Έκθεση ανά Χώρα (CBC Reporting)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση ανά Χώρα (CBC Reporting)"

Transcript

1 Έκθεση ανά Χώρα (Country-By-Country Reporting) Τι είναι η Έκθεση ανά Χώρα; Η αυτόματη ανταλλαγή των «κθέσεων ανά Χώρα (Country-by-Country Reporting)» υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και νάπτυξης (ΟΟΣ) και των χωρών της ομάδας G20 για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών (BEPS Base Erosion & Profit Shifting) και του πακέτου μέτρων της υρωπαϊκής πιτροπής για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, με σκοπό την παροχή στις φορολογικές αρχές μιας σαφούς συνολικής εικόνας της παγκόσμιας θέσης των κερδών και των φόρων των Ομίλων Πολυεθνικών πιχειρήσεων (Όμιλοι Π), που δραστηριοποιούνται στη Δικαιοδοσία τους. Η Δράση 13 του Σχεδίου BEPS κατέληξε σε μια τριεπίπεδη δομή προτύπου τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών, που περιλαμβάνει τον Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, τον Τοπικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και την Έκθεση ανά Χώρα. Ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣ για την Έκθεση ανά Χώρα; Η υποβολή των κθέσεων ανά Χώρα εφαρμόζεται σε παγκόσμιο επίπεδο και, για να εξασφαλιστεί ενιαία εφαρμογή, πρωταρχικό ρόλο στην αναζήτηση κατευθυντήριων γραμμών έχει η σχετική Έκθεση του ΟΟΣ για την υποβολή κθέσεων ανά Χώρα, η οποία δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2015 με τίτλο «BEPS Δράση 13 Τελική Έκθεση», η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση: Η ελληνική νομοθεσία χρησιμοποιεί πολλούς όρους και ορισμούς από τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές (τελευταία έκδοση: Ιούλιος 2017 ( οι οποίοι πρέπει να ελέγχονται κατά τη συμπλήρωση μιας Έκθεσης ανά Χώρα. Οι οδηγίες του ΟΟΣ για την εφαρμογή της Έκθεσης ανά Χώρα έχουν δημοσιευθεί και είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: Πού προβλέπεται στο εσωτερικό δίκαιο η ανταλλαγή κθέσεων ανά Χώρα; Σχετικές με την ανταλλαγή κθέσεων ανά Χώρα στο εσωτερικό μας δίκαιο είναι οι διατάξεις των ν. 4170/2013( 163), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4484/2017 ( 110), και ν. 4490/2017( 150) και η πόφαση του Διοικητή της νεξάρτητης ρχής Δημοσίων σόδων (Δ) ΠΟΛ 1184/ (Β 4225/ ). ναμένεται η ψήφιση νέου νόμου αναφορικά με την ανταλλαγή κθέσεων ανά Χώρα; ναμένεται η έκδοση σχετικού νόμου για την κύρωση της Διμερούς Συμφωνίας ρμοδίων ρχών μεταξύ λλάδας και ΗΠ για την ανταλλαγή κθέσεων ανά Χώρα ( η οποία υπεγράφη από τον Διοικητή της Δ στο Όσλο, την Τελευταία νημέρωση: 21/7/2022 3:20 μμ σελ. 1/15 Έκθεση ανά Χώρα (CBC Reporting)

2 5. 6. Ποιοι έχουν την υποχρέωση υποβολής της Έκθεσης ανά Χώρα; Υπόχρεη να υποβάλει μια Έκθεση ανά Χώρα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, δηλαδή «ναφέρουσα Οντότητα», είναι η οντότητα που είναι μέλος Ομίλου Π, ο οποίος πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: 1) περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες οντότητες με φορολογική κατοικία σε διαφορετικές Δικαιοδοσίες και 2) είχε κατά το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος από το Φορολογικό Έτος Υποβολής των κθέσεων ετήσια συνολικά ενοποιημένα έσοδα ύψους 750 εκατ. και άνω, όπως αυτά απεικονίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, ανεξάρτητα από το αν ο Όμιλος Π έχει την έδρα του στην λλάδα ή όχι. Σε περίπτωση που ένας Όμιλος ΠE εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής, υποχρέωση υποβολής της Έκθεσης στην λλάδα έχουν: Ι) η Τελική Μητρική Οντότητα, όπως ερμηνεύεται στις οδηγίες του ΟΟΣ και στο ελληνικό δίκαιο, η οποία έχει τη φορολογική της κατοικία της στην λλάδα, ή ΙΙ) όταν δεν υπάρχει Τελική Μητρική Οντότητα του Ομίλου Π στην λλάδα, μία οποιαδήποτε Συνιστώσα Οντότητα που είναι κάτοικος, για φορολογικούς σκοπούς, ή που έχει μόνιμη εγκατάσταση στην λλάδα, «ελληνική Συνιστώσα Οντότητα», εφόσον ισχύει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) η Τελική Μητρική Οντότητα του Ομίλου είναι κάτοικος, για φορολογικούς σκοπούς, σε φορολογική Δικαιοδοσία, η οποία δεν απαιτεί από αυτήν την υποβολή Έκθεσης ανά Χώρα, ή β) η Τελική Μητρική Οντότητα του Ομίλου είναι κάτοικος, για φορολογικούς σκοπούς, σε φορολογική Δικαιοδοσία, η οποία έχει συνάψει Διεθνή συμφωνία που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών (όπως η Πολυμερής Σύμβαση για μοιβαία Διοικητική Συνδρομή σε φορολογικά θέματα ή παρόμοια), αλλά δεν έχει συνάψει ειδικές συμφωνίες για ανταλλαγή κθέσεων ανά Χώρα, ή γ) η λλάδα έχει ενημερώσει την ελληνική Συνιστώσα Οντότητα ότι οι συμφωνίες περί ανταλλαγής, με τη χώρα στην οποία η Τελική Μητρική Οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος, δεν λειτουργούν αποτελεσματικά, σε περιπτώσεις δηλ. που η αυτόματη ανταλλαγή έχει τεθεί σε αναστολή ή παρατηρείται συνεχής αποτυχία τήρησης της συμφωνίας από την εν λόγω φορολογική Δικαιοδοσία (ύπαρξη «Συστημικής δυναμίας») Για λεπτομέρειες σχετικά με τις Δικαιοδοσίες με τις οποίες η λλάδα έχει συνάψει συμφωνίες περί ανταλλαγής κθέσεων ανά Χώρα βλ. ερώτηση 30. Οι Δικαιοδοσίες εισάγουν την υποχρέωση υποβολής κθέσεων ανά Χώρα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και κάποιες, ενδεχομένως, δεν θα απαιτήσουν αρχικά την υποβολή κθέσεων ανά Χώρα, ωστόσο επιτρέπουν την εκούσια υποβολή αυτών των κθέσεων. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η υποχρέωση υποβολής θα επιβληθεί σε οποιαδήποτε ελληνική Συνιστώσα Οντότητα, εκτός εάν εμπίπτει στις εξαιρέσεις, που περιγράφονται στην ερώτηση 8. Η μη υποχρέωση τήρησης Φακέλου Τεκμηρίωσης και υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών του άρθρου 21 ΚΦΔ (ν. 4174/2013) από μια ελληνική οντότητα δεν την απαλλάσσει από την υποχρέωση υποβολής της Έκθεσης ανά Χώρα. Σε ποια περίπτωση μπορεί να οριστεί μια Συνιστώσα Οντότητα Ομίλου Π ως Παρένθετη Μητρική Οντότητα; Τελευταία νημέρωση: 21/7/2022 3:20 μμ σελ. 2/15 Έκθεση ανά Χώρα (CBC Reporting)

3 7. Οι όροι που πρέπει να πληρούνται για τον ορισμό μιας Συνιστώσας Οντότητας Ομίλου Π ως Παρένθετης Μητρικής Οντότητας εξαρτώνται από το εάν αυτή είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος εκτός της (περίπτωση 6.1.) ή σε κράτος μέλος της (περίπτωση 6.2.) Όταν μια Συνιστώσα Οντότητα Ομίλου Π είναι κάτοικος σε περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσία εκτός, η ελληνική νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα ορισμού της ως Παρένθετης Μητρικής Οντότητας από τον Όμιλο Π με υποχρέωση κατάθεσης της Έκθεσης αντί της Τελικής Μητρικής Οντότητας, όταν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις και Β. Ισχύει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) η Τελική Μητρική Οντότητα του Ομίλου είναι κάτοικος, για φορολογικούς σκοπούς, σε φορολογική Δικαιοδοσία, η οποία δεν απαιτεί από αυτήν την υποβολή Έκθεσης ανά Χώρα, ή β) η Τελική Μητρική Οντότητα του Ομίλου είναι κάτοικος, για φορολογικούς σκοπούς, σε φορολογική Δικαιοδοσία, η οποία έχει συνάψει Διεθνή συμφωνία που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών (όπως η Πολυμερής Σύμβαση για μοιβαία Διοικητική Συνδρομή σε φορολογικά θέματα ή παρόμοια), αλλά δεν έχει συνάψει ειδικές συμφωνίες για ανταλλαγή κθέσεων ανά Χώρα, ή γ) η λλάδα έχει ενημερώσει την ελληνική Συνιστώσα Οντότητα ότι οι συμφωνίες περί ανταλλαγής με τη Δικαιοδοσία στην οποία η Τελική Μητρική Οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος δεν λειτουργούν αποτελεσματικά, σε περιπτώσεις δηλ. που η αυτόματη ανταλλαγή έχει τεθεί σε αναστολή ή παρατηρείται συνεχής αποτυχία τήρησης της συμφωνίας από την εν λόγω φορολογική Δικαιοδοσία (ύπαρξη «Συστημικής δυναμίας») και Β. Η Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Παρένθετης Μητρικής Οντότητας: α) απαιτεί την υποβολή κθέσεων ανά Χώρα, β) διαθέτει σε ισχύ ιδική Συμφωνία ρμόδιας ρχής στην οποία η λλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος (την ημερομηνία κατάθεσης της Έκθεσης ανά Χώρα) που προβλέπει την ανταλλαγή κθέσεων ανά Χώρα για το φορολογικό έτος υποβολής των κθέσεων, γ) δεν έχει κοινοποιήσει στην λλάδα περίπτωση «Συστημικής δυναμίας», δ) έχει ενημερωθεί (μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της Έκθεσης ανά Χώρα) από την εν λόγω Συνιστώσα Οντότητα ότι αποτελεί την Παρένθετη Μητρική Οντότητα και ε) έχει υποβληθεί στην λλάδα η προβλεπόμενη γνωστοποίηση Όταν η Παρένθετη Μητρική Οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μέλος της, η ελληνική νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα ορισμού της ως Παρένθετης Μητρικής Οντότητας από τον Όμιλο Π με υποχρέωση κατάθεσης της Έκθεσης αντί της Τελικής Μητρικής Οντότητας, όταν ισχύουν μια ή περισσότερες από τις περιπτώσεις της προϋπόθεσης. Οι Δικαιοδοσίες που έχουν επιβεβαιώσει ότι έχουν διαθέσιμη τη δυνατότητα υποβολής της Έκθεσης ανά Χώρα μέσω Παρένθετης Μητρικής Οντότητας, για τις οικονομικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1η Ιανουαρίου 2016, αναφέρονται στην κατωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση: Για να προσδιοριστεί εάν ένας Όμιλος Π αποτελεί ξαιρούμενο Όμιλο Π, το έκτακτο εισόδημα και τα κέρδη από επενδυτικές δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται στα συνολικά ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου; Τελευταία νημέρωση: 21/7/2022 3:20 μμ σελ. 3/15 Έκθεση ανά Χώρα (CBC Reporting)

4 Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές, για να προσδιοριστεί αν τα ενοποιημένα έσοδα ενός Ομίλου Π είναι λιγότερα από το ποσό των 750 εκατ. ευρώ (ή το πλησιέστερο ισοδύναμο ποσό σε τοπικό νόμισμα τον Ιανουάριο 2015), θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα έσοδα που εμφανίζονται (ή θα εμφανίζονταν) στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. φόσον τα κέρδη από επενδυτικές δραστηριότητες παρουσιάζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες που εφαρμόζονται στην περιοχή Δικαιοδοσίας της Τελικής Μητρικής Οντότητας, τα ποσά αυτά συνυπολογίζονται στα συνολικά ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου. ξαιρέσεις από την υποχρέωση υποβολής Μια ελληνική Συνιστώσα Οντότητα, που υποχρεούται να υποβάλει Έκθεση ανά Χώρα (local filing) μπορεί να εξαιρεθεί από την εν λόγω υποχρέωση, όταν:. ο Όμιλος Π έχει αναθέσει σε μια άλλη ελληνική Συνιστώσα Οντότητα του Ομίλου την υποβολή της Έκθεσης ανά Χώρα Β. ο Όμιλος Π έχει αναθέσει σε Συνιστώσα Οντότητα του Ομίλου άλλης φορολογικής Δικαιοδοσίας (εντός ή εκτός ) Ομίλου την υποβολή της Έκθεσης ανά Χώρα, ως Παρένθετη Μητρική Οντότητα, την οποία θα ανταλλάξει με την λλάδα. Οποιαδήποτε ελληνική Συνιστώσα Οντότητα πρόκειται να εξαιρεθεί με βάση τα ανωτέρω πρέπει να συνεννοηθεί έγκαιρα με την Οντότητα του Ομίλου Π που θα υποβάλει τελικά την Έκθεση (ναφέρουσα Οντότητα), προκειμένου να βεβαιωθεί για την εξαίρεσή της. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι προθεσμίες γνωστοποίησης και υποβολής των κθέσεων ανά Χώρα, όπως ορίζονται στην ελληνική νομοθεσία. πισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, μια Τελική Μητρική Οντότητα με φορολογική κατοικία στην λλάδα (η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα) είναι πάντα εκείνη υπόχρεη για την υποβολή της Έκθεσης ανά Χώρα. Τί συμβαίνει στην περίπτωση που η Τελική Μητρική Οντότητα του Ομίλου Π αλλάξει κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους; Η Τελική Μητρική Οντότητα προσδιορίζεται πάντοτε με αναφορά την τελευταία ημέρα του φορολογικού έτους στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση ανά Χώρα. Ως εκ τούτου, για τον Όμιλο Π που το φορολογικό του έτος λήγει την 31 η Δεκεμβρίου 2016, Τελική Μητρική Οντότητα είναι αυτή που είχε την ιδιότητα αυτή την 31 η Δεκεμβρίου Οδηγίες σχετικά με το περιεχόμενο της Έκθεσης ανά Χώρα Η Έκθεση ανά Χώρα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας στην οποία ο Όμιλος Π ασκεί τις δραστηριότητές του: (α) Πίνακας 1: σε συνολική βάση: το ποσό των εσόδων από μη συνδεδεμένα μέρη, από συνδεδεμένα μέρη και συνολικά, το ποσό των κερδών ή ζημιών προ φόρου εισοδήματος, το ποσό του καταβληθέντα φόρου εισοδήματος (σε ταμειακή βάση), το ποσό του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος (τρέχον έτος), Τελευταία νημέρωση: 21/7/2022 3:20 μμ σελ. 4/15 Έκθεση ανά Χώρα (CBC Reporting)

5 το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, το ποσό των συνολικών κερδών, το αριθμό των εργαζομένων, Την καθαρή λογιστική αξία των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (εκτός ταμειακών διαθεσίμων ή ταμειακών ισοδύναμων ή άυλων ή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων). (β) Πίνακας 2: Την ταυτοποίηση, δηλ. την επωνυμία και τον ριθμό Φορολογικού Μητρώου («ΦΜ») κάθε Συνιστώσας Οντότητας του Ομίλου Π και το όνομα της Δικαιοδοσίας που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ή που έχει τη φορολογική της κατοικία, και εάν αυτή είναι διαφορετική από τη Δικαιοδοσία της φορολογικής της κατοικίας, τη Δικαιοδοσία βάσει του δικαίου της οποίας έχει οργανωθεί αυτή η οντότητα. Οι Τελικές Μητρικές Οντότητες πρέπει, επίσης, να προσδιορίσουν κάθε Συνιστώσα Οντότητα του Ομίλου που ασκεί τις δραστηριότητές της σε μια συγκεκριμένη φορολογική Δικαιοδοσία και να αναφέρουν τη φύση της/-ων επιχειρηματικής/-ών τους δραστηριότητας/-ων. (γ) Πίνακας 3: Συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις. Γενικά: Στην Έκθεση ανά Χώρα διευκρινίζεται το νόμισμα των ποσών που αναφέρει. Σύμφωνα με τον Οδηγό χρήσης για τις φορολογικές διοικήσεις και τους φορολογούμενους που δημοσιεύθηκε από τον ΟΟΣ αναφορικά με το «Schema XML» ( η Έκθεση ανά Χώρα πρέπει να περιέχει, επίσης, τις ακόλουθες πληροφορίες: (i) τη χώρα απόδοσης του ΦΜ κάθε Συνιστώσας Οντότητας και (ii) τη διεύθυνση κάθε Συνιστώσας Οντότητας Ποιες πηγές δεδομένων (λογιστικές αρχές) μπορούν να χρησιμοποιηθούν; Κατά τη συμπλήρωση της Έκθεσης ανά Χώρα, οι Όμιλοι Π έχουν ευελιξία στον προσδιορισμό των πηγών δεδομένων και των προτύπων αναφοράς που χρησιμοποιούν, αρκεί τα δεδομένα να αντλούνται από αξιόπιστες πηγές, να υπάρχει συνέπεια στη χρήση των ίδιων πηγών από έτος σε έτος και να χρησιμοποιούνται οι ίδιες πηγές για όλες τις δικαιοδοσίες. Στον Πίνακα 3 «Συμπληρωματικές πληροφορίες» της Έκθεσης ανά Χώρα πρέπει να περιγράφονται οι πηγές δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την συμπλήρωση της Έκθεσης, ο λόγος τυχόν μεταβολής των πηγών δεδομένων σε σχέση με την προηγούμενη Έκθεση, καθώς και η μέση συναλλαγματική ισοτιμία για το έτος που δηλώνεται. Τι πρέπει να περιλαμβάνει η στήλη «Έσοδα» του Πίνακα 1 της Έκθεσης ανά Χώρα; Σύμφωνα με την Τελική Έκθεση της Δράσης 13 και την εσωτερική νομοθεσία, ο όρος «Έσοδα» πρέπει να ερμηνεύεται με την ευρύτερη δυνατή έννοια, ώστε να περιλαμβάνει όλα τα έσοδα, εξαιρουμένων των πληρωμών που αντιμετωπίζονται ως μερίσματα στη φορολογική Δικαιοδοσία του πληρωτή. ιδικότερα, ως «Έσοδα» θεωρούνται τα έσοδα από πωλήσεις αποθεμάτων και ακινήτων, υπηρεσίες, δικαιώματα εκμετάλλευσης, τόκους, ασφάλιστρα και οποιαδήποτε άλλα ποσά. ντίθετα, δεν περιλαμβάνονται στα «Έσοδα» πληρωμές που λαμβάνονται από άλλες Συνιστώσες Οντότητες που Τελευταία νημέρωση: 21/7/2022 3:20 μμ σελ. 5/15 Έκθεση ανά Χώρα (CBC Reporting)

6 αντιμετωπίζονται ως μερίσματα στη φορολογική Δικαιοδοσία του πληρωτή. Στη στήλη «Σύνολο» των εσόδων ανά περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας του Πίνακα 1 αναγράφεται το άθροισμα των εσόδων από τα συνδεδεμένα και μη συνδεδεμένα μέρη. Ο «Καταβληθείς φόρος εισοδήματος» περιλαμβάνει τους παρακρατούμενους φόρους; Ναι, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές και την εσωτερική νομοθεσία, οι καταβληθέντες φόροι περιλαμβάνουν και φόρους στην πηγή που καταβάλλονται από άλλες οντότητες (συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή ανεξάρτητες) για πληρωμές στη Συνιστώσα Οντότητα. Ως εκ τούτου, εάν η εταιρεία με κατοικία στην περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας εισπράττει τόκους στη περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας Β, ο φόρος που παρακρατείται στη πηγή στη περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας Β αναφέρεται από την εταιρεία. Tι περιλαμβάνει ο όρος «Οφειλόμενος φόρος εισοδήματος»; Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣ και την εσωτερική νομοθεσία, ο όρος «Οφειλόμενος φόρος εισοδήματος» στον Πίνακα 1 της Έκθεσης περιλαμβάνει μόνο τα ποσά του τρέχοντος φορολογικού έτους, χωρίς τις ναβαλλόμενες Φορολογικές παιτήσεις (Φ) ή τις προβλέψεις για βέβαιες Φορολογικές Υποχρεώσεις (ΦΥ). Τί περιλαμβάνει ο όρος «μετοχικό κεφάλαιο»; Ο όρος «μετοχικό κεφάλαιο» περιλαμβάνει το καταβληθέν και οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο συν το υπέρ το άρτιον. Τι περιλαμβάνει ο όρος «συσσωρεμένα κέρδη»; Ο όρος «συσσωρευμένα κέρδη» περιλαμβάνει τα κέρδη εις νέον και τα λοιπά αποθεματικά (π.χ. αποθεματικά απαλλασσόμενα της φορολογίας). Ποιες οντότητες θεωρούνται ως «Συνδεδεμένα μέρη» για τους σκοπούς της συμπλήρωσης του πεδίου «Έσοδα» του Πίνακα 1 της Έκθεσης ανά Χώρα; Ως «Συνδεδεμένα μέρη» στον Πίνακα 1 της Έκθεσης ανά Χώρα νοούνται οι Συνιστώσες Οντότητες που αναφέρονται στον Πίνακα 2 της Έκθεσης ανά Χώρα. Πώς απεικονίζονται οι εγχώριες ενδοομιλικές συναλλαγές στον Πίνακα 1 της Έκθεσης ανά Χώρα; Η υποβολή των στοιχείων της Έκθεσης ανά Χώρα πραγματοποιείται συγκεντρωτικά, ανά περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας. Συγκεκριμένα, για τους σκοπούς της συμπλήρωσης του Πίνακα 1, τα δεδομένα πρέπει να αναφέρονται σε συγκεντρωτική βάση, ανεξάρτητα από το εάν οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν διασυνοριακά ή εγχώρια, ή μεταξύ συνδεδεμένων ή μη μερών και όχι σε ενοποίηση, γεγονός που εξαλείφει τις ενδοομιλικές εγχώριες συναλλαγές. Ο Πίνακας 3 «Συμπληρωματικές πληροφορίες» της Έκθεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Όμιλο Π για να επεξηγήσει τα υποβαλλόμενα στοιχεία. Τελευταία νημέρωση: 21/7/2022 3:20 μμ σελ. 6/15 Έκθεση ανά Χώρα (CBC Reporting)

7 Ποιοι παράγοντες ορίζουν την «Κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα» των Συνιστωσών Οντοτήτων του Ομίλου Π, κατά τη συμπλήρωση του Πίνακα 2 της Έκθεσης ανά Χώρα; Η ναφέρουσα Οντότητα πρέπει να καθορίσει τη φύση της/-ων κύριας/-ων δραστηριότητας/-ων που ασκεί κάθε μία από τις Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου Π, επιλέγοντας ένα ή περισσότερα πεδία του Πίνακα 2 της Έκθεσης ανά Χώρα. Για τον καθορισμό των παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της φύσης της κύριας δραστηριότητας που ασκεί κάθε Συνιστώσα Οντότητα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣ σε συνδυασμό με συγκεκριμένα γεγονότα και περιστάσεις αναφορικά με τον Όμιλο ΠE και τον κλάδο στον οποίο ανήκει. Ο υπόχρεοι οφείλουν να διασφαλίζουν, ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην Έκθεση είναι πλήρεις και ακριβείς και ότι ακολουθείται μια λογική, πρακτική και συνεπής προσέγγιση. Όταν επιλεγεί ως δραστηριότητα «Άλλο» για μία ή περισσότερες οντότητες, η ναφέρουσα Οντότητα πρέπει να προσδιορίσει τη φύση της δραστηριότητας αυτής της οντότητας στον Πίνακα 3 της Έκθεσης «Συμπληρωματικές πληροφορίες». Ποια ημερομηνία λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του «ριθμού των εργαζομένων»; Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να συμπεριληφθούν οι εργαζόμενοι που αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών στους υπάλληλους μιας Συνιστώσας Οντότητας; Στη δέκατη στήλη του Πίνακα 1 της Έκθεσης, η ναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου Π πρέπει να αναφέρει τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αναφερθεί είτε ως είχε κατά το τέλος του φορολογικού έτους, με βάση το μέσο επίπεδο απασχόλησης του έτους, είτε σε οποιαδήποτε άλλη βάση, αρκεί να είναι η ίδια για όλες τις Δικαιοδοσίες και να χρησιμοποιείται ο ίδιος κανόνας από έτος σε έτος. Σύμφωνα με την Τελική Έκθεση της Δράσης 13 BEPS, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που συμμετέχουν στις συνήθεις λειτουργικές δραστηριότητες της Συνιστώσας Οντότητας μπορούν να αναφέρονται ως υπάλληλοι. ναπόκειται στην ναφέρουσα Οντότητα να αποφασίσει ποιοι από τους αντισυμβαλλόμενους που αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών συμμετέχουν στις συνήθεις λειτουργικές δραστηριότητες της επιχείρησης και, συνεπώς, πρέπει να συμπεριληφθούν στον αριθμό των εργαζομένων, κατά τη συμπλήρωση της Έκθεσης ανά Χώρα. Τι περιλαμβάνει ο όρος «νσώματα περιουσιακά στοιχεία» του Πίνακα 1 της Έκθεσης ανά Χώρα; Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣ και η εσωτερική νομοθεσία απαιτούν την υποβολή Έκθεσης για όλα τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα πάγια και επενδύσεις σε ακίνητα). Στον όρο αυτό, δεν περιλαμβάνονται ταμειακά διαθέσιμα ή ταμειακά ισοδύναμα, άυλα περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Τα «νσώματα περιουσιακά στοιχεία» αναφέρονται σε καθαρή ή μικτή βάση; Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣ και την εσωτερική νομοθεσία, τα νσώματα περιουσιακά στοιχεία αναφέρονται στην Έκθεση ανά Χώρα με βάση την καθαρή λογιστική τους αξία. Τελευταία νημέρωση: 21/7/2022 3:20 μμ σελ. 7/15 Έκθεση ανά Χώρα (CBC Reporting)

8 Πώς αναφέρονται τα «νσώματα περιουσιακά στοιχεία» των μονίμων εγκαταστάσεων; Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣ, τα περιουσιακά στοιχεία μιας μόνιμης εγκατάστασης αναφέρονται σε σχέση με την περιοχή φορολογικής Δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση. Πώς εφαρμόζονται οι κανόνες για την υποβολή των κθέσεων ανά Χώρα στα επενδυτικά ταμεία (investment funds); Σύμφωνα με την παράγραφο 55 της Τελικής Έκθεσης για τη Δράση 13 BEPS, δεν υπάρχει γενική εξαίρεση για τα επενδυτικά ταμεία. Συνεπώς, η αρχή για τον προσδιορισμό ενός Ομίλου Π είναι η τήρηση των κανόνων λογιστικής ενοποίησης. Για παράδειγμα, αν οι λογιστικοί κανόνες απαιτούν από τις επενδυτικές οντότητες να μην ενοποιούνται με εταιρείες στις οποίες πραγματοποιούνται επενδύσεις (π.χ. επειδή οι ενοποιημένοι λογαριασμοί για την επενδυτική οντότητα πρέπει, αντίθετα, να αναφέρουν την εύλογη αξία της επένδυσης μέσω των αποτελεσμάτων), τότε οι εταιρείες στις οποίες πραγματοποιούνται επενδύσεις δεν πρέπει να αποτελούν μέρος ενός Ομίλου ή ενός Ομίλου Π (όπως ορίζεται στις οδηγίες του ΟΟΣ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές) ή να θεωρηθούν Συνιστώσες Οντότητες ενός Ομίλου Π. υτή η αρχή ισχύει ακόμα και όταν η επενδυτική οντότητα κατέχει ελέγχουσα συμμετοχή στην εταιρεία στην οποία πραγματοποιούνται επενδύσεις. πό την άλλη πλευρά, εάν οι λογιστικοί κανόνες απαιτούν την ενοποίηση μιας επενδυτικής οντότητας με μια εταιρεία στην οποία πραγματοποιούνται επενδύσεις, όπως όταν αυτή η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με τις επενδυτικές δραστηριότητες της επενδυτικής οντότητας, τότε η εταιρεία αυτή πρέπει να αποτελεί μέρος ενός Ομίλου και να θεωρείται Συνιστώσα Οντότητα του Ομίλου Π (αν αυτός υφίσταται). Τέλος, ενδέχεται μια εταιρεία, η οποία ανήκει σε επενδυτικό ταμείο, να ελέγχει άλλες οντότητες έτσι ώστε, σε συνδυασμό με αυτές τις οντότητες, να αποτελεί Όμιλο Π. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον ο Όμιλος Π υπερβαίνει το κατώφλι των 750 εκατ., πρέπει να συμμορφωθεί με την απαίτηση υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μιας ελληνικής Συνιστώσας Οντότητας με υποχρέωση υποβολής της Έκθεσης ανά Χώρα (local filing); Όταν μία ελληνική Συνιστώσα Οντότητα ενός Ομίλου Π υποχρεούται να υποβάλει Έκθεση ανά Χώρα, πρέπει να ζητήσει από την Τελική Μητρική της Οντότητα τις πληροφορίες ολόκληρου του Ομίλου που θα χρειαστούν για την υποβολή της Έκθεσης. άν η Τελική Μητρική Οντότητα συμμορφωθεί με την απαίτηση αυτή, τότε η ελληνική Συνιστώσα Οντότητα πρέπει να καταθέσει την Έκθεση ανά Χώρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας. άν η Τελική Μητρική Οντότητα δεν της παρέχει όλες τις πληροφορίες, τότε η ελληνική Συνιστώσα Οντότητα υποχρεούται: I. να ενημερώσει γραπτώς την Δ, ότι η Τελική Μητρική Οντότητα αρνήθηκε να της διαθέσει τις αναγκαίες πληροφορίες στην ταχ. διεύθυνση: «νεξάρτητη ρχή Δημοσίων σόδων- Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης- Διεύθυνση λέγχων- Τμήμα νδοομιλικών Συναλλαγών- Πολυμερών και ιδικών λέγχων, Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, Μοσχάτο, » και II. να υποβάλει την Έκθεση ανά Χώρα εντός της προθεσμίας στην λλάδα, με όλες Τελευταία νημέρωση: 21/7/2022 3:20 μμ σελ. 8/15 Έκθεση ανά Χώρα (CBC Reporting)

9 τις πληροφορίες που έχει στην κατοχή της. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, το γεγονός αυτό δεν θίγει το δικαίωμα της φορολογικής αρχής να επιβάλει στην υπόχρεη τις προβλεπόμενες από την ελληνική νομοθεσία κυρώσεις (βλ. ερώτηση 33). Πώς υποβάλλονται οι κθέσεις ανά Χώρα; Η υποβολή των κθέσεων ανά Χώρα γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής Υποβολής των κθέσεων, η οποία φιλοξενείται σε ασφαλή υποδομή, στην ιστοσελίδα της Δ (). Προϋπόθεση για την υποβολή της Έκθεσης είναι η ηλεκτρονική έκδοση κωδικών εισόδου από το φυσικό πρόσωπο που θα ορισθεί ως Υπεύθυνος γγραφής της ναφέρουσας Οντότητας. Η Έκθεση ανά Χώρα πρέπει να υποβληθεί σε μορφή αρχείου XML. Ο λόγος είναι ότι τα αρχεία XML μπορούν να επικυρωθούν και να παρέχουν ένα κοινό μέσο ανταλλαγής μεταξύ των χωρών που θα ανταλλάξουν τις κθέσεις. Ο ΟΟΣ έχει δώσει οδηγίες για το σχήμα XML στην ακόλουθη διεύθυνση: Οδηγίες χρήσης, συμπλήρωσης και περαιτέρω πληροφορίες για την υποβολή κθέσεων ανά Χώρα (DAC4/CbC) θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Δ και πιο συγκεκριμένα στην επιλογή: ΠΙΧΙΡΗΣΙΣ/ΘΜΤ ΔΙΘΝΟΥΣ ΣΥΝΡΓΣΙΣ/COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING(CbC) /DAC4: Για την υποβολή της Έκθεσης ανά Χώρα, η Δ έχει υλοποιήσει και διανέμει μέσω της ιστοσελίδας αυτής και μια εφαρμογή που επιτρέπει την δημιουργία του XML αρχείου από ένα πρότυπο αρχείο excel. Η ονομασία του Ομίλου και η επωνυμία των Συνιστωσών Οντοτήτων στις κθέσεις ανά Χώρα αναγράφονται στο λατινικό αλφάβητο, εφαρμόζοντας τα διεθνή πρότυπα μεταγραφής και μεταγραμματισμού «Transliteration rules». Στα πεδία όπου υπάρχει ελεύθερο κείμενο, το κείμενο υποβάλλεται τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Πώς υποβάλλονται οι γνωστοποιήσεις ; Τι περιλαμβάνουν; Οποιαδήποτε Συνιστώσα Οντότητα Ομίλου Π (ο οποίος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα), η οποία έχει τη φορολογική της κατοικία στην λλάδα, υποχρεούται να υποβάλει στην Δ, για κάθε φορολογικό έτος, γνωστοποίηση στην οποία να αναφέρει τις ακόλουθες πληροφορίες: Ι. Την ιδιότητά της, εάν δηλ. αποτελεί την: ) Τελική Μητρική Οντότητα Β) Παρένθετη Μητρική Οντότητα Γ) ελληνική Συνιστώσα Οντότητα με υποχρέωση υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα Δ) ελληνική Συνιστώσα Οντότητα χωρίς υποχρέωση υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα. ΙΙ. Ποια οντότητα (επωνυμία και ΦΜ) είναι η ναφέρουσα Οντότητα, δηλαδή ποια οντότητα θα υποβάλει την Έκθεση ανά Χώρα για λογαριασμό του Ομίλου Π, ποια η ιδιότητά της και πού θα υποβάλει την Έκθεση (Δικαιοδοσία της φορολογικής της κατοικίας). Τελευταία νημέρωση: 21/7/2022 3:20 μμ σελ. 9/15 Έκθεση ανά Χώρα (CBC Reporting)

10 Η υποβολή των ως άνω Γνωστοποιήσεων γίνεται από την 15η Οκτωβρίου 2019 και εφεξής μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ, είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Ομίλου Π είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή φοροτεχνικό με κωδικούς taxisnet, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1341/2019 με την οποία τροποποιήθηκε η ΠΟΛ 1184/ και σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4170/2013 ( 163) και ν. 4490/2017 ( 150)». Ηλεκτρονικά μέσω της ίδιας εφαρμογής υποβάλλονται και τυχόν τροποποιητικές Γνωστοποιήσεις. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται το αργότερο έως την τελευταία ημέρα του φορολογικού έτους στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση, ενώ, κατ εξαίρεση, για το πρώτο έτος εφαρμογής, η προθεσμία υποβολής της γνωστοποίησης παρατείνεται μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής της Έκθεσης (βλ. παραδείγματα). Στην περίπτωση που η Συνιστώσα Οντότητα με φορολογική κατοικία στην λλάδα είναι υπόχρεη για την υποβολή Έκθεσης ανά Χώρα στην λλάδα (ναφέρουσα Οντότητα) οφείλει να συμπληρώσει και το τελευταίο κελί της φόρμας γνωστοποίησης με τα στοιχεία του φυσικού προσώπου που θα οριστεί ως Υπεύθυνος γγραφής στο σύστημα υποβολής αχ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των κθέσεων ανά Χώρα και των Γνωστοποιήσεων, η αναγραφή της επωνυμίας των Ομίλων Π αποτυπώνεται στο λατινικό αλφάβητο, εφαρμόζοντας τα διεθνή πρότυπα μεταγραφής και μεταγραμματισμού, «transliteration rules», (π.χ. ISO 843). Στα πεδία όπου υπάρχει ελεύθερο κείμενο (π.χ. Πίνακας 3 του Τμήματος III του Παραρτήματος III του ν. 4170/2013), το κείμενο υποβάλλεται και στην αγγλική γλώσσα (ΠΟΛ 1341/2019). πιπλέον να αναφερθεί ότι σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλλετε κάποια επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά με τις Γνωστοποιήσεις ( π.χ. σε περίπτωση κοινοπραξιών που ενοποιούνται αναλογικά από δύο μητρικές) ή υπάρξει πρόβλημα με την ηλεκτρονική εφαρμογή να αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ποια είναι η προθεσμία υποβολής της Έκθεσης ανά Χώρα; Η υποχρέωση υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα αφορά στα φορολογικά έτη του Ομίλου Π που αρχίζουν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου Η προθεσμία για την υποβολή της Έκθεσης ανά Χώρα είναι δώδεκα (12) μήνες μετά τη λήξη της περιόδου, στην οποία αναφέρεται η Έκθεση. Μικρή φορολογική περίοδος Όταν το φορολογικό έτος του Ομίλου Π είναι μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών, το κατώφλι των 750 εκατ. εφαρμόζεται αναλογικά (π.χ. για οικονομικό έτος οχτώ (8) μηνών, το κατώφλι υπολογίζεται ως εξής: 750 εκατ./12*8). ιδικά, για το πρώτο έτος υποβολής των κθέσεων (2016), Όμιλοι Π που το φορολογικό τους έτος ξεκινά την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου 2016 και λήγει πριν την 31 η Δεκεμβρίου 2016, ως προθεσμία υποβολής ορίζεται η 31 η Δεκεμβρίου Τα επόμενα έτη, η προθεσμία υποβολής παραμένει η ίδια για όλους, δηλ. δώδεκα (12) μήνες μετά τη λήξη της περιόδου, στην οποία αναφέρεται η Έκθεση. Ποιες χώρες θα ανταλλάξουν τις κθέσεις ανά Χώρα με την Δ; Τελευταία νημέρωση: 21/7/2022 3:20 μμ σελ. 10/15 Έκθεση ανά Χώρα (CBC Reporting)

11 Οι κθέσεις ανά Χώρα θα ανταλλάσσονται αυτόματα με τις φορολογικές αρχές των χωρών που κατονομάζονται στην Έκθεση και με τις οποίες η λλάδα μπορεί να ανταλλάσσει, σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες που διέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών. Η Δ έχει δεσμευθεί να ανταλλάξει αυτές τις κθέσεις μέσα σε δεκαπέντε (15) μήνες από το τέλος της περιόδου που καλύπτει η Έκθεση [δεκαοκτώ (18) μήνες για την πρώτη περίοδο]. υτό σημαίνει ότι μια Έκθεση του φορολογικού έτους που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2016, η οποία κατατίθεται εντός της προθεσμίας της 31 ης Δεκεμβρίου 2017, θα ανταλλάσσεται με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές έως την 30 η Ιουνίου Για το επόμενο έτος, που θα λήξει την 31 η Δεκεμβρίου 2017, η ανταλλαγή θα πραγματοποιηθεί έως την 31 η Μαρτίου Οι επιχειρήσεις δεν θα ειδοποιούνται από την Δ για τον πραγματικό χρόνο πραγματοποίησης της ανταλλαγής. Οι χώρες με τις οποίες η λλάδα θα ανταλλάξει κθέσεις ανά Χώρα είναι: Οι είκοσι οκτώ (28) φορολογικές δικαιοδοσίες της που έχουν ενσωματώσει την Οδηγία 2016/881/EE (DAC4) στο εσωτερικό τους δίκαιο Οι χώρες οι οποίες έχουν υπογράψει την ΠΣ του ΟΟΣ: MCAA-Signatories.pdf Οι ΗΠ, μετά την έκδοση του νόμου για την κύρωση της Διμερούς Συμφωνίας ρμοδίων ρχών μεταξύ λλάδας και ΗΠ για την ανταλλαγή κθέσεων ανά Χώρα, η οποία υπεγράφη από τον Διοικητή της Δ στο Όσλο την πισημαίνεται ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση όπως αυτή επίκειται να επικαιροποιηθεί με βάση τα ως άνω από τη Γραμματεία του ΟΟΣ, περιλαμβάνεται λίστα με τις Δικαιοδοσίες με τις οποίες θα ανταλλαγούν κθέσεις ανά Χώρα. Κατά τα έως τώρα ισχύοντα, δεν υπάρχουν χώρες με τις οποίες η λλάδα έχει ορίσει ότι υπάρχει «Συστημική δυναμία», δηλαδή ότι οι απαιτήσεις ανταλλαγής δεν λειτουργούν αποτελεσματικά. Σε περίπτωση μελλοντικής «Συστημικής δυναμίας», θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση της Δ. Οι Διεθνείς Συμφωνίες που διέπουν τη χρήση και την ανταλλαγή κθέσεων ανά Χώρα απαιτούν από τις φορολογικές αρχές να διατηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και των στοιχείων που παρέχονται στις κθέσεις ανά Χώρα. Πώς θα χρησιμοποιήσει η Δ αυτή την πληροφόρηση; Η Δ θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα των κθέσεων ανά Χώρα στη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων για διασυνοριακές συναλλαγές, κυρίως μεταξύ των μελών Πολυεθνικών Ομίλων. νδεδειγμένη χρήση των δεδομένων των κθέσεων ανά Χώρα Τα δεδομένα των κθέσεων ανά Χώρα που θα λάβει η Δ βάσει της ευρωπαϊκής Οδηγίας ή Διεθνών Συμφωνιών από άλλη φορολογική αρχή υπόκεινται στους όρους χρήσης που καθορίζουν οι αντίστοιχες διατάξεις. Οι συμφωνίες βάσει των οποίων η Δ θα αποκτήσει την Έκθεση ανά Χώρα απαιτούν από την Δ να χρησιμοποιεί τα δεδομένα μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς: υψηλού επιπέδου εκτίμηση κινδύνου τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών αξιολόγηση άλλων κινδύνων που σχετίζονται με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών (βάσει του Σχεδίου Δράσης BEPS του ΟΟΣ) οικονομική και στατιστική ανάλυση, κατά περίπτωση. Τελευταία νημέρωση: 21/7/2022 3:20 μμ σελ. 11/15 Έκθεση ανά Χώρα (CBC Reporting)

12 πιπροσθέτως, η λλάδα συμφώνησε να μην χρησιμοποιήσει τα δεδομένα των κθέσεων ανά Χώρα ως υποκατάστατο μιας λεπτομερούς ανάλυσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών, η οποία βασίζεται σε πλήρη λειτουργική και συγκριτική ανάλυση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Έκθεση ανά Χώρα δεν αποτελούν από μόνες τους αποδεικτικά στοιχεία ότι οι ενδοομιλικές τιμές που χρησιμοποιούνται μεταξύ των μελών των Ομίλων Π είναι ή δεν είναι κατάλληλες, καθώς περαιτέρω στοιχεία, πληροφορίες και έγγραφα χρειάζεται να λαμβάνονται πάντα υπόψη για την τεκμηρίωση κάθε πιθανού κινδύνου που υποδεικνύεται από την Έκθεση. Κυρώσεις Σε περίπτωση μη υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα, επιβάλλεται στους υπόχρεους πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς Έκθεσης ανά Χώρα επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. πανεξέταση από ΟΟΣ το 2020 Ο ΟΟΣ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την υποβολή κθέσεων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι πληροί τους στόχους που καθορίζονται στην Έκθεση BEPS. πίσης, έχει αναλάβει τη δέσμευση να προβεί σε επανεξέταση, το αργότερο μέχρι το τέλος του 2020, για να διαπιστώσει, εάν απαιτούνται αλλαγές στα αναφερόμενα δεδομένα. Παραδείγματα υπόχρεων υποβολής κθέσεων και γνωστοποιήσεων (i) λληνική Τελική Μητρική Οντότητα (ΤΜΟ) λληνική Τελική Μητρική Οντότητα Ομίλου Π έχει έσοδα άνω των 750 εκατ. ευρώ που εμφανίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του για το φορολογικό έτος που έληξε την 31/12/2015. Υποχρέωση υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα: Πρέπει να υποβάλει Έκθεση ανά Χώρα για το φορολογικό έτος 01/01/ /12/2016. Η Έκθεση αυτή πρέπει να υποβληθεί έως την 31/12/2017. ν υποτεθεί ότι πληρούται η απαίτηση του κατωφλού για το φορολογικό έτος που έληξε την 31/12/2016, η ελληνική Τελική Μητρική Οντότητα πρέπει να υποβάλει Έκθεση ανά Χώρα που θα καλύπτει την περίοδο 01/01/2017 έως 31/12/2017. Η Έκθεση αυτή πρέπει να κατατεθεί μέχρι την 31/12/2018. Υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης: Για την Έκθεση ανά Χώρα για το φορολογικό έτος που έληξε την 31/12/2016, πρέπει να αποσταλεί στην Δ μέχρι την 31/12/2017 μια γνωστοποίηση, όπως ορίζεται στην ερώτηση 27. Για την Έκθεση του φορολογικού έτους που λήγει την 31/12/2017, η γνωστοποίηση πρέπει να αποσταλεί στην Δ μέχρι την 31/12/2017. Ο ίδιος κανόνας εφαρμόζεται αντίστοιχα όταν ελληνική Τελική Μητρική Οντότητα Ομίλου Π έχει έσοδα άνω των 750 εκατ. που εμφανίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του για το φορολογικό έτος που έληξε την 30/06/2016. Υποχρέωση υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα: πρέπει να υποβάλει Έκθεση ανά Χώρα για το φορολογικό έτος 01/07/ /06/2017. Η Έκθεση αυτή πρέπει να υποβληθεί έως την 30/06/2018. ν υποτεθεί ότι πληρούται η απαίτηση του κατωφλιού για το φορολογικό έτος που έληξε την 30/06/2017, η ελληνική Τελική Μητρική Οντότητα πρέπει να υποβάλει Έκθεση Τελευταία νημέρωση: 21/7/2022 3:20 μμ σελ. 12/15 Έκθεση ανά Χώρα (CBC Reporting)

13 ανά Χώρα που θα καλύπτει την περίοδο από την 01/07/2017 έως την 30/06/2018. Η Έκθεση αυτή πρέπει να κατατεθεί μέχρι την 30/06/2019. Υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης: Για την Έκθεση ανά Χώρα για το φορολογικό έτος που έληξε την 30/06/2017 πρέπει να αποσταλεί στην Δ μέχρι την 30/06/2018 μια γνωστοποίηση, όπως ορίζεται στην ερώτηση 27. Για την Έκθεση του φορολογικού έτους που λήγει την 30/06/2018, η γνωστοποίηση πρέπει να αποσταλεί στην Δ μέχρι την 30/06/2018. (ii) λληνική Συνιστώσα Οντότητα χωρίς υποχρέωση υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα λληνική Συνιστώσα Οντότητα ανήκει σε Όμιλο ΠE με έσοδα άνω των 750 εκατ. ευρώ που εμφανίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του για το έτος που έληξε την 31/12/2015. Η Τελική Μητρική Οντότητα του Ομίλου Π δεν είναι φορολογικός κάτοικος λλάδας, όμως είναι φορολογικός κάτοικος σε Δικαιοδοσία που απαιτεί την υποβολή Έκθεσης ανά Χώρα και θα προβεί σε ανταλλαγή κθέσεων με την λλάδα. Υποχρέωση υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα: καμία. Υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης: Για την Έκθεση ανά Χώρα για το φορολογικό έτος που έληξε την 31/12/2016 πρέπει να αποσταλεί στην Δ μέχρι την 31/12/2017 μια γνωστοποίηση, όπως ορίζεται στην ερώτηση 27. Για την Έκθεση του φορολογικού έτους που λήγει την 31/12/2017, η γνωστοποίηση πρέπει να αποσταλεί στην Δ μέχρι την 31/12/2017. (iii) λληνική Συνιστώσα Οντότητα έχει υποχρέωση (local filing) και θα υποβάλει Έκθεση ανά Χώρα λληνική Συνιστώσα Οντότητα ανήκει σε Όμιλο ΠE με έσοδα άνω των 750 εκατ. ευρώ που εμφανίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του για το έτος που έληξε την 31/12/2015. Η Τελική Μητρική Οντότητα του Ομίλου Π είναι φορολογικός κάτοικος σε Δικαιοδοσία που δεν απαιτεί την υποβολή Έκθεσης ανά Χώρα ή δεν υπάρχει ειδική συμφωνία με την λλάδα για την ανταλλαγή κθέσεων ανά Χώρα ή υπάρχει «Συστημική δυναμία» Υποχρέωση υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα: παιτείται η υποβολή Έκθεσης ανά Χώρα για το φορολογικό έτος 01/01/ /12/2016. Η Έκθεση αυτή πρέπει να υποβληθεί έως την 31/12/2017. Πριν από την 31/12/2017, η ελληνική Συνιστώσα Οντότητα πρέπει να ζητήσει από τη μητρική της εταιρεία τις σχετικές πληροφορίες, για να συμπληρώσει την Έκθεση ανά Χώρα. άν η μητρική δεν της παράσχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, η ελληνική Συνιστώσα Οντότητα οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Δ, ότι η μητρική της δεν της έχει παράσχει τις ζητηθείσες πληροφορίες και πρέπει να υποβάλει ελληνική Έκθεση (local filing) μέχρι την 31/12/2017. ν υποτεθεί ότι πληρούται η απαίτηση του κατωφλιού για το φορολογικό έτος που έληξε την 31/12/2016, η ελληνική Συνιστώσα Οντότητα πρέπει να υποβάλει Έκθεση ανά Χώρα που θα καλύπτει την περίοδο από την 01/01/2017 έως την 31/12/2017. Η Έκθεση αυτή πρέπει να κατατεθεί μέχρι την 31/12/2018. Πριν από την 31/12/2018, η ελληνική Συνιστώσα Οντότητα πρέπει να ζητήσει από τη μητρική της εταιρεία τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της Έκθεσης ανά Χώρα. άν η μητρική δεν της παράσχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, η ελληνική Συνιστώσα Οντότητα οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Δ, ότι η μητρική της δεν της έχει παράσχει τις πληροφορίες και πρέπει να υποβάλει ελληνική Έκθεση (local filing) μέχρι την 31/12/2018. Υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης: Για την Έκθεση ανά Χώρα για το φορολογικό έτος που έληξε την 31/12/2016 πρέπει να αποσταλεί στην Δ μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2017 μια γνωστοποίηση, όπως ορίζεται στην ερώτηση 27. Για την Έκθεση του φορολογικού έτους που λήγει την 31/12/2017, η γνωστοποίηση Τελευταία νημέρωση: 21/7/2022 3:20 μμ σελ. 13/15 Έκθεση ανά Χώρα (CBC Reporting)

14 πρέπει να αποσταλεί στην Δ μέχρι την 31/12/2017. (iv) λληνική Συνιστώσα Οντότητα έχει υποχρέωση υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα (local filing), αλλά θα εξαιρεθεί (βλ. ερώτηση 8) λληνική Συνιστώσα Οντότητα ανήκει σε Όμιλο ΠE με έσοδα άνω των 750 εκατ. ευρώ που εμφανίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του για το έτος που έληξε την 31/12/2015. Η Τελική Μητρική Οντότητα του Ομίλου Π είναι φορολογικός κάτοικος σε Δικαιοδοσία που δεν απαιτεί την υποβολή Έκθεσης ανά Χώρα ή δεν υπάρχει ειδική συμφωνία με την λλάδα για την ανταλλαγή κθέσεων ανά Χώρα ή υπάρχει «Συστημική δυναμία». παιτείται η υποβολή Έκθεσης ανά Χώρα για το φορολογικό έτος 01/01/ /12/2016. Η Έκθεση αυτή πρέπει να υποβληθεί έως την 31/12/2017. Ωστόσο, μια άλλη οντότητα του ίδιου Ομίλου ΠE υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα, κατά τα οριζόμενα στην ελληνική νομοθεσία. Υποθέτοντας ότι τα γεγονότα είναι παρόμοια για την Έκθεση ανά Χώρα για το φορολογικό έτος που έληξε την 31/12/2017, η Έκθεση πρέπει να κατατεθεί μέχρι την 31/12/2018. Υποχρέωση υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα: καμία. Υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης: Για την Έκθεση ανά Χώρα για το φορολογικό έτος που έληξε την 31/12/2016, πρέπει να αποσταλεί στην Δ μέχρι την 31/12/2017 μια γνωστοποίηση, όπως ορίζεται στην ερώτηση 27. Για την Έκθεση του φορολογικού έτους που λήγει την 31/12/2017, η γνωστοποίηση πρέπει να αποσταλεί στην Δ μέχρι την 31/12/ ν μια ελληνική εταιρεία (Συνιστώσα Οντότητα) έχει υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης Χ για την διαχειριστική χρήση π.χ , ποιο οικονομικό έτος αφορά και πρέπει να επιλεγεί στην εφαρμογή υποβολής γνωστοποιήσεων Χ, και μέχρι πότε έχει προθεσμία για την υποβολή της γνωστοποίησης; Η παραπάνω διαχειριστική χρήση, η οποία εκτείνεται σε δύο έτη, αφορά το οικονομικό έτος 2022, δηλαδή το έτος της λήξης της διαχειριστικής περιόδου. Προθεσμία υποβολής της γνωστοποίησης αχ έχει το αργότερο έως την τελευταία ημέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής κθέσεων του Ομίλου Π, ήτοι μέχρι 30/09/2022, βάση του άρθρου 4 του Ν. 4490/2017. Για το ίδιο Φορολογικό Έτος, η προθεσμία για την υποβολή της Έκθεσης ανά Χώρα(αΧ) από την ναφέρουσα Οντότητα, είναι εντός 12 μηνών από την τελευταία ημέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής αχ, ήτοι μέχρι 30/09/2023, βάση του άρθρου 6 του Ν. 4490/2017 και παρ. 1 του άρθρου 9αα του Ν. 4170/ ν μια ελληνική εταιρεία (Συνιστώσα Οντότητα) εξετάζει την υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης μέχρι 31/12/2022 προκειμένου να γνωστοποιήσει την ναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου που έχει υποχρέωση να υποβάλει την αχ για το έτος 2022, ποιας χρήσης ο τζίρος εξετάζεται, ως κριτήριο υποχρέωσης υποβολής της γνωστοποίησης Χ, σε αυτή την περίπτωση; Σε αυτή την περίπτωση, εξετάζουμε πρώτα αν υπάρχει υποχρέωση υποβολής αχ από την ναφέρουσα Οντότητα του Ομίλου, για το έτος 2022 και αν ναι, τότε οποιαδήποτε Συνιστώσα Οντότητα του Ομίλου Π, η οποία έχει τη φορολογική της κατοικία στην λλάδα, ενημερώνει τις ελληνικές φορολογικές αρχές για το αν αποτελεί την Τελική Μητρική Οντότητα, την Παρένθετη Μητρική Οντότητα ή τη Συνιστώσα Οντότητα (έχει Τελευταία νημέρωση: 21/7/2022 3:20 μμ σελ. 14/15 Έκθεση ανά Χώρα (CBC Reporting)

15 δηλαδή υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης αχ) που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, του Ν. 4490/2017, το αργότερο την τελευταία ημέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής κθέσεων του εν λόγω Ομίλου Π, βάση της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.4490/2017. Υπόχρεη να υποβάλει Έκθεση ανά Χώρα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, δηλαδή «ναφέρουσα Οντότητα» είναι η οντότητα που είναι μέλος Ομίλου Π, ο οποίος πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: 1) περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες οντότητες με φορολογική κατοικία σε διαφορετικές Δικαιοδοσίες και 2) είχε κατά το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος από το Φορολογικό Έτος Υποβολής των κθέσεων, ετήσια συνολικά ενοποιημένα έσοδα ύψους 750 εκατ. και άνω, όπως αυτά απεικονίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, ανεξάρτητα από το αν ο Όμιλος Π έχει την έδρα του στην λλάδα ή όχι. Με βάση τα ανωτέρω, για να αξιολογήσετε την υποχρέωση υποβολής της Έκθεσης ανά Χώρας για το έτος 2022, για την οποία η προθεσμία υποβολής αχ είναι μέχρι 31/12/2023, θα εξετάσετε τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου που πραγματοποιήθηκαν κατά την αμέσως προηγούμενη χρήση, ήτοι το Οπότε, αν τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου, όπως αυτά απεικονίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της χρήσης 2021, είναι ίσα είτε μεγαλύτερα των 750 εκατ. και ισχύει ταυτόχρονα και η πρώτη προϋπόθεση που αναφέρεται ανωτέρω, τότε υπάρχει υποχρέωση για την Συνιστώσα Οντότητα να υποβάλει γνωστοποίηση των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του Τμήματος ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κεφαλαίου Η του Μέρους Πρώτου του ν. 4170/2013 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου τέταρτου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017, το αργότερο μέχρι την 31/12/2022 και η ναφέρουσα οντότητα έχει υποχρέωση να υποβάλει την Έκθεση ανά Χώρα για το Φορολογικό Έτος 2022 μέχρι την 31/12/2023. Τελευταία νημέρωση: 21/7/2022 3:20 μμ σελ. 15/15 Έκθεση ανά Χώρα (CBC Reporting)

Έκθεση ανά Χώρα (Country-By-Country Reporting)) Ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για την Έκθεση ανά Χώρα;

Έκθεση ανά Χώρα (Country-By-Country Reporting)) Ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για την Έκθεση ανά Χώρα; ΣΥΧΝΣ ΡΩΤΗΣΙΣ - ΠΝΤΗΣΙΣ Έκθεση ανά Χώρα (Country-By-Country Reporting)) 1. 2. 3. Τι είναι η Έκθεση ανά Χώρα; Η αυτόματη ανταλλαγή των «κθέσεων ανά Χώρα (Country-by-Country Reporting)» υιοθετήθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.1.2016 COM(2016) 25 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλαγή Πληροφοριών Κρατών ΕΕ και Ενδοοµιλικές Συναλλαγές - Η Έκθεση Ανά Χώρα (BEPS CbC Report)

Ανταλλαγή Πληροφοριών Κρατών ΕΕ και Ενδοοµιλικές Συναλλαγές - Η Έκθεση Ανά Χώρα (BEPS CbC Report) Transfer Pricing Ανταλλαγή Πληροφοριών Κρατών ΕΕ και Ενδοοµιλικές Συναλλαγές - Η Έκθεση Ανά Χώρα (BEPS CbC Report) 15 Νοεµβρίου 2017 9ο Thessaloniki Tax Forum Επίδραση του φορολογικού πλαισίου στην επιχειρηµατική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 33(Ι) του 2018 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2017

Αριθμός 33(Ι) του 2018 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2017 247 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 33(Ι)/2018 Αρ. 4650, 27.4.2018 Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ - ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ - ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ - ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8 Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα Πληροφορίες : Σ. Μπέη, Χρ. Πελεκάνος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο ενδοοµιλικών συναλλαγών, ενισχυµένο µε πρόσθετες οδηγίες του ΟΟΣΑ, µοχλός χάραξης στρατηγικής επενδύσεων και αποφυγής διπλής φορολογίας

Το πλαίσιο ενδοοµιλικών συναλλαγών, ενισχυµένο µε πρόσθετες οδηγίες του ΟΟΣΑ, µοχλός χάραξης στρατηγικής επενδύσεων και αποφυγής διπλής φορολογίας Το πλαίσιο ενδοοµιλικών συναλλαγών, ενισχυµένο µε πρόσθετες οδηγίες του ΟΟΣΑ, µοχλός χάραξης στρατηγικής επενδύσεων και αποφυγής διπλής φορολογίας 1 Γιάννης Γιαννόπουλος Διευθυντής Φορολογικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 146/8 3.6.2016 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2016/881 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2016 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής» Το

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0010 (CNS) 7148/16 FISC 39 ECOFIN 231 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

6672/16 ΔΙ/μκρ 1 DG G 2B

6672/16 ΔΙ/μκρ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0010 (CNS) 6672/16 FISC 32 ECOFIN 188 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 98(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016

Αριθμός 98(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016 870 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 98(Ι)/2017 Αρ. 4612, 14.7.2017 Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία. Ευτυχία Πηλίγκου Tax Partner Τηλ.:

Επικοινωνία. Ευτυχία Πηλίγκου Tax Partner Τηλ.: Ελλάδα Φορολογικά Νέα 4 Οκτωβρίου 2017 Ο ΟΟΣΑ δημοσιεύει πρόσθετες οδηγίες εφαρμογής σχετικά με την υποβολή της Έκθεσης Ανά Χώρα (Country by Country report) και την κατάλληλη χρήση των πληροφοριών από

Διαβάστε περισσότερα

3.3.5 Επιχειρηματικές στρατηγικές Διατάξεις στη νομοθεσία περί κριτηρίου συγκρισιμότητας ΠΟΛ.1144/ (Κεφάλαιο Ζ) περί

3.3.5 Επιχειρηματικές στρατηγικές Διατάξεις στη νομοθεσία περί κριτηρίου συγκρισιμότητας ΠΟΛ.1144/ (Κεφάλαιο Ζ) περί Περιεχόμενα Πρόλογος 12 1. Η αρχή των ίσων αποστάσεων (Α.Τ.Ι.Α.) ως κυρίαρχος κανόνας 15 1.1 Δυσκολίες στην τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων (Α.Τ.Ι.Α.) 18 1.2 Διατάξεις στη νομοθεσία σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

D044554/01 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή της εξαίρεσης όσον αφορά την ενοποίηση. (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28)

D044554/01 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή της εξαίρεσης όσον αφορά την ενοποίηση. (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28) EL D044554/01 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή της εξαίρεσης όσον αφορά την ενοποίηση (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28) Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Base Erosion Profit Shifting BEPS. (transparency).

Base Erosion Profit Shifting BEPS. (transparency). Τεκµηρίωση Ενδοοµιλικών Συναλλαγών ιεθνείς εξελίξεις Vs Ελληνικής πρακτικής 20 Απριλίου 2015 Έφη Αδαµίδου Partner, Επικεφαλής Υπηρεσιών Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών KPMG Base Erosion Profit Shifting

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων α- νά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής» Α.

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων α- νά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων α- νά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Προς τη Βουλή των Ελλήνων Mε τον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02015R0534 EL 09.10.2017 001.002 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου Όμιλος Ανώνυμης Εταιρίας Τσιμέντων Τιτάν Συνοπτική Οικονομική Ενημέρωση

1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου Όμιλος Ανώνυμης Εταιρίας Τσιμέντων Τιτάν Συνοπτική Οικονομική Ενημέρωση 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2018 Όμιλος Ανώνυμης Εταιρίας Τσιμέντων Τιτάν Σύνοψη Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων Για το τρίμηνο που έληξε την 31/3 2018 2017 Κύκλος εργασιών 322.469 361.835

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 1 «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 1 «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 1 «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» Χρήστος Ι.Νεγκάκης Καθηγητής 2 ΣΚΟΠΟΣ Περιγραφή του τρόπου παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων. Εξασφάλιση συγκρισιμότητας των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας για Νομικά Πρόσωπα - Οντότητες

Έντυπο Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας για Νομικά Πρόσωπα - Οντότητες Έντυπο Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας για Νομικά Πρόσωπα - Οντότητες Βάσει του Κοινού Προτύπου Αναφοράς («CRS») του ΟΟΣΑ και σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο, η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : Ω7ΞΥΗ-ΤΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ : Ω7ΞΥΗ-ΤΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Ω7ΞΥΗ-ΤΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β' 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ - ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ - ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ - ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8 ΑΔΑ: Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4493/2017. Άρθρο πρώτο

ΝΟΜΟΣ 4493/2017. Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4493/2017 Κύρωση του Μνημονίου Συννενόησης και της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµόδιων Αρχών για την Αυτόµατη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηµατοοικονοµικών Λογαριασµών και διατάξεις εφαρµογής

Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµόδιων Αρχών για την Αυτόµατη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηµατοοικονοµικών Λογαριασµών και διατάξεις εφαρµογής ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Δ, 6 Οκτωβρίου 2016, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Κύρωση της Πολυµερούς

Διαβάστε περισσότερα

14166/16 ΧΜΑ/νικ 1 DG G 2B

14166/16 ΧΜΑ/νικ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 7ΛΣΙΗ-ΧΟΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ:1138 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β"" ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2015. (Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ Καλλιθέα, 13/06/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α6 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 213-1604504 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0221 Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα * Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2016

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΓΧ746ΜΠ3Ζ-Δ7Τ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΓΧ746ΜΠ3Ζ-Δ7Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΓΧ746ΜΠ3Ζ-Δ7Τ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ - ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8 Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) για το κράτος μέλος υποδοχής 28/03/2018 ESMA70-708036281-67

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Δομή Ομίλου...2 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης....2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 3 Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS BULGARIA LIMITED 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 5.232.630,00 1.338.438,42 Κόστος πωληθέντων (4.465.954,00) (1.124.011,19) Μικτό κέρδος

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 30.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CERA VILLA DESIGN SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CERA VILLA DESIGN SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CERA VILLA DESIGN SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 1.902.345,00 2.224.922,00 Κόστος πωληθέντων (1.479.967,00) (1.610.359,37) Μικτό κέρδος 422.378,00

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.09.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL 1/1-31/12/2007 Πωλήσεις 7.485,00 Κόστος πωληθέντων (7.082,00) Μικτό κέρδος 403,00 Έξοδα διοίκησης (6.250,00) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (2.102,00)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΩΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ «ΑΣΤΗΡ»

ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΩΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ «ΑΣΤΗΡ» ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΩΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ «ΑΣΤΗΡ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) (όπως αυτά

Διαβάστε περισσότερα

6.5. Η πρώτη εφαρμογή των ΕΛΠ για τις προσωπικές εταιρείες - πολύ μικρές οντότητες (άρθρο 1 παρ. 2γ Ν 4308/2014) Σελ. 26

6.5. Η πρώτη εφαρμογή των ΕΛΠ για τις προσωπικές εταιρείες - πολύ μικρές οντότητες (άρθρο 1 παρ. 2γ Ν 4308/2014) Σελ. 26 Πρόλογος Σελ. IX I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Οι οικονομικές καταστάσεις γενικού σκοπού Σελ. 1 2. Οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις Σελ. 2 3. Ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων Σελ. 4 3.1. Οι γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «REDS Α.Ε.» (εφεξής, «Εταιρεία») ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 224701000

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση περισσότερων του ενός Ελεγχόντων Προσώπων συμπληρώστε ξεχωριστό έντυπο για κάθε Ελέγχον Πρόσωπο.

Σε περίπτωση περισσότερων του ενός Ελεγχόντων Προσώπων συμπληρώστε ξεχωριστό έντυπο για κάθε Ελέγχον Πρόσωπο. Έντυπο Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας για Ελέγχοντα Πρόσωπα Παρακαλούμε συμπληρώστε το παρόν έντυπο μόνο εάν κατά την προηγηθείσα συμπλήρωση του «Εντύπου Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 355 ν.4512 /

Άρθρο 355 ν.4512 / Άρθρο 355 ν.4512 / 17.01.2018 Άρθρο 355 ν.4512 / 17.01.2018 Τροποποίηση των άρθρων 10 και 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170) 1. Το άρθρο 10 του ν. 4174/2013 (Α 170) αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την Περιεχόμενα Ισολογισμός...3 Κατάσταση αποτελεσμάτων...5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων...7 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Αρ. πελάτη: Παρακαλούμε συμπληρώστε το παρόν έντυπο, εάν είστε Δικαιούχος Ατομικού Λογαριασμού ή Έμπορος ή Ιδιοκτήτης Ατομικής Επιχείρησης. Σε περίπτωση συνδικαιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ε Α Ε Α. Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Φορολογικού Έτους 2017 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.

Ε Α Ε Α Ε Α. Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Φορολογικού Έτους 2017 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΣΥΧΝΣ ΡΩΤΗΣΙΣ - ΠΝΤΗΣΙΣ Βεβαιώσεις μοιβών από πιχειρηματική 1. 2. 3. ίμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω ηλεκτρονικά τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων; Για τους

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 57.187.149,00 53.558.445,00 Κόστος πωληθέντων (47.391.060,00) (43.824.420,00) Μικτό κέρδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛ. ΣΟΥΤΣΟΥ 8 ΑΘΗΝΑ. Αρ. Μ.Α.Ε /001/Β/1999/0700. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛ. ΣΟΥΤΣΟΥ 8 ΑΘΗΝΑ. Αρ. Μ.Α.Ε /001/Β/1999/0700. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛ. ΣΟΥΤΣΟΥ 8 ΑΘΗΝΑ Αρ. Μ.Α.Ε. 44732/001/Β/1999/0700 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 04/04/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 679 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Ποιο θεσμικό πλαίσιο διέπει την επιβολή Ειδικού φόρου επί των ακινήτων Ε.Φ.Α.;

Ειδικός Φόρος Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Ποιο θεσμικό πλαίσιο διέπει την επιβολή Ειδικού φόρου επί των ακινήτων Ε.Φ.Α.; ΣΥΧΝΣ ΡΩΤΗΣΙΣ - ΠΝΤΗΣΙΣ ιδικός Φόρος κινήτων (.Φ..) 1. 2. 3. 4. Ποιο θεσμικό πλαίσιο διέπει την επιβολή ιδικού φόρου επί των ακινήτων.φ..; Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 3842/2010 τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Αρ. Μ.Α.Ε. 36552/93/Β/96/05

Διαβάστε περισσότερα

0012/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD VCW

0012/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD VCW 0012/00016015/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2016, ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 539.478,00 127.613,00 Κόστος πωληθέντων (468.970,00) (241.979,70) Μικτό κέρδος 70.508,00

Διαβάστε περισσότερα

1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου Όμιλος Ανώνυμης Εταιρίας Τσιμέντων Τιτάν Συνοπτική Οικονομική Ενημέρωση

1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου Όμιλος Ανώνυμης Εταιρίας Τσιμέντων Τιτάν Συνοπτική Οικονομική Ενημέρωση 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2019 Σύνοψη Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων Για το τρίμηνο που έληξε την 31/3 2019 2018 Κύκλος εργασιών 362.704 322.469 Κόστος πωλήσεων -280.928-244.721 Μικτά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

επιπλέον φορολογητέα ύλη χωρίς να προκύπτει φόρος προς καταβολή

επιπλέον φορολογητέα ύλη χωρίς να προκύπτει φόρος προς καταβολή Πίνακας περιεχομένων ΔΕΔ 212/2019 Πρόστιμο εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης με την οποία δηλώνεται επιπλέον φορολογητέα ύλη χωρίς να προκύπτει φόρος προς καταβολή Καλλιθέα,14/01/2019 Αριθμός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1149/2015. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του Ν.4321/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.

ΠΟΛ 1149/2015. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του Ν.4321/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. ΠΟΛ 1149/2015 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του Ν.4321/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1149 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008

Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/03/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικός απολογισμός 2014

οικονομικός απολογισμός 2014 οικονομικός απολογισμός 2014 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία 28/03/2018 70-708036281-66 EL Πίνακας περιεχομένων I. Σύνοψη... 3 1

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (2) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 Μεταβολή Έσοδα / Έξοδα εκατομμύρια εκατομμύρια εκατομμύρια σε %

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.10.2018 L 265/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1595 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Οκτωβρίου 2018 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης ΠΟΛ.1102/31.05.2018 ΠΟΛ.1102/31.05.2018 Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ 1130/04.08.2017 (Β 3087) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Καθορισμός της αρμόδιας κατ' ανάθεση αρχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0138 (CNS) 10582/17 ADD 1 FISC 149 ECOFIN 572 IA 115 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για

Διαβάστε περισσότερα