Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ-Τμιμα Πλθροφορικισ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ-Τμιμα Πλθροφορικισ"

Transcript

1 Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ-Τμιμα Πλθροφορικισ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Προθγμζνα Συςτιματα Πλθροφορικισ» Μεταπτυχιακι Διατριβι Τίτλοσ Διατριβισ Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για τθν διαχείριςθ κρατιςεων χώρων εκδθλώςεων (Ελλθνικά) Development of web application for managing event reservations (Αγγλικά) Ονοματεπϊνυμο Φοιτθτι Αλετρά Ακαναςία Πατρϊνυμο Δθμιτριοσ Αρικμόσ Μθτρϊου ΜΠΣΠ Κατεφκυνςθ Προθγμζνεσ Τεχνολογίεσ Ανάπτυξθσ Λογιςμικοφ Επιβλζπων Ευκφμιοσ Αλζπθσ,Επίκουροσ Κακθγθτισ Πειραιάσ Ιανουάριοσ 2020

2 Τριμελισ Εξεταςτικι Επιτροπι (Υπογραφι) (Υπογραφι) (Υπογραφι) Ευκφμιοσ Αλζπθσ Μαρία Βίρβου Τςιχριντηισ Γεϊργιοσ Επίκουροσ Κακθγθτισ Κακθγιτρια Κακθγθτισ 2

3 Περιεχόμενα Πίνακασ Εικόνων... 5 Σφνοψθ... 7 Abstract Ανάλυςθ Απαιτιςεων Ειςαγωγι UML Διαγράμματα Περιπτϊςεων Χριςθσ (Use Case) Διάγραμμα Καταςτάςεων Διάγραμμα Τάξεων Περιγραφι των τεχνολογιϊν ανάπτυξθσ τθσ εφαρμογισ Ειςαγωγι NET FRAMEWORK Sql Server DevExpress Visual Studio BootStrap Css JQuery Η Δομι τθσ Βάςθ Δεδομζνων Ειςαγωγι Οι Πίνακεσ τθσ βάςθσ δεδομζνων Ο πίνακασ events Ο πίνακασ users Ο πίνακασ UserInEvent Ο πίνακασ Rooms Ο πίνακασ Roles Ο πίνακασ UserActivation Περιγραφι Εφαρμογισ Εγγραφι Χριςτθ Εγγραφι-Ζλεγχοσ κενϊν πεδίων Είςοδοσ Χριςτθ Προφιλ Administrator Στατιςτικά Στοιχεία

4 4.3.2 Δθμιουργία/Επεξεργαςία Αίκουςασ Δθμιουργία Αίκουςασ Επεξεργαςία/ Διαγραφι Αίκουςασ Δικαιϊματα Πρόςβαςθσ Προφίλ Manager Δθμιουργία Σεμιναρίου Αλλαγι Ημερονθνίασ/ Ώρασ Σεμιναρίου Ακφρωςθ Σεμιναρίου Επεξεργαςία Σεμιναρίου/Συμμετεχόντων Επεξεργαςία Χρθςτϊν Αναηιτθςθ Σεμιναρίων Συμπεράςματα και μελλοντικζσ επεκτάςεισ Βιβλιογραφία

5 Πύνακασ Εικόνων Εικόνα 1- Διάγραμμα Use Cases Εικόνα 2- Διάγραμμα Καταςτάςεων Εικόνα 3-Διάγραμμα Τάξεων Εικόνα 4-Αρχιτεκτονικι.Net Framework Εικόνα 5-DevExpress Gridview Εικόνα 6-DevExpress DashBoard Εικόνα 7-Visual Studio Εικόνα 8-Στατιςτικά χριςθσ Bootstrap Εικόνα 9-Css Example Εικόνα 10-Παράδειγμα Css ςτθν εφαρμογι Εικόνα 11-Παράδειγμα Css internal style sheet Εικόνα 12-Fullcalendar Εικόνα 13-Οι Πίνακεσ τθσ βάςθσ Εικόνα 14-Πίνακασ events Εικόνα 15-Πίνακασ Users Εικόνα 16-Πίνακασ UserInEvent Εικόνα 17-Πίνακασ Rooms Εικόνα 18-Πίνακασ Roles Εικόνα 19-Πίνακασ UserActivation Εικόνα 20-Εγγραφι Χριςτθ Εικόνα 21-Ζλεγχοσ κενϊν πεδίων- Εγγραφι χριςτθ Εικόνα 22-Ζλεγχοσ Εικόνα 23-Μινυμα επιτυχοφσ εγγραφισ Εικόνα 24- ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ Εικόνα 25-Είςοδοσ χριςτθ Εικόνα 26-Στατιςτικά Εικόνα 27-Εξαγωγι ςτατιςτικϊν ςε pdf Εικόνα 28-Δθμιουργία/Επεξεργαςία αίκουςασ Εικόνα 29-Ελεγχοσ κενϊν πεδίων -Δθμιουργία Αίκουςασ Εικόνα 30-Επεξεργαςία Αίκουςασ Εικόνα 31-Πίνακασ Δικαιωμάτων Πρόςβαςθσ Εικόνα 32-Επεξεργαςία Δικαιωμάτων πρόςβαςθσ Εικόνα 33-Δθμιουργία Σεμιναρίου Εικόνα 34-Δθμιουργία Σεμιναρίου(Παρελκοντικι θμερομθνία) Εικόνα 35-Δθμιουργία ςεμιναρίου ςε κατειλθμμζνθ αίκουςα Εικόνα 36-Προςκικθ προςκεκλθμζνων Εικόνα 37-'Ελεγχοσ κινθτοφ - προςκικθ προςκεκλθμζνου Εικόνα 38-Ζλεγχοσ χωρθτικότθτασ αίκουςασ Εικόνα 39- (Συμμετοχι ςε ςεμινάριο) Εικόνα 40- για αλλαγι ϊρασ/θμερομθνίασ ςεμιναρίου Εικόνα 41-Ακφρωςθ ςεμιναρίου Εικόνα 42- -ακφρωςθ ςεμιναρίου Εικόνα 43-Επεξεργαςία Σεμιναρίου-Συμμετεχόντων Εικόνα 44-Επεξεργαςία ςυμμετεχόντων

6 Εικόνα 45-Μινυμα ιδθ καταχωρθμζνου προςκεκλθμζνου Εικόνα 46-Μινυμα για τθν χωρθτικότθτα αίκουςασ Εικόνα 47-Εξαγωγι λίςτασ προςκεκλθμζνων Εικόνα 48-Στοιχεία ςυμμετεχόντων Εικόνα 49-Επεξεργαςία ςτοιχείων ςυμμετεχόντων Εικόνα 50-Αναηιτθςθ Σεμιναρίων

7 Σύνοψη Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηελ θαηαζθεπή κηαο δηαδξαζηηθήο ζειίδαο κε αίζνπζεο πξνο θξάηεζε γηα δηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ θαη εθδειψζεσλ ζε απηέο. ηε ζειίδα πνπ ζα παξνπζηάζνπκε νη ρξήζηεο δηαρσξίδνληαη αλάινγα κε ην ξφιν θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο, νη αίζνπζεο έρνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηε ρσξεηηθφηεηα, ηελ νλνκαζία θαη ηε ζέζε ηνπο, ελψ ε δεκηνπξγία ή/θαη επεμεξγαζία ησλ εθδειψζεσλ ζηηο δηάθνξεο αίζνπζεο γίλεηαη κε δπλακηθφ ηξφπν, ζπλδένληαο ζε επίπεδν θψδηθα ηηο ελέξγεηεο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ρξεζηψλ κε ηηο αίζνπζεο θαη ηνπνζεηψληαο ην απνηέιεζκα απηψλ ησλ ελεξγεηψλ ζε έλα δπλακηθφ θαη δηαδξαζηηθφ εκεξνιφγην, φπνπ θάζε ζπκβάλ θαηαιακβάλεη ηε ζέζε πνπ αληηζηνηρεί. ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ζειίδαο έρεη ελζσκαησζεί κηα ζεηξά δπλαηνηήησλ ειέγρνπ θαη επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπο ρξήζηεο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαρψξεζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ ησλ εθδειψζεσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, έρνπκε έιεγρν εγθπξφηεηαο θαη αξηζκνχ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, έιεγρν ρξήζεο ή θηλεηνχ ηειεθψλνπ ππάξρνληνο ρξήζηε, έιεγρν δηαζεζηκφηεηαο αηζνπζψλ, έιεγρν δηθαησκάησλ ρξήζηε, έιεγρν θελψλ πεδίσλ θφξκαο, έιεγρν δχν βεκάησλ κε επηβεβαίσζεο, θαζψο θαη δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ή αθχξσζεο ησλ θαηαρσξεκέλσλ ζεκηλαξίσλ κε ελεκέξσζε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηνλ δηνξγαλσηή. ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί, ζα δνχκε αξρηθά ηελ αλάιπζε απαηηήζεσλ κε ηα βαζηθά δηαγξάκκαηα UML (Γηαγξάκκαηα Πεξηπηψζεσλ Υξήζεο, Γηάγξακκα Καηαζηάζεσλ, Γηάγξακκα Σάμεσλ) ηα νπνία βνήζεζαλ ζηελ απνζαθήληζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ξφισλ ρξεζηψλ θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηνλ πην απνδνηηθφ ηξφπν. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ πνπ αμηνπνηήζεθαλ κε αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θάζε κία, ελψ ζα αλαιχζνπκε ελδειερψο θαη ηε δηάξζξσζε ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε, κε πιήξε πεξηγξαθή φισλ ησλ πηλάθσλ πνπ απνηεινχλ ηηο νληφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηφο καο. Σέινο ζα πξνζπαζήζνπκε λα εμεηάζνπκε ηελ πξννπηηθή πξνζζήθεο κειινληηθψλ επεθηάζεσλ θαη αλαβαζκίζεσλ ηεο ζειίδαο καο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζδψζνπλ επαπμεκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ πεξίπησζε πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ή/θαη εκθάληζεο κεγαιχηεξσλ αλαγθψλ. 7

8 Abstract This paper focuses on the design of an interactive web page that demonstrates various types of venues for the users to reserve to host seminars and other events or lectures. It has a role classification system to grant certain privileges to different types of users and each venue varies, depending on its name, position, capacity and other characteristics. Privileged users, that is users that organize events, can create, reschedule or even cancel events dynamically through a software system that is designed to connect all user actions and apply the resulting outcome to an interactive calendar, where each event grants its place. The aforementioned system offers a wide range of functionality, regarding user verification, as well as communication between managers (people that organize events) and guests, in order to achieve seamless operation of the event registration and scheduling process. It includes an and cell-phone number verification tool, while it checks if any of them belongs to another user. The system also checks for blank fields during the user registration process and grants access to users that want to schedule an event, according to venue availability. Registered managers of events can also communicate with their hosts in case of rescheduling or cancelling their events, through s. In the following paper, we begin with an initial requirements analysis, including certain UML diagrams (Use case diagram, State diagram, Class diagram) that contributed in the effective implementation of all system functions and the required clarity, regarding user roles and their respective privileges. Following this analysis is a detailed description of all technologies involved, explaining how these selections better suit our goals, including a thorough analysis of our database structure and a detailed description of all database tables, that make up our system entities. In concluding this paper, we will try to indicate areas where future upgrades or add-ons could improve functionality in the event of future expansion or the emergence of increasingly stronger user needs. 8

9 1.Ανϊλυςη Απαιτόςεων 1.1 Ειςαγωγό ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο αηζνπζψλ γηα εθδειψζεηο πξέπεη αξρηθά λα γίλεη δηαρσξηζκφο ησλ δηαθξηηψλ ξφισλ αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο ηνπ, θαζψο αλάινγα κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ θάζε ρξήζηε, απηφο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί αίζνπζεο θαη εθδειψζεηο ή λα είλαη απιφο πξνζθεθιεκέλνο. Βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη θπζηθά λα επηηξέπεη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν δηνξγαλσηή λα κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη έλα ζεκηλάξην ζε θάπνηα απφ ηηο δηαζέζηκεο αίζνπζεο. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα ππάξμεη κέξηκλα γηα ηηο δηαθνξεηηθέο επηηξεπηέο ελέξγεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε ξφιν. Ξεθηλψληαο απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα θάλεη ηηο παξαθάησ βαζηθέο ελέξγεηεο: Γεκηνπξγία αίζνπζαο Δπεμεξγαζία αίζνπζαο Γηαγξαθή αίζνπζαο Αλάζεζε ξφισλ Γεκηνπξγία εκηλαξίσλ Δπεμεξγαζία εκηλαξίσλ Γηαγξαθή εκηλαξίσλ Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ζπκκεηερφλησλ Πξνβνιή ζηαηηζηηθψλ Ο εληνιέαο-δηαρεηξηζηήο εθδειψζεσλ, ζα πξέπεη κε ηε ζεηξά ηνπ λα θάλεη ηηο εμήο βαζηθέο ελέξγεηεο: Γεκηνπξγία εκηλαξίσλ Δπεμεξγαζία εκηλαξίσλ Γηαγξαθή εκηλαξίσλ Πξνζζήθε πξνζθεθιεκέλσλ Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ζπκκεηερφλησλ Σέινο νη πξνζθεθιεκέλνη ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα θάλνπλ ηηο εμήο βαζηθέο ελέξγεηεο: Αλαδήηεζε εκηλαξίσλ Αθνχ θαηαγξάςακε ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ, ζα πξνρσξήζνπκε ζε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ πξνηχπνπ UML θαη ζηελ πην δηεμνδηθή αλάιπζε απαηηήζεσλ κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ δηαγξακκάησλ, πξνζζέηνληαο φπνπ ρξεηάδεηαη φιεο ηηο ππνθαηεγνξίεο ελεξγεηψλ, αιιά θαη ζπζρεηίζεσλ 9

10 κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ νληνηήησλ, πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνλ ζθειεηφ ηεο εθαξκνγήο καο θαη ζα καο βνεζήζνπλ ζηελ απνδνηηθφηεξε θαηαζθεπή ηεο ζε επίπεδν θψδηθα. 1.2 UML Γηα λα δηεπθνιχλνπκε ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αλαιπηψλ, ησλ πειαηψλ θαη ησλ πξνγξακκαηηζηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο κεγάινπ έξγνπ ινγηζκηθνχ ρξεζηκνπνηνχκε ηελ πξφηππε γιψζζα κνληεινπνίεζεο UML (Unified Modeling Language). H Unified Modeling Language (UML) είλαη κηα γξαθηθή γιψζζα αλαπαξάζηαζεο αληηθεηκελνζηξαθψλ κνληέισλ ζπζηεκάησλ. Η UML αλαπηχρζεθε ην 1997 απφ ηνπο Booch, Rambaugh θαη Jacobson κε ζθνπφ λα ιχζεη ην πξφβιεκα ησλ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ ππήξραλ κέρξη ηφηε γηα ηα κνληέια αληηθεηκέλσλ. Έθηνηε ε UML έρεη πξάγκαηη απνηειέζεη έλα δηεζλέο πξφηππν αληηθεηκελνζηξαθνχο γιψζζαο κνληεινπνίεζεο. Η ζπγθεθξηκέλε γιψζζα κνληεινπνίεζεο δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ φρη κφλν ηελ πεξηγξαθή αιιά θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο αλάιπζεο, θαζψο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αληηθεηκελνζηξαθείο γιψζζεο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε Java, ε C++ θαη ε C# πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ εθαξκνγή καο. Κάλνληαο ρξήζε ηεο UML, ε ζρεδίαζε ελφο ζπζηήκαηνο γίλεηαη πην αθξηβήο θαη θαηαλνεηή, κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα αμηνινγεζεί θαη λα εθηηκεζεί πην απνηειεζκαηηθά απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε. Καηά ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ησλ δηαγξακκάησλ ζα γίλεη πξνζπάζεηα δηεμνδηθήο αλάιπζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζρέζεσλ, ελψ ζα επηρεηξήζνπκε λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη φιεο ηηο πηζαλέο ελέξγεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο ελεξγνπνηνχο, κε ζθνπφ ε απεηθφληζε κέζσ ησλ δηαγξακκάησλ λα αληηζηνηρεί πιήξσο κε ηελ ηειηθή δηάξζξσζε ηεο ζειίδαο θαη θπζηθά λα απνηειέζεη ρξήζηκν βνήζεκα ζηε ζπγγξαθή θψδηθα. 1.3 Διαγρϊμματα Περιπτώςεων Χρόςησ (Use Case) Με ην δηάγξακκα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο (Use Case) επηηπγράλεηαη ε αλαπαξάζηαζε ησλ ελεξγνπνηψλ πνπ αιιειεπηδξνχλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. ηα δηαγξάκκαηα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο πεξηιακβάλνληαη νη πεξηπηψζεηο ρξήζεο (use cases), νη ελεξγνπνηνί (actors) θαη νη ζπζρεηίζεηο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα αλαπαξαζηήζνπκε ηελ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί έλαο ρξήζηεο γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα ζεκηλάξην κέζσ ηεο εθαξκνγήο καο θαη ηελ ζπλεξγαζία ησλ δηαθνξεηηθψλ ρξεζηψλ θαη αληηθεηκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 10

11 Εικόνα 1- Διάγραμμα Use Cases ηελ παξαπάλσ εηθφλα δηαθξίλνπκε ηνπο ρξήζηεο-ελεξγνπνηνχο πνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο καο. Οη ρξήζηεο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ηνπο Administrator, ηνπο Manager θαη ηνπο Visitor θαη απεηθνλίδνληαη κε αλζξσπάθηα. Απφ ηελ άιιε κεξηά νη πεξηπηψζεηο ρξήζεο αλαπαξίζηαληαη κε ην ζρήκα ηεο έιιεηςεο θαη ζηελ νπζία δειψλνπλ ηηο ελέξγεηεο ελφο ελεξγνπνηνχ. Αλάκεζα ζηνπο ελεξγνπνηνχο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο δεκηνπξγνχληαη ζπζρεηίζεηο πνπ απεηθνλίδνληαη κε κηα γξακκή (ζρέζεηο επηθνηλσλίαο). Όπσο βιέπνπκε θαη ζην παξαπάλσ ζρήκα έρνπκε πεξηπηψζεηο ρξήζεο ππφ ηελ κνξθή ησλ ζηεξενηχπσλ <<include>> θαη <<extend>>. Σα ζηεξεφηππα απηά ερνχλ ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: Include: Σν ζηεξεφηππν include πξνζηίζεηαη ζε κηα ήδε ππάξρνπζα πεξίπησζε ρξήζεο θαη ζεκαίλεη πσο ε λέα πεξίπησζε ρξήζεο πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ αξρηθή θαη νπζηαζηηθά ρξεζηκνπνηείηαη απφ απηήλ. Απνηειεί νπζηαζηηθά αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ εθηειείηαη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ρξήζεο θαη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Extend: Σν ζηεξεφηππν extend πξνζζέηεη νπζηαζηθά κηα επηπιένλ πεξίπησζε ρξήζεο ζε κηα ήδε ππάξρνπζα, δείρλνληαο κε απηφλ ην ηξφπν ηελ επηιεθηηθή ή ππφ ζπλζήθε ζπκκεηνρή θαη ρξήζε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο. 11 Πην αλαιπηηθά ν ελεξγνπνηφο-administrator ζπλδέεηαη κε ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο πνπ είλαη:

12 Γεκηνπξγία Αίζνπζαο Γηαγξαθή Αίζνπζαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ απνζηνιή ζηνπο πξνζθεθιεκέλνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε αίζνπζα έρεη γίλεη θξάηεζε γηα ηελ δηεμαγσγή θάπνηνπ ζεκηλαξίνπ Δπεμεξγαζία Αίζνπζαο Γηαρείξηζε Ρφισλ, πνπ έρεη ζαλ επέθηαζε λα δνζεί ζε θάπνηνλ ρξήζηε ν ξφινο Manager ή Administrator Γεκηνπξγία εκηλαξίσλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ απνζηνιή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ ζεκηλαξίνπ γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο Δπεμεξγαζία εκηλαξίσλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ απνζηνιή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ ζεκηλαξίνπ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή ψξαο/εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο Γηαγξαθή εκηλαξίσλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ απνζηνιή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ ζεκηλαξίνπ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αθχξσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ Δπεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθεθιεκέλσλ Γηαγξαθή πξνζθεθιεκέλσλ απφ ζεκηλάξην, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ απνζηνιή ζηνλ πξνζθεθιεκέλν ηνπ ζεκηλαξίνπ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αθχξσζε ηεο θξάηεζεο ηνπ O ελεξγνπνηφο-manager ζπλδέεηαη κε ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο ρξήζεο: Γεκηνπξγία εκηλαξίσλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ απνζηνιή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ ζεκηλαξίνπ γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο Δπεμεξγαζία εκηλαξίσλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ απνζηνιή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ ζεκηλαξίνπ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή ψξαο/εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο Γηαγξαθή εκηλαξίσλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ απνζηνιή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ ζεκηλαξίνπ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αθχξσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ Πξνζζήθε πξνζθεθιεκέλσλ Δπεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθεθιεκέλσλ Γηαγξαθή πξνζθεθιεκέλσλ απφ ζεκηλάξην, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ απνζηνιή ζηνλ πξνζθεθιεκκέλν ηνπ ζεκηλαξίνπ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αθχξσζε ηεο θξάηεζεο ηνπ O ελεξγνπνηφο -Visitor ζπλδέεηαη κε ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο: Αλαδήηεζε εκηλαξίσλ πνπ πεξηιακβάλεη ην αλέβαζκα θσηνγξαθίαο ηνπ πξνζθεθιεκέλνπ 1.4 Διϊγραμμα Καταςτϊςεων Σα δηαγξάκκαηα θαηαζηάζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δείμνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο απφ ηηο νπνίεο πεξλνχλ νη θιάζεηο γηα λα πινπνηεζεί κηα ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.ε απηά απεηθνλίδνληαη νη ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα γίλεη απηφ θαη θαίλνληαη αλαιπηηθά ηα ζηάδηα κεηάβαζεο ησλ εκπιεθφκελσλ θιάζεσλ. 12

13 ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα αλαιχεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο εγγξαθήο ελφο ρξήζηε ζην ζχζηεκα.βιέπνπκε ηηο δηαθνξεηηθέο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη αλάινγα κε ην αλ πξφθεηηαη φλησο γηα λέν ρξήζηε ή γηα ήδε ππάξρνληα ρξήζηε απφ ην ζχζηεκα θαη ηηο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο απηφο κεηαβαίλεη θαηά ηελ πνξεία απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Εικόνα 2- Διάγραμμα Καταςτάςεων 1.5 Διϊγραμμα Τϊξεων Σν δηάγξακκα ηάμεσλ (Class Diagram) αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ δηαγξακκάησλ ηεο Uml πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ πεξηγξαθή ηεο ζηαηηθήο δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα έλα δηάγξακκα ηάμεσλ αλαπαξηζηά ηηο θιάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην ζχζηεκα φζνλ αθνξά ηελ ζηαηηθή δνκή ηνπο θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο. Παξαθάησ παξνπζηάδνπκε ην δηάγξακκα ησλ ηάμεσλ,πνπ απεηθνλίδεη αλαιπηηθφηεξα ηηο θιάζεηο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ απνηεινχλ ην ζχζηεκα καο.κάζε θιάζε αλαπαξίζηαηαη κε έλα νξζνγψλην πνπ πεξηέρεη ην φλνκα ηεο,ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο.παξαηεξνχκε φηη ν ρξεζηεο δηαθξίλεηαη ζηηο ππνθιάζεηο Administrator,Manager θαη Visitor. Οη ππνθιάζεηο Administrator, Manager θαη Visitor θιεξνλνκνχλ ηα ζηνηρεία ηεο θιάζεο User.Απηφ εθθξάδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα κε έλα βειάθη πνπ μεθηλά απφ θάζε θιάζε-παηδί θαη θαηαιήγεη ζηελ θιάζε γνλέα.δπίζεο ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο θιάζεο Event θαη Rooms γηαηί θάζε θνξά πνπ δεκηνπξγείηαη έλα ζεκηλάξην ζα πξέπεη λα επηιέμνπκε ηελ αίζνπζα πνπ ζα δηεμαρζεί. 13

14 Εικόνα 3-Διάγραμμα Τάξεων 14

15 2. Περιγραφό των τεχνολογιών ανϊπτυξησ τησ εφαρμογόσ 2.1 Ειςαγωγό ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηηο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο καο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε πιαηθφξκα.net, ε C#,ν Microsoft Sql server, ηα Controls ηεο DevExpress, ε ηερλνινγία Css, ε βηβιηνζήθε jquery,ην Bootstrap θαη ην Microsoft Visual studio. 2.2.NET FRAMEWORK Σν.NET FRAMEWORK απνηειεί κηα δνκή ινγηζκηθνχ πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Microsoft θαη ηξέρεη πξνηίζησο θάησ απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ησλ Microsoft Windows. Σα πξνγξάκκαηα πνπ είλαη γξακκέλα γηα ην.net Framework εθηεινχληαη ζ έλα πεξηβάιινλ ινγηζκηθνχ ην νπνίν νλνκάδεηαη CLR δειαδή Common Language Runtime. Δπηπιένλ πεξηιακβάλεη κηα κεγάιε βηβιηνζήθε θιάζεσλ (FCL-Framework Class Library) ε νπνία απνηειεί θνηλφ ζηνηρείν γηα φιεο ηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη κηα κεγάιε πνηθηιία ζηνηρείσλ κε δπλαηφηεηα επαλαιεπηηθήο ρξήζεο κεηψλνληαο έηζη ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία βειηίσζε ησλ εθαξκνγψλ. To ASP.NET απνηειεί έλα θνκκάηη ηνπ.net Framework ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαηαζθεπή δπλακηθψλ ζειίδσλ. ηελ νπζία απνηειεί ηελ εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο Microsoft πνπ αθνξνχλ ηνλ server θαη ζηελ νπζία είλαη ν δηάδνρνο ηεο Asp. Δίλαη απφιπηα ελζσκαησκέλν κε ην.net Framework ην νπνίν απινπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο developing, debugging, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ δηαδηθηχνπ. Σν ASP.NET ππνζηεξίδεη κηα πιεζψξα απφ κνληέια πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ δεκηνπξγία εθαξκνγψλ δηαδηθηχνπ. Σα κνληέια αλάπηπμεο είλαη ηα εμήο: ASP.NET Web Forms Asp.NET MVC ASP.NET Web Pages ASP.NET API ASP.NET WebHooks SignalR. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο καο ρξεζηκνπνηήζακε ην κνληέιν ASP.NET Web Forms. Δθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην κνληέιν πξνγξακκαηηζκνχ Web Forms κπνξνχλ λα γξαθηνχλ ζε νπνηαδήπνηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ε νπνηά ππνζηεξίδεη ην Common Language Runtime πεξηβάιινλ φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε C# θαη ε Visual Basic. ηηο Web Forms ρξεζηκνπνηνχκε ην code-behind model, φπνπ ν δπλακηθφο θψδηθαο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπνζεηείηαη ζ έλα μερσξηζηφ αξρείν κε θαηάιεμε.aspx.cs (φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε γιψζζα πξνγξακαηηζκνχ C#) ή.aspx.vb (φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε γιψζζα πξνγξακαηηζκνχ Visual Basic) θαη ην ζηαηηθφ κέξνο λα βξίζθεηαη ζηελ ζειίδα κε θαηάιεμε.aspx, ζην νπνίν εκπεξηέρνληαη Html ζηνηρεία θαη ASP.NET ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ. Έηζη επηηπγράλεηαη ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηεο εκθάληζεο ηεο εθάζηνηε ζειίδαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο. 15

16 Η γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξήζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο καο είλαη ε C#. Η C# είλαη κηα απινχζηεξεο κνξθήο, ζχγρξνλε, γεληθήο ρξήζεσο, αληηθεηκελνζηξαθήο γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ε νπνία δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Microsoft. Έρεη παξφκνηα ζχληαμε κε ηελ java θαη ηελ C++ θαζψο θαη πνιιά θνηλά ζηνηρεία, γη απηφ θαη ε εθκάζεζή ηεο είλαη ζρεηηθά εχθνιε. Δίλαη εηδηθά δηακνξθσκέλε νχησο ψζηε λα κπνξεί λα ππνζηεξίδεη ην.net Framework ηεο ζε αληίζεζε κε ηελ Visual Basic ε νπνία ρξεηάζηεθε λα πξνζαξκνζηεί γηα λα κπνξέζεη λα ππνζηεξίμεη ην.net Framework. Εικόνα 4-Αρχιτεκτονικι.Net Framework 2.3 Sql Server O SQL Server είλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ Microsoft. Δκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1989 απφ ηε Microsoft ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Sybase. Δίλαη έλα ινγηζκηθφ φπνπ θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ε απνζήθεπζε θαη ε εμαγσγή δεδνκέλσλ. Τπάξρνπλ πέληε εθδφζεηο ηνπ SQL Server: 1. Express: Δίλαη ε πην βαζηθή έθδνζε απφ ηηο ππφινηπεο εθδφζεηο. Γηαηίζεηαη δσξεάλ, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηελ θαζηζηά ηελ θαιχηεξε επηινγή. 2. Web: Απηή ε έθδνζε ρξεζηκνπνηείηαη απφ εηαηξείεο θηινμελίαο ηζηνζειίδσλ. Βξίζθεηαη ζηνλ πάξνρν θαη έρεη ρακειφ θφζηνο ζπληήξεζεο θαη δπλαηφηεηα επέθηαζεο θαη κεηαθνξάο ζε άιιν πάξνρν. 3. Standard: Πεξηέρεη ηηο βαζηθέο δπλαηφηεηεο θαη έρεη ηηο ιηγφηεξεο απαηηήζεηο πφξσλ. Απνηειεί κηα ιχζε ρακεινχ θφζηνπο γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο. 4. Enterprise: Δίλαη ε Prenium έθδνζε ηνπ Sql Server ηθαλή γηα δεκηνπξγία πςειψλ απαηηήζεσλ Data Center, έρεη αζηξαπηαίεο ηαρχηεηεο θαη απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο 16

17 Virtualization πνπ ηελ θαζηζηά ηελ θαιχηεξε επηινγή γηα νξγαληζκνχο πνπ δηαζέηνπλ κεγάιν θφξην εξγαζίαο θαη απαηηνχλ γξήγνξε πξφζβαζε. 5. Developer: Απηή ε έθδνζε επηηξέπεη ζηνπο Developers λα ζηήζνπλ νπνηαδήπνηε εθαξκνγή ζειήζνπλ θαη δηαζέηεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο Enterprise έθδνζεο κε κνλαδηθφ πεξηνξηζκφ νηη ε άδεηα ρξήζεο ηεο παξέρεηαη γηα δνθηκαζηηθφ ζθνπφ. 2.4 DevExpress Η DevExpress δεκηνπξγήζεθε ην 1998 ζηελ Καιηθφξληα ζαλ κηα εηαηξεία αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. Αξρηθά αλέπηπμε ηα UI Controls γηα ηελ Borland Delphi/C++Builder θαη ηα ActiveX Controls γηα ην Micrsoft Visual Studio. Πιένλ ε DevExpress δηαζέηεη πξντφληα πνπ ζηνρεχνπλ ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ Delphi/C++Builder,Visual studio θαη ηερλνινγίεο Html5/Javascript. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθε ην Control ηεο DevExpress Gridview. Σν Gridview Control καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα απεηθνλίζνπκε δεδνκέλα ηα νπνία πξνθχπηνπλ φηαλ θάλνπκε έλα εξψηεκα ζηελ βάζε δεδνκέλσλ καο. Σν grid αλαπαξηζηά ηα πεδία θαη ηηο εγγξαθέο ζε ζηήιεο θαη γξακκέο ζε κνξθή πίλαθα. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα πεδία ηνπ πίλαθα γηα ηνλ νπνίν θάλακε ην εξψηεκα είλαη νη ζηήιεο θαη νη εγγξαθέο είλαη νη γξακκέο. Μεξηθέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε ζην πίλαθα πνπ δεκηνπξγήζακε είλαη λα αιιάμνπκε ην πιάηνο ησλ ζηειψλ, λα θάλνπκε ηαμηλφκεζε παηψληαο πάλσ ζηελ επηθεθαιίδα ηεο ζηήιεο πνπ ζέινπκε λα ηαμηλνκήζνπκε, λα αιιάμνπκε ηελ ζεηξά ησλ ζηειψλ κε ηελ ιεηηνπξγία drag and drop, λα θηιηξάξνπκε ηα δεδνκέλα, λα θάλνπκε αλαδήηεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ππάξρνπλ κέζα ζην πίλαθα θαη λα νκαδνπνηήζνπκε ηα δεδνκέλα. ηελ παξαθάησ εηθφλα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ην Gridview πνπ πεξηέρεη ηα ζηνηρεία φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ησλ ζεκηλαξίσλ. Έρνπκε θάλεη νκαδνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ σο πξνο ην επίζεην. 17

18 Εικόνα 5-DevExpress Gridview Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν Dashboard ηεο DevExpress. Δίλαη έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγνχλ δηαδξαζηηθέο απεηθνλίζεηο δεδνκέλσλ γηα πιαηθφξκεο Desktop,Web αιιά θαη γηα θηλεηέο ζπζθεπέο. Με ηνλ πίλαθα εξγαιείσλ πνπ πεξηέρεη ε DevExpress γηα ην.net framework, ε δεκηνπξγία πινχζησλ ζε πιεξνθνξίεο ζπζηεκάησλ θαη εξγαιείσλ ππνζηήξημεο απνθάζεσλ γηα ζηειέρε θαη επηρεηξήζεηο ζε πιαηθφξκεο θαη ζπζθεπέο απνηειεί έλα απιφ ζέκα, αξθεί κφλν λα επηιέμνπλ ην θαηάιιειν ζηνηρείν UI (Chart, Pivot Table, Data Card, Map, Grid, TreeMap, Gauge) θαη ηα πεδία πνπ ζέινπλ λα απεηθνλίζνπλ. Παξαθάησ κπνξνχκε λα δνχκε ην Dashboard πνπ δεκηνπξγήζακε γηα ηελ εθαξκνγή καο. 18

19 Εικόνα 6-DevExpress DashBoard 2.5 Visual Studio Έλα άιιν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην Microsoft Visual Studio. Απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο (IDE) θαη ρξεζηκεχεη ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, web εθαξκνγψλ, ηζηνζειίδσλ θαη εθαξκνγψλ γηα θηλεηά. Σν Visual Studio ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο πιαηθφξκεο πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Microsoft φπσο ηα Windows API, Windows Forms, Windows Presentation Foundation, ην Windows store θαη ην Microsoft Silverlight. Δπηπξφζζεηα ππνζηεξίδεη 36 δηαθνξεηηθέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. Δπηηξέπεη ζηνλ επεμεξγαζηή θψδηθα θαη ζην debugger λα ππνζηεξίμεη νπνηαδήπνηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ κε βαζηθή πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη κηα ππεξεζία πνπ αθνξά ηηο 19

20 ζπγθεθξηκέλεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. Οη πην ζεκαληηθέο απφ ηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ππνζηεξίδνληαη είλαη νη C, C++/CLI, Visual Basic,.NeT, C#, F#, javascript, TypesSript, CSS, XML, XSLT θαη HTML. Τπνζηήξημε γηα άιιεο γιψζζεο φπσο είλαη ε Node.js, ε M, ε Ruby θαη ε Python κεηαμχ άιισλ παξέρεηαη δηα κέζνπ ησλ plug-ins. Η έθδνζε Community απνηειεί ηελ πην βαζηθή έθδνζε ηνπ Visual Studio πνπ αλαθνηλψζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2014 θαη παξέρεηαη δσξεάλ πξνο ρξήζε ζε θνηηεηέο θαη κεκνλσκέλνπο πξνγξακκαηηζηέο. Σν Visual Studio Community έρεη παξφκνηεο ιεηηνπξγίεο κε ην Visual Studio Professional. Πξηλ απφ απηή ηελ εκεξνκελία νη κφλεο δσξεάλ εθδφζεηο ήηαλ νη εθδφζεηο Express πνπ είραλ πεξηνξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο ζε ζρέζε κε ηελ έθδνζε Community. Η Community ζε αληίζεζε κε ηηο εθδφζεηο Express ππνζηεξίδεη κηα πιεζψξα γισζζψλ θαη πξνζθέξεη ππνζηήξημε γηα ηηο επεθηάζεηο, θάηη πνπ δίλεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο ηελ δπλαηφηεηα απεξηφξηζηεο ρξήζεο. Εικόνα 7-Visual Studio 2.6 BootStrap To Bootstrap είλαη έλα εξγαιείν αλνηρηνχ θψδηθα θαη πην ζπγθεθξηκέλα κηα ζπιινγή απφ Html, Css θαη javascript πνπ ζπκβάιιεη ζηελ θαηαζθεπή δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη ηζηνζειίδσλ. Παξέρεηαη δσξεάλ θαη δεκηνπξγήζεθε απφ θαη γηα ην Twitter ην Σo Bootstrap έγηλε πνιπ γξήγνξα δεκνθηιέο κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ θαη φρη άδηθα. Οη πξνγξακκαηηζηέο δείρλνπλ πξνηίκεζε ζην Bootstrap επεηδή είλαη επέιηθην θαη εχθνιν ζηε ρξήζε. Σα θχξηα πιενλεθηήκαηά ηνπ είλαη ε ζπκβαηφηεηα πνπ έρεη κε φινπο ηνπο browsers θαη ε ζπκβαηφηεηα πνπ έρεη κε φιεο ηηο ζπζθεπέο (ην website πξνζαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο ζπζθεπέο: desktop,tablets,smartphones). 20

21 Όηαλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε ηζηνζειίδα-δηαδηθηπαθή εθαξκνγή, παξέρεη βαζηθνχο νξηζκνχο γηα ηελ δηακφξθσζε φισλ ησλ Html ζηνηρείσλ. αλ απνηέιεζκα έρνπκε κηα εληαία εκθάληζε πηλάθσλ θαη φισλ ησλ ζηνηρείσλ θφξκαο ζε φινπο ηνπο θπιινκεηξεηέο. Δπίζεο νη πξνγξακκαηηζηέο κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα Css classes πνπ νξίδνληαη απφ ην Bootstrap Framework γηα λα ηππνπνηήζνπλ ηελ εκθάληζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε κηα ζειίδα. Δπηπιένλ πεξηιακβάλεη Javascript ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη κε ηελ κνξθή JQuery plugin ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο παξέρνπλ ζηνηρεία ζην UI φπσο είλαη ηα dialog boxes,tooltips θαη ηα Carousels. Εικόνα 8-Στατιςτικά χριςθσ Bootstrap 2.7 Css To Cascading Style Sheets (CSS) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα εκθαλίδνληαη ηα Html ζηνηρεία ζηνλ ρξήζηε κηαο ζειίδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ην CSS απνηειεί έλα ζχλνιν θαλφλσλ γηα ηελ απεηθφληζε ησλ ζηνηρείσλ ελφο ηζηφηνπνπ. Σν CSS, ε Html θαη ε Javascript απνηεινχλ ζεκαληηθέο ηερλνινγίεο ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ. Πξηλ ηελ θπθινθνξία ηνπ CSS, ηα background styles, ην κέγεζνο ησλ γξακκαηνζεηξψλ, ηα ρξψκαηα ησλ γξακκαηνζεηξψλ θαη γεληθά φινη νη θαλφλεο εκθάληζεο γηα ηα δηάθνξα ζηνηρεία Html (ιίζηεο, πίλαθεο, links θηι.) πνπ πεξηέρνληαη ζε έλα site πεξηγξάθνληαλ επαλεηιεκκέλα θάζε θνξά πνπ εκθαληδφηαλ έλα απφ ηα ζηνηρεία κέζα ζηελ ζειίδα Html, κηα δηαδηθαζία πνπ ήηαλ αξθεηά ρξνλνβφξα. To Css καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα νξγαλψζνπκε ηνπο θαλφλεο εκθάληζεο ησλ δηάθνξσλ ζηνηρείσλ ζε ζηπι θαη ζηελ ζπλέρεηα λα εθαξκφζνπκε ηα ζηπι απηά ζηηο ζειίδεο ηνπ site καο. Γηα παξάδεηγκα φηαλ δειψζνπκε ην ρξψκα γηα έλα ζηνηρείν <h1> κέζα ζην αξρείν κε θαηάιεμε.css ην ρξψκα απηφ ζα εθαξκνζηεί απηφκαηα ζε φια ηα ζηνηρεία <h1> πνπ ππάξρνπλ κέζα ζην site καο. ηελ νπζία ην CSS ζρεδηάζηεθε γηα λα δηαρσξίζεη ην πεξηερφκελν απφ ηελ εκθάληζή ηνπ. Έλα αξρείν CSS απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν θαλνλψλ φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, ν θάζε θαλφλαο ή ην ζεη θαλφλσλ απνηειείηαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο selectors (εηηθέηεο Html), απφ έλα κπινθ πνπ πεξηέρεη ηηο ηδηφηεηεο (ραξαθηεξηζηηθά) πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζηνλ επηινγέα θαη απφ ηηο ηηκέο ησλ ηδηνηήησλ. 21

22 Εικόνα 9-Css Example Όπσο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε θαη ζηελ παξαπάλσ εηθφλα κε ηνλ επηινγέα δειψλνπκε ην ζηνηρείν γηα ην νπνίν ζέινπκε λα εθαξκφζνπκε κνξθνπνίεζε, ην νπνίν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ην <h1>. ηε ζπλέρεηα έρνπκε ηε δήισζε γηα ηηο ηδηφηεηεο ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζέινπκε λα εθαξκνζηνχλ ζην ζηνηρείν <h1>, νη νπνίεο ρσξίδνληαη κε ειιεληθφ εξσηεκαηηθφ (;). ην παξάδεηγκα απηφ ην θείκελν πνπ ζα πεξηέρεη ην ζηνηρείν <h1> ζα έρεη ρξψκα κπιε θαη ην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο ζα είλαη 12px. Οη επηινγείο ρσξίδνληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο θαη είλαη νη εμήο: 1. Simple selectors: ε επηινγή γίλεηαη κε βάζε ην φλνκα, ην id ή ηελ θιάζε ηνπ ζηνηρείνπ 2. Combinator Selectors: Υξεζηκνπνηoχληαη γηα λα επηιέμνπκε φια ηα ππν-ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη έλα θχξην ζηνηρείν, φπσο γηα παξάδεηγκα φια ηα ζηνηρεία p πνπ πεξηέρνληαη κέζα ζε έλα div. 3. Pseudo-class selectors: Υξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαζνξίζνπλ κηα εηδηθή θαηάζηαζε ελφο ζηνηρείνπ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην ρξψκα ελφο link φηαλ δελ ην έρνπκε επηζθεθηεί ή φηαλ εζηηάδνπκε κε ην πνληίθη πάλσ ζε έλα ζηνηρείν. 4. Pseudo-elements selector: έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ην ::first-line πνπ ην ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα νξίζνπκε ζηπι ζηελ πξψηε γξακκή ελφο θεηκέλνπ. 5. Attributes selectors: Υξεζηκνπνηνχληαη γηα λα επηιέμνπκε ζηνηρεία πνπ έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα ή ηηκή. Τπάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα θάλνπκε ρξήζε ηνπ Css ζε κηα ηζηνζειίδα: External Style Sheet (ην ζηπι βξίζθεηαη ζε εμσηεξηθφ αξρείν κε θαηάιεμε.css) Γηα λα γίλεη ρξήζε ελφο εμσηεξηθνχ αξρείνπ.css ζε έλαλ ηζηφηνπν αξθεί λα γίλεηαη αλαθνξά ζε απηφ ην αξρείν απφ θάζε ζειίδα ηνπ ηζηφηνπνπ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ην ζηνηρείν ζπλδέζκνπ ηεο Html <link> πνπ ηνπνζεηείηαη ζηελ εηηθέηα <head> ηεο θάζε ζειίδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλνπκε κε ηελ ρξήζε ελφο θαη κφλν αξρείνπ λα νξίζνπκε ηελ εκθάληζε ελφο νιφθιεξνπ ηζηφηνπνπ. ηελ παξαθάησ εηθφλα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηελ αλαθνξά ζε δχν εμσηεξηθά αξρεία css πνπ θάλακε ρξήζε ζηελ εθαξκνγή καο. 22

23 Εικόνα 10-Παράδειγμα Css ςτθν εφαρμογι Internal Style Sheet (νξηζκφο ηνπ ζηπι κέζα ζηελ ζειίδα) ηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα θαζνξίζνπκε ην ζηπι εκθάληζεο κηα ζπγθεθξηκέλεο κφλν ζειίδαο ελφο ηζηφηνπνπ κπνξνχκε λα ηνπνζεηήζνπκε ηνπο θαλφλεο εκθάληζεο κέζα ζηελ ίδηα ηελ ζειίδα ζηελ ελφηεηα <head> ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηηθέηα <style>. Δπηπιένλ νη θαλφλεο css πνπ νξίδνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν αληηθαζηζηνχλ ηνπο θαλφλεο πνπ νξίδνληαη ζε έλα εμσηεξηθφ αξρείν css. Εικόνα 11-Παράδειγμα Css internal style sheet Inline Style Sheet Έλαο άιινο ηξφπνο ρξήζεο ησλ θαλφλσλ css είλαη λα ηνπο νξίζνπκε απεπζείαο ζην ζηνηρείν Html πνπ ζέινπκε( <p style = "color:blue;">this is blue</p>). 2.8 JQuery Γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ζεκηλαξίσλ ζηελ εθαξκνγή καο θάλακε ρξήζε ηνπ jquery. Πην ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζακε ην Fullcalendar ην νπνίν είλαη έλα jquery plugin. Σν jquery είλαη κηα βηβιηνζήθε πνπ έρεη γξαθηεί ζε javascript θαη καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ιφγσ ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ έρεη λα πξνζζέζνπκε δηάθνξα εθέ ζηελ ζειίδα καο ρσξίο ηδηαίηεξν θφπν, ζε αληίζεζε κε ηε ρξνλνβφξα ζπγγξαθή θψδηθα αλ ρξεζηκνπνηνχζακε ηελ javascript. 23

24 Εικόνα 12-Fullcalendar 24

25 3. Η Δομό τησ Βϊςη Δεδομϋνων 3.1 Ειςαγωγό Γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγή καο δεκηνπξγήζακε κηα βάζε δεδνκέλσλ κε ην φλνκα booking. Η δεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ νξγαλσκέλε απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ καο, αιιά θαη γηαηί καο πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα εμαγσγήο θάζε ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο. Μηα βάζε δεδνκέλσλ απαξηίδεηαη απφ νληφηεηεο πνπ ζηελ νπζία είλαη αληηθείκελα κε θπζηθή χπαξμε πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεογλσξίζκαηα. Ο θάζε πίλαθαο πνπ ππάξρεη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ καο είλαη ζηελ νπζία κία νληφηεηα. Οη πίλαθεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ καο είλαη έμη θαη είλαη νη εμήο: users events UserInEvent UserActivation Roles Rooms Κάζε έλαο πίλαθαο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ έρεη έλα πεδίν πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ θάζε εγγξαθή ηνπ κνλαδηθά θαη ραξαθηεξίδεηαη σο πξσηεχνλ θιεηδί. Αλάκεζα ζηνπο πίλαθεο δεκηνπξγνχληαη ζπζρεηίζεηο. Απφ ηελ παξαθάησ εηθφλα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε φηη αλάκεζα ζηνλ πίλαθα users θαη ζηνλ πίλαθα events ππάξρεη ζπζρέηηζε Many to Many θαη έηζη επηβάιιεηαη ε δεκηνπξγία ελφο επηπιένλ πίλαθα, ηνπ πίλαθα UserInEvent πνπ ζηελ νπζία ελψλεη ηνπο παξαπάλσ δχν πίλαθεο. 25

26 Εικόνα 13-Οι Πίνακεσ τθσ βάςθσ Παξαθάησ παξαζέηνπκε πην αλαιπηηθά ηελ δνκή ηνπ θάζε πίλαθα πνπ αλήθεη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ καο. 3.2 Οι Πύνακεσ τησ βϊςησ δεδομϋνων Ο πύνακασ events Ο πίλαθαο events πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δεκηνπξγία ελφο ζεκηλαξίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη ην πεδίν id πνπ είλαη θαη ην πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα δηφηη παίξλεη κνλαδηθέο ηηκέο απφ ην ζχζηεκα (auto increment), ην πεδίν ηίηινο (title) πνπ είλαη ν ηίηινο ηνπ ζεκηλαξίνπ, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα έλαξμεο πνπ ζα δηεμαρζεί ην ζεκηλάξην (start), ηελ εκεξνκελία θαη ηε ιήμε ηνπ ζεκηλαξίνπ (end), κηα ζχληνκε πεξηγξαθή γηα ην ζέκα ηνπ ζεκηλαξίνπ (description), ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζεκηλαξίνπ δειαδή αλ αθπξψζεθε ην ζεκηλάξην (cancelled), ην ηνπ ρξήζηε πνπ έθαλε ηελ θξάηεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζεκηλάξην (createdby), ην ηνπ ρξήζηε πνπ πξαγκαηνπνίεζε θάπνηα επεμεξγαζία ζηα ζηνηρεία ηνπ ζεκηλαξίνπ (editby) θαη ηνλ θσδηθφ ηεο αίζνπζαο πνπ ζα δηεμαρζεί ην ζπγθεθξηκέλν ζεκηλάξην (roomid), πνπ απνηειεί θαη ην μέλν θιεηδί ηνπ πίλαθα. ηελ παξαθάησ εηθφλα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηα πεδία ηνπ πίλαθα events, ηνλ ηχπν δεδνκέλσλ ηνπ θάζε πεδίνπ θαη αλ επηηξέπνληαη θελέο ηηκέο ζην εθάζηνηε πεδίν. ην ζπγθεθξηκέλν πίλαθα ην κνλαδηθφ πεδίν πνπ επηηξέπεηαη λα έρεη θελέο ηηκέο είλαη ην πεδίν 26

27 editby θαη απηφ είλαη ινγηθφ, γηαηί κπνξεί λα κελ πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα επεμεξγαζία ζηα ζηνηρεία ηνπ ζεκηλαξίνπ απφ θάπνηνλ ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο. Δθμιουργία του πίνακα events με εντολι Sql: Εικόνα 14-Πίνακασ events USE [booking] /****** Object: Table [dbo].[events] Script Date: 15/1/ :39:57 μμ ******/ SET ANSI_NULLS ON SET QUOTED_IDENTIFIER ON CREATE TABLE [dbo].[events]( [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, [title] [nvarchar](50) NOT NULL, [start] [datetime] NOT NULL, [end] [datetime] NOT NULL, [description] [varchar](250) NOT NULL, [cancelled] [bit] NOT NULL, [createdby] [nvarchar](250) NOT NULL, [editby] [nvarchar](250) NULL, [roomid] [int] NOT NULL, CONSTRAINT [PK_events] PRIMARY KEY CLUSTERED ( [id] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] ALTER TABLE [dbo].[events] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_events_Rooms] FOREIGN KEY([roomid]) REFERENCES [dbo].[rooms] ([roomid]) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE 27

28 ALTER TABLE [dbo].[events] CHECK CONSTRAINT [FK_events_Rooms] Ο πύνακασ users ηνλ πίλαθα users απνζεθεχνληαη ηα ζηνηρεία ησλ ρξεζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη ρξήζηεο πνπ ππάξρνπλ ζην ζχζηεκά καο κπνξεί λα ρεηξίδνληαη ηελ εθαξκνγή (Administrators, Managers) ή λα είλαη ζπκκεηέρνληεο ησλ ζεκηλαξίσλ (visitors). Σα πεδία πνπ πεξηέρεη απηφο ν πίλαθαο είλαη ην φλνκα ηνπ ρξήζηε (name), ην επίζεην ηνπ ρξήζηε (surname), ην ηνπ ρξήζηε ( ), ν θσδηθφο πξφζβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη είζνδν ζηελ εθαξκνγή ν Administrator-Manager (password), ε ειηθία (age), ην θηλεηφ ηειέθσλν (phone), ν ξφινο (RoleId), ε ηειεπηαία εκεξνκελία θαη ψξα πνπ πξαγκαηνπνίεζε είζνδν ζηελ εθαξκνγή (LastLoginDate) θαη ε θσηνγξαθία πνπ έρεη αλεβάζεη φηαλ πξαγκαηνπνίεζε αλαδήηεζε γηα ηα ζεκηλάξηα πνπ είλαη πξνζθεθιεκέλνο (ImgUrl). Σν πεδίν Id είλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα θαη ην πεδίν RoleId είλαη ην μέλν θιεηδί πνπ αλαθέξεηαη ζην πίλαθα Roles. Δθμιουργία του πίνακα users με εντολι Sql: USE [booking] Εικόνα 15-Πίνακασ Users /****** Object: Table *dbo+.*users+ Script Date: 16/1/ :45:20 πμ ******/ SET ANSI_NULLS ON SET QUOTED_IDENTIFIER ON 28 CREATE TABLE [dbo].[users]( [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, [name] [varchar](50) NOT NULL,

29 [surname] [varchar](50) NOT NULL, [ ] [varchar](200) NOT NULL, [password] [varchar](20) NULL, [age] [int] NOT NULL, [phone] [varchar](10) NOT NULL, [RoleId] [int] NOT NULL, [LastLoginDate] [datetime] NULL, [ImgUrl] [nvarchar](max) NULL, CONSTRAINT [PK_users] PRIMARY KEY CLUSTERED ( [id] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] ALTER TABLE [dbo].[users] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_users_Roles] FOREIGN KEY([RoleId]) REFERENCES [dbo].[roles] ([RoleId]) ALTER TABLE [dbo].[users] CHECK CONSTRAINT [FK_users_Roles] Ο πύνακασ UserInEvent ε απηφλ ηνλ πίλαθα γίλεηαη ε ζχλδεζε ησλ πηλάθσλ users θαη events ιφγσ ηεο ζρέζεο Many to Many ησλ δπν πξναλαθεξζέλησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ν πίλαθαο απηφο έρεη ζαλ πξσηεχνλ θιεηδί ην δεχγνο ησλ μέλσλ θιεηδηψλ userid θαη eventid, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηα θχξηα θιεηδηά ησλ πηλάθσλ users θαη events. Η πιεξνθνξία πνπ απνζεθεχεηαη ζηνλ πίλαθα UserInEvent καο δείρλεη πνηνη είλαη νη πξνζθεθιεκέλνη ηνπ θάζε ζεκηλαξίνπ. Εικόνα 16-Πίνακασ UserInEvent Δθμιουργία του πίνακα UserInEvent με εντολι Sql: USE [booking] /****** Object: Table [dbo].[userinevent] Script Date: 16/1/ :07:53 μμ ******/ SET ANSI_NULLS ON SET QUOTED_IDENTIFIER ON 29

30 CREATE TABLE [dbo].[userinevent]( [userid] [int] NOT NULL, [eventid] [int] NOT NULL, CONSTRAINT [PK_UserInEvent_1] PRIMARY KEY CLUSTERED ( [userid] ASC, [eventid] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] ALTER TABLE [dbo].[userinevent] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_UserInEvent_events] FOREIGN KEY([eventid]) REFERENCES [dbo].[events] ([id]) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE ALTER TABLE [dbo].[userinevent] CHECK CONSTRAINT [FK_UserInEvent_events] ALTER TABLE [dbo].[userinevent] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_UserInEvent_users] FOREIGN KEY([userId]) REFERENCES [dbo].[users] ([id]) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE ALTER TABLE [dbo].[userinevent] CHECK CONSTRAINT [FK_UserInEvent_users] Ο πύνακασ Rooms ην πίλαθα Rooms απνζεθεχεηαη ε πιεξνθνξία πνπ πεξηγξάθεη κηα αίζνπζα ζηελ νπνία κπνξεί λα γίλεη θξάηεζε γηα λα δηεμαρζεί έλα ζεκηλάξην. Σα πεδία πνπ πεξηιακβάλνληαη είλαη ην id ηεο αίζνπζαο (roomid), ην φλνκα ηεο αίζνπζαο (name), ε πεξηγξαθή ηεο αίζνπζαο (description), ε ρσξεηηθφηεηα ηεο αίζνπζαο (capacity), ν φξνθνο πνπ βξίζθεηαη ε αίζνπζα (floor), ε θαηάζηαζε ηεο αίζνπζαο δειαδή αλ έρεη δηαγξαθεί ε αίζνπζα (Deleted) θαη ην path πνπ βξίζθεηαη ε θσηνγξαθία ηεο αίζνπζαο (ImgUrl). 30

31 Δθμιουργία του πίνακα Rooms με εντολι Sql: Εικόνα 17-Πίνακασ Rooms USE [booking] /****** Object: Table *dbo+.*rooms+ Script Date: 16/1/ :48:59 μμ ******/ SET ANSI_NULLS ON SET QUOTED_IDENTIFIER ON CREATE TABLE [dbo].[rooms]( [roomid] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, [name] [nvarchar](50) NOT NULL, [description] [nvarchar](500) NOT NULL, [capacity] [int] NOT NULL, [floor] [int] NOT NULL, [Deleted] [bit] NOT NULL, [ImgUrl] [nvarchar](max) NOT NULL, CONSTRAINT [PK_Rooms] PRIMARY KEY CLUSTERED ( [roomid] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] Ο πύνακασ Roles Ο πίλαθαο Roles πεξηέρεη ηνπο ξφινπο πνπ έρεη έλαο ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ εθαξκνγή καο. Οη ξφινη είλαη ν Administrator, ν Manager, ν Visitor, ν Pending User θαη ν Activated User. Οη ξφινη Administrator θαη Manager αλαθέξνληαη ζηνπο ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο εθαξκνγήο καο. αλ visitor ραξαθηεξίδνληαη ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα ζεκηλάξηα θαη έρνπλ πξφζβαζε κφλν ζηελ ζειίδα αλαδήηεζε 31

32 ζεκηλαξίσλ (δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θάλνπλ login). Ο ξφινο Pending User δίλεηαη ζην ρξήζηε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη εγγξαθή ζην ζχζηεκα καο αιιά δελ έρεη ελεξγνπνηήζεη ην ινγαξηαζκφ ηνπ αθφκα. Η ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ γίλεηαη κέζσ ελφο link πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη ζην ηνπ. Όηαλ ν ρξήζηεο έρεη ελεξγνπνηήζεη ην ινγαξηαζκφ ηνπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ξφιν Activated User θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη είζνδν ζηελ εθαξκνγή αιιά δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε εθαξκνγή καο κέρξη λα ηνπ δνζεί ξφινο Manager ή Administrator απφ ηνλ Administrator ηνπ ζπζηήκαηνο. Σέινο, φπσο βιέπνπκε θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα, ν πίλαθαο Roles πεξηέρεη έλα id πνπ είλαη θαη ην πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα θαη έλα πεδίν πνπ είλαη ε νλνκαζία ηνπ ξφινπ. Δθμιουργία του πίνακα Roles με εντολι Sql: Εικόνα 18-Πίνακασ Roles USE [booking] /****** Object: Table [dbo].[roles] Script Date: 17/1/2020 9:09:05 μμ ******/ SET ANSI_NULLS ON SET QUOTED_IDENTIFIER ON CREATE TABLE [dbo].[roles]( [RoleId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, [RoleName] [varchar](20) NOT NULL, CONSTRAINT [PK_Roles] PRIMARY KEY CLUSTERED ( [RoleId] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] Ο πύνακασ UserActivation ηνλ πίλαθα UserActivation θαηαρσξείηαη ην id ηνπ ρξήζηε (UserId) θαη ν θσδηθφο πνπ δεκηνπξγείηαη απηφκαηα φηαλ ν ρξήζηεο πξαγκαηνπνηήζεη εγγξαθή ζηελ εθαξκνγή καο (ActivationCode). Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πίλαθαο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κπνξνχκε λα δνχκε αλ ν ρξήζηεο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. Σέινο 32

33 ζαλ πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα έρεη νξηζηεί ην μέλν θιεηδί userid πνπ ζπλδέεηαη κε ην θχξην θιεηδί ηνπ πίλαθα users. Εικόνα 19-Πίνακασ UserActivation Δθμιουργία του πίνακα useractivation με εντολι Sql: USE [booking] /****** Object: Table *dbo+.*useractivation+ Script Date: 17/1/2020 9:54:14 μμ ******/ SET ANSI_NULLS ON SET QUOTED_IDENTIFIER ON CREATE TABLE [dbo].[useractivation]( [UserId] [int] NOT NULL, [ActivationCode] [uniqueidentifier] NOT NULL, CONSTRAINT [PK_UserActivation] PRIMARY KEY CLUSTERED ( [UserId] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] ALTER TABLE [dbo].[useractivation] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_UserActivation_users] FOREIGN KEY([UserId]) REFERENCES [dbo].[users] ([id]) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE ALTER TABLE [dbo].[useractivation] CHECK CONSTRAINT [FK_UserActivation_users] 33

34 4. Περιγραφό Εφαρμογόσ 4.1 Εγγραφό Χρόςτη Γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο MySeminars ζα πξέπεη λα θάλεη εγγξαθή, πην ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλαλ ινγαξηαζκφ ζηνλ νπνίν ζα είλαη θαηαρσξεκέλα ηα ζηνηρεία ηνπ. Εικόνα 20-Εγγραφι Χριςτθ Εγγραφό-Έλεγχοσ κενών πεδύων ηα ζηνηρεία πνπ ζα εηζάγεη ν ρξήζηεο έηζη ψζηε λα θάλεη εγγξαθή ζην ζχζηεκα ππάξρνπλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί. To , ην θηλεηφ ηειέθσλν θαζψο θαη ε ειηθία ζα πξέπεη λα έρνπλ ζσζηή κνξθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ειηθία ζα πξέπεη λα είλαη κεηαμχ 18-65,ην θηλεηφ ηειέθσλν λα είλαη 10 ςεθία θαη λα μεθηλάεη απφ 69 θαη ην λα κελ αλήθεη ζε άιιν ρξήζηε. ε θάζε πεξίπησζε ε εθαξκνγή ελεκεξψλεη ην ρξήζηε κε ζρεηηθφ κήλπκα. 34

35 Εικόνα 21-Ζλεγχοσ κενών πεδίων- Εγγραφι χριςτθ ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο πιεθηξνινγήζεη ή θηλεηφ ηειέθσλν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ήδε απφ άιιν ρξήζηε ζα εκθαληζηεί ελεκεξσηηθφ κήλπκα φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 35

36 Εικόνα 22-Ζλεγχοσ Αλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζπκπιεξσζνχλ ζσζηά ζηελ θφξκα ηφηε εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κήλπκα φπνπ ελεκεξψλεη ην ρξήζηε γηα ηελ επηηπρεκέλε εγγξαθή. 36

37 Εικόνα 23-Μινυμα επιτυχοφσ εγγραφισ ηελ ζπλέρεηα, γηα λα ελεξγνπνηεζεί ν ινγαξηαζκφο ηνπ ρξήζηε ζα πξέπεη λα εηζέιζεη ζην ηνπ θαη λα παηήζεη ην link πνπ ηνπ έρεη απνζηαιιεί έηζη ψζηε λα ηαπηνπνηεζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ. Παηψληαο ην link ελεκεξψλεηαη αλ ε ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ είλαη επηηπρήο ή φρη. Σν link κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν κηα θνξά, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν ρξήζηεο ζα ιάβεη ην κήλπκα: Invalid Activation code. Εικόνα 24- ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ 4.2 Εύςοδοσ Χρόςτη Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο ρξήζηεο ηελ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα έρεη δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκφ. Πιεθηξνινγψληαο ην θαη ηνλ πξνζσπηθφ θσδηθφ ηνπ κπνξεί λα θάλεη είζνδν ζηελ εθαξκνγή. ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο πιεθηξνινγήζεη ιάζνο ην ή ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο εκθαλίδεηαη κήλπκα ιάζνπο. Δπηπιένλ αλ ν ρξήζηεο δελ έρεη θάλεη ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ κέζσ ηνπ link πνπ ηνπ έρεη απνζηαιεί ζην εκθαλίδεηαη κήλπκα φπσο κπνξνχκε λα δνχκε θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 37

38 Εικόνα 25-Είςοδοσ χριςτθ Αφοφ ο χριςτθσ ενεργοποιιςει το λογαριαςμό του, κα πρζπει να επιλζξει από το κεντρικό μενοφ με ποιο προφίλ κζλει να ςυνεχίςει, δθλαδι ςαν Manager ι ςαν Administrator. Πιο ςυγκεκριμζνα ζνασ χριςτθσ που ζχει δικαίωμα πρόςβαςθσ ωσ Administrator μπορεί να επιλζξει και το προφίλ Manager και το προφίλ Administrator. Σε αντίκετθ περίπτωςθ όμωσ ο χριςτθσ που ζχει δικαίωμα πρόςβαςθσ Manager μπορεί να χρθςιμοποιιςει μόνο το αντίςτοιχο προφίλ. Τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ τα διαχειρίηονται οι χριςτεσ-administrator όπωσ κα δοφμε πιο αναλυτικά και παρακάτω. 4.3 Προφιλ Administrator Στατιςτικϊ Στοιχεύα Όηαλ ν ρξήζηεο Administrator εηζέιζεη ζην πξνθίι ηνπ Administrator ζηελ Αξρηθή ειίδα κπνξεί λα δεη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Πην ζπγθεθξηκέλα ππάξρνπλ ηέζζεξα δηαγξάκκαηα. ην πξψην δηάγξακκα πνπ βξίζθεηαη πάλσ αξηζηεξά απεηθνλίδνληαη πφζεο θξαηήζεηο έρνπλ γίλεη αλά κήλα, δελ απεηθνλίδνληαη φκσο νη αθπξσκέλεο θξαηήζεηο. ην δεχηεξν δηάγξακκα πνπ βξίζθεηαη πάλσ δεμηά δηαθξίλνληαη νη θξαηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη αλά αίζνπζα. Δηδηθφηεξα απεηθνλίδνληαη θαη ηα ζεκηλάξηα πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζε αίζνπζεο πνπ έρνπλ δηαγξαθεί, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αίζνπζα Γεπθαιίσλ. ην ηξίην γξάθεκα πίηαο απεηθνλίδνληαη πάιη νη θξαηήζεηο αλα κήλα ζε κνξθή πνζνζηνχ. ην ηειεπηαίν δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη νη ειηθίεο ησλ πξνζθεθιεκέλσλ ησλ ζεκηλαξίσλ. 38

39 Εικόνα 26-Στατιςτικά Σέινο ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα εμαγσγήο ησλ δηαγξακκάησλ ζε κνξθή pdf, ζε εηθφλα θαη ζε excel. 39

40 Εικόνα 27-Εξαγωγι ςτατιςτικών ςε pdf Δημιουργύα/Επεξεργαςύα Αύθουςασ Δπηιέγνληαο απφ ην κελνχ ν ρξήζηεο `Γεκηνπξγία/Δπεμεξγαζία Αίζνπζαο` έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα αίζνπζα θαη λα επεμεξγαζηεί/δηαγξάςεη κηα ήδε ππάξρνπζα αίζνπζα. Εικόνα 28-Δθμιουργία/Επεξεργαςία αίκουςασ 40

41 4.3.3 Δημιουργύα Αύθουςασ Πατϊντασ το κουμπί New εμφανίηεται ςτο χριςτθ θ φόρμα για τθν δθμιουργία αίκουςασ. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά Επεξεργαςύα/ Διαγραφό Αύθουςασ Εικόνα 29-Ελεγχοσ κενών πεδίων -Δθμιουργία Αίκουςασ ηελ επεμεξγαζία αίζνπζαο ν ρξήζηεο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί φια ηα πεδία εθηφο απφ ηελ ρσξεηηθφηεηα ηεο αίζνπζαο. Όπσο θαη ζηε δεκηνπξγία αίζνπζαο, έηζη θαη ζηελ επεμεξγαζία φια ηα πεδία είλαη ππνρξεσηηθα θαη ζε δαθνξεηηθή πεξίπησζε ν ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη κε ζρεηηθφ κήλπκα. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δηαγξάςεη ηελ αίζνπζα, αιιά ζηε ζπγθεθξηκέλε αίζνπζα ππάξρνπλ θξαηήζεηο πνπ επεξεάδνληαη ηφηε εηδνπνηνχληαη νη πξνζθεθιεκέλνη κε γηα ηελ αθχξσζε ησλ ζεκηλαξίσλ πνπ δελ έρνπλ δηεμαρζεί αθφκα θαη ζηα νπνία ήηαλ πξνζθεθιεκέλνη. 41

42 Εικόνα 30-Επεξεργαςία Αίκουςασ Δικαιώματα Πρόςβαςησ ηελ επηινγή Γηαρείξηζε Γηθαησκάησλ Πξφζβαζεο, ν ρξήζηεο Administrator κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εθαξκνγή. Σα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο είλαη ηα εμήο: Administrator, Manager, Visitor (ραξαθηεξίδεη ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο ησλ ζεκηλαξίσλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εθαξκνγή), Pending User θαη Activated User (έρεη ελεξγνπνηεζεί ν ινγαξηαζκφο ηνπ ρξήζηε αιιά πξέπεη λα ηνπ δνζεί δηθαίσκα πξφζβαζεο Administrator ή Manager, δειαδή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη είζνδν ζηελ εθαξκνγή αιιά δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηo πξνθίι Administrator-Manager). ηελ παξαθάησ εηθφλα βιέπνπκε ηνπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ θάλεη εγγξαθή ζην ζχζηεκά καο θαη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο πνπ έρεη ν θαζέλαο. Ο ρξήζηεο Καιαθαηάθε Αζαλαζία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη εγγξαθή ζην ζχζηεκα καο αιιά δελ έρεη ελεξγνπνηήζεη ην ινγαξηαζκφ ηνπ κέζσ ηνπ link πνπ ηνπ έρεη απνζηαιεί ζην ηνπ θαη φπσο βιέπνπκε ζηελ παξαθάησ εηθφλα ν Administrator δελ κπνξεί λα ηνπ αιιάμεη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο (ην θνπκπί Edit είλαη απελεξγνπνηεκέλν). Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο πνπ ππάξρεη απφ ηελ εθαξκνγή είλαη φηη δελ κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ελφο ρξήζηε ζε Visitor, Pending User ή Activated User θαη απηφ ππάξρεη ζαλ πεξηνξηζκφο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίζνπκε νηη ην ηνπ ρξήζηε πνπ έθαλε ηελ εγγξαθή είλαη έγθπξν. 42

43 Εικόνα 31-Πίνακασ Δικαιωμάτων Πρόςβαςθσ Εικόνα 32-Επεξεργαςία Δικαιωμάτων πρόςβαςθσ 4.4 Προφύλ Manager Δημιουργύα Σεμιναρύου Δπηιέγνληαο ην πξνθίι Manager ν ρξήζηεο κεηαθέξεηαη ζηελ ζειίδα Γεκηνπξγίαο εκηλαξίνπ. ηε ζειίδα απηή βξίζθεηαη ην εκεξνιφγην φπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηα ήδε θαηαρσξεκέλα ζεκηλάξηα θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη θαη θαηλνχξηα. Πεγαίλνληαο ην πνληίθη πάλσ απφ θάζε ζεκηλάξην εκθαλίδνληαη ε αίζνπζα πνπ ζα δηεμαρζεί θαζψο θαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ζεκηλαξίνπ. 43

44 Εικόνα 33-Δθμιουργία Σεμιναρίου Σα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν ρξήζηεο γηα λα θαηαρσξήζεη έλα λέν ζεκηλάξην είλαη λα επηιέμεη πξψηα ηελ αίζνπζα πνπ επηζπκεί θαη ζηε ζπλέρεηα λα εηζάγεη ηίηιν θαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζεκηλάξην. Ο ηίηινο ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη ε πεξηγξαθή δελ ζα πξέπεη λα είλαη θελά. Η δεκηνπξγία ζεκηλαξίνπ δελ κπνξεί λα γίλεη θαηά ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία αιιά νχηε θαη ζε πξνγελέζηεξε απηήο. ηελ παξαθάησ εηθφλα βιέπνπκε ην ελεκεξσηηθφ κήλπκα Δπηιέμηε ζσζηή εκεξνκελία!, δηφηη ν ρξήζηεο πξνζπάζεζε λα δεκηνπξγήζεη ζεκηλάξην ζε εκεξνκελία πξνγελέζηεξε ηεο ζεκεξηλήο (9/1/2020). Έλαο άιινο επηπιένλ πεξηνξηζκφο ζηελ δεκηνπξγία είλαη φηη ηα ζεκηλάξηα κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ κεηαμχ 8:00 πκ θαη 10:00 κκ θαη ζε θάζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε εκθαλίδεηαη ελεκεξσηηθφ κήλπκα. 44

45 Εικόνα 34-Δθμιουργία Σεμιναρίου(Παρελκοντικι θμερομθνία) ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο πξνρσξήζεη ζηελ δεκηνπξγία ζεκηλαξίνπ ζε αίζνπζα πνπ έρεη γίλεη ήδε θξάηεζε γηα δηαθνξεηηθφ ζεκηλάξην ζε θνηλν ρξνληθφ δηάζηεκα εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ ελεκεξσηθφ κήλπκα θαη δελ αθήλεη ην ρξήζηε λα πξνρσξήζεη ζηελ δεκηνπξγία. 45 Εικόνα 35-Δθμιουργία ςεμιναρίου ςε κατειλθμμζνθ αίκουςα

46 Όηαλ ν ρξήζηεο πξνρσξήζεη ζηελ επηηπρεκέλε δεκηνπξγία ηνπ ζεκηλαξίνπ ηφηε ζα κεηαθεξζεί απηφκαηα ζε κηα λέα ζειίδα έηζη ψζηε λα θαηαρσξήζεη ηα άηνκα πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζην ζεκηλάξην. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ θαηαρσξήζεη θαλέλαλ πξνζθεθιεκέλν γηα ην ζεκηλάξην, ην ζεκηλάξην ζα δηαγξαθεί. Όια ηα πεδία γηα ηελ θαηαρψξεζε πξνζθεθιεκέλνπ είλαη ππνρξεσηηθά θαη επίζεο πξέπεη ην , ην θηλεηφ θαη ε ειηθία λα έρνπλ ηελ ζσζηή κνξθή. Καηά ηελ θαηαρψξεζε πξνζθεθιεκέλνπ ηα ζηνηρεία ηνπ κπνξνχλ λα ζπκπιεξσζνχλ απηφκαηα πιεθηξνινγψληαο ην ηνπ θαη εθφζνλ ν ρξήζηεο είρε θαηαρσξεζεί παιηφηεξα ζην ζχζηεκά καο. Κάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο παηάεη θαηαρψξεζε πξνζηίζεηαη ν πξνζθεθιεκέλνο ζην πίλαθα φπσο βιέπνπκε ζηελ παξαθάησ εηθφλα έηζη ψζηε λα θαίλνληαη ζπγθεληξσηηθά φινη νη πξνζθεθιεκέλνη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκηλαξίνπ. Δπηπιένλ ππάξρεη έιεγρνο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο πξνζπαζήζεη λα θαηαρσξήζεη έλαλ πξνζθεθιεκέλν ν νπνίνο έρεη θαηαρσξεζεί ήδε ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκηλάξην. 46 Εικόνα 36-Προςκικθ προςκεκλθμζνων

47 ην ζπγθεθξηκέλν πίλαθα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε παηψληαο ην θνπκπί Edit λα δηνξζψζεη αλ ρξεηαζηεί ηα ζηνηρεία θάπνηνπ πξνζθεθιεκέλνπ απφ απηνχο πνπ έρεη θαηαρσξήζεη ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκηλάξην. Καηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ πξνζθεθιεκέλνπ αλ ν ρξήζηεο εηζάγεη ή θηλεηφ ηειέθσλν πνπ αλήθεη ζε άιιν άηνκν πνπ είλαη ήδε θαηαρσξεκέλν ζην ζχζηεκα καο, εκθαλίδεηαη πξνεηδνπνηεηηθφ κήλπκα φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. Σν ζχζηεκα παξέρεη έιεγρν θελψλ πεδίσλ αιιά θαη έιεγρν γηα ηελ ζσζηή κνξθή ησλ πεδίσλ θαη θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Εικόνα 37-'Ελεγχοσ κινθτοφ - προςκικθ προςκεκλθμζνου ην ζπγθεθξηκέλν event πνπ θαηαρσξήζακε ε θξάηεζε έρεη γίλεη ζηελ αίζνπζα Δξκήο ε νπνία έρεη ρσξεηηθφηεηα 5 άηνκα. Αλ ν ρξήζηεο πξνζπαζήζεη λα θαηαρσξήζεη πεξηζζφηεξνπο πξνζθεθιεκέλνπο απφ ηελ ρσξεηηθφηεηα ηεο αίζνπζαο πνπ έρεη επηιέμεη, εκθαλίδεηαη ελεκεξσηηθφ κήλπκα θαη ην ζχζηεκα δελ επηηξέπεη ηελ πξνζζήθε επηπιένλ πξνζθεθιεκέλνπ φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 47

48 Εικόνα 38-Ζλεγχοσ χωρθτικότθτασ αίκουςασ Δπηπξφζζεηα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κε ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ Απνζηνιή λα ζηαιεί κε ηηο πιεξνθνξίεο δηεμαγσγήο ηνπ ζεκηλαξίνπ ζε θάζε πξνζθεθιεκέλν ηνπ ζεκηλαξίνπ. ηελ παξαθάησ εηθφλα κπνξνχκε λα δνχκε ην πνπ ζα ιάβεη ν ζπγθεθξηκέλνο πξνζθεθιεκέλνο. Εικόνα 39- (Συμμετοχι ςε ςεμινάριο) Αλλαγό Ημερονηνύασ/ Ώρασ Σεμιναρύου ηελ ίδηα ζειίδα εθηφο απφ ηελ δεκηνπξγία ζεκηλαξίνπ ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεα αιιαγήο εκεξνκελίαο ή ψξαο ελφο ήδε θαηαρσξεκέλνπ. Πξηλ απφ θάζε αιιάγε ην ζχζηεκά καο πξαγκαηνπνηεί έιεγρν έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ επηθαιχςεηο θξάηεζεο γηα ην ίδην 48

49 ρξνληθφ δηάζηεκα. Έλαο άιινο επηπιένλ έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη είλαη ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη λα κεηαθέξεη θάπνην ζεκηλάξην ζε ζεκεξηλή/παξειζνληηθή εκεξνκελία ή επηιέμεη λα αιιάμεη εκεξνκελία/ψξα ζε ζεκηλάξην πνπ έρεη δηεμαρζεί ζε παξειζνληηθή εκεξνκελία. ηελ πεξίπησζε πνπ ηεξνχληαη φινη νη παξαπάλσ νη πεξηνξηζκνί, νη πξνζθεθιεκέλνη ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα ιάβνπλ ελεκεξσηηθφ γηα ηελ λέα εκεξνκελία/ψξα δηεμαγσγήο φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. Εικόνα 40- για αλλαγι ώρασ/θμερομθνίασ ςεμιναρίου Ακύρωςη Σεμιναρύου Γηα λα κπνξέζεη ν ρξήζηεο λα αθπξψζεη έλα ζεκηλάξην αξθεί λα επηιέμεη ην ζεκηλάξην.ο πεξηνξηζκφο πνπ ππάξρεη γηα λα κπνξέζεη ν ρξήζηεο λα πξνρσξήζεη ζηελ αθχξσζε, είλαη φηη ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ζεκεξηλή ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ελεκεξψλεηαη κε αλίζηνηρν κήλπκα. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο αθπξψζεη ην ζεκηλάξην νη πξνζθεθιεκέλνη ζα ιάβνπλ γηα ελεκέξσζε. 49

50 Εικόνα 41-Ακφρωςθ ςεμιναρίου Εικόνα 42- -ακφρωςθ ςεμιναρίου Επεξεργαςύα Σεμιναρύου/Συμμετεχόντων Δπηιέγνληαο απφ ην κελνχ Δπεμεξγαζία εκηλαξίνπ/πκκεηερφλησλ, ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηεί ηα ζηνηρεία ελφο ζεκηλαξίνπ φπσο ηνλ ηίηιν θαη ηελ πεξηγξαθή, λα επεμεξγαζηεί ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο ηνπ εθάζηνηε ζεκηλαξίνπ πξνζζέησληαο ή αθαηξψληαο θάπνηνλ, θαζψο θαη λα επεμεξγαζηεί ηα ζηνηρεία ηνπο. 50

51 Η επεμεξγαζία κπνξεί λα γίλεη κφλν ζε ζεκηλάξηα κε εκεξνκελία δηεμαγσγήο κεηαγελέζηεξε ηεο ζεκεξηλήο. Πην ζπγθεθξηκέλα αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη λα επεμεξγαζηεί ζεκηλάξην κε πξνγελέζηεξε εκεξνκελία απν ηε ζεκεξηλή, κπνξεί κφλν λα δεη ηα ζηνηρεία ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη ησλ πξνζθεθιεκέλσλ θαη λα θάλεη εμαγσγή ζε excel ηε ιίζηα κε ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο. ηελ παξαθάησ εηθφλα ν ρξήζηεο έρεη επηιέμεη λα επεμεξγαζηεί έλα ζεκηλάξην κε εκεξνκελία κεηαγελέζηεξε ηεο ζεκεξηλήο. Εικόνα 43-Επεξεργαςία Σεμιναρίου-Συμμετεχόντων Όζνλ αθνξά ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθεθιεκέλσλ ην ζχζηεκα παξέρεη έιεγρν γηα θελά πεδία θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνηήζεη θηλεηφ ή πνπ αλήθεη ήδε ζ άιιν ρξήζηε ν νπνίνο είλαη ήδε θαηαρσξεκέλνο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ καο. 51

52 Εικόνα 44-Επεξεργαςία ςυμμετεχόντων Δπηπιένλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο πξνζπαζήζεη λα θαηαρσξήζεη έλαλ πξνζθεθιεκέλν πνπ είλαη ήδε θαηαρσξεκέλνο ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκηλάξην εκθαλίδεηαη ελεκεξσηηθφ κήλπκα φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν πξνζθεθιεκέλνο ζα ιάβεη ελεκεξσηηθφ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζεκηλάξην. 52

53 Εικόνα 45-Μινυμα ιδθ καταχωρθμζνου προςκεκλθμζνου Δπηπξφζζεηα φηαλ ν ρξήζηεο ζέιεη λα πξνζζέζεη επηπιένλ πξνζθεθιεκέλνπο ζην ζεκηλάξην θαη ν αξηζκφο ησλ πξνζθεθιεκέλσλ πνπ έρνπλ ήδε θαηαρσξεζεί μεπεξλά ηελ ρσξεηηθφηεηα ηεο αίζνπζαο εκθαλίδεηαη ελεκεξσηθφ κήλπκα φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 53

54 Εικόνα 46-Μινυμα για τθν χωρθτικότθτα αίκουςασ ηελ ζπγθεθξηκέλε ζειίδα ν ρξήζηεο κπνξεί θαη λα αθπξψζεη ηελ ζπκκεηνρή θάπνηνπ πξνζθεθιεκέλνπ ζην ζεκηλάξην θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν πξνζθεθιεκέλνο ζα ιάβεη ελεκεξσηηθφ . Σέινο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ηεο ιίζηαο ησλ πξνζθεθιεκέλσλ ζε αξρείν excel. Εικόνα 47-Εξαγωγι λίςτασ προςκεκλθμζνων Επεξεργαςύα Χρηςτών

55 Δπηιέγνληαο ηελ Δπεμεξγαζία Υξεζηψλ απφ ην πξνθίι ηνπ Manager ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ ζεκηλαξίσλ. Δπηπιένλ πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο λένπ ζπκκεηέρνληα θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε έιεγρν σο πξνο ηα θελά πεδία, θαζψο θαη ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπ θηλεηνχ θαη ηνπ . Εικόνα 48-Στοιχεία ςυμμετεχόντων 55 Εικόνα 49-Επεξεργαςία ςτοιχείων ςυμμετεχόντων

56 4.5 Αναζότηςη Σεμιναρύων ην θεληξηθφ κελνχ επηιέγνληαο ν πξνζθεθιεκέλνο Αλαδήηεζε εκηλαξίσλ, κπνξεί λα δεη ζπγθεληξσηηθά ηα ζεκηλάξηα πνπ είρε παξεπξεζεί ζην παξειζφλ αιιά θη απηά πνπ ζα ζπκκεηάζρεη κειινληηθά. Θα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπκπιεξψζεη ην ή ην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν, θαζψο θαη ηνλ ηχπν αλαδήηεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα αλεβάζεη κηα θσηνγξαθία. ηελ παξαθάησ εηθφλα ε πξνζθεθιεκέλε Αιηθάθε Μαξία πξαγκαηνπνίεζε αλαδήηεζε κε ην ηεο. ηνλ πξψην πίλαθα εκθαλίδνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηεο θαη ζην δεχηεξν πίλαθα ηα ζεκηλάξηα πνπ έρεη ζπκκεηάζρεη θαη απηά πνπ πξφθεηηαη λα παξεπξεζεί. Σα ζεκηλάξηα πνπ δελ έρνπλ δηεμαρζεί αθφκα επηζεκαίλνληαη κε πνξηνθαιί ρξψκα. Εικόνα 50-Αναηιτθςθ Σεμιναρίων 56

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Δξγαζηήξην Ι. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ

Βάσεις Δεδομέμωμ. Δξγαζηήξην Ι. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ Βάσεις Δεδομέμωμ Δξγαζηήξην Ι Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2013-2014 2 Σκοπός του 1 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ MS SQL Server 2012 ε εηζαγσγή ζηε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Θέματα. Έζησ όηη ζε δείγκα 35 θαηνηθηώλ πνπ ελνηθηάδνληαη ζε θνηηεηέο ζηελ Κνδάλε βξέζεθε ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζηα 5 επξώ, ελώ ζην Ζξάθιεην ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress.

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress. Αιγόξηζκνη 2.2.7.3 Γνκή επηινγήο Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ 1 Πνιιαπιή Δληνιή Δπηινγήο Αν ζπλζήθε_1 ηόηε εληνιέο_1 αλλιώς_αν ζπλζήθε_2 ηόηε εληνιέο_2...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ ΚΕΦ..3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ Οπιζμόρ απόλςηηρ ηιμήρ: Σηνλ άμνλα ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ ζεσξνύκε έλαλ αξηζκό α πνπ ζπκβνιίδεηαη κε ην ζεκείν Α. Η απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ Α από ηελ αξρή Ο, δειαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ 1. Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα. Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές. ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283. Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288

ΔΡΓΑΙΑ 1. Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα. Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές. ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283. Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288 ΔΡΓΑΙΑ 1 Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283 Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288 1.Γιάγραμμα Ονηολογίας. Σην παξαπάλω δηάγξακκα θαίλεηαη ε δηάξζξωζε

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοζη /10/2014. Νέα λειηοσργικόηηηα - Βεληιώζεις

Έκδοζη /10/2014. Νέα λειηοσργικόηηηα - Βεληιώζεις Έκδοζη 2.89.31 08/10/2014 Η έκδοζη 2.89.31, περιλαμβάνει : Βεληιώζεις Καηάζηαζη Υπερφριών (Ε8) Αναγγελία πρόζληυης (Ε3) 08/10/2014 1 Βεληιώζεις Καηάζηαζη Υπερφριών (Ε8) Επεηδή ζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα FORMAT, UNFORMAT Format format , όποσ = a:, b: Μνξθνπνηεί, δειαδή πξνεηνηκάδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Να ζρεδηάζεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο κηαο κπαηαξίαο θαη ελόο ιακπηήξα ώζηε ν ιακπηήξαο λα θσηνβνιεί.

Να ζρεδηάζεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο κηαο κπαηαξίαο θαη ελόο ιακπηήξα ώζηε ν ιακπηήξαο λα θσηνβνιεί. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Απλό ηλεκτπικό κύκλυμα Η δηδαζθαιία ηνπ απινύ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο ππάξρεη ζην κάζεκα «Φπζηθά» ηεο Ε ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ θαη επαλαιακβάλεηαη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο ζηε Γ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

x-1 x (x-1) x 5x 2. Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ξηδηθά ζηνπο 22, 55, 15, 42, 93, 10 5, 12

x-1 x (x-1) x 5x 2. Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ξηδηθά ζηνπο 22, 55, 15, 42, 93, 10 5, 12 ΑΚΖΔΗ ΤΜΝΑΗΟΤ - ΚΤΚΛΟ ΠΡΩΣΟ - - ηα πνηεο ηηκέο ηνπ ηα παξαθάησ θιάζκαηα δελ νξίδνληαη ; (Τπόδεημε : έλα θιάζκα νξίδεηαη αλ ν παξνλνκαζηήο είλαη δηάθνξνο ηνπ κεδελόο) - (-) - (-) - Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ. G. Mitsou

ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ. G. Mitsou ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ηαηηθή ηωλ ξεπζηώλ (Τδξνζηαηηθή) Ση είλαη ηα ξεπζηά - Γεληθά Ππθλόηεηα Πίεζε Μεηαβνιή ηεο πίεζεο ζπλαξηήζεη ηνπ βάζνπο Αξρή ηνπ Pascal Τδξνζηαηηθή πίεζε Αηκνζθαηξηθή πίεζε Απόιπηε &

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

UML (Unified Modeling Language )

UML (Unified Modeling Language ) UML (Unified Modeling Language ) Μεγάια Έξγα Λνγηζκηθνύ = επηθνηλσλία Πνιινί πξνγξακκαηηζηέο, πνιινί πειάηεο-ρξήζηεο, νη επόκελεο γεληέο, επηβάιινπλ ηε ρξήζε θνηλήο νξνινγίαο ε άιια ηερληθά έξγα ε ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Να βξεζεί ε ρξνλνεμαξηώκελε πηζαλόηεηα κέηξεζεο ηεο ζεηηθήο ηδηνηηκήο ηνπ ηειεζηή W.

(γ) Να βξεζεί ε ρξνλνεμαξηώκελε πηζαλόηεηα κέηξεζεο ηεο ζεηηθήο ηδηνηηκήο ηνπ ηειεζηή W. ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι Τειηθή Εμέηαζε: 5 Σεπηέκβξε 6 (Δηδάζθσλ: ΑΦ Τεξδήο) ΘΕΜΑ Θεσξνύκε θβαληηθό ζύζηεκα πνπ πεξηγξάθεηαη από Φακηιηνληαλή Η, ε νπνία ζε κνξθή πίλαθα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ηδηνζπλαξηήζεηο, θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-150 Πξνγξακκατησκόο Ταμηλόκεσε θαη Αλαδήτεσε

ΗΥ-150 Πξνγξακκατησκόο Ταμηλόκεσε θαη Αλαδήτεσε ΗΥ-150 Πξνγξακκατησκόο Ταμηλόκεσε θαη Αλαδήτεσε To πξόβιεκα ηεο Αλαδήηεζεο Γνζέληνο δεδνκέλσλ, ι.ρ. ζε Πίλαθα (P) Χάρλσ λα βξσ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν (key) Αλ ν πίλαθαο δελ είλαη ηαμηλνκεκέλνο Γξακκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάζεις Δεδομένων ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΒΑΗ ΜΔ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ. Υινπνίεζε Απιήο Βάζεο 1

Βάζεις Δεδομένων ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΒΑΗ ΜΔ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ. Υινπνίεζε Απιήο Βάζεο 1 Βάζεις Δεδομένων ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΒΑΗ ΜΔ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ Υινπνίεζε Απιήο Βάζεο 1 Η βάζη δεδομένων ποσ θα σλοποιηθεί ζα δεκηνπξγεζεί κία βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζα αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ελόο DVD Club ζην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

(Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ Α. Α1. Βιέπε απόδεημε Σει. 262, ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Α2. Βιέπε νξηζκό Σει. 141, ζρνιηθνύ βηβιίνπ

(Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ Α. Α1. Βιέπε απόδεημε Σει. 262, ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Α2. Βιέπε νξηζκό Σει. 141, ζρνιηθνύ βηβιίνπ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΣΔΣΑΡΣΖ 18 ΜΑΪΟΤ 16 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ (ΝΔΟ ΤΣΖΜΑ) ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ (ΠΑΛΑΗΟ ΤΣΖΜΑ) (Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία 8.3.2016 A8-0046/319 319 Άρθρο 34 παράγραθος 1 ζηοιχείο δ (δ) 14 έηε γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα άιια είδε δώωλ από απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρεία α) θαη γ). (δ) 10 έηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια)

MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια) MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια) Νίθνο Γηαηξάθνο Εξγαζηήξην Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ, Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηά (http://infolab.cs.unipi.gr) Μελέτη Περίπτωσης 1 Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 03. Σηεξενγξαθηθή πξνβνιή ζην δίθηπν Wulf

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 03. Σηεξενγξαθηθή πξνβνιή ζην δίθηπν Wulf Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 03 Σηεξενγξαθηθή πξνβνιή ζην δίθηπν Wulf Ζιίαο Χαηδεζενδσξίδεο Οθηώβξηνο / Ννέκβξηνο 2004 Τη είλαη ην δίθηπν Wulf Δπίπεδν ζην νπνίν κπνξνύκε λα αλαπαξαζηήζνπκε ηξηζδηάζηαηα ζρήκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

CytaInfo+ έλα application γηα ηε Cyta.

CytaInfo+ έλα application γηα ηε Cyta. CytaInfo+ έλα application γηα ηε Cyta. 1 Απηή είλαη ε όςε ηνπ CytaInfo+ 2 3 Δπηιέγνληαο ην εηθνλίδην Find us κπνξείηε λα βξείηε ηα πην θνληηλά ζαο Cytashop, κε βάζε ηελ απόζηαζε ή αλά επαξρία. ηελ ζπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Έθδνζε /11/2014. Νέα ιεηηνπξγηθόηεηα - Βειηηώζεηο

Έθδνζε /11/2014. Νέα ιεηηνπξγηθόηεηα - Βειηηώζεηο Έθδνζε 2.89.33 19/11/2014 Η έθδνζε 2.89.33, πεξηιακβάλεη : Βειηηώζεηο Εμαγωγή αξρείνπ XML γηα ηελ ππνβνιή ηωλ εληύπωλ Ε5, Ε8, Ε9 Αξρείν πιεξωκώλ Web Banking γηα Εζληθή Τξάπεδα Νέα επηινγή Φπζηθό Πξόζωπν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην ASP.NET. Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας 4.0

Εισαγωγή στην ASP.NET. Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας 4.0 Εισαγωγή στην ASP.NET Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας 4.0 2 Π ί ν α κ α ς Π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ω ν Πίνακας Περιεχομένων... 1 1. Εισαγωγή... 10 1.1. Τι είναι το Web... 10 1.2. Λίγη ιστορία...

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. υγγραφι οδθγοφ καταςκευισ ενόσ Joomla Component και ανάπτυξθ εφαρμογισ για τθν ενοικίαςθ δωματίων βαςιςμζνθ ςε αυτό.

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. υγγραφι οδθγοφ καταςκευισ ενόσ Joomla Component και ανάπτυξθ εφαρμογισ για τθν ενοικίαςθ δωματίων βαςιςμζνθ ςε αυτό. ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ υγγραφι οδθγοφ καταςκευισ ενόσ Joomla Component και ανάπτυξθ εφαρμογισ για τθν ενοικίαςθ δωματίων βαςιςμζνθ ςε αυτό. Σθσ φοιτιτριασ Χατηθαναςταςίου Μαγδαλθνισ Επιβλζπων κακθγθτισ: Δρ.ΚλεφτοφρθσΔθμιτριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα