Άρθρο 2 Προι και προχποθζςεισ υπαγωγήσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρο 2 Προι και προχποθζςεισ υπαγωγήσ"

Transcript

1 Σχζδιο νόμου Δημιουργία θεςμικοφ πλαιςίου για τη ςφςταςη καθεςτϊτοσ Ενίςχυςησ Ιδιωτικϊν Επενδφςεων για την ανάπτυξη τησ παραγωγήσ οπτικοακουςτικϊν ζργων ςτην Ελλάδα *Τροποποίηςη διατάξεων του Ν.4399/2016 (Α 117)+. Α.ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΟΣ-ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπόσ 1. κοπόσ του παρόντοσ είναι θ ενςωμάτωςθ ςτθ νομοκεςία τθσ χϊρασ, και ειδικότερα ςτον βαςικό επενδυτικό νόμο Ν.4399/2016 (Α 117) όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα, ενόσ εξειδικευμζνου επενδυτικοφ κινιτρου για τθν ανάπτυξθ του οπτικοακουςτικοφ τομζα. υγκεκριμζνα, με τθν προςκικθ των ςχετικϊν διατάξεων ςτο Γενικό και ςτο Ειδικό Μζροσ, βάηουμε τα κεμζλια ςτθ δθμιουργία ενόσ κεςμικοφ πλαιςίου για τθ ςφςταςθ κακεςτϊτοσ Ενίςχυςθσ Ιδιωτικϊν Επενδφςεων ςτθν παραγωγι οπτικοακουςτικϊν ζργων ςτθν Ελλάδα, που ιδθ εφαρμόηεται με επιτυχία ςτα περιςςότερα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ και ςε πάρα πολλζσ χϊρεσ του υπόλοιπου κόςμου. τόχοσ του παρόντοσ είναι, πζρα από τθν ενίςχυςθ τθσ ελλθνικισ οπτικοακουςτικισ βιομθχανίασ, και θ τόνωςθ τθσ εγχϊριασ οικονομίασ ςε πολλοφσ άλλουσ τομείσ που επθρεάηονται άμεςα ι ζμμεςα, όπωσ ο τουριςμόσ, ο πολιτιςμόσ, το εμπόριο, οι χρθματοοικονομικζσ και αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ, οι υπθρεςίεσ παροχισ καταλφματοσ και εςτίαςθσ, οι μεταφορζσ, οι καταςκευζσ, οι καλλιτεχνικζσ, ψυχαγωγικζσ και τεχνικζσ δραςτθριότθτεσ, και άλλεσ δραςτθριότθτεσ παροχισ υπθρεςιϊν. 2.Ωσ παραγωγι οπτικοακουςτικοφ ζργου για τον ςκοπό του παρόντοσ εννοείται θ οικονομικι δραςτθριότθτα του οπτικοακουςτικοφ τομζα με βάςθ τθν «Εκνικι Ονοματολογία Οικονομικϊν Δραςτθριοτιτων - Κωδικοί Αρικμοί Δραςτθριότθτασ 2008» *υ.α /1954/ΔΜ/2008 (Βϋ 2149) και Εγκ./Πολ. 1133/2008+, που εμπίπτει ςτθν κατθγορία: Παραγωγι κινθματογραφικϊν ταινιϊν, βίντεο και τθλεοπτικϊν προγραμμάτων. 3.Ωσ επενδυτικό ςχζδιο για τον ςκοπό του παρόντοσ εννοείται θ παραγωγι ενόσ αυτοτελοφσ οπτικοακουςτικοφ ζργου. Άρθρο 2 Προι και προχποθζςεισ υπαγωγήσ το Γενικό Μζροσ Κοινζσ Διατάξεισ, ςτο Κεφάλαιο Αϋ άρκρο 5 παράγραφο 3 του Ν.4399/2016 (Α 117) προςτίκεται εδάφιο ςτ. ωσ εξισ: ςτ. παραγωγι ενόσ αυτοτελοφσ οπτικοακουςτικοφ ζργου, όπωσ ορίηεται ςτο Κεφάλαιο ΙΔϋ του Ειδικοφ Μζρουσ του παρόντοσ. [1]

2 Άρθρο 3 Επιλζξιμεσ δαπάνεσ εκτόσ περιφερειακϊν ενιςχφςεων το Γενικό Μζροσ Κοινζσ Διατάξεισ, ςτο Κεφάλαιο Βϋ άρκρο 9 του Ν.4399/2016 (Α 117) προςτίκεται παράγραφοσ 13. ωσ εξισ: 13. Δαπάνεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ παραγωγισ ενόσ αυτοτελοφσ οπτικοακουςτικοφ ζργου, όπωσ ορίηεται ςτο Κεφάλαιο ΙΔϋ του Ειδικοφ Μζρουσ του παρόντοσ. Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ εξειδικεφονται οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ, κακορίηεται ο τρόποσ υπολογιςμοφ τουσ και ρυκμίηεται και κάκε ςυναφζσ κζμα για τθν εφαρμογι τθσ ςχετικισ διάταξθσ. Άρθρο 4 Φψοσ ενιςχφςεων το Γενικό Μζροσ Κοινζσ Διατάξεισ, ςτο Κεφάλαιο Γϋ άρκρο 11 παράγραφο 2 του Ν.4399/2016 (Α 117) προςτίκεται εδάφιο ια. ωσ εξισ: ια. Σο φψοσ τθσ ενίςχυςθσ των δαπανϊν τθσ παρ. 13 του άρκρου 9 ορίηεται ςτο 25% αυτϊν και ζωσ του ποςοφ των πζντε εκατομμυρίων ( ) ευρϊ. Άρθρο 5 Ειδικζσ κατηγορίεσ ενιςχφςεων το Γενικό Μζροσ Κοινζσ Διατάξεισ, ςτο Κεφάλαιο Γϋ άρκρο 12 του Ν.4399/2016 (Α 117) προςτίκεται παράγραφοσ ιβ. ωσ εξισ: ιβ. Επιχειριςεισ που λειτουργοφν με ςκοπό: αα. τθν παραγωγι οπτικοακουςτικϊν ζργων, ββ. τθν παραγωγι οπτικοακουςτικϊν ζργων ςτο πλαίςιο διαςυνοριακισ παραγωγισ, γγ. τθν εκτζλεςθ παραγωγισ οπτικοακουςτικϊν ζργων ι μζρουσ αυτϊν, ςτο πλαίςιο ςυμβατικισ υποχρζωςθσ με αλλοδαπι επιχείρθςθ παραγωγισ οπτικοακουςτικϊν ζργων, δδ. τθν τεχνικι επεξεργαςία και τθ μεταπαραγωγι (post-production) οπτικοακουςτικϊν ζργων ι μζρουσ αυτϊν, ςτο πλαίςιο ςυμβατικισ υποχρζωςθσ με αλλοδαπι επιχείρθςθ παραγωγισ οπτικοακουςτικϊν ζργων. Άρθρο 6 Υποβολή αίτηςησ υπαγωγήσ το Γενικό Μζροσ Κοινζσ Διατάξεισ, ςτο Κεφάλαιο Δϋ άρκρο 13 παράγραφο 1 του Ν.4399/2016 (Α 117) προςτίκεται εδάφιο δ. ωσ εξισ: [2]

3 δ. Επενδυτικά ςχζδια που υπάγονται ςτο ειδικό κακεςτϊσ του Κεφαλαίου ΙΔϋ του Ειδικοφ Μζρουσ του παρόντοσ υποβάλλονται ςτο Εκνικό Κζντρο Οπτικοακουςτικϊν Μζςων και Επικοινωνίασ (ΕΚΟΜΕ). Άρθρο 7 Καταβολή ενιςχφςεων το Γενικό Μζροσ Κοινζσ Διατάξεισ, ςτο Κεφάλαιο Εϋ άρκρο 20 παράγραφο 7 του Ν.4399/2016 (Α 117) προςτίκεται πρόταςθ ςτο τζλοσ, ωσ εξισ: Οι επιχειριςεισ που υπάγονται ςτο κακεςτϊσ του Κεφαλαίου ΙΔϋ του Ειδικοφ Μζρουσ του παρόντοσ δεν υπόκεινται ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 21. Β.ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΟΣ-ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Άρθρο 8 Καθεςτϊσ Ενίςχυςησ Ιδιωτικϊν Επενδφςεων για την ανάπτυξη τησ παραγωγήσ οπτικοακουςτικϊν ζργων ςτην Ελλάδα το Ειδικό Μζροσ Κακεςτϊτα Ενιςχφςεων του Ν.4399/2016 (Α 117) προςτίκεται μετά το Κεφάλαιο ΙΓϋ Κεφάλαιο ΙΔϋ ωσ εξισ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔϋ ΕΝΙΧΤH ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Άρθρο 1 Οριςμόσ 1.Ωσ «Οπτικοακουςτικό ζργο» για τον ςκοπό του παρόντοσ νόμου εννοείται το αυτοτελζσ ζργο, επειςόδιο ι ςειρά επειςοδίων, και ςυγκεκριμζνα θ τθλεοπτικι ςειρά, μίνι ςειρά, τθλεταινία, κινθματογραφικι ταινία μεγάλου μικουσ, κινθματογραφικι ταινία μικροφ μικουσ, μυκοπλαςίασ, δθμιουργικισ τεκμθρίωςθσ (ντοκιμαντζρ) και κινουμζνων ςχεδίων (animation), με διαδραςτικζσ ι όχι εφαρμογζσ, που παράγεται με ςκοπό τθ δυνατότθτα διανομισ ςε πολλαπλζσ πλατφόρμεσ (ελεφκερθ επίγεια τθλεοπτικι μετάδοςθ, ςυνδρομθτικι τθλεοπτικι μετάδοςθ, διαδικτυακι τθλεόραςθ, παροχι υπθρεςιϊν κατά παραγγελία, κινθματογραφικζσ αίκουςεσ προβολισ, ιςτότοποι διανομισ και προβολισ τθλεοπτικϊν και κινθματογραφικϊν ζργων, μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, εφαρμογζσ και προγράμματα ςε θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ, tablets, παιχνιδομθχανζσ και κινθτά τθλζφωνα). 2.Για τθν ιςχφ του παρόντοσ νόμου, εξαιροφνται τα παρακάτω ιδθ οπτικοακουςτικϊν ζργων: α) βιντεοςκοπθμζνεσ ι κινθματογραφθμζνεσ καλλιτεχνικζσ παραςτάςεισ και γεγονότα (κεάτρου, όπερασ, χοροφ, μουςικισ κ.α.); β) κάκε είδουσ ακλθτικό γεγονόσ και πρόγραμμα; [3]

4 γ) τθλεοπτικά, τθλεφωνικά ι διαδικτυακά παιχνίδια και διαγωνιςμοί; δ) ενθμερωτικζσ, ειδθςεογραφικζσ, ρεπορταηιακοφ και πλθροφοριακοφ χαρακτιρα εκπομπζσ και προγράμματα; ε) διάφορεσ εκπομπζσ και προγράμματα λόγου, ςυνεντεφξεων, talk shows; ςτ) εκπομπζσ και προγράμματα ψυχαγωγίασ τφπου lifestyle, μαγκαηίνο, αναςκόπθςθσ γεγονότων; η) προγράμματα reality και unscripted; θ) διαφθμιςτικά μθνφματα, εκπομπζσ τθλε-πωλιςεων και κοινωνικά μθνφματα; κ) προγράμματα με πορνογραφικό περιεχόμενο; ι) προγράμματα παρουςίαςθσ και προβολισ διαφόρων εταιρικϊν, ψυχαγωγικϊν και πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων; (corporate videos, infotainment videos, κλπ.); ια) αμιγϊσ εκπαιδευτικά προγράμματα (τθλε-εκπαίδευςθσ και τθλε-πλθροφόρθςθσ); ιβ) προγράμματα τεχνικϊν-ψυχαγωγικϊν παιγνίων και ςτοιχιματοσ; ιγ) προγράμματα που κίγουν τον ςεβαςμό τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ και προγράμματα που ειςάγουν ι προάγουν διακρίςεισ βάςει φφλου, φυλετικισ ι εκνοτικισ καταγωγισ, εκνικότθτασ, κρθςκείασ ι πεποικιςεων, αναπθρίασ, θλικίασ ι ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ. Άρθρο 2 Δικαιοφχοι 1. Δικαιοφχοι των ενιςχφςεων του κακεςτϊτοσ «Ενίςχυςθ τθσ Παραγωγισ Οπτικοακουςτικϊν Ζργων ςτθν Ελλάδα» είναι οι επιχειριςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 5 του Γενικοφ Μζρουσ του παρόντοσ. 2. ε περίπτωςθ διαςυνοριακισ παραγωγισ, για τθν υποβολι αίτθςθσ υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ του παρόντοσ ορίηεται μία εκ των επιχειριςεων παραγωγισ ωσ επιχείρθςθ εκτζλεςθσ παραγωγισ ςφμφωνα με το άρκρο 5 του Γενικοφ Μζρουσ του παρόντοσ. Η αίτθςθ υπαγωγισ υποβάλλεται από τθν επιχείρθςθ εκτζλεςθσ παραγωγισ και θ ενίςχυςθ παρζχεται αναλογικά ςε κάκε μία εκ των επιχειριςεων που ςυμμετζχουν ςτθ διαςυνοριακι παραγωγι, καταρχάσ κατά το πραγματικό ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ ςτο οπτικοακουςτικό ζργο, και μόνο κατόπιν προθγοφμενθσ ζγκριςθσ, αναλογικά με τισ πραγματικζσ δαπάνεσ παραγωγισ που πραγματοποιικθκαν από τθν κάκε επιχείρθςθ. Αποηθμιϊςεισ ι πλθρωμζσ δαπανϊν μεταξφ των επιχειριςεων που ςυμμετζχουν ςτθ διαςυνοριακι παραγωγι δεν λαμβάνονται υπόψθ για τον κακοριςμό των επιλζξιμων δαπανϊν. 3. τθν περίπτωςθ ανάκεςθσ ι μεταβίβαςθσ εκτζλεςθσ (υπεργολαβίασ) μζρουσ ι όλου του οπτικοακουςτικοφ ζργου από τθν πρϊτθ ςυμβαλλόμενθ επιχείρθςθ παραγωγισ, εκτζλεςθσ παραγωγισ ι/και τεχνικισ επεξεργαςίασ/μεταπαραγωγισ, ςε άλλθ επιχείρθςθ παραγωγισ, εκτζλεςθσ παραγωγισ ι/και τεχνικισ επεξεργαςίασ/μεταπαραγωγισ, τόςο θ πρϊτθ όςο και θ δεφτερθ επιχείρθςθ, δικαιοφνται τθσ ενίςχυςθσ, κατά το ποςοςτό επιβάρυνςθσ των πραγματοποιθκζντων επιλζξιμων δαπανϊν παραγωγισ από τθν κακεμία. Κάκε δαπάνθ τθσ δεφτερθσ [4]

5 επιχείρθςθσ, για να είναι επιλζξιμθ, πρζπει να ζχει τθν προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ πρϊτθσ. Αποηθμιϊςεισ ι πλθρωμζσ δαπανϊν από τθν πρϊτθ επιχείρθςθ προσ τθν δεφτερθ και το αντίςτροφο δεν λαμβάνονται υπόψθ για τον κακοριςμό των επιλζξιμων δαπανϊν. Για τθν εφαρμογι τθσ παροφςθσ παραγράφου, υπόχρεθ για το ςφνολο των διαδικαςιϊν υπαγωγισ ςτο παρόν κακεςτϊσ είναι θ πρϊτθ επιχείρθςθ. Άρθρο 3 - Υπαγόμενα και εξαιροφμενα επενδυτικά ςχζδια 1. το παρόν κακεςτϊσ υπάγονται επενδυτικά ςχζδια για τθν παραγωγι αυτοτελοφσ οπτικοακουςτικοφ ζργου που πλθροί τισ προχποκζςεισ των πολιτιςτικϊν κριτθρίων όπωσ ορίηονται ςτον πίνακα Α του παρόντοσ. 2. το παρόν κακεςτϊσ υπάγονται επενδυτικά ςχζδια για τθν παραγωγι οπτικοακουςτικοφ ζργου που χαρακτθρίηεται ωσ «Δφςκολο οπτικοακουςτικό ζργο», όπωσ ορίηεται αυτό από τθν ΕΕ, με τθν προχπόκεςθ να πλθροί τα πολιτιςτικά κριτιρια του πίνακα Α και του πίνακα Β του παρόντοσ. 3.Σο δικαίωμα ςτθν ενίςχυςθ ανακαλείται αυτομάτωσ από το ΕΚΟΜΕ ςτθν περίπτωςθ που το οπτικοακουςτικό ζργο δεν πλθροί, κατά περίπτωςθ, τα πολιτιςτικά κριτιρια των πινάκων Α και Β, κακϊσ και τουσ όρουσ και τουσ κανόνεσ υπαγωγισ ςτο παρόν κακεςτϊσ. τθν περίπτωςθ αυτι, εφαρμόηονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 23 του Ν.4399/2016 (Α 117). 4. Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ, και Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ ρυκμίηεται ο τρόποσ υπολογιςμοφ τθσ ςυνδρομισ των κριτθρίων και προχποκζςεων, οι διαδικαςίεσ και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ βεβαιϊςεων υπαγωγισ ςτο παρόν κακεςτϊσ. Άρθρο 4 Επιλζξιμεσ δαπάνεσ 1. Για τον ςκοπό του παρόντοσ, ωσ κόςτοσ παραγωγισ ενόσ οπτικοακουςτικοφ ζργου εννοείται το ςφνολο των δαπανϊν που απαιτοφνται για τθν παραγωγι του οπτικοακουςτικοφ ζργου. Ωσ επιλζξιμο κόςτοσ παραγωγισ εννοείται το ςφνολο των επιλζξιμων δαπανϊν που απαιτοφνται για τθν παραγωγι του οπτικοακουςτικοφ ζργου, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ του παρόντοσ άρκρου. 2.Ωσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ των επενδυτικϊν ςχεδίων για τθν εφαρμογι των κακεςτϊτων ενιςχφςεων του παρόντοσ νοοφνται οι κάτωκι, με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των επόμενων παραγράφων: α. δαπάνεσ για δικαιϊματα, β. δαπάνεσ για κάκε είδουσ παροχι υπθρεςιϊν που αφορά άμεςα τθν παραγωγι του οπτικοακουςτικοφ ζργου, γ. το μιςκολογικό κόςτοσ των κζςεων εργαςίασ που δθμιουργοφνται για τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου, [5]

6 δ. δαπάνεσ προμικειασ υλικϊν. 3.Για τον υπολογιςμό του ςυνολικοφ επιλζξιμου κόςτουσ παραγωγισ ιςχφουν οι παρακάτω περιοριςμοί: α) τα αςφαλιςτικά ζξοδα (insurances) και τα ζξοδα εγγυιςεων (completion bond guarantees) προςμετροφνται ςτο ςφνολό τουσ, με μζγιςτθ επιλζξιμθ δαπάνθ τθν αντίςτοιχθ του 5% του ςυνολικοφ κόςτουσ παραγωγισ, β) θ αμοιβι του παραγωγοφ και τα πάγια ζξοδα τθσ επιχείρθςθσ δεν προςμετροφνται ςτο κόςτοσ παραγωγισ. Κατϋ εξαίρεςθ, ςτθν περίπτωςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν εκτζλεςθσ παραγωγισ ι/και τθσ τεχνικισ επεξεργαςίασ/μεταπαραγωγισ, κεωροφνται επιλζξιμεσ δαπάνεσ θ αμοιβι τθσ επιχείρθςθσ και τα πάγια ζξοδα τθσ επιχείρθςθσ εφόςον ςυνοδεφονται από τιμολόγια αμοιβισ για τθν παροχισ υπθρεςιϊν τθσ επιχείρθςθσ και χρζωςθσ εξόδων προσ τθν αλλοδαπι επιχείρθςθ παραγωγισ, ακροιςτικά ζωσ 10% του ςυνολικοφ κόςτουσ παραγωγισ. γ) εξαιροφνται δαπάνεσ για χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία, πάγια περιουςιακά ςτοιχεία και αποςβζςεισ αυτϊν. 4. Η ενίςχυςθ αποδίδεται αναφορικά με τισ δαπάνεσ παραγωγισ που πραγματοποιοφνται ςτθν Ελλάδα, ζωσ το 80% του ςυνολικοφ κόςτουσ παραγωγισ. 5. Από τισ δαπάνεσ παραγωγισ, οι αμοιβζσ για τισ υπθρεςίεσ που παρζχονται από τον ςκθνοκζτθ, τουσ πρωταγωνιςτζσ θκοποιοφσ και τουσ ςεναριογράφουσ, εφόςον δεν πραγματοποιοφνται ςτθν Ελλάδα, κακίςτανται επιλζξιμεσ και προςμετροφνται ςε ποςοςτιαία βάςθ, ςφμφωνα με τισ θμζρεσ γυριςμάτων ςτθν Ελλάδα ςε ςχζςθ με το ςφνολο των θμερϊν γυριςμάτων τθσ παραγωγισ του οπτικοακουςτικοφ ζργου. 6. Σο δικαίωμα τθσ ενίςχυςθσ του παρόντοσ κακεςτϊτοσ κεμελιϊνεται ζνα μινα μετά τον μινα που οι πλθρωμζσ των δαπανϊν παραγωγισ ζχουν αποδεδειγμζνα πραγματοποιθκεί και εξοφλθκεί με τα ςχετικά νόμιμα παραςτατικά. 7. Η ενίςχυςθ ανακαλείται ςτθν περίπτωςθ που δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ του παρόντοσ. 8.Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, κακορίηονται αναλυτικά οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ για τθν υπαγωγι ςτο κακεςτϊσ ενίςχυςθσ του παρόντοσ. Άρθρο 5 Είδοσ Ενίςχυςησ 1.Σα επενδυτικά ςχζδια που υπάγονται ςτο παρόν κακεςτϊσ ενιςχφονται με το κίνθτρο τθσ επιχοριγθςθσ όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 10 του Γενικοφ Μζρουσ του Ν.4399/2016 (Α 117). 2.Σο ποςό τθσ επιχοριγθςθσ υπολογίηεται μετά τθν πιςτοποιθμζνθ ολοκλιρωςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου, δθλαδι τθσ παραγωγισ του οπτικοακουςτικοφ ζργου, δθλαδι των ςταδίων των γυριςμάτων ι/και τθσ τεχνικισ επεξεργαςίασ και μεταπαραγωγισ, ωσ ζνα ςτακερό ποςοςτό επί τθσ αξίασ των επιλζξιμων ςυνολικϊν δαπανϊν τθσ παραγωγισ και αποδίδεται εφάπαξ ςτον δικαιοφχο ι ςτουσ δικαιοφχουσ με τισ διαδικαςίεσ που ορίηονται ςτον παρόντα νόμο. [6]

7 Άρθρο 6 Ύψοσ Ενίςχυςησ 1. Επιχείρθςθ παραγωγισ οπτικοακουςτικϊν ζργων, δικαιοφται ενίςχυςθσ για επενδυτικό ςχζδιο ίςθσ με το 25% των δαπανϊν, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 του παρόντοσ, και για οπτικοακουςτικό ζργο που πλθροί τα κριτιρια και τισ προχποκζςεισ του παρόντοσ, με μζγιςτο ποςό ενίςχυςθσ τα ευρϊ ανά οπτικοακουςτικό ζργο. Σο ποςό αποδίδεται απευκείασ ςτον δικαιοφχο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ. 2.Επιχείρθςθ εκτζλεςθσ παραγωγισ και επιχείρθςθ τεχνικισ επεξεργαςίασ/μεταπαραγωγισ οπτικοακουςτικϊν ζργων, δικαιοφνται ενίςχυςθσ του παρόντοσ κακεςτϊτοσ, για παραγωγι που ζχει υλοποιθκεί αποδεδειγμζνα ςτθν Ελλάδα, ωσ αποτζλεςμα ςυμβατικισ υποχρζωςθσ με αλλοδαπι επιχείρθςθ παραγωγισ, για οπτικοακουςτικό ζργο, ι μζροσ οπτικοακουςτικοφ ζργου. Σο ποςό τθσ ενίςχυςθσ αποδίδεται ςτθν αλλοδαπι επιχείρθςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου και τουσ όρουσ ςυνεργαςίασ τθσ με τθν επιχείρθςθ εκτζλεςθσ παραγωγισ ι τθν επιχείρθςθ τεχνικισ επεξεργαςίασ/μεταπαραγωγισ οπτικοακουςτικϊν ζργων. Η επιχείρθςθ αυτι δικαιοφται ενίςχυςθσ ίςθσ με το 25% των δαπανϊν, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 του παρόντοσ, και για οπτικοακουςτικό ζργο που πλθροί τα κριτιρια και τισ προχποκζςεισ του παρόντοσ, με μζγιςτο ποςό ενίςχυςθσ τα ευρϊ ανά οπτικοακουςτικό ζργο. 3.Η ενίςχυςθ του παρόντοσ μπορεί να ςυνδυαςτεί με άλλθ κρατικι ενίςχυςθ, με τον περιοριςμό να μθν ξεπερνάνε ακροιςτικά το 50% του ςυνολικοφ κόςτουσ παραγωγισ του οπτικοακουςτικοφ ζργου. Σο όριο αυτό επεκτείνεται ςτο 60% του ςυνολικοφ κόςτουσ παραγωγισ του οπτικοακουςτικοφ ζργου ςε περίπτωςθ εφαρμογισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 2 του παρόντοσ, και ςτο 70% του ςυνολικοφ κόςτουσ παραγωγισ του οπτικοακουςτικοφ ζργου ςε περίπτωςθ εφαρμογισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 του παρόντοσ. 4.Σο ΕΚΟΜΕ υποχρεοφται να λαμβάνει υπόψθ πάντοτε και κατά περίπτωςθ τα όρια του παρόντοσ άρκρου πριν τθν απόδοςθ των χρθματικϊν ποςϊν τθσ ενίςχυςθσ ςτον δικαιοφχο. Άρθρο 7 Διαδικαςίεσ υποβολήσ, αξιολόγηςησ, ελζγχου, πιςτοποίηςησ ολοκλήρωςησ και καταβολήσ ενιςχφςεων των επενδυτικϊν ςχεδίων 1.Τποβολι αίτθςθσ υπαγωγισ. α. Σο ςφνολο των διαδικαςιϊν που προβλζπονται ςτο παρόν κακεςτϊσ ενίςχυςθσ διενεργείται υποχρεωτικά μζςω του Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Κρατικϊν Ενιςχφςεων (Π..Κ.Ε.) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, θ λειτουργία του οποίου διζπεται από τισ διατάξεισ του N. 4314/2014 (Αϋ 265). β. Η αίτθςθ υπαγωγισ και ο οικείοσ φάκελοσ τεκμθρίωςθσ υποβάλλονται κακϋ όλθ τθ [7]

8 διάρκεια του ζτουσ, υποχρεωτικά μζςω του Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΠΚΕ), ςτο ΕΚΟΜΕ και ο αιτϊν ενθμερϊνεται θλεκτρονικά για τθν παραλαβι και καταχϊριςι τουσ. Όλεσ οι αιτιςεισ υπαγωγισ με τθ ςυνθμμζνθ τεκμθρίωςι τουσ τθροφνται θλεκτρονικά ςτο ΕΚΟΜΕ. Σα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και το περιεχόμενο τθσ αίτθςθσ κακορίηονται ςτθν απόφαςθ προκιρυξθσ του κακεςτϊτοσ ενίςχυςθσ. γ. Για τθν υποβολι των επενδυτικϊν ςχεδίων του παρόντοσ, απαιτείται παράβολο που ορίηεται ςτθν απόφαςθ προκιρυξθσ του κακεςτϊτοσ. 2.Σθν αίτθςθ υπαγωγισ τθσ παραγράφου 1 ςυνοδεφουν υποχρεωτικά τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: α) Η βεβαίωςθ υπαγωγισ ςτισ προχποκζςεισ των πολιτιςτικϊν κριτθρίων του άρκρου 3 του παρόντοσ; β) Ο προγραμματιςμόσ εργαςίασ του οπτικοακουςτικοφ ζργου, επιςθμαίνοντασ τισ θμζρεσ γυριςμάτων που απαιτοφνται, και ιδίωσ αυτϊν ςτθν Ελλάδα ι ςε οποιαδιποτε άλλθ χϊρα τθσ Ευρϊπθσ, ο αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ, το χρθματοδοτικό ςχζδιο, το ςενάριο, θ ςφνοψθ του ςεναρίου και οι βαςικοί καλλιτεχνικοί ςυντελεςτζσ. 3.Διαδικαςία αξιολόγθςθσ και ελζγχου. Σα επενδυτικά ςχζδια του παρόντοσ κακεςτϊτοσ αξιολογοφνται με τθ μζκοδο τθσ άμεςθσ αξιολόγθςθσ του άρκρου 14 του Γενικοφ Μζρουσ του Ν.4399/2016 (Α 117), με κριτιρια, τα οποία κακορίηονται ςτθν απόφαςθ προκιρυξθσ. Σα επενδυτικά ςχζδια, που πλθροφν τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ, υπάγονται ςτο κακεςτϊσ ενίςχυςθσ του παρόντοσ με ατομικι απόφαςθ υπαγωγισ. τα υπαγόμενα επενδυτικά ςχζδια κα διενεργείται επιτόπιοσ ζλεγχοσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 16 του Γενικοφ Μζρουσ του Ν.4399/2016 (Α 117). 4.Η επιχείρθςθ ζχει δικαίωμα υποβολισ για υπαγωγι ςτο κακεςτϊσ του παρόντοσ ζωσ και 120 θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία ζναρξθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου. Ζωσ το τζλοσ του μινα που ζπεται του μινα υποβολισ τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ, το ΕΚΟΜΕ υποχρεοφται να ενθμερϊςει τουσ ενδιαφερόμενουσ, με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςε περίπτωςθ μθ επιλεξιμότθτασ, ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ του παρόντοσ. Η ενδιαφερόμενθ επιχείρθςθ μπορεί να υποβάλλει εκ νζου αίτθςθ υπαγωγισ μόνο μία φορά αναφορικά με το ίδιο οπτικοακουςτικό ζργο. 5.Με τθν υπαγωγι του επενδυτικοφ ςχεδίου τθσ επιχείρθςθσ ςτο κακεςτϊσ του παρόντοσ, το ΕΚΟΜΕ, ςυνεργάηεται με όλα τα ςυναρμόδια Τπουργεία, τισ Περιφζρειεσ και τουσ Διμουσ, ζτςι ϊςτε, εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ, να δθμιουργιςει τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν υποδοχι των επιχειριςεων παραγωγισ και τθ διευκόλυνςθ των γυριςμάτων των οπτικοακουςτικϊν ζργων τουσ ςτθν Ελλάδα. Όλοι οι φορείσ είναι υποχρεωμζνοι να ςυνεργάηονται με το ΕΚΟΜΕ για τθν υλοποίθςθ των δεςμεφςεων, που απορρζουν από τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου, προσ τουσ δικαιοφχουσ των επενδυτικϊν ςχεδίων. 6.Διαδικαςία πιςτοποίθςθσ ολοκλιρωςθσ και καταβολισ ενιςχφςεων Σο επενδυτικό ςχζδιο ολοκλθρϊνεται με τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ [8]

9 αντικειμζνου. Ο ζλεγχοσ και θ πιςτοποίθςθ ολοκλιρωςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου διενεργοφνται ςφμφωνα με τα άρκρα 18 και 19 του Ν.4399/2016 (Α 117). Μετά τθν πιςτοποίθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου, θ καταβολι τθσ ενίςχυςθσ πραγματοποιείται εφάπαξ, με τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ολοκλιρωςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 20 του Ν.4399/2016 (Α 117). 7.Με κοινι απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και του Τπουργοφ Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, κακορίηονται θ διάρκεια και ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του κακεςτϊτοσ, οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ και οι προδιαγραφζσ των ςχεδίων που είναι επιλζξιμα, οι πρόςκετοι όροι, οι κανόνεσ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν, θ νομικι μορφι των ενιςχυόμενων επιχειριςεων, τα κριτιρια αξιολόγθςθσ, οι υποχρεϊςεισ των ενιςχυόμενων φορζων, το φψοσ των διαφόρων παράβολων, οι περιοριςμοί και προχποκζςεισ για τθν πιςτοποίθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ, κακϊσ και κάκε ςχετικό κζμα για τθν εφαρμογι των ενιςχφςεων ςτα επενδυτικά ςχζδια τθσ περίπτωςθσ αυτισ, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ ςτον οπτικοακουςτικό τομζα. Άρθρο 8 Υποχρεϊςεισ ενιςχυόμενων φορζων 1.Για κάκε επενδυτικό ςχζδιο πρζπει, με ποινι αποκλειςμοφ από το ΕΚΟΜΕ, να εφαρμόηονται όλεσ οι απαραίτθτεσ μορφζσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ, και κατ ελάχιςτο: για το ανκρϊπινο δυναμικό και ιδίωσ τουσ καλλιτεχνικοφσ και τεχνικοφσ ςυντελεςτζσ, ζναντι απρόβλεπτων ηθμιϊν και δαπανϊν και γενικισ αςτικισ ευκφνθσ. 2. Κάκε επιχείρθςθ παραγωγισ και για κάκε οπτικοακουςτικό ζργο που υπάγεται ςτο κακεςτϊσ ενίςχυςθσ του παρόντοσ, είναι υποχρεωμζνθ να αναγράφει, ςτουσ κυρίωσ τίτλουσ αρχισ κακϊσ και ςτουσ τίτλουσ τζλουσ, ότι το οπτικοακουςτικό ζργο πραγματοποιικθκε με τθ ςυμβολι των επενδυτικϊν κινιτρων ςτθν Ελλάδα. 3. Η επιχείρθςθ παραγωγισ είναι υποχρεωμζνθ να ςυνεργάηεται με το ΕΚΟΜΕ, ωσ προσ τθν προβολι και προϊκθςθ τθσ Ελλάδασ ωσ χϊρασ υποδοχισ και υλοποίθςθσ οπτικοακουςτικϊν ζργων, με τθν πρόςβαςθ ςτα γυρίςματα για ςυνεντεφξεισ καλλιτεχνικϊν ςυντελεςτϊν, με τθν παροχι υλικοφ για τθ δθμιουργία διαφθμιςτικϊν μθνυμάτων, με ςυνεντεφξεισ τφπου με τθ ςυμμετοχι των καλλιτεχνικϊν ςυντελεςτϊν, κ.α. 4. Με τθν ολοκλιρωςθ του οπτικοακουςτικοφ ζργου, θ επιχείρθςθ παραγωγισ, υποχρεοφται με δικι τθσ δαπάνθ, να παραδϊςει ψθφιακά master αρχεία του ζργου, με προδιαγραφζσ που ορίηονται από το ΕΚΟΜΕ, για τισ ανάγκεσ του αρχείου του και προβολισ του ζργου του. 5.Όλοι οι ειδικοί όροι και προχποκζςεισ που αφοροφν το παρόν άρκρο κα κακορίηονται αναλυτικά ςτθν απόφαςθ προκιρυξθσ. [9]

10 Άρθρο 9 Ζναρξη ιςχφοσ του παρόντοσ Η ιςχφσ του παρόντοσ νόμου αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά ςε επιμζρουσ διατάξεισ. [10]

11 ΡΙΝΑΚΑΣ Α ΑΡΘΡΟΤ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 1, ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ Δθμιουργία κεςμικοφ πλαιςίου για τθ ςφςταςθ κακεςτϊτοσ Ενίςχυςθσ Ιδιωτικϊν Επενδφςεων για τθν ανάπτυξθ τθσ παραγωγισ οπτικοακουςτικϊν ζργων ςτθν Ελλάδα *Σροποποίθςθ διατάξεων του Ν.4399/2016 (Α 117)+. ΡΑΑΤΗΗΣΗ: Για να είναι επιλζξιμο και να υπαχθεί ςτο καθεςτϊσ του παρόντοσ ζνα οπτικοακουςτικό ζργο είναι αναγκαία η ελάχιςτη ςυνολική βαθμολογία 50/100, το οποίο κατανζμεται ωσ ακολοφθωσ ςε κάθε βαθμολογική κατηγορία (Α. Β. Γ): 25/45 τουλάχιςτον ςτην Α κατηγορία, 13/30 τουλάχιςτον ςτη Β κατηγορία και 12/25 τουλάχιςτον ςτη Γ κατηγορία. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ A.1 ενάριο διαςκευαςμζνο από ελλθνικό ι ευρωπαϊκό λογοτεχνικό ι κεατρικό ζργο 3 A.2 ενάριο με κζμα που αφορά τθν ελλθνικι ι ευρωπαϊκι ιςτορία, με ιςτορικό, κρθςκευτικό, κοινωνικό, καλλιτεχνικό ι πολιτιςτικό περιεχόμενο. A.3 ενάριο με κζμα τθ βιογραφία μιασ προςωπικότθτασ που αφορά τθν ελλθνικι ι ευρωπαϊκι ιςτορία, με ιςτορικό, κρθςκευτικό, κοινωνικό, καλλιτεχνικό ι πολιτιςτικό περιεχόμενο. A.4 ενάριο θ υπόκεςθ του οποίου εξελίςςεται ςτθν Ελλάδα (ζωσ το 60% του ςεναρίου 4 βακμοί; πάνω από 60%, 7 βακμοί; ελάχιςτο: 20% των ςκθνϊν) Για να κεωρθκεί ότι θ υπόκεςθ του ςεναρίου εξελίςςεται ςτθν Ελλάδα κα πρζπει θ ιςτορία να λαμβάνει χϊρα ςτθν Ελλάδα; αλλά δεν ζχει ςθμαςία εάν το οπτικοακουςτικό ζργο γυρίηεται πραγματικά ςτθν Ελλάδα. ε περίπτωςθ μθ ικανοποίθςθσ του ελάχιςτου ορίου, δεν προςμετρείται κανζνασ βακμόσ. A.5 Πρωτότυποι διάλογοι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι κάποια από τισ ελλθνικζσ διαλζκτουσ (ελάχιςτο: 50% των ςκθνϊν που περιλαμβάνονται ςτο ςενάριο). ε περίπτωςθ μθ ικανοποίθςθσ του ελάχιςτου ορίου, δεν προςμετρείται κανζνασ βακμόσ. A.6 Εξωτερικζσ και εςωτερικζσ ςκθνζσ γυριςμζνεσ ςτθν Ελλάδα που ςκοπό ζχουν τθν προβολι τθσ ιςτορικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ΒΑΘΜΟΛΟΓ ΙΑ [11]

12 τθσ Ελλάδασ, με τθν ανάδειξθ τθσ ιςτορικισ, καλλιτεχνικισ, αρχιτεκτονικισ και αρχαιολογικισ αξίασ ςυγκεκριμζνων τόπων (ζωσ το 40% των ςκθνϊν που περιλαμβάνονται ςτο ςενάριο γυριςμζνο ςτθν Ελλάδα, 4 βακμοί; πάνω από 40%, 8 βακμοί; ελάχιςτο: 20% των ςκθνϊν). ε περίπτωςθ μθ ικανοποίθςθσ του ελάχιςτου ορίου, δεν προςμετρείται κανζνασ βακμόσ. Α.7 ενάριο με κζμα που αφορά τον τρόπο ηωισ, τα ικθ και τα ζκιμα τθσ Ελλάδασ, των λαϊν τθσ Μεςογείου ι τθσ Ευρϊπθσ, κακϊσ και των εκνικϊν μειονοτιτων Α.8 ενάριο με κεντρικοφσ χαρακτιρεσ Ζλλθνεσ ι Ευρωπαίουσ. 2 Α.9 ενάριο με υπόκεςθ για παιδιά και νζουσ. 2 Α.10 ενάριο με κζμα που προάγει τον πολιτιςμό, ανκρωπιςτικζσ αξίεσ, τθν κοινωνικι και φυλετικι ενςωμάτωςθ, τθ διάδοςθ των τεχνϊν και των επιςτθμϊν. Α.11 ενάριο με διαλόγουσ και αφιγθςθ ςε περιςςότερεσ από μία Ευρωπαϊκι γλϊςςα. Α.12 ενάριο με δραματουργικά ςτοιχεία που ςυνδζονται άμεςα και ιδιαίτερα με τθν Ελλάδα. Α.13 ενάριο με κζμα που αφορά τθν Ελλάδα, τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ 2 Μεςογείου ι τθν Ευρϊπθ ςε ςυγκεκριμζνο γνωςτικό πεδίο (περιβάλλον, κοινωνία, τζχνεσ, επιςτιμεσ, πολιτιςμόσ). ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α 45 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β ΒΑΙΚΟΙ ΤΝΣΕΛΕΣΕ B.1 υμμετοχι Ελλινων ι πολιτϊν από τισ χϊρεσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) ςτισ παρακάτω ειδικότθτεσ: α-ςκθνοκζτθσ, β- ςυγγραφζασ τθσ ιςτορίασ, γ-ςεναριογράφοσ, δ-παραγωγόσ, ε-θκοποιόσ πρωταγωνιςτισ (ζνασ), ςτ-θκοποιόσ πρωταγωνιςτισ (ζνασ), η-ςυνκζτθσ μουςικισ επζνδυςθσ. B.2 υμμετοχι Ελλινων ι πολιτϊν από τισ χϊρεσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) ςτισ παρακάτω ειδικότθτεσ: α-διευκυντισ φωτογραφίασ, β-art director, γ-production designer, δ-μοντζρ, ε- ςκθνογράφοσ, ςτ-ενδυματολόγοσ, η-υπεφκυνοσ ςκθνικϊν (set decorator), θ-υπεφκυνοσ μακιγιάη, κ-διευκυντισ παραγωγισ, ι-line producer/unit production manager, ια-ςχεδιαςτισ χαρακτιρων (character designer), ιβυπεφκυνοσ ςχεδιαςμοφ (animation supervisor). ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β 30 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Γ.1 Προετοιμαςία και προπαραγωγι ςτθν Ελλάδα 2 Γ.2 κθνζσ -εςωτερικζσ ι/και εξωτερικζσ- γυριςμζνεσ ςε ςτοφντιο ςτθν 4(2) [12] (μζγιςτο) 2 βακμοί για κάκε ειδικότθτα 16 (μζγιςτο) 2 βακμοί για α), β), γ) και δ), 1 βακμόσ για ε), ςτ), η), θ), κ), ι), ια), ιβ)

13 Ελλάδα (ζωσ το 40% των ςκθνϊν που περιλαμβάνονται ςτο ςενάριο γυρίηονται ςε ελλθνικά ςτοφντιο, 2 βακμοί; πάνω από 40%, 4 βακμοί, ελάχιςτο: 20% των ςκθνϊν). ε περίπτωςθ μθ ικανοποίθςθσ του ελάχιςτου ορίου, δεν προςμετρείται κανζνασ βακμόσ. Γ.3 Ψθφιακά εφζ (digital effects) ςτθν Ελλάδα 3 Γ.4 Ειδικά εφζ (special effects) ςτθν Ελλάδα 3 Γ.5 Μουςικι θχογράφθςθ ςτθν Ελλάδα 3 Γ.6 Επεξεργαςία ιχου και μιξάη ςτθν Ελλάδα 3 Γ.7 Εργαςτιρια επεξεργαςίασ εικόνασ ςτθν Ελλάδα 5 Γ.8 Σελικό Μοντάη ςτθν Ελλάδα 4 ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ 25 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α+Β+Γ 100 ΡΙΝΑΚΑΣ Β ΑΡΘΡΟΤ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 1, ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ Δθμιουργία κεςμικοφ πλαιςίου για τθ ςφςταςθ κακεςτϊτοσ Ενίςχυςθσ Ιδιωτικϊν Επενδφςεων για τθν ανάπτυξθ τθσ παραγωγισ οπτικοακουςτικϊν ζργων ςτθν Ελλάδα *Σροποποίθςθ διατάξεων του Ν.4399/2016 (Α 117)+ ΡΑΑΤΗΗΣΗ: Για να χαρακτηριςτεί ωσ «δφςκολο οπτικοακουςτικό ζργο» και να υπαχθεί ωσ τζτοιο ςτο καθεςτϊσ του παρόντοσ ζνα οπτικοακουςτικό ζργο είναι αναγκαία επιπρόςθετα η ελάχιςτη βαθμολογία 10/20 ςφμφωνα με τισ προχποθζςεισ των κριτηρίων τησ Κατηγορίασ Δ ςτον ΡΙΝΑΚΑ Β. ΔΤΚΟΛΑ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ Δ.1 Ζργο που το ςφνολο των διαλόγων και τθσ αφιγθςθσ είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και κατϋ επζκταςθ ζχει περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ διανομισ Δ.2 Πρϊτο ι δεφτερο ζργο κθνοκζτθ 2 Δ.3 Πρϊτο ι δεφτερο ζργο Παραγωγοφ 2 Δ.4 Ζργο με χαμθλό προχπολογιςμό 6 Δ.5 Ζργο με περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ εμπορικισ εκμετάλλευςθσ 4 και διανομισ ςτισ διεκνείσ αγορζσ ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ 20 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 6 [13]

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1 Πράςινοσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΤΠΠΟΣ/ΓΓΣ/ΕΤΔΕΔ/Α/798/14-12-2010 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΟΣΟ ΕΝΙΧΤΗ. -Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1407/2013- Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1305/2013 άρκρο 17 50% 1407/ %

ΠΟΟΣΟ ΕΝΙΧΤΗ. -Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1407/2013- Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1305/2013 άρκρο 17 50% 1407/ % ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV ΣΙΣΛΟ ΤΠΟ 19.2.2 Ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχι εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ 19.2.2.2 19.2.2.3 Ενίςχυςθ επενδφςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Συνεργαςία Τελωνείων Επιχειριςεων για τθν αςφάλεια τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και για τθ διευκόλυνςθ του εμπορίου * Authorised Economic

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ ΠΡΟ Δ.Ε.Τ.Α. ΜΕΩ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ΘΕΜΑ:

ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ ΠΡΟ Δ.Ε.Τ.Α. ΜΕΩ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ΘΕΜΑ: ΠΑΝΟ ΗΤΓΟΤΡΘ - ΔΙΚΘΓΟΡΟ ΑΘΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΕΝΩΘ ΔΘΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΘΝΑ ΣΘΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ ιςχφουν οι ακόλουκοι οριςμοί:

Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ ιςχφουν οι ακόλουκοι οριςμοί: Νομοςχζδιο για την εναρμόνιςη του νομοθετικοφ πλαιςίου προσ τισ διατάξεισ τησ Οδηγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 16ησ Απριλίου 2014, για την ζκδοςη ηλεκτρονικών τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Νόμου ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Αντικείμενο και Πεδίο Εφαρμογισ

Σχζδιο Νόμου ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Αντικείμενο και Πεδίο Εφαρμογισ Σχζδιο Νόμου «Τηλεοπτική κάλυψη ςτο ςφνολο τησ ελληνικήσ επικράτειασ μέςω τησ εξαςφάλιςησ τησ πρόςβαςησ των μόνιμων κατοίκων των περιοχϊν εκτόσ κάλυψησ ςτουσ ελληνικοφσ τηλεοπτικοφσ ςταθμοφσ ελεφθερησ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Ζχοντασ υπόψθ: β) του ν. 4174/2013 (Αϋ 170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ»,

ΑΠΟΦΑΗ Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Ζχοντασ υπόψθ: β) του ν. 4174/2013 (Αϋ 170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α - Ε Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10 Σαχ. Κϊδικασ : 10184 Ακινα Σθλζφωνο : 210 3635007

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφζροντος για την Σελ.1 / 5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφζροντος για την Σελ.1 / 5 πλζον ςυμφζρουςα προςφορά μόνο βάςει τιμισ Το Ν. 4412/2016 Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), Το υπ αρ. 19REQ004437713 εγκεκριμζνο αίτθμα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ

Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ 1. Πλιρθσ και μόνιμθ κατάργθςθ οποιουδιποτε επεμβατικοφ ι εγγυθτικοφ δικαιϊματοσ τρίτθσ χϊρασ που κα αφορά είτε το ςφνολο είτε τμιμα τθσ Κυπριακισ επικράτειασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 3649/14.05.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 3649/14.05. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κθφιςιά 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αρικ. πρωτ.: 18437 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Τπόδειγμα 1: Μθνιαία ςυνοπτικι ζκκεςθ απλιρωτων και λθξιπροκζςμων υποχρεϊςεων Φορζα Κεντρικισ Διοίκθςθσ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Τπόδειγμα 1: Μθνιαία ςυνοπτικι ζκκεςθ απλιρωτων και λθξιπροκζςμων υποχρεϊςεων Φορζα Κεντρικισ Διοίκθςθσ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Τπόδειγμα 1: Μθνιαία ςυνοπτικι ζκκεςθ απλιρωτων και λθξιπροκζςμων υποχρεϊςεων Φορζα Κεντρικισ Διοίκθςθσ 3 ΤΠΟΔΕΚΓΜΑ 1 ΜΗΝΚΑΚΑ ΤΝΟΠΣΚΚΗ ΕΚΙΕΗ ΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΚΑΚ ΛΗΞΚΠΡΟΙΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΦΟΡΕΑ ΚΕΝΣΡΚΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΣΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΣΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΣΡΑ 2014-2020 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΡΑΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ» Βαςικόσ ςτόχοσ του προγράμματοσ είναι θ ενίςχυςθ

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΩΗ (Ε.Ο.Δ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΩΗ (Ε.Ο.Δ.) ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 11/07/2018 Πρόςκληςη Τποβολήσ Βιογραφικών το πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου INTERREG GREECE-FYROM: Integrated Operations Center for Providing Humanitarian Assistance (HELP)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΚΙΝ:6977506705 Επί του ερωτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ

Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ 21o Εκνικό υνζδριο Ενζργεια και Ανάπτυξθ ΙΕΝΕ Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ Δρ. Διονφςιοσ Παπαχριςτου Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ ΕΜΠ, Ειδ. Επιςτήμονασ Επικεφαλήσ

Διαβάστε περισσότερα

ηωικοφ τουσ κεφαλαίου ςε εφαρμογι του Καν. (ΕΚ) 21/2004 του υμβουλίου» (Βϋ 1253), όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 3. Σουσ Κανονιςμοφσ (ΕΕ): α) 1306/2013 του

ηωικοφ τουσ κεφαλαίου ςε εφαρμογι του Καν. (ΕΚ) 21/2004 του υμβουλίου» (Βϋ 1253), όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 3. Σουσ Κανονιςμοφσ (ΕΕ): α) 1306/2013 του ΑΠΟΦΑΘ ΘΕΜΑ: «Χοριγθςθ ςυνδεδεμζνθσ ενίςχυςθσ ςτον τομζα τθσ κτθνοτροφίασ, βάςει των διατάξεων τθσ παραγράφου 4, του άρκρου 52 του Καν. 1307/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Θα ικελα να ρωτιςω αν υπάρχει θ πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ ςτα αγγλικά;

Θα ικελα να ρωτιςω αν υπάρχει θ πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ ςτα αγγλικά; Διευκρινίςεισ επί τησ Πρόςκληςησ Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ για την υλοποίηςη του ζργου «ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΣΗΝ ΠΟΛΗ», ςτη θεματική «εράφειο Δημόςιο Κτίριο και Ψηφιακή Σζχνη» Αρ. Γεν.Πρωτ. 1976/ΕΤΤΑΠ 1919/01.06.2018

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Γ τρίμηνο 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Γ τρίμηνο 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 0 Οκτωβρίου 01 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Γ τρίμηνο 01 Ο Γενικόσ Δείκτθσ Τιμϊν Κατθγοριϊν

Διαβάστε περισσότερα

Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ 3908/2011

Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ 3908/2011 ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ BUSINESS DEVELOPMENT CONSULTANTS Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ 3908/2011 Η Top Development είναι μία εταιρεία η οποία ζχει εξειδικευτεί ςτον τομζα των ςυμβουλευτικϊν υπηρεςιϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail»

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» 1. Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ Επιλζξιμεσ είναι υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του λιανεμπορίου, για τισ οποίεσ ιςχφον ακροιςτικά τα ακόλουκα:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 7: Ειςαγωγι ςτο Δυναμικό Προγραμματιςμό Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ Σχολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 20/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ο δικαιοφχοσ τοποκετεί προςωρινι πινακίδα ςημαντικοφ μεγζθουσ, όπωσ περιγράφεται ςτο ςυνθμμζνο Παράρτθμα Ι.

ο δικαιοφχοσ τοποκετεί προςωρινι πινακίδα ςημαντικοφ μεγζθουσ, όπωσ περιγράφεται ςτο ςυνθμμζνο Παράρτθμα Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ακινα, 27/4/2018 Α. Π.: 1278 Προσ: Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου Γενικά Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ (ΑΕΟ*) *Authorised

Διαβάστε περισσότερα

Χαλκίδα, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α

Χαλκίδα, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΕΤΒΟΙΑ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο

Διαβάστε περισσότερα

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Εθνικοφ Μετςοβίου Πολυτεχνείου για την αξιοποίηςη εφευρζςεων

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Εθνικοφ Μετςοβίου Πολυτεχνείου για την αξιοποίηςη εφευρζςεων Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Εθνικοφ Μετςοβίου Πολυτεχνείου για την αξιοποίηςη εφευρζςεων κοπόσ Άρκρο 1. Ο Κανονιςμόσ για τθν αξιοποίθςθ εφευρζςεων ρυκμίηει τα δικαιϊματα του ΕΜΠ ςε πολυτεχνικζσ εφευρζςεισ, τθ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΑΦΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Ιανουάριοσ επτζμβριοσ 2017 (προςωρινά ςτοιχεία)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΑΦΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Ιανουάριοσ επτζμβριοσ 2017 (προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 29 Δεκεμβρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΑΦΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Ιανουάριοσ επτζμβριοσ 217 (προςωρινά ςτοιχεία)

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Χριςτοσ Κφρκογλου Προϊςτάμενοσ Μονάδασ Βϋ ΕΤΕΚΣ Α. Γενικό πλαίςιο προγράμματοσ Στόχευςθ πολιτικισ και κεςμικό πλαίςιο Ν. 4368

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ για την Τποβολή Καταςτάςεων υμφωνητικών μζςω xml αρχείου

Οδηγίεσ για την Τποβολή Καταςτάςεων υμφωνητικών μζςω xml αρχείου Οδηγίεσ για την Τποβολή Καταςτάςεων υμφωνητικών μζςω xml αρχείου Περιεχόμενα Ρυθμίςεισ αςφάλειασ κατά την εγκατάςταςη τησ εφαρμογήσ TAXISnet offline ςε JAVA 1.6... 2 Χρήςη Εφαρμογήσ-υνοπτικά Βήματα...

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : Τ.Θ Αγ. Παρασκεσή Αττικής

Δ/νση : Τ.Θ Αγ. Παρασκεσή Αττικής Πραγματοποιηθζντεσ ζλεγχοι και επί τόπου μετρήςεισ των επιπζδων τησ ηλεκτρομαγνητικήσ ακτινοβολίασ ςτο περιβάλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατά το ζτοσ 2010 Συγκεντρωτικά ςτοιχεία Θ Ελλθνικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Αϋ τρίμηνο 2018

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Αϋ τρίμηνο 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 5 Απριλίου 018 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Αϋ τρίμηνο 018 Ο Γενικόσ Δείκτθσ Τιμϊν Κατθγοριϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΘ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΘ ΓΕΩΡΓΙΑ Δ/ΝΘ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΗΩΩΝ Σμήμα: Μελιςςοκομίασ Σθροτροφίασ και Λοιπϊν Ηωικϊν Οργανιςμϊν Πληροφορίεσ: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 3/4/2016 HELLAS PHARM 2016 1 Περιεχόμενα: PGEU και φαρμακεία, Πλαίςιο λειτουργίασ φαρμακείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Χαλκίδα Σηλ: Fax:

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Χαλκίδα Σηλ: Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Χαλκίδα 07 /07/2017 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Αρικ. Πρωτ.: 4028 ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ «Η ΑΡΕΘΟΤΑ» Νεοφφτου 69 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 34132 Χαλκίδα Σηλ: 2221062615 Fax: 2221062617 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων»

Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» Σαυτότθτα του Προγράμματοσ Αξιοποιϊντασ 72 εκ. ευρϊ από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX:

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705, e-mail :pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΚΙΝ: ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΚΙΝ: ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1 - FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ ςτθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ερωτιματοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. με αρ.πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ 1 Διαδικαςία και ζξοδα φςταςησ Ο.Ε 1.Υπογραφι Καταςτατικοφ 2. Υποβολι Καταςτατικοφ ςτθν αρμόδια ΔΟΥ και πλθρωμι του φόρου ςυγκζντρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του με αρικμ.

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΤΑ 4809/110874/2015 υμπληρωματικά μζτρα εφαρμογήσ τησ ςυνδεδεμζνησ ενίςχυςησ ςτον τομζα τησ βιομηχανικήσ τομάτασ ςε εκτζλεςη του άρθρου 52, του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 1 επτεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 2 ο Σρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Ειςαγωγή Σο παρόν κείμενο ζχει ςκοπό να εξθγιςει με απλό τρόπο, τθ χριςθ του προγράμματοσ e-εκπαίδευςθ, από τον Αρχθγό υςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 4 Δεκεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Σχζδιο - CAD

Τεχνικό Σχζδιο - CAD Ανοικτά Ακαδθμαϊκά Μακιματα ςτο ΤΕΙ Ιονίων Νιςων Τεχνικό Σχζδιο - CAD Ενότητα 2: Τεχνικό Σχζδιο με τθ βοικεια Η/Υ Το περιεχόμενο του μακιματοσ διατίκεται με άδεια Creative Commons εκτόσ και αν αναφζρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 20/8/15

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 20/8/15 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 20/8/15 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.:13681 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη: Νουφάρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ χολι: Επιςτθμϊν Σροφίμων Πανεπιςτθμιοφπολθ 1 Σμιμα: Επιςτθμϊν Οίνου, Αμπζλου & Ποτϊν Ημερομθνία: 12/2/2019 Σθλζφωνο: 210 5385364 E-mail: ekoussissi@uniwagr ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΜΕΩ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενότητα 7:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Εξζλιξη ετηςίων μεταβολϊν (%) Δεικτϊν Σιμϊν Κατηγοριϊν Ζργων και Κόςτουσ Καταςκευήσ νζων κτιρίων κατοικιϊν (2010=100,0)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Εξζλιξη ετηςίων μεταβολϊν (%) Δεικτϊν Σιμϊν Κατηγοριϊν Ζργων και Κόςτουσ Καταςκευήσ νζων κτιρίων κατοικιϊν (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 5 Απριλίου 01 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Α τρίμηνο 01 Ο Γενικόσ Δείκτθσ Τιμϊν Κατθγοριϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοικονόμθςθ Kατ' Oίκον ΙΙ»

«Εξοικονόμθςθ Kατ' Oίκον ΙΙ» 5 θ Σεχνικι Ημερίδα Πανελλινιου υλλόγου Πιςτοποιθμζνων Ενεργειακϊν Επικεωρθτϊν ςε ςυνδιοργάνωςθ με το Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Σμιμα Κεντρικισ Μακεδονίασ Θεςςαλονίκη, 10 Φεβρουαρίου 2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ EUCoopC Σχζδιο αρ.: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ D.3.3. Επιχειρηςιακόσ οδηγόσ για τη χορήγηςη διδακτικών μονάδων Ευρωπαϊκό φςτημα Βαθμών για την Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτών Τμιματοσ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μθχανικών ΑΠΘ

Πρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτών Τμιματοσ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μθχανικών ΑΠΘ ΑΠΘ/ΤΑΤΜ ΓΤΟ/ΚΦΧ/ΣΥΕ 7 ο Εξάμηνο Πρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτών Τμιματοσ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μθχανικών ΑΠΘ Ακαδθμαϊκι Χρονιά: 2011 2012 Γραφείο ΠΑ: Γ.Σ. Βζργοσ (Επιςτθμονικά Υπεφκυνοσ) Β.Ν. Γρθγοριάδθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα