ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ"

Transcript

1 «Ζωοδόχος Πηγή» Κένηρο Ειδικών Παιδιών Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, Ηράκλειο Κρήηης Τηλέθωνα: , Fax: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 07/02/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Σο Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Ζωοδόχος Πηγή» Ζχοντασ υπόψθ: Σθν με αρικμ. 226/ απόφαςθ του Δ του Κζντρου Ειδικϊν Παιδιϊν «Ηωοδόχοσ Πθγι» 2. Σθν με αρικμ. πρωτ / /07/2012 Απόφαςθ Ζνταξθσ του ζργου «ΔΙΚΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΟ ΔΘΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ» ςτο Ε.Π. «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» 3. Την με αριθμ. Πρωη / /10/2012 διαηύπωζη ζύμθωνης γνώμης 4. Το με αριθμ. Πρωη /10/2012 απόθαζη σλοποίηζης με ίδια μέζα 5. Το ΠΔ 60/ ηο ΠΔ 118/ Σθν ανάγκθ υλοποίθςθσ του παραπάνω ζργου Προκθρφςςει πρόχειρο διαγωνιςμό με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα προςφορά για τθν επιλογι αναδόχου για τθ λογιςτικι παρακολοφκθςθ τθσ Πράξθσ «ΗΩΟΔΟΧΟ ΠΘΓΘ_Κοινωνικζσ δομζσ αντιμετϊπιςθσ τθσ φτϊχιασ ςτο Διμο ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ» με κωδικό ΟΠ του οποίου είναι δικαιοφχοσ το Κζντρο Ειδικϊν Παιδιϊν «Ηωοδόχοσ Πθγι». Σο ζργο χρθματοδοτείται από ευρωπαϊκοφσ και εκνικοφσ πόρουσ. 1

2 ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν. Οι υποψιφιοι κα πρζπει να πλθροφν τα παρακάτω κριτιρια επί ποινι αποκλειςμοφ : 1. Να διακζτουν εμπειρία ςτθ διαχείριςθ - υλοποίθςθ και ςτθν παροχι τεχνικισ ςτιριξθσ ςε δθμόςιουσ φορείσ ι/και Αναπτυξιακζσ εταιρίεσ ΟΣΑ για τθν υποβολι και υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων Προγραμμάτων. 2. Να διακζτουν ςφςτθμα ποιότθτασ παροχισ υπθρεςιϊν ISO9001/2008 ςτο πεδίο ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςε δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα Θ ομάδα ζργου Επί ποινι αποκλειςμοφ κα πρζπει να αποτελείται κατζλαχιςτον από : Ζναν οικονομολόγο με άδεια λογιςτι φοροτεχνικοφ τουλάχιςτον Β τάξθσ με εμπειρία ςτθν Οικονομικι διαχείριςθ και υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Σαμείου για τα εξισ προγράμματα: Κ.Π EQUAL, Βοικεια ςτο πίτι, Κζντρα Θμερθςίασ Φροντίδασ Θλικιωμζνων, Μονάδεσ Κοινωνικισ Μζριμνασ. Θα πρζπει να ζχει εκτελζςει και να προςκομίςει Σουλάχιςτον 3 ςυμβάςεισ με Αναπτυξιακζσ εταιρίεσ ΟΣΑ ι άλλουσ φορείσ Άςκθςθσ Κοινωνικισ Πολιτικισ κακϊσ και μία κατ ελάχιςτον ςφμβαςθ με μια Δθμοτικι Κοινωφελισ επιχείρθςθ ςτο αντικείμενο τθσ λογιςτικισ και οικονομικισ παρακολοφκθςθσ προγραμμάτων του Ε.Κ.Σ. τθ τελευταία εξαετία. Ζναν οικονομολόγο με άδεια λογιςτι φοροτεχνικοφ Α τάξθσ με 10ετθ εμπειρία. Ζναν οικονομολόγο με τετραετι τουλάχιςτον εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων. τισ περιπτϊςεισ όπου ο υποψιφιοσ είναι ζνωςθ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων όλα τα παραπάνω νοείται ότι κα πρζπει να ςυντρζχουν ακροιςτικά. ΑΡΘΡΟ 2. ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ Επιπλζον κα πρζπει να ςυντρζχουν οι παρακάτω λόγοι : α) Να μθν ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα ςε οποιαδιποτε ποινι. β) Να μθν ζχουν καταδικαςτεί για κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι και ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία ι δωρολθψία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ, ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ κακϋ υποτροπι ι εγκλιματα τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ. γ) Να μθν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπισ με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ, ζςτω και αν το αδίκθμα παραγράφθκε. δ) Να μθν ζχουν λόγω καταδίκθσ ςτερθκεί τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα και δεν ζχει λιξει ο χρόνοσ που ορίςτθκε για τθ ςτζρθςθ. ε) Να μθν τελοφν είτε υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) είτε υπό επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) είτε υπό ςυνδυαςμό και των δφο προθγουμζνων. 2

3 ςτ) Οι άντρεσ μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ κατ αναλογία του άρκρου 5 του Ν.2683/1999. Θ) Να είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροι. ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ παροχι λογιςτικϊν υπθρεςιϊν για τθν υποςτιριξθ του Κζντρου Ειδικϊν Παιδιϊν «Ηωοδόχοσ Πθγι» ωσ δικαιοφχου κακϊσ και των υπόλοιπων φορζων ΜΚΧ που υλοποιοφν δράςεισ ςτο πλαίςιο τθσ πράξθσ «ΗΩΟΔΟΧΟ ΠΘΓΘ_Κοινωνικζσ δομζσ αντιμετϊπιςθσ τθσ φτϊχιασ ςτο Διμο ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ» υγκεκριμζνα o ανάδοχοσ ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ : 1. Σθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ όλθσ τθσ πράξθσ και τθσ κάκε δράςθσ ξεχωριςτά 2. Σθ λογιςτικι παρακολοφκθςθ τθσ πράξθσ ςυνολικά και ςε κάκε φορζα ΜΚΧ που υλοποιεί δράςθ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ πράξθσ 3. Σθν κακοδιγθςθ και τθ ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ όλων των εταίρων του ζργου ςτθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τουσ και ςτθν υλοποίθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου με βάςθ τθ ςχετικι νομοκεςία και τουσ οδθγοφσ του προγράμματοσ 4. Σθ ςυλλογι και ταξινόμθςθ των παραςτατικϊν των Δαπανϊν όλθσ τθσ Πράξθσ 5. υμπλθρϊνει τισ λογιςτικζσ καταςτάςεισ ςυνοδευόμενεσ από τα αντίγραφα παραςτατικϊν, ςφμφωνα με τα απαιτοφμενα για τθν επιλεξιμότθτα των δαπανϊν. 6. Ελζγχει τθ τιρθςθ, τθν ορκότθτα και τθν καταχϊρθςθ των παραςτατικϊν ςτοιχείων όλων των δαπανϊν που αφοροφν ςτθν Πράξθ. 7. Την καηάπηιζη και θεώπηζη από ηην απμόδια ΔΟΥ, ζύμβαζηρ παποσήρ ςπηπεζιών, με κάθε εξωηεπικό ζςνεπγάηη 8. Με εςθύνη ηος αναδόσος δημιοςπγείηαι ξεσωπιζηή λογιζηική μεπίδα (ιδιαίηεποςρ ηπιηοβάθμιοςρ λογαπιαζμούρ ανά δπάζη και Φοπεα ΜΚΦ) Θ χρονικι διάρκεια του ζργου αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και διαρκεί πζρα από τθ διετία που διαρκεί θ Πράξθ και ςε κάκε περίπτωςθ μζχρι τθν αποπλθρωμι αυτισ. Ο Προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των ,00 ευρϊ ςυν Φ.Π.Α. 23%. Θ πλθρωμι του ζργου κα πραγματοποιείται τμθματικά ςε δόςεισ κακ όλθ τθ διάρκεια του ζργου. 3

4 ΑΡΘΡΟ 4. ΤΠΟΒΟΛΘ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 1. Οι προςφορζσ πρζπει να κατατίκενται ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ μζχρι τθν Παραςκευι 22/02/2013 και ϊρα π.μ. Προςφορζσ που κα κατατεκοφν εκπρόκεςμα δεν κα γίνουν δεκτζσ. Δεν κεωρείται εμπρόκεςμθ θ αποςτολι εντόσ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ από ταχυδρομείο ι εταιρεία ταχυμεταφοράσ. 2. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι τρεισ (3) μινεσ, προςμετροφμενοι από τθν επόμενθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 3. το φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 3.1 Θ λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 3.2 Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ που διενεργεί τθν παροχι. 3.3 Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ. 3.4 Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 3.5 Σα ςτοιχεία του αποςτολζα. 4. Με ποινι αποκλειςμοφ, υποβάλλεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ο οποίοσ φζρει τισ πιο πάνω ενδείξεισ. Προςφορζσ που υποβάλλονται ανοικτζσ δεν γίνονται δεκτζσ. 5. Μζςα ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία και ειδικότερα ωσ εξισ: 5.1 Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τον κυρίωσ φάκελο («ΦΑΚΕΛΟ ΣΘ ΠΡΟΦΟΡΑ») με τισ ακόλουκεσ ενδείξεισ : I. Σθ λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. II. Σον πλιρθ τίτλο του φορζα που διενεργεί το διαγωνιςμό III. Σον αρικμό, το τίτλο τθσ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ IV. Πλιρθ ςτοιχεία του προςφζροντοσ (επωνυμία, διακριτικόσ τίτλοσ, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, fax κλπ). Ο «ΦΑΚΕΛΟ ΣΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» κα πρζπει να περιζχει τουσ εξισ τρεισ ςφραγιςμζνουσ επιμζρουσ φακζλουσ : I. Σο φάκελο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ ςτον οποίο κα περιζχονται τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ (άρκρο 5) ςφραγιςμζνο με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ», II. Σο φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ ςτον οποίο κα περιζχονται τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ ςφραγιςμζνο με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», III. Σο φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςφραγιςμζνο, και με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» και ο οποίοσ κα περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 4

5 Οι φάκελοι των δικαιολογθτικϊν, τθσ τεχνικισ προςφοράσ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ κα φζρουν και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. Προςφορζσ που δεν ζχουν χωριςτοφσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ α) δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ β) τεχνικισ προςφοράσ και γ) οικονομικισ προςφοράσ κα απορρίπτονται. Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν επιτρζπονται και ςε περίπτωςθ που υπάρξουν θ προςφορά κα απορρίπτεται. Προςφορζσ, που κατά τθν εφλογθ κρίςθ τθσ Επιτροπισ κα είναι ελλιπείσ, υπό αίρεςθ ι κα ςυνδυάηονται με προχποκζςεισ άςχετεσ με τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, δε κα λθφκοφν υπόψθ. Οι προςφορζσ υπογράφονται από τουσ ίδιουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ. Περιεχόμενα φακζλου Δικαιολογθτικϊν Ο Φάκελοσ αυτόσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογθτικά : 1. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ςυντρζχουν για τον υποψιφιο τα κωλφματα του άρκρου 2 και ότι όλα τα ςτοιχεία του και τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτον φάκελο είναι αλθκι και ακριβι. 2. Ζναρξθ δραςτθριότθτασ από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. 3. Βεβαίωςθ εγγραφισ από το οικείο επιμελθτιριο. 4. Για όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου όπωσ περιγράφονται ςτο άρκρο 1 κα πρζπει να προςκομιςτοφν βιογραφικά ςυνοδευομζνθ από Τπεφκυνθ Διλωςθ και για τον πρϊτο οικονομολόγο τουλάχιςτον 3 ςυμβάςεισ και τιμολόγια με Αναπτυξιακζσ εταιρίεσ ΟΣΑ και μια τουλάχιςτον επιπλζον ςφμβαςθ με Δθμοτικι Κοινωφελισ Επιχειριςεισ με αντικείμενο τθ λογιςτικι και οικονομικι παρακολοφκθςθ προγραμμάτων του ΕΚΣ, θ ζναρξθ δραςτθριότθτάσ του και θ άδεια λογιςτι φοροτεχνικοφ. Για τον δεφτερο οικονομολόγο θ ζναρξθ επαγγζλματοσ και άδεια λογιςτι φοροτεχνικοφ Α τάξθσ. 5. Πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ ποιότθτασ παροχισ υπθρεςιϊν ISO 9001/2008. Περιεχόμενα φακζλου Σεχνικισ Προςφοράσ Ο φάκελοσ περιλαμβάνει τα ςτοιχεία και τα χαρακτθριςτικά του υποψιφιου που αποδεικνφουν τθν ποιότθτα των εργαςιϊν και τθ τεχνικι ικανότθτα του. Ειδικότερα θ δομι τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει ςαφζςτατα τα αναφερόμενα ςτον παρακάτω πινάκα ζτςι ϊςτε να προκφπτει θ βακμολόγθςθ του ανά κρατθτιριο με βάςθ το ςυντελεςτι βαρφτθτασ του. Α/Α Κριτιρια Αξιολόγθςθσ υντελεςτισ Βαρφτθτασ Βακμόσ κριτιριου 5

6 Α. Πρόταςθ προςζγγιςθσ A.1 Α.2 A.3 Μεκοδολογία, τεχνικζσ και εργαλεία υλοποίθςθσ του ζργου Περιγραφι των επιμζρουσ εργαςιϊν και των πακζτων εργαςίασ Ανάλυςθ φάςεων και χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ζργου ΤΝΟΛΟ ΣΑΘΜΙΜΕΝΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΣΘΡΙΩΝ Α 20% % % % Β. Εμπειρία Β.1 Καταλλθλότθτα, Εμπειρία, Γνϊςεισ, και Αποτελεςματικότθτα του Τποψθφίου, εταιρικό προφίλ, βιογραφικό/α ςθμείωμα/τα ΤΝΟΛΟ ΣΑΘΜΙΜΕΝΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΣΘΡΙΩΝ Β 40% % ΤΝΟΛΟ Α+Β 100% *Θ τεχνικι προςφορά δεν κα πρζπει να ξεπερνά τισ 20 ςελίδεσ. Περιεχόμενα φακζλου οικονομικισ προςφοράσ τον φάκελο τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ κα φζρει τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» θ οποία πρζπει να περιλαμβάνει τθ ςυνολικι οικονομικι προςφορά για τθν εκτζλεςθ του ζργου. Σο ποςό ςε ΕΤΡΩ το οποίο κα αναλφεται ςε κακαρό ποςό, ςε ΦΠΑ που αντιςτοιχεί ςε αυτό κακϊσ και ςε ςυνολικό ποςό ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, ολογράφωσ και αρικμθτικά, ζναντι του οποίου προτίκεται να εκτελζςει ο ανάδοχοσ το ζργο. τθν περίπτωςθ που το ποςό ολογράφωσ δεν ςυμπίπτει με το ποςό αρικμθτικά κεωρείται ςωςτό αυτό που αναγράφεται ολογράφωσ. Επιπλζον ςτθν περίπτωςθ που αναγράφεται εςφαλμζνοσ Φ.Π.Α, αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν υπθρεςία. ΑΡΘΡΟ 5. ΣΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ/ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΘΝ ΠΙΟ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΠΡΟΦΟΡΑ Α. Σα ςτάδια του διαγωνιςμοφ είναι τα εξισ: 1 ο Διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. 2 ο Βακμολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ ςε όςουσ ζχουν προςκομίςει τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 3 ο Αποςφράγιςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ και εξαγωγι τελικϊν αποτελεςμάτων. 6

7 Β. Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν γίνεται με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά και πραγματοποιείται από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ ςφμφωνα με τα παρακάτω βιματα: 1 ο βιμα: Διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ Δικαιολογθτικά για τον ζλεγχο είναι τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 2 ο βιμα: Βακμολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ Αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, γίνεται μόνο για τουσ υποψιφιουσ που ςφμφωνα με τα προαναφερκζντα ζχουν περάςει επιτυχϊσ το ςτάδιο του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. ε αντίκετθ περίπτωςθ, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ ζχουςα εκπλθρϊςει τισ ελάχιςτεσ τικζμενεσ προχποκζςεισ. Θ βακμολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ βαςίηεται ςτο περιεχόμενο του ςχετικοφ Φακζλου ςε ςχζςθ με τα ακόλουκα επί μζρουσ κριτιρια. Σεχνικι προςφορά που βακμολογείται κάτω από 80 ζςτω και ςε ζνα (οποιοδιποτε) από τα επιμζρουσ κριτιρια, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Προςφορζσ που παρουςιάηουν κατά τθν κρίςθ του αρμοδίου οργάνου για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τισ ελάχιςτεσ τεχνικζσ προχποκζςεισ και τεχνικζσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ τθσ διακιρυξθσ και τθσ πρόςκλθςθσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ, μετά από γνωμοδότθςθ του οργάνου αυτοφ. Αντίκετα, δεν απορρίπτονται προςφορζσ εάν οι παρουςιαηόμενεσ αποκλίςεισ κρίνονται ωσ επουςιϊδεισ. Για κάκε προςφορά υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτι κα κρικεί αποδεκτι βακμολογοφνται τα επί μζρουσ ςτοιχεία των ομάδων. Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε ομάδασ κυμαίνεται από 80 βακμοφσ (αν θ προςφορά ζχει γίνει τεχνικά αποδεκτι αλλά δεν καλφπτονται πλιρωσ οι όροι τθσ διακιρυξθσ) μζχρι 110 βακμοφσ αν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. Αν καλφπτονται ακριβϊσ οι απαιτιςεισ, βακμολογείται με 80 βακμοφσ. Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων του είναι το γινόμενο του επί μζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθ βακμολογία του και θ ςυνολικι βακμολογία κάκε προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και όλων των ομάδων. Θ τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από 80 ζωσ 110 βακμοφσ. 3 Ο βιμα: Αξιολόγθςθ οικονομικισ προςφοράσ Σελικό αποτζλεςμα Μετά τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων βακμολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ και τθ ςφνταξθ ςχετικοφ πρακτικοφ από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ κα πραγματοποιθκεί το άνοιγμα των οικονομικϊν προςφορϊν. Εφόςον θ οικονομικι προςφορά είναι διατυπωμζνθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ και δεν υπερβαίνει τον προχπολογιςμό του ζργου ςθμειϊνεται θ ςυνολικι προςφερόμενθ (αιτοφμενθ) αμοιβι του Διαγωνιηόμενου. 7

8 Θ κατάταξθ των προςφορϊν για τθ τελικι επιλογι τθσ πιο ςυμφζρουςασ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον ακόλουκο τφπο : Λi = 0,80 * (Βi / Βmax) + 0,20 * (Kmin/Ki) όπου: Βmax θ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Σεχνικι Προςφορά Βi θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ i Kmin Σο ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Προςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι (χωρίσ Φ.Π.Α) Κi Σο ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Προςφοράσ i (χωρίσ Φ.Π.Α) Λi το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςε όςα δεκαδικά ψθφία κρικεί αναγκαίο. Επικρατζςτερθ είναι θ Προςφορά με το μεγαλφτερο Λ (με ςτρογγυλοποίθςθ ςε όςα δεκαδικά ψθφία κρικεί απαραίτθτο για τελικι κατάταξθ των προςφορϊν). ε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, επικρατζςτερθ είναι θ προςφορά με το μεγαλφτερο Βi. Θ επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν κάκε προςφζροντοσ, κα ςυντάξει πρακτικό κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ. ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ Για πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο Κένηρο Ειδικών Παιδιών «Ζωοδόχος Πηγή» Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, Ηράκλειο Κρήηης Τηλέθωνα: , Fax: τισ ϊρεσ από 10:00 ζωσ 14:00. (κο Χ. Σηαμοφςθ) Θ παροφςα κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Κζντρου Ειδικϊν Παιδιϊν «Ηωοδόχοσ Πθγι» για το χρονικό διάςτθμα από 07/02/2013 ζωσ 22/02/2013. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό αποτελεί θ λιψθ του τεφχουσ τθσ διακιρυξθσ για κάκε υποψιφιο ανάδοχο από τα γραφεία τθσ «Ηωοδόχου Πθγισ». Ο Πρόεδροσ Φερετηάκθσ Μάριοσ 8

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Χαλκίδα Σηλ: Fax:

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Χαλκίδα Σηλ: Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Χαλκίδα 07 /07/2017 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Αρικ. Πρωτ.: 4028 ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ «Η ΑΡΕΘΟΤΑ» Νεοφφτου 69 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 34132 Χαλκίδα Σηλ: 2221062615 Fax: 2221062617 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη υποβολήσ οικονομικήσ προςφοράσ για την προμήθεια εξοπλιςμοφ κατοικιϊν ςε ζπιπλα

Πρόςκληςη υποβολήσ οικονομικήσ προςφοράσ για την προμήθεια εξοπλιςμοφ κατοικιϊν ςε ζπιπλα Ηράκλειο, 16/06/2017 Αρ. Πρωτ: Προσ:.. Πρόςκληςη υποβολήσ οικονομικήσ προςφοράσ για την προμήθεια εξοπλιςμοφ κατοικιϊν ςε ζπιπλα Η Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΠΛΟΗΓΟΣ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Προςωρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, 105 53 Ακινα Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου Τθλ/νο: 210 3213150 Fax: 2103213850 Ηλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφζροντος για την Σελ.1 / 5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφζροντος για την Σελ.1 / 5 πλζον ςυμφζρουςα προςφορά μόνο βάςει τιμισ Το Ν. 4412/2016 Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), Το υπ αρ. 19REQ004437713 εγκεκριμζνο αίτθμα

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΦΤΛΑΞΗ ΣΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ Αρ. Διαγωνισμού: 2010/015 Τελεσταία προθεσμία σποβολής προσυορών 13 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 12.00

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 20/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κθφιςιά 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αρικ. πρωτ.: 18437 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ ΠΡΟ Δ.Ε.Τ.Α. ΜΕΩ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ΘΕΜΑ:

ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ ΠΡΟ Δ.Ε.Τ.Α. ΜΕΩ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ΘΕΜΑ: ΠΑΝΟ ΗΤΓΟΤΡΘ - ΔΙΚΘΓΟΡΟ ΑΘΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΕΝΩΘ ΔΘΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΘΝΑ ΣΘΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ Οδηγόσ Ενεργειών 1) Εγγραφι ειδικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό εξόδων (άρκρο 155 και παρ. 6 του άρκρου 158

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΚΕΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΤΝΑΝΠ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΚΕΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΤΝΑΝΠ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΚΕΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΤΝΑΝΠ Ι. ΓΕΝΙΚΑ τθν παροφςα περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για την προμήθεια έξι (06) κλιματιςτικών ςυςκευών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΫΝ Μφκονοσ, Αρικ.Ρρωτ:

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΫΝ Μφκονοσ, Αρικ.Ρρωτ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΫΝ Μφκονοσ, 27-03-2017 Αρικ.Ρρωτ: -2396- ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ Ι Α Κ Η Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑΟΧΗ ΤΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλκίδα, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α

Χαλκίδα, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΕΤΒΟΙΑ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ANAΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καςτοριά 22 Μαρτίου 2018 3 θ Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ Αρικμ. Πρωτ.: 2590 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ.Δ/νςθ : Μαυριωτίςςθσ Σαχ.Κώδικασ : 52 100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΜΑ :«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» Αρ. Μελζτησ: 4/2012 Οικονομικό ζτοσ : 2012

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 20/8/15

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 20/8/15 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 20/8/15 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.:13681 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη: Νουφάρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΩΝ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ ΚΑΛ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ Α. ΜΕΛΕΤΘΣ : 43-28/6/2018 Α. ΡΩΤ : /6/2018

ΤΜΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΩΝ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ ΚΑΛ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ Α. ΜΕΛΕΤΘΣ : 43-28/6/2018 Α. ΡΩΤ : /6/2018 ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΛΚΘΣ ΔΘΜΟΣ ΑΛΓΑΛΕΩ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΥΡΘΕΣΛΑ: ΑΝΑΒΑΚΜΛΣΘ ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛ ΑΣΥΜΑΤΟΥ ΕΥΥΗΩΝΛΚΟΥ ΔΛΚΤΥΟΥ ΡΟΣΒΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΑΛΓΑΛΕΩ. ΤΜΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΩΝ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ. Το ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ. Το ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ Βενεράτο: 04/02/2013 Αρ. Πρωτ. 5669 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Έδρα ΗΡΑΚΛΕΙΟ Βενεράτο ήμος Ηρακλείου Τ.Κ. 70011 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 18PROC ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 18PROC ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 18PROC003028286 2018-05-02 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΗΛ.: 2313 303064 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ FAX : 2313 303060 ΑΡΜΟΔΙΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα : 31/ 10 / 2016 Αρίκμ. πρωτ.: 72152/11513

Ιωάννινα : 31/ 10 / 2016 Αρίκμ. πρωτ.: 72152/11513 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ - ΑΠΟΘΗΚΗ Πλθρ.:. αρακατςάνου Σαχ. Δ/νςθ: Καπλάνθ 7, Ιωάννινα τ.κ 45444 Σθλ.: 2653 6390 FAX.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Σαμείο Επαγγελματικήσ Αςφάλιςησ Τπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργαςιών Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. Καθολικόσ διάδοχοσ του τ. Σομζα Ε.Α.Τ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Σ.Ε.Α.Ι.Σ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 2015 Χαλκοκονδφλθ

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Πρακτικών. Ζκτακτου Διοικητικοφ Συμβουλίου τησ 24 ησ Μαρτίου 2016

Απόςπαςμα Πρακτικών. Ζκτακτου Διοικητικοφ Συμβουλίου τησ 24 ησ Μαρτίου 2016 Μη Κερδοςκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Σαχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 / Fax 210-32.13.850 Θλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 28/03/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΗΛ.: 2313 303064 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Σο 10o Γυμνάςιο Ιωαννίνων διοργανώνει τριιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι ςτθν Ξάνκθ-Κομοτθνι-Θεςςαλονίκθ από 30 Μαρτίου 2017 ωσ 1 Απριλίου 2017.

Σο 10o Γυμνάςιο Ιωαννίνων διοργανώνει τριιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι ςτθν Ξάνκθ-Κομοτθνι-Θεςςαλονίκθ από 30 Μαρτίου 2017 ωσ 1 Απριλίου 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Ιωάννινα, 22-2-2017 ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΗΠΕΙΡΟΤ Αρ. Πρωτ.: 49 ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩ. ΠΟΛΙΤI. Α. Κρήτης Ταχ. Διευθ. : Αρχάνες Ηρακλείου Τ. Κ. 70 100 Τηλ. : 2810 752842-751899 Fax : 2810 752842 E-mail: koinopolitia@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ)

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ) Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Τγιεινή Διατροφή» ςτα πλαίςια τησ Πράξησ με τίτλο: «Yλοποίθςθ Προγραμμάτων Προλθπτικοφ Ελζγχου & Αγωγισ Υγείασ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ςε μακθτζσ των Δθμοτικών Σχολείων του Διμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μφκονοσ, 20-04-2018 Αρ. Ρρωτ: -3617- ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ζγγραφεσ ςφραγιςμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτών Τμιματοσ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μθχανικών ΑΠΘ

Πρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτών Τμιματοσ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μθχανικών ΑΠΘ ΑΠΘ/ΤΑΤΜ ΓΤΟ/ΚΦΧ/ΣΥΕ 7 ο Εξάμηνο Πρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτών Τμιματοσ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μθχανικών ΑΠΘ Ακαδθμαϊκι Χρονιά: 2011 2012 Γραφείο ΠΑ: Γ.Σ. Βζργοσ (Επιςτθμονικά Υπεφκυνοσ) Β.Ν. Γρθγοριάδθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν για τθν Ιερά Μθτρόπολθ Ηακφνκου Ανακζτουςα Αρχι: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Ρροχπολογιςμόσ: 274.001,63 χωρίσ ΦΠΑ Ρροχπολογιςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΩΗ (Ε.Ο.Δ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΩΗ (Ε.Ο.Δ.) ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 11/07/2018 Πρόςκληςη Τποβολήσ Βιογραφικών το πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου INTERREG GREECE-FYROM: Integrated Operations Center for Providing Humanitarian Assistance (HELP)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 14/2016

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 14/2016 πλπ Αριθμ πρωη Διακ: 1829 Χανιά, 15/04/2016 Αναρηηηέο ζηο Διαδίκησο Πληροθορίες: Μ. Πενθεροσδάκης Ε. Μηλιδάκης Τηλ: 2831027501 2821029214 Email: oakae@oakae.gr URL: www.oakae.gr ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 14/2016

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 19/09/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ

Ηράκλειο, 19/09/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ηράκλειο, 19/09/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ Αριθ. Πρωτ. : 3842 ΔΙΕΤΘΤΝΗΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΦ-8Λ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Θεςςαλονίκθ Αρικ. Πρωτ.: 449

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΦ-8Λ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Θεςςαλονίκθ Αρικ. Πρωτ.: 449 ΑΔΑ: 4ΑΛΤΦ-8Λ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔHMOKPATIA ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -ΘΡΑΚΘ Θεςςαλονίκθ. 16-2-2011 Αρικ. Πρωτ.: 449 Σαχ. Δ/νςθ : Διοικθτιριο

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 26/07/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ

Ηράκλειο, 26/07/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ηράκλειο, 26/07/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ Αριθ. Πρωτ. : 3036 ΔΙΕΤΘΤΝΗΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.03.03 14:13:53 EET Reason: Location: Athens 17PROC005870011 2017-03-03 ΑΔΑ: 7ΧΒΗΟΡ1Π-ΚΝΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017 Για τθν προμικεια TONER & ΜΕΛΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 47.000 ΕΥΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑ ΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν Αρ. πρωτ.: 16598 Τμιμα Ρρομθκειϊν & Διαχείριςθσ Υλικοφ Θμ/νία: 6/7/2017 Νίκθσ 4, GR 105 63 e-mail: prom@central.tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑ Ζ Νν 16 /2017 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ

ΑΠΟΦΑ Ζ Νν 16 /2017 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΑΔΑΜ: 17PROC002325553 EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καιιηζέα 27/11/2017 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΣΑΥ. Γ/Ν Ζ ΑΡΜΟΓΗΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟ ΔMAIL ΘΕΜΑ : Φηιαξέηνπ 108,17675 : ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝ ΣΑΝΣΗΝΟ : 210 9589635 : sepe@kallithea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ για την προμήθεια «Ιατρικϊν Αναλωςίμων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 6.500,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ για την προμήθεια «Ιατρικϊν Αναλωςίμων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 6.500,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Σαχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 13/03/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΕΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Ρρωτοκόλλου: 2613/14-09-2017 ΚΕΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ [ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΑΙΘΜΟΣ 4ε/12-07-2017 ] ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ: «ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ρροκιρυξθ Ανοιχτοφ Διεκνοφσ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1339/2017

Ρροκιρυξθ Ανοιχτοφ Διεκνοφσ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1339/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01 200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Ρροκιρυξθ Ανοιχτοφ Διεκνοφσ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1339/2017 Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν «ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΕΓΟΥ ΕΣΩΤΕΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΕΛΕΤΙΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΕΛΕΤΙΝΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΕΛΕΤΙΝΑ Ελευςίνα 27.12.16 Αρ.Πρωτ.: 27433 ΘΕΜΑ : «Ανοιχτι Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςε εταιρία παροχισ υπθρεςιϊν Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, ςτθν οποία κα ανατεκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ

ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ 9308215223 ΑΦΜ 997712721, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ Αλεξανδροφπολθ, 01/06/2016 Αρικμ. Ρρωτ : 241 Σαχ/κή Δ/νςη

Διαβάστε περισσότερα

Ρροκιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1352/2018. (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ΕΥΩ, πλζον του αναλογοφντοσ ΦΡΑ)

Ρροκιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1352/2018. (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ΕΥΩ, πλζον του αναλογοφντοσ ΦΡΑ) ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Ρροκιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1352/2018 Κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 327 του Βιβλίου ΙΙ, του Τμιματοσ ΙV, τθσ ενότθτασ 3, του Ν. 4412/ 2016 -

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC Διακιρυξθ για Σφμβαςθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Ρρακτορείου για τθν Ε.Ο.Ρ.Ε. με Ανοικτι Διαδικαςία μζςω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμϊμενθ αξία 160.000 Ευρϊ πλζον ΦΡΑ, ςυμπεριλαμβανομζνου λοιπϊν φόρων 1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροκιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ.1345/2017

Ρροκιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ.1345/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Ρροκιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ.1345/2017 Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν «ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΘ ΜΕΤΑΦΟΑ ΤΩΝ ΑΡΟΣΤΟΛΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1388/2019. Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ για το αναλϊςιμο υλικό «ΡΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΑΚΩΝ ΑΤΥΡΩΤΕΣ»

Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1388/2019. Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ για το αναλϊςιμο υλικό «ΡΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΑΚΩΝ ΑΤΥΡΩΤΕΣ» ΕΕΤΤ ΑΜ : 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1388/2019 Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ για το αναλϊςιμο υλικό «ΡΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΑΚΩΝ ΑΤΥΡΩΤΕΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μφκονοσ, 07-06-2018 Αρ. Ρρωτ: -5327- ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ζγγραφεσ ςφραγιςμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διεκνοφσ Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ.1389/2019

Διακιρυξθ Διεκνοφσ Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ.1389/2019 ΕΕΤΤ ΑΜ : 01-200 Γενική Αδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Διακιρυξθ Διεκνοφσ Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ.1389/2019 Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςχετικά με τθν «ΔΙΑΒΙΒΑΣΘ ΚΑΙ ΕΡΙΔΟΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ο δικαιοφχοσ τοποκετεί προςωρινι πινακίδα ςημαντικοφ μεγζθουσ, όπωσ περιγράφεται ςτο ςυνθμμζνο Παράρτθμα Ι.

ο δικαιοφχοσ τοποκετεί προςωρινι πινακίδα ςημαντικοφ μεγζθουσ, όπωσ περιγράφεται ςτο ςυνθμμζνο Παράρτθμα Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ακινα, 27/4/2018 Α. Π.: 1278 Προσ: Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ. για τθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ προμθκειϊν

Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ. για τθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ προμθκειϊν Αρ. πρωτ. : Δ55/18 Ανακζτουςα Αρχι Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο Τεχνολογίασ ΣΥΜΒΑΣΘ Εξοπλιςμόσ υποςτιριξθσ τθσ πράξθσ «Υποςτιριξθ και Διαχείριςθ των Σχεδίων Δράςθσ του ζργου "Μια Νζα Αρχι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1 Πράςινοσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΤΠΠΟΣ/ΓΓΣ/ΕΤΔΕΔ/Α/798/14-12-2010 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΘΨΘ ΝΟΘΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Μαροφςι, 8 Φεβρουαρίου 2012 ΔΙΕΘΝΘ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Ε ΕΤΡΩ

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΘΨΘ ΝΟΘΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Μαροφςι, 8 Φεβρουαρίου 2012 ΔΙΕΘΝΘ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Ε ΕΤΡΩ AΓΑ:ΒΟΖ3469ΗΜΛ-ΒΩΒ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΘΨΘ ΝΟΘΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Μαροφςι, 8 Φεβρουαρίου 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ ΔΙΕΘΝΘ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Ε ΕΤΡΩ Θζμα: Προκιρυξθ διεκνοφσ ανοικτοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.

ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΕΕΤΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΚΗ ΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1277/2017 - Κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 327 του Βιβλίου ΙΙ, του Σμιματοσ Ι του Ν. 4412/ 2016 -«Δθμόςιεσ υμβάςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γοφρνεσ: ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ Αρ.Πρωτ.: ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γοφρνεσ: ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ Αρ.Πρωτ.: ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γοφρνεσ: 27.06.2019 ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ Αρ.Πρωτ.: 11271 ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου (ζωσ 3 μθνϊν) για τθ λειτουργία τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Α θ ή ν α : 01-11- 2 0 1 6 Α ρ. Π ρ ω τ : 2647 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜ ΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Τ Γ Ε Ι Α Σμήμα: Γραφείο: Πληροφορίες: Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών Ι. Λέκκας Διεύθσνζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Ζχοντασ υπόψθ: β) του ν. 4174/2013 (Αϋ 170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ»,

ΑΠΟΦΑΗ Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Ζχοντασ υπόψθ: β) του ν. 4174/2013 (Αϋ 170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α - Ε Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10 Σαχ. Κϊδικασ : 10184 Ακινα Σθλζφωνο : 210 3635007

Διαβάστε περισσότερα

Αςκενοφόρων ΕΚΑΒ Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ Ημερομθνία, Ώρα και Τόποσ Αποςφράγιςθσ των Ρροςφορϊν

Αςκενοφόρων ΕΚΑΒ Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ Ημερομθνία, Ώρα και Τόποσ Αποςφράγιςθσ των Ρροςφορϊν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ για παροχι υπθρεςιϊν. αεροπορικισ μετακίνθςθσ

Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ για παροχι υπθρεςιϊν. αεροπορικισ μετακίνθςθσ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ για παροχι υπθρεςιϊν αεροπορικισ μετακίνθςθσ 0. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ Επωνυμία Ε.Ο.ΡΕ. Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΟΑΚΑ, Ανοικτό Κολυμβθτιριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Ηράκλειο,02 / 05 / 2018 Αρικμ. Πρωτ. : 858 ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ΜΟΝΟΜΕΣΟΥΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ 71601 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ Σηλ. 2810 229 479 2810 390 177 Fax 2810 244 769 E-mail: info@depanal.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚ Η Ρ Τ Ξ Η ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓ Ω Ν Ι Μ ΟΤ

Δ Ι ΑΚ Η Ρ Τ Ξ Η ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓ Ω Ν Ι Μ ΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ: Ππομήθεια Λειηοςπγικού Εξοπλιζμού Κένηπος Πληποθόπηζηρ και Εξςπηπέηηζηρ Επιζκεπηών Πποϋπολογιζμόρ:

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Basic Implementation Monitoring. Version 1.0

Basic Implementation Monitoring. Version 1.0 Basic Implementation Monitoring Version 1.0 Ιοφλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΕΡΓΑΛΕΙΟΤ... 2 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ BASIC IMPLEMENTATION MONITORING... 3 ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΘ ΒΟΘΘΕΙΑ 4 Θ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ Προμικεια υλικϊν με Διαπραγμάτευςθ 12400,00

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΘ ΒΟΘΘΕΙΑ 4 Θ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ Προμικεια υλικϊν με Διαπραγμάτευςθ 12400,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ ΔΙΕΤΘΤΝΗΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 07/05/2018

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Ειςαγωγή Σο παρόν κείμενο ζχει ςκοπό να εξθγιςει με απλό τρόπο, τθ χριςθ του προγράμματοσ e-εκπαίδευςθ, από τον Αρχθγό υςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004408402 2016-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σμιμα: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ PE ΚΑΙ ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΤΘΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ PE ΚΑΙ ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΤΘΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΙΣΑΣ ΔΘΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΘ. ΡΩΤ.: 3373/10-04-2019 ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ PE ΚΑΙ ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΤΘΜΑΤΩΝ» ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Ρ.Α. (24%): ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ:

Διαβάστε περισσότερα

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) *άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ρροκιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1343/2017

Ρροκιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1343/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Ρροκιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1343/2017 Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν «ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΕΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΑΦΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (πλζον ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ Διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΗΕΣΙΑ :

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΗΕΣΙΑ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΩΝ Θμερ/νια: 20/3/2019 ΔΘΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 2957 ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΗΕΣΙΑ : «ΑΡΟΚΟΜΙΔΗ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΤΑΓΙΛΟΥ ΚΑΙ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» με εκτιμϊμενθ αξία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ. digi-content

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ. digi-content Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 09/03/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ

Ηράκλειο, 09/03/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ηράκλειο, 09/03/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ Αριθ. Πρωτ. : 893 ΔΙΕΤΘΤΝΗΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα