συμπλή

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α ΕΞ 2014/ Τροποποίηση και συμπλή Πίνακας περιεχομένων Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1159205 ΕΞ 2014/1.12.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ 1. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου προβλέπονται στο Ν. 4009/2011 όπως εκάστοτε ισχύει, στον Οργανισμό και στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ταχ. /νση: Μενάνδρου 22 Τ.Θ. 1091 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

IV. Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 1. Νομοθετικό καθεστώς. Ν.4013/2011: Το ΚΗΜΔΗΣ συστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν.4013/2011.

IV. Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 1. Νομοθετικό καθεστώς. Ν.4013/2011: Το ΚΗΜΔΗΣ συστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν.4013/2011. IV. Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 1. Νομοθετικό καθεστώς Ν.4013/2011: Το ΚΗΜΔΗΣ συστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν.4013/2011. Ν.4281/2014: Στη συνέχεια το άρθρο 11 του Ν.4013/2011

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: οικ. 2/ 58301/ΔΠΓΚ - 31/07/ Κατάρτιση προϋπολογ

Αριθ. πρωτ.: οικ. 2/ 58301/ΔΠΓΚ - 31/07/ Κατάρτιση προϋπολογ Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2013 Α. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθ. πρωτ.: οικ. 2/ 58301/ΔΠΓΚ - 31/07/2012 Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4128/2013. Άρθρο πρώτο

ΝΟΜΟΣ 4128/2013. Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4128/2013 Κύρωση της από 18 εκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4128 ΦΕΚ Α 51/28.2.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/6/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/6/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/6/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:1639/65123 1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (εφεξής ΟΠΕΚΑ), ο οποίος εδρεύει επί της οδού Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Α. Τι είναι η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που καταθέτει το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπουργική Απόφαση 12625/1/2014 Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων από και προς τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ημερομηνία και τόπο γέννησης.

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ημερομηνία και τόπο γέννησης. Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία. Η Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας Υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας Υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3979 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.4.2017 C(2017) 2417 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20.4.2017 για τη συμπλήρωση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα 5. Κώδικες δεοντολογίας και πιστοποίηση. Άρθρο 40. Κώδικες δεοντολογίας

Τμήμα 5. Κώδικες δεοντολογίας και πιστοποίηση. Άρθρο 40. Κώδικες δεοντολογίας Τμήμα 5 Κώδικες δεοντολογίας και πιστοποίηση Άρθρο 40 Κώδικες δεοντολογίας 1. Τα κράτη μέλη, οι εποπτικές αρχές, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και η Επιτροπή ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19621 15 Μαΐου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1691 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 48652 Καθορισμός διαδικασίας διασύνδεσης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου με το Μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα Κύρωση της σύµβασης-πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1 Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως: α) Εγγραφή: η διαδικασία που συνίσταται στη δήλωση βούλησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Εισαγωγή Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, μέλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έχει πρωταρχική σημασία η προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/23/33329/2017, ΦΕΚ 4106/Β/

Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/23/33329/2017, ΦΕΚ 4106/Β/ Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/3/3339/07, ΦΕΚ 406/Β/3..07 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚ-ΔΔΑ/Φ.8//οικ.703/0-8-05 (ΦΕΚ Β' 86/ 4-8- 05) απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Αθήνα, 27/11/2018 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π.: οικ. 62125/1415 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα