ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΘΡΕΑΣ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΘΡΕΑΣ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟ"

Transcript

1 24 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΘΡΕΑΣ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟ cιστορική έπισκόπηση Ο! &ΡΙχαιολόγοι ίσχ1,1ρίζοvr.αι πως χιλιάδες χρό,νια τφο Χρι.στσίί κτίστη κ.ε στη Κύ- 111pο άπο Θριαιιόφρυyες μ,εταvάστες τi]ς Μι ΙΚΙράς 'Ασίας,,μι ό: ποληεία. Το δv01μα τη,ς ο.μω ς ετ,vαι aύ'νωστσ γιατl τηrv έπσχη Θκ-είν-η ήταν Ciγvωστ.η ή γραφι) και οί κάτοικοι δi:v,μδ:ς άφησαv χαραγμ-ένα κ,ε;ι,μήλια. Ή παλιό: αύτη πολιτεία άναστατώθηι<.ε,μετό: ΤΟΥ τ ρωϊ.κ,ο πόλεψο, το 1200 προ Χ;>ιστοίί, ότrό'f.ε χιλιό:δ ες "Ελληνες μετανά- στες πλημψuρισαrv τη Κίιτηpο. Έτσι τ ) 1184 π.χ. ή πολι"ιίεία ~~cnοικήθrrκε άπο "Ελληvες 1μετα!Υάστες κ,α; π:ijρε το οvοιμα Χύ φοι ό:πο TOV άpχηγο των μεταrvαστων Χύτιρο. Ό Χύτpος κcnαyόταv άπο τι)ν οfκοy{ 'VΕια τοίί μvθι-κοίί 6α:σιλιό: τ&,; 'ΑθηΙVων Θησέα. Ήταν γιος τοcι λλε5ροu ιαr1 έyyav-:jς τοίι 'Αικά;μα<νrα, yιοϋ τοίί Θησέα κα-ί τi'γ;; 'ΑριάS\1!1]ς. Κατ' άλλους ένδilχεται ό Χύτ,pος νa έδωκε το ονοjμα Χύτ;ρσι -στη πολιτεία κατο: παροολληλιοψο προς τη πόλ,η Χύτροι ποv ετ Ιναι κο-ντα στις Θερομcmύλες, λόγω τής πλούσιας πιηγί']ς ποu 6φίσκεται <Πι) περιοχή, -τής πηγής τ οίl Κεφαλο6pίισοv Κuθρέας. Το βασίλειο των Χύτρων διατηιpήθιικε γιό: αlώ-vες, γιατi i'j-rαrv δu<νcno και πλούσιο λόγω τί'jς 7Μοίισιας τιηyή.ς τα.ι πσu άρδευε και δρ6σιζε τι) ΠΙΕΙρισχι) και ποu έξακολοvθεϊ και σfιμερα άjκ,όμ.η.να τι)ν άρδεvει και δροσiζει ιμε τα ΚΙpυοτάλλινα ~φά της. Οί κάτοι-κοι άσχολοlινταν με: τι) καλλιέι:rγεια τfj-ς γή ς ικ αl τη ι=ταο'κ~ιrιl και διακόσ!μ~ο'η πήλι'ι.'ων άyy,είωv &mως φαί,vεται άπο διάφορα άνηκ,είμ:εvα mσu 6pέθη,καν σέ τά ΦΟUς τi\-ς m::ριοχi'jς. 'Επίσης άσχ ολσwτσν μi: το έ!μ:πό:ριο τcw yεω;:ηικcw και 6ι-c~μ-ηχαιvικ&ν τηpοϊόντι:.w πσu παpήy<χιv. ΟΙ κάτοικοι των Χύτpων mστεuαν στοuς δώδεκα θεούς, ετ-vαι δf: άπο τοί:ις πρώτους -κ,αιοίι;οοvς τf\ ς Kίmpov ποv άσπάστηι<αv το Χ,_::;.ιστιαιιισμο άπο "flouς 'Π1pώτοιις Άιτrοστολι:κο21ς χρό-~ους, άmο τσuς 'Απ. ΠαCΥΙο KfJ:i Βο:pνάδα. Το 45 μ.χ. oi Απόσωλοι ΠαUλος καi Βα_ο,vάJ6ας έm;σ:κέψ-τηικav τη Κύπρο yιa,.-:χ διοοξοi\jv το Χριστιανισψό -και τ-η διάσχισαν όιλό κv...ηιprι άπο τη Σαλaμίνα ώς τiι Πιά!φο. 'Ακ,ολιουθ ώντας τι) Κ!ο<ίτ<η, τσu :ποταμοcι Π,f} διό: crrέριασαν ά:πο τη πολιτ~ία -των Χύτρωv και aψ<ησαν τά τφ C3τα σ-τrέpιματα τοcι ΧριστιαrJιΟ'μοu. Oi ΚΙάτοι,κσι τή-ς πεpιοχij-ς aσπάστηκαν το Χριστιανισμό, κατf)δάiφισαν τοu-ς εlδωλολ<ηrpωωuς νσοuς και!,.,α Ιε:pά τους -και κατέστ,ρεψαν το: ε'ίδωλα. Ή εlδωλσιλατρεία σιy(χ σιγa έκταπίστη,κε aπο την ΊΓΕpιαχfι καi στη θέση τi::ιv εiδωλσλα~.οψκi::ιν \IICIC3v κτίστηκαrv Χpιστιανικ ς έκ:κλ,ηισί ες. Ή πόλη των Χύτpωv r'jταv μεταξu τ&:.v 16 πόλεων τijς Κύπ.. ~α.ι ποv ετχαv ΈΠ'ίσκοπο. Έτσι το 363.μ.Χ. i:χοιμεν 'Επίσκοπο στοvς Χύτροvς τον Πά;ππ::οv, ό οποίο-ς χειροτ σνεί TOV Έπ> σκοπσ τής Σαλαμίvας καi 'ΛΡ!Χιεπίσιωπο Πάση-~ Κίιmροv 'Επιφάνια τον Α' ( ). Ή τrολιτεία των Xύnpωv ζοvσε εf:ριηιvικό: μέχρι το ΕΤΟς 806 μ.χ. Τότε, Θvω ο1 κάτοικ-οι τi'j ς τrφισχίl ς καταγίνονταν όψέιριιμvc Ι με. τις y.εωργικi:ς -και άλλες έρryασίες τοvς ξαφνι:κο: κατάjκ,λuσαν τη περιοχη στίφη άπο Άpα6ες Ο"τ:ρατιC3τες με. άρχηyο τον 'Apo\N 'Αλ-Ρασίδ. Αίπο ς 6,ρίσκοντας aφαpιμfι πως ό τότε Αι'rωκpάτΙΟΙ)Jας τοϊι Βιιζαrντίοο Νικrγ φ,c,pος ό Α' άρr,;ήθηικ<ε νο: τσϊι πληιρώσει τοuς φ6ρ01υς, "Π"οV ετχαv σu<μφωνήσει, έπετέθη κατο: τής ΚUπροv, τrov ήταν Βuζαντινiι άποικία:. ΆφοίΊ λ ε ηλάτησε τις πcφάλιες πόλεις τi]ς Κί.πφοv πpοχώ:ρησε στο έσωτερικο κα1 εφθασεν ώς τοος Χύηροvς. Οί κάτdιικοι άr~τιστάθiηκαv σθεναρά, στο τέλος όμως ίιrπ-έ:κuψαν cτηίν ίιπε:pοχfι τώv

2 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 25 μαrjιακώv, "ΠΌλιι cφιθιμότεριων καi πολu καλ:'χ tξαπλισψ.έιl'ωυ έπιδρο1μιέων. ΆφοCι Dί έπιδρσμείς ΜηλάτησαCΙΙ τa σπ: τια καi πήιpαv δτι πολύημο 6ΙΡίjκαιν Ιμάζ: ψαjν δλουις οσως a;τrέ,μειιιιαν στι'ι πε<pιqi)(f], άνδρες, γ υ vαίκες καi παιδ ιά, τοuς fsεσαν, όιτrισθάyικωινια καi άφοί/ 66αλαν φωτιa στα στriηα ξεκ.ίνησαν με τ:'χ λάφιυpα και τοuς ο:l χιμαlνώτους γιa το λιμάνι τίjς Σαλαψ.ί νας aφήνσντας -πίσω τουις ΤΟΥ 'Επίσκοπο τίjς Παλιπία.ς. Oi ΣcφακηΙΥa i πα.ω ό: ηίν άyριότ.ητά του~ ΙΚαi το.μίσος ποu Ετιpεφο:ν κατ(χ τώv Χpιστιανώv κα πuιρ(χ το μ έrιος τα.j'ς γιο: τίς τ.:χ:ψερές a'πώιλει ες 'ΠΟU ετχα'ι κατ a τι'ι ν έπίθεσή το.vς K'CΠa των Χύτρωι ι, σε6άστηικαν το aγιο τφ όσωrτω τοcι Έ'Πισκόrττου καi δi:ι θέλιησαν VCx τον πιάσοueι αiχιμ.άι\ωτο. ΊΕττί.σκστως τότε τω ι Χύτ,ρων ι'}ταν ο "Αγιος Δηιμ,ητιριανος άπο η'ι Σuικa - fτυι λέγεται σ1lιμειpα μιa τοrττοeεσία KIO>JTCx στο Π<Χiλαί ιωθρο. Ό "Α γιος «τί νι:'χ κάvω έδw:» ετττο; «τίνος Έττίσκ οπος θa εlμαι, aψοϋ TJ ποίιμνιό ιμοu ττάει στrιν αlχ ).!Jαλ.ωσία. θα πά:ij κα έγω μαζί τουςι. Καi τ οuς ό:κολοι) θlησε. Οί "Αρα6ες Σαι;:>a:<.ηιvσi τον άψησαv 'Va )JJΠEt στa καράβια τους κα.] ΤΟν πij.pαv με τοlις αλλους αίχ;μαλώτους στι'ι πpιωτεύουσά τους Βαγδάτη. Ό "Α γιος.με τl ς παι;χχ :<ιλήσεις του και τ]ς όλοvί>κτιε.ς προσευχές του κατώι;::-8ιωσε, ϋστ.ει~α άπο έινός χρ5ν::;υ α:ίχμαλωσία, νά πείσει το Σο;; λτάινο νό: έλευθε;:y..:jσει το πο: μιιιό του κα1 νa το φέρει πίσω στοuς Χύτ.;χχχ;. 01 κάτοιικ οι, δσοι έτrέζηισαν, χω.. :ι' ο-τ,η,καν σε μεγάλες cψ.ά.sες καi εκτισαν τa σ~μ ΕΙριν(χ χωιρι(χ τοlι διαιμ εριίοψ.ατος Κvθpέας. ΝΕτσι EXO>UΙμEiv: Άπrο τοuς Χύτρους τι'] κωμ6rττσλη ΚυΘρέα ποu ετναι χω1ρισ;μέ ιη σi:. fξη: ένφίες, τι'ι Χρuσίδα, τf]ν Άγία Μ.αιρί =, τον "Α γιο 'Αινδριόνικσ, τοιν "Α.γ. Γ εώ.ογισ, τιί Χ.aρ5αικι ώ τισσα και τη Σupικανι:'ι:. Το Νιέο Χωριο γιατl κτίστ.ηκιε aργότερα άπο τa aλλα χωριa τίjς πειριοιχi]ς. Το Τ,ραχώνι τrou TOU δά:θη.κε το δνσμα aπο το σκλη1ρο και aγονο έδαφος. Τη ΒώΙVΙηι λείψα Υο τοcι παλιοί) όνό>ματος Δωδώνη,, μα1111"είοv τσv θεοϋ τίjς πφιqι)(i]ς 'Απόλλωνα -- το aγαλμα: ηϋ θεοιϋ ώς και &λiλα ό:γόλμccτα ό: ναικαλίίφ Ιη,καν έκεί το fτος Το "Εξω Μετό,χι π.οι) πίj,ρε το ονοιμα erno τι'ι λέξη.μετόχι δη λ. φέουδο γιατ! παpcι!)(ωpήθτ}κε το έτος 1391 ώς φέου5ο σ' ένα ~ράγικο φεουδόί?χ η,. Τι'ιν Έττηιχω ά;μιγως τοuιρικι-κο χωριό, το Μπ~:ΊrΚκιογισσ δηλ. χωιριο ποο Cχνijκε σ' ίjvα Μη1έιη, το Τσιφλικοv5ι τπ:,p>ιο>χι'ι ΠΟ'J av ij.κε σε μιa Μσνι'ι τσίl Πα.τριαριχείοι.ι 'λλεξανs,pc;ίας κα1 έπ Ι τουρκοκιραrrίας κατεσχέ- 0,1 κq1] δωριήιθιηκ.ε ώς τσιψλί κι σi ιώtπόιοrι ToO:;: κcv 'Λγa ν και το Παλαί>ΚΙ') Ι;Jσ Cι;ττΟ TG ΠαiΊΟJσο - Χύτραι, Παλαίχυτροι, Παλαί κuθρο. Π α λ α ί κ u 6 ρ ο: Οί κάτοικοι τοϋ Παλαικύeιρ:χι μi:. τον έπαναιττατρισμό τους ό:rro τη Βα.γδάτrη, κτ,(ζοντας τη νέα τους τrο>λιτεία μερi μνησαιν κα\ γι(χ τον τάπο ΟΠ<.ιV 6μαΙ5ιΙκό: Θa ά\οάiττφ;παν δεήσεις και ε(ιχαριστiες στοlις Άγί ως και το Θεό. ΝΕτσι, στα έρεiπια έκικλιr;ισιa ς, ποu Θκαψαν οί "Αρα6ες &rrιδpοιμείς, έκτισαν στι'ι ν Άγίαv ΑΙ καπρί 'Υ ην, ή όrττσία Ο'Πω c: γ,ρόjφει ό 6ιοy.ράφος Ί ω~~νη.ς fiτo και Έrττι01κ.οmΊ «... Παλαίκυ ~~~ιαν ouσαrj οiκη:υοχ\1 ποιλίιχν:ην περl τα 25 :μίλια τiίς Σαλcφ'ί νος ό:ποέχουσαν. Ή Έπ σκ::.'f'!i) αuτijς ijτo μ iα τωι κατa το iα κατα;:ηηιθ,εισωv. Αϋτ.η aνηyέpθl) έπi τc1' i::; ατriccν ά p:χαίας Βuζαvτινr]ς Θκκλησiα,; καταστραψ>ε'σ"lς ύπο τ&:ιv 'Αρά6ωv μιετο: το 802~. Κατa τοv 6ιoιy:;xJiφov 'I ωάινν,ην ή ':Ξπισκ ο η η τίjς Άγίας Αiκατε..αίνη<:, το Ι 222 i:.πl τijς 6ασιλείας τοcι Λοοζι,vιαιvοv 6αιι:ηλι8: τr;ς Κύττι::;ου '6:ψίκου το(ι Α' ( ) Vττετάγ:η στι'ι λατιvικιη έκ,κληισία, &m.jς και πολμς αλλες 'Ορθόδοξες Εκκλησιές τίjς i ΠΟ>)(iΊς έκε' \Ι)ηις ποu άναγικάσθηκαy να ύπακσίιουv στο v ΛατίΜον Άpχιε.ττίσκοιττο, mju μετέφε>pε τ;'ιv Ε.S:ρα ται άπο τι'ιν 'Αμιμόχ ι..χπ() στ!'] Λωικωσία. "Οτrως φαί νι:ται, π-φi το έτος έvέ.κυψε στη ΠΙΕΙριοιχι'ι έπιδi;j>οιμι'ι άκιριίδωr.ι, οί ό πο:ίες έ-τrέφεραw καταστpοφε.ς στι'ι τrφιο~ή. 'Ο χ,ρσνσyράφο ς Λ. ΜGΙχαιιρΟ:ς yιa το ΠαλαίκυθΙρο, το δπο~σν ό:ττοικ!οjλεί <(Παλόκυθ.ρσν» γ:ράφει: «Όtμο:ίως ό Ί γνάτιος, ό Πατριάρχ η ς Αvτιοιχείας, γ~ρισι κ&:ινrα τι'ι ν ιμ.εγι'rλην ζηιμίαv τι'ιιv έττίjκεν ή ό:κ~ρίδα, ετπεν ταu p[; Οuγ:κε (Οuyοις Δ' διοικιητςη τi].ς ΚίιτφοtJ έπl τίjς καποχi]ς τώv Λσuζιιvιαιιr&:ιν

3 26 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ J 3 59 ) και G.Jιρ,ισεν και έζωy ραψi]σαν έvαν εiσ<όνίσμα τον "Αγιον Χριστόφορον μάρτvpαν, και τον "Αyι.σν τ αράσιον Πιrφιάφ:χηΙΙΙ Κωc.ισ<ΊαντΙΙvουcτrό~εως, καί "Ayιov Τρίιψcw μ,~_:,πιι;χ:ι:v, και έyκαι,v ίασεv ο αύτος Πατ,ριό;.Υ,: ης καi f:στε'i~ών το είς το Πα~αίκuθρσ~ δτι :6κεΊ έyθνετο καi εtw~v τους είς το γέjν WJμά:ιι της vo: ~ιταvείιουw το είκόνισμα ι-α1,yιj: λειταjι,:ηδ:, καi ο.κύριος ν α φυλάττη τοuς κα,:;:ωύς», Ή εί.κόνα πα) ετναι σχεδοv έ φθα;jιμ, JV η 6ρ' σ;κ"εται στηr.ι έ~ι<!λιησίαν τi]ς κοιy:jτ,ητος καi εχει μήκος 43 έκατ. καί πλ:χτ.:χ; 23 έκατ. μ. Έκτος τώv Ί\pα6ικi.Jv ξ;πιδιραμi.jv το Παλαiκ~;χ>, δ<πως καi όλόκ.λjηιρη. η Κίι π:ρος, yε)τηrκε καi τη μαv ία τώv Τούρκων κατακτηπώ ι. 'Όταv το οί Το\)pκοι κατέλα6α1\ι τη Κ ίιπ,pο έτr<j5όθηκ αν ΟΕ σφαγές, άp-η;αyές, λεηλασίες κα.ι καταστροφε.ς έκκλ,ηc:rιώv. Το εϋψαpο i:δαφος καi ο πλοοτος τοίj xf.ij!pιoo (έκτος άπό τα νφα τοο Κεφα λοδρίισου ά.ι)sεύεται κα i λυrπα>ίvεται και α πr] τό: "ΕΡ'α κα1 ηίv ίλuν (λάσπη) τοο ποταμηu Π:ηδιδ:) τ:pάιδη.ξε το ένδιαφέρο τώι χ mακτητ&'w oi όποίοι άφοο το λεηλάτησαν χά;.-εοαv τη μανiα τ01υς ΘέτοΙΙτες πυρκαyι:'.v σηίcv έκκv-ησία τi]ς Άγ. Αίκατεριίvης, άφο;j ΠipιQη,γουμrέινeι1'ς καrr,έστpεψαν τcc έτηπλα Κ(Χ\ τ) r, εiι<ιό...ες της.. Σ το χωιριο έγκατα.στά:βηκcιιv μεpικjσi ά γάc>ε~.με: τοuς ύπηρέτες τους, άφοϋ δ:,ρ:τταξc.:c τfiv -εϋφφ,η. yή τώcv κατοίκω v. Σuγ,χpόνω:: κ<n.έσ,χcιιv καi το x&po τi]ς Θpειπω,μένη~ έκικλησίας τfiς 'Αγίας Αίκατε.σίvης και τiίν μι":ι ~:η:>εψατv σε τέμι:νος. Πε;:>i το ίετος 1930, ι'ιπi 'Λyyλικijr; κατοχii~, σ\ Χριστιαvοi άπαίτησαιv μ,έσω τcv δι, κασ-τηρίοu να τοvς έπιστιραιφεl ό ίερος xri>- P''\ τij.ς Θκκλιησίας τωιv τroij τdiii κατέσχαv ο1 Τα::!ρκσι. Έπε.ιδt'] δ,μως, τα με:v ~pε,ίπια φo:v<έpωvciιv δη δ χώρος άvήκε τηpάyματι σε: έκκλησ ία, τσοι,οικος όμω ς λαϊκος τrou έκτελοϋσε κα:1 καθήκοντα: Ί,μάψη στο χωριο ~ρκίσηηικε ψευδώς στο δικαστήριο ότι δ χώιpα~ )(!pηρ-ψο'ποιε(ται ~ς τέiμενος, το δικcι: στήpιο aπεφάνθη ό χώρος να aνήκει έ.ξ ίσου στίί'ιι 'Ειλλψικ ίί και τίί Τοuιρικική κο.ιvότφ α. '!v:rro τότε ο:1 Τ οοpκσι δθv κά;μ,νοvv κ α- μι.ό: χρήση τοϊι χώ,pου, οι Χiριστιαvοl δ,μως έχοuιv στο μέ~ρος τοο 'Αγίου Βήματος μι.κ,pες είκό".;ες Άyiωv κ;αi κανδήλα, τiίν ό -ποία'; oi y<:iτο vες Χiοιστιαrvο1 άvάδοον κάθε νί>κτα. Οί Τσ:Jι.Jιχοι κα:τακτ.ητές κατάσ:χαv, Οπως προαvό.ιφειρα, τη κτηματικη πε;,:ι,ιοuισία τi.jv ΧpιστιαΙΙών κατσοiκων τοο χωριοο, τη μσίραcrαv σε τσιφ λίκια (,μεyό.1λες έκτάσεις yfiς) κσi τη χάρισαν σε,μεριικοvς άyά!δες και ιμwε.ηρες η τη δώρησαν στο θiριησκευτικό τως Υ5ρvιμα 'Ε6κάφ. Οί Χριστιανοi Ε,μ~ιvαrv Lπιcηι;:χf:τες τώ~ άyά5ων καi κα~λιεργο.) σαι'_.- ΤΟ: χωι,:jtάψtα. Οί ΤοΟρικσι κα:κ.οιμετα:χειιpiζονταν τους 'Έλληινες κατοίκους καi ί'jταν το φόδητρο τών Έλλιηvίδωr.ι. Γι' αύτο ol yυvαί'κες και KIJijJ'iως σί ΚΟπέλλες ί'jtci!v UΠό:χpας να μέ VOIJ'V κ:λειστίξ:ς στο: σπίτια τους. Άρκετ.σ\ "Ελληe.ιες κάτοικοι τοο χωριοcι άνο:γικάστηικαιv 'Va,μ.ετσικήσουν 3--4 μ.ίλια στa νότια τοcι χωιpιοv, στiς τοτrοθεσίες Παλιοκκλησιa καi Τεϊιριμ,έrvτασ ιη, ποu το ί:δα Φ'σς i\ταv O:yovo καi δi:v έ;"'διέφφε τοuς ά γάδες. 'Εκεϊ 6.ρίσκοV<αι σή;μερα θεμέλια παλαι&v crnπιών. Ή λ έξη Τεϊ1ρμέvτασιη ε! ναι τούρκικη καi ση;μαίνει μυλόπετρα, Π;:Jάγμα ΠΟU ψαv::ιρώινει πώς στη Π<Jpιoχr'J L.-πi]ρχαν ά.ρκετό: έλαιόδενδ:pα γιο: νa ίmά}j>' χει έλαιόμυλος. 'Εκεί κov"ia ετναι και η τοποθεσία «Γ κοuσλcιiρ,μcφiλαισι\ι' σπήλαι.j τώv κοπέiλλων, τrou φανερώνει πώς έκεl κοντι:ί: ι1τπlι;:ι:χε μ 1ικηικiΊ στnηλιά, δτωv κρύ6ο'ιταν οί καπέλλες μ:ήπrως τ1ς άιιαπ<α~ύψοuιv oi ΤοU.;c;κοι, yιατi urτri]ιpxε φόβος να τις πιάσduν yιa ΤΟ χαpέiμι τους. Οί άyάδες και,μτ& ηδες άιρέσκονταν στ:ς διασικεδάσεις κα( το χαρτοπαίγνιο ΚΙJΙpίω<; ( χαρακτηιρ.ιστικο το Ο χωρ ιοο ~ς σή μερα), ως καl στί'jrι όκv ηpία καi τη,ν Ο:vετ.η. ζω.ή. "Ετσι μ.i: τί'j.v Άγyλιικt'] κατοl)(η τής Kίmιpou άjριχιο= νό: φθείιpοivται οlκονοιμικώς. Οί ΤοΟρκοι κατακτητi':ς μέ)()ρι το 1873 ποu κατειχαιv τίί Κύτcρο τίποτε το άξιόλοyο δξ:v άφησαν στον τ&ττσ. Ή aριχαιολοyικrι σκα:πάνrη μόvο μ"ηιμεί'α πoij vo: δείχv0\j111 τίίv 'Ελληνική τrροιέλεuση -rov χωριοο και η'ι

4 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡ:Ε:Α 27 τφόοδο τω~ 'Ελλήνωv κατοίια..w έφερε η μπrοpεί νa φέρει σε: ψως. Το i:τος 1872 σε μεγάλο τάφο κοντa στο >)(ωριο άνακαλύφθηκε μαρμάρινη πλάκα μήκονς 1 60 έκατ. κα1 ττλά:τοος 58 έκ. Σ τiί έξωτερικτί μωφα 1'!1λwpa εtxw ixvη Φοινι >κής tπιγραφfις μέ το άpχικο γιράiι-uμα λε. = ό, ή, το δηιλαδτί άρθρο ποο άνεφθρετο στο 0\ιομα το\ι νεοοροϊι. Ή λάpιιqικα δ>ρέθiη!κε σi χωpάlφι ποο άνι 0 j >ΚΕ σε l()ό:rrroιαv 'ΑpiΊφ ΒέJη και τιί ττήιρε κάποιος κληρονόμος τοιι ποο διέμενε σττί ΛεuκωDΊία: κα1 τι1ν ετχε στi]ν κατοχή τοv. Λέγεται πώς στον ίδιο τάφο άνειιρέθτικαν χ,pvσa ΚΌΟ1μήιματα, πήλινα Κα] γvάλι >vο: άγγεία, τa ότrοία άγόρασε δ τότε Τοϊipκος διοι,ιcηττίς τής Λωκωσίας. τ ο 191 ο 6ρέΒηκαv στα έρείπια τής έ!<. κλησίας τιlς 'Αγίας Αiκατερίνης κομμάτια CχπΟ σανίδες εiκόνι..'ιv ποο κάηκαν ώς και ~ικιτη πέ'ι!ρα με τοιχο,γραψία. ΑUτιΊ 6οίσκεται στο ΜσuσεΊο Λwκωσίας. Στα Νότια τοu χωριοu 6ρίσ:κονται έρεi- πια aλλη.ς έκκλησίας άφιερωμένης στiιν Ά γία 'Άννα. Οί χωριανσ1 ττί φαvτάζοe.παι μελαχρσιvτί γυναίκα μ( μανδύα και -rτί v 6- ΠΌ+<αλοϊιν 'Αγία Μαίιpη. Μεpικο1 ίσχuρίζονται πώς ττίν είδαν τη νίικτα να πειριφέρετω κw-τα στα έρείπια τfις όαλησίας. Σίψψωνα μέ τi]w παράsοση, τον πα.\ι ) >καuρό, &ταν κάιποιος if.πασχε ό;πο έλώδη ΊΥUpετό, πσu τό"fιε iίτα~ ττολu διαδεδομένη d:ρρώστεια στη περιοχή, τn'jγαινε στιίν 'Αγία ~ Av>vo:, κιιίλιόταν φε;ς φορες στο χώρο η)ς έκjκλησίας, &ταν Εο/"<λ.>ΥΕ ~ppιχνε πίσω τοv ί:να κεραμίδι, τfr.ι eχρρώστεια, καi ι'θφαπwόταν. 'Αvατο.λικa τοο χωpιοlι είναι τα έιρεί τηα α.ρχα!ίας ι~~σίας τfις Άγ. Μαρίνας ΚΟ\1- τα σττί τοιτrοθεσία Μαζ(φ Γ ερl = Μσl,έpκ:::ι. δηλqδη 1-'ΕJκροταψεΊο. Φσ:ίνε-rαι πώς στa ττα Λια ΧΙΡόνια: τταp(χ τιίv έκκλησία τfjς Άγίας Μαρίνας δρισκόταν ΤΟ 'ΙΙΙJι<ιpοταφΕιο τοu χωριο\ι. Σ τa. Νότια Ι<Jράσπεδα ToU χωριοο ίrπά;p- χει CJ1εtρα τ.άφων τής 'Ελληνιστι κής τrφιδδοv >μέ το στόμιό τους στ,ρcjιμμένο στa 1\1. Α. Οί τάφοι φαίνεται σvλή θ>ηκαrv- λεηλατήθηκαν -- ττpiν πολλa χρόνια. Ν1ετα -rτίv κατ01στ>ροφτί και κα:τάσχεουι τfις ~κλησία:ς τfι.ς Άγίας Αίκατεpίi\11)ς ά:ττο τοlις Τ ούpκοvς, οί Χρι.στισJΙΙο1 κάτοικοι έκτισα:jν στο κέντρο τοο χωριοu.μιa μικριiί πλήθι"'η Lκκληα:ία και ττίv άφιέ;ρωσ-αv στον ~ Αγ. Γεώργιο. Όταν μ>ετa χ:ρόνια άρχισε W; φθείρεται, τιί χάλασαν και Ι:iκτισαr.ι νέα τrετρόκτιστη έκκλησιa άφιφωμ~νη σττί Πwαyία τιί ΓαλακταφοροΟσαν η ΓαλακτοτροφοUσαν. Το κτίσι,μο τfις έκjκλιηα:ίας άρχισε το 1895 κα1 τέλειωσε το 1906 με δ0πι1άwες κα:i έθελοντικτί έργασία των πιστών τοίι χωpιοv. οι πέ φες τfις έκjι&-.ιησίας μετα:φοοθηκαv Crn-0 μαιqρια, ά;ρικjετές δέ εtναι άπο ra έpείπια τίiς έκκj.,ησίας τής Άyίας Α!κ:σ:-rερίvης. Σ τίίν έκι<λησία φυλάγονται μερικές εiκό ΙΙιες τf\ς έ~ησίας τfις Άιyίας Αίκα:τφίνης άpχαιολογικής άξίας. Αιιτές ετναι ή ττι:ιοrοναφερθείσα: εικόνα ποv χάρισε ο Πm ριά:ρ. χη.ς 'Αντιοχείας 'I γνάτιος. ΕΤναι σχε.δ&v έ φθmρμέλιπl έκτος άm) τα χιpvσοστέφανα Tf:JV rpιwv Άγί>[,:w Χριστοφ6,ροu, Ταράσιοu κα:ι Τρύφωνα καi ϊχvη δυο δέλτωv με..μακ.p<'.ω έπιy;χχφi] με: τa έξfις ό:πόστrάα:ματα λiξεω~ «Ε.Λ.Ε. ή μια &~τσς και ITOV ή Οiλλη δέλτος. Σ το IGM,PO τfις ε! κάνας ίrπό:ρχει μιιφfι η:ιίγωw) τpόττα μέ φίγωνο κομμά:-rι παχειοg γvαλιοv χρώματος 6αθειοu κvανσu. 'ΑπΌ τa φωτοστέφανο: φαίνεται πώς στ1ί.cάτω μ ισij ε1κόr.ια ζωyφαφiστ.ιlκα:v οι δι; ο "Αγισι άντι>μέτωnτοι να κλίiiiovv λίγο τ1ς κ.'!οφαλtς δ Ενας προς τον Cil\λo κα1 στiίν πάν-ω μισij ο aλλος w Αγιος va ολέττει δεξια κα1 νcr δαστά τις δυο ένuτrόιyραφες δέλτqικ,, "Νλλα ό;.ρχαία κειμήλια τiίς έκκλησίαι; ετναι η εiκόνα τfις ΒαϊφόpΌ'J μέ τη Βuζαντινη έτrιγ~ραψτί Η ΒΑ Ι ΦΟΡΟΣ ΓΛΟrΓΚ!ΝJ ΙΕΡΟΣ. Ή εiκόιvα τού Άγίοv Σ'Π"Uipίδc.wa: με η1v iπτιγφαφiι Ο ΑΓΙ ΟΣ ΣΠΥΡ ΙΔΩΝ καί κι5: τω + ΔΕΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕ(Ο)ΜΟΡΦΟ.

5 28 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ Μιιφό: εικόνα τi]ς Θεοτά~οv μ.ε t;πιyραφη ΜΡΘV σrro πtάvω: μ4ρος καi απο τις δυο τrμυρες Η ΓΑΛΙΑΚΤΟΦΟΡΟΥΣΑ I ΣΧΣ. ':Ειτrίσηις μικρqί cτηαοψένη είκόνα τοu Άy. "'""J.l''i'1l.:J~αJ ώς καi σπ,.ιη και έπιμ:ήκης εi ι-.:&.ιο: τ::>ίί 'Λyίαυ 'I ωάlννου το Ο Πιpοδρόμοu, ':θrο\:cjίη.ς μι.ιχ μεγάλη εί:κόrvα τi']ς Θεαμ:'Jτορος οητοv διαcτηρε:ιται ή άρχαία ΒuζαντινJ'ι y:ραψη ΜΡΘV καi άvω:βεv το:ο Χριστοϋ 1C XC t<αl κάτω σ1a δzξιa τί]ς είκό..,ας ΔΕΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΥ Ν ΤΖΟΡΤΖΟΥ Σvιyχιpόο':Ιως σώζο:vται ό"ιpχα\α έκκλησιαστικa 6ι 6λία ώς: Λi θε'\αι λειτοcuιρyίαι τί.w Άyίωv Πατέ,ρωv 'I ωάννου τοcι Χρvσοστό.μο:υ, Βασιλείου :rocι Μεγάλο:υ κai Γρη,y:ορίου τοο Θεολόγου έκ5οοεω ς τοu Λειτοv~ρ~yικο 1t1DU Π'Ε!ΡΙ έ,χει τ1ς Λειτο:υ;μyίιες τ&ιv ~pιι:jv Φωστήιρωv τί']ς σι,κοu.μέν'lς τrοο ι'jκδόιθιψ:ε στi]v 'Ενετία το Σ το c ξώ:j>tμλο i,jχιει χειιρόγραφη, Οilllμείωσ,η 1:1729 έπi Να6CΙΙVαiιλ Ι<ύ:προ:υ». Τιριώ5ιο με τι'j:v έπιy:ραψή: Έ-vετiησι παρα Μδ~έα τ4ι Ί ου:λιαvcίj αυπβ = 1682 κα1 ΜηιvιαΊο 6ι6λίσ το:ο Νοε.μ:6ρίοu τοu Ά::ααίΌ θιρηοίκιεuτικο 6ι6λίσ σώζεται σlc κληρο<νίψο τοϋ μ. Μα:ρικαvτώνη Παrπα6αιρv&.- 6α :μi: τίτλο «Διάφο:,:::.οι Λόγοι πε,ρi Πίστεως και ΕΟσε6είας εi ς Θεο:\1)> ΝΘκτα,οίοu 'I ερο,μοvάχ οv' ποu έξ,εδόθ!rι μέ τι'j:v &δει α τι:jv 'Ανακσι~ιστι:Jv τοίι Παcτα6ίου Διδασκαλε!ου στiς 13 Νο:ειμ:οpίου τοο 1731 στο τuτrοιyραφ;:lο 'Αιvτωνίου ΒCΧΊprrόλι στι'jv 'Ενετία. κ ο,\.ουθεί η'ίνακαιι; 1t1ΕΙΡI'Ε!ΧΟΙμέvωv, 'ΑικοJ:.JοοθεΊ εl:κ:6vα δυο χφι&ιv μf. τ ό: δάiκτuλα' άvοικτa όρθια. Σ το: οριθ'ια δάκτuιλα τοο: έ VΟς χεριοι} ετναι σηιμειωμ~νη οι!,μfιvιες ποu ί:χοον 3 I ήιμθρες και στι'χ κυ:ρτa oi μί']νες μf: 30 ήμtρες. Στ.α δάκnυλα τοu &λλου χεριοο ετναι ση μειc.~'iό'έ:vες «α Ι Ε' Κάραι τί']ς σίκοuμένης» δ:η,λ. οί πέντε Πατ,pιάρ!)(:Ε ς τοσ σύμπαντος με: τι)ν έξί']ς σεφό:: Ό Κ.ω vσcταιvτιl'ουπόλ:εως, 6 Άc:ιτι01χείας, ό Ρώμιψ;, 6 'Α!λεξαvδι,Χίας καi ό 'Ιε:p<οσσλύ;μων. "Υ:στερα άπό αιuτη τιί v εiικόvα άκολοvθs.ί' ή δήλωσ'η' τώ v Άc:ισ:κιαι:νιστι:Jv, σί όπσlο ι παιραχωιροον τι'jν &Βεια yιό: va δημοσιευθεί "'ο 6ι6λίο κα:; ετναι yραμ,μέvη στο: 'Ιταλικό: καi Έλλψι κά. Ή δήλωαη, ύτrοy,p:ά:φεται ώς έ ξγ]ς: «Κ.ά:pλος Ρ:ουζίv:η,ς Κ Π:ροκου~ρό:τωp Ρ:ε'ψο:.~ιμ:ά-n~.~>. «'I ωάv'ι'η ς Πl<':τρος Παmκαiλίyος Ρε.φορμ.iτωρ». r~λ&}"ουστ(,;ος ΓαδαλιδΊvοι; ά,ητq Μυστωρίω». Σ το τέλος TOU 6ι,6λιαφ:ίου ετναι ή <ι:βού>λλα'j> τοο ΜΟJκα:ριωcτ άτσv Πάrπα Λέοντος Δcκάτου (Λαηvιστ1 και Έλληrvιστi) καi έπικύ>ριωση τσο 'Αyιωrτάτου Κλήμεrvτσς τοο 'Ε6ιδόιμου. Το πρfuοο,ι έyγραφοv έξt::δόθη στις 18 Mα',orv 1512 και το δείίτερο στiς 26 Μαρτίου ΑiιτJ'} εf:ναι EV σ CΙvτσμία ή τrλοίίσια σε τrα :ρελiθ'ον ί:στ'οi,d'ι'κη έπι01κ6ππηp.η τfις πειpιοl)(ί']ς κ uθ:piaiς :με έκτεrv:έστφιη: ά ναψοιpο; στο χωριό μου Παλα:ίκιυθ:pο. Λrε:υικιωσ'i:ο:: 2 Νοrειμ,Ο:ρίο:υ ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΠΑΠΑΒΑΡΝΑΒΑΣ

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00 -.00 5 ZE MI WA 0 0 0 9 0,95 9 ΑΓ ΓΕ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 95 ΑΔ ΡΟ ΙΩ 0 0 0 0 0 0 97 ΑΙ ΚΩ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 5 507 ΑΛ ΕΥ ΤΖ 0 0 0 0 0 0 6 99 ΑΝ ΟΡ ΚΩ 7 5 0 0 0,65 7 95 ΑΝ ΙΩ ΟΡ 9 9 9 6

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

'. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ 'Η" ά.7jυ..εττ,~~ άπο Τι(j'~ς π.f'ο i,τ.~lμli ;'ο-~,; των 'Δ~~\u~s.t~'i'σrε!~}ν ~ Γ.ρl:χ:φεί.ων. σχο.

'. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ 'Η ά.7jυ..εττ,~~ άπο Τι(j'~ς π.f'ο i,τ.~lμli ;'ο-~,; των 'Δ~~\u~s.t~'i'σrε!~}ν ~ Γ.ρl:χ:φεί.ων. σχο. 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ,Σ ΤΗΣΚΥΟΕΡΝΗΣΕΟΣ '. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ ΑθΗΝΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ APIQi\10J; 144 ΦΥιιΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1304 Για 11)1' επιστημονικi) - 7ιαιδαγωγι.ΚI] κα{)οδήγηση και 1'1]

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον.

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. n 00211000Aqq11j1w Εκ νε ό τη τός μου ο εχ θρό ός με πει ρά ζει, 00qaj-1`q`qq+0)q11l1 ταίς η δο ναίς φλέ γει με ε γώ δέ πε ποι θώς, 0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. 211`w1l1+000 0wl1

Διαβάστε περισσότερα

' '!Έ.1. Δ/Ι<ΤUt . ( -~e : ~!!!:! ~e :1!!E~ l:ι::v rιoc lj<ιcιις;

' '!Έ.1. Δ/Ι<ΤUt . ( -~e : ~!!!:! ~e :1!!E~ l:ι::v rιoc lj<ιcιις; 2) Γρ:ι.;. " ' r~v.!'ραμ...::ι tοις -~e : ~!!!:! 3) Ύouρycίov tvντονιομο lt) Γcv. Aoy"n~ριov τοο!ιριlt ι,; Δ/νοv Δημοο. ' Ε~ενό~"c, 5) ' Υnοvοrε

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι ΗΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΩΡΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ Ἦχος Ἔκτσις. ι Οι οι οι οι τ Β Χ ρο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο Β ο ο χ ρο ο βι ιµ µ µ στι ι ι κω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ως ι κο νι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι κο ο νι ι

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο Χερουβικό σε ἦχο πλ.. Ε ΑΣΗ ΤΟ ΩΣΤΑΤΙΟΥ ΡΙΓΓΟΥ ΑΡΧΟΤΟΣ ΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ.Τ.Χ.Ε. Ἦχος Nε Οι τ Χε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ς το οιητι ά, ς το ια ιστο ία:

«Π ς το οιητι ά, ς το ια ιστο ία: ΜΑ: «Πα ή ιος Μαθη ι ός ια ω ισ ός η ιο ι ής αφής ης ι ής α α ίας σό η ας ω Φύ ω...φ. αι ο ο ίο Παι ίας, Έ ας αι ησ ά ω Π.Π.. «Π ς το οιητι ά, ς το ια ιστο ία: έχ ι φύ ο η α ιά;» Η ι ή α α ία σό ας ύ....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α ΙΑ Α Ο ΟΙ Α ιθ..: / /.. έ α: «ιβο ή ιοι ι ώ ώσ ια ις θέ ς α ο ι ό ς α αβάσ ις ς α ι ής ο οθ σίας, α ά έσ ια α ο ιό α ο ιθ ή ασίας.» Έ ο ας ό ι : 1. ο ά θ. ο Κώ ι α ο οθ σίας ια Κ βέ σ αι α Κ β ι ά Ό α

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠEΡΙΑ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΥΠEΡΙΑ ΟΜΙΛΙΕΣ Η Η Α Α Α Η Η ΧΗ Η Α Η Η Η Η Α Α Η Α Α Ω Η Α Ω ΑΪ Ω Α Ο Ο Ο - ΠΟ Ο Π Η Ο Α α α αφ θού σ α ία ς σ ο ής ς ο ι ής σ α όσ ια α ά οσ ο ι ισ ι ή ο ο ιά αι σ α ία ς «ιφ ια ής» ο ο ιάς σ ο ή ς α οσ ιο οί σ ς αι

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΓΙΟΝΙΚΟΔΗΜΙΚΗ

ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΓΙΟΝΙΚΟΔΗΜΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΓΙΟΝΙΚΟΔΗΜΙΚΗ Στην καθημερινή ομιία μας χρησιμοιούμε κάποτε κάποτε και φράσεις παροιμιακές και ποές από αυτές είναι επηρεασμένες από ακούσματα εκκησιαστικά ή από

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία στο Ποδόσφαιρο...12 Ôï Ü èëç ìá του Ποδοσφαίρου...13 Το Γήπε δο του Πο δο σφαίρου...15 Εξοπλισμός...16

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό μέρος. Βήμα 1. Το Φόρχαντ (Forehand)...33

Εισαγωγικό μέρος. Βήμα 1. Το Φόρχαντ (Forehand)...33 Εισαγωγικό μέρος ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Τα Βήματα για την Επιτυχία στην Αντισφαίριση (Πρόλογος Ξενόγλωσσης Έκδοσης)...12 Ôï Ü èëç ìá της Αντισφαίρισης (Tennis Τένις)...15

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV η η ο ατ α Νο ττ ο η ο α ου αγ η Ταχ. Δ/ ση: ωφ. ω / ου α α α ή 18 Ταχ. α : 166 73, Βο α ο α: 28-1-2015 A. Π ωτ.: 3258 Α Α Η : 5.416.68..Α. 23% : 1.245.84 Ο Ο : 6.662.52 Ω Η Ο Α : «Ο Η Α Ω Α Ο Η Α Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Α ο Η Α ο Η Α ο οση ία σ Ι ι ι ή Κ ι ι ή ός ι ύο, η σ β β η έ η ο Α- ΟΙΚ ο α α ισ έ η ή ί ο σα οση ία Η Α ο

Η Α ο Η Α ο Η Α ο οση ία σ Ι ι ι ή Κ ι ι ή ός ι ύο, η σ β β η έ η ο Α- ΟΙΚ ο α α ισ έ η ή ί ο σα οση ία Η Α ο Ο Η Ι Χ Η Η Α ΟΧΩ ΙΑ Α- ΟΙΚ ί ση ο α α ισ έ ης ή έ α ης οση ίας ας σ σ ή ο α α α έ σ ο Ο ό έ ο ς α ο ισ ό Πα ο ώ ο α ίο έσ ο ο οίο θα άβ άθ α α αία οφο ία όσο ια ις α ο ές όσο αι α η ο ία οση ι ώ ι ά,

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε σ. Σταύ ρου Κού κου. Κυ ρί ες και κύ ριοι, Συ να δέλ φισ σες και συ νά δελ φοι, Η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε

ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε. 2 0 1 9 Κλ ά δο ς θερ µ ι κώ ν τη λ εκα τ ευθυ νό µ εν ω ν α υ το κι νή τω ν. Υπ εύ θυνο ς Κ λ ά δ ο υ Ζωτιαδης Κωστας bo d @ e l - m e. gr

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΟ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΟ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΟ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κα λόν ύπ νο και όνειρ α γλυκά

Κα λόν ύπ νο και όνειρ α γλυκά Κα λόν ύπ νο και όνειρ α γλυκά Οδηγίες ανάγνωσης Προσοχή! Μη διαβάσετε ποτέ μεγαλόφωνα το βιβλίο αυτό σε κάποιον που οδηγεί αυτοκίνητο ή άλλο όχημα, διότι το παραμύθι έχει ως σκοπό να αποκοιμίσει αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι για την παιδαγωγική της οικογένειας (Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης)

Λόγοι για την παιδαγωγική της οικογένειας (Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης) 22 Οκτωβρίου 2019 Λόγοι για την παιδαγωγική της οικογένειας (Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης) Θρησκεία / Κοινωνικά θέματα / Πνευματική ζωή «Είναι πολλά πράγματα, τα οποία ο άνθρωπος δεν τα γνωρίζει, ή, αν τα

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ттсöттсöттўтссчсчøѓūţşѓф

ттсöттсöттўтссчсчøѓūţşѓф 1 Δοξολογία Εἰρμολογική ẅѓỳѓѓ ЃЃΝη Ἀπαγγελία Θρ. Στανίτσα - Νικ. Δανιηλίδη ч ñ ЃЃЃЃЃЃЃЃЃ ПзÙЃтéЃЃтЃЃтòёЃЃчéЃчöЃЃтЃЃтЃЃсЃсØ ЃūţŞЃЃцЃт Νε ο ξα α σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα с с ц Ù Ѓ т Ѓ т é Ѓ т ò ūţşѓщ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Παρασκευή: Μια γυναίκα αθλήτρια του Χριστού

Αγία Παρασκευή: Μια γυναίκα αθλήτρια του Χριστού 26 Ιουλίου 2012 Αγία Παρασκευή: Μια γυναίκα αθλήτρια του Χριστού Θρησκεία / Αγιολογία Στο αγιολόγιο της Εκκλησίας εκτός από άνδρες περιλαμβάνονται και γυναίκες, που διακρίθηκαν για τον ιεραποστολικό ζήλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ 9()1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑβΙΙΝΛ ΑΡ.8ΜδΧ ΨΥΑΑΟΥ 28 ΦΕΒΡΟΥΑριον 1987 Ι -ΤΕΥΧΟΣ ΑΕΥΤΕΡΟ Ι 99 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΥΙΙΓΙΚΕΣ ΑΠΟΙΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΔΣΕΙΣ ΚΑΙ εγκρισεiσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα.

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΔΣ6. Δίνονταί οί πίνακες Σ1(Κ, Κ) καί Π1(Κ, Κ) που περίέχουν τα αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σαν μπομπόν γλυκούλης

Είναι σαν μπομπόν γλυκούλης βαθμός δυσκολίας: διάρκεια: ~ 1:20 Είναι σαν μπομπόν γλυκούλης ελληνικοί στίχοι κατά το πρωτότυπο Αντώνης Κοντογεωργίου [h = 86] Είναι σαν μπονμπόν μπον Είναι σαν μπον μπόν μπον μπόν μπον μπόν γλυ κού

Διαβάστε περισσότερα