ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Φωτοσύνθεση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Φωτοσύνθεση"

Transcript

1 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Φωτοσύνθεση Α. Διδακτικό πλαίσιο Τίτλος ενότητας: Φωτοσύνθεση Ερευνώντας τη Φωτοσύνθεση Παιδαγωγική Προσέγγιση: Προβληματοκεντρική μάθηση με προκαθορισμένη πορεία δραστηριοτήτων για οικοδόμηση γνώσης. Η παιδαγωγική προσέγγιση που αξιοποιείται στην ενότητα αυτή βασίζεται στη θεωρία του οικοδομισμού και στην κοινωνικο-κεντρική άποψη για τη μάθηση και τη γνωστική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ως αφόρμηση ένα πρόβλημα αποστολή, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο της διερεύνησης. Στη συνέχεια, παρατίθεται μία ακολουθία δραστηριοτήτων, η οποία σκοπό έχει να στηρίξει τον/τη μαθητή/τρια στην προσπάθειά του/της να διερευνήσει και να απαντήσει στο αρχικό ερώτημα της αποστολής, να αναπτύξει δεξιότητες διερεύνησης, συλλογιστικές δεξιότητες και να αποκτήσει εμπειρίες. Κάθε δραστηριότητα επιτρέπει την ενεργό εμπλοκή του/της μαθητή/τρια στη μαθησιακή διαδικασία, την ανάδειξη των ιδεών των μαθητών/τριών, την αναδόμηση των ιδεών, την εφαρμογή των νέων ιδεών και την ανασκόπησή τους. Μέσα από τη συνεργατική μάθηση που προτείνεται, οι μαθητές/τριες, δυνητικά, αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας και προωθείται η καλλιέργεια των ιδιοτήτων του δημοκρατικού πολίτη. Οι παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με το συγκεκριμένο μαθησιακό υλικό, περιορίζονται σε εισαγωγικές οδηγίες, σε παροτρύνσεις για παραγωγικό διάλογο εντός των ομάδων, σε ερωτήσεις για προβληματισμό, σε εξαιρετικά σύντομη ανατροφοδότηση, σε εντοπισμό πιθανών εναλλακτικών ιδεών και καθοδήγηση για εννοιολογική αλλαγή και κατανόηση, καθώς και συντονισμό συζητήσεων στην ολομέλεια της τάξης. Οργάνωση τάξης: Εργασία σε ομάδες (Συνεργατική μάθηση) Συνολική χρονική διάρκεια: 9 διδακτικές περίοδοι Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος για δραστηριότητες και εισαγωγικό μέρος : 7,5 διδακτικές περίοδοι Προτεινόμενος χρόνος για αξιολόγηση εργασιών για το σπίτι: 1,5 διδακτικές περίοδοι Σχετικοί Στόχοι Αναλυτικού Προγράμματος: Α.1.18., Α.1.19., Α.1.20., Α.1.21., Α.1.22., Α.1.23., Α.1.24, Α.2.1., Α.2.2., Α.2.3.

2 Β. Μαθησιακές Επιδιώξεις της Ενότητας (α) Εννοιολογική κατανόηση: Κατανόηση των ακόλουθων εννοιών: Φωτοσύνθεση, θρεπτικές ουσίες, άμυλο, δομικά υλικά, ενεργειακά υλικά, Φαινόμενο του θερμοκηπίου, Αυτότροφοι οργανισμοί, Ετερότροφοι οργανισμοί, Παραγωγοί, Καταναλωτές, Οικοσυστήματα. (β) Επιστημολογική επάρκεια: Κατανόηση του τρόπου ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης, του ρόλου του πειράματος στην επιστήμη, της σχέσης θεωρίας και δεδομένων. (γ) Συλλογιστικές και Πρακτικές δεξιότητες - ικανότητες: Προώθηση της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, δημιουργικής σκέψης, δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας, δεξιοτήτων παρατήρησης, ανάπτυξης υποθέσεων, σχεδιασμού και εκτέλεσης πειράματος, έλεγχου μεταβλητών, δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας. (δ) Στάσεις, Αξίες και Συμπεριφορές: Ανάπτυξη θετικής στάσης για το περιβάλλον και την ανάγκη διατήρησης της ισορροπίας στο οικοσύστημα της Γης. (ε) Εμπειρίες: Προτείνονται δραστηριότητες επέκτασης με την παρακολούθηση σχετικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ή/ και επίσκεψη σε μονάδα υδροπονίας ή θερμοκήπιο παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Γ. Γενικοί Στόχοι της Διδακτικής Ενότητας Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: Να διερευνούν από πού τρέφονται τα φυτά. Να ανακαλύπτουν με τι τρέφονται τα φυτά. Να περιγράφουν τη λειτουργία της Φωτοσύνθεσης. Να σχεδιάζουν και να εκτελούν πειράματα για τη διερεύνηση της λειτουργίας της φωτοσύνθεσης. Να κατανοούν τη σημασία της φωτοσύνθεσης για τη ζωή στον πλανήτη μας Να ανακαλύπτουν και να ερμηνεύουν τη σχέση μεταξύ Φωτοσύνθεσης και φαινομένου του θερμοκηπίου. Να σχεδιάζουν και να εκτελούν πειράματα που επηρεάζουν την ταχύτητα (ρυθμό) της φωτοσύνθεσης. Να κατανοούν και να εξηγούν τις διαφορές μεταξύ αυτότροφων και ετερότροφων οργανισμών. Να κατανοούν και να εξηγούν τις διαφορές μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. Να δίνουν ένα λειτουργικό ορισμό για την έννοια του οικοσυστήματος.

3 Να προσδιορίζουν βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες ενός οικοσυστήματος. Να δημιουργούν ένα θεατρικό παραμύθι για τον τρόπο με τον οποίο τρέφονται και αναπτύσσονται τα φυτά σε μια μονάδα υδροπονίας και σε ένα χωράφι. Να δημιουργούν μια αφίσα (poster) με θέμα: «Τρόποι αντιμετώπισης της αύξησης του Φαινομένου του Θερμοκηπίου». Δ. Ειδικοί Στόχοι της Διδακτικής Ενότητας Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: Να κάνουν υποθέσεις ως προς το από πού εξασφαλίζουν τα φυτά τις ουσίες που τους είναι απαραίτητες για να ζήσουν και να αναπτυχθούν και να προτείνουν τρόπους ελέγχου των υποθέσεων τους. Να παρακολουθήσουν βίντεο για υδροπονικές καλλιέργειες και να προβληματισθούν για το ρόλο του χώματος για τη διατροφή των φυτών. Να μελετήσουν το ιστορικό πείραμα του Jan Baptist van Helmont και να απαντήσουν στο από πού εξασφαλίζουν τα φυτά την τροφή τους. Να μελετήσουν ιστορικά πειράματα άλλων επιστημόνων για το από πού εξασφαλίζουν τα φυτά την τροφή τους. Να συμπληρώσουν ενδείξεις σχεδιαγραμμάτων που αφορούν στις πρώτες ύλες και άλλους απαραίτητους παράγοντες που απαιτούνται για να εξασφαλίσουν τα φυτά την τροφή τους. Να παρακολουθήσουν βίντεο με τίτλο «Φωτοσύνθεση», καθώς και παρουσίαση με τίτλο «Φωτοσύνθεση και Διατροφή των φυτών» και να συμπληρώσουν τις ενδείξεις σχεδιαγράμματος έτσι ώστε να φαίνονται οι πρώτες ύλες, οι απαραίτητοι παράγοντες και τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης. Να διεξάγουν πειράματα για την ανίχνευση της ουσίας άμυλο. Να διεξάγουν πειράματα για τον αποχρωματισμό φύλλων φυτού και για την ανίχνευση αμύλου. Να συμπληρώνουν σχεδιαγράμματα συσχετίζοντας τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης με την ανίχνευση αμύλου στα πράσινα μέρη του φυτού. Να μελετούν σχεδιαγράμματα για τη σύσταση της ατμόσφαιρας και να βρίσκουν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της περιεκτικότητας του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και της σημασίας του για τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη μας. Να κάνουν πειράματα για να διερευνήσουν το τι χρειάζεται για να γίνει η λειτουργία της φωτοσύνθεσης. Να διατυπώνουν τις μεταβλητές των πειραμάτων που εκτελούν

4 Να κάνουν μετρήσεις και να καταγράφουν τα αποτελέσματα και συμπεράσματα των πειραμάτων που εκτελούν. Να επιβεβαιώνουν ή να διαψεύδουν τις αρχικές υποθέσεις της ερευνητικής διαδικασίας που ακολουθούν. Να αποδίδουν θεατρικά ένα διάλογο που αφορά στη σημασία της φωτοσύνθεσης για τη ζωή στον πλανήτη μας, και να προβληματισθούν για τις διάφορες πτυχές του ζητήματος αυτού (παροχή δομικών και ενεργειακών υλικών). Να ανακαλύπτουν και να εξηγούν την ομοιότητα που υπάρχει μεταξύ του φαινομένου του θερμοκηπίου και του θερμοκηπίου όπου παράγονται γεωργικά προϊόντα. Να εξηγούν γιατί η αύξηση του φαινομένου του θερμοκηπίου προκαλεί άνοδο της μέσης θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας της Γης. Να εξηγούν το ρόλο της λειτουργίας της φωτοσύνθεσης για τη διατήρηση σταθερών ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Να ερμηνεύουν τη σχέση μεταξύ μείωσης των τροπικών δασών και έντονη αύξηση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Να κατανοούν την αναγκαιότητα του φαινομένου του θερμοκηπίου για τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη μας. Να διατυπώνουν υποθέσεις και να προτείνουν πειράματα με τα οποία μπορούν να ερευνήσουν την ταχύτητα με την οποία γίνεται η φωτοσύνθεση σ ένα φυτό. Να διεξάγουν πείραμα για να ερευνήσουν το πώς η μεταβολή της έντασης του φωτός επηρεάζει την ταχύτητα της φωτοσύνθεσης, υπολογίζοντας την ποσότητα του οξυγόνου που παράγει το φυτό για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που το φυτό φωτοσυνθέτει. Να μελετούν εικόνες με αυτότροφους (παραγωγοί) και ετερότροφους (καταναλωτές) οργανισμούς και να ορίζουν την κάθε κατηγορία. Να εντοπίζουν σε εικόνα οικοσυστήματος αυτότροφους (παραγωγούς) και ετερότροφους (καταναλωτές) οργανισμούς. Να κατανοούν και να εξηγούν ποια είναι η πρωταρχική πηγή από την οποία προέρχεται η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στις θρεπτικές ουσίες όλων των οργανισμών, αυτότροφων και ετερότροφων. Να παρακολουθήσουν ένα βίντεο για τα οικοσυστήματα της Κύπρου και να γράψουν βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες για τρια οικοσυστήματα της Κύπρου που φαίνονται σε τρεις εικόνες. Να δημιουργούν ένα θεατρικό παραμύθι για τον τρόπο με τον οποίο τρέφονται και αναπτύσσονται τα φυτά σε μια μονάδα υδροπονίας και σε ένα χωράφι. Να προτείνουν τρόπους με τους οποίους μπορούν, ως πολίτες του πλανήτη Γη, να συμβάλλουν στη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

5 Να δημιουργούν μια αφίσα (poster) με θέμα: «Τρόποι αντιμετώπισης της αύξησης του Φαινομένου του Θερμοκηπίου». Ε. Εναλλακτικές ιδέες των μαθητών για τη Φωτοσύνθεση και τη Διατροφή των Φυτών Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας της ενότητας αυτής, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι ορισμένοι/ες μαθητές/τριες μπορεί να έχουν τις ακόλουθες εναλλακτικές ιδέες για τη Φωτοσύνθεση και τη Διατροφή των Φυτών, σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία: Θεωρούν ότι τα φυτά παίρνουν την τροφή τους από το έδαφος, και ότι οι ρίζες είναι όργανα θρέψης. Για παράδειγμα, πολλοί μαθητές υποστηρίζουν ότι το χώμα ενός δοχείου στο οποίο είναι φυτεμένο ένα φυτό χάνει σταδιακά βάρος διότι αυτό παρέχει την τροφή για την ανάπτυξη του φυτού. Πιστεύουν ότι τροφή για τα φυτά αποτελεί οτιδήποτε προέρχεται από το περιβάλλον, όπως το νερό, τα ορυκτά, τα λιπάσματα, το διοξείδιο του άνθρακα, ακόμα και η ακτινοβολία του ήλιου. Δηλαδή, πιστεύουν ότι υπάρχουν πολλαπλές πηγές τροφής. Αντιστέκονται στην θέση ότι η τροφή παράγεται με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Εκφράζουν την τελεολογική άποψη ότι τα φυτά παράγουν τροφή για το καλό των ζώων και των ανθρώπων, παρά για τον ίδιο τους τον εαυτό. Θεωρούν ότι τα φυτά απορροφούν νερό μέσω των φύλλων τους, και ότι κύρια λειτουργία του φύλλου είναι να "συλλαμβάνει" τη βροχή, το νερό και τη δροσιά. Θεωρούν τη φωτοσύνθεση ως μια ουσία παρά ως μια διαδικασία ή ως ένα είδος αναπνοής του φυτού. Κατανοούν ελάχιστα τις ενεργειακές μεταφορές κατά το μεταβολισμό των φυτών, και θεωρούν ότι η τροφή που λαμβάνει ένα φυτό συσσωρεύεται καθώς αυτό αναπτύσσεται. Κατανοούν ελάχιστα το ότι η τροφή παρέχει ενέργεια για τις ζωτικές λειτουργίες των οργανισμών, και το ότι παρέχει δομικά υλικά για την ανάπτυξη των οργανισμών. Δεν θεωρούν τη φωτοσύνθεση κάτι σημαντικό για τα ίδια τα φυτά, αλλά ως κάτι που τα φυτά κάνουν για το καλό των ανθρώπων και των ζώων, κυρίως δε σε σχέση με την ανταλλαγή των αερίων (αποδέσμευση οξυγόνου και δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα).

6 Θεωρούν τη χλωροφύλλη ως μια ουσία της τροφής, ένα αποθηκευμένο προϊόν, μια ζωτική ουσία όπως το αίμα, κάτι το οποίο κάνει τα φυτά δυνατά ή ως κάτι που διασπά το άμυλο. Πιστεύουν ότι η χλωροφύλλη απορροφά το διοξείδιο του άνθρακα. Θεωρούν ότι η χλωροφύλλη υπάρχει, απλώς, για να κάνει τα φύλλα πράσινα και ωραία (ανθρωποκεντρική άποψη). Αντιστέκονται στο ότι ο ρόλος της χλωροφύλλης σχετίζεται με την απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας Δεν αποδέχονται ότι η ανάπτυξη των φυτών και, κυρίως, η αύξηση της μάζας τους, μπορεί να οφείλεται στην ενσωμάτωση υλικών με την μορφή αερίων. Πιστεύουν ότι το διοξείδιο του άνθρακα χρησιμοποιείται στην αναπνοή, μόνον όταν δεν υπάρχει ηλιακή ενέργεια για να γίνει φωτοσύνθεση. Θεωρούν ότι τα πράσινα φυτά αναπνέουν μόνο τη νύχτα όταν δεν υπάρχει καθόλου ηλιακή ενέργεια. Θεωρούν ότι τα πράσινα φυτά δεν αναπνέουν, αλλά μόνο φωτοσυνθέτουν. Πιστεύουν ότι τα φυτά αναπνέουν όταν δεν παίρνουν αρκετή ενέργεια από τη φωτοσύνθεση, και τα ζώα αναπνέουν συνεχώς διότι δεν μπορούν να φωτοσυνθέσουν. ΣΤ. Απαραίτητες Προαπαιτούμενες Γνώσεις Τα φυτά είναι ζωντανοί οργανισμοί. Τα φυτά χρειάζονται τροφή για να αναπτυχθούν. Ο ατμοσφαιρικός αέρας αποτελείται από διάφορα αέρια. Οι οργανισμοί εισπνέουν ατμοσφαιρικό αέρα πλούσιο σε οξυγόνο και εκπνέουν ατμοσφαιρικό αέρα πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα. Ο ήλιος παρέχει ενέργεια. Τα φυτά αποβάλλουν οξυγόνο κατά τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης.

7 ΣΤ. Σχόλια για τον/την εκπαιδευτικό που αφορούν στις δραστηριότητες της Ενότητας 4 Το εισαγωγικό ένθετο της ενότητας αυτής, όπως και η εισαγωγική εικόνα, αποσκοπούν στο να εισαγάγουν τους/τις μαθητές/τριες στο πρόβλημα που καλούνται να επιλύσουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενότητας. Προτείνεται όπως το ένθετο διαβαστεί από τον/την εκπαιδευτικό στην ολομέλεια της τάξης, και σχολιασθεί σε συντομία. Η Αποστολή στοχεύει στο να ενημερώσει τους/τις μαθητές/τριες για τους βασικούς στόχους της ενότητας, καθώς και την πορεία δραστηριοτήτων. Προτείνεται όπως η αποστολή διαβαστεί, επίσης, από τον/την εκπαιδευτικό στην ολομέλεια της τάξης, και δοθούν οι απαραίτητες επεξηγήσεις στους/στις μαθητές/τριες για το περιεχόμενο, την πορεία δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσει, και τον τρόπο εργασίας των μαθητών/τριών. Ανάλογα με το γνωσιολογικό και μεταγνωστικό επίπεδο των μαθητών/τριών, ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να αποφασίσει για το ποιες ακριβώς επεξηγήσεις θα χρειασθεί να δώσει στους/στις μαθητές/τριες. Όσον αφορά στη συγγραφή του θεατρικού παραμυθιού για τον τρόπο που τα φυτά τρέφονται και αναπτύσσονται σε μια μονάδα υδροπονίας και σε ένα χωράφι, θα ήταν χρήσιμο να εξηγηθεί στους/στις μαθητές/τριες ότι θα τους δοθούν στη συνέχεια περισσότερες επεξηγήσεις για το τι είναι μια μονάδα υδροπονίας, και ότι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και ένα σχετικό βίντεο για το θέμα αυτό. Επίσης, θα πρέπει να τονισθεί στους/στις μαθητές/τριες ότι θα τους δοθούν περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα ετοιμάσουν και θα παρουσιάσουν το θεατρικό τους παραμύθι. Οι μαθητές/τριες, πιθανώς, να γνωρίζουν από την Ε Τάξη του Δημοτικού Σχολείου (Οι λειτουργίες των φυτών) την έννοια της Φωτοσύνθεσης, καθώς και τις πρώτες ύλες, τα προϊόντα και τους απαραίτητους παράγοντες για τη διεξαγωγή της. Θα ήταν, όμως χρήσιμο, να ακολουθηθεί η οικοδομιστική προσέγγιση που προτείνεται στη συγκεκριμένη ενότητα, ούτως ώστε οι μαθητές να οικοδομήσουν από μόνοι τους τις σχετικές έννοιες που αφορούν στη Φωτοσύνθεση και τη Διατροφή των Φυτών.

8 Η Δραστηριότητα στοχεύει στο να εξασκηθούν οι μαθητές/τριες στο να κάνουν υποθέσεις ως προς το από πού εξασφαλίζουν τα φυτά τις ουσίες που τους είναι απαραίτητες για να ζήσουν και να αναπτυχθούν, και να προτείνουν τρόπους ελέγχου των υποθέσεών τους. Είναι σημαντικό όπως ο/η εκπαιδευτικός υπενθυμίσει τους/τις μαθητές/τριες ότι η κατασκευή υποθέσεων αποτελεί μια πολύ ουσιώδη διαδικασία στην επιστήμη, και, με βάση τα όσα έχουν ήδη διαπραγματευθεί στην Ενότητα 1 του Βιβλίου Δραστηριοτήτων τους, θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες τους, καθώς και τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους για τη διαδικασία της Φωτοσύνθεσης, για να διατυπώσουν τις υποθέσεις τους. Επίσης, θα πρέπει να τονισθεί ότι οι αρχικές υποθέσεις που θα διατυπωθούν μπορεί να είναι ορθές ή λανθασμένες, και επομένως για να ελεγχθούν αν είναι ορθές, απαιτείται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας ερευνητικής πειραματικής διαδικασίας. Στη συνέχεια της Δραστηριότητας 4.1.1, οι μαθητές/τριες καλούνται να παρακολουθήσουν ένα βίντεο με τίτλο «Μονάδα Υδροπονίας», το οποίο αφορά στον τρόπο καλλιέργειας γεωργικών προϊόντων (ντομάτων) με τη μέθοδο της υδροπονίας, και με βάση το περιεχόμενο του βίντεο αυτού, να αξιολογήσουν τις υποθέσεις τους. Αναμένεται ότι με βάση το βίντεο αυτό, θα διαπιστώσουν ότι τα φυτά ΔΕΝ τρέφονται από χώμα (έδαφος), και έτσι θα απορρίψουν μια τέτοια πιθανή υπόθεσή τους. Το ότι τα φυτά τρέφονται από το χώμα αποτελεί, πιθανώς, τη σημαντικότερη παρανόηση των μαθητών/τριών, αλλά και φοιτητών, όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Επιπλέον, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, έχει διαπιστωθεί ότι η παρανόηση αυτή είναι τόσο έντονη που οι μαθητές/τριες ακόμη και μετά τη διδασκαλία της ενότητας που αφορά στη Φωτοσύνθεση και στη Διατροφή των Φυτών, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι τα φυτά τρέφονται από το χώμα. Μετά την παρακολούθηση του βίντεο για τις υδροπονικές καλλιέργειες, μπορεί οι μαθητές/τριες να θεωρήσουν ότι τα φυτά τρέφονται από το νερό. Αυτή η άποψη αποτελεί, επίσης, συχνή εναλλακτική ιδέα. Τη συλλογιστική αυτή θα τη συναντήσουν ξανά στη Δραστηριότητα 4.1.2, στις προτεινόμενες εργασίες που αφορούν στο ιστορικό πείραμα του Βαν Χέλμοντ (Jan Baptist van Helmont) Στη συνέχεια, όμως, αυτή η πιθανή παρανόηση θα ξεκαθαρίσει με τη μελέτη των άλλων ιστορικών πειραμάτων που θα ακολουθήσουν.

9 Συνέχεια Δραστηριότητα Στη Δραστηριότητα αξιοποιείται η Ιστορία της Επιστήμης για να πληροφορηθούν οι μαθητές/τριες για την πορεία των ερευνών που διεξήχθησαν, από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, για την ανάπτυξη της υπάρχουσας επιστημονικής γνώσης όσον αφορά στη λειτουργία της Φωτοσύνθεσης και στη Διατροφή των Φυτών. Η Δραστηριότητα έχει μεγάλη σημασία όσον αφορά στην προώθηση της ανάπτυξης της επιστημολογικής επάρκειας των μαθητών. Προτείνεται όπως ο/η εκπαιδευτικός με τη βοήθεια των διαφόρων ιστορικών αναφορών που υπάρχουν στην ενότητα αυτή και αφορούν στα διάφορα ιστορικά πειράματα για τη Φωτοσύνθεση, ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/τριες να αναστοχαστούν για μια ακόμη φορά για το τι είναι Επιστήμη και για το πώς αναπτύσσεται η επιστημονική γνώση. Δηλαδή, όπως έχει τονισθεί και στην Ενότητα 1, θα πρέπει να βοηθηθούν οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν ότι οι επιστημονικές ιδέες και θεωρίες δεν είναι κάτι που υπάρχει στον φυσικό κόσμο και, απλά, τις ανακαλύπτουμε, αλλά είναι ανθρώπινο οικοδόμημα και απορρέουν από την αλληλεπίδραση των ανθρώπων με τα φαινόμενα, και ότι υπάρχει μια κοινωνική διάσταση στην κατασκευή της επιστημονικής γνώσης. Επίσης, θα πρέπει να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες ότι οι επιστημονικές γνώσεις, συνήθως, αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, ανάλογα με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν.επομένως, θα πρέπει να τονισθεί ότι η επιστημονική γνώση δεν είναι απόλυτη και αμετάβλητη. Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες την ανάγκη της συνεργασίας, της ανταλλαγής απόψεων και ιδεών για την ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης. Επιπρόσθετα, είναι χρήσιμο να αξιοποιηθούν όλα τα ένθετα της ενότητας αυτής κάτω από τον τίτλο «Πρωτοπόροι στη Βιολογία», διότι ο αναστοχασμός γύρω από την πορεία διερεύνησης του τρόπου Διατροφής των Φυτών και της Φωτοσύνθεσης, καθώς και η συζήτηση γύρω από τις διάφορες ιστορικές αντιλήψεις μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στον εντοπισμό εναλλακτικών ιδεών των μαθητών/τριών για τα σχετικά ζητήματα, και στην εννοιολογική αλλαγή. Ειδικότερα, η επαφή με τις ιστορικές αντιλήψεις των διαφόρων επιστημόνων μπορεί να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες να συνειδητοποιήσουν τις δικές τους αδυναμίες ή τις δικές τους εναλλακτικές αντιλήψεις, να έρθουν σε σύγκρουση με τις σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις, και έτσι να επέλθει εννοιολογική αλλαγή, να ακολουθήσει αναδόμηση των ιδεών και εννοιολογική κατανόηση. Ακόμη, οι μαθητές/τριες μέσα από την μελέτη της ιστορικών αντιλήψεων για τη Διατροφή των Φυτών, μπορούν να αντιληφθούν ότι ο δικός τους τρόπος σκέψης μοιάζει με αυτόν κάποιων επιστημόνων του παρελθόντος, και συνήθως αλλάζει από απλουστευμένο σε πιο περίπλοκο, και από διαισθητικό σε πιο λογικό. Μια διαπίστωση που μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της επιστημολογίας τους.

10 Στη Δραστηριότητα , οι μαθητές/τριες καλούνται να μελετήσουν το ιστορικό πείραμα του Βαν Χέλμοντ (van Helmont), με τη βοήθεια της εικόνας που τους δίνεται. Αναμένεται ότι οι μαθητές/τριες μέσα από τις παρατηρήσεις και τις διαπιστώσεις τους θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ο επιστήμονας αυτός με το συγκεκριμένο πείραμά του μπόρεσε να απορρίψει μια άποψη που ήταν αποδεκτή για περίπου 2000 χρόνια. Δηλαδή, την άποψη ότι τα φυτά τρέφονται από το χώμα (έδαφος). Βέβαια ο Βαν Χέλμοντ, ενώ ορθά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα φυτά ΔΕΝ τρέφονται από το χώμα, πίστεψε, λανθασμένα, με βάση τη σημερινή επιστημονική γνώση, ότι τα φυτά τρέφονται μόνον από το νερό. Μια ιδέα, η οποία εγκαταλείφτηκε στη συνέχεια, με βάση νέα δεδομένα που προέκυψαν από πειράματα, και προσεγγίσεις άλλων επιστημόνων της τότε εποχής. Οι πληροφορίες της Δραστηριότητας , προτείνεται όπως διαβαστούν και σχολιαστούν σε συντομία από τον/την εκπαιδευτικό, στην ολομέλεια της τάξης, δίνοντας έμφαση στη διαδικασία απόκτησης της επιστημονικής γνώσης. Μέσα από τις πληροφορίες των ένθετων της δραστηριότητας αυτής, διαφαίνεται, πολύ καλά, η κοινωνικοοικοδομιστική προσέγγιση της ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης. Επίσης, μέσα από την αξιοποίηση της Ιστορίας της Επιστήμης, δίνεται η δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να αντιληφθούν την ανθρώπινη όψη της επιστήμης, να βελτιώσουν τις κριτικές τους ικανότητες, να προωθήσουν μια βαθύτερη κατανόηση των διαφόρων επιστημονικών εννοιών που εμπλέκονται στις διάφορες ιστορικές αναφορές, και να διαπιστώσουν ότι πολλές από τις δικές τους πιθανές παρανοήσεις/εναλλακτικές ιδέες, συχνά, μοιάζουν με εκείνες των επιστημόνων παλαιότερων εποχών.

11 Στη Δραστηριότητα , προτείνεται όπως οι μαθητές/τριες αφεθούν, πρώτα εξατομικευμένα και στη συνέχεια στο πλαίσιο της ομάδας τους, να μελετήσουν τα ιστορικά πειράματα του Τζόζεφ Πρίστλεϊ για το από πού εξασφαλίζουν τα φυτά την τροφή τους, και να προσπαθήσουν να απαντήσουν τα σχετικά ερωτήματα. Ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να υποβάλει επιπλέον αναστοχαστικά ερωτήματα στους/στις μαθητές/τριες, του τύπου «Τι χρειάζεται ένας οργανισμός για να ζήσει; Τι νομίζετε ότι δεν έπαιρνε το ποντίκι του πειράματος 1 που είναι απαραίτητο για να μπορέσει να ζήσει; Γιατί τα δοχεία που χρησιμοποίησε ο Τζόζεφ Πρίστλεϊ για τα πειράματά του ήταν διαφανή και αεροστεγώς κλειστά; Τι σημαίνει ότι ένα δοχείο είναι αεροστεγώς κλειστό; κ.λπ». Αναμένεται ότι οι μαθητές/τριες, με τη μελέτη των ιστορικών πειραμάτων του Τζόζεφ Πρίστλεϊ, θα αντιληφθούν ότι με βάση τα αποτελέσματα των πειραμάτων αυτών, ο συγκεκριμένος επιστήμονας, μεταξύ άλλων, μπόρεσε να ανακαλύψει ότι τα φυτά για να τραφούν χρειάζονται τον ατμοσφαιρικό αέρα. Η διαπίστωση αυτή του Τζόζεφ Πρίστλεϊ αποτέλεσε τη βάση μετέπειτα ερευνών, μέσα από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι τα φυτά απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα από τον ατμοσφαιρικό αέρα για να φτιάξουν την τροφή τους. Παρόλο που ο Τζόζεφ Πρίστλεϊ χρησιμοποίησε διαφανή δοχεία για τα πειράματά του, για να επιτρέπουν τη διέλευση του ηλιακού φωτός, χρειάστηκαν μερικά χρόνια ακόμη για να διαπιστωθεί και να εξηγηθεί ο σημαντικότατος ρόλος του ηλιακού φωτός στη Διατροφή των Φυτών. Αυτό επιτεύχθηκε μέσα από τα πειράματα του Δανού Βιολόγου Γιαν Ινγκερχάουζ. Ο επιστήμονας αυτός διαπίστωσε επίσης τον ρόλο της χλωροφύλλης στην όλη διαδικασία της λειτουργίας της Φωτοσύνθεσης.

12 Στη Δραστηριότητα 4.2.1, οι μαθητές/τριες, σύμφωνα με τις ήδη αποκτηθείσες γνώσεις τους για τη Διατροφή των Φυτών, καλούνται να συμπληρώσουν τις ενδείξεις στη σχετική εικόνα. Οι ενδείξεις αυτές αφορούν στις πρώτες ύλες (νερό και διοξείδιο του άνθρακα) και στους άλλους δύο απαραίτητους παράγοντες (χλωροφύλλη και ηλιακό φως) που απαιτούνται για να εξασφαλίσουν τα φυτά την τροφή τους. Οι μαθητές/τριες, μέσα από αυτή την οικοδομιστική προσέγγιση θα ανακαλύψουν τους απαραίτητους παράγοντες και τις πρώτες ύλες που χρειάζονται τα φυτά για να τραφούν, θα ξεκαθαρίσουν τυχόν παρανοήσεις για τη Διατροφή των Φυτών και θα μπορέσουν στη συνέχεια να συνδέσουν τη Διατροφή των Φυτών με τη λειτουργία της Φωτοσύνθεσης. Οι έννοιες χλωροφύλλη και χλωροπλάστες, είναι ήδη γνωστές στους/στις μαθητές/τριες από την Ενότητα 3. Ο/η εκπαιδευτικός, θα ήταν χρήσιμο να παραπέμψει τους/τις μαθητές/τριες στην Ενότητα 3: Δομή και λειτουργία του φυτικού κυττάρου, καθώς και στις μικροσκοπικές παρατηρήσεις για το φυτικό κύτταρο, για να μπορέσουν να αντιληφθούν καλύτερα τη σχέση μεταξύ δομής και λειτουργίας των φυτικών κυττάρων, αλλά και των κυττάρων γενικότερα.

13 Στη Δραστηριότητα 4.2.2, οι μαθητές/τριες, καλούνται να παρακολουθήσουν ένα βίντεο που αφορά στη Φωτοσύνθεση και στο οποίο γίνεται αναφορά στα πειράματα του Τζόζεφ Πρίστλεϊ και του Γιαν Ινγκερχάουζ, και να αναστοχαστούν ξανά γύρω από τον ρόλο του ατμοσφαιρικού αέρα για τη Διατροφή των Φυτών, και συγκεκριμένα του διοξειδίου του άνθρακα. Επίσης, με τη βοήθεια του βίντεο, αναμένεται να κατανοήσουν τον ρόλο του ηλιακού φωτός στη λειτουργία της Φωτοσύνθεσης, όπως και τη σημασία του οξυγόνου που παράγεται με τη διαδικασία αυτή. Μετά την παρακολούθηση του βίντεο, οι μαθητές/τριες καλούνται να παρακολουθήσουν και μια παρουσίαση (ppt), η οποία στην ουσία είναι μια ανακεφαλαίωση των όσων έχουν ήδη μελετήσει οι μαθητές/τριες για τη λειτουργία της Φωτοσύνθεσης και τη Διατροφή των Φυτών. Ακολούθως, με βάση τα όσα θα διαπραγματευθούν στο βίντεο και την παρουσίαση, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να συμπληρώσουν τις ενδείξεις στη σχετική εικόνα της δραστηριότητας αυτής, καθώς και στο σχετικό σχεδιάγραμμα. Οι ενδείξεις αυτές αφορούν στις πρώτες ύλες (νερό και διοξείδιο του άνθρακα), στους άλλους δύο απαραίτητους παράγοντες (χλωροφύλλη και ηλιακό φως) που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της λειτουργίας της Φωτοσύνθεσης, καθώς και στα προϊόντα της Φωτοσύνθεσης. Για περισσότερη εμβάθυνση και εμπέδωση όσον αφορά στη λειτουργία της Φωτοσύνθεσης, θα βοηθήσουν οι ασκήσεις για το σπίτι, μέρος των οποίων μπορούν να γίνουν και στην τάξη, ανάλογα με τα διαθέσιμα χρονικά πλαίσια που θα υπάρχουν. Στη Δραστηριότητα 4.2.3, οι μαθητές/τριες θα διεξάγουν μια σειρά από πειράματα με τα οποία θα πρέπει να αποδείξουν ότι ένα φυτό φωτοσυνθέτει. Με τη διεξαγωγή των διαφόρων πειραμάτων, αναμένεται όπως οι μαθητές/τριες θα αποκτήσουν επιστημονικές και πρακτικές δεξιότητες. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να

14 αποκτήσουν δεξιότητες διατύπωσης υποθέσεων, σχεδιασμού πειράματος, εκτέλεσης πειράματος, ελέγχου μεταβλητών, εξαγωγής αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων, επιβεβαίωσης ή απόρριψης αρχικών υποθέσεων. Το διδακτικό/μαθησιακό υλικό που αφορά στις πειραματικές διαδικασίες, ακολουθεί μια συγκεκριμένη πορεία και δομή η οποία στοχεύει στο να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες να κατανοήσουν τα διάφορα βήματα της επιστημονικής μεθοδολογίας και να αναστοχαστούν και διερωτηθούν για κάθε βήμα το οποίο ακολουθούν. Προτείνεται όπως σε κάθε μέλος της κάθε ομάδας ανατεθούν συγκεκριμένοι ρόλοι, ούτως ώστε να έχουν όλοι οι μαθητές/τριες της κάθε ομάδας τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στην πειραματική διαδικασία. Ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να επαναλάβει στους/στις μαθητές/τριες ότι προϋπόθεση για τον σχεδιασμό ενός κατάλληλου πειράματος είναι να λαμβάνεται υπόψη το σχετικό (διερευνήσιμο) ερώτημα και η υπόθεση για το ερώτημα αυτό. Επίσης, είναι απαραίτητο, οι μαθητές/τριες να γνωρίζουν τα διάφορα όργανα και υλικά που χρειάζονται για τη διεξαγωγή του πειράματος, καθώς και τους πιθανούς κινδύνους που υπάρχουν στη διεξαγωγή ενός πειράματος. Επίσης, κατά τον σχεδιασμό του πειράματος, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να προβληματισθούν για τους διάφορους παράγοντες (μεταβλητές) του πειράματος τους οποίους θα πρέπει να καταγράψουν στον σχετικό πίνακα. Δηλαδή, οι μαθητές/τριες πρέπει να θυμηθούν ότι ένα πείραμα για να είναι κατάλληλο (έγκυρο/αξιόπιστο), θα πρέπει κάποιος/οι παράγοντας/ες (μεταβλητή/ές) να μεταβάλλονται, κάποιος παράγοντας να μετρείται και κάποιος/οι παράγοντας/ες να παραμένει/ουν σταθερός/οί. Επιπλέον, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να θυμηθούν ότι οι μετρήσεις και τα αποτελέσματα ενός πειράματος μπορεί να επιβεβαιώνουν ή να απορρίπτουν την αρχική υπόθεση. Επομένως, ανάλογα με τα αποτελέσματα του πειράματος, κάποιος μπορεί να συμπεράνει αν η υπόθεση είναι ορθή ή λανθασμένη.

15 Δεδομένου ότι για τη διαδικασία αποχρωματισμού του φύλου, εμπεριέχονται κάποιοι κίνδυνοι (χρήση λύχνου, οινόπνευμα), προτείνεται όπως η διαδικασία αυτή γίνει από τον/την εκπαιδευτικό (να αποχρωματισθούν τόσα φύλλα όσος και ο αριθμός των ομάδων εργασίας των μαθητών/τριών) και δοθεί στην κάθε ομάδα ένα αποχρωματισμένο φύλλο για την ανίχνευση αμύλου. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του αποχρωματισμού του φύλλου από τον/την εκπαιδευτικό, οι μαθητές/τριες θα ήταν χρήσιμο να αναστοχαστούν στις ομάδες τους γύρω από τα διάφορα στάδια της πειραματικής διαδικασίας και να απαντήσουν στα αναστοχαστικά ερωτήματα που υπάρχουν στο Βιβλίο Δραστηριοτήτων τους. Θα πρέπει, επίσης, να δοθεί στην κάθε ομάδα και ένα φρεσκοκομμένο φύλλο γερανιού το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας για την ανίχνευση αμύλου, προερχόμενο από το ίδιο φυτό, όπως και το φύλλο που θα αποχρωματισθεί. Στο σημείο αυτό, θα ήταν χρήσιμο, να δοθεί ξανά έμφαση στον ρόλο που διαδραματίζει το πείραμα ελέγχου στις διάφορες πειραματικές διαδικασίες.

16 Στον πίνακα με τίτλο «Παράγοντες του πειράματος», αναμένεται όπως οι μαθητές/τριες αναφέρουν τους ακόλουθους παράγοντες: 1. «Παράγοντες που κρατήσατε σταθερούς»: Είδος φυτού, μέγεθος φύλλου, διάλυμα ιωδίου, νερό (πότισμα φυτού), διοξείδιο του άνθρακα, κ.λπ. 2. «Παράγοντες που αλλάξατε»: Χλωροφύλλη (αποχρωματισμένο και μη αποχρωματισμένο φύλλο). 3. «Παράγοντες που μετρήσατε»: Άμυλο (με τη βοήθεια του διαλύματος ιωδίου). Η έννοια άμυλο είναι μια έννοια σχετικά καινούργια για τους μαθητές. Ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να τονίσει στους/στις μαθητές/τριες ότι αποτελεί ένα είδος θρεπτικής ουσίας όπως και άλλες ουσίες που υπάρχουν στις τροφές μας, κυρίως στα δημητριακά, και ότι αποτελεί πρώτη ύλη για την παραγωγή ενέργειας. για πολλούς ζωντανούς οργανισμούς. Στο ερώτημα που αφορά στο σε ποιο άλλο μέρος του φυτού μπορεί να γίνει ανίχνευση αμύλου, αναμένεται οι μαθητές/τριες αναστοχαστούν για τα διάφορα άλλα χλωροφυλλούχα μέρη των φυτών και διαπιστώσουν ξανά τη σχέση δομής και λειτουργίας των κυττάρων.

17 Οι ασκήσεις για το σπίτι στοχεύουν στην εφαρμογή, εμπέδωση και αξιολόγηση των γνώσεων/δεξιοτήτων/στάσεων που θα αποκτήσουν οι μαθητές/τριες στο πλαίσιο των διαφόρων δραστηριοτήτων που αφορούν στη λειτουργία της Φωτοσύνθεσης. Οι ασκήσεις παρουσιάζουν ένα σταδιακά αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας. Στην Άσκηση 1, οι μαθητές/τριες καλούνται να συμπληρώσουν τα κενά στο παρακάτω κείμενο ως εξής: Τα φυτά με τη βοήθεια της Χλωροφύλλης δεσμεύουν ηλιακό. φως, και χρησιμοποιώντας ως πρώτες ύλες το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας και νερό, συνθέτουν/παράγουν μόνα τους την τροφή τους. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται Φωτοσύνθεση. Ταυτόχρονα, τα φυτά με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, τροφοδοτούν την ατμόσφαιρα με Οξυγόνο. Στην Άσκηση 2, οι μαθητές/τριες καλούνται να συμπληρώσουν τις ενδείξεις του σχεδιαγράμματος με τις κατάλληλες έννοιες ως εξής: Α: Οξυγόνο Β: Χλωροφύλλη Γ: Ηλιακό Φως Δ: Άμυλο Ε: Νερό Οι ασκήσεις 3, 5, 6 στοχεύουν στο να αξιολογήσουν τις γνώσεις των μαθητών όσον αφορά στον ρόλο και τη σημασία της Φωτοσύνθεσης για τη διατήρηση της ζωής. Η άσκηση 4 στοχεύει στην αξιολόγηση των αποκτηθέντων πειραματικών γνώσεων. Η έννοια «σύσταση», πιθανώς, να μην είναι γνωστή στους/στις μαθητές/τριες και γι αυτό θα ήταν χρήσιμο να δοθεί μια σύντομη εννοιολογική ερμηνεία για την έννοια αυτή, γα να μπορέσουν να απαντήσουν στο σχετικό ερώτημα. Για παράδειγμα, μπορεί να λεχθεί ότι σύσταση είναι ή ύλη ή η ουσία από την οποία αποτελείται κάτι.

18 Στην Άσκηση 7, οι μαθητές/τριες αναμένεται να μελετήσουν το σχεδιάγραμμα για τη σύσταση της ατμόσφαιρας και να διαπιστώσουν ότι παρόλο που η περιεκτικότητα του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα είναι πολύ μικρή, εντούτοις η σημασία του για τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη μας είναι εξαιρετικά σημαντική, δεδομένου ότι αποτελεί πρώτη ύλη για τη λειτουργία της Φωτοσύνθεσης. Στην Άσκηση 8, οι μαθητές/τριες μέσα από τη μελέτη των ιστορικών πειραμάτων της Φωτοσύνθεσης, αναμένεται να κατανοήσουν ότι η σταδιακή αύξηση της επιστημονικής γνώσης προκύπτει λόγω του ότι ο κάθε επιστήμονας στηρίζεται στις ανακαλύψεις των προηγούμενων επιστημόνων που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο θέμα. Η ερώτηση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί και για μια εκτενέστερη επιστημολογική συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης, αλλά και τη δημιουργία εργασιών, οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και για το περιοδικό του σχολείου ή και για άλλες διαθεματικές δραστηριότητες, στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας.

19 Στη Δραστηριότητα 4.3, οι μαθητές/τριες θα διερευνήσουν πειραματικά τους παράγοντες και τις πρώτες ύλες που είναι απαραίτητοι/ες για τη λειτουργία της Φωτοσύνθεσης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να διεξαχθούν τέσσερα (4) πειράματα. Κάθε ομάδα θα αναλάβει τη διεξαγωγή ενός πειράματος. Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της κάθε ομάδας θα ανακοινωθούν και θα συζητηθούν στην ολομέλεια της τάξης. Στο τέλος, κάθε ομάδα θα πρέπει να συμπληρώσει στον πίνακα τελικών αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων τα αποτελέσματα και συμπεράσματα για όλους τους παράγοντες και όλες τις πρώτες ύλες που αφορούν στη λειτουργία της Φωτοσύνθεσης (Δραστηριότητα 4.3.5). Στο καθένα από τα πειράματα αυτά, δίνεται η αρχική υπόθεση, και οι μαθητές/τριες καλούνται να σχεδιάσουν/προτείνουν ένα πείραμα, συμπληρώνοντας τις μεταβλητές του πειράματος (πίνακας παραγόντων του πειράματος), να εκτελέσουν ένα αξιόπιστο και έγκυρο πείραμα που τους δίνεται, να εντοπίσουν τις μεταβλητές του πειράματος που τους δίνεται, να γράψουν τα αποτελέσματα και συμπεράσματά τους, και να επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν την αρχική υπόθεσή τους. Οι μαθητές/τριες με τη διεξαγωγή των διαφόρων πειραμάτων που αφορούν στη Φωτοσύνθεση, αναμένεται να κατανοήσουν καλύτερα τη λειτουργία αυτή, αλλά και να αποκτήσουν επιστημονικές και πρακτικές δεξιότητες που αποτελούν μια σημαντική συνιστώσα της Μάθησης των Φυσικών Επιστημών. Σημαντική, επίσης, είναι και η συνεισφορά της πειραματικής αυτής διαδικασίας στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των επιστημολογικών πεποιθήσεων των μαθητών, διότι μέσα από αυτή τη διερευνητική διαδικασία μπορούν να αντιληφθούν το πώς αναπτύσσεται και εγκυροποιείται η επιστημονική γνώση.

20 Στη Δραστηριότητα : Πείραμα για τη διερεύνηση του ρόλου του Νερού στη λειτουργία της Φωτοσύνθεσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο των μεταβλητών. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι στο συγκεκριμένο πείραμα, οι σημαντικότεροι παράγοντες (μεταβλητές) που θα κρατηθούν σταθεροί είναι διοξείδιο του άνθρακα, χλωροφύλλη, ηλιακό φώς, είδος φυτού. Ο παράγοντας (μεταβλητή) που θα αλλάξει είναι το νερό, ενώ ο παράγοντας που θα μετρηθεί είναι το άμυλο. Επίσης, θα πρέπει να τονισθεί ότι με την ολοκλήρωση του πειράματος και την εξαγωγή των συμπερασμάτων, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ή να απορριφθεί η αρχική υπόθεση. Μια διαδικασία που αποτελεί σημαντικό στάδιο στην ανάπτυξη της γνώσης, διότι η επιβεβαίωση των υποθέσεων οδηγεί στην ανάπτυξη θεωριών και στην οικοδόμηση της επιστημονικής γνώσης.

21 Στη Δραστηριότητα : Πείραμα για τη διερεύνηση του ρόλου του Ηλιακού Φωτός στη λειτουργία της Φωτοσύνθεσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο των μεταβλητών. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι στο συγκεκριμένο πείραμα, οι σημαντικότεροι παράγοντες (μεταβλητές) που θα κρατηθούν σταθεροί είναι το διοξείδιο του άνθρακα, χλωροφύλλη, νερό, είδος φυτού. Ο παράγοντας (μεταβλητή) που θα αλλάξει είναι το ηλιακό φως, ενώ ο παράγοντας που θα μετρηθεί είναι το άμυλο.

22

23 Στη Δραστηριότητα : Πείραμα για τη διερεύνηση του ρόλου του Διοξειδίου του άνθρακα στη λειτουργία της Φωτοσύνθεσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο των μεταβλητών. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι στο συγκεκριμένο πείραμα, οι σημαντικότεροι παράγοντες (μεταβλητές) που θα κρατηθούν σταθεροί είναι ηλιακό φως, χλωροφύλλη, νερό, είδος φυτού. Ο παράγοντας (μεταβλητή) που θα αλλάξει είναι το διοξείδιο του άνθρακα, ενώ ο παράγοντας που θα μετρηθεί είναι το άμυλο.

24 Στη Δραστηριότητα : Πείραμα για τη διερεύνηση του ρόλου της Χλωροφύλλης στη λειτουργία της Φωτοσύνθεσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο των μεταβλητών. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι στο συγκεκριμένο πείραμα, οι σημαντικότεροι παράγοντες (μεταβλητές) που θα κρατηθούν σταθεροί είναι ηλιακό φως, διοξείδιο του άνθρακα, νερό, είδος φυτού. Ο παράγοντας (μεταβλητή) που θα αλλάξει είναι η χλωροφύλλη, ενώ ο παράγοντας που θα μετρηθεί είναι το άμυλο.

25 . Στο τέλος της Δραστηριότητας 4.3, προτείνεται όπως ο/η εκπαιδευτικός συμπληρώσει στον πίνακα τελικών αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων, τα αποτελέσματα και συμπεράσματα για όλους τους παράγοντες και όλες τις πρώτες ύλες που αφορούν στη λειτουργία της Φωτοσύνθεσης (Δραστηριότητα 4.3.5), και τον παρουσιάσει στην ολομέλεια της τάξης, μετά την τελική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τις διάφορες ομάδες εργασίας. Αυτό θα βοηθήσει στο να ελέγξουν οι μαθητές/τριες τις απαντήσεις τους και να διασφαλιστεί ότι όλοι/ες έχουν τα σωστά τελικά αποτελέσματα και συμπεράσματα των πειραματικών διαδικασιών που αφορούν στη Φωτοσύνθεση. Γενικά, στο τέλος της δραστηριότητας αυτής, είναι πολύ σημαντικό, να κατανοούν οι μαθητές/τριες σε κάθε μια πειραματική διαδικασία, τη μεταβλητή που έχουν αλλάξει, τις μεταβλητές που έχουν κρατήσει σταθερές και τη μεταβλητή που έχουν μετρήσει. Τη σχέση μεταξύ της ανίχνευσης αμύλου ή όχι σε ένα φύλλο και της λειτουργίας της φωτοσύνθεσης, καθώς και της διατροφής των φυτών.

26 Στην Άσκηση 1, οι μαθητές/τριες καλούνται να εφαρμόσουν σε ένα νέο συγκείμενο, τις γνώσεις τους που έχουν αποκτήσει για το ρόλο της χλωροφύλλης και του ηλιακού φωτός στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης και την παραγωγή άμυλου. Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι μόνον στο Μέρος Α του φύλλου θα ανιχνευθεί άμυλο, διότι μόνον σε αυτό συνυπάρχουν όλοι οι απαραίτητοι παράγοντες/πρώτες ύλες για τη διεξαγωγή της Φωτοσύνθεσης και την παραγωγή άμυλου. Στην Άσκηση 2, οι μαθητές/τριες καλούνται να εφαρμόσουν σε ένα νέο συγκείμενο, τις γνώσεις τους που έχουν αποκτήσει για τον έλεγχο μεταβλητών και τον ρόλο του διοξειδίου του άνθρακα στη διαδικασία της Φωτοσύνθεσης. Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα να αναστοχαστούν για το αν μπορεί να γίνει Φωτοσύνθεση σε άλλα μέρη των φυτών, εκτός από τα πράσινα φύλλα. Αναμένεται να καταλήξουν ότι τα φυτά μπορούν να φωτοσυνθέσουν και σε άλλα μέρη τους όπου υπάρχει η πράσινη ουσία χλωροφύλλη.

27 Στην Άσκηση 3, οι μαθητές/τριες έχουν στη διάθεσή τους διάφορα δεδομένα για ένα πάρκο μιας φανταστικής πόλης, όπου οι τριανταφυλλιές άρχισαν να μαραίνονται, και καλούνται με βάση τα δεδομένα αυτά να προτείνουν ένα πείραμα για να διερευνήσουν την αιτία του προβλήματος. Στόχος της άσκησης αυτής είναι οι μαθητές/τριες να εξασκηθούν στον έλεγχο μεταβλητών για τον σχεδιασμό πειραμάτων, αλλά και να κατανοήσουν τη σημασία των δεδομένων στην επιστήμη, και στη διερεύνηση και αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινής ζωής. Συγκεκριμένα, στο πείραμα που θα προταθεί, οι σημαντικότεροι παράγοντες (μεταβλητές) που θα κρατηθούν σταθεροί είναι ηλιακό φως, νερό, είδος λιπάσματος κ.λπ. Ο παράγοντας (μεταβλητή) που θα αλλάξει είναι η ποσότητα λιπάσματος, ενώ ο παράγοντας που θα μετρηθεί θα πρέπει να αφορά στον μαρασμό των τριανταφυλλιών.

28 Στη Δραστηριότητα. 4.4: Η σημασία της φωτοσύνθεσης για τη ζωή στον πλανήτη μας, γίνεται προσπάθεια επανασύνδεσης των διαφόρων δραστηριοτήτων με το αρχικό σενάριο της αποστολής των μαθητών/τριών, που αφορά στην επίσκεψη σε μια μονάδα υδροπονίας. Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες καλούνται εικονικά να επιστρέψουν στη μονάδα υδροπονίας της αποστολής και να αναστοχαστούν γύρω από όσα έχουν μελετήσει και μάθει μέχρι το σημείο αυτό για τη Φωτοσύνθεση και το θέμα της Διατροφής των Φυτών. Συγκεκριμένα, καλούνται να αποδώσουν, θεατρικά, κάποια πεζά κείμενα που τους δίνονται και να απαντήσουν σε κάποια γενικά βασικά ερωτήματα που αφορούν στη Φωτοσύνθεση και στη σημασία της για τη ζωή στον πλανήτη μας. Στο σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό όπως οι μαθητές/τριες κατανοήσουν ότι οι οργανισμοί αφενός για να αναπτυχθούν χρειάζονται καινούργια κύτταρα που φτιάχνουν από τις θρεπτικές ουσίες των τροφών, και αφετέρου για να λειτουργήσουν χρειάζονται ενέργεια, την οποία και πάλιν την εξασφαλίζουν από τις θρεπτικές ουσίες των τροφών. Άρα οι θρεπτικές ουσίες είναι για τους οργανισμούς δομικά υλικά, αλλά και ενεργειακά υλικά. Επίσης, είναι σημαντικό να αντιληφθούν ότι στην περίπτωση των φυτικών οργανισμών, οι θρεπτικές ουσίες που απαιτούνται, εξασφαλίζονται με βάση τη λειτουργία της Φωτοσύνθεσης. Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο, στο μέρος αυτό να γίνει μια επανασύνδεση με τα όσα οι μαθητές/τριες έχουν διαπραγματευθεί για το κύτταρο στην ενότητα 3, και να γίνει αναφορά στη λειτουργία των μιτοχονδρίων και στην παραγωγή ενέργειας.

29 Στη Δραστηριότητα 4.4.2: Φωτοσύνθεση και το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου, με βάση ένα απλό ένθετο, δίνονται βασικές πληροφορίες για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, και γίνεται προσπάθεια να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες τη σχέση μεταξύ ενός θερμοκηπίου παραγωγής γεωργικών προϊόντων, όπως αυτό του κύριου Πολύκαρπου της Αποστολής τους, και του Φαινομένου του Θερμοκηπίου. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα εισάγεται ένα πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό ζήτημα, που αφορά στα προβλήματα που προκύπτουν λόγω της ενίσχυσης του Φαινομένου του Θερμοκηπίου, για το οποίο οι μαθητές/τριες με τη βοήθεια αναστοχαστικών ερωτημάτων καλούνται να προβληματισθούν. Είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες ότι το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου, είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη μας, και ότι χωρίς αυτό δεν θα μπορούσε να υπάρξει ζωή, διότι η θερμοκρασία του πλανήτη μας θα ήταν ασύμβατη με τη ζωή. Όμως η ενίσχυσή του προκαλεί πολλά προβλήματα όπως είναι η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη μας, καθώς και άλλα προβλήματα που προκύπτουν λόγω αυτής της αύξησης. Παρόλο που το θέμα αυτό είναι πολύ ευρύ και σημαντικό για την περιβαλλοντική αγωγή, λόγω έλλειψης διδακτικού χρόνου, για επέκταση και εμβάθυνσή του, προτείνεται όπως ο/η εκπαιδευτικός αναθέσει στους/στις μαθητές/τριες την εργασία για το σπίτι ( Ασκηση 7) που είναι μια δημιουργική εργασία για το θέμα αυτό ή/και να το διαπραγματευθούν στο πλαίσιο άλλων διαθεματικών/διεπιστημονικών δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας.

30 Στη Δραστηριότητα 4.5 Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα (ρυθμό) της φωτοσύνθεσης, προτείνεται η διεξαγωγή ενός πειράματος με το οποίο να μπορεί να διερευνηθεί η ταχύτητα με την οποία γίνεται η Φωτοσύνθεση σ ένα φυτό. Το πείραμα αυτό, σε περίπτωση που ο/η εκπαιδευτικός διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει αρκετός διδακτικός χρόνος, θα ήταν χρήσιμο να το κάνει ο/η ίδιος/ίδια στο πλαίσιο της ολομέλειας της τάξης. Οι μαθητές/τριες θα ήταν καλό να αναστοχαστούν γύρω από τα διάφορα στάδια του πειράματος και να συμπληρώσουν στις ομάδες εργασίας τους, τους διάφορους πίνακες που αφορούν στον έλεγχο μεταβλητών του πειράματος, στα αποτελέσματα και συμπεράσματα, καθώς και στην επιβεβαίωση ή απόρριψη της αρχικής υπόθεσης. Δεδομένου, ότι χρειάζονται κάποιες μέρες για να μπορέσουν οι μαθητές/τριες να κάνουν μετρήσεις όσον αφορά στο συγκεκριμένο πείραμα και να βγάλουν συμπεράσματα, προτείνεται όπως ο/η εκπαιδευτικός ετοιμάσει μερικές μέρες πριν τη διεξαγωγή του πειράματος, μια ακόμη πειραματική συσκευή, ούτως ώστε να μπορέσουν οι μαθητές/τριες να κάνουν παρατηρήσεις και να βγάλουν αποτελέσματα, πριν την ολοκλήρωση της διδακτικής περιόδου.

31 Αναμένεται ότι μέσα από τη διεξαγωγή του πειράματος που αφορά στους παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα (ρυθμό) της Φωτοσύνθεσης, οι μαθητές/τριες θα μπορέσουν να αντιληφθούν και κατανοήσουν τον συσχετισμό που υπάρχει μεταξύ της αύξησης της ταχύτητας της Φωτοσύνθεσης με την αύξηση της παραγωγής γεωργικών προϊόντων (π.χ. ντομάτων στο θερμοκήπιο του κύριου Πολύκαρπου και της κυρίας Βασιλικής). Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές, πέραν του ότι διαπραγματεύονται σημαντικά φαινόμενα και έννοιες που αφορούν στη Φωτοσύνθεση, γίνεται και μια διασύνδεση με το σενάριο της αποστολής της ενότητας και βοηθά τους/τις μαθητές/τριες να συλλέξουν πληροφορίες και να προετοιμασθούν καλύτερα για τη συγγραφή της τελικής τους εργασίας που είναι η συγγραφή ενός θεατρικού παραμυθιού μέσα από το οποίο θα πρέπει να εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο τρέφονται και αναπτύσσονται τα φυτά σε μια μονάδα υδροπονίας και σε ένα χωράφι

32 Στη Δραστηριότητα 4.5.2: Αυτότροφοι και ετερότροφοι οργανισμοί, οι μαθητές/τριες αναμένεται να μπορέσουν να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι οι οργανισμοί, ανάλογα με τον τρόπο που εξασφαλίζουν την τροφή τους χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Τους αυτότροφους ή παραγωγούς και τους ετερότροφους.ή καταναλωτές. Οι μαθητές/τριες, με την αξιοποίηση διαφόρων λέξεων κλειδιά, θα μπορέσουν να δώσουν έναν απλό ορισμό για τις έννοιες Αυτότροφος και Ετερότροφος. Το Γλωσσάρι που υπάρχει στο τέλος του Βιβλίου Δραστηριοτήτων μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα για τους/τις μαθητές/τριες όσον αφορά στον έλεγχο των διαφόρων ορισμών Επίσης, με τη βοήθεια των διαφόρων αναστοχαστικών ερωτημάτων που δίνονται, αναμένεται όπως γίνει ξανά η σύνδεση μεταξύ των θρεπτικών ουσιών που εξασφαλίζουν οι οργανισμοί με την τροφή τους και της αξιοποίησης τους ως δομικά όσον και ενεργειακά υλικά.

33 Στη Δραστηριότητα 4.5.3: Οργανισμοί και οικοσύστημα, οι μαθητές/τριες καλούνται να παρακολουθήσουν ένα βίντεο που αφορά σε οικοσυστήματα της Κύπρου και να διαπιστώσουν με τη βοήθεια του εισαγωγικού κειμένου της δραστηριότητας ότι το σύνολο των οργανισμών (βιοτικοί παράγοντες) που ζουν σε μια περιοχή μαζί με τους μη ζωντανούς παράγοντες (αβιοτικοί παράγοντες), όπως για παράδειγμα το έδαφος, το νερό, τον αέρα, την ηλιακή ακτινοβολία, καθώς και οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις, αποτελούν ένα οικοσύστημα. Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα βίντεο με τίτλο «Οικοσυστήματα της Κύπρου» και να γράψουν βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες που συνυπάρχουν στο καθένα από τα οικοσυστήματα που εικονίζονται στις τρεις εικόνες που τους δίνονται. Η Δραστηριότητα αποτελεί στην ουσία μια εισαγωγή στην επόμενη ενότητα του Βιβλίου Δραστηριοτήτων Βιολογίας Α Γυμνασίου, Ενότητα 5: Τροφικές Σχέσεις, η οποία αφορά στις τροφικές σχέσεις των οργανισμών και έχει ως συγκείμενο το Δάσος της Πάφου. Η κατανόηση της έννοιας του οικοσυστήματος αποτελεί σημαντική προϋπάρχουσα γνώση για τη σχετική ενότητα.

34 Στη Δραστηριότητα 4.6, οι μαθητές/τριες, μετά την ολοκλήρωση της εικονικής επίσκεψής τους στη μονάδα υδροπονίας και τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο τρέφονται τα φυτά, καθώς και της λειτουργίας της φωτοσύνθεσης, καλούνται να γράψουν ένα δικό τους θεατρικό παραμύθι εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο τρέφονται και αναπτύσσονται τα φυτά σε μια μονάδα υδροπονίας και σ ένα χωράφι. Η εργασία αυτή αποτελεί μια εξαιρετικά καλή δημιουργική εργασία, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφραστούν και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους με ένα πολύ όμορφο τρόπο. Τα παιδιά ανάλογα με τις κλίσεις και ταλέντα τους, θα ήταν καλό να παρουσιάσουν θεατρικά με όποιον τρόπο τα ίδια προτιμούν το θεατρικό τους παραμύθι. Σημαντικό είναι να αξιοποιηθούν οι κατάλληλοι όροι και έννοιες και να γίνεται αντιληπτό ότι ο τρόπος που τρέφονται και αναπτύσσονται τα φυτά σε μια μονάδα υδροπονίας και σ ένα χωράφι είναι ο ίδιος. Αυτό που μπορεί να διαφέρει είναι ο ρυθμός ανάπτυξης των φυτών, λόγω των διαφορετικών συνθηκών που επικρατούν σε καθένα από τα συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Η συγγραφή του θεατρικού παραμυθιού θα πρέπει να ετοιμασθεί από τον/την κάθε μαθητή/τρια στο σπίτι και να παρουσιαστεί στην ολομέλεια της τάξης. Ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να αξιολογήσει τις εργασίες αυτές και οι πιο επιτυχημένες να αξιοποιηθούν για κάποιες εκδηλώσεις του σχολείου ή για το περιοδικό/εφημερίδα της σχολικής μονάδας. Στην Άσκηση 1 για το σπίτι, οι μαθητές/τριες καλούνται να ανακεφαλαιώσουν τα όσα έμαθαν μέχρι τώρα για τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης, συμπληρώνοντας ένα οικείο για αυτούς ήδη σχεδιάγραμμα. Στην Άσκηση 2, αναμένεται ότι οι μαθητές/τριες θα διατυπώσουν τα δύο βασικά επιχειρήματα που αφορούν στη σημασία των δασών για τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη μας: (α) παροχή οξυγόνου, και (β) παροχή θρεπτικών ουσιών που αποτελούν τη βάση της διατροφής σχεδόν όλων των ζωντανών οργανισμών.

35 Οι Ασκήσεις 3,4,5 αφορούν στον ρόλο του διοξειδίου του άνθρακα για τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης, και για το πώς μπορεί να αντιμετωπισθεί η αύξησή του στην ατμόσφαιρα. Οι ερωτήσεις αυτές στοχεύουν αφενός στην εμβάθυνση της εννοιολογικής κατανόησης της λειτουργίας της φωτοσύνθεσης, αλλά και στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και απόκτησης θετικών στάσεων /συμπεριφορών για το περιβάλλον Στην Άσκηση 6, οι μαθητές/τριες αναμένεται να εξασκηθούν στη μελέτη απλών γραφικών παραστάσεων και να μπορούν να βγάζουν συμπεράσματα. Στη συγκεκριμένη γραφική παράσταση, οι μαθητές/τριες αναμένεται να διαπιστώσουν ότι με την αύξηση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα μέχρι σε ένα σημείο, παρατηρείται και αύξηση του ρυθμού (ταχύτητας) της φωτοσύνθεσης. Από ένα σημείο και μετά, ανεξάρτητα της αύξησης της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα, η αύξηση του ρυθμού (ταχύτητας) της φωτοσύνθεσης παραμένει σταθερή. Οι μαθητές/τριες, πιθανώς, να αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να μελετήσουν τη γραφική παράσταση. Σκοπός είναι να αρχίσουν να αποκτούν εμπειρίες με γραφικές παραστάσεις και να αρχίζουν να αναπτύσσουν τις αντίστοιχες δεξιότητες. Ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να αξιοποιεί τέτοιες εργασίες για να προωθήσει τις δεξιότητες των μαθητών/τριών όσον αφορά στη χρήση γραφικών παραστάσεων στο μάθημα της Βιολογίας. Η Άσκηση 7 αποτελεί ακόμη μια σημαντική δημιουργική εργασία της ενότητας αυτής. Η κάθε ομάδα καλείται να δημιουργήσει μια αφίσα (poster) με θέμα: «Τρόποι αντιμετώπισης της αύξησης του Φαινομένου του Θερμοκηπίου». Οι αφίσες αυτές μπορούν να τοποθετηθούν στην πινακίδα του εργαστηρίου Βιολογίας και να συζητηθούν από τις ομάδες σας. Πριν την κατασκευή της αφίσας, θα ήταν καλό να συζητηθεί το περιεχόμενο της κάθε αφίσας που θα αναπτυχθεί και να γίνει κατανομή εργασίας στην ομάδα, ούτως ώστε να λάβουν όλοι οι μαθητές/τριες μέρος στην εργασία.

36

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Α. Διδακτικό πλαίσιο Τίτλος ενότητας: Η Βιολογία και οι άλλες επιστήμες Ζώντας στην εποχή της Βιολογίας Παιδαγωγική Προσέγγιση: Προβληματοκεντρική μάθηση με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ και ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ενότητα 4: Ερευνώντας τη Φωτοσύνθεση

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ και ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ενότητα 4: Ερευνώντας τη Φωτοσύνθεση ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ και ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ενότητα 4: Ερευνώντας τη Φωτοσύνθεση Ομάδα Αναλυτικών Προγραμμάτων Βιολογίας Σχολική Χρονιά: 2014-2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ A. Οι μαθητές να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 40 λεπτά ΣΧΟΛΕΙΟ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ:. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:... ΜΕΡΟΣ Α: Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου Ενότητα: Φυσικό Περιβάλλον και Οικολογία Κεφάλαιο: Τροφικές

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1ο ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1ο ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Η ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ 2. Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία 3. Τάξη: Α 4. Μάθημα: Φωτοσύνθεση 5. Γενική ενότητα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ 6. Προβλεπόμενος χρόνος:

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan)

Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan) On-the-fly feedback, Upper Secondary Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan) Τάξη: Β Λυκείου Διάρκεια ενότητας Μάθημα: Φυσική Θέμα: Ταλαντώσεις (αριθμός Χ διάρκεια μαθήματος): 6X90

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Τροφικές Σχέσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Τροφικές Σχέσεις ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Τροφικές Σχέσεις Α. Διδακτικό πλαίσιο Τίτλος ενότητας: Μελετώντας τις Τροφικές Σχέσεις μεταξύ των Ζωντανών Οργανισμών Παιδαγωγική Προσέγγιση: Προβληματοκεντρική μάθηση με προκαθορισμένη πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO)

Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO) Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO) Φάνης Κωνσταντίνος Φυλακτίδης Μάριος Ινστ. Νευρολογίας & Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Φυσικές Επιστήμες Θεματικό εύρος το οποίο δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του σχολικού μαθήματος. Έμφαση στην ποιότητα, στη συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ενότητα 4: Ανακαλύπτοντας το Αναπνευστικό μας Σύστημα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ενότητα 4: Ανακαλύπτοντας το Αναπνευστικό μας Σύστημα ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ και ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ενότητα 4: Ανακαλύπτοντας το Αναπνευστικό μας Σύστημα Ομάδα Αναλυτικών Προγραμμάτων Βιολογίας Σχολική Χρονιά: 2015-2016 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Α. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Οι συζητήσεις Δρ Δημήτριος Γκότζος

Οι συζητήσεις Δρ Δημήτριος Γκότζος Οι συζητήσεις Δρ Δημήτριος Γκότζος Οι διαφάνειες αποτελούν προϊόν μελέτης και αποδελτίωσης του Ι.Ε.Π. (2017). Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Δημοτικό http://iep.edu.gr/images/iep/epistimoniki_ypiresia/epist_monades/a_kyklos/evaluation/2017/2a_perigrafiki_d

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα 1: Ποια είναι η πορεία του νερού;

Βήμα 1: Ποια είναι η πορεία του νερού; Σχέδιο Μαθήματος Αρ. μαθητών: Ενότητα: Λειτουργίες Χρόνος: 4Χ80 Τίτλος μαθήματος: ιαπνοή Σημεία έμφασης: εξιότητες διερεύνησης (διατύπωσης διερευνήσιμων ερωτημάτων, υποθέσεων, σχεδιασμού πειράματος, πρόβλεψης),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ανακαλύπτοντας το Αναπνευστικό μας Σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ανακαλύπτοντας το Αναπνευστικό μας Σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ανακαλύπτοντας το Αναπνευστικό μας Σύστημα Α. Διδακτικό πλαίσιο Τίτλος ενότητας: Ανακαλύπτοντας το Αναπνευστικό μας Σύστημα Παιδαγωγική Προσέγγιση: Προβληματοκεντρική μάθηση με προκαθορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ποικιλομορφία και Ταξινόμηση των Ζωντανών Οργανισμών

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ποικιλομορφία και Ταξινόμηση των Ζωντανών Οργανισμών ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ποικιλομορφία και Ταξινόμηση των Ζωντανών Οργανισμών Α. Διδακτικό πλαίσιο Τίτλος ενότητας: Ποικιλομορφία και ταξινόμηση των ζωντανών οργανισμών ταξινομώντας τους ζωντανούς οργανισμούς του πλανήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Θέμα διδακτικού υλικού: Όνομα αξιολογητή: Ημερομηνία αξιολόγησης: Γενικές Οδηγίες Να αξιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Κυρούδη Λαμπρινή. Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών

Κυρούδη Λαμπρινή. Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών Κυρούδη Λαμπρινή Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η έρευνα αυτή διαπραγματεύεται, θέλοντας να εξηγήσει τα εξής θέματα:- Ο ρόλος του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών-

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες Φυσικών Επιστημών Ι

Έννοιες Φυσικών Επιστημών Ι Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Έννοιες Φυσικών Επιστημών Ι Ενότητα 4: Θεωρίες διδασκαλίας μάθησης στη διδακτική των Φ.Ε. Σπύρος Κόλλας (Βασισμένο στις σημειώσεις του Βασίλη Τσελφέ)

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνάντηση 3η

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνάντηση 3η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2010-2011-Συνάντηση 3η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ/ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Τηλ.: 22800737, 22800951

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/ 05/ 2018 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:...

ΤΑΞΗ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/ 05/ 2018 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018 ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΛΟΓΡ.:... ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΥΠΟΓΡ.:... ΤΑΞΗ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/ 05/ 2018 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Salinity Project Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό

Salinity Project Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό Salinity Project Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό Μέτρηση της Αλατότητας σε θάλασσες τις Αττικής Ε. Θαρουνιάτη ΠΕ03, Ε. Κοντογούλα ΠΕ04, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Γέρακα Προτεινόμενη δραστηριότητα Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για το σπίτι και για σένα! 0.5 5. μελετούμε τους ζωντανούς οργανισμούς; Τρόποι μελέτης των ζωντανών οργανισμών Επιστημονική μέθοδος

Ασκήσεις για το σπίτι και για σένα! 0.5 5. μελετούμε τους ζωντανούς οργανισμούς; Τρόποι μελέτης των ζωντανών οργανισμών Επιστημονική μέθοδος Προγραμματισμός Διδακτέας Ύλης Βιολογίας Α Γυμνασίου 2012-2013 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Ενότητα Δραστηριότητες Βασικές Έννοιες Δ/κές Π/δοι Γνωριμία Εισαγωγικές σελίδες Γνωριμία με το βιβλίο μου 1 1 Ενότητα 1: Η Βιολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο 2

Εκπαιδευτικό Σενάριο 2 Εκπαιδευτικό Σενάριο 2 Τίτλος: Τα συνεργατικά περιβάλλοντα δημιουργίας και επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων Εκτιμώμενη διάρκεια εκπαιδευτικού σεναρίου: Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 3 διδακτικές ώρες.

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοσύνθεση. Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία. Δημιουργός: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΡΙΟΥ

Φωτοσύνθεση. Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία. Δημιουργός: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΡΙΟΥ Φωτοσύνθεση Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία Δημιουργός: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν έγγραφο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμσίου Ενότητα: Φυσικό Περιβάλλον και Οικολογία Κεφάλαιο: Τροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Α) Διάταξη χώρου (γενικά): Β) Διάταξη χώρου (ως προς τις ΦΕ): Γ) Δυναμικό τάξης (αριθμός μαθητών, φύλο μαθητών, προνήπια-νήπια, κλπ): Δ) Διάρκεια διδασκαλίας: Ε) Ήταν προϊδεασμένοι οι μαθητές για το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπνοή στα φυτά. Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία. Δημιουργός: Ευάγγελος Σταματέρης

Η αναπνοή στα φυτά. Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία. Δημιουργός: Ευάγγελος Σταματέρης Η αναπνοή στα φυτά Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία Δημιουργός: Ευάγγελος Σταματέρης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 10: Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Εποχής του Χαλκού;

Διδακτική πρόταση 10: Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Εποχής του Χαλκού; Πώς οργανωνόμαστε; Διδακτική πρόταση 10: Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Εποχής του Χαλκού; Ερώτημα-κλειδί Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Εποχής του Χαλκού και ποιοι έπαιρναν τις αποφάσεις;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Διαστάσεις της διαφορετικότητας Τα παιδιά προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμσίου Ενότητα: Φυσικό Περιβάλλον και Οικολογία Κεφάλαιο: Τροφικές

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ) ΕΝΤΥΠΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Υποχρεωτικές για τον/την επόπτη/τρια) Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας (ΠΑΔ)

(ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ) ΕΝΤΥΠΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Υποχρεωτικές για τον/την επόπτη/τρια) Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας (ΠΑΔ) (ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ) Κωδ. ΠΑΔ 03a ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Υποχρεωτικές για τον/την επόπτη/τρια) Ο / Η ΕΠΟΠΤΗΣ / ΤΡΙΑ Ονοματεπώνυμο: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας (ΠΑΔ) ΕΝΤΥΠΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Επώνυμο: Όνομα:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη και την επιστημονική μέθοδο

Εισαγωγή στην επιστήμη και την επιστημονική μέθοδο Εισαγωγή στην επιστήμη και την επιστημονική μέθοδο I. Τι είναι η επιστήμη; A. Ο στόχος της επιστήμης είναι να διερευνήσει και να κατανοήσει τον φυσικό κόσμο, για να εξηγήσει τα γεγονότα στο φυσικό κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Καθηγητής/τρια: Αρ. Μαθητών/τριών : Ημερομηνία: Χρόνος: Τμήμα: Ενότητα & Θέμα Μαθήματος: Μάθημα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Απαραίτητες προϋπάρχουσες/προαπαιτούμενες γνώσεις (προηγούμενοι/προαπαιτούμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περιβάλλοντος και Συνεργατική οργάνωση του μαθήματος

Μελέτη Περιβάλλοντος και Συνεργατική οργάνωση του μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος και Συνεργατική οργάνωση του μαθήματος ΗΜελέτη Περιβάλλοντος Είναι κατ εξοχήν διαθεματικό αντικείμενο, διότι αποτελεί ενιαίο και ενοποιημένο τομέα μάθησης, στον οποίο συνυφαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials Εργαστήρι 3 Ο συμβουλευτικός ρόλος της ομάδας στήριξης σχολείων που εφαρμόζουν τη δυναμική προσέγγιση σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Επιστήμες. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης. Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης

Φυσικές Επιστήμες. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης. Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Φυσικές Επιστήμες Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ «Το νέο βιβλίο είναι χειρότερο από το παλιό όχι επειδή διαφέρει ως προς το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας. Μάθημα 5: Το φαινόμενο του Θερμοκηπίου και η Κλιματική Αλλαγή. Σχολείο: Τάξη: Ημερομηνία:.

Φύλλο Εργασίας. Μάθημα 5: Το φαινόμενο του Θερμοκηπίου και η Κλιματική Αλλαγή. Σχολείο: Τάξη: Ημερομηνία:. Φύλλο Εργασίας Μάθημα 5: Το φαινόμενο του Θερμοκηπίου και η Κλιματική Αλλαγή Σχολείο: Τάξη: Ημερομηνία:. Δραστηριότητα 1: Τα φαινόμενα (5 λεπτό) Παρακολουθείστε τις εικόνες για να διατυπώσετε τα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Πρόσληψη ουσιών και πέψη Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Πρόσληψη ουσιών και πέψη Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Πρόσληψη ουσιών και πέψη Εισαγωγή Γιατί όλοι οι οργανισμοί τρέφονται; Έχουν ανάγκη από 1. ενέργεια 2. χημικές ουσίες και Διασπούν τις χημικές ουσίες της τροφής τους έτσι απελευθερώνονται: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ. Αυτότροφοι και ετερότροφοι οργανισμοί. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ. Αυτότροφοι και ετερότροφοι οργανισμοί. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ Αυτότροφοι και ετερότροφοι οργανισμοί Η ζωή στον πλανήτη μας στηρίζεται στην ενέργεια του ήλιου. Η ενέργεια αυτή εκπέμπεται με τη μορφή ακτινοβολίας. Ένα πολύ μικρό μέρος αυτής της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Salinity Project: Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό

Salinity Project: Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό Salinity Project: Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό Μέτρηση της Αλατότητας σε θάλασσες τις Αττικής Ε. Θαρουνιάτη ΠΕ03, Ε. Κοντογούλα ΠΕ04 & ΠΕ32, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα με Λ.Τ. Περιγραφή της Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΤΣΑΚΗΣ, PhD. Φυσικός /Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΤΣΑΚΗΣ, PhD. Φυσικός /Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΤΣΑΚΗΣ, PhD Φυσικός /Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδος Γιατί η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών αποτελεί αναγκαιότητα της εκπαίδευσης σήμερα; Ποιες

Διαβάστε περισσότερα

Πανηγύρι των Φυσικών Επιστημών» στο 2ο Γυμνάσιο Πυλαίας

Πανηγύρι των Φυσικών Επιστημών» στο 2ο Γυμνάσιο Πυλαίας «Το Πανηγύρι των Φυσικών Επιστημών» στο 2ο Γυμνάσιο Πυλαίας Συμμετέχουν: Οι μαθητές της 2ας και 3ης τάξης Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Καλλέρη Τα μέρη της παρουσίασης Μέρος 1ο: Περιγραφή της πορείας της

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Σκοποί ενότητας Να συζητηθούν βασικές παιδαγωγικές αρχές της προσχολικής εκπαίδευσης Να προβληματιστούμε για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνητική μάθηση We are researchers, let us do research! (Elbers and Streefland, 2000)

Διερευνητική μάθηση We are researchers, let us do research! (Elbers and Streefland, 2000) Διερευνητική μάθηση We are researchers, let us do research! (Elbers and Streefland, 2000) Πρόκειται για την έρευνα που διεξάγουν οι επιστήμονες. Είναι μια πολύπλοκη δραστηριότητα που απαιτεί ειδικό ακριβό

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμσίου Ενότητα: Φυσικό Περιβάλλον και Οικολογία Κεφάλαιο: Τροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 Παιδαγωγικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές - η σχέση τους με τις θεωρίες μάθησης Παρατηρώντας τη μαθησιακή διαδικασία Τι είδους δραστηριότητες παρατηρήσατε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Μελετώντας το Κυκλοφορικό μας Σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Μελετώντας το Κυκλοφορικό μας Σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Μελετώντας το Κυκλοφορικό μας Σύστημα Α. Διδακτικό πλαίσιο Τίτλος ενότητας: Μελετώντας το Κυκλοφορικό μας Σύστημα Παιδαγωγική Προσέγγιση: Προβληματοκεντρική μάθηση με προκαθορισμένη πορεία δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους)

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) Όνομα Παιδιού: Ναταλία Ασιήκαλη ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ: Πως οι παράγοντες υλικό, μήκος και πάχος υλικού επηρεάζουν την αντίσταση και κατ επέκταση την ένταση του ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Το μάθημα συνδυάζει τη διδασκαλία δύο κειμένων διαφορετικής εποχής που διδάσκονται στη Γ Γυμνασίου. (Αυτοβιογραφία, Ελισάβετ Μουτζάν- Μαρτινέγκου, Η μεταμφίεση, Ρέα Γαλανάκη)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κατερίνα Σάλτα ΔιΧηΝΕΤ 2017-2018 Θέματα Διδακτικής Φυσικών Επιστήμων 1. ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2. ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ Η ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 3. ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ & ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήμη της Βιολογίας. Εισαγωγή

Η επιστήμη της Βιολογίας. Εισαγωγή Η επιστήμη της Βιολογίας Εισαγωγή Η βιολογία είναι η επιστήμη που μελετά τα φαινόμενα και τις διαδικασίες της ζωής. Ερευνά δηλαδή τους οργανισμούς στο περιβάλλον όπου ζουν ή στο εργαστήριο. Βιολογία Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

I. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

I. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Τοπικός Μαθητικός Διαγωνισμός ΕΚΦΕ Χαλανδρίου και ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας για την επιλογή ομάδων μαθητών που θα συμμετάσχουν στη 12 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2014 Μάθημα : Βιολογία ΣΧΟΛΕΙΟ: ΜΑΘΗΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Ονοματεπώνυμο μαθητών. «Ο ρόλος του φωτός στη λειτουργία της φωτοσύνθεσης»

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Ονοματεπώνυμο μαθητών. «Ο ρόλος του φωτός στη λειτουργία της φωτοσύνθεσης» ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ονοματεπώνυμο μαθητών Σχολείο α. β. γ. Στόχοι της δραστηριότητας «Ο ρόλος του φωτός στη λειτουργία της φωτοσύνθεσης» Να επιβεβαιώσουμε το ρόλο του φωτός και της χλωροφύλλης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 9-12 ετών (Δ, Ε,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό μ-σενάριο στα πλαίσια της επιμόρφωσης ΤΠΕ Β1 επιπέδου του ΚΣΕ Φιλοσοφικής (Ιούνιος 2017) Συντάκτης μ-σεναρίου: Ανθή Χατζηνώτα Νομικός (ΠΕ13)

Ατομικό μ-σενάριο στα πλαίσια της επιμόρφωσης ΤΠΕ Β1 επιπέδου του ΚΣΕ Φιλοσοφικής (Ιούνιος 2017) Συντάκτης μ-σεναρίου: Ανθή Χατζηνώτα Νομικός (ΠΕ13) Ατομικό μ-σενάριο στα πλαίσια της επιμόρφωσης ΤΠΕ Β1 επιπέδου του ΚΣΕ Φιλοσοφικής (Ιούνιος 2017) Συντάκτης μ-σεναρίου: Ανθή Χατζηνώτα Νομικός (ΠΕ13) ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί με τη χρήση του Cabri Geometry II.

Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί με τη χρήση του Cabri Geometry II. 9.2.3 Σενάριο 6. Συμμεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωμετρία Β Λυκείου. Συμμεταβολή μεγεθών. Εμβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστημα συντεταγμένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ανακαλύπτοντας τη Διατροφή μας

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ανακαλύπτοντας τη Διατροφή μας ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ανακαλύπτοντας τη Διατροφή μας Α. Διδακτικό πλαίσιο Τίτλος ενότητας: Ανακαλύπτοντας τη Διατροφή μας Παιδαγωγική Προσέγγιση: Προβληματοκεντρική μάθηση με προκαθορισμένη πορεία δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1). Τι είναι η φωτοσυνθετική φωσφορυλίωση και σε τι διακρίνεται; (2). Εξηγήστε το ρόλο των ουσιών (α) καρβοξυδισμουτάση (β) NADPH στη σκοτεινή φάση της

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφωτική Αξιολόγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας. Σεμινάρια Σεπτέμβρη 2016

Διαμορφωτική Αξιολόγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας. Σεμινάρια Σεπτέμβρη 2016 Διαμορφωτική Αξιολόγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας Σεμινάρια Σεπτέμβρη 2016 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ «Είναι μια συνεχής διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του βαθμού επίτευξης των διδακτικών στόχων (δεικτών),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών

Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών NTSE - Nano Technology Science Education Project No: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών 1. Ποια θέματα στον τομέα των φυσικών επιστημών θεωρείτε ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Διαδικασία η γνώση ως ανάπτυξη υψηλών νοητικών λειτουργιών (

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης. Σαλούστρου Πόπη Γαζίου

Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης. Σαλούστρου Πόπη Γαζίου Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης Σαλούστρου Πόπη Γαζίου ΓΕΛ Τι είναι η Διερευνητική Μάθηση Μία διδακτική προσέγγιση που έχει στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΠΕ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ - ΝΟΜΟΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΩΝ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΠΕ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ - ΝΟΜΟΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΩΝ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΠΕ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ - ΝΟΜΟΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΩΝ Γνωστική Περιοχή: Γεωμετρία Β Λυκείου Θέμα Το Πυθαγόρειο Θεώρημα είναι γνωστό στους μαθητές από το Γυμνάσιο. Το προτεινόμενα θέμα αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education «Πράσινη» Θέρμανση Μετάφραση-επιμέλεια: Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα;

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; Σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Σκοπός αυτής της διερεύνησης ήταν να κάνουν κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 4: Συνοπτικό πλαίσιο πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης. Ερώτημα-κλειδί Πώς οργανωνόμαστε από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα;

Διδακτική πρόταση 4: Συνοπτικό πλαίσιο πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης. Ερώτημα-κλειδί Πώς οργανωνόμαστε από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Πώς οργανωνόμαστε; Διδακτική πρόταση 4: Συνοπτικό πλαίσιο πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης Ερώτημα-κλειδί Πώς οργανωνόμαστε από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Σύνδεση με το προηγούμενο μάθημα Στα

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Η Χημεία στο Γυμνάσιο Οδηγίες /Δ2/ Κατερίνα Νίκα Κατερίνα Σάλτα Κωνσταντίνος Χαρίτος

Η Χημεία στο Γυμνάσιο Οδηγίες /Δ2/ Κατερίνα Νίκα Κατερίνα Σάλτα Κωνσταντίνος Χαρίτος Η Χημεία στο Γυμνάσιο Οδηγίες 150022/Δ2/15-9-2016 Κατερίνα Νίκα Κατερίνα Σάλτα Κωνσταντίνος Χαρίτος 21-9-2016 Αναγκαιότητα Προσανατολισμός της διδασκαλίας της Χημείας σε προσεγγίσεις που θα καταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων.

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Απόλυτη τιµή πραγµατικών αριθµών. Συµµεταβολή σηµείων. Θέµα: Στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Το Modeling Space και η οικοδόμηση μοντέλων Βιολογίας

Το Modeling Space και η οικοδόμηση μοντέλων Βιολογίας Το Modeling pace και η οικοδόμηση μοντέλων Βιολογίας Μαρίντα Εργαζάκη Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην προσχολική ηλικία Πανεπιστήμιο Πατρών Εισαγωγή Το αντικείμενο της παρουσίασης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία γνώσεων και αξιών

Διδασκαλία γνώσεων και αξιών Διδασκαλία γνώσεων και αξιών Δρ Δημήτριος Γκότζος Οι διαφάνειες 1-14 αποτελούν προϊόν μελέτης και αποδελτίωσης του βιβλίου: Α. Χριστοδούλου (2012). Παιδεία, εκπαίδευση, αξίες. Σημειωτική προσέγγιση. University

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: Δημοτικό Σχολείο Παλώδιας ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2011-2012 Αρ. Μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 38 Αρ. Εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 7 Εκπαιδευτικοί:

Διαβάστε περισσότερα

Πώς Βλέπουμε; ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Βασιλική Κανελλοπούλου, ΠΕ 70

Πώς Βλέπουμε; ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Βασιλική Κανελλοπούλου, ΠΕ 70 Πώς Βλέπουμε; ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Βασιλική Κανελλοπούλου, ΠΕ 70 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Το θέματα της πρακτικής αφορούσε την ενότητα «Φως» από το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ ΚΛΕΙΩ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ ΚΛΕΙΩ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΚΛΕΙΩ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΠΕΘ 04.07.2019 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός.

Διαβάστε περισσότερα

1. Να μελετήσετε τους οργανισμούς που φαίνονται στις εικόνες Α-Ε και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. (μ. 1)

1. Να μελετήσετε τους οργανισμούς που φαίνονται στις εικόνες Α-Ε και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. (μ. 1) ΓΥΜΝΣΙΟ ΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙ 2014-2015 ΓΡΠΤΕΣ ΠΡΟΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Μάθημα: Φυσιογνωστικά Τάξη: Ημερομηνία: 15/06/2015 Διάρκεια: 1:30 Ονοματεπώνυμο: Τμήμα:.. ρ:. αθμός: Ολογράφως:.. Υπογρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ: Εφαπτομένη οξείας γωνίας στη Β Γυμνασίου

ΣΕΝΑΡΙΟ: Εφαπτομένη οξείας γωνίας στη Β Γυμνασίου ΣΕΝΑΡΙΟ: Εφαπτομένη οξείας γωνίας στη Β Γυμνασίου Συγγραφέας: Κοπατσάρη Γεωργία Ημερομηνία: Φλώρινα, 5-3-2014 Γνωστική περιοχή: Μαθηματικά (Γεωμετρία) Β Γυμνασίου Προτεινόμενο λογισμικό: Προτείνεται να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σχολείο & Τμήμα: Ημερομηνία: Ι. Μαθησιακή Εξέλιξη των Μαθητών/Ενισχυτική Διδασκαλία (ΕΔ) α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ Σχολιασμός και αιτιολόγηση της επίδοσης στο

Διαβάστε περισσότερα

O φάκελος μαθητή/-τριας

O φάκελος μαθητή/-τριας O φάκελος μαθητή/-τριας Δρ Δημήτριος Γκότζος Οι διαφάνειες 1-14 και 18-20 αποτελούν προϊόν μελέτης και αποδελτίωσης του Ι.Ε.Π. (2017). Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Δημοτικό http://iep.edu.gr/images/iep/epistimoniki_ypiresia/epist_monades/a_kyklos/evaluation/2017/2a_perigrafiki_dhmotiko.pdf

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχείαδιδακτικής. Στόχοι μαθήματος φύλλα εργασίας ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Γεωργάτου Μάνια ΣχολικήΣύμβουλοςΠΕ04

Στοιχείαδιδακτικής. Στόχοι μαθήματος φύλλα εργασίας ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Γεωργάτου Μάνια ΣχολικήΣύμβουλοςΠΕ04 Στοιχείαδιδακτικής Στόχοι μαθήματος φύλλα εργασίας ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γεωργάτου Μάνια ΣχολικήΣύμβουλοςΠΕ04 Βασικά χαρακτηριστικά ενός μαθήματος: Να έχει συγκεκριμένους και ξεκάθαρους στόχους. Ερώτηση: Τιδιδάσκω;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Γενικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα αξιολόγησης H αξιολόγηση είναι κυρίως διαμορφωτική και στοχεύει να περιγράψει την πρόοδο που κάνουν οι μαθητές, και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα