και κατά της υπ αριθµ. 2826/2007 αποφάσεως του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "και κατά της υπ αριθµ. 2826/2007 αποφάσεως του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών."

Transcript

1 Αριθµός 2788/2009 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 29 Ιανουαρίου 2009, µε την εξής σύνθεση: Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ Τµήµατος, Γ. Ποταµιάς, Γ. Τσιµέκας, Π. Καρλή, Φ. Ντζίµας, Σύµβουλοι, Μ. Πικραµένος, Σ. Κωνσταντίνου, Πάρεδροι. Γραµµατέας η Α. Τριάδη, Γραµµατέας του Γ Τµήµατος. Για να δικάσει την από 4 Φεβρουαρίου 2008 έφεση: του......, κατοίκου Αθηνών, οδός... αρ.... και... αρ..., ο οποίος παρέστη µε το δικηγόρο Απόστολο Παπακωνσταντίνου (Α.Μ ) που τον διόρισε στο ακροατήριο, κατά του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ο οποίος παρέστη µε τους : 1) Βασιλ. Παπαθεοδώρου, Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και 2) Νικόλαο Μαυρίκα, Σύµβουλο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, και κατά της υπ αριθµ. 2826/2007 αποφάσεως του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών. Η εκδίκαση άρχισε µε την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Παρέδρου Μ. Πικραµένου. Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του εκκαλούντος, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόµενους λόγους εφέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η έφεση και τους αντιπροσώπους του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της. Μετά τη δηµόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου και Αφού µελέτησε τα σχετικά έγγραφα Σκέφθηκε κατά το Νόµο 1. Επειδή για την άσκηση της κρινόµενης έφεσης έχει καταβληθεί το νόµιµο παράβολο ( , /2008 ειδικά έντυπα παραβόλου). 2. Επειδή, µε την έφεση αυτή ο εκκαλών, υπάλληλος κλάδου ΠΕ 1 Γεωπονικού µε βαθµό Α του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, επιδιώκει να

2 εξαφανιστεί η 2826/2007 απόφαση του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών. Με την απόφαση αυτή απορρίφθηκε η από αίτηση ακυρώσεως του ήδη εκκαλούντος κατά της / απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κατά το µέρος που τοποθετήθηκε ως Προϊστάµενος της ιεύθυνσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του εν λόγω Υπουργείου ο επί τη βάσει της 13/ απόφασης του Α Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κατά παράλειψη του εκκαλούντος. 3. Επειδή, στο άρθρο 32 του π.δ.18/1989 (ΕτΚ Α, φ. 8) ορίζεται ότι: «1. Η δίκη καταργείται αν µετά την άσκηση του ένδικου µέσου η προσβαλλόµενη πράξη ή δικαστική απόφαση ανακλήθηκε, ακυρώθηκε ή εξαφανίσθηκε. 2. Καταργείται οµοίως η δίκη αν µετά την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως και έως την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης, η προσβαλλόµενη πράξη έπαυσε για οποιονδήποτε λόγο να ισχύει, εκτός αν ο αιτών επικαλείται ιδιαίτερο έννοµο συµφέρον που δικαιολογεί τη συνέχιση της δίκη. Στο άρθρο 66 το ίδιου π.δ. προβλέπεται ότι επί εφέσεως εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις αυτού που αφορούν στο ένδικο µέσο της αιτήσεως ακυρώσεως, όπως ισχύουν κάθε φορά. 4. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι ο επελέγη, µε την 50/ απόφαση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου, Προϊστάµενος της Γενικής ιεύθυνσης Γεωργικών Εφαρµογών και Έρευνας και τοποθετήθηκε στη θέση αυτή µε την / απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης έως Με τα δεδοµένα αυτά η ισχύς της προσβληθείσας µε την αίτηση ακυρώσεως πράξης κατά το µέρος που αφορά την τοποθέτηση του......ως Προϊσταµένου της ιεύθυνσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος έχει ήδη λήξει. Όµως, µε το από υπόµνηµά του ο εκκαλών επικαλείται ιδιαίτερους λόγους (ιδιαίτερο έννοµο συµφέρον) για την κατ ουσίαν εκδίκαση της εφέσεως και ακολούθως της αιτήσεως ακυρώσεως. Συνίσταται δε κατά τους ισχυρισµούς του το ιδιαίτερο αυτό έννοµο συµφέρον στο ότι η παράλειψή του από επιλογή σε θέση Προϊσταµένου ιεύθυνσης στερεί απ αυτόν τη δυνατότητα να καταλάβει θέση Προϊσταµένου Γενικής ιεύθυνσης διότι το άρθρο 84 παρ. 1 του ισχύοντος νέου Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, ΕτΚ Α, φ. 26) θέτει ως προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας να έχει διατελέσει ο ενδιαφερόµενος υπάλληλος Προϊστάµενος ιεύθυνσης. Ενόψει του

3 ισχυρισµού αυτού το ικαστήριο κρίνει ότι συντρέχει πράγµατι στην προκείµενη περίπτωση ιδιαίτερο έννοµο συµφέρον για την κατ ουσίαν εξέταση της εφέσεως του εκκαλούντος καθώς και σε περίπτωση αποδοχής της, για την έρευνα της αιτήσεως ακυρώσεως, και δεν πρέπει η δίκη να θεωρηθεί καταργηµένη (πρβλ. ΣτΕ 1104/2001). 5. Επειδή, το ισχύον Σύνταγµα, όπως αναθεωρήθηκε µε το Ψήφισµα της της Ζ Αναθεωρητικής Βουλής, καθιερώνει στα άρθρα 4 (παρ. 1 και 4) και 5 παρ.1 τις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας και ειδικότερα την ελεύθερη πρόσβαση και σταδιοδροµία κάθε έλληνα πολίτη στις δηµόσιες θέσεις κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας. Στο άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος ορίζεται ότι τα δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του κράτους και ότι οι κάθε είδους περιορισµοί που µπορούν κατά το Σύνταγµα να επιβληθούν στα δικαιώµατα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας. Περαιτέρω στο άρθρο 103 του Συντάγµατος θεσπίζεται σύνολο εγγυήσεων κατά των αυθαίρετων υπηρεσιακών µεταβολών των δηµοσίων υπαλλήλων (µονιµότητα) και ειδικότερα στην παρ. 1 αυτού ορίζεται ότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του κράτους και υπηρετούν το λαό, στην παρ. 4 ότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι µόνιµοι, ενώ στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του ίδιου άρθρου κατοχυρώνεται η αρχή της διαφάνειας, η οποία καταλαµβάνει, κατά την έννοιά της, όχι µόνο τη διαδικασία εισόδου στο υπαλληλικό σώµα αλλά και περαιτέρω τις εν γένει διαδικασίες εξέλιξης των δηµοσίων υπαλλήλων. Στο άρθρο 20 παρ.1 καθιερώνεται το δικαίωµα παροχής έννοµης προστασίας και στο άρθρο 95 παρ. 1 εδαφ. α του Συντάγµατος προβλέπεται ότι στην αρµοδιότητα του Συµβουλίου της Επικρατείας ανήκει η µετά από αίτηση ακύρωση των εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών για υπέρβαση εξουσίας ή για παράβαση νόµου. Περαιτέρω, στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ..Α.) ορίζεται ότι κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωµα η υπόθεσή του να δικασθεί δίκαια από ανεξάρτητο και αµερόληπτο δικαστήριο (άρθρο 6 παρ. 1) µε πραγµατική προσφυγή (άρθρο 13).

4 6. Επειδή, µε τις διατάξεις του ν. 3260/2004 (ΕτΚ Α, φ. 151), επανήλθαν σε ισχύ και αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΕτΚ Α, φ. 28). Ειδικότερα, στο άρθρο 34 του ν. 2190/1994, όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 7 του ν. 3260/2004, ορίζεται ότι : «1. Οι θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ( Ε) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) του προσωπικού που υπάγεται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999) κατατάσσονται σε πέντε συνολικά βαθµούς ως ακολούθως : Βαθµός Α, Βαθµός Β, Βαθµός Γ, Βαθµός, Βαθµός Ε.2 Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και Ε κατατάσσονται στους βαθµούς, Γ, Β και Α από τους οποίους κατώτερος είναι ο και ανώτερος ο Α 3 4. Οι θέσεις όλων των βαθµών των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, Ε και ΥΕ είναι σε κάθε κατηγορία οργανικά ενιαίες. Μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου βαθµού δεν υπάρχει αρχαιότητα. 5». Στο άρθρο 36 του ν. 2190/1994, όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 8 του ν. 3260/2004, ορίζεται ότι : «1. Προϊστάµενοι όλων των οργανικών µονάδων τοποθετούνται υπάλληλοι µε βαθµό Α των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και Ε, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις επόµενες παραγράφους. Ως οργανικές µονάδες της παραγράφου αυτής νοούνται η γενική διεύθυνση, η διεύθυνση, το τµήµα, το γραφείο, το αυτοτελές γραφείο 2 3. Η επιλογή Προϊσταµένων ιευθύνσεων, Τµηµάτων και αυτοτελών γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών µονάδων γίνεται από το υπηρεσιακό συµβούλιο. Η επιλογή γίνεται µε βάση τα στοιχεία του προσωπικού µητρώου κάθε υπαλλήλου, από τα οποία ιδιαίτερα εκτιµώνται η άρτια επαγγελµατική κατάρτιση και οι επιστηµονικές γνώσεις, η δραστηριότητα στην υπηρεσία, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ευχέρεια προγραµµατισµού και συντονισµού, καθώς και η ικανότητα υποκίνησης των υφισταµένων για την επίτευξη στόχων Η επιλογή προϊσταµένου γίνεται το αργότερο µέσα σε ένα µήνα από τη λήξη της θητείας. Οι κατά τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου αυτού προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν το αργότερο ως και την εποµένη ηµέρα από τη λήξη της θητείας των προϊσταµένων. 6. Ως Προϊστάµενοι ιευθύνσεων ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικών µονάδων επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Α, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον τετραετή υπηρεσία στο βαθµό αυτόν. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι µε την προϋπόθεση αυτή, επιλέγονται υπάλληλοι µε τον περισσότερο χρόνο στον Α βαθµό. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι βαθµού Α, Προϊστάµενοι ιεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι βαθµού Β µε τα περισσότερα

5 χρόνια στο βαθµό αυτό. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις που από τις κείµενες οργανικές διατάξεις προβλέπονται ενδιαµέσου επιπέδου οργανικές µονάδες µεταξύ διεύθυνσης και τµήµατος. 7. Ως Προϊστάµενοι Τµηµάτων και αυτοτελών γραφείων ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικών µονάδων επιλέγονται υπάλληλοι µε τον Α βαθµό. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι Β βαθµού, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει κατά κατηγορία ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο Β βαθµό πέντε (5) έτη προκειµένου για την κατηγορία ΠΕ, έξι (6) έτη για την κατηγορία ΤΕ και οκτώ (8) έτη για την κατηγορία Ε. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι µε τις ανωτέρω προϋποθέσεις επιλέγονται υπάλληλοι Β βαθµού µε λιγότερα χρόνια υπηρεσίας. 8. Για την εφαρµογή των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου αυτού, ο αριθµός των κρινόµενων υπαλλήλων για κάθε επίπεδο προϊσταµένων οργανικών µονάδων πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιος του αριθµού των κενών θέσεων για τις οποίες γίνεται η κρίση. Εφόσον δεν συµπληρώνεται ο αριθµός αυτός από υπαλλήλους που έχουν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, ο πίνακας των υπαλλήλων που κρίνονται συµπληρώνεται µε υπαλλήλους µε λιγότερα χρόνια στο βαθµό Α ή µε κατώτερο βαθµό. Αν και πάλι δεν συµπληρώνεται διπλάσιος αριθµός η κρίση γίνεται χωρίς την προϋπόθεση αυτή. Αν στον κλάδο από τον οποίο κατά τις κείµενες διατάξεις λαµβάνεται ο προϊστάµενος υπηρετεί ένας µόνο υπάλληλος, αυτός κρίνεται από το υπηρεσιακό συµβούλιο αυτοτελώς. 9. Όσοι επιλέγονται από το ειδικό υπηρεσιακό συµβούλιο του άρθρου 29 και τα υπηρεσιακά συµβούλια τοποθετούνται, µε απόφαση του οικείου οργάνου, ως προϊστάµενοι σε αντιστοίχου επιπέδου οργανικές µονάδες για τρία (3) έτη. Οι τοποθετούµενοι ως προϊστάµενοι εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και µετά τη λήξη της θητείας τους ως την τυχόν επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση νέου προϊσταµένου. 10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 11, υπάλληλος που µετά την ισχύ του παρόντος επιλέγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού ή του άρθρου 37 για τρίτη φορά ως Προϊστάµενος ιεύθυνσης ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής µονάδας, θεωρείται ότι καταλαµβάνει αυτοδικαίως θέση προϊσταµένου αντιστοίχου επιπέδου. Επίσης υπάλληλος που επιλέγεται για τρίτη φορά ως Προϊστάµενος Τµήµατος, αυτοτελούς γραφείου ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής µονάδας, καθώς και ενδιαµέσων οργανικών µονάδων, όπως αυτές προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις, θεωρείται ότι καταλαµβάνει αυτοδικαίως οργανική θέση προϊσταµένου αντιστοίχου επιπέδου. Όσοι καταλαµβάνουν κατά την

6 παράγραφο αυτή οργανικές θέσεις προϊσταµένων κρίνονται εφεξής µόνο για επιλογή σε θέσεις προϊσταµένων οργανικών µονάδων ανωτέρου επιπέδου. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάλληλος, που επιλέγεται µε τις διατάξεις του παρόντος ως Προϊστάµενος ιεύθυνσης ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής µονάδας, δεν επανεπιλέγεται µετά τη λήξη της θητείας του, καταλαµβάνει, χωρίς κρίση υπηρεσιακού συµβουλίου, θέση Προϊσταµένου Τµήµατος ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής µονάδας, εκτός αν το υπηρεσιακό συµβούλιο µε αιτιολογηµένη απόφασή του κρίνει διαφορετικά». Περαιτέρω στο άρθρο 37 παρ. 1-4 του ν. 2190/1994, όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 3260/2004, ορίζεται ότι : «1. Τα υπηρεσιακά συµβούλια του προσωπικού των δηµόσιων υπηρεσιών και των Ν.Π... που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα, είναι πενταµελή και αποτελούνται από: α) Τρείς µόνιµους υπαλλήλους µε βαθµό Α, από αυτούς που υπάγονται στην αρµοδιότητα του υπηρεσιακού συµβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νοµό Αττικής για τα υπηρεσιακά συµβούλια που εδρεύουν στο νόµο αυτόν. β) ύο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων µε βαθµό Α.2. Τα υπό στοιχείο α µέλη της προηγούµενης παραγράφου ορίζονται από τον οικείο Υπουργό ή το διοικητικό συµβούλιο του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, από υπαλλήλους που έχουν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 3 και 6 του νόµου αυτού. Τα µέλη αυτά τοποθετούνται από το οικείο όργανο ως προϊστάµενοι διευθύνσεων, όπως αυτές ορίζονται στις οικείες οργανικές διατάξεις για µια τριετία. Τα υπό στοιχείο β µέλη της παραγράφου 1 εκλέγονται µε άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι λοιπές προϋποθέσεις της εκλογής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Α..Ε..Υ.3. Τα µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου ορίζονται ή εκλέγονται αντίστοιχα µε ισάριθµους αναπληρωτές. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση αιρετού µέλους του συµβουλίου, τακτικό µέλος ορίζεται ο επόµενος στη σειρά εκλογής για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της θητείας. 4. Με την απόφαση συγκρότησης του υπηρεσιακού συµβουλίου ορίζεται ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του µεταξύ των τακτικών µελών του υπηρεσιακού συµβουλίου». Στο άρθρο 38 του ν. 2190/1994, όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 11 του ν. 3260/2004, ορίζεται ότι : «1. Οι θέσεις των υπαλλήλων κάθε κλάδου διαβαθµίζονται αυτοδικαίως ενιαία σε όλους του βαθµούς της οικείας κατηγορίας, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1-4 του άρθρου 34 του νόµου αυτού. 2. Οι υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος

7 αυτού του νόµου, κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθµούς της κατηγορίας που υπηρετούν, µε βάση το συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας που έχουν διανύσει σύµφωνα µε τις παραγράφους 1-7 του άρθρου 34 του νόµου αυτού 3 5. Για τις κατατάξεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού, εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις». Στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3260/2004 ορίζεται ότι: «2. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος: α.β. Για την επιλογή διευθυντών κρίνονται οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στο βαθµό Α και έχουν συνολικό χρόνο υπηρεσίας δεκαεπτά (17) έτη οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, είκοσι ένα (21) έτη οι υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ και είκοσι τρία (23) έτη οι υπάλληλοι της κατηγορίας Ε. Για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης από τους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος που κατατάσσονται στο βαθµό Α αρκεί ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας δεκαπέντε (15) ετών. γ. Για την επιλογή τµηµαταρχών κρίνονται οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στο βαθµό Α και έχουν ένα τουλάχιστον έτος πλεονάζοντα χρόνο υπηρεσίας στο βαθµό αυτόν, σύµφωνα µε την πράξη κατάταξής τους. δ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι µε τις προϋποθέσεις των προηγούµενων περιπτώσεων β και γ, κρίνονται για επιλογή και υπάλληλοι µε βαθµό Α ανεξαρτήτως συνολικού χρόνου υπηρεσίας. Και αν και πάλι δεν καλύπτονται οι θέσεις των προϊσταµένων οργανικών µονάδων, κρίνονται και υπάλληλοι µε βαθµό Β και τρία (3) τουλάχιστον έτη στο βαθµό αυτόν οι της κατηγορίας ΠΕ, τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη οι της κατηγορίας ΤΕ και πέντε (5) τουλάχιστον έτη οι της κατηγορίας Ε. 3. Οι κατά την προηγούµενη παράγραφο κρίσεις γίνονται σύµφωνα µε τις προβλέψεις των οικείων οργανισµών σε σχέση µε τις κατηγορίες και κλάδους των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταµένων των κατά περίπτωση οργανικών µονάδων.4 5. Κατά την πρώτη συγκρότηση των υπηρεσιακών συµβουλίων, για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 37 του ν. 2190/1994, τα υπό στοιχείο α µέλη της παρ.1 του αυτού άρθρου ορίζονται από υπαλλήλους που έχουν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β της παρ.2 του παρόντος άρθρου. Ο ορισµός των αναπληρωτών τους γίνεται αµέσως µετά την επιλογή προϊσταµένων διευθύνσεων, σύµφωνα µε την παρ.2 του παρόντος άρθρου. Τα αιρετά µέλη των υπηρεσιακών συµβουλίων, που υφίστανται κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, αποτελούν τα υπό στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν.2190/1994 µέλη των υπηρεσιακών συµβουλίων κατά την πρώτη συγκρότησή

8 τους Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται βαθµός Γενικού ιευθυντή ή ιευθυντή, εφεξής νοείται ο κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου προϊστάµενος Γενικής ιεύθυνσης ή ιεύθυνσης, αντιστοίχως». Στο άρθρο 20 του ν. 3260/2004 ορίζεται ότι: «Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόµου καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που έχει αντίθετο περιεχόµενο» Εξάλλου, στο άρθρο 83 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999, ΕτΚ Α, φ. 19), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 29 παρ. 1 του ν. 2738/1999 ( ΕτΚ Α, φ. 180), ορίζεται ότι : «1. Για το σχηµατισµό της κρίσης του το υπηρεσιακό συµβούλιο λαµβάνει υπόψη του τις εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας οκταετίας. 5. Αιτιολογία απαιτείται µόνον στην περίπτωση κατάδηλης υπεροχής υποψηφίου που παραλείπεται. 6. Η επίδραση των αναρρωτικών αδειών στην ικανότητα του υπαλλήλου για την άσκηση καθηκόντων αυξηµένων απαιτήσεων του ανώτερου βαθµού, όπως επίσης και η επίδραση των συστηµατικά επαναλαµβανόµενων αναρρωτικών αδειών, συνεκτιµώνται από το υπηρεσιακό συµβούλιο». 7. Επειδή, από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι µετά τη δηµοσίευση του ν. 3260/2004 η επιλογή των Προϊσταµένων ιευθύνσεων διέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω νόµου, µε τις οποίες επαναφέρθηκε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε ο ν. 2190/1994, από εκείνες τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα στις οποίες ρητώς παραπέµπει ο ν. 3260/2004 καθώς και από τις λοιπές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα οι οποίες δεν έχουν αντίθετο περιεχόµενο προς αυτές του ν. 3260/2004. Μεταξύ, δε, των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα που εξακολουθούν να ισχύουν και διέπουν την επιλογή των Προϊσταµένων ιευθύνσεων περιλαµβάνεται και αυτή της παρ. 5 του άρθρου 83, η οποία ορίζει ότι αιτιολογία απαιτείται µόνον στην περίπτωση κατάδηλης υπεροχής υποψηφίου που παραλείπεται ( πρβλ. ΣτΕ 379/2007 7µ.). 8. Επειδή, από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων του ν. 3260/2004 µε τις προαναφερόµενες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, συνάγεται ότι ο νοµοθέτης αποσυνέδεσε τη βαθµολογική εξέλιξη των δηµοσίων υπαλλήλων από την επιλογή προς πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων οργανικών µονάδων. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η βαθµολογική κατάταξη των δηµοσίων υπαλλήλων σε πέντε βαθµούς (Α, Β, Γ,, Ε ) και η προαγωγή τους από βαθµό σε βαθµό επί τη βάσει αφενός της συµπλήρωσης ορισµένου χρόνου υπηρεσίας και αφετέρου της αξιολόγησης των ουσιαστικών τους προσόντων, στον δε βαθµό Α, ο οποίος είναι ο ανώτερος, είναι

9 δυνατό να εξελιχθούν τόσο οι υπάλληλοι των κατηγοριών πανεπιστηµιακής (ΠΕ) και τεχνολογικής (ΤΕ) εκπαίδευσης όσο και οι υπάλληλοι της κατηγορίας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ( Ε), ενώ σύµφωνα µε την ανωτέρω ρητή πρόβλεψη του νοµοθέτη δεν υφίσταται αρχαιότητα µεταξύ υπαλλήλων του ίδιου βαθµού. Περαιτέρω η κάλυψη των θέσεων Προϊσταµένων οργανικών µονάδων γίνεται από υπαλλήλους µε βαθµό Α, καταρχήν, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και Ε, µε ανάθεση καθηκόντων η οποία είναι χρονικά περιορισµένη (τριετής θητεία) και ανακλητή και δεν αποτελεί βαθµολογική µεταβολή (προαγωγή). Ειδικώς η επιλογή των Προϊσταµένων ιευθύνσεων γίνεται από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο µεταξύ των υπαλλήλων µε βαθµό Α οι οποίοι έχουν τετραετή υπηρεσία στο βαθµό αυτόν, ενώ αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι βαθµού Α επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β µε τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στο βαθµό αυτόν. Κατά την πρώτη εφαρµογή του ν. 3260/2004 η επιλογή γίνεται µεταξύ των υπαλλήλων µε βαθµό Α επί τη βάσει του συνολικού χρόνου υπηρεσίας τους, όπως αυτός ορίζεται στο εδάφιο β της παρ.2 του άρθρου 11 του ν. 3260/2004, και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν για την κάλυψη των θέσεων οι υπάλληλοι µε την ως άνω προϋπόθεση του συνολικού χρόνου υπηρεσίας, κρίνονται και οι υπάλληλοι µε βαθµό Α ανεξαρτήτως συνολικού χρόνου υπηρεσίας, ενώ αν και πάλι δεν καλύπτονται οι θέσεις Προϊσταµένων ιευθύνσεων κρίνονται και υπάλληλοι µε βαθµό Β. Οι τοποθετούµενοι ως Προϊστάµενοι ιευθύνσεων, αν δεν επανεπιλεγούν µετά τη λήξη της θητείας τους, καταλαµβάνουν θέση Προϊσταµένου Τµήµατος, οι δε επιλεγόµενοι ως Προϊστάµενοι ιευθύνσεων για τρίτη φορά καταλαµβάνουν αυτοδικαίως θέση προϊσταµένου αντιστοίχου επιπέδου. 9. Επειδή, από τη διαρρύθµιση του βαθµολογίου των δηµοσίων υπαλλήλων και τη διάρθρωση των οργανικών µονάδων, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις του ν. 3260/2004 και του Υπαλληλικού Κώδικα ( ν. 2683/1999), συνάγεται ότι την κορυφαία θέση της υπαλληλικής ιεραρχίας των µονίµων δηµοσίων υπαλλήλων καταλαµβάνουν οι Προϊστάµενοι Γενικών ιευθύνσεων οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του άµεσου συνεργάτη του οικείου Υπουργού ή του οργάνου που διοικεί το οικείο ν.π.δ.δ., ασκούν δε καθήκοντα προγραµµατισµού και συντονισµού της λειτουργίας των επιµέρους οργανικών µονάδων που συγκροτούν τη Γενική ιεύθυνση, όπως είναι η ιεύθυνση και το Τµήµα (ΣτΕ 379/2007 7µ.). Κατ ακολουθίαν οι Προϊστάµενοι ιευθύνσεων και οι Προϊστάµενοι Τµηµάτων

10 διευθύνουν οργανικές µονάδες οι οποίες εντάσσονται στα πλαίσια της Γενικής ιεύθυνσης και ως εκ τούτου καταλαµβάνουν θέσεις κατώτερου επιπέδου εκείνης του Προϊσταµένου Γενικής ιεύθυνσης. εδοµένου, δε, ότι οι Προϊστάµενοι ιευθύνσεων, όπως και οι Προϊστάµενοι των κατώτερων των ιευθύνσεων οργανικών µονάδων, δεν καταλαµβάνουν την κορυφαία θέση της υπαλληλικής ιεραρχίας και δεν έχουν την ιδιότητα του άµεσου συνεργάτη του Υπουργού ή του οργάνου που διοικεί το οικείο ν.π.δ.δ., δεν συντρέχουν οι λόγοι εκείνοι που δικαιολογούν, για την επιλογή των Προϊσταµένων Γενικών ιευθύνσεων, την θέληση του νοµοθέτη για παράθεση ειδικής αιτιολογίας µόνον σε περίπτωση κατάδηλης υπεροχής του παραλειφθέντος έναντι του προκριθέντος. Εποµένως, η ιοίκηση υποχρεούται να αιτιολογεί τις κατ ενάσκηση της διακριτικής της ευχέρειας πράξεις επιλογής των δηµοσίων υπαλλήλων που καταλαµβάνουν για ορισµένο χρονικό διάστηµα τις θέσεις Προϊσταµένων ιεύθυνσης, καθώς και των κατώτερων εκείνης οργανικών µονάδων, προκειµένου: α) να καθίσταται η ιοίκηση ιδιαιτέρως προσεκτική κατά την άσκηση της διακριτικής της ευχέρειας τόσο ενόψει της ανάγκης εξυπηρέτησης του εν γένει δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλει την εύρυθµη, αµερόληπτη και αξιόπιστη λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών, όσο και της ανάγκης ορθής και δίκαιης κρίσης των συγκεκριµένων εκάστοτε υποψηφίων (πρβλ. Ολοµ. ΣτΕ 119/1946, 717/1936). Τούτο επιβάλλεται ιδίως λόγω του µεγάλου αριθµού υποψηφίων για τις θέσεις Προϊσταµένων ιευθύνσεων οι οποίοι προέρχονται από περισσότερες κατηγορίες υπαλλήλων ( ΠΕ, ΤΕ, Ε) που διαθέτουν διαφορετικά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, χωρίς µάλιστα να υφίσταται µεταξύ τους το στοιχείο της αρχαιότητας, ενώ δεν αποκλείεται, όταν συντρέχουν οι προβλεπόµενες από το νόµο προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι να κατέχουν και διαφορετικούς βαθµούς (Α και Β ), β) να καθίστανται γνωστοί στους παραλειφθέντες υπαλλήλους οι λόγοι για τους οποίους δεν επελέγησαν µετά από τη σύγκρισή τους µε τους προκριθέντες ώστε να πείθονται ότι η ιοίκηση προέβη στην επιλογή επί τη βάσει πράγµατι νοµίµων κριτηρίων και όχι κατά τρόπο αυθαίρετο (πρβλ. ΣτΕ 1977/2001, 729, 4560/1995), γ) να καθίσταται αποτελεσµατικός ο δικαστικός έλεγχος της άσκησης της διακριτικής ευχέρειας της ιοίκησης, ενόψει του ως άνω συνταγµατικώς κατοχυρωµένου ατοµικού δικαιώµατος παροχής έννοµης προστασίας (άρθρο 20 παρ. 1 Συντάγµατος) καθώς και της ακυρωτικής αρµοδιότητας του Συµβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 95 παρ. 1 του Συντάγµατος) και των αντίστοιχων επιταγών της Ε.Σ..Α. (άρθρο 6 παρ. 1

11 και 13), βάσει των αρχών της ισότητας και της ελεύθερης σταδιοδροµίας κάθε υπαλλήλου, κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας, και των ειδικότερων κριτηρίων που τάσσει ο νοµοθέτης κατά την επιλογή των καταλληλοτέρων, δεδοµένου ότι η διακριτική ευχέρεια πρέπει να ασκείται κατά τρόπο που να µην οδηγεί σε αυθαίρετες επιλογές της ιοίκησης (πρβλ. ΣτΕ 1977/2001, 729, 4560/1995 κ.α.). Ενόψει των ανωτέρω η υποχρέωση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου προς αιτιολόγηση της επιλογής του καταλληλοτέρου για την άσκηση καθηκόντων Προϊσταµένου ιεύθυνσης δεν µπορεί να περιορισθεί µόνον στην περίπτωση κατάδηλης υπεροχής του παραλειφθέντος έναντι του προκριθέντος, όπως ορίζει το άρθρο 83 παρ. 5 του Υπαλληλικού Κώδικα, διότι αυτός ο ελάχιστος έλεγχος, που είναι ανεκτός, από συνταγµατική άποψη, κατ εξαίρεση και µόνον για την επιλογή των Προϊσταµένων Γενικών ιευθύνσεων, λόγω της θέσης που αυτοί καταλαµβάνουν και των καθηκόντων που ασκούν (βλ. ΣτΕ 379/2007, 7µ.), δεν δικαιολογείται και για την επιλογή των Προϊσταµένων των κατώτερων οργανικών µονάδων των Γενικών ιευθύνσεων, όπως είναι οι Προϊστάµενοι ιευθύνσεων. Εποµένως, η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 83 του Υπαλληλικού Κώδικα, η οποία απαιτεί ειδική αιτιολογία, αφορώσα γενικώς και αδιακρίτως τους προϊσταµένους όλων των οργανικών µονάδων, µόνον σε περίπτωση κατάδηλης υπεροχής του παραλειφθέντος υπαλλήλου έναντι προκριθέντος συναδέλφου του είναι, σύµφωνα µε τη γνώµη που επικράτησε στο Τµήµα, κατά το µέρος που αφορά κρίση υπαλλήλου προς επιλογή σε θέση Προϊσταµένου ιεύθυνσης, αντίθετη προς τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 4, 5 παρ. 1, 20 παρ. 1, 25 παρ. 1, 95 παρ. 1 εδαφ. α και 103 παρ. 7 δεύτερο εδάφιο του Συντάγµατος και των άρθρων 6 παρ. 1 και 13 της Ε.Σ..Α. και ως ανίσχυρη δεν είναι εφαρµοστέα. Αν και κατά τη γνώµη του Συµβούλου Φ. Ντζίµα για την επιλογή δηµοσίου υπαλλήλου σε θέση Προϊσταµένου ιεύθυνσης δεν απαιτείται ειδικότερη αιτιολόγηση περί του χαρακτηριζοµένου ως υπερτερούντος και συνεπώς µάλλον καταλλήλου για την πλήρωση της θέσεως ούτε για τους παραλειποµένους, εκτός εάν από την σύγκριση των στοιχείων, που υφίστανται εις τους ατοµικούς φακέλους των κρινοµένων υπαλλήλων, προκύπτουν στοιχεία περί καταδήλου υπεροχής παραλειφθέντος έναντι προκριθέντος, που να καθιστούν αναγκαία την ειδικοτέρα αιτιολόγηση της γενοµένης προκρίσεως, ώστε να καθίσταται δυνατός ο ακυρωτικός έλεγχος της ορθής και συµφώνως προς το συµφέρον της υπηρεσίας ασκήσεως της διακριτικής εξουσίας της ιοικήσεως (βλ. ΣτΕ 1542, 1543/1967

12 κ.α.). Ζήτηµα συνταγµατικότητος των εν προκειµένω εφαρµοστέων διατάξεων, οι οποίες επιβάλλουν υποχρέωση αιτιολογήσεως µόνον σε περίπτωση διαπιστώσεως καταδήλου υπεροχής παραλειφθέντος έναντι προαχθέντος υπαλλήλου, λόγω αντιθέσεως προς τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 1 και 95 παρ. 1 του Συντάγµατος, δεν δύναται, σύµφωνα µε τη γνώµη αυτή, να τεθεί, δοθέντος ότι παρέχεται εν προκειµένω πλήρης και αποτελεσµατική προστασία, στους κρινοµένους υπαλλήλους, εφ όσον το ικαστήριο, ελέγχει, κατά τα ήδη εκτεθέντα, στην συγκεκριµένη περίπτωση, κατά πόσον στοιχειοθετείται ή όχι, εν όψει της προβολής συγκεκριµένου λόγου ακυρώσεως και µετά από αντιπαραβολή των στοιχείων των ατοµικών φακέλων όλων των κρινοµένων υπαλλήλων, κατάδηλος υπεροχή παραλειφθέντος έναντι προαχθέντος συναδέλφου του, από την οποίαν κρίση του συναρτάται η αντίστοιχη υποχρέωση της ιοικήσεως να αιτιολογήσει ή όχι την πράξη της. Ενόψει των προεκτεθέντων δεν υφίσταται, σύµφωνα µε αυτή τη γνώµη αντίθετη της διατάξεως αυτής προς τις διατάξεις του Συντάγµατος, όπως αυτές των άρθρων 4, 5, 25 παρ.1 και Επειδή, µετά την κρίση της διάταξης του άρθρου 83 παρ. 5 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999) ως αντισυνταγµατικής, πρέπει να τύχει εφαρµογής η διάταξη του άρθρου 17 του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας (ν. 2690/1999, ΕτΚ Α, φ. 45) που ορίζει: «1. Η ατοµική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαµβάνει τη διαπίστωση της συνδροµής των κατά νόµο προϋποθέσεων για την έκδοσή της. 2. Η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός αν προβλέπεται ρητώς στο νόµο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώµα της πράξης». Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 36 παρ.1, 3, 6, 8, 9 και 37 παρ. 1, 2 του ν. 2190/1994, όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν µε τα άρθρα 8 και 9 του ν. 3260/2004, καθώς και του άρθρου 83 παρ.1 του Υπαλληλικού Κώδικα ( ν. 2738/1999 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 29 παρ.1 του ν. 2738/1999) που ορίζουν τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής υπαλλήλων σε θέσεις Προϊσταµένων ιεύθυνσης, και δεδοµένου ότι το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο καλείται να προβεί στη σύγκριση, κατά κανόνα, µεγάλου αριθµού υποψηφίων για την πλήρωση περισσότερων θέσεων προϊσταµένων οργανικών µονάδων, πρέπει στην απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, ή στην ενώπιον αυτού εισήγηση, να

13 παρατίθενται πρώτα τα στοιχεία εκείνα του προσωπικού µητρώου των υποψηφίων που είναι αναγκαία για τη διαµόρφωση της κρίσης του, τα οποία συνδέονται µε την άρτια επαγγελµατική κατάρτιση, τις επιστηµονικές γνώσεις, τη δραστηριότητα στην υπηρεσία, την ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, την ευχέρεια προγραµµατισµού και συντονισµού και την ικανότητα παρακίνησης των υφισταµένων για την επίτευξη των στόχων. Περαιτέρω, κατά την κρατήσασα στο Τµήµα γνώµη, στην απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου πρέπει να βεβαιώνεται ότι έγινε σύγκριση των υποψηφίων, επί τη βάσει των ανωτέρω στοιχείων του προσωπικού τους µητρώου, και να αναφέρονται οι λόγοι εκείνοι για τους οποίους οι προκριθέντες εµφανίζονται καταλληλότεροι έναντι των λοιπών υποψηφίων για την άσκηση καθηκόντων Προϊσταµένου ιεύθυνσης, η επί της ουσίας δε εκτίµηση των λόγων που δικαιολογούν την πρόκριση των επιλεγέντων διαφεύγει του ακυρωτικού ελέγχου, δεδοµένου ότι το Συµβούλιο της Επικρατείας δεν είναι αρµόδιο να υποκαταστήσει το Υπηρεσιακό Συµβούλιο προβαίνοντας πρωτογενώς σε ουσιαστική σύγκριση των υποψηφίων. Εξάλλου, δεν επιβάλλεται η παράθεση ειδικότερης αιτιολογίας για καθένα από τους παραλειφθέντες αλλά επαφίεται στην κρίση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου ανάλογα µε τις επικρατούσες κατά περίπτωση συνθήκες επιλογής. Κατά τη γνώµη δε του Προέδρου του Τµήµατος Γ. Σταυρόπουλου και του Συµβούλου Γ. Ποταµιά το Υπηρεσιακό Συµβούλιο υποχρεούται, κατά νόµο, να αναφέρει όχι µόνο τους λόγους υπεροχής των προκριθέντων αλλά και τους λόγους εκείνους για τους οποίους οι παραλειφθέντες υστερούν έναντι των προκριθέντων προβαίνοντας, ενδεχοµένως, σε κατηγοριοποίηση των παραλειφθέντων, όπου αυτό είναι δυνατό, ανάλογα µε τα κριτήρια στα οποία αυτοί κρίνεται ότι υστερούν έναντι των προκριθέντων. 11. Επειδή, στην προκειµένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου και την εκκαλουµένη απόφαση, το Α Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κατά τη συνεδρίαση της προέβη στην επιλογή οκτώ υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ 1 Γεωπονικού µε βαθµό Α, ως Προϊσταµένων ιευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, προκειµένου να πληρωθούν ισάριθµες θέσεις. Επί τη βάσει της εν λόγω απόφασης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων εξέδωσε την / απόφαση µε την οποία τοποθέτησε τους οκτώ επιλεγέντες σε ισάριθµες ιευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας. Ο ήδη εκκαλών

14 προσέβαλε, ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών. την ως άνω απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου καθώς και την υπουργική απόφαση περί τοποθέτησης των επιλεγέντων κατά το µέρος που µε αυτές εκδηλώθηκε παράλειψη επιλογής του. Το δικάσαν διοικητικό εφετείο µε την 1391/2006 απόφασή του, ακύρωσε τις ανωτέρω αποφάσεις µε την αιτιολογία ότι η γενοµένη επιλογή δεν µπορεί να θεωρηθεί ως προϊόν ορθής χρήσης της διακριτικής εξουσίας της ιοίκησης, ενόψει του µεγάλου αριθµού των κριθέντων υπαλλήλων (421), της χρονικής διάρκειας της συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και της επιβαλλόµενης αξιολόγησης των στοιχείων των προσωπικών µητρώων των υπαλλήλων. Σε συµµόρφωση προς την ανωτέρω ακυρωτική απόφαση, το Υπηρεσιακό Συµβούλιο του εν λόγω Υπουργείου προέβη, µε την 13/ απόφασή του, σε νέα κρίση των υπαλλήλων προς πλήρωση οκτώ θέσεων Προϊσταµένων ιευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την εν λόγω απόφαση ο Πρόεδρος του Συµβουλίου έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια η οποία ανέφερε ότι η επιλογή θα γίνει σε συµµόρφωση προς την 1391/2006 απόφαση του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 8 και 11 του ν. 3260/2004. Περαιτέρω η εισηγήτρια ανέφερε ότι από τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 3260/2004 προκύπτει ότι το Υπηρεσιακό Συµβούλιο έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια να επιλέξει τους καταλληλότερους, δηλαδή εκείνους που κατά την κρίση του και βάσει όλων των στοιχείων του προσωπικού µητρώου συγκεντρώνουν τα περισσότερα ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση καθηκόντων Προϊσταµένων ιευθύνσεων. Ακολούθως η εισηγήτρια έθεσε υπόψη των µελών του Συµβουλίου κατάσταση των 421 υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις κάλυψης των εν λόγω θέσεων και εξέθεσε συνοπτικά τα υπηρεσιακά στοιχεία και δεδοµένα καθενός από τους υποψηφίους για τις προς πλήρωση θέσεις. Στη συνέχεια η εισηγήτρια πρότεινε ως καταλληλότερους προς πλήρωση των θέσεων Προϊσταµένων ιευθύνσεων, µετά από αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων όπως αυτά προκύπτουν από τους ατοµικούς τους φακέλους και σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 8 του ν. 3260/2004, τους οκτώ υπαλλήλους που είχαν επιλεγεί µε την από απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Τέλος, το Υπηρεσιακό Συµβούλιο, µετά από διαλογική συζήτηση και συγκριτική αξιολόγηση των προσόντων των κρινοµένων υπαλλήλων και ιδίως των στοιχείων εκείνων του προσωπικού τους µητρώου από τα οποία προκύπτει η δραστηριότητα στην

15 υπηρεσία, η πρωτοβουλία, η άσκηση καθηκόντων ως Προϊσταµένων, η ικανότητα παρακίνησης των υφισταµένων για αυξηµένη απόδοση στην υπηρεσία καθώς και τις εκθέσεις αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας οκταετίας, τους πρόσθετους τίτλους σπουδών, επέλεξε κατά πλειοψηφία τους προταθέντες από την εισηγήτρια οκτώ υπαλλήλους, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και ο......, κατά παράλειψη του εκκαλούντος. Επί τη βάσει της απόφασης αυτής του Υπηρεσιακού Συµβουλίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων εξέδωσε την / πράξη του µε την οποία τοποθέτησε τους επιλεγέντες σε οκτώ ιευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας, µεταξύ των οποίων τον ως Προϊστάµενο της ιεύθυνσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, κατά παράλειψη του εκκαλούντος. Αίτηση ακυρώσεως του ήδη εκκαλούντος κατά της / απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κατά το µέρος που τοποθετήθηκε ο στη ιεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του εν λόγω Υπουργείου, κατά παράλειψη αυτού, απορρίφθηκε µε την εκκαλουµένη απόφαση η οποία εφήρµοσε τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 83 του Υπαλληλικού Κώδικα. Σύµφωνα, όµως, µε όσα έχουν αναφερθεί, η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 83 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999), κατά το µέρος που αφορά την επιλογή Προϊσταµένων ιεύθυνσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3260/2004, είναι αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 4, 5 παρ.1, 25 παρ.1, 103 παρ. 7 δεύτερο εδάφιο, 20 παρ.1 και 95 παρ.1 εδάφιο α του Συντάγµατος και των άρθρων 6 παρ. 1 και 13 της Ε.Σ..Α., και εποµένως ως ανίσχυρη δεν είναι εν προκειµένω εφαρµοστέα. Θα έπρεπε δε να τύχουν εφαρµογής οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας που επιβάλλουν, κατά τα ανωτέρω, την αιτιολόγηση της πράξης επιλογής. Ειδικότερα, το Υπηρεσιακό Συµβούλιο µετά την παράθεση των στοιχείων εκείνων από το προσωπικό µητρώο όλων των υποψηφίων που είναι αναγκαία για τη διαµόρφωση της κρίσης του και τα οποία συνδέονται µε την άρτια επαγγελµατική κατάρτιση, τις επιστηµονικές γνώσεις, τη δραστηριότητα στην υπηρεσία, την ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, την ευχέρεια προγραµµατισµού και συντονισµού και την ικανότητα παρακίνησης των υφισταµένων για την επίτευξη των στόχων, και µετά τη σύγκριση των υποψηφίων, επί τη βάσει των ανωτέρω στοιχείων του προσωπικού τους µητρώου, έπρεπε να αναφέρει τους λόγους εκείνους για τους οποίους ο προκριθείς εµφανίζεται καταλληλότερος έναντι του εκκαλούντος για την

16 άσκηση καθηκόντων Προϊσταµένου ιεύθυνσης. Κατά τη γνώµη δε του Προέδρου του Τµήµατος Γ. Σταυρόπουλου και του Συµβούλου Γ. Ποταµιά έπρεπε να αναφερθούν και οι λόγοι εκείνοι για τους οποίους ο εκκαλών υστερεί έναντι του προκριθέντος. Εποµένως, κατά την κρατήσασα στο Τµήµα γνώµη δεν είναι νόµιµη η κρίση του δικάσαντος διοικητικού εφετείου και πρέπει για το λόγο αυτό, ο οποίος προβάλλεται καθ ερµηνεία του δικογράφου, να εξαφανισθεί η εκκαλουµένη απόφαση, να δικασθεί η αίτηση ακυρώσεως και να ακυρωθεί η προσβληθείσα /2006 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κατά το µέρος που ο τοποθετήθηκε Προϊστάµενος της ιεύθυνσης Χωροταξίας Προστασίας Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κατά παράλειψη του εκκαλούντος, δεδοµένου ότι η 13/ απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και η ερειδόµενη επ αυτής πράξη τοποθέτησης των επιλεγέντων εκδόθηκαν κατ εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 83 παρ. 5 του Υπαλληλικού Κώδικα ( ν. 2683/1999). Αν και κατά τη γνώµη του Συµβούλου Φ. Ντζίµα εφόσον η ως άνω διάταξη δεν αντίκειται στο Σύνταγµα, σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα, πρέπει να εξετασθεί αν συντρέχει κατάδηλη υπεροχή του εκκαλούντος έναντι του ανωτέρω επιλεγέντος συναδέλφου του......, όπως προβάλλει µε το δικόγραφο της έφεσης, προκειµένου να κριθεί αν απαιτείτο ειδική αιτιολογία κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 83 παρ. 5 του Υπαλληλικού Κώδικα. 12. Επειδή, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 100 του Συντάγµατος, την οποία προσέθεσε το από Ψήφισµα της Ζ Αναθεωρητικής Βουλής, όταν Τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας κρίνει διάταξη τυπικού νόµου ως αντισυνταγµατική, παραπέµπει υποχρεωτικά το ζήτηµα στην Ολοµέλεια του ικαστηρίου, εκτός αν αυτό έχει κριθεί µε προηγούµενη απόφαση της Ολοµέλειας ή του Ανωτάτου Ειδικού ικαστηρίου του άρθρου 100 του Συντάγµατος. Συνεπώς το ζήτηµα της αντίθεσης της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 83 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999) που προβλέπει ότι αιτιολογία απαιτείται µόνον σε περίπτωση κατάδηλης υπεροχής του υποψηφίου που παραλείπεται, προς τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.1 και 4, 5 παρ.1, 25 παρ.1, 103 παρ. 7 εδάφιο δεύτερο, 20 παρ.1 και 95 παρ.1 εδάφιο α του Συντάγµατος, κατά το µέρος που η ως άνω διάταξη του Υπαλληλικού Κώδικα, αφορά επιλογές σε θέσεις προϊσταµένων ιεύθυνσης, πρέπει να παραπεµφθεί στην Ολοµέλεια του ικαστηρίου, δεδοµένου ότι δεν έχει κριθεί µε προηγούµενη απόφασή της ούτε µε απόφαση του Ανωτάτου

17 Ειδικού ικαστηρίου. Για την ανάπτυξη δε του ζητήµατος αυτού ενώπιον της Ολοµέλειας, το Τµήµα ορίζει ως εισηγητή τη Σύµβουλο Παναγιώτα Καρλή, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ.2 περ. β του π.δ. 18/1989. ιά ταύτα Παραπέµπει στην Ολοµέλεια το ζήτηµα της συνταγµατικότητας της παραγράφου 5 του άρθρου 83 του ν. 2683/1999, κατά το µέρος που αφορά την επιλογή Προϊσταµένων ιευθύνσεων Ορίζει εισηγητή ενώπιον της Ολοµέλειας τη Σύµβουλο Παναγιώτα Καρλή. Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 30 Μαρτίου 2009 Ο Πρόεδρος του Γ Τµήµατος Η Γραµµατέας του Γ Τµήµατος Γ. Σταυρόπουλος Α. Τριάδη και η απόφαση δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση της 21ης Σεπτεµβρίου Ο Πρόεδρος του Γ` Τµήµατος Γ. Σταυρόπουλος Η Γραµµατέας. Τετράδη Χαρλαύτη

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

του Δήμου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων, ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Σπυρίδωνα Λάβδα (Α.Μ. 61 Δ.Σ. Σύρου), που τον διόρισε με πληρεξούσιο,

του Δήμου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων, ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Σπυρίδωνα Λάβδα (Α.Μ. 61 Δ.Σ. Σύρου), που τον διόρισε με πληρεξούσιο, (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Λιμενικά Ταμεία. Η παρ. 3 του άρθρου 244 του ΔΚΚ ορίζει τα της συγκρότησης του δ.σ. μόνον των διαδημοτικών λιμενικών Ταμείων, ενώ αν η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του λιμενικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1384/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ

Αριθμός 1384/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 1384/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ [(Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΕΔΔΔΔ 2012/683) Δικηγόροι και αίτηση ακύρωσης της σιωπηρής αρνήσεως του Δικηγορικού Συλλόγου να εγγράψει τον αιτούντα στο βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 178/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Στ

Αριθμός 178/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Στ Αριθμός 178/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Στ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 25 Ιανουαρίου 2010, με την εξής σύνθεση: Ν. Σακελλαρίου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του ΣΤ Τμήματος, Δ. Αλεξανδρής,

Διαβάστε περισσότερα

3216/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

3216/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Φ.Π. Αριθµός 3216/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 4 Απριλίου 2003, µε την εξής σύνθεση: Χ. Γεραρής, Πρόεδρος, Α. Τσαµπάση, Ι. Μαρή, Γ. Παναγιωτόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/94 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' Βαθµολογικό σύστηµα διάρθρωσης θέσεων του ηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Αρθρο 34

ΝΟΜΟΣ 2190/94 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' Βαθµολογικό σύστηµα διάρθρωσης θέσεων του ηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Αρθρο 34 ΝΟΜΟΣ 2190/94 "Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης". ΦΕΚ ΑΡ. Φ. 28/ΤΕΥΧΟΣ Α'/ 3-3-94 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός απόφασης 1098/2011

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός απόφασης 1098/2011 Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός απόφασης 1098/2011 Περίληψη Μέλη Ανεξάρτητων Αρχών - Η συνέχιση της θητείας των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών μετά τη λήξη της μέχρι την επιλογή των νέων μελών είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος, 12 Φεβρουαρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Αριθ. πρωτ. : 1897 Γραφείο ηµάρχου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος, 12 Φεβρουαρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Αριθ. πρωτ. : 1897 Γραφείο ηµάρχου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος, 12 Φεβρουαρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Αριθ. πρωτ. : 1897 Γραφείο ηµάρχου Θέµα:«Αναδροµική τοποθέτηση του κ. Ψυχάρη Αριστείδη του Γεωργίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Σχηµατισµός Ολοµελείας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Σχηµατισµός Ολοµελείας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Σχηµατισµός Ολοµελείας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1. Της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, ν.π.ι.δ. που εκπροσωπείται νοµίµως και εδρεύει στην Αθήνα. 2. Του Λ. Χ. του Χρήστου,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -.

Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -. ΣτΕ Ολ. 1663/2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -. Η διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα Νόµων περί δικών του ηµοσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Β Αριθμός απόφασης 1944/2012

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Β Αριθμός απόφασης 1944/2012 Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Β Αριθμός απόφασης 1944/2012 Περίληψη Η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια και το ειδικό επίδομα για την ταχύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ υπαλληλία

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ υπαλληλία Α ΜΕΡΟΣ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε µια σύντοµη ιστορική αναδροµή για την υπαλληλία µπορούµε να αναφερθούµε κατ αρχήν στην αρχαία Ελλάδα όπου οι πολιτειακοί θεσµοί ταύτιζαν το άτοµο µε το Κράτος, δηλαδή το άτοµο υπήρχε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/11-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία 1202/2003 ΣτΕ

Νομολογία 1202/2003 ΣτΕ Νομολογία 1202/2003 ΣτΕ Υπόθεση επιδόματος ειδικών συνθηκών Σχολιασμός:Νικολαϊδου Ελένη Αριθμός 1202/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤ «1. Επειδή, με την υπό κρίση έφεση, για την άσκηση της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 06-06-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4022/06-06-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων]

ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων] ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων] Περίληψη Κάθε δομική κατασκευή προσμετράται, κατ' αρχήν, στον συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002)

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 108/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 108/2013 Αθήνα, 16 Σεπτεµβρίου 2013 ΑΠ: Γ/ΕΞ/5891/16.09.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

της..., η οποία παρέστη µε το δικηγόρο Β. Θεοτοκάτο (Α.Μ. 3916), που τον διόρισε µε πληρεξούσιο,

της..., η οποία παρέστη µε το δικηγόρο Β. Θεοτοκάτο (Α.Μ. 3916), που τον διόρισε µε πληρεξούσιο, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΑΠΟΦΑΣΗ 845/2013 Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 7 Ιουνίου 2012, µε την εξής σύνθεση:. Πετρούλιας, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ Τµήµατος, Μ. Βηλαράς, Π. Καρλή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 Αθήνα, 05-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/05-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 13-05-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/13-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 Αθήνα, 21-03-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1860/21-03-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Αθήνα 17.10.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Αριθμ. Πρωτ.: 392 Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Συνάδελφοι, Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η υπ αριθμ. 3354/2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 Αθήνα, 11-10-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6726/11-10-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Σύνθεση: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1052-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1052-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 15-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1052-1/15-04-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΑΙΤΗΣΗ Της Ομοσπονδίας με την επωνυμία «Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος» (Δ.Ο.Ε.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ξενοφώντος 9 Α όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» Άρθρο 8, παρ. 2 (εδάφιο β) και παρ. 4 (εδάφιο α) Με στόχο, αφενός, την επιτυχή εφαρμογή του νέου Νόμου για μια ποιοτική αλλαγή στη λειτουργία των ΑΕΙ και, αφετέρου, την αποφυγή τυχόν νομικών εμπλοκών αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31.03.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2249/31.03.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ ΟΛ 1849/2008. Όροι θησαυρού: ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

ΣτΕ ΟΛ 1849/2008. Όροι θησαυρού: ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ! ΣτΕ ΟΛ 1849/2008! Όροι θησαυρού: ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ! Περίληψη Δηµόσιοι υπάλληλοι - Τακτικοί και επί θητεία υπάλληλοι - Ανώτατοι υπάλληλοι εκτός υπαλληλικής ιεραρχίας - Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2016 Αθήνα, 03-06-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/03-06- Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου Δικηγόρος, Δ.Ν. Αθήνα Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 24.2.2016 1. Η θεματική «ακυρωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

196/2004 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ

196/2004 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Κ.Ε. Αριθµός 196/2004 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 16 Οκτωβρίου 2003, µε την εξής σύνθεση: Π.Ζ. Φλώρος, Σύµβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Z.K. (m) -1- Αριθμός 4763/2014

Z.K. (m) -1- Αριθμός 4763/2014 Z.K. (m) -1- Αριθμός 4763/2014 Αριθμός 4763/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Μαρτίου 2014, με την εξής σύνθεση: Αγγ. Θεοφιλοπούλου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 5 του ν. 3886/2010 και το άρθρο 52 του π.δ. 18/1989, όπως ισχύει)

(άρθρο 5 του ν. 3886/2010 και το άρθρο 52 του π.δ. 18/1989, όπως ισχύει) Περίληψη: Όταν η διακήρυξη απαιτεί υποβολή όλων των πιστοποιητικών της προσφοράς στην ελληνική γλώσσα, ακόμη κι αν επιτρέπει τη διαζευκτική υποβολή τεχνικών στοιχείων όπως πιστοποιητικό ISO στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του.

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Α.Κ. (m) Αριθμός 1512/2014

Α.Κ. (m) Αριθμός 1512/2014 Α.Κ. (m) Αριθμός 1512/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 17 Μαΐου 2013, με την εξής σύνθεση: Σωτ. Ρίζος, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Προς : 1.Υπουργό κ. Γεώργιο Καρασµάνη 2. Αναπληρωτή Υπουργό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Προς : 1.Υπουργό κ. Γεώργιο Καρασµάνη 2. Αναπληρωτή Υπουργό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αθήνα 22-12-2014 Αρ.Πρωτ.:2708 Προς : 1.Υπουργό κ. Γεώργιο Καρασµάνη 2. Αναπληρωτή Υπουργό κ. Πάρι Κουκουλόπουλο 3. Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βασικός άξονας της νοµοθετικής πρωτοβουλίας για το νέο βαθµολόγιο είναι η εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2168/22-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 894/2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 894/2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 894/2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕίΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 1 Τριμελές Αποτελούμενο από τους: Δέσποινα Βήχου-Τάταρη, Πρόεδρο Εφετών, Δ.Δ., Παναγιώτη Ζερβέα και Κωνσταντίνο Γιαννάκο (εισηγητή), Εφέτες Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. Αρθρο: 1 Ημ/νία: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. Αρθρο: 1 Ημ/νία: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Ν. 3068/2002 «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 09/03/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 813 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/06-08-2015 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 20-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7499-1/20-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α K.I. Αριθµός 993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 25 Νοεµβρίου 2002, µε την εξής σύνθεση: Γ. Ανεµογιάννης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Α' Τµήµατος,. Μπριόλας,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Όλγα Αρσλάνογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ Με αφορµή τα πολλά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29-07-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/29-07-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 10/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 10/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25-01-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/114-1/25-01-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 10/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 29-02-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 616 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-06-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3726/06-06-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 232 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Φ. Ντζίμα.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Φ. Ντζίμα. Δ.Μ. Αριθμός 1918/2016 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 4 Ιουνίου 2015, με την εξής σύνθεση: Δ. Σκαλτσούνης, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστές: Β. Ταουσιάνη, Πρόεδρος Εφετών, Μαρία Αντζουλάτου και Χριστίνα Μπέκου Εφέτες Δ.Δ.

Δικαστές: Β. Ταουσιάνη, Πρόεδρος Εφετών, Μαρία Αντζουλάτου και Χριστίνα Μπέκου Εφέτες Δ.Δ. Δικαστές: Β. Ταουσιάνη, Πρόεδρος Εφετών, Μαρία Αντζουλάτου και Χριστίνα Μπέκου Εφέτες Δ.Δ. * * * * * Δημόσιο Έργο Διαγωνισμός Προσωρινή Δικαστική Προστασία Ν. 3886/2010 Έννομο συμφέρον Η δεκαήμερη προθεσμία

Διαβάστε περισσότερα

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Ε. Νίκα.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Ε. Νίκα. 601/2012 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) Αριθμός 601/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Οκτωβρίου 2011, με την εξής σύνθεση: Π. Πικραμμένος, Πρόεδρος, Κ. Μενουδάκος, Φ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6915/29-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-07-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3311-1/27.09.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728)

Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728) 5 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 123597/33811/2011 Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728) ήµος Θήρας /νση Πολεοδοµίας Φηρά Σαντορίνη Θέµα: Επιβολή προστίµου µετά την ακύρωση της απόφασης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1222/20-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ. Πρόεδρος: ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ' αριθ. 142/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ. Πρόεδρος: ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ' αριθ. 142/2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ' αριθ. 142/2007 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΤΜΗΜΑΤΟΣ Συνεδρίαση της 3-4-2007 Σύνθεση: Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3068 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 274 20021114 Τέθηκε σε ισχύ: 14.11.2002 Ηµ.Υπογραφής: 12.11.2002 Συµµόρφωση της ιοίκησης προς τις δικαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕ 1511/2002 (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

ΣΤΕ 1511/2002 (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) ΣΤΕ 1511/2002 (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (ΟΚΑΑ). Αίτηση ακύρωσης του πδ. 143/1998 με το οποίο υπήχθη ο ΟΚΑΑ στις διατάξεις του ν. 2414/1996. Είναι επιτρεπτή η υπαγωγή δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

2829/2015 Δ Εφ Αθ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2ο Τριμελές

2829/2015 Δ Εφ Αθ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2ο Τριμελές 2829/2015 Δ Εφ Αθ Προσαύξηση περιουσίας μέσω μεταφοράς εμβασμάτων στο εξωτερικό (άρθρο 15 παρ.3 ν.3888 /2010) - έννοια προσαύξησης - χρόνος έναρξης ισχύος - απόδειξη προέλευσης εμβασμάτων. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/11/2016. Αρ. Πρωτ Προς: ΔΙΟΙΚΗΤΗ Γ.Ν ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αθήνα, 21/11/2016. Αρ. Πρωτ Προς: ΔΙΟΙΚΗΤΗ Γ.Ν ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/ση :Β. Σοφίας 47 Τ.Κ. :106 76 Αθήνα Τηλ. :210-3648044 Φαξ :210-3648049 Email : info@enne.gr Πληρ.: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς 211, Ταύρος ΕΚΔΔΑ, γραφείο 217 Ταχ. Θυρίδα 30390, Μητροπόλεως 60, Αθήνα, Ε-mail : Ιστοσελίδα:

Πειραιώς 211, Ταύρος ΕΚΔΔΑ, γραφείο 217 Ταχ. Θυρίδα 30390, Μητροπόλεως 60, Αθήνα, Ε-mail : Ιστοσελίδα: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος ΕΚΔΔΑ, γραφείο 217 Ταχ. Θυρίδα 30390, Μητροπόλεως 60, 100 33 Αθήνα, Ε-mail : enap@enap.gr, Ιστοσελίδα: www.enap.gr Αθήνα, 12/12/2016 Α.Π. 45/2016 ΠΡΟΣ: Κύριο Ιωάννη Γράβαρη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

21/12/2007 ΤΗΛ: ,

21/12/2007 ΤΗΛ: , 21/12/2007 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα:«νέο σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Αριθμός απόφασης: 2886/2015 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Τμήμα Ε' Με μέλη τους : Περικλή Γκότση, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων Λαδοπούλου Θεοφανώ και Αλεβιζοπούλου Δήμητρα,

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Page 1 of 5 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Page 1 of 5 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Page 1 of 5 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 969 Ετος: 1998 Όροι θησαυρού: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα