Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2011) 855 τελικό 2011/0416 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συµβουλίου για τη δηµιουργία δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης όσον αφορά τα εισοδήµατα και την οικονοµική λειτουργία των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης Προσαρµογή των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων της Επιτροπής που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συµβουλίου 1 στη διάκριση µεταξύ εκχωρούµενων και εκτελεστικών αρµοδιοτήτων της Επιτροπής, που θεσπίστηκε µε τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Γενικό πλαίσιο Τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) διακρίνουν δύο διαφορετικούς τύπους πράξεων της Επιτροπής: Το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ επιτρέπει στον νοµοθέτη να εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδίδει µη νοµοθετικές πράξεις γενικής ισχύος που συµπληρώνουν ή τροποποιούν ορισµένα µη ουσιώδη στοιχεία νοµοθετικής πράξης. Οι νοµοθετικές πράξεις που εκδίδονται κατ αυτόν τον τρόπο από την Επιτροπή αποτελούν, σύµφωνα µε την ορολογία που χρησιµοποιεί η Συνθήκη, «κατ εξουσιοδότηση πράξεις» (άρθρο 290 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ). Το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ επιτρέπει στα κράτη µέλη να θεσπίζουν όλα τα µέτρα εσωτερικού δικαίου που είναι αναγκαία για την εφαρµογή των νοµικά δεσµευτικών πράξεων της Ένωσης. Με τις εν λόγω πράξεις µπορούν να ανατεθούν εκτελεστικές αρµοδιότητες στην Επιτροπή στις περιπτώσεις που απαιτούνται ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρµογή τους. Οι νοµοθετικές πράξεις που εκδίδονται κατ αυτόν τον τρόπο από την Επιτροπή αποτελούν, σύµφωνα µε την ορολογία που χρησιµοποιεί η Συνθήκη, «εκτελεστικές πράξεις» (άρθρο 291 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ). Υφιστάµενες διατάξεις στον τοµέα που αφορά η πρόταση Άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ. Συνοχή µε τις άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης Άνευ αντικειµένου. 2. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ιαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη 1 ΕΕ L 328 της , σ. 27. EL 2 EL

3 Συγκέντρωση και χρήση εµπειρογνωµοσύνης Εκτίµηση επιπτώσεων εν υπήρξε ανάγκη διαβούλευσης µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, συγκέντρωσης και χρήσης εµπειρογνωµοσύνης ή εκπόνησης εκτίµησης επιπτώσεων, δεδοµένου ότι η πρόταση εναρµόνισης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συµβουλίου µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας αποτελεί διοργανικό ζήτηµα το οποίο αφορά όλους τους κανονισµούς του Συµβουλίου. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις που αποβλέπουν στην απλούστευση και στην προσαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 µε βάση την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρµογή του είναι περιορισµένης εµβέλειας. 3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Συνοπτική παρουσίαση της προτεινόµενης δράσης Να προσδιοριστούν οι εκχωρούµενες αρµοδιότητες και οι εκτελεστικές αρµοδιότητες της Επιτροπής στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 και να θεσπιστεί η αντίστοιχη διαδικασία για την έκδοση των σχετικών πράξεων. Επιπλέον, για λόγους απλούστευσης και µε βάση την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συµβουλίου, προτείνεται να τροποποιηθούν ή να απαλειφθούν ορισµένες από τις διατάξεις του εν λόγω κανονισµού. Νοµική βάση Άρθρο 43 της ΣΛΕΕ. Αρχή της επικουρικότητας Η γεωργική πολιτική αποτελεί συντρέχουσα αρµοδιότητα µεταξύ της ΕΕ και των κρατών µελών. Αυτό σηµαίνει ότι εφόσον η ΕΕ δεν νοµοθετεί στον σχετικό τοµέα, τα κράτη µέλη διατηρούν την αρµοδιότητά τους. Το δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης υπάρχει από το 1965 και είναι δικαιολογηµένη η απλούστευση των ισχύοντων κανόνων και η προσαρµογή τους µε βάση την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συµβουλίου. Αρχή της αναλογικότητας Η πρόταση συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας. Επιλογή νοµοθετικών πράξεων Προτεινόµενη πράξη: κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Άλλες πράξεις δεν θα ήταν κατάλληλες για τον παρακάτω λόγο: ο κανονισµός πρέπει να τροποποιείται µε κανονισµό. EL 3 EL

4 4. ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Τα µέτρο αυτό δεν συνεπάγεται επιπλέον ενωσιακές δαπάνες. 5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Απλούστευση και προσαρµογή µε βάση την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συµβουλίου Όπως εξηγείται κατωτέρω, ο κανονισµός περιέχει ορισµένες διατάξεις οι οποίες χρονολογούνται από την εποχή έκδοσης του κανονισµού αριθ. 79/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15 Ιουνίου 1965 περί δηµιουργίας δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφορήσεως επί των εισοδηµάτων και της οικονοµικής λειτουργίας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα 2 και οι οποίες δεν αντανακλώνται πλέον στο σηµερινό περιβάλλον και τη δοµή του δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης. Πράγµατι, οι εκθέσεις που βασίζονται στο δίκτυο λογιστικής γεωργικής πληροφόρησης δεν υποβάλλονται πλέον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο µε σκοπό τον ετήσιο καθορισµό των τιµών των γεωργικών προϊόντων. Η ισχύουσα διάταξη σύµφωνα µε την οποία οι εκθέσεις υποβάλλονται ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έχει, συνεπώς, περιπέσει σε αχρησία. Εντούτοις, οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να δηµοσιεύονται σε δηµόσιο δικτυακό τόπο, µε σκοπό την παροχή, στα άλλα θεσµικά όργανα και στο κοινό, πρόσφορης πρόσβασης στα στοιχεία και στις εκθέσεις που βασίζονται στο δίκτυο λογιστικής γεωργικής πληροφόρησης. Επίσης, η Επιτροπή δεν απαιτεί από τα κράτη µέλη να παρέχουν στις εκµεταλλεύσεις του δικτύου πληροφόρησης πίνακα των γραφείων λογιστικής για επιλογή από τον κατάλογο αυτό, αλλά οι περισσότερες εκµεταλλεύσεις έχουν δικό τους λογιστή / λογιστικό γραφείο που παρέχει τα στοιχεία στο δίκτυο λογιστικής γεωργικής πληροφόρησης ή τα στοιχεία συλλέγονται απευθείας από το όργανο συνδέσµου ή τους συνεργάτες του. Επιπλέον, ο έλεγχος προϋπολογισµού των δαπανών που συνεπάγεται η διαβίβαση των εντύπων εκµετάλλευσης διέπεται από ξεχωριστή διαδικασία του προϋπολογισµού και, εποµένως, δεν θα πρέπει πλέον να συµπεριλαµβάνεται στον παρόντα κανονισµό. εδοµένου ότι και οι δύο έρευνες που αναφέρονται στον κανονισµό, δηλαδή για τη διαπίστωση των εισοδηµάτων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, αφενός, και για την ανάλυση της οικονοµικής λειτουργίας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, αφετέρου, υπόκεινται κατά βάση στους ίδιους κανόνες, είναι σκόπιµο να συγχωνευτούν οι διατάξεις που εφαρµόζονται στους δύο τύπους ερευνών. Το παράρτηµα Ι του κανονισµού περιέχει κατάλογο των περιφερειών για κάθε κράτος µέλος. Ο κατάλογος αυτός τροποποιείται από την Επιτροπή κατόπιν αιτήµατος του οικείου κράτους µέλους. Ένας τέτοιος κατάλογος των περιφερειών, όπου συµπεριλαµβάνεται ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων προς επιλογή για καθεµία από τις περιφέρειες, παρατίθεται επίσης στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 2 EE 109 της , σ EL 4 EL

5 1291/2009 της Επιτροπής, της 18 ης εκεµβρίου 2009, περί επιλογής των λογιστικών εκµεταλλεύσεων µε σκοπό τη διαπίστωση των εισοδηµάτων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις 3. Λαµβάνοντας υπόψη τον µάλλον τεχνικό χαρακτήρα του παραρτήµατος Ι του παρόντος κανονισµού και την ανάγκη ευελιξίας για την προσαρµογή του εν λόγω καταλόγου των περιφερειών, προτείνεται να απαλειφθεί το παράρτηµα Ι από τον παρόντα κανονισµό και να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρµοδιότητα να καταρτίζει τον κατάλογο των περιφερειών µε κατ εξουσιοδότηση πράξεις. 3 ΕΕ L 347 της , σ. 14. EL 5 EL

6 2011/0416 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συµβουλίου για τη δηµιουργία δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης όσον αφορά τα εισοδήµατα και την οικονοµική λειτουργία των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 4, Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά Κοινοβούλια, Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 5, Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία 6, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συµβουλίου 7 αναθέτει αρµοδιότητες στην Επιτροπή για την εφαρµογή ορισµένων διατάξεων του εν λόγω κανονισµού. (2) Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι αρµοδιότητες που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 πρέπει να προσαρµοστούν προς τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («η Συνθήκη»). (3) Με σκοπό τη συµπλήρωση ή την τροποποίηση ορισµένων µη ουσιωδών στοιχείων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009, είναι σκόπιµο να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρµοδιότητα να εκδίδει πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά την κατάρτιση του καταλόγου των περιφερειών ανά κράτος µέλος, τον καθορισµό του ορίου οικονοµικού µεγέθους και τον αριθµό των εκµεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης ανά περιφέρεια, τη θέσπιση περαιτέρω κανόνων για τον χαρακτηρισµό των εκµεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης, τον καθορισµό του περαιτέρω περιεχοµένου του σχεδίου επιλογής των εκµεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης, ΕΕ C [ ] της [ ], σ. [ ]. ΕΕ C [ ] της [ ], σ. [ ]. ΕΕ C [ ] της [ ], σ. [ ]. ΕΕ L 328 της , σ. 27. EL 6 EL

7 τη θέσπιση περαιτέρω κανόνων για τις δραστηριότητες των εθνικών επιτροπών του δικτύου πληροφόρησης των κρατών µελών, τη θέσπιση περαιτέρω κανόνων για τα καθήκοντα των οργάνων συνδέσµου και τη θέσπιση κανόνων για τα λογιστικά στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο εκµετάλλευσης. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό η Επιτροπή να προβαίνει στις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, συµπεριλαµβανοµένων των διαβουλεύσεων σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιµασία και τη σύνταξη κατ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την κατά τον δέοντα τρόπο ταυτόχρονη και έγκαιρη διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. (4) Για την εξασφάλιση ενιαίων όρων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 και την αποφυγή διακρίσεων µεταξύ γεωργών, είναι σκόπιµο να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρµοδιότητες για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την κατ αποκοπή αµοιβή στο πλαίσιο του δικτύου λογιστικής γεωργικής πληροφόρησης. Οι αρµοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16 ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά µε τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη µέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή 8. (5) Για λόγους απλούστευσης και µε βάση την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009, προτείνεται να τροποποιηθούν ή να απαλειφθούν ορισµένες από τις διατάξεις του εν λόγω κανονισµού. (6) Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009, υποβάλλονται ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο εκθέσεις που βασίζονται στο δίκτυο λογιστικής γεωργικής πληροφόρησης, ιδίως για τον ετήσιο καθορισµό των τιµών των γεωργικών προϊόντων. Ωστόσο, στην πράξη οι εκθέσεις αυτές δεν υποβάλλονται πλέον στα εν λόγω θεσµικά όργανα µε σκοπό τον ετήσιο καθορισµό των τιµών των γεωργικών προϊόντων. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η απλή και πρόσφορη πρόσβαση των άλλων θεσµικών οργάνων και του κοινού στις ετήσιες αναλυτικές εκθέσεις που βασίζονται στο δίκτυο λογιστικής γεωργικής πληροφόρησης, θα πρέπει να προβλεφθεί η δηµοσίευση σε ειδικό δικτυακό τόπο των εκθέσεων που καλύπτουν επιλεγµένους τοµείς. (7) Οι εκµεταλλεύσεις στο πλαίσιο του δικτύου λογιστικής γεωργικής πληροφόρησης επιλέγονται βάσει ενός καταλόγου περιφερειών ανά κράτος µέλος. Ο κατάλογος αυτός περιλαµβάνεται επί του παρόντος στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1217/2009. Επιπλέον, ένας τέτοιος κατάλογος παρατίθεται επίσης στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1291/2009 της Επιτροπής, της 18 ης εκεµβρίου 2009, περί επιλογής των λογιστικών εκµεταλλεύσεων µε σκοπό τη διαπίστωση των εισοδηµάτων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις 9. Για λόγους απλούστευσης, είναι σκόπιµο να αποφευχθεί η επανάληψη των εν λόγω καταλόγων. Λαµβανοµένων υπόψη του χαρακτήρα του καταλόγου των περιφερειών και της ανάγκης για αποτελεσµατική εφαρµογή των ενδεχόµενων τροποποιήσεων, θα πρέπει να απαλειφθεί το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 και να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρµοδιότητα να εκδίδει τον εν λόγω κατάλογο µε κατ εξουσιοδότηση πράξεις. Εν αναµονή της 8 9 ΕΕ L 55 της , σ. 13. ΕΕ L 347 της , σ. 14. EL 7 EL

8 κατάρτισης του εν λόγω καταλόγου των περιφερειών από την Επιτροπή, είναι σκόπιµο να χρησιµοποιείται ο κατάλογος που παρατίθεται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1291/2009 για τους σκοπούς του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009. (8) Το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 καθορίζει µέγιστο αριθµό εκµεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι να θέσει ένα δηµοσιονοµικό όριο για τη συλλογή στοιχείων στο πλαίσιο του δικτύου λογιστικής γεωργικής πληροφόρησης. εδοµένου ότι ο σκοπός αυτός εξασφαλίζεται από τη διαδικασία για την ετήσια κατάρτιση και έγκριση του προϋπολογισµού της Ένωσης, το όριο που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 δεν είναι πλέον απαραίτητο. (9) Το κεφάλαιο ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 διέπει τους κανόνες για τη διαπίστωση των εισοδηµάτων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, ενώ το κεφάλαιο ΙΙΙ του εν λόγω κανονισµού καθορίζει τους κανόνες για την ανάλυση της οικονοµικής λειτουργίας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. εδοµένου ότι και οι δύο τύποι ερευνών υπόκεινται κατά βάση στους ίδιους κανόνες και µε σκοπό την απλούστευση των κανόνων αυτών, είναι σκόπιµο να συγχωνευτούν οι διατάξεις που εφαρµόζονται στους δύο τύπους ερευνών. (10) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 περιλαµβάνει περαιτέρω διατάξεις οι οποίες δεν αντανακλούν πλέον την πρακτική στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισµού. Ειδικότερα, η Επιτροπή δεν απαιτεί από τα κράτη µέλη να παρέχουν στις εκµεταλλεύσεις του δικτύου πληροφόρησης πίνακα των γραφείων λογιστικής για επιλογή από τον κατάλογο αυτό, δεδοµένου ότι οι περισσότερες εκµεταλλεύσεις έχουν δικό τους λογιστή ή λογιστικό γραφείο που παρέχει τα στοιχεία στο δίκτυο λογιστικής γεωργικής πληροφόρησης ή τα στοιχεία συλλέγονται απευθείας από το γραφείο συνδέσµου ή τους συνεργάτες του. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν απαιτεί πλέον τις εκθέσεις εκτέλεσης του σχεδίου επιλογής των εκµεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης που εγκρίνονται από τις εθνικές επιτροπές. (11) Εποµένως, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 τροποποιείται ως εξής: (1) Στο άρθρο 1, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «3. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται βάσει του παρόντος κανονισµού, χρησιµεύουν ιδίως ως βάση για τη σύνταξη από την Επιτροπή των εκθέσεων περί της καταστάσεως της γεωργίας και των γεωργικών αγορών, καθώς και περί των γεωργικών εισοδηµάτων εντός της Ένωσης. Οι εκθέσεις αυτές δηµοσιοποιούνται.» (2) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής: α) Στο στοιχείο α), ο όρος «αρχηγός εκµετάλλευσης» αντικαθίσταται από τη λέξη «γεωργός». EL 8 EL

9 β) Το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «β) κατηγορία εκµεταλλεύσεων: σύνολο γεωργικών εκµεταλλεύσεων που ανήκουν στις ίδιες κατηγορίες τεχνικοοικονοµικού προσανατολισµού και οικονοµικού µεγέθους της εκµετάλλευσης, όπως καθορίζονται στην κοινοτική τυπολογία των γεωργικών εκµεταλλεύσεων» γ) Το εδάφιο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «δ) περιφέρεια: το έδαφος κράτους µέλους ή τµήµα του εδάφους ενός κράτους µέλους, εντός των ορίων του οποίου γίνεται η επιλογή των εκµεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης» (3) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Άρθρο 3 Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 19α για τον σκοπό την κατάρτιση του καταλόγου των περιφερειών ανά κράτος µέλος. Εν αναµονή της κατάρτισης του εν λόγω καταλόγου των περιφερειών από την Επιτροπή, χρησιµοποιούνται οι περιφέρειες που προβλέπονται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1291/2009 της Επιτροπής* * EE L 347 της , σ. 14.» (4) Ο τίτλος του κεφαλαίου II αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» (5) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Άρθρο 4 Το παρόν κεφάλαιο εφαρµόζεται στη συλλογή λογιστικών στοιχείων µε σκοπό τη διαπίστωση των ετησίων εισοδηµάτων και την ανάλυση της οικονοµικής λειτουργίας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Τα εν λόγω στοιχεία συλλέγονται µέσω τακτικών και ειδικών ερευνών.» (6) Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής: α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «1. Το πεδίο παρατήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 περιλαµβάνει τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις οικονοµικού µεγέθους ίσου ή EL 9 EL

10 µεγαλύτερου από ένα όριο που εκφράζεται σε ευρώ και αντιστοιχεί σ ένα από τα κατώτερα όρια των κατηγοριών οικονοµικού µεγέθους που ορίζονται στην ενωσιακή τυπολογία γεωργικών εκµεταλλεύσεων.» β) Η παράγραφος 3 απαλείφεται. γ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 19α µε σκοπό τον καθορισµό του ορίου του οικονοµικού µεγέθους και του αριθµού των εκµεταλλεύσεων που υποβάλλουν δελτίο γεωργικής εκµετάλλευσης ανά περιφέρεια, καθώς και µε σκοπό τη θέσπιση περαιτέρω κανόνων για τον χαρακτηρισµό των εκµεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης.» (7) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 5α: «Άρθρο 5α 1. Κάθε κράτος µέλος καταρτίζει σχέδιο για την επιλογή των εκµεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης. Το σχέδιο αυτό εξασφαλίζει τη λήψη ενός αντιπροσωπευτικού λογιστικού δείγµατος για την έρευνα. Το σχέδιο επιλογής των εκµεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης περιλαµβάνει ιδίως την κατανοµή των εκµεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης ανά κατηγορία εκµετάλλευσης και τους λεπτοµερείς κανόνες επιλογής των σχετικών εκµεταλλεύσεων. Το σχέδιο συντάσσεται µε βάση τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται σύµφωνα µε την ενωσιακή τυπολογία γεωργικών εκµεταλλεύσεων. 2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 19α µε σκοπό τον καθορισµό του περαιτέρω περιεχοµένου του σχεδίου επιλογής των εκµεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης.» (8) Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής: α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «2. Η εθνική επιτροπή αναλαµβάνει την ευθύνη της επιλογής των εκµεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης. Για τον σκοπό αυτό, έχει ιδίως ως έργο να εγκρίνει το σχέδιο επιλογής των εκµεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης.» β) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 19α µε σκοπό τη θέσπιση περαιτέρω κανόνων σχετικά µε τις δραστηριότητες των εθνικών επιτροπών.» EL 10 EL

11 (9) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Άρθρο 7 1. Κάθε κράτος µέλος ορίζει ένα όργανο συνδέσµου του οποίου τα καθήκοντα είναι: α) να πληροφορεί την εθνική επιτροπή, τις περιφερειακές επιτροπές και τα γραφεία λογιστικής για το κανονιστικό πλαίσιο που εφαρµόζεται σε αυτά και να µεριµνά για τη σωστή εκτέλεσή του β) να συντάσσει, να υποβάλλει προς έγκριση στην εθνική επιτροπή και να διαβιβάζει κατόπιν στην Επιτροπή το σχέδιο επιλογής των εκµεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης γ) να συντάσσει: i) τον κατάλογο των εκµεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης, ii) κατά περίπτωση, τον πίνακα των γραφείων λογιστικής που είναι διατεθειµένα και είναι σε θέση να συµπληρώσουν το έντυπο εκµετάλλευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις των συµβάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 10 δ) να συγκεντρώνει τα έντυπα εκµετάλλευσης που του διαβιβάζουν τα γραφεία λογιστικής ε) να ελέγχει αν τα έντυπα εκµετάλλευσης είναι δεόντως συµπληρωµένα στ) να αποστέλλει στην Επιτροπή τα έντυπα εκµετάλλευσης δεόντως συµπληρωµένα µε τον απαιτούµενο µορφότυπο και εντός της καθορισµένης προθεσµίας ζ) να διαβιβάζει στην εθνική επιτροπή, στις περιφερειακές επιτροπές και στα γραφεία λογιστικής, τις αιτήσεις πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 17 και να διαβιβάζει στην Επιτροπή τις αντίστοιχες απαντήσεις. 2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 19α µε σκοπό τη θέσπιση περαιτέρω κανόνων σχετικά µε τα καθήκοντα των οργάνων συνδέσµου.» (10) Στο άρθρο 8, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: «2. Το δεόντως συµπληρωµένο έντυπο εκµετάλλευσης περιλαµβάνει τα λογιστικά στοιχεία που επιτρέπουν: - τον χαρακτηρισµό της εκµετάλλευσης του δικτύου πληροφόρησης από τα ουσιώδη στοιχεία των συντελεστών παραγωγής της, - την εκτίµηση του εισοδήµατος της εκµετάλλευσης του δικτύου πληροφόρησης υπό τις διάφορες µορφές του, EL 11 EL

12 - τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου για την εξακρίβωση των παρεχόµενων πληροφοριών. 3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 19α σχετικά µε κανόνες για τη φύση των στοιχείων που πρέπει να περιλαµβάνονται στα έντυπα εκµετάλλευσης, τη µορφή παρουσίασής τους καθώς και τους ορισµούς και τις υποδείξεις που σχετίζονται µε αυτά.» (11) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Άρθρο 9 Ο γεωργός του οποίου η εκµετάλλευση έχει επιλεγεί ως εκµετάλλευση του δικτύου πληροφόρησης παρέχει τα λογιστικά στοιχεία σ ένα γραφείο λογιστικής που είναι διατεθειµένο να συµπληρώσει το έντυπο της εκµετάλλευσής του σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης που προβλέπεται στο άρθρο 10.» (12) Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής: α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «1. Υπό την ευθύνη του κράτους µέλους συνάπτεται σύµβαση µεταξύ της αρµόδιας αρχής που καθορίζεται από το ίδιο το κράτος µέλος και καθενός από τα γραφεία λογιστικής. Με τη σύµβαση αυτή τα γραφεία λογιστικής αναλαµβάνουν να συµπληρώσουν τα έντυπα εκµετάλλευσης σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 8.» β) Η παράγραφος 2 απαλείφεται. (13) Το κεφάλαιο III απαλείφεται. (14) Το άρθρο 18 απαλείφεται. (15) Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής: α) Στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «α) την πληρωµή κατ αποκοπή αµοιβής στα κράτη µέλη για τη διαβίβαση δεόντως συµπληρωµένων εντύπων εκµεταλλεύσεων εντός της καθορισµένης προθεσµίας». β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3: «3. Η Επιτροπή θεσπίζει, µε εκτελεστικές πράξεις, κανόνες για την κατ αποκοπή αµοιβή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α). Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 19β παράγραφος 2.» (16) Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα 19α και 19β: EL 12 EL

13 «Άρθρο 19α «1. Η αρµοδιότητα έκδοσης των κατ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο. 2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 3, στο άρθρο 5 παράγραφος 4, στο άρθρο 5α παράγραφος 2, στο άρθρο 6 παράγραφος 5, στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 εκχωρείται στην Επιτροπή επ αόριστον από [την 1 η Ιανουαρίου 2013]. 3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 3, στο άρθρο 5 παράγραφος 4, στο άρθρο 5α παράγραφος 2, στο άρθρο 6 παράγραφος 5, στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσµατα την εποµένη της ηµέρας δηµοσίευσης της απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που ορίζεται σε αυτήν. εν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιωνδήποτε κατ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ. 4. Μόλις εκδώσει µια πράξη κατ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 5. Μια κατ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 3, το άρθρο 5 παράγραφος 4, το άρθρο 5α παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 5, το άρθρο 7 παράγραφος 2 και το άρθρο 8 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ µόνο εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο δεν έχει εκφράσει την αντίθεσή του εντός προθεσµίας δύο µηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσµίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συµβούλιο έχουν ενηµερώσει την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να διατυπώσουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω προθεσµία παρατείνεται κατά δύο µήνες µε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. Άρθρο 19β 1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, αποκαλούµενη επιτροπή του δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011*. 2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/ * EE L 55 της , σ. 13.» (17) Το παράρτηµα Ι απαλείφεται. EL 13 EL

14 Άρθρο 2 Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρµόζεται από την [1 η Ιανουαρίου 2013.] Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος. Βρυξέλλες, Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος EL 14 EL

15 ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1. ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: Τίτλος 05: Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη 2. ΤΙΤΛΟΣ: FinancSt/ EM/nh/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΠΑΥ: ,3 εκατ. ευρώ ΠΠ: ,1 εκατ. ευρώ Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συµβουλίου, της 30 ής Σεπτεµβρίου 2009, για τη δηµιουργία δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης όσον αφορά τα εισοδήµατα και την οικονοµική λειτουργία των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 3. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ: Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 43 παράγραφος ΣΤΟΧΟΙ: Προσδιορισµός των εκχωρούµενων και των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων της Επιτροπής στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συµβουλίου και θέσπιση της αντίστοιχης διαδικασίας για την έκδοση των εν λόγω πράξεων (ευθυγράµµιση του κανονισµού του Συµβουλίου µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας). 5. ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 12 ΜΗΝΩΝ 5.0 ΑΠΑΝΕΣ - ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ) - ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΑΛΛΕΣ 5.1 ΕΣΟ Α - Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΚ (ΕΙΣΦΟΡΕΣ/ ΑΣΜΟΙ) - ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΡΕΧΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ [2011] (εκατοµµύρια ευρώ) (εκατοµµύρια ευρώ) ευρώ) ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ [2012] (εκατοµµύρια [2013] [2014] [2015] [2016] ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 6.0 ΥΝΑΤΗ Η ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.1 ΥΝΑΤΗ Η ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ NAI OXI NAI OXI 6.2 ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ NAI OXI 6.3 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ NAI OXI ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η ευθυγράµµιση του κανονισµού του Συµβουλίου µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Συνεπώς, δεν έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις. EL 15 EL

16 EL 16 EL

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.9.2013 EP-PE_TC1-COD(2011)0416 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Σεπτεµβρίου 2013 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 906 τελικό 2011/0445 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 774/94

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2012 COM(2012) 447 final 2012/0216 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 812/2004

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.7.2012 COM(2012) 413 final 2012/0201 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.12.2010 COM(2010) 772 τελικό 2010/0372 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2007 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 918 τελικό 2011/0453 (COD)C7-0005/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τροποποιητικός των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2008/97,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2011 COM(2011) 479 τελικό 2011/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του

Διαβάστε περισσότερα

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2012 COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 432 final 2012/0208 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2011 COM(2011) 663 τελικό 2011/0290 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 3/2008 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 29.6.2009 COM(2009) 321 τελικό 2009/0084 (CNS) C7-0093/09 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.../2013/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.../2013/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της PE-CONS αριθ./yy - 2012/0343(COD) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.../2013/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της για την τροποποίηση ορισμένων νομοθετικών πράξεων στον τομέα των αγροτικών και αλιευτικών στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2010 COM(2010) 759 τελικό 2010/0364 (COD) C7-0001/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2014 COM(2014) 379 final 2014/0194 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.9.2013 EP-PE_TC1-COD(2012)0075 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Σεπτεµβρίου 2013 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 2013/0226 (COD) LEX 1679 PE-CONS 42/16 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 10000/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: STATIS 39 TRANS 224 CODEC 851 Θέση του Συμβουλίου σε

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 36/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 36/ /0279 (COD) LEX 1688 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115

PE-CONS 36/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 36/ /0279 (COD) LEX 1688 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 2013/0279 (COD) LEX 1688 PE-CONS 36/16 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 578 final 2013/0278 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0399 (COD) 6932/18 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία INST 96 JUR 109

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA-PROV(2011)0032 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής ***II

P7_TA-PROV(2011)0032 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής ***II P7_TA-PROV(2011)0032 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 10.4.2019 A8-0020/585 Τροπολογία 585 Pavel Svoboda εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων Έκθεση A8-0020/2018 József Szájer Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρμογή του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.8.2017 COM(2017) 424 final 2017/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I

P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγια την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

Πρόταση. ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγια την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.9.2012 COM(2012) 530 final 2012/0260 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγια την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2011 COM(2011) 704 τελικό 2011/0310 (COD) C7-0395/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I

P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο 2008-2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

A8-0231/1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

A8-0231/1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 9.11.2017 A8-0231/1 Τροπολογία 1 Iskra Mihaylova εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Iskra Mihaylova Εδαφικές τυπολογίες (Tercet) COM(2016)0788 C8-0516/2016 2016/0393(COD) A8-0231/2017

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2014 COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής για τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.10.2010 COM(2010) 544 τελικό 2010/0272 (COD) C7-0316/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επιτροπήςτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επιτροπήςτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα) ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,20Νοεμβρίου2012(29.11) (OR.en) Διοργανικόςφάκελος: 2012/0075(COD) 16260/12 LIMITE PUBLIC DENLEG109 AGRI759 SAN279 CODEC2680 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπήςτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1, 14.6.2018 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/155 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/853 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15.4.2014 EP-PE_TC1-COD(2013)0278 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 ενόψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2010 COM(2010) 488 τελικό 2010/0255 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1288/2009

Διαβάστε περισσότερα

A8-0253/13. Τροπολογία 13 Adina-Ioana Vălean εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

A8-0253/13. Τροπολογία 13 Adina-Ioana Vălean εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.4.2018 A8-0253/13 Τροπολογία 13 Adina-Ioana Vălean εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Έκθεση Francesc Gambús Διαδικαστικοί κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (16446/1/2010 C7-0427/2010),

έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (16446/1/2010 C7-0427/2010), P7_TA-PROV(2011)0031 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006) ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 19.5.2015 COM(2015) 216 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόταση για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων ***I

Βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων ***I 29.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 349 E/533 Βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων ***I P7_TA(2012)0282 Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.10.2016 COM(2016) 650 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 09.03.2004 COM(2004) 155 τελικό 2004/0051(CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 για

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 65/19 JUR.5 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2019 (OR. en) 2016/0400 (COD) PE-CONS 65/19

PE-CONS 65/19 JUR.5 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2019 (OR. en) 2016/0400 (COD) PE-CONS 65/19 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2019 (OR. en) 2016/0400 (COD) PE-CONS 65/19 INST 49 IND 65 JUR 114 COMPET 209 TELECOM 90 MAP 5 DEVGEN 38 POLARM 3 EMPL 127 COARM

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.2.26 COM(25) 539 τελικό 25/215 (CNB) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 14.6.2018 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/93 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/849 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 916 τελικό 2006/0300 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ - μέρος ΙΙ

Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ - μέρος ΙΙ 15.4.2019 A8-0190/ 001-488 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-488 κατάθεση: Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Έκθεση József Szájer A8-0190/2019 Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓIΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓIΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.7.2010 COM(2010)381 τελικό 2010/0205 (CNS) Πρόταση Ο ΗΓIΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/9/ΕΚ για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0077(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0077(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αλιείας 18.9.2012 2012/0077(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0400 (COD) 6933/18 ADD 4 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία INST 97 CHIMIE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.1.2018 C(2018) 46 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.1.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29.4.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/129 ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 περί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.12.2018 COM(2018) 819 final 2018/0415 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 742 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 742 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0329 (COD) 15540/17 AGRI 686 AGRILEG 248 VETER 123 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2012 COM(2012) 52 final 2012/0025 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0364(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0364(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.1.2009 COM(2009) 38 τελικό 2009/0011 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.7.2018 COM(2018) 533 final 2018/0286 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 1370/2013 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 10.4.2019 A8-0464/62 62 Αιτιολογική σκέψη 14 (14) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί μέσω προγραμμάτων εργασίας. Λαμβανομένου υπόψη του μεσομακροπρόθεσμου χαρακτήρα των επιδιωκόμενων στόχων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 910 τελικό 2006/0305 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις

Διαβάστε περισσότερα

DGE 1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2018 (OR. en) 2015/0272 (COD) PE-CONS 9/18 ENV 126 ENT 32 MI 109 CODEC 250

DGE 1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2018 (OR. en) 2015/0272 (COD) PE-CONS 9/18 ENV 126 ENT 32 MI 109 CODEC 250 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2015/0272 (COD) PE-CONS 9/18 Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2018 (OR. en) ENV 126 ENT 32 MI 109 CODEC 250 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1219/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2012 που αφορά τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 799 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2018 C(2018) 3973 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27.6.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 181/2014 όσον αφορά ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2010 COM(2010) 745 τελικό 2010/0365 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0075(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0075(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 5.11.2012 2012/0075(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2018)0399 Ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής ***I Τροπολογίες του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. xxxx/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. xxxx/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)336 τελικό 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. xxxx/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 425 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 425 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0191 (NLE) 11726/17 AGRI 436 UNECE 9 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2017 COM(2017) 333 final 2017/0137 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0109/341. Τροπολογία. Renate Sommer. εξ ονόµατος της Οµάδας ECR. Glenis Willmott. Gerben-Jan Gerbrandy

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0109/341. Τροπολογία. Renate Sommer. εξ ονόµατος της Οµάδας ECR. Glenis Willmott. Gerben-Jan Gerbrandy 10.6.2010 A7-0109/341 341 Άρθρο 30 παράγραφος 4 4. Οι δηλούµενες τιµές είναι, σύµφωνα µε την εκάστοτε περίπτωση, µέσες τιµές βασιζόµενες: α) στην ανάλυση του τροφίµου από τον παρασκευαστή ή β) σε υπολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0312 C8-0202/ /0158(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0312 C8-0202/ /0158(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 9.1.2019 A8-0361/ 001-016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-016 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Godelieve Quisthoudt-Rowohl A8-0361/2018 Κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 909 τελικό 2006/0282 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα